Uusimmat

Äänikuningatarten vaalit - Neljässä Rantalakeuden alueen kunnassa suurimmat äänimäärät kertyivät naisehdokkaille
Tilaajille

Ää­ni­ku­nin­ga­tar­ten vaalit - Nel­jäs­sä Ran­ta­la­keu­den alueen kun­nas­sa suu­rim­mat ää­ni­mää­rät ker­tyi­vät nais­eh­dok­kail­le

19:00
Kempeleen Baanan uusi jatke valmis lokakuussa –"Lisäksi valaistusta parannetaan ja Ylikylän yhtenäiskoulun pihalle asennetaan uudet pyörätelineet sekä katokset"

Kem­pe­leen Baanan uusi jatke valmis lo­ka­kuus­sa –"­Li­säk­si va­lais­tus­ta pa­ran­ne­taan ja Yli­ky­län yh­te­näis­kou­lun pihalle asen­ne­taan uudet pyö­rä­te­li­neet sekä ka­tok­set"

15:01
Tilaajille
Tupoksen koulun piha-alue halutaan turvalliseksi ja toimivaksi – nopeimpiin töihin tarvitaan 300 000 euron lisärahoitus, josta valtuusto päättää maanantaina

Tu­pok­sen koulun pi­ha-alue ha­lu­taan tur­val­li­sek­si ja toi­mi­vak­si – ­no­peim­piin töihin tar­vi­taan 300 000 euron li­sä­ra­hoi­tus, josta val­tuus­to päättää maa­nan­tai­na

13:00
Tilaajille
THL: Suomessa 103 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia

12:00
Kutusoraa siirtyi Liminganjokeen komealla joukolla – Impin päivän talkoissa heiluivat ämpärit rivakkaan tahtiin

Ku­tu­so­raa siirtyi Li­min­gan­jo­keen ko­meal­la jou­kol­la – Impin päivän tal­kois­sa hei­lui­vat ämpärit ri­vak­kaan tahtiin

10:00
Tilaajille
Kempeleen Kirille ensimmäiset pisteet kotikentältä

Kem­pe­leen Kirille en­sim­mäi­set pisteet ko­ti­ken­täl­tä

06:30
Tilaajille
Padelin suosiolle ei näy rajoja – Kempeleessä riittää harrastajia ja lisää kenttiäkin rakentuu parhaillaan

Padelin suo­siol­le ei näy rajoja – ­Kem­pe­lees­sä riittää har­ras­ta­jia ja lisää kent­tiä­kin ra­ken­tuu par­hail­laan

06:00
Tilaajille
Ensikertalainen Heikki Alakärppä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Rantalakeuden alueen äänikuninkaaksi

En­si­ker­ta­lai­nen Heikki Ala­kärp­pä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Ran­ta­la­keu­den alueen ää­ni­ku­nin­kaak­si

06:00
Tilaajille
Hyvyyttä ja ystävällisyyttä on, tietää Limingan seurakunnan kappalainen Eeva Mertaniemi – hän kertoo mihin kahvipöytäkeskustelu rönsyili
Kolumni Eeva Mertaniemi

Hy­vyyt­tä ja ys­tä­väl­li­syyt­tä on, tietää Li­min­gan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Eeva Mer­ta­nie­mi – hän kertoo mihin kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu rön­syi­li

03:36
Tilaajille
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni Jussi Riikonen

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
Hyvä politiikka herättää nukkuvat, uskoo päätoimittaja Sauli: "Keskusteleva, eri osapuolia kunnioittava ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko ei ainakaan äänestysprosenttia tule laskemaan"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Hyvä po­li­tiik­ka he­rät­tää nuk­ku­vat, uskoo pää­toi­mit­ta­ja Sauli: "Kes­kus­te­le­va, eri osa­puo­lia kun­nioit­ta­va ja kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­va pää­tök­sen­te­ko ei ai­na­kaan ää­nes­tys­pro­sent­tia tule las­ke­maan"

16.06.2021 01:19
Tilaajille
Hyyppä on hieno paikka Hailuodossa, mutta sinne on vaikea päästä – Kuntalaisten illassa keskusteltiin alueen kehittämistarpeista ja ideat jalostuvat jatkossa suunnitelmaksi

Hyyppä on hieno paikka Hai­luo­dos­sa, mutta sinne on vaikea päästä – ­Kun­ta­lais­ten illassa kes­kus­tel­tiin alueen ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta ja ideat ja­los­tu­vat jat­kos­sa suun­ni­tel­mak­si

15.06.2021 20:00
Tilaajille
Katso video: Kun Lappalaiset 46 vuotta sitten alkoivat rakentamaan Liminkaan, oli tontin ympärillä pelkkää peltoa – nyt Vågentiellä on monien yksityiskohtien paratiisi

Katso video: Kun Lap­pa­lai­set 46 vuotta sitten al­koi­vat ra­ken­ta­maan Li­min­kaan, oli tontin ym­pä­ril­lä pelkkää peltoa – nyt Vå­gen­tiel­lä on monien yk­si­tyis­koh­tien pa­ra­tii­si

15.06.2021 17:00
Tilaajille
Sote myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille: "Maaseutukunnissa uudistus merkitsee sitä, että ensin menee valta kunnilta ja sen jälkeen lähtevät sote-palvelut.", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen
Kolumni Olli Immonen

Sote myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le: "Maa­seu­tu­kun­nis­sa uu­dis­tus mer­kit­see sitä, että ensin menee valta kun­nil­ta ja sen jälkeen läh­te­vät so­te-pal­ve­lut.", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen

15.06.2021 15:17
Millainen perintö uudelle valtuustolle, miettii Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Asukasluku ei ole kasvanut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi halunnut"
Kolumni Pekka Rajala

Mil­lai­nen perintö uudelle val­tuus­tol­le, miettii Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "A­su­kas­lu­ku ei ole kas­va­nut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi ha­lun­nut"

15.06.2021 15:05
Liminkalaisten Pirjo ja Osmo Lappalaisen pihapiiri on kaunis – yksityiskohdat täydentävät toisiaan yli 40 vuoden aikana syntyneessä puutarhassa

Li­min­ka­lais­ten Pirjo ja Osmo Lap­pa­lai­sen pi­ha­pii­ri on kaunis – yk­si­tyis­koh­dat täy­den­tä­vät toi­siaan yli 40 vuoden aikana syn­ty­nees­sä puu­tar­has­sa

15.06.2021 15:00
Tilaajille
Frisbeegolfin Rantalakeus-liiga etenee: Murron kentällä tiukkaa vääntöä

Fris­bee­gol­fin Ran­ta­la­keus-lii­ga etenee: Murron ken­täl­lä tiukkaa vääntöä

15.06.2021 14:59
Tilaajille
Kankaanpään Maila tulee vierailulle Säävälät Oy Areenalle – millaiset ovat Markus Keski-Petäjän mietteet ennen torstain ottelua?

Kan­kaan­pään Maila tulee vie­rai­lul­le Sää­vä­lät Oy Aree­nal­le – mil­lai­set ovat Markus Kes­ki-Pe­tä­jän miet­teet ennen tors­tain ot­te­lua?

15.06.2021 12:17
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla ei ole raportoitu yhtään uutta koronatartuntaa, koko maassa 73 uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ole ra­por­toi­tu yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 73 uutta ta­paus­ta

15.06.2021 11:59
Näin kunnanhallitus äänesti: Temmeksen kirjasto kiinni elokuussa – kirjastopalveluita halutaan kehittää, mutta kirjasto olisi jatkossa vain keskustassa

Näin kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Tem­mek­sen kir­jas­to kiinni elo­kuus­sa – kir­jas­to­pal­ve­lui­ta ha­lu­taan ke­hit­tää, mutta kir­jas­to olisi jat­kos­sa vain kes­kus­tas­sa

15.06.2021 12:40 1
Tilaajille
Myrskytuulet voimistuvat Pohjois-Pohjanmaalla päivän aikana – sähkökatkoja voi tulla, pihakalusteet kannattaa laittaa suojaan

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 29 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi tartunta

THL: Suo­mes­sa todettu 29 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi tar­tun­ta

14.06.2021 12:07
Hailuodossa järjestetään tällä viikolla kaksi yleisötilaisuutta yksityisteiden talvikunnossapidosta: " Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava"

Hai­luo­dos­sa jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la kaksi ylei­sö­ti­lai­suut­ta yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta: " Uu­dis­tu­neen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­to-oi­keu­den lain­tul­kin­nan vuoksi käy­tän­tö on muu­tet­ta­va"

14.06.2021 11:46
Tilaajille
Kun jakson voitto oli tarjolla KeKi:lle, Manse PP:n kovat olivat kovia – "Molemmat jaksot olisivat olleet otettavissa"

Kun jakson voitto oli tar­jol­la Ke­Ki:l­le, Manse PP:n kovat olivat kovia – "Mo­lem­mat jaksot oli­si­vat olleet otet­ta­vis­sa"

14.06.2021 08:04
Tilaajille
Lakeudella Keskustan enemmistövalta suli kahdessa kunnassa – yksinkertainen määräenemmistö puolueella on jatkossa enää Lumijoella ja Tyrnävällä

La­keu­del­la Kes­kus­tan enem­mis­tö­val­ta suli kah­des­sa kun­nas­sa – yk­sin­ker­tai­nen mää­rä­enem­mis­tö puo­lueel­la on jat­kos­sa enää Lu­mi­joel­la ja Tyr­nä­väl­lä

14.06.2021 07:36
Tilaajille

Kalevan verk­koon kir­jau­tu­mi­ses­sa oli on­gel­mia – nyt pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti

14.06.2021 08:23
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:37
Kempeleessä Keskusta menettää kolme paikkaa – Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kolme paikkaa lisää

Kem­pe­lees­sä Kes­kus­ta me­net­tää kolme paikkaa – Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kolme paikkaa lisää

13.06.2021 22:11
Tilaajille
Perussuomalaisille Limingassa kolme lisäpaikkaa, Vihreät ja Keskusta menettävät kaksi paikkaa – Kokoomus lisää kaksi paikkaa ja Kristillisdemokraatit tippuu valtuustosta

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le Li­min­gas­sa kolme li­sä­paik­kaa, Vihreät ja Kes­kus­ta me­net­tä­vät kaksi paikkaa – Ko­koo­mus lisää kaksi paikkaa ja Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit tippuu val­tuus­tos­ta

13.06.2021 21:57
Tilaajille
Tyrnävällä Keskusta menettää kaksi valtuustopaikkaa – voittajia ovat Kokoomus ja Perussuomalaiset, jotka lisäävät paikkojaan kahdella

Tyr­nä­väl­lä Kes­kus­ta me­net­tää kaksi val­tuus­to­paik­kaa – voit­ta­jia ovat Ko­koo­mus ja Pe­rus­suo­ma­lai­set, jotka li­sää­vät paik­ko­jaan kah­del­la

13.06.2021 21:20
Tilaajille
Lumijoella Keskusta säilytti nykyisen vahvuutensa – Vasemmistoliitto menetti yhden paikan, Perussuomalaiset saivat läpi ainoan ehdokkaansa

Lu­mi­joel­la Kes­kus­ta säi­lyt­ti ny­kyi­sen vah­vuu­ten­sa – Va­sem­mis­to­liit­to menetti yhden paikan, Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat läpi ainoan eh­dok­kaan­sa

13.06.2021 21:05
Tilaajille
Hailuodon laskenta valmis: Keskusta menetti kaksi paikkaa, Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kaksi lisäpaikkaa – Vihreät nousevat ensimmäistä kertaa valtuustoon

Hai­luo­don las­ken­ta valmis: Kes­kus­ta menetti kaksi paik­kaa, Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kaksi li­sä­paik­kaa – Vihreät nou­se­vat en­sim­mäis­tä kertaa val­tuus­toon

13.06.2021 20:59
Tilaajille
Hailuodossa taas lakeuden aktiivisimmat äänestäjät –muualla lakeudella äänestysaktiivisuus laski, useamassa kunnassa useita prosentteja

Hai­luo­dos­sa taas la­keu­den ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät –muual­la la­keu­del­la ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, usea­mas­sa kun­nas­sa useita pro­sent­te­ja

13.06.2021 20:53
Tilaajille
"Menetys on torjuntavoitto" – Tyrnävän Keskustan vaalivalvojaisissa harmittaa kunnan äänestysprosentti

"Me­ne­tys on tor­jun­ta­voit­to" – Tyr­nä­vän Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa har­mit­taa kunnan ää­nes­tys­pro­sent­ti

13.06.2021 20:49
Tilaajille
Näin seuraamamme kolme ehdokasta kommentoivat ennakkoäänien tulosta – "Lähes sanaton olo"

Näin seu­raa­mam­me kolme eh­do­kas­ta kom­men­toi­vat en­nak­ko­ää­nien tulosta – "Lähes sanaton olo"

13.06.2021 20:21
Tilaajille
Ennakkoäänet: Valtakunnallisesti Kokoomus ykkösenä, Keskustalle 16,9 prosenttia äänistä

En­nak­koää­net: Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Ko­koo­mus yk­kö­se­nä, Kes­kus­tal­le 16,9 pro­sent­tia äänistä

13.06.2021 20:03
Tilaajille
Limingan perussuomalaisten vaalivalvojaisissa odottava tunnelma – "Ainakin tuplaten pitää paikkoja saada nykyiseen verrattuna"

Li­min­gan pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa odot­ta­va tun­nel­ma – "Ai­na­kin tup­la­ten pitää paik­ko­ja saada ny­kyi­seen ver­rat­tu­na"

13.06.2021 19:53
Tilaajille
Pohjimmiltaan ikärajan laskeminen olisi luottamuksen ele vanhemmalta sukupolvelta, joka taputtaa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"
Kolumni Juho Virsunen

Poh­jim­mil­taan ikä­ra­jan las­ke­mi­nen olisi luot­ta­muk­sen ele van­hem­mal­ta su­ku­pol­vel­ta, joka ta­put­taa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"

13.06.2021 17:35
Tilaajille
Soitimme kolmelle ehdokkaalle – näin nykyvaltuutettu, toista kertaa paikkaa havitteleva ja ensimmäistä kertaa ehdolla oleva suhtautuvat jännittävään päivään

Soi­tim­me kol­mel­le eh­dok­kaal­le – näin ny­ky­val­tuu­tet­tu, toista kertaa paikkaa ha­vit­te­le­va ja en­sim­mäis­tä kertaa ehdolla oleva suh­tau­tu­vat jän­nit­tä­vään päivään

13.06.2021 17:21
Tilaajille
Miten nuorten ääni otetaan huomioon seuraavalla valtuustokaudella? Kyselyn mukaan nuorisovaltuustoja haluttaisiin osallistaa etenkin nuorisopalveluita koskevien asioiden käsittelyyn

Miten nuorten ääni otetaan huo­mioon seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la? Kyselyn mukaan nuo­ri­so­val­tuus­to­ja ha­lut­tai­siin osal­lis­taa etenkin nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta kos­ke­vien asioi­den kä­sit­te­lyyn

13.06.2021 16:40
Tilaajille
Vilkas vaalipäivä Kempeleessä – Ylikylän koulun vaalipaikalla odotettiin jopa äänestysprosentin nousua

Vilkas vaa­li­päi­vä Kem­pe­lees­sä – Yli­ky­län koulun vaa­li­pai­kal­la odo­tet­tiin jopa ää­nes­tys­pro­sen­tin nousua

13.06.2021 16:59
Tilaajille
Missä mennään Häräntappoaseen valmistelussa? Katso tuorein video työryhmästä

Missä mennään Hä­rän­tap­po­aseen val­mis­te­lus­sa? Katso tuorein video työ­ryh­mäs­tä

13.06.2021 12:32
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 47 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Suomessa näistä neljä

THL: Suo­mes­sa todettu 47 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa näistä neljä

13.06.2021 13:48
Kuntavaalien tulokset löydät tulospalvelustamme – miten kotikunnassasi äänestettiin?

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set löydät tu­los­pal­ve­lus­tam­me – miten ko­ti­kun­nas­sa­si ää­nes­tet­tiin?

13.06.2021 12:20
Kenelle hääkellot soivat? Lakeuden kirkoissa riittää hääpareja, mutta ruuhkaksi asti tilanne ei ole muuttunut – Hailuodossa yksi pari vihitään rannalla

Kenelle hää­kel­lot soivat? La­keu­den kir­kois­sa riittää hää­pa­re­ja, mutta ruuh­kak­si asti tilanne ei ole muut­tu­nut – Hai­luo­dos­sa yksi pari vi­hi­tään ran­nal­la

13.06.2021 06:00
Tilaajille
”Pikkuinen Vuokko enää jäljellä” – Tyrnäväläinen Vuokko Kärsämä sai laihdutusleikkauksesta avun moneen sairauteen ja yhdeksän kuukauden aikana vaatekokokin on pienentynyt huomattavasti

”Pik­kui­nen Vuokko enää jäl­jel­lä” – Tyr­nä­vä­läi­nen Vuokko Kärsämä sai laih­du­tus­leik­kauk­ses­ta avun moneen sai­rau­teen ja yh­dek­sän kuu­kau­den aikana vaa­te­ko­ko­kin on pie­nen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti

12.06.2021 18:00
Tilaajille
THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

12.06.2021 15:19
Liminkalaiset Anton ja Julia saavat venäjän kieleensä vahvistusta Sievin mummolasta – samalla myös venäläinen kulttuuri vertyy

Li­min­ka­lai­set Anton ja Julia saavat venäjän kie­leen­sä vah­vis­tus­ta Sievin mum­mo­las­ta – samalla myös ve­nä­läi­nen kult­tuu­ri vertyy

12.06.2021 15:00
Tilaajille
"Politiikassakin tulisi ymmärtää miten pukukopissa käyttäydytään" – Ville Skinnari kaipaa puolueiden välille vastustajan kunnioittamista

"Po­li­tii­kas­sa­kin tulisi ym­mär­tää miten pu­ku­ko­pis­sa käyt­täy­dy­tään" – Ville Skin­na­ri kaipaa puo­luei­den välille vas­tus­ta­jan kun­nioit­ta­mis­ta

11.06.2021 15:52
Tilaajille
Tyrnävällä nuorisotilat ovat olleet puoli vuotta uudessa paikassa – Kuulammen koulu on turvallisempi paikka nuorisotiloille, mutta osa nuorista vierastaa uutta tilaa

Tyr­nä­väl­lä nuo­ri­so­ti­lat ovat olleet puoli vuotta uudessa pai­kas­sa – Kuu­lam­men koulu on tur­val­li­sem­pi paikka nuo­ri­so­ti­loil­le, mutta osa nuo­ris­ta vie­ras­taa uutta tilaa

11.06.2021 15:00 1
Tilaajille
Tänään Vanhan ajan viikolla koettiin opetusta kansakouluajan tapaan – ehdit vielä lauantaia kokemaan entisajan elämyksiä Kempeleeseen

Tänään Vanhan ajan vii­kol­la koet­tiin ope­tus­ta kan­sa­kou­lu­ajan tapaan – ehdit vielä lauan­taia ko­ke­maan en­tis­ajan elä­myk­siä Kem­pe­lee­seen

11.06.2021 14:57
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen toivoo uuden valtuuston jatkavan  hyväksi havaittua linjaa – Panostus asumiseen, matkailuun ja hyviin toimintapoihin kannattaa

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen toivoo uuden val­tuus­ton jat­ka­van hyväksi ha­vait­tua linjaa – Pa­nos­tus asu­mi­seen, mat­kai­luun ja hyviin toi­min­ta­poi­hin kan­nat­taa

11.06.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 7 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 7 uutta tar­tun­taa

11.06.2021 12:18
Kierrätyskalustein sisustettu koti - Kempeleläinen Hanne Ojuva on sisustanut kotinsa netistä ilmaiseksi saamillaan tavaroilla ja huonekaluilla

Kier­rä­tys­ka­lus­tein si­sus­tet­tu koti - Kem­pe­le­läi­nen Hanne Ojuva on si­sus­ta­nut kotinsa netistä il­mai­sek­si saa­mil­laan ta­va­roil­la ja huo­ne­ka­luil­la

10.06.2021 19:01
Tilaajille
Tupoksen Pressiklubin nuoret kokoontuivat yhteen miettimään mitä klubivuodesta jäi käteen – samalla he antavat tuomionsa mahdolliselle paluulle Liminkaan opintojen jälkeen

Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret ko­koon­tui­vat yhteen miet­ti­mään mitä klu­bi­vuo­des­ta jäi käteen – samalla he antavat tuo­mion­sa mah­dol­li­sel­le pa­luul­le Li­min­kaan opin­to­jen jälkeen

10.06.2021 19:00
Tilaajille
"Meitä kohtaan on luotu ennakkoluuloja" – KD:n puheenjohtaja Sari Essayah uskoo puolueen vetävän entistä enemmän myös herätysliiketaustaisia äänestäjiä

"Meitä kohtaan on luotu en­nak­ko­luu­lo­ja" – KD:n pu­heen­joh­ta­ja Sari Essayah uskoo puo­lueen vetävän entistä enemmän myös he­rä­tys­lii­ke­taus­tai­sia ää­nes­tä­jiä

10.06.2021 17:51 1
Tilaajille
Omat applikaatiot kehiin! Kempeleen nuoret ja lapset oppivat ohjelmointia Microsoftin pilottihankkeessa ja loivat samalla omia kännykkäsovelluksia

Omat app­li­kaa­tiot kehiin! Kem­pe­leen nuoret ja lapset oppivat oh­jel­moin­tia Mic­ro­sof­tin pi­lot­ti­hank­kees­sa ja loivat samalla omia kän­nyk­kä­so­vel­luk­sia

10.06.2021 15:01
Tilaajille
Etsivä nuorisotyöntekijä on töissä kesän ajan Lumijoella – Sanna toivoo nuorten ottavan yhteyttä pientenkin murheiden hetkellä

Etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on töissä kesän ajan Lu­mi­joel­la – Sanna toivoo nuorten ottavan yh­teyt­tä pien­ten­kin mur­hei­den het­kel­lä

10.06.2021 11:36
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen tietoon on tullut useita verkkohuijauksia – muista nämä kolme asiaa

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen tietoon on tullut useita verk­ko­hui­jauk­sia – muista nämä kolme asiaa

09.06.2021 16:58
Tyrnäväläisten nuorten tekemä puuvene lipui neitsytmatkalleen Suutarinjärvelle – projekti kiinnosti työpajanuoria: "Monta kertaa piti sanoa, että nyt pitää lopettaa, vaikka ei olisi millään malttanut"

Tyr­nä­vä­läis­ten nuorten tekemä puuvene lipui neit­syt­mat­kal­leen Suu­ta­rin­jär­vel­le – pro­jek­ti kiin­nos­ti työ­pa­ja­nuo­ria: "Monta kertaa piti sanoa, että nyt pitää lo­pet­taa, vaikka ei olisi millään malt­ta­nut"

09.06.2021 16:22
Tilaajille
Venäläinen dacha ja Varjakan puutarha kohtaavat kolmivuotisessa taidehankkeessa – Arkangelin ja Oulunsalon välille muodostuu virtuaalinen yhteys

Ve­nä­läi­nen dacha ja Var­ja­kan puu­tar­ha koh­taa­vat kol­mi­vuo­ti­ses­sa tai­de­hank­kees­sa – Ar­kan­ge­lin ja Ou­lun­sa­lon välille muo­dos­tuu vir­tuaa­li­nen yhteys

09.06.2021 15:09
Tilaajille
THL: Suomessa tänään 126 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa muutamia uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa tänään 126 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa muu­ta­mia uusia tar­tun­to­ja

09.06.2021 14:16
KeKi piti mestarisuosikkia ahtaalla: "Toisen jakson lopetus harmittaa tyttöjä varmasti"

KeKi piti mes­ta­ri­suo­sik­kia ah­taal­la: "Toisen jakson lopetus har­mit­taa tyttöjä var­mas­ti"

09.06.2021 11:56
Katso kuvat: Temmesjoen kunnostusuunnitelman tekeminen etenee maastokäynneillä, eikä kahluuhousujen käytöltä voi välttyä

Katso kuvat: Tem­mes­joen kun­nos­tu­suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen etenee maas­to­käyn­neil­lä, eikä kah­luu­hou­su­jen käy­töl­tä voi välttyä

09.06.2021 11:55
Tilaajille
Lakeuslähtöistä teatteria luvassa Ouluun heinäkuussa – parkour-seuran harjoitustiloissa näkyy ja kuuluu Kikan musiikki ja elämä, mutta myös 90-luvun lama ja kasvaminen

La­keus­läh­töis­tä teat­te­ria luvassa Ouluun hei­nä­kuus­sa – par­kour-seu­ran har­joi­tus­ti­lois­sa näkyy ja kuuluu Kikan mu­siik­ki ja elämä, mutta myös 90-lu­vun lama ja kas­va­mi­nen

09.06.2021 11:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla usein eteen tuleva tilanne: kuolinpesässä saattaa yllättäen olla aseita ja mitä niiden kanssa pitää tehdä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la usein eteen tuleva ti­lan­ne: kuo­lin­pe­säs­sä saattaa yl­lät­täen olla aseita ja mitä niiden kanssa pitää tehdä

09.06.2021 11:00
Tilaajille
Kysyimme Tyrnävän terveyskeskuksen vs. johtavalta lääkäriltä laihdutusleikkauksista: "Leikkaushoito edellyttää vähintään kuuden kuukauden mittaista perinteistä painonhallintaa ja pysyviä elämäntapa- ja syömistapamuutoksia"

Ky­syim­me Tyr­nä­vän ter­veys­kes­kuk­sen vs. joh­ta­val­ta lää­kä­ril­tä laih­du­tus­leik­kauk­sis­ta: "Leik­kaus­hoi­to edel­lyt­tää vä­hin­tään kuuden kuu­kau­den mit­tais­ta pe­rin­teis­tä pai­non­hal­lin­taa ja pysyviä elä­män­ta­pa- ja syö­mis­ta­pa­muu­tok­sia"

09.06.2021 07:43
Tilaajille
Kempeleen Kirin miehet kohtaavat vaalipäivänä Manse PP:n kotikentällään – katso ennakkotunnelmat

Kem­pe­leen Kirin miehet koh­taa­vat vaa­li­päi­vä­nä Manse PP:n ko­ti­ken­täl­lään – katso en­nak­ko­tun­nel­mat

09.06.2021 07:17
Tilaajille
Lakeudella annettiin ennakkoääniä vilkkaammin kuin edellisissä kuntavaaleissa – vähiten äänestäjiä kävi leimaamaan lippunsa Tyrnävällä

La­keu­del­la an­net­tiin en­nak­ko­ää­niä vilk­kaam­min kuin edel­li­sis­sä kun­ta­vaa­leis­sa – vähiten ää­nes­tä­jiä kävi lei­maa­maan lip­pun­sa Tyr­nä­väl­lä

09.06.2021 06:21
Tilaajille
Kempeleeseen kaavaillaan uutta paloasemaa kirkon viereen – Kahdeksasta tarjolla olevasta vaihtoehdosta kirkon viereinen tontti on paras palo- ja pelastustoimen tarpeisiin

Kem­pe­lee­seen kaa­vail­laan uutta pa­lo­ase­maa kirkon viereen – Kah­dek­sas­ta tar­jol­la ole­vas­ta vaih­to­eh­dos­ta kirkon vie­rei­nen tontti on paras palo- ja pe­las­tus­toi­men tar­pei­siin

09.06.2021 06:06
Tilaajille
Kempele Akate­mian työntekijät ovat säästäneet pyöräilemällä polttoainetta tähän mennessä 365 litraa: "Pyöräilemällä pääsee lujempaa ja on perillä nopeammin"

Kempele Aka­te­mian työn­te­ki­jät ovat sääs­tä­neet pyö­räi­le­mäl­lä polt­to­ai­net­ta tähän men­nes­sä 365 litraa: "Pyö­räi­le­mäl­lä pääsee lu­jem­paa ja on perillä no­peam­min"

09.06.2021 06:00
Tilaajille
"Kunnan viranhaltijoina kuulemme mielellämme, mitä asukkaat ovat asuinympäristöstään ja olemassa olevista palveluista mieltä" – Janna Kumpula kannustaa tyrnäväläisiä osallistumaan
Kolumni Janna Kumpula

"Kunnan vi­ran­hal­ti­joi­na kuu­lem­me mie­lel­läm­me, mitä asuk­kaat ovat asuin­ym­pä­ris­tös­tään ja ole­mas­sa ole­vis­ta pal­ve­luis­ta mieltä" – Janna Kumpula kan­nus­taa tyr­nä­vä­läi­siä osal­lis­tu­maan

09.06.2021 04:22
Sunnuntaina on viimeinen hetki vaikuttaa vaalitulokseen –Tiina on huomannut, että vaaliväsymyksestä ei ole vielä tietoakaan: "Näissä kuntavaaleissa voi todellakin kokea oman äänensä merkityksen"
Kolumni Tiina Haapalainen

Sun­nun­tai­na on vii­mei­nen hetki vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen –Tiina on huo­man­nut, että vaa­li­vä­sy­myk­ses­tä ei ole vielä tie­toa­kaan: "Näissä kun­ta­vaa­leis­sa voi to­del­la­kin kokea oman äänensä mer­ki­tyk­sen"

09.06.2021 04:07
Tilaajille
"Auton mittaristoonkin ilmestyy välillä kahvikupin merkki, kun olen ajanut liian pitkää pysähtymättä ja varmaan joku kamera on huomannut, että silmät näyttävät väsyneeltä" – Petri-kirkkoherra muistuttaa, että välillä tulee levätä
Kolumni Petri Satomaa

"Auton mit­ta­ris­toon­kin il­mes­tyy välillä kah­vi­ku­pin merkki, kun olen ajanut liian pitkää py­säh­ty­mät­tä ja varmaan joku kamera on huo­man­nut, että silmät näyt­tä­vät vä­sy­neel­tä" – Pet­ri-kirk­ko­her­ra muis­tut­taa, että välillä tulee levätä

09.06.2021 02:35
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja odottaa jo kuumeisesti sunnuntaita ja harmittelee, että vaalikeskustelu olisi voinut käydä aktiivisempanakin –"Enemmänkin vaalipuhetta olisi lakeudelle mahtunut, ja toivottavasti keskustelu ei myöskään lannistu vaalien jälkeen."
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja odottaa jo kuu­mei­ses­ti sun­nun­tai­ta ja har­mit­te­lee, että vaa­li­kes­kus­te­lu olisi voinut käydä ak­tii­vi­sem­pa­na­kin –"E­nem­män­kin vaa­li­pu­het­ta olisi la­keu­del­le mah­tu­nut, ja toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu ei myös­kään lan­nis­tu vaalien jäl­keen."

09.06.2021 02:09
Tilaajille
"Tarvitsemme tässä ajassa kipeästi kuuntelemista ja rakentamista", toteaa Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ja toivoo politiikan pöytätavoista otettavan vastuuta
Kolumni Juha Pylväs

"Tar­vit­sem­me tässä ajassa ki­peäs­ti kuun­te­le­mis­ta ja ra­ken­ta­mis­ta", toteaa Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs ja toivoo po­li­tii­kan pöy­tä­ta­vois­ta otet­ta­van vas­tuu­ta

08.06.2021 17:12
Tilaajille
Tältä Kempeleentie voisi näyttää Ollilantien ja Eteläsuomentien välillä vuonna 2023 –suunnittelutyö käynnistyy  nyt toden teolla ja myös kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan

Tältä Kem­pe­leen­tie voisi näyttää Ol­li­lan­tien ja Ete­lä­suo­men­tien välillä vuonna 2023 –suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyy nyt toden teolla ja myös kun­ta­lai­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan

08.06.2021 15:20
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitiin 113 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa kaksi uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin 113 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa kaksi uutta tar­tun­taa

08.06.2021 12:04
Elinkeinoministeri Mika Lintilä kannustaa lakeuden yrityksiä hakemaan tutkimus- ja kehitysrahoitusta – Pohjois-Pohjanmaan hän näkisi biokaasun valtakunnallisena veturina

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä kan­nus­taa la­keu­den yri­tyk­siä ha­ke­maan tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ra­hoi­tus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan hän näkisi bio­kaa­sun val­ta­kun­nal­li­se­na ve­tu­ri­na

08.06.2021 08:31 1
Tilaajille
Tyrnävän valtuustossa tilinpäätös hymyilytti, mutta ilmassa oli myös ripaus haikeutta – valtuuston puheenjohtaja Tauno Uitto jättää kuntapolitiikan 32 valtuustovuoden päätteeksi

Tyr­nä­vän val­tuus­tos­sa ti­lin­pää­tös hy­myi­lyt­ti, mutta ilmassa oli myös ripaus hai­keut­ta – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Tauno Uitto jättää kun­ta­po­li­tii­kan 32 val­tuus­to­vuo­den päät­teek­si

07.06.2021 21:55
Tilaajille
Hulevedet puhuttivat viimeisen kerran kokoontunutta Kempeleen kunnanvaltuustoa – Kaavoitukselle annettiin kiitosta ja sen uskottiin houkuttelevan sekä yrittäjiä että asukkaita

Hu­le­ve­det pu­hut­ti­vat vii­mei­sen kerran ko­koon­tu­nut­ta Kem­pe­leen kun­nan­val­tuus­toa – Kaa­voi­tuk­sel­le an­net­tiin kii­tos­ta ja sen us­kot­tiin hou­kut­te­le­van sekä yrit­tä­jiä että asuk­kai­ta

07.06.2021 21:05
Tilaajille
Auktorisoitu matkailuopas tuntee lakeuden ja palvelee useilla kielillä – 11 uutta opasta palvelevat alueelle päätyviä turisteja, mutta miksei myös paikallisia

Auk­to­ri­soi­tu mat­kai­lu­opas tuntee la­keu­den ja pal­ve­lee useilla kie­lil­lä – 11 uutta opasta pal­ve­le­vat alueel­le pää­ty­viä tu­ris­te­ja, mutta miksei myös pai­kal­li­sia

07.06.2021 16:00
Tilaajille
Yksi ihminen kuoli rivitalon palossa Hailuodossa lauantaina – Poliisi uskoo palon syttyneen tapaturmaisesti

Yksi ihminen kuoli ri­vi­ta­lon palossa Hai­luo­dos­sa lauan­tai­na – Poliisi uskoo palon syt­ty­neen ta­pa­tur­mai­ses­ti

07.06.2021 15:04
Poliisi: Limingan rajussa kolarissa kuoli parikymppinen nainen Oulun seudulta – tutkinta jatkuu silminnäkijöiden kuulemisella

Po­lii­si: Li­min­gan rajussa ko­la­ris­sa kuoli pa­ri­kymp­pi­nen nainen Oulun seu­dul­ta – tut­kin­ta jatkuu sil­min­nä­ki­jöi­den kuu­le­mi­sel­la

07.06.2021 15:03
Tilaajille
Liminka avasi koronarokotuksen 16-vuotialle ja sitä vanhemmille – rokotusaikoja voi varata puhelimitse

Liminka avasi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 16-vuo­tial­le ja sitä van­hem­mil­le – ro­ko­tus­ai­ko­ja voi varata pu­he­li­mit­se

07.06.2021 13:33
THL: Suomessa yhteensä 55 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla jälleen nollapäivä

THL: Suo­mes­sa yh­teen­sä 55 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen nol­la­päi­vä

07.06.2021 11:47
Zeniitillä vankka kannatus Kempeleen kuntavaaliehdokkaiden keskuudessa, toiset puolustavat kunnan tasapuolista kehittämistä

Ze­nii­til­lä vankka kan­na­tus Kem­pe­leen kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa, toiset puo­lus­ta­vat kunnan ta­sa­puo­lis­ta ke­hit­tä­mis­tä

06.06.2021 15:09
Tilaajille
Iso lisäys edelliseen viikonloppuun: Oulun poliisilaitoksen alueella kirjattiin lauantai-illan ja sunnuntaiaamun välillä 366 tehtävää – tällaisia hommia virkavallalla oli

Iso lisäys edel­li­seen vii­kon­lop­puun: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la kir­jat­tiin lauan­tai-il­lan ja sun­nun­tai­aa­mun välillä 366 teh­tä­vää – täl­lai­sia hommia vir­ka­val­lal­la oli

06.06.2021 14:05
Tilaajille
Oppivelvollisuus jatkui ja toisen asteen opinnot muuttuivat maksuttomiksi – Kempeleessä oppilaitokset ovat valmistautuneet kiireesti muutoksiin

Op­pi­vel­vol­li­suus jatkui ja toisen asteen opinnot muut­tui­vat mak­sut­to­mik­si – Kem­pe­lees­sä op­pi­lai­tok­set ovat val­mis­tau­tu­neet kii­rees­ti muu­tok­siin

06.06.2021 13:01
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta koronavirustartuntaa, toinen Oulussa ja toinen Kempeleessä – koko maassa vain 68 uutta tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, toinen Oulussa ja toinen Kem­pe­lees­sä – koko maassa vain 68 uutta tau­ti­ta­paus­ta

06.06.2021 11:57
Lemmikeillä on useita vaaranpaikkoja kesäaikana kotona, matkalla ja mökillä – nämä asiat koirien, kissojen ja kanien omistajilla kannattaa ottaa huomioon

Lem­mi­keil­lä on useita vaa­ran­paik­ko­ja ke­sä­ai­ka­na kotona, mat­kal­la ja mökillä – nämä asiat koi­rien, kis­so­jen ja kanien omis­ta­jil­la kan­nat­taa ottaa huo­mioon

06.06.2021 06:00
Hailuodon Panimo avaa ravintolan Oulun Pikisaareen, oluen pano pysyy jatkossakin kotiluodossa

Hai­luo­don Panimo avaa ra­vin­to­lan Oulun Pi­ki­saa­reen, oluen pano pysyy jat­kos­sa­kin ko­ti­luo­dos­sa

05.06.2021 19:06
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta koronatartuntaa, molemmat Haapajärvellä – koko maassa 120 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mo­lem­mat Haa­pa­jär­vel­lä – koko maassa 120 uutta tau­ti­ta­paus­ta

05.06.2021 13:22
”Tyrnävällä nuoret ovat yhteisiä” – Etsivä nuorisotyötekijä Taina Jaakola-Kuosmonen näkee nuorisotyön haasteet ja vahvuudet.

”Tyr­nä­väl­lä nuoret ovat yh­tei­siä” – Etsivä nuo­ri­so­työ­te­ki­jä Taina Jaa­ko­la-Kuos­mo­nen näkee nuo­ri­so­työn haas­teet ja vah­vuu­det.

05.06.2021 13:02
Tilaajille
Rivitaloasunto paloi pahoin Hailuodossa

Ri­vi­ta­lo­asun­to paloi pahoin Hai­luo­dos­sa

05.06.2021 11:43
Limingan kuntavaaliehdokkaat nihkeitä pakkolunastuksille: "Teollisuustontteja löytyy vapaaehtoisin kaupoin"

Li­min­gan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat nih­kei­tä pak­ko­lu­nas­tuk­sil­le: "Teol­li­suus­tont­te­ja löytyy va­paa­eh­toi­sin kau­poin"

05.06.2021 10:07
Tilaajille
Linja-autoja edelleen vähemmän – bussiliikenne toipuu koronasta hitaasti

Lin­ja-au­to­ja edel­leen vä­hem­män – bus­si­lii­ken­ne toipuu ko­ro­nas­ta hi­taas­ti

05.06.2021 06:00
Tilaajille
Vesi palaa 70 vuotta sitten kuivatettuihin Vähäjärveen ja Ängeslevänjokeen  – Lapsuutensa kala-apajien puolesta vuosikymmeniä toiminut Ville Rohkimainen sai nähdä järjen voittavan

Vesi palaa 70 vuotta sitten kui­va­tet­tui­hin Vä­hä­jär­veen ja Än­ges­le­vän­jo­keen – Lap­suu­ten­sa ka­la-apa­jien puo­les­ta vuo­si­kym­me­niä toi­mi­nut Ville Roh­ki­mai­nen sai nähdä järjen voit­ta­van

04.06.2021 19:01
Tilaajille
Siklan Rantsilan tehtaan työntekijöiden rekrytointikoulutus alkoi – avoinna yhä asentajien ja moduulityöntekijöiden paikkoja

Siklan Rant­si­lan tehtaan työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti­kou­lu­tus alkoi – avoinna yhä asen­ta­jien ja mo­duu­li­työn­te­ki­jöi­den paik­ko­ja

04.06.2021 15:11
Tilaajille