Uusimmat

Latua on jo monessa paikassa auki, mutta hiihtokansa toivoo lisää lunta – moninkertainen paralympiamitalisti Pertti Sankilampi kannustaa hankkimaan hiihtoon kunnon välineet
Tilaajille

Latua on jo monessa pai­kas­sa auki, mutta hiih­to­kan­sa toivoo lisää lunta – mo­nin­ker­tai­nen pa­ra­lym­pia­mi­ta­lis­ti Pertti San­ki­lam­pi kan­nus­taa hank­ki­maan hiih­toon kunnon vä­li­neet

06:00
Tyrnävälle ruokaperunan koekasvattamo? Tulevaisuudessa kuluttajille voitaisiin tarjota vaikkapa kotimaisia bataatteja tai suomalaisia eksoottisia hedelmiä

Tyr­nä­väl­le ruo­ka­pe­ru­nan koe­kas­vat­ta­mo? Tu­le­vai­suu­des­sa ku­lut­ta­jil­le voi­tai­siin tarjota vaik­ka­pa ko­ti­mai­sia ba­taat­te­ja tai suo­ma­lai­sia ek­soot­ti­sia he­del­miä

06:00
Tilaajille
"Paikallislehteä tehdään lukijoille heitä kiinnostavista tai huolestuttavista asioista. Lehti ei ole minkään etupiirin brändinrakentaja" – Heli muistuttaa, ettei toimitus kylvä tietoisesti eripuraa tai vastakkainasettelua
Kolumni Heli Rintala

"Pai­kal­lis­leh­teä tehdään lu­ki­joil­le heitä kiin­nos­ta­vis­ta tai huo­les­tut­ta­vis­ta asiois­ta. Lehti ei ole minkään etu­pii­rin brän­din­ra­ken­ta­ja" – Heli muis­tut­taa, ettei toi­mi­tus kylvä tie­toi­ses­ti eri­pu­raa tai vas­tak­kain­aset­te­lua

02:33
Tilaajille
"Limingassa on suuret mahdollisuudet lisätä matkailijamääriä myös kulttuurin avulla", muistuttaa päätoimittaja-Sauli
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

"Li­min­gas­sa on suuret mah­dol­li­suu­det lisätä mat­kai­li­ja­mää­riä myös kult­tuu­rin avul­la", muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

02:29
Tilaajille
Matalan kynnyksen ajanvietettä – vai harvojen hupia? Kempeleläinen Marko pohtii miksi kynnys tulla katsomaan teatteri on korkea, vaikkei se sitä olekaan
Kolumni Marko Pohjanrinne

Matalan kyn­nyk­sen ajan­vie­tet­tä – vai har­vo­jen hupia? Kem­pe­le­läi­nen Marko pohtii miksi kynnys tulla kat­so­maan teat­te­ri on korkea, vaikkei se sitä olekaan

02:15
Tilaajille
"Että tässä kun tutkitaan ja sitä tarkistetaan että onko miehestä vielä eläjäksi, kuuntelisi jotain tyhjänpäiväistä ja tekopositiivista?" – Tyrnävän seurakunnan Ville-kappalainen kertoo kohtaamisestaan kaverin kanssa
Kolumni Ville Karppelin

"Että tässä kun tut­ki­taan ja sitä tar­kis­te­taan että onko mie­hes­tä vielä elä­jäk­si, kuun­te­li­si jotain tyh­jän­päi­väis­tä ja te­ko­po­si­tii­vis­ta?" – Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan Vil­le-kap­pa­lai­nen kertoo koh­taa­mi­ses­taan kaverin kanssa

08.12.2021 01:18
Tilaajille
Kempeleen ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin muutamien puheenvuorojen saattamana, mutta soraääniäkin kuului: "Terveyspalvelujen työntekijät ovat väsyneitä, pettyneitä ja turhautuneita"

Kem­pe­leen ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin muu­ta­mien pu­heen­vuo­ro­jen saat­ta­ma­na, mutta so­ra­ää­niä­kin kuului: "Ter­veys­pal­ve­lu­jen työn­te­ki­jät ovat vä­sy­nei­tä, pet­ty­nei­tä ja tur­hau­tu­nei­ta"

07.12.2021 19:32
Tilaajille
Maakunnan koronanyrkki: Epidemia jatkuu voimakkaana – tartuntamäärän kasvu hidastunut viime päivinä ja rokotteen ottaminen kiinnostaa aiempaa enemmän

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Epi­de­mia jatkuu voi­mak­kaa­na – tar­tun­ta­mää­rän kasvu hi­das­tu­nut viime päivinä ja ro­kot­teen ot­ta­mi­nen kiin­nos­taa aiempaa enemmän

07.12.2021 18:28
Oulunsalon uudesta päiväkodista Mäntypellon päiväkoti – uusissa tiloissa leikitään ensi vuoden syyskuussa

Ou­lun­sa­lon uudesta päi­vä­ko­dis­ta Män­ty­pel­lon päi­vä­ko­ti – uusissa ti­lois­sa lei­ki­tään ensi vuoden syys­kuus­sa

07.12.2021 18:01
Tilaajille
Koronapassin lukeminen ei ole aina onnistunut – Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan, että ongelmien pitäisi olla nyt takanapäin

Ko­ronapas­sin lu­ke­mi­nen ei ole aina on­nis­tu­nut – Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että on­gel­mien pitäisi olla nyt ta­ka­na­päin

07.12.2021 15:00
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle isot MM-kisat vuonna 2024 – paikalle odotetaan jopa 600 kisaajaa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le isot MM-ki­sat vuonna 2024 – pai­kal­le odo­te­taan jopa 600 ki­saa­jaa

07.12.2021 14:56
Limingan kunnalle liuta palkintoja Kuntatyö 2030-gaalassa – kunta pokkasi kahdeksan palkintoa, musiikkiopisto yhden

Li­min­gan kun­nal­le liuta pal­kin­to­ja Kun­ta­työ 2030-gaa­las­sa – kunta pokkasi kah­dek­san pal­kin­toa, mu­siik­ki­opis­to yhden

07.12.2021 14:46
Tilaajille
Raimo herättelee aluevaaleihin: "Aika kuluu nopeasti ja vielä on välissä joulun ja uudenvuoden pyhät, joten totaalista kampanjointiaikaa on todella vähän"
Kolumni Raimo Piirainen

Raimo he­rät­te­lee alue­vaa­lei­hin: "Aika kuluu no­peas­ti ja vielä on välissä joulun ja uu­den­vuo­den pyhät, joten to­taa­lis­ta kam­pan­join­ti­ai­kaa on todella vähän"

07.12.2021 13:19
Limingan Nuorisoseurassa toimiva Panuman Tarja on maakunnan Vuoden nuorisoseuralainen: "Ei tätä yksinään hoideta, vaan toiminta vaatii ihan meiltä kaikilta nuorisoseuraisilta todella ison ponnistuksen"

Li­min­gan Nuo­ri­so­seuras­sa toimiva Panuman Tarja on maa­kun­nan Vuoden nuo­ri­so­seu­ra­lai­nen: "Ei tätä yk­si­nään hoi­de­ta, vaan toi­min­ta vaatii ihan meiltä kai­kil­ta nuo­ri­so­seuraisil­ta todella ison pon­nis­tuk­sen"

07.12.2021 12:30
Tilaajille
Jaurannevan tuulipuistohanke kaatumassa Puolustusvoimien vastustukseen – myös Leviämaalle tuulipuistoa suunnittelevan Energiequellen on selvitettävä mahdollinen tutkahäirintä

Jau­ran­ne­van tuu­li­puis­to­han­ke kaa­tu­mas­sa Puo­lus­tus­voi­mien vas­tus­tuk­seen – myös Le­viä­maal­le tuu­li­puis­toa suun­nit­te­le­van Ener­gie­quel­len on sel­vi­tet­tä­vä mah­dol­li­nen tut­ka­häi­rin­tä

08:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 122 koronatartuntaa, Kuusamossa viisi uutta tartuntaa  – OYSissa hoidossa 25 koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 122 ko­ro­na­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa viisi uutta tar­tun­taa – OYSissa hoi­dos­sa 25 ko­ro­na­po­ti­las­ta

07.12.2021 13:07
Katso korttitemppu! Liminkalaislähtöinen taikuri Elias Kvist tekee mielenkiintoisen tempun minuutissa

Katso kort­ti­temp­pu! Li­min­ka­lais­läh­töi­nen taikuri Elias Kvist tekee mie­len­kiin­toi­sen tempun mi­nuu­tis­sa

07.12.2021 09:16
Tilaajille
Kaavailtu Vilho Lampi -keskus nostaisi kulttuurityön uudelle tasolle – kivikouluun mietitään koulumuseota Katri Tuorin elämäntyön kunniaksi

Kaa­vail­tu Vilho Lampi -keskus nos­tai­si kult­tuu­ri­työn uudelle tasolle – ki­vi­kou­luun mie­ti­tään kou­lu­mu­seo­ta Katri Tuorin elä­män­työn kun­niak­si

07.12.2021 06:00
Tilaajille
Katso video korttitempusta: Eliaksella on nyt ennätyskiireinen loppuvuosi – "Vuoden alku oli hankalaa, kun kaikki peruuntui ja oli toimeton ja turhautunut olo"

Katso video kort­ti­tem­pus­ta: Eliak­sel­la on nyt en­nä­tys­kii­rei­nen lop­pu­vuo­si – "­Vuo­den alku oli han­ka­laa, kun kaikki pe­ruun­tui ja oli toi­me­ton ja tur­hau­tu­nut olo"

06.12.2021 18:00
Tilaajille
Katso tallenne: Annika lauloi Evakon laululla kyyneleet juhlayleisön silmiin – hänen oma isoisänsä lähti pienenä poikana evakkoon Suojärveltä

Katso tal­len­ne: Annika lauloi Evakon lau­lul­la kyy­ne­leet juh­la­ylei­sön silmiin – hänen oma iso­isän­sä lähti pienenä poikana evak­koon Suo­jär­vel­tä

06.12.2021 14:00
Tilaajille
Adrenaliinin vauhdittamana vaihtoaitiossa: Limingan Kiekon edustusjoukkueen ja Turkin maajoukkueen valmentaja Joni Hannuksela tähtää kohti jääkiekon maailmamestaruuskisoja

Ad­re­na­lii­nin vauh­dit­ta­ma­na vaih­toai­tios­sa: Li­min­gan Kiekon edus­tus­jouk­kueen ja Turkin maa­jouk­kueen val­men­ta­ja Joni Han­nuk­se­la tähtää kohti jää­kie­kon maail­ma­mes­ta­ruus­ki­so­ja

06.12.2021 13:35
Tilaajille
Tässä on reservin ylennyksiä itsenäisyyspäivänä – katso, ketkä pohjoissuomalaiset on ylennetty

Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

06.12.2021 13:25
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettiin kolmen päivän aikana 696 uutta koronatartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin kolmen päivän aikana 696 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

06.12.2021 12:25
Hailuodon koulussa tehtiin sarjakuvia, akvarelleja ja veistoksia sekä tutustuttiin Oulun taidemuseon verkkonäyttelyyn, katso video! – kuvataideviikko voisi laajentua keväiseksi taidetapahtumaksi

Hai­luo­don kou­lus­sa tehtiin sar­ja­ku­via, ak­va­rel­le­ja ja veis­tok­sia sekä tu­tus­tut­tiin Oulun tai­de­mu­seon verk­ko­näyt­te­lyyn, katso video! – ­ku­va­tai­de­viik­ko voisi laa­jen­tua ke­väi­sek­si tai­de­ta­pah­tu­mak­si

07.12.2021 12:40
Tilaajille
Hailuodon koulussa vietettiin kuvataideviikkoja – osa opetuksesta oli integroitu lukujärjestykseen, osa työpajoista järjestettiin kouluajan ulkopuolella

Hai­luo­don kou­lus­sa vie­tet­tiin ku­va­tai­de­viik­ko­ja – osa ope­tuk­ses­ta oli in­teg­roi­tu lu­ku­jär­jes­tyk­seen, osa työ­pa­jois­ta jär­jes­tet­tiin kou­lu­ajan ul­ko­puo­lel­la

06.12.2021 11:59
Tilaajille
Hyvää itsenäisyyspäivää! Katso kuvia itsenäisyyspäivän vietosta lakeudelta vuosien varrelta

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää! Katso kuvia it­se­näi­syys­päi­vän vie­tos­ta la­keu­del­ta vuosien var­rel­ta

06.12.2021 06:00
Tilaajille
26-vuotias liminkalainen Esko Pehkonen-Ollila sai talvisodassa luodin rintaansa viisi päivää ennen rauhaa – tällainen oli hänen tarinansa

26-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Esko Peh­ko­nen-Ol­li­la sai tal­vi­so­das­sa luodin rin­taan­sa viisi päivää ennen rauhaa – täl­lai­nen oli hänen ta­ri­nan­sa

05.12.2021 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatio uudistuu mittavasti vuodenvaihteessa – "Keskellä isoa pandemiaa ihmisillä ei välttämättä ole aikaa tai jaksamista miettiä tällaisia"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin or­ga­ni­saa­tio uu­dis­tuu mit­ta­vas­ti vuo­den­vaih­tees­sa – "Kes­kel­lä isoa pan­de­miaa ih­mi­sil­lä ei vält­tä­mät­tä ole aikaa tai jak­sa­mis­ta miettiä täl­lai­sia"

05.12.2021 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa – "Keikat on kuitenkin aina hoidettava"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa – "Keikat on kui­ten­kin aina hoi­det­ta­va"

05.12.2021 12:00
Tilaajille
Kaukolämmön hinta nousee Oulunsalossa ensi vuonna – Omakotitalossa korotus alle neljä euroa kuukaudessa

Kau­ko­läm­mön hinta nousee Ou­lun­sa­los­sa ensi vuonna – Oma­ko­ti­ta­los­sa korotus alle neljä euroa kuu­kau­des­sa

05.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Vuoden yksinyrittäjä löytyi Limingasta – Miikka Kallioinen palkittiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Kempeleessä tänään

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä löytyi Li­min­gas­ta – ­Miik­ka Kal­lioi­nen pal­kit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jä­juh­las­sa Kem­pe­lees­sä tänään

04.12.2021 18:30
Tilaajille
Lootustaloja mittatilaustyönä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Linnakankaalle toimiston ja esittelytilan

Loo­tus­ta­lo­ja mit­ta­ti­laus­työ­nä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Lin­na­kan­kaal­le toi­mis­ton ja esit­te­ly­ti­lan

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Luontopaneeli: Pohjois-Suomessa 176 000 hehtaaria lisää metsää suojeluun jotta EU-tavoitteet täyttyvät – hintalappu koko maassa lähes 7 miljardia euroa

Luon­to­pa­nee­li: Poh­jois-Suo­mes­sa 176 000 heh­taa­ria lisää metsää suo­je­luun jotta EU-ta­voit­teet täyt­ty­vät – hin­ta­lap­pu koko maassa lähes 7 mil­jar­dia euroa

04.12.2021 09:00
Tilaajille
Osa maksaa, osa ei – Verottajan näkemys yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverotukseen on mielenkiintoinen ja paikoin sekava, eikä Verohallinnosta saa edes kommenttia

Osa maksaa, osa ei – Ve­rot­ta­jan näkemys yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­tei­sö­jen kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen on mie­len­kiin­toi­nen ja paikoin sekava, eikä Ve­ro­hal­lin­nos­ta saa edes kom­ment­tia

04.12.2021 06:00
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pää­tök­sen ra­joi­tus­ten ja ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mi­ses­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lasten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ei puututa

03.12.2021 20:36
OYSin lähes täydellä koronateholla henkilökunta tekee kaikkensa, mutta sairaanhoitaja pelkää tilannetta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

OYSin lähes täy­del­lä ko­ro­na­te­hol­la hen­ki­lö­kun­ta tekee kaik­ken­sa, mutta sai­raan­hoi­ta­ja pelkää ti­lan­net­ta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

03.12.2021 20:00
Tilaajille
Yhteisölliset joulukalenterit herättävät ihastusta lakeudella – Lumijoella tuleviin luukkuihin sisältyy muun muassa jouluagilityrata, jolloin oman pehmolemmikin kanssa pääsee suorittamaan temppuja.

Yh­tei­söl­li­set jou­lu­ka­len­te­rit he­rät­tä­vät ihas­tus­ta la­keu­del­la – Lu­mi­joel­la tu­le­viin luuk­kui­hin si­säl­tyy muun muassa jou­lua­gi­li­ty­ra­ta, jolloin oman peh­mo­lem­mi­kin kanssa pääsee suo­rit­ta­maan temp­pu­ja.

03.12.2021 18:00
Tilaajille
Ajax-Sarkkiranta palkittiin vuoden Grassroots-seurana – Antit ottivat palkinnon vastaan juhlagaalassa Helsingissä

Ajax-Sark­ki­ran­ta pal­kit­tiin vuoden Grass­roots-seu­ra­na – Antit ottivat pal­kin­non vastaan juh­la­gaa­las­sa Hel­sin­gis­sä

04.12.2021 20:30
Tilaajille
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – osa kunnista laatii jo pelisääntöjä

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – osa kun­nis­ta laatii jo pe­li­sään­tö­jä

03.12.2021 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu yhteensä 269 koronatartuntaa perjantaina, joista 155 Oulussa –  tartuntoja todettu 16 kunnan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu yh­teen­sä 269 ko­ro­na­tar­tun­taa per­jan­tai­na, joista 155 Oulussa – tar­tun­to­ja todettu 16 kunnan alueel­la

03.12.2021 16:11
Lakeuden yksityismetsistä saatavilla uutta metsävaratietoa Metsään.fi -palvelussa – metsänomistaja näkee muun muassa tilallaan olevat luontokohteet

La­keu­den yk­si­tyis­met­sis­tä saa­ta­vil­la uutta met­sä­va­ra­tie­toa Met­sään.fi -pal­ve­lus­sa – met­sän­omis­ta­ja näkee muun muassa ti­lal­laan olevat luon­to­koh­teet

03.12.2021 10:49
Tilaajille
Lumolaukasta ensiapua elämän käänteisiin – "Haluan tehdä työtä, jolla on merkitys ja tämä jos jokin sellaista on", sanoo Niina

Lu­mo­lau­kas­ta en­si­apua elämän kään­tei­siin – "Haluan tehdä työtä, jolla on mer­ki­tys ja tämä jos jokin sel­lais­ta on", sanoo Niina

03.12.2021 09:06
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön 20 henkilön kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin – vielä tiukempia rajoituksia luvassa jo perjantaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la käyt­töön 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sö­ti­lai­suuk­siin – vielä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia luvassa jo per­jan­tai­na

02.12.2021 18:48
Kyberturvallisuuskeskus varoittaa jopa satoja tuhansia huijausviestejä lähettäneestä haittaohjelmasta – yrittää huijata käyttäjää avaamaan ääni- tai kuvaviestin

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus va­roit­taa jopa satoja tu­han­sia hui­jaus­vies­te­jä lä­het­tä­nees­tä hait­ta­oh­jel­mas­ta – yrittää huijata käyt­tä­jää avaa­maan ääni- tai ku­va­vies­tin

02.12.2021 16:38
STM ja THL: Marraskuun loppupuolella tilastoitiin 112 uutta koronakuolemaa – lasten tartuntojen osuus kasvanut huomattavasti

STM ja THL: Mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la ti­las­toi­tiin 112 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – lasten tar­tun­to­jen osuus kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti

02.12.2021 14:00
Kaksi henkilöautoa luisteli ulos Pohjantieltä Limingassa, kuljettajat eivät loukkaantuneet

Kaksi hen­ki­lö­au­toa luis­te­li ulos Poh­jan­tiel­tä Li­min­gas­sa, kul­jet­ta­jat eivät louk­kaan­tu­neet

02.12.2021 12:51
Kempeleläinen Aaron harmittelee kevään pelien peruuntumista koronan takia: "Ne pelit ovat tämän homman suola. Varsinkin viime vuonna U18-sarjassa harmitti todella, olimme silloin runkosarjassa todella hyviä ja mahdollisuudet olisi olleet ihan mestaruuteen saakka"

Kem­pe­le­läi­nen Aaron har­mit­te­lee kevään pelien pe­ruun­tu­mis­ta koronan takia: "Ne pelit ovat tämän homman suola. Var­sin­kin viime vuonna U18-sar­jas­sa har­mit­ti to­del­la, olimme silloin run­ko­sar­jas­sa todella hyviä ja mah­dol­li­suu­det olisi olleet ihan mes­ta­ruu­teen saakka"

02.12.2021 12:00
Tilaajille
Joulukiertue käynnistää Lumijoella konsertoivan Valtterin joulun odotuksen – "Parasta oli, että tanssiva panda-hahmo oli lasten suosikki Masked Singerissä"

Jou­lu­kier­tue käyn­nis­tää Lu­mi­joel­la kon­ser­toi­van Valt­te­rin joulun odo­tuk­sen – "­Pa­ras­ta oli, että tans­si­va pan­da-hah­mo oli lasten suo­sik­ki Masked Sin­ge­ris­sä"

02.12.2021 09:00
Tilaajille
Taivaalla jylisevät hävittäjät ovat näkyvin, mutta vain yksi osa Ilmavoimien päättöharjoitusta – kävimme suljettujen porttien takana Oulunsalossa järjestetyssä isossa harjoituksessa

Tai­vaal­la jy­li­se­vät hä­vit­tä­jät ovat nä­ky­vin, mutta vain yksi osa Il­ma­voi­mien päät­tö­har­joi­tus­ta – kävimme sul­jet­tu­jen port­tien takana Ou­lun­sa­los­sa jär­jes­te­tys­sä isossa har­joi­tuk­ses­sa

02.12.2021 08:31
Tilaajille
Haluatko pelata Kaliforniassa? – Jari ja Konsta tarjoavat sisäviheriötä muidenkin golffaajien käyttöön

Ha­luat­ko pelata Ka­li­for­nias­sa? – Jari ja Konsta tar­joa­vat si­sä­vi­he­riö­tä mui­den­kin golf­faa­jien käyt­töön

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Palomieskalenteria tehdään hyväntekeväisyys edellä – Hailuodosta kotoisin oleva Nana oli mukana ensimmäistä kertaa, mutta lumijokinen Heikki on esiintynyt kalenterissa aiemminkin

Pa­lo­mies­ka­len­te­ria tehdään hy­vän­te­ke­väi­syys edellä – Hai­luo­dos­ta ko­toi­sin oleva Nana oli mukana en­sim­mäis­tä kertaa, mutta lu­mi­jo­ki­nen Heikki on esiin­ty­nyt ka­len­te­ris­sa aiem­min­kin

02.12.2021 22:35
Tilaajille
Yrittäjä-Mikko Iloitsee: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän palveluiden monipuolistaminen ja yrityselämän mahdollistaminen on seuraava iso askel"
Kolumni Mikko Kukkohovi

Yrit­tä­jä-Mik­ko Iloit­see: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän pal­ve­lui­den mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen ja yri­tys­elä­män mah­dol­lis­ta­mi­nen on seu­raa­va iso askel"

01.12.2021 16:41
Katso nimet: Tasavallan presidentiltä lakeudelle itsenäisyyspäivänä reilut parikymmentä kunniamerkkiä

Katso nimet: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä la­keu­del­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä reilut pa­ri­kym­men­tä kun­nia­merk­kiä

01.12.2021 16:07
Tilaajille
" Sote-keskustelua seuratessani on tullut mieleeni, että mennäänkö tässä väärin päin. Ensin rakennetaan hallintomalli ja sitten katsotaan, sattuisiko se sopimaan asiakkaille", pohtiii Jussi
Kolumni Jussi Riikonen

" ­So­te-kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa­ni on tullut mie­lee­ni, että men­nään­kö tässä väärin päin. Ensin ra­ken­ne­taan hal­lin­to­mal­li ja sitten kat­so­taan, sat­tui­si­ko se so­pi­maan asiak­kail­le", pohtiii Jussi

01.12.2021 15:57
Kempeleeseen syntymässä uusi valtuustoryhmä – Arto Hämäläinen eroaa perussuomalaisista ja siirtyy Valta kuuluu kansalle -puolueeseen

Kem­pe­lee­seen syn­ty­mäs­sä uusi val­tuus­to­ryh­mä – Arto Hä­mä­läi­nen eroaa pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ja siirtyy Valta kuuluu kan­sal­le -puo­luee­seen

01.12.2021 15:35
Tilaajille
THL: Suomessa ei ole toistaiseksi todettu omikronmuunnoksia, epäilyjä kuitenkin on

THL: Suo­mes­sa ei ole tois­tai­sek­si todettu omik­ron­muun­nok­sia, epäi­ly­jä kui­ten­kin on

01.12.2021 14:00
Leijonilta ja yrittäjiltä 5 000 euroa hyvään – Limingan ja Lumijoen lapset ja nuoret saivat Lions Club Liminka-Liminganlahdelta ja Limingan Yrittäjiltä Niittypäivä-lehden tuoton

Lei­jo­nil­ta ja yrit­tä­jil­tä 5 000 euroa hyvään – Li­min­gan ja Lu­mi­joen lapset ja nuoret saivat Lions Club Li­min­ka-Li­min­gan­lah­del­ta ja Li­min­gan Yrit­tä­jil­tä Niit­ty­päi­vä-leh­den tuoton

01.12.2021 13:26
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Limingassa 16 tartuntaa, Tyrnävällä 14 ja Kempeleessä 13 – OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Li­min­gas­sa 16 tar­tun­taa, Tyr­nä­väl­lä 14 ja Kem­pe­lees­sä 13 – OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon

01.12.2021 13:09
Hiljaisuus, kuvaus, kamera! – Pamela Tolan elokuvan kuvaukset päättyivät Hailuodossa, katso kuvat!

Hil­jai­suus, kuvaus, kamera! – Pamela Tolan elo­ku­van ku­vauk­set päät­tyi­vät Hai­luo­dos­sa, katso kuvat!

01.12.2021 12:00
Tilaajille
Lapinkylän tilusjärjestely päätökseen – kaksitoista vuotta kestäneen toimituksen virallinen päätöskokous pidettiin marraskuussa

La­pin­ky­län ti­lus­jär­jes­te­ly pää­tök­seen – ­kak­si­tois­ta vuotta kes­tä­neen toi­mi­tuk­sen vi­ral­li­nen pää­tös­ko­kous pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa

01.12.2021 12:00
Tilaajille
Palavereita henki huuruten – Tyrnävällä kannustetaan kävelykokouksiin ja muihin työhyvinvointitekoihin

Pa­la­ve­rei­ta henki huu­ru­ten – Tyr­nä­väl­lä kan­nus­te­taan kä­ve­ly­ko­kouk­siin ja muihin työ­hy­vin­voin­ti­te­koi­hin

01.12.2021 09:00
Tilaajille
Palomiehet, saatte riisua paitanne, Tiina rohkaisee ja ostaa toisen palomieskalenterin mielensäpahoittajalle
Kolumni Tiina Jokinen

Pa­lo­mie­het, saatte riisua pai­tan­ne, Tiina roh­kai­see ja ostaa toisen pa­lo­mies­ka­len­te­rin mie­len­sä­pa­hoit­ta­jal­le

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Tiukalla kurilla niukasti plussalle – Talousarvioesitys: kunnallistekniikka ja kadut Tyrnävän isoimpia investointeja

Tiu­kal­la kurilla niu­kas­ti plus­sal­le – Ta­lou­sar­vioe­si­tys: kun­nal­lis­tek­niik­ka ja kadut Tyr­nä­vän isoim­pia in­ves­toin­te­ja

01.12.2021 16:44
Tilaajille
Pääkirjoituksessa pohditaan kuntatiedottamisen avoimuutta: Budjetin julkisuus on erittäin tärkeää demokratian kannalta
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mo­kra­tian kan­nal­ta

02.12.2021 22:39
Tilaajille
Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plektraa? – "Tulkoon vaan silmitön talvi ja järjetön sää, omikron-korona ja muutkin, mehän emme luovuta", kirjoittaa Mikko
Kolumni Mikko Salmi

Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plekt­raa? – "­Tul­koon vaan sil­mi­tön talvi ja jär­je­tön sää, omik­ron-ko­ro­na ja muut­kin, mehän emme luo­vu­ta", kir­joit­taa Mikko

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Mielenterveys keskiöön  – Jenni muistuttaa, että mielikin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

Mie­len­ter­veys kes­kiöön  – ­Jen­ni muis­tut­taa, että mie­li­kin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

01.12.2021 06:00
Tavoitteena olla sopusoinnussa luonnon kanssa – Vihreiden puheenjohtaja Iiris Suomela tuntee hailuotolaiset juurensa

Ta­voit­tee­na olla so­pu­soin­nus­sa luonnon kanssa – ­Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Iiris Suomela tuntee hai­luo­to­lai­set juu­ren­sa

01.12.2021 16:42
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
Kauhotaanko Limingassa omassa uimahallissa jo muutaman vuoden kuluttua? Ensi vuonna uimahallista ja maauimalasta tehdään esiselvitys: "Vuoteen 2024 asti meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä hallin rakentamiseen"

Kau­ho­taan­ko Li­min­gas­sa omassa ui­ma­hal­lis­sa jo muu­ta­man vuoden ku­lut­tua? Ensi vuonna ui­ma­hal­lis­ta ja maa­ui­ma­las­ta tehdään esi­sel­vi­tys: "Vuo­teen 2024 asti meillä ei ole ta­lou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä hallin ra­ken­ta­mi­seen"

30.11.2021 17:00
Tilaajille
Valtakunnallinen paikallislehtien Antti-patsas THL:lle – THL sai suhteellisen nopeasti verkkosivuilleen runsaasti avointa koronadataa, jota tiedotusvälineet myös paikallisella tasolla ovat kyenneet hyödyntämään.

Val­ta­kun­nal­li­nen pai­kal­lis­leh­tien Ant­ti-pat­sas THL:lle – THL sai suh­teel­li­sen no­peas­ti verk­ko­si­vuil­leen run­saas­ti avointa ko­ro­na­da­taa, jota tie­do­tus­vä­li­neet myös pai­kal­li­sel­la tasolla ovat kyen­neet hyö­dyn­tä­mään.

30.11.2021 15:47
Liminka peruu koronatilanteen takia itsenäisyyspäivän päiväjuhlan – Lumijoen juhlaan pääsee koronapassilla, Kempeleessä kirkkosali on jaettu kahtia omille sisäänkäynneille

Liminka peruu ko­ro­na­ti­lan­teen takia it­se­näi­syys­päi­vän päi­vä­juh­lan – Lu­mi­joen juhlaan pääsee ko­ro­na­pas­sil­la, Kem­pe­lees­sä kirk­ko­sa­li on jaettu kahtia omille si­sään­käyn­neil­le

30.11.2021 15:00
Neuvottelevatko Tyrnävä ja Arina Temmeksen elintarvikekaupan tilanteesta? – Tyrnävän Kehitys Oy käynnistää selvitystyön

Neu­vot­te­le­vat­ko Tyrnävä ja Arina Tem­mek­sen elin­tar­vi­ke­kau­pan ti­lan­tees­ta? – Tyr­nä­vän Kehitys Oy käyn­nis­tää sel­vi­tys­työn

30.11.2021 14:24
Tilaajille
Qstock julkisti ensimmäiset esiintyjät tulevaksi kesäksi: Paikalle saapuvat esimerkiksi JVG, Antti Tuisku, Haloo Helsinki! ja Maustetytöt x Agents

Qstock jul­kis­ti en­sim­mäi­set esiin­ty­jät tu­le­vak­si ke­säk­si: Pai­kal­le saa­pu­vat esi­mer­kik­si JVG, Antti Tuisku, Haloo Hel­sin­ki! ja Maus­te­ty­töt x Agents

30.11.2021 09:07
Kunnanhallitus esittää Kempeleessä noin miljoona euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä, henkilöstölisäykset painottuvat opetukseen ja varhaiskasvatukseen – valtuusto ottaa kantaa ensi viikon tiistaina

Kun­nan­hal­li­tus esittää Kem­pe­lees­sä noin mil­joo­na euroa ali­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion hy­väk­sy­mis­tä, hen­ki­lös­tö­li­säyk­set pai­not­tu­vat ope­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­seen – ­val­tuus­to ottaa kantaa ensi viikon tiis­tai­na

29.11.2021 18:07
Tilaajille
Kolmen päivän koronaluku Pohjois-Pohjanmaalla on  532 – tehohoidossa olevien määrä on noussut: Limingassa kolmen päivän aikana 52 uutta tartuntaa, Tyrnävällä 30 ja Kempeleessä 19

Kolmen päivän ko­ro­na­lu­ku Poh­jois-Poh­jan­maal­la on 532 – te­ho­hoi­dos­sa olevien määrä on nous­sut: Li­min­gas­sa kolmen päivän aikana 52 uutta tar­tun­taa, Tyr­nä­väl­lä 30 ja Kem­pe­lees­sä 19

29.11.2021 16:15
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 15:51
Tilaajille
"Tällainen puhe vain sisuunnuttaa meitä keskustalaisia" – Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti Kempeleessä, ettei vaalien voittaminen ole itsestään selvää

"Täl­lai­nen puhe vain si­suun­nut­taa meitä kes­kus­ta­lai­sia" – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko muis­tut­ti Kem­pe­lees­sä, ettei vaalien voit­ta­mi­nen ole it­ses­tään selvää

29.11.2021 15:05
Tilaajille
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Pohjantiellä Kempeleessä

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

29.11.2021 14:11
SPEK: Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäiset käytännöt koko maahan – lomakkeen löytäminen on nyt jopa mahdotonta

SPEK: Huo­li-il­moi­tuk­seen tar­vi­taan yh­te­näi­set käy­tän­nöt koko maahan – lo­mak­keen löy­tä­mi­nen on nyt jopa mah­do­ton­ta

29.11.2021 09:14
Tuima talvisää jatkuu alkavalla viikolla – viikon puolivälissä tulee lunta, loppuviikosta pakkanen kiristyy entisestään

Tuima tal­vi­sää jatkuu al­ka­val­la vii­kol­la – viikon puo­li­vä­lis­sä tulee lunta, lop­pu­vii­kos­ta pak­ka­nen ki­ris­tyy en­ti­ses­tään

29.11.2021 09:01
Tilaajille
Lakeuden kuninkaat voittoon Oulun Tiernapoikakilpailussa – tyrnäväläinen Otto Paaso valittiin kilpailun parhaana Herodeksena

La­keu­den ku­nin­kaat voit­toon Oulun Tier­na­poi­ka­kil­pai­lus­sa – tyr­nä­vä­läi­nen Otto Paaso va­lit­tiin kil­pai­lun par­haa­na He­ro­dek­se­na

29.11.2021 06:39
Kaleva Live: Maan parhaat padel-pelaajat iskivät yhteen Kempeleessä, Finnish Padel Tourin osakilpailu tallenteena täältä

Kaleva Live: Maan parhaat pa­del-pe­laa­jat iskivät yhteen Kem­pe­lees­sä, Finnish Padel Tourin osa­kil­pai­lu tal­len­tee­na täältä

29.11.2021 06:03
Tilaajille
Ninan Volvolla tehty automatka Euroopan halki Espanjan aurinkoon jatkuu yhä, sillä välimerellinen elämänmeno maistuu – "Useita suomalaista rassaa, kun aina asioita siirretään huomiseen, mutta minua ei"

Ninan Vol­vol­la tehty au­to­mat­ka Eu­roo­pan halki Es­pan­jan au­rin­koon jatkuu yhä, sillä vä­li­me­rel­li­nen elä­män­me­no mais­tuu­ – "U­sei­ta suo­ma­lais­ta rassaa, kun aina asioita siir­re­tään huo­mi­seen, mutta minua ei"

28.11.2021 19:00
Tilaajille
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työ­il­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

28.11.2021 19:00
Tilaajille
Siltatanssit ammentaa Vilho Lammen maalaustan maailmaa – ensi-ilta Oulun taidemuseolla 4. joulukuuta

Sil­ta­tans­sit am­men­taa Vilho Lammen maa­laus­tan maail­maa – en­si-il­ta Oulun tai­de­mu­seol­la 4. jou­lu­kuu­ta

28.11.2021 14:01
Merikotkan esiintymisalue laajenee Pohjois-Suomessa – Muuttohaukan kannan kasvu on tyrehtynyt

Me­ri­kot­kan esiin­ty­mis­alue laa­je­nee Poh­jois-Suo­mes­sa – Muut­to­hau­kan kannan kasvu on ty­reh­ty­nyt

28.11.2021 10:26
Tilaajille
Lakeuden katedraali sai Paavolta komean joulukuusen ja alakoulun oppilailta koristeet – toiveissa on, että kuusenkoristelusta tulisi Lumijoelle perinne

La­keu­den ka­ted­raa­li sai Paa­vol­ta komean jou­lu­kuu­sen ja ala­kou­lun op­pi­lail­ta ko­ris­teet – toi­veis­sa on, että kuu­sen­ko­ris­te­lus­ta tulisi Lu­mi­joel­le perinne

28.11.2021 06:00
Tilaajille
Esko Pitkänen on Vuoden Kellokas – Hailuoto-seura palkitsi Hälli-päivillä intohimoisen luontokuvaajan ja -tarinoitsijan

Esko Pit­kä­nen on Vuoden Kel­lo­kas – ­Hai­luo­to-seu­ra pal­kit­si Häl­li-päi­vil­lä in­to­hi­moi­sen luon­to­ku­vaa­jan ja -ta­ri­noit­si­jan

27.11.2021 19:07 1
Tilaajille
Katso kuvat! Limingan pappilan ympäristössä riitti joulutunnelmaa – Wanhan ajan joulu -tapahtuma keräsi ison joukon hymyileviä asiakkaita

Katso kuvat! Li­min­gan pap­pi­lan ym­pä­ris­tös­sä riitti jou­lu­tun­nel­maa – Wanhan ajan joulu -ta­pah­tu­ma keräsi ison joukon hy­myi­le­viä asiak­kai­ta

27.11.2021 14:45
Tilaajille
Joulu avattiin Tyrnävällä joulupukin, teatteriesityksen ja kuorolaulun voimin – katso kuvat!

Joulu avat­tiin Tyr­nä­väl­lä jou­lu­pu­kin, teat­te­ri­esi­tyk­sen ja kuo­ro­lau­lun voimin – katso kuvat!

27.11.2021 12:26
Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sairastuneista kokee muiden välttelyä

Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sai­ras­tu­neis­ta kokee muiden vält­te­lyä

27.11.2021 06:00
Tilaajille
Taajamakuva ja turvallisuus paremmaksi – yleisötilaisuudessa ei noussut soraääniä Kempeleen pääväylän kunnostussuunnitelmille, sillä joukkoliikennepysäkit saavat muun muassa näyttötaulut

Taa­ja­ma­ku­va ja tur­val­li­suus pa­rem­mak­si – ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa ei noussut so­ra­ää­niä Kem­pe­leen pää­väy­län kun­nos­tus­suun­ni­tel­mil­le, sillä jouk­ko­lii­ken­ne­py­sä­kit saavat muun muassa näyt­tö­tau­lut

26.11.2021 19:00
Tilaajille
Suomen pesimälinnusto kartoitetaan – toteuttajat toivovat myös aloittelevat lintuharrastajat mukaan seurantaan

Suomen pe­si­mä­lin­nus­to kar­toi­te­taan – to­teut­ta­jat toi­vo­vat myös aloit­te­le­vat lin­tu­har­ras­ta­jat mukaan seu­ran­taan

26.11.2021 14:00
Tilaajille
Kattotöiden yhteydessä kärähtänyt huopa aiheutti rakennuspalohälytyksen Kempeleessä

Kat­to­töi­den yh­tey­des­sä kä­räh­tä­nyt huopa ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kem­pe­lees­sä

26.11.2021 12:11
Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertti – Lassi Makkonen laulaa Tämä taivas, tämä Maa, säestäjänä Antti Mikkonen

Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti – Lassi Mak­ko­nen laulaa Tämä taivas, tämä Maa, säes­tä­jä­nä Antti Mik­ko­nen

26.11.2021 10:16
Tilaajille
Näin upeasti alkoi Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertti – Murron nuorisokuoro, Oulunsalo Ensemble ja pianisti Antti Mikkonen esittävät Belle ja Sebastian -elokuvasta tutun kappaleen Lintu

Näin upeasti alkoi Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti – Murron nuo­ri­so­kuo­ro, Ou­lun­sa­lo En­semb­le ja pia­nis­ti Antti Mik­ko­nen esit­tä­vät Belle ja Se­bas­tian -e­lo­ku­vas­ta tutun kap­pa­leen Lintu

26.11.2021 10:08
Tilaajille
Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertti päättyi seisaaltaan annettuihin aplodeihin – katso kuvat ja videoita upeasta musiikillisesta illasta!

Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti päättyi sei­saal­taan an­net­tui­hin ap­lo­dei­hin – katso kuvat ja vi­deoi­ta upeasta mu­sii­kil­li­ses­ta il­las­ta!

26.11.2021 09:00
Tilaajille
Lions Club Tyrnävä sai tänä vuonna Rantalakeuden Antti-patsaan – Olen tästä yhteistyöstä henkilökohtaisesti erittäin iloinen ja ylpeä, sanoo päätoimittaja

Lions Club Tyrnävä sai tänä vuonna Ran­ta­la­keu­den Ant­ti-pat­saan – Olen tästä yh­teis­työs­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti erit­täin iloinen ja ylpeä, sanoo pää­toi­mit­ta­ja

27.11.2021 19:16
Tilaajille
Kotirannan tontit tulivat myyntiin – varauksia voi tehdä tänään tonttipörssissä kello 18 alkaen

Ko­ti­ran­nan tontit tulivat myyn­tiin – ­va­rauk­sia voi tehdä tänään tont­ti­pörs­sis­sä kello 18 alkaen

25.11.2021 17:00