Uusimmat

Merenneidosta meteorologiin ja saunojaan –Päiväkoti Vekkulin viskarit näkivät puolueiden puheenjohtajissa  aineksia moneen hommaan
Tilaajille

Me­ren­nei­dos­ta me­teo­ro­lo­giin ja sau­no­jaan –Päi­vä­ko­ti Vek­ku­lin vis­ka­rit näkivät puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jis­sa ai­nek­sia moneen hommaan

19:00
Pitserian paikka on tuttu, mutta nimi vaihtui Meritaksi – Lumijoen uusi yrittäjä Basri Gashi on kokenut kokki, joka myi Pudasjärvellä sijainneen pitseriansa päästäkseen lähemmäs kotia

Pit­se­rian paikka on tuttu, mutta nimi vaihtui Me­ri­tak­si – Lu­mi­joen uusi yrit­tä­jä Basri Gashi on kokenut kokki, joka myi Pu­das­jär­vel­lä si­jain­neen pit­se­rian­sa pääs­täk­seen lä­hem­mäs kotia

13:15
Tilaajille
Välipalaidea  etätyöläisten arkea helpottamaan kantoi  huhtikuussa pidettävään finaaliin asti – Palaveli NY on peruskoulujen paras nuori yritys pohjoisessa

Vä­li­pa­la­idea etä­työ­läis­ten arkea hel­pot­ta­maan kantoi huh­ti­kuus­sa pi­det­tä­vään fi­naa­liin asti – Pa­la­ve­li NY on pe­rus­kou­lu­jen paras nuori yritys poh­joi­ses­sa

13:01
Tilaajille
THL: Oulussa kymmenen uutta koronavirustartuntaa, muualla Pohjois-Pohjanmaalla ei tuoreita tautitapauksia

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei tuo­rei­ta tau­ti­ta­pauk­sia

12:05
Liminganlahden luontokeskukseen uusi luontopolku ja hotelli – räystäspääskyille

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen uusi luon­to­pol­ku ja hotelli – räys­täs­pääs­kyil­le

09:39
Nelostien uusissa suunnitelmissa varaudutaan kahden eritasoliittymän rakentamiseen Temmeksen kohdalla – Infossa kyläläisiä huolettivat liikennemelun kasvu ja yhteydet muualle

Ne­los­tien uusissa suun­ni­tel­mis­sa va­rau­du­taan kahden eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­seen Tem­mek­sen koh­dal­la – Infossa ky­lä­läi­siä huo­let­ti­vat lii­ken­ne­me­lun kasvu ja yh­tey­det muualle

09:00
Tilaajille
Kyläkaavoilla lisää rakennuspaikkoja - Hailuoto hyödyntää arkkitehtiopiskelijoiden visioita kunnan tulevaisuudesta vuonna 2040

Ky­lä­kaa­voil­la lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja - Hai­luo­to hyö­dyn­tää ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­joi­den vi­sioi­ta kunnan tu­le­vai­suu­des­ta vuonna 2040

14.04.2021 19:00
Tilaajille
Limingan Jutkokylän viemäriongelmiin toivotaan ratkaisua – tukosten määrää on saatu pienennettyä viikottaisilla huuhteluilla: "Iso ongelma jätevesiverkostolle on pyttyetiketin unohtuminen"

Li­min­gan Jut­ko­ky­län vie­mä­ri­on­gel­miin toi­vo­taan rat­kai­sua – tu­kos­ten määrää on saatu pie­nen­net­tyä vii­kot­tai­sil­la huuh­te­luil­la: "Iso ongelma jä­te­ve­si­ver­kos­tol­le on pyt­ty­eti­ke­tin unoh­tu­mi­nen"

14.04.2021 15:00
Tilaajille
Kempeleen kunta sai Hyvän mielen työpaikka -merkin sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen

Kem­pe­leen kunta sai Hyvän mielen työ­paik­ka -merkin si­tou­tu­mi­ses­ta mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seen

14.04.2021 14:45
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 11 uutta koronatartuntaa, joista viisi Oulussa ja neljä Raahessa – koko maassa 400 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 11 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista viisi Oulussa ja neljä Raa­hes­sa – koko maassa 400 uutta tau­ti­ta­paus­ta

14.04.2021 12:06
Osuuskunta Pohjolan Maito palkitsee alueen maidontuottajia pitkäaikaisesta yrittäjyydestä –katso täältä palkittavien nimet

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Maito pal­kit­see alueen mai­don­tuot­ta­jia pit­kä­ai­kai­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä –katso täältä pal­kit­ta­vien nimet

14.04.2021 11:11
Tilaajille
Hailuoto aloittaa ensi viikolla perusterveiden rokottamisen – rokotuskattavuus on nyt lähes 34 prosenttia

Hai­luo­to aloit­taa ensi vii­kol­la pe­rus­ter­vei­den ro­kot­ta­mi­sen – ro­ko­tus­kat­ta­vuus on nyt lähes 34 pro­sent­tia

14.04.2021 10:55
Osuuskauppa Arinan uudeksi toimitusjohtajaksi pitkän uran S-ryhmässä tehnyt Reima Loukkola – Veli-Matti Puutio jää eläkkeelle vuodenvaihteessa

Osuus­kaup­pa Arinan uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pitkän uran S-ryh­mäs­sä tehnyt Reima Louk­ko­la – Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le vuo­den­vaih­tees­sa

14.04.2021 10:18
- Tyrnävällä perusasiat ovat kohdillaan, sanoo kunnan uusi viestintäkoordinaattori Mikko Lehtinen, jonka rakkaus pohjoiseen toi takaisin Oulun seudulle

- Tyr­nä­väl­lä pe­rus­asiat ovat koh­dil­laan, sanoo kunnan uusi vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri Mikko Leh­ti­nen, jonka rakkaus poh­joi­seen toi ta­kai­sin Oulun seu­dul­le

14.04.2021 09:00
Tilaajille
Armi voitti Rantalakeuden arvonnassa Kärppä-takin: "Huikeaa, mahtavaa! Vähän kuin olisin saanut rangaistuslaukauksen suoraan verkkoon ja maalin"

Armi voitti Ran­ta­la­keu­den ar­von­nas­sa Kärp­pä-ta­kin: "Hui­keaa, mah­ta­vaa! Vähän kuin olisin saanut ran­gais­tus­lau­kauk­sen suoraan verk­koon ja maalin"

14.04.2021 08:05
Tilaajille
Limingan uudesta liikuntahallista Krankka-areena – Nuijasodan sotapäällikkö pääsi mukaan myös koko liikuntapuiston nimeen

Li­min­gan uudesta lii­kun­ta­hal­lis­ta Krank­ka-aree­na – Nui­ja­so­dan so­ta­pääl­lik­kö pääsi mukaan myös koko lii­kun­ta­puis­ton nimeen

14.04.2021 06:48
He hakivat Limingan hallintojohtajaksi –kunnanhallitus päätti jatkaa hakua, ensimmäisellä kierroksella hakijoita oli yhteensä 14

He hakivat Li­min­gan hal­lin­to­joh­ta­jak­si –kun­nan­hal­li­tus päätti jatkaa hakua, en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ha­ki­joi­ta oli yh­teen­sä 14

14.04.2021 06:28
Tilaajille
Päätoimittaja ihmettelee, tallettaako kukaan lähihistoriaa: Mitä jää tästä ajasta jäljelle 1980-luvun eläneelle?
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja ih­met­te­lee, tal­let­taa­ko kukaan lä­hi­his­to­riaa: Mitä jää tästä ajasta jäl­jel­le 1980-lu­vun elä­neel­le?

14.04.2021 06:12
Tilaajille
Hailuodon kanttori  Mari Liukkonen selvitti hailuotolaisten virren –Tiedätkö, miten se alkaa?
Kolumni Mari Liukkonen

Hai­luo­don kant­to­ri Mari Liuk­ko­nen sel­vit­ti hai­luo­to­lais­ten virren –Tie­dät­kö, miten se alkaa?

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Viiden lapsen äitinä kansanedustaja Katja Hänninen haluaa aloittaa kornoarajoitusten poiston nuorista ja lapsista: "Pelkkä rajoitusten purkaminen ei riitä, vaan meidän on kuunneltava lapsia ja heidän huoliaan tulevasta."
Kolumni Katja Hänninen

Viiden lapsen äitinä kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen haluaa aloit­taa kor­noa­ra­joi­tus­ten poiston nuo­ris­ta ja lap­sis­ta: "Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta."

14.04.2021 06:00
Tekonurmet vihertävät kohta pelikentillä! Ajax-Sarkkirannan puheenjohtaja Antti Näykki kannustaa palaamaan jalkapalloilun pariin, sillä kentällä luodaan muistoja ja ystäviä elämän ajaksi
Kolumni Antti Näykki

Te­ko­nur­met vi­her­tä­vät kohta pe­li­ken­til­lä! Ajax-Sark­ki­ran­nan pu­heen­joh­ta­ja Antti Näykki kan­nus­taa pa­laa­maan jal­ka­pal­loi­lun pariin, sillä ken­täl­lä luodaan muis­to­ja ja ystäviä elämän ajaksi

14.04.2021 06:00
Tilaajille
”Mitäs neljännelle valtiomahdille kuuluu?” – Sauli muistaa auringon paistaneen kirkkaasti Rantakylän hiihtostadionilla, kun edesmennyt Jorma Jokela puhutteli häntä yläpuolella olleesta katsomosta
Kolumni Sauli Pahkasalo

”Mitäs nel­jän­nel­le val­tio­mah­dil­le kuu­luu?” – Sauli muistaa au­rin­gon pais­ta­neen kirk­kaas­ti Ran­ta­ky­län hiih­tos­ta­dio­nil­la, kun edes­men­nyt Jorma Jokela pu­hut­te­li häntä ylä­puo­lel­la ol­lees­ta kat­so­mos­ta

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Aki Heiskasen mielestä vuorovaikutuksella on väliä - Hailuodossa opetellaan ja opitaan jakamaan mielipiteitä yhdessä Erätauon äärellä ja samalla tuetaan yhteisöllisyyttä
Kolumni Aki Heiskanen

Aki Heis­ka­sen mie­les­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la on väliä - Hai­luo­dos­sa ope­tel­laan ja opitaan ja­ka­maan mie­li­pi­tei­tä yhdessä Erä­tauon äärellä ja samalla tuetaan yh­tei­söl­li­syyt­tä

14.04.2021 06:00
Liminkalainen Veli-Matti Välikangas tietää, että yrityselämässä auttavat laajat verkostot ja pitkät asiakkuussuhteet, mutta myös sattumalla on sijansa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

Li­min­ka­lai­nen Ve­li-Mat­ti Vä­li­kan­gas tietää, että yri­tys­elä­mäs­sä aut­ta­vat laajat ver­kos­tot ja pitkät asiak­kuus­suh­teet, mutta myös sat­tu­mal­la on si­jan­sa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

13.04.2021 19:00
Tilaajille
Alueellinen koordinaatioryhmä: Nuorisotilat voidaan avata Pohjois-Pohjanmaalla – suunnitelmana purkaa rajoituksia porrastetusti parin viikon välein

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Nuo­ri­so­ti­lat voidaan avata Poh­jois-Poh­jan­maal­la – suun­ni­tel­ma­na purkaa ra­joi­tuk­sia por­ras­te­tus­ti parin viikon välein

13.04.2021 16:50
Virkkulan uuden ja esteettömän kosteikkoluontopolun rakennustyöt alkoivat maanantaina – pääsiäisenä tapahtunut materiaalivarkaus on yhä selvittämättä

Virk­ku­lan uuden ja es­teet­tö­män kos­teik­ko­luon­to­po­lun ra­ken­nus­työt al­koi­vat maa­nan­tai­na – pää­siäi­se­nä ta­pah­tu­nut ma­te­riaa­li­var­kaus on yhä sel­vit­tä­mät­tä

13.04.2021 15:11
Tilaajille
Katso video: Poikkeusajan penkkareissa Limingassa paikalla vain kourallinen abiturientteja – "Harmittaa todella paljon, että korona vesitti suunnitelmat"

Katso video: Poik­keus­ajan penk­ka­reis­sa Li­min­gas­sa pai­kal­la vain kou­ral­li­nen abi­tu­rient­te­ja – "Har­mit­taa todella paljon, että korona vesitti suun­ni­tel­mat"

13.04.2021 12:37
Tilaajille
Limingassa vietettiin penkkareita vain 11 abiturientin joukolla – lähipenkkarit voitiin järjestää, kun suurin osa abeista ei halunnut viettää poikkeusajan penkinpainajaisia

Li­min­gas­sa vie­tet­tiin penk­ka­rei­ta vain 11 abi­tu­rien­tin jou­kol­la – lä­hi­penk­ka­rit voitiin jär­jes­tää, kun suurin osa abeista ei ha­lun­nut viettää poik­keus­ajan pen­kin­pai­na­jai­sia

13.04.2021 12:29
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 286 uutta koronavirustartuntaa, kolme uutta kuolintapausta, Pohjois-Pohjanmaan kuusi tapausta jakautuivat viiteen kuntaan

THL: Suo­mes­sa todettu 286 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kolme uutta kuo­lin­ta­paus­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan kuusi ta­paus­ta ja­kau­tui­vat viiteen kuntaan

13.04.2021 13:53
Limingan kunnanvaltuusto kokoontuu tuulivoiman tiimoilta valtuustoseminaariin kahden viikon päästä maanantaina – kunnanhallitus pohtii Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä toukokuussa

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­to ko­koon­tuu tuu­li­voi­man tii­moil­ta val­tuus­to­se­mi­naa­riin kahden viikon päästä maa­nan­tai­na – kun­nan­hal­li­tus pohtii Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä tou­ko­kuus­sa

13.04.2021 10:17
Tilaajille
Saaga Travel kuljettaa lauantaisin Oulusta Liminganlahdelle – takuulähdöt jatkuvat toukokuun loppuun: "

Saaga Travel kul­jet­taa lauan­tai­sin Oulusta Li­min­gan­lah­del­le – ta­kuu­läh­döt jat­ku­vat tou­ko­kuun lop­puun: "

13.04.2021 08:00
Tyrnävän valtuusto keskusteli Nahkurista, nelostiestä ja liikuntamahdollisuuksista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen ulkosalibandykaukalosta

Tyr­nä­vän val­tuus­to kes­kus­te­li Nah­ku­ris­ta, ne­los­ties­tä ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen ul­ko­sa­li­ban­dy­kau­ka­los­ta

12.04.2021 21:37
Tilaajille
Limingan Niittomiesten viestijoukkue viides Hopeasompa-kisoissa Vuokatissa – Nelli-Lotta Karppelin hiihti henkilökohtaisilla matkoilla SM-kullan ja hopean

Li­min­gan Niit­to­mies­ten vies­ti­jouk­kue viides Ho­pea­som­pa-ki­sois­sa Vuo­ka­tis­sa – Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin hiihti hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la SM-kul­lan ja hopean

12.04.2021 12:46
THL: Suomessa todettu 225 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalle kirjattiin tartuntoja Ouluun, Pudasjärvelle ja Raaheen

THL: Suo­mes­sa todettu 225 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­le kir­jat­tiin tar­tun­to­ja Ouluun, Pu­das­jär­vel­le ja Raaheen

12.04.2021 11:46
Temmes-kaivuri

Tem­mes-kai­vu­ri

12.04.2021 06:52
Tilaajille
Pikkutikka on aamuvirkku rummuttaja, jonka voi löytää lakeuden jokivarsilta – BirdLife Suomen vuoden linnun kannasta ei ole tarkkaa tietoa

Pik­ku­tik­ka on aa­mu­virk­ku rum­mut­ta­ja, jonka voi löytää la­keu­den jo­ki­var­sil­ta – Bird­Li­fe Suomen vuoden linnun kan­nas­ta ei ole tarkkaa tietoa

11.04.2021 19:00
Tilaajille
Toisen romu voi olla toiselle arvokas aarre – katso videolta, miten yli 60-vuotias Temmes-kaivuri jaksaa nykyään

Toisen romu voi olla toi­sel­le arvokas aarre – katso vi­deol­ta, miten yli 60-vuo­tias Tem­mes-kai­vu­ri jaksaa nykyään

11.04.2021 15:00
Tilaajille
Sirkka Järvelä huolehti Hailuodon äideistä ja lapsista 37 vuoden ajan – Kerran reki oli juuttua railoon, kun äitiä vietiin Ouluun synnyttämään

Sirkka Järvelä huo­leh­ti Hai­luo­don äi­deis­tä ja lap­sis­ta 37 vuoden ajan – Kerran reki oli juuttua rai­loon, kun äitiä vietiin Ouluun syn­nyt­tä­mään

11.04.2021 13:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta koronatapausta – tartuntoja Raahessa, Pudasjärvellä, Oulussa ja Iissä

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – tar­tun­to­ja Raa­hes­sa, Pu­das­jär­vel­lä, Oulussa ja Iissä

11.04.2021 12:02
Limingan ihme taipui sarjakuvaksi – "Haluttiin ottaa isompi, historiallinen ja paikallisia ihmisiä kiinnostava aihe, jolla voitaisiin samalla juhlistaa 20-vuotiasta sarjakuvaopetustamme"

Li­min­gan ihme taipui sar­ja­ku­vak­si – "Ha­lut­tiin ottaa isompi, his­to­rial­li­nen ja pai­kal­li­sia ihmisiä kiin­nos­ta­va aihe, jolla voi­tai­siin samalla juh­lis­taa 20-vuo­tias­ta sar­ja­ku­vao­pe­tus­tam­me"

10.04.2021 15:00
Tilaajille
Katso video ja kuvat "lakeuden parhaasta kaupasta": Kiersimme vanhan kauppakiinteistön Annan ja Iinan kanssa  – maanantaina alkaa legendaarisen MestariHusaarin, nykyisen Salen purkutyö

Katso video ja kuvat "la­keu­den par­haas­ta kau­pas­ta": Kier­sim­me vanhan kaup­pa­kiin­teis­tön Annan ja Iinan kanssa – maa­nan­tai­na alkaa le­gen­daa­ri­sen Mes­ta­ri­Hu­saa­rin, ny­kyi­sen Salen pur­ku­työ

10.04.2021 14:03
Tilaajille
Vanha kauppakiinteistö Kempeleen keskustassa on pian muisto vain, mutta videolla pääset vielä kaupan sisälle tunnelmoimaan – yli 40 vuotta sitten rakennettu kauppa on ollut T-kauppana, Sparina ja Salena

Vanha kaup­pa­kiin­teis­tö Kem­pe­leen kes­kus­tas­sa on pian muisto vain, mutta vi­deol­la pääset vielä kaupan sisälle tun­nel­moi­maan – yli 40 vuotta sitten ra­ken­net­tu kauppa on ollut T-kaup­pa­na, Sparina ja Salena

10.04.2021 13:09
Tilaajille
THL: Suomessa 446 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä kasvoi seitsemällä

THL: Suo­mes­sa 446 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi seit­se­mäl­lä

10.04.2021 12:04
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

10.04.2021 09:00
Liminkalaisesta Heinätukusta lähtee postin mukana paaleja jo liki 300:lle vakiasiakkaalle eri puolille Suomea – Antin kannattava bisnesidea syntyi heinäpaalien keskellä

Li­min­ka­lai­ses­ta Hei­nä­tu­kus­ta lähtee postin mukana paaleja jo liki 300:lle va­ki­asiak­kaal­le eri puo­lil­le Suomea – Antin kan­nat­ta­va bis­nes­idea syntyi hei­nä­paa­lien kes­kel­lä

09.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukutaito nähdään kansalaistaitona, jota halutaan vaalia – toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkea

Lu­ku­tai­to nähdään kan­sa­lais­tai­to­na, jota ha­lu­taan vaalia – toi­min­nal­li­nen lu­ku­tai­dot­to­muus vai­keut­taa arkea

09.04.2021 15:00
Tilaajille
Vaurioituneen tuulilasin takaa on vaarallista ajaa – lasikorjauksissa ja -vaihdoissa parasta luottaa ammattilaiseen

Vau­rioi­tu­neen tuu­li­la­sin takaa on vaa­ral­lis­ta ajaa – la­si­kor­jauk­sis­sa ja -vaih­dois­sa parasta luottaa am­mat­ti­lai­seen

09.04.2021 13:05
Tilaajille
THL: Suomessa 419 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän tuoretta tapausta – tartuntoja Oulun lisäksi neljään kuntaan

THL: Suo­mes­sa 419 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän tuo­ret­ta ta­paus­ta – tar­tun­to­ja Oulun lisäksi neljään kuntaan

09.04.2021 13:32
Lumijoen kuntosali ja liikuntasali suljetaan toistuvan ilkivallan vuoksi kahdeksi viikoksi – lumijokinen saliharrastaja lupaa tekijöiden jäljille johtavasta vinkistä 200 euron palkkion

Lu­mi­joen kun­to­sa­li ja lii­kun­ta­sa­li sul­je­taan tois­tu­van il­ki­val­lan vuoksi kah­dek­si vii­kok­si – lu­mi­jo­ki­nen sa­li­har­ras­ta­ja lupaa te­ki­jöi­den jäl­jil­le joh­ta­vas­ta vin­kis­tä 200 euron palk­kion

09.04.2021 11:22
Nahkurin asemakaava ei vastaa museoviraston inventoinnissa annettua suojelumerkintää – kaava vaatii päivittämistä

Nah­ku­rin ase­ma­kaa­va ei vastaa mu­seo­vi­ras­ton in­ven­toin­nis­sa an­net­tua suo­je­lu­mer­kin­tää – kaava vaatii päi­vit­tä­mis­tä

09.04.2021 09:44
Vuokatin Hopeasompa -tapahtumaa on mahdollista seurata striimattuna, sillä yleisö ei pääse paikalle – lakeudelta mukana useita hiihtäjiä

Vuo­ka­tin Ho­pea­som­pa -ta­pah­tu­maa on mah­dol­lis­ta seurata strii­mat­tu­na, sillä yleisö ei pääse pai­kal­le – la­keu­del­ta mukana useita hiih­tä­jiä

09.04.2021 09:31
Tilaajille
Liian pienet kengät aiheuttavat jalkoihin rakennemuutoksia – jalkaterapeutti kannustaa tekemään kotona jalkajumppaa

Liian pienet kengät ai­heut­ta­vat jal­koi­hin ra­ken­ne­muu­tok­sia – jal­ka­te­ra­peut­ti kan­nus­taa te­ke­mään kotona jal­ka­jump­paa

09.04.2021 09:00
Tilaajille
Oulun Seudun hengitysyhdistys vetoaa kuntiin ja taloyhtiöihin, jotta katupöly saataisiin siivottua pois kahdessa viikossa – "Hengityssairaalle katupölyaika voi tuoda vaikeampia oireita, sairauden pahenemisvaiheita ja hengenahdistusta"

Oulun Seudun hen­gi­tys­yh­dis­tys vetoaa kuntiin ja ta­loyh­tiöi­hin, jotta ka­tu­pö­ly saa­tai­siin sii­vot­tua pois kah­des­sa vii­kos­sa – "Hen­gi­tys­sai­raal­le ka­tu­pö­ly­ai­ka voi tuoda vai­keam­pia oi­rei­ta, sai­rau­den pa­he­ne­mis­vai­hei­ta ja hen­ge­nah­dis­tus­ta"

09.04.2021 07:37
Toisen romu voi olla toiselle arvokas aarre – katso videolta miten yli 60-vuotias Temmes-kaivuri jaksaa nykyään

Toisen romu voi olla toi­sel­le arvokas aarre – katso vi­deol­ta miten yli 60-vuo­tias Tem­mes-kai­vu­ri jaksaa nykyään

12.04.2021 14:43
Tilaajille
Melissa, Ilmari, Arttu ja Onni suunnittelevat päiväkotiryhmälleen seuraavan viikon ohjelmaa – Lumijoen päiväkoti Ensilumessa lapsia on osallistettu arjen suunnittelemiseen jo vuosien ajan

Me­lis­sa, Ilmari, Arttu ja Onni suun­nit­te­le­vat päi­vä­ko­ti­ryh­mäl­leen seu­raa­van viikon oh­jel­maa – Lu­mi­joen päi­vä­ko­ti En­si­lu­mes­sa lapsia on osal­lis­tet­tu arjen suun­nit­te­le­mi­seen jo vuosien ajan

08.04.2021 19:00
Tilaajille
Valtioneuvosto nuiji päätöksen: Epidemian perustasolle palanneen Pohjois-Pohjanmaan ravintolat voivat avata heti perjantaina, sulku päättyy

Val­tio­neu­vos­to nuiji pää­tök­sen: Epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le pa­lan­neen Poh­jois-Poh­jan­maan ra­vin­to­lat voivat avata heti per­jan­tai­na, sulku päättyy

08.04.2021 18:49
Riitta Helevän vuonna 1988 Kempeleen kunnanviraston laajennukseen suunnittelemaan Taivaanmiekkaa seurakunta ei pysty sijoittamaan, mutta sankarivainajien taulu sijoitetaan Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon

Riitta Helevän vuonna 1988 Kem­pe­leen kun­nan­vi­ras­ton laa­jen­nuk­seen suun­nit­te­le­maan Tai­vaan­miek­kaa seu­ra­kun­ta ei pysty si­joit­ta­maan, mutta san­ka­ri­vai­na­jien taulu si­joi­te­taan Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kirk­koon

08.04.2021 15:00
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä romanipäivää – tyrnäväläiset Sirpa ja Jani kertovat mitä päivä heille merkitsee: "Haluamme mahdollisuuksia olla samanvertaisia kuin muutkin, suomalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa"

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä ro­ma­ni­päi­vää – tyr­nä­vä­läi­set Sirpa ja Jani ker­to­vat mitä päivä heille mer­kit­see: "Ha­luam­me mah­dol­li­suuk­sia olla sa­man­ver­tai­sia kuin muut­kin, suo­ma­lai­se­na suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa"

08.04.2021 13:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kymmenen uutta koronatartuntaa – eniten tartuntoja Raahessa ja Pudasjärvellä, Oulussa ei yhtään

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – eniten tar­tun­to­ja Raa­hes­sa ja Pu­das­jär­vel­lä, Oulussa ei yhtään

08.04.2021 12:02
Hailuodossa voi kohta asua pienesti – Sintantielle rakennettava pienin erilliskoti on yksikön kokoinen

Hai­luo­dos­sa voi kohta asua pie­nes­ti – Sin­tan­tiel­le ra­ken­net­ta­va pienin eril­lis­ko­ti on yksikön ko­koi­nen

08.04.2021 09:00
Tilaajille
Tutkimus: Yli 80 prosenttia liminkalaisista kokee positiivisia tunteita asuinkuntaansa kohtaan – se on enemmän kuin keskimäärin Suomessa

Tut­ki­mus: Yli 80 pro­sent­tia li­min­ka­lai­sis­ta kokee po­si­tii­vi­sia tun­tei­ta asuin­kun­taan­sa kohtaan – se on enemmän kuin kes­ki­mää­rin Suo­mes­sa

08.04.2021 08:00
Tilaajille
Maailman suurimmasta naisten vapaaehtoisesta maanpuolustusjärjestöstä kasvoi yhteiskunnallinen vaikuttaja – Lotta Svärdin perustamisesta tänä vuonna 100 vuotta

Maail­man suu­rim­mas­ta naisten va­paa­eh­toi­ses­ta maan­puo­lus­tus­jär­jes­tös­tä kasvoi yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja – Lotta Svärdin pe­rus­ta­mi­ses­ta tänä vuonna 100 vuotta

07.04.2021 19:00
Tilaajille
Katkaravunkuorista se alkoi – kempeleläinen BioSO4 on kehittänyt menetelmän, jolla jätevesien rikkiyhdisteet voidaan kierrättää

Kat­ka­ra­vun­kuo­ris­ta se alkoi – kem­pe­le­läi­nen BioSO4 on ke­hit­tä­nyt me­ne­tel­män, jolla jä­te­ve­sien rik­ki­yh­dis­teet voidaan kier­rät­tää

07.04.2021 21:24
Tilaajille
Kevätmuutto vasta alussa – harrastajat odottavat hanhiharvinaisuuksia

Ke­vät­muut­to vasta alussa – har­ras­ta­jat odot­ta­vat han­hi­har­vi­nai­suuk­sia

07.04.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta tartuntaa – maakunnassa tapauksia Oulussa, Raahessa, Siikajoella ja Haapavedellä

THL: Suo­mes­sa todettu 348 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta tar­tun­taa – maa­kun­nas­sa ta­pauk­sia Ou­lus­sa, Raa­hes­sa, Sii­ka­joel­la ja Haa­pa­ve­del­lä

07.04.2021 14:29
Tänään järjestetään yleisötilaisuus nelostien kehittämisestä – katso linkki täältä ja osallistu keskusteluun

Tänään jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus ne­los­tien ke­hit­tä­mi­ses­tä – katso linkki täältä ja osal­lis­tu kes­kus­te­luun

07.04.2021 11:00 2
Legendaarisen Veeran baarin paikalle rakentuu kahdeksan erillistalon asunto-osakeyhtiö: ”Ehkä Veera voisi tulla taloyhtiön nimeen?”

Le­gen­daa­ri­sen Veeran baarin pai­kal­le ra­ken­tuu kah­dek­san eril­lis­ta­lon asun­to-osa­keyh­tiö: ”Ehkä Veera voisi tulla ta­lo­yh­tiön ni­meen?”

07.04.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleen Kirissä ei harmitella Superpesiksen aloituksen siirtymistä kolmella viikolla – "Kesäkuusta lähtien ei seurojen persnahka kestäisi enää ilman yleisöä,  seuroja kaatuisi, se on saletti"

Kem­pe­leen Kirissä ei har­mi­tel­la Su­per­pe­sik­sen aloi­tuk­sen siir­ty­mis­tä kol­mel­la vii­kol­la – "Ke­sä­kuus­ta lähtien ei seu­ro­jen pers­nah­ka kes­täi­si enää ilman ylei­söä, seuroja kaa­tui­si, se on sa­let­ti"

07.04.2021 07:10
Tilaajille
"Ehkä suuntaan tulevalla lomakaudella Itä-Suomen sivuteille, majoitun syrjäiseen bed&breakfast -paikkaan ja avarran omaa maailmankuvaani ihan kotimaisilla vaikutteilla" – se tukisi suomalaista yrittäjyyttä, tuumaa Heli
Kolumni Heli Rintala

"Ehkä suun­taan tu­le­val­la lo­ma­kau­del­la Itä-Suo­men si­vu­teil­le, ma­joi­tun syr­jäi­seen bed&b­reak­fast -paik­kaan ja avarran omaa maail­man­ku­vaa­ni ihan ko­ti­mai­sil­la vai­kut­teil­la" – se tukisi suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä, tuumaa Heli

07.04.2021 06:39
Tilaajille
Vaalikeskustelu kuumentaa tunteita – kuntavaaliryhmiä on jouduttu perustamaan uusia, ja välillä toiminta sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan aika diktatuurista, toteaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Vaa­li­kes­kus­te­lu kuu­men­taa tun­tei­ta – kun­ta­vaa­li­ryh­miä on jou­dut­tu pe­rus­ta­maan uusia, ja välillä toi­min­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tuntuu olevan aika dik­ta­tuu­ris­ta, toteaa pää­toi­mit­ta­ja

07.04.2021 05:55
Tilaajille
Seurakuntapastori Niko värittäisi kevään myötätunnolla: "Me jokainen voimme teoillamme, valinnoillamme ja sanoillamme osoittaa myötätuntoa toisille"
Kolumni Niko Salminen

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko vä­rit­täi­si kevään myö­tä­tun­nol­la: "Me jo­kai­nen voimme teoil­lam­me, va­lin­noil­lam­me ja sa­noil­lam­me osoit­taa myö­tä­tun­toa toi­sil­le"

07.04.2021 05:29
Tilaajille
Vesa-Matti ei pidä kellon siirtämisestä – kumpi olisi parempi, pysyvä kesä- vai talviaika? "Useat unilääketieteen kansainväliset järjestöt suosittelevatkin siirtymistä pysyvään talviaikaan
Kolumni Vesa-Matti Matinolli

Ve­sa-Mat­ti ei pidä kellon siir­tä­mi­ses­tä – kumpi olisi pa­rem­pi, pysyvä kesä- vai tal­viai­ka? "Useat uni­lää­ke­tie­teen kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt suo­sit­te­le­vat­kin siir­ty­mis­tä py­sy­vään tal­vi­ai­kaan

07.04.2021 04:37
Tilaajille
Alueellinen koronanyrkki: Oulu ja koko Pohjois-Pohjanmaa palanneet epidemian perustasolle, koronatilanne kehittynyt hyvään suuntaan – rajoitusten hallittua purkua valmistellaan

Alueel­li­nen ko­ro­na­nyrk­ki: Oulu ja koko Poh­jois-Poh­jan­maa pa­lan­neet epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le, ko­ro­na­ti­lan­ne ke­hit­ty­nyt hyvään suun­taan – ra­joi­tus­ten hal­lit­tua purkua val­mis­tel­laan

06.04.2021 17:51
Kempeleen valtuusto istui 24 minuuttia, ja sen aikana jätettiin kaksi valtuustoaloitetta: Sopisiko kaupunkiviljely myös Kempeleeseen?

Kem­pe­leen val­tuus­to istui 24 mi­nuut­tia, ja sen aikana jä­tet­tiin kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta: So­pi­si­ko kau­pun­ki­vil­je­ly myös Kem­pe­lee­seen?

06.04.2021 17:49
Tilaajille
Koronarokotukset etenevät –Rantalakeuden kunnissa ei uusia tartuntoja kahteen viikoon

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät –Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa ei uusia tar­tun­to­ja kahteen viikoon

06.04.2021 15:58
Rantalakeuden jakelussa viivästyksiä, syynä painopelleissä ilmennyt vika: "Kun on seitsemäntoistakin sanomalehtituotetta samalle päivälle, ongelma kertaantuu"

Ran­ta­la­keu­den ja­ke­lus­sa vii­väs­tyk­siä, syynä pai­no­pel­leis­sä il­men­nyt vika: "Kun on seit­se­män­tois­ta­kin sa­no­ma­leh­ti­tuo­tet­ta samalle päi­väl­le, ongelma ker­taan­tuu"

07.04.2021 06:28
Mikolle korona-ajassa on vaikeinta huumorin hiljainen kuolema: "Palaverit alkavat tiukasti kalvosulkeisilla ja pysyvät orjallisesti asiassa – ei hyvä"
Kolumni Mikko Salmi

Mikolle ko­ro­na-ajas­sa on vai­kein­ta huu­mo­rin hil­jai­nen kuo­le­ma: "Pa­la­ve­rit alkavat tiu­kas­ti kal­vo­sul­kei­sil­la ja pysyvät or­jal­li­ses­ti asiassa – ei hyvä"

06.04.2021 15:30
Ville Vähämäki kertoo vitsin, joka hänen mielestään kuvaa hyvin nykyistä liikkumisen verottamista: "Päätösten tulee olla sellaisia, että ne kohtelevat eri puolilla Suomea asuvia samanvertaisesti"
Kolumni Ville Vähämäki

Ville Vä­hä­mä­ki kertoo vitsin, joka hänen mie­les­tään kuvaa hyvin ny­kyis­tä liik­ku­mi­sen ve­rot­ta­mis­ta: "Pää­tös­ten tulee olla sel­lai­sia, että ne koh­te­le­vat eri puo­lil­la Suomea asuvia sa­man­ver­tai­ses­ti"

06.04.2021 14:33
Vesi nousi omakotitalon pihalle Hailuodossa – onnettomuus johtui tukkeutuneesta ojasta

Vesi nousi oma­ko­ti­ta­lon pihalle Hai­luo­dos­sa – on­net­to­muus johtui tuk­keu­tu­nees­ta ojasta

06.04.2021 12:53
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu neljä uutta koronavirustartuntaa Oulussa, Siikajoella ja Ylivieskassa – Suomessa todettu jo yli 80 000 tartuntaa epidemian aikana

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Ou­lus­sa, Sii­ka­joel­la ja Yli­vies­kas­sa – Suo­mes­sa todettu jo yli 80 000 tar­tun­taa epi­de­mian aikana

06.04.2021 15:16
Vocatum rakentaa uudet tilat Kempeleen Zatelliittiin – salitilojen yhteyteen tulee myös padel-halli ja hierontatiloja:  "Uskomme, että voimme tarjota asiakkaillemme parempia kokonaisratkaisuja, kun olemme samassa rakennuksessa"

Vocatum ra­ken­taa uudet tilat Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin – sa­li­ti­lo­jen yh­tey­teen tulee myös pa­del-hal­li ja hie­ron­ta­ti­lo­ja: "Us­kom­me, että voimme tarjota asiak­kail­lem­me pa­rem­pia ko­ko­nais­rat­kai­su­ja, kun olemme samassa ra­ken­nuk­ses­sa"

06.04.2021 11:18
Tilaajille
Tulipalo runteli omakotitalon asuinkelvottomaan kuntoon Kempeleessä

Tu­li­pa­lo runteli oma­ko­ti­ta­lon asuin­kel­vot­to­maan kuntoon Kem­pe­lees­sä

06.04.2021 06:17
THL: Koko Pohjois-Suomessa vain neljä uutta koronatartuntaa, niistä kolme Oulussa – valtakunnallisesti 341 uutta tautitapausta

THL: Koko Poh­jois-Suo­mes­sa vain neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, niistä kolme Oulussa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti 341 uutta tau­ti­ta­paus­ta

05.04.2021 12:06
Kempeleläinen Olavi siivosi mappihyllyään ja löysi muutamia mielenkiintoisia pöytäkirjoja Oulun yliopistollisen sairaalan rakentamisajalta: "Nuorelle maisterille aika Maakuntaliitossa oli hyvä koulu"

Kem­pe­le­läi­nen Olavi siivosi map­pi­hyl­lyään ja löysi muu­ta­mia mie­len­kiin­toi­sia pöy­tä­kir­jo­ja Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­sa­jal­ta: "Nuo­rel­le mais­te­ril­le aika Maa­kun­ta­lii­tos­sa oli hyvä koulu"

06.04.2021 15:36
Tilaajille
Emäntäkoulu etsii uutta omistajaa –talotekniikan ja pihan remontoimiseen on alustavasti varauduttu

Emän­tä­kou­lu etsii uutta omis­ta­jaa –ta­lo­tek­nii­kan ja pihan re­mon­toi­mi­seen on alus­ta­vas­ti va­rau­dut­tu

04.04.2021 13:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu kuusi uutta koronatartuntaa, koko maassa uusia tartuntoja on 302

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­por­toi­tu kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa uusia tar­tun­to­ja on 302

04.04.2021 11:52
Janne haluaa viljellä ympäristöystävällisesti: Matinlaurin tilalla on riista-, kukka- ja monimuotoisuuspeltoja, viljelykiertoa, kerääjäkasveja – ensi kesänä kokeillaan sikuria ja kuituhamppua

Janne haluaa vil­jel­lä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti: Ma­tin­lau­rin tilalla on riis­ta-, kukka- ja mo­ni­muo­toi­suus­pel­to­ja, vil­je­ly­kier­toa, ke­rää­jä­kas­ve­ja – ensi kesänä ko­keil­laan sikuria ja kui­tu­hamp­pua

05.04.2021 14:36
Tilaajille
Arkkipiispa Tapio Luoman pääsiäistervehdys Rantalakeuden lukijoille: "Pääsiäinen kutsuu meidät mukaan tähän valoisaan muutokseen, omaamme ja koko maailmaa koskevaan"

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoman pää­siäis­ter­veh­dys Ran­ta­la­keu­den lu­ki­joil­le: "Pää­siäi­nen kutsuu meidät mukaan tähän va­loi­saan muu­tok­seen, omaamme ja koko maail­maa kos­ke­vaan"

03.04.2021 15:01
Salli, Viljo, Timo, Kerttu, Sirkka ja Markku taipuvat, mutta eivät taitu korona-aikanakaan

Salli, Viljo, Timo, Kerttu, Sirkka ja Markku tai­pu­vat, mutta eivät taitu ko­ro­na-ai­ka­na­kaan

03.04.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa 422 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu kolme uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa 422 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­por­toi­tu kolme uutta ta­paus­ta

03.04.2021 11:48
Söpöysvaroitus: Tyrnäväläisen Sämpin perheen pääsiäistiput juoksentelevat nyt olohuoneen lattialla, mutta syyskesällä ne jo munivat vaaleansinisiä munia – katso video!

Sö­pöys­va­roi­tus: Tyr­nä­vä­läi­sen Sämpin perheen pää­siäis­ti­put juok­sen­te­le­vat nyt olo­huo­neen lat­tial­la, mutta syys­ke­säl­lä ne jo munivat vaa­lean­si­ni­siä munia – katso video!

02.04.2021 19:00
Tilaajille
Valtion lisätalousarviossa on myönnetty lisää kemera-tukea 3,75 miljoonaa euroa – lisätuki on tarkoitettu sellaisiin nuoren metsän hoitotöihin, joissa korjataan pienpuuta

Valtion li­sä­ta­lous­ar­vios­sa on myön­net­ty lisää ke­me­ra-tu­kea 3,75 mil­joo­naa euroa – li­sä­tu­ki on tar­koi­tet­tu sel­lai­siin nuoren metsän hoi­to­töi­hin, joissa kor­ja­taan pien­puu­ta

02.04.2021 15:00
Tilaajille
Kun silmä liikahtaa, niin liikahtaa myös Kempeleen liikuntakoordinaattori Kristiina – "Täällä on niin paljon kaikkea mahdollista tarjolla, että se ei ole muuta kuin ottaa ja lähteä liikkumaan"

Kun silmä lii­kah­taa, niin lii­kah­taa myös Kem­pe­leen lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri Kris­tii­na – "Täällä on niin paljon kaikkea mah­dol­lis­ta tar­jol­la, että se ei ole muuta kuin ottaa ja lähteä liik­ku­maan"

02.04.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa 566 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 566 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

02.04.2021 12:40
Kerkkien keräämään tänäkin keväänä? Limingan 4H-yhdistyksen kerääjät kokosivat viime vuonna yli 200 kerkkäkiloa

Kerk­kien ke­rää­mään tänäkin ke­vää­nä? Li­min­gan 4H-yh­dis­tyk­sen ke­rää­jät ko­ko­si­vat viime vuonna yli 200 kerk­kä­ki­loa

02.04.2021 09:59
Tilaajille
Minnan mukaan ulkoilemaan? – Kempeleen seurakunnan työntekijät laittavat lenkkitöppöset jalkaan ja lähtevät halukkaiden kanssa lenkille

Minnan mukaan ul­koi­le­maan? – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät lait­ta­vat lenk­ki­töp­pö­set jalkaan ja läh­te­vät ha­luk­kai­den kanssa len­kil­le

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Osakeyhtiö houkuttaa maatiloja – Pro Agriassa selvitetään vuosittain kymmenien maatilojen yhtiöittämistä

Osa­ke­yh­tiö hou­kut­taa maa­ti­lo­ja – Pro Ag­rias­sa sel­vi­te­tään vuo­sit­tain kym­me­nien maa­ti­lo­jen yh­tiöit­tä­mis­tä

01.04.2021 19:00
Tilaajille
Lumien nopea sulaminen ja jäässä olevat ojat aiheuttaneet tulvia Tyrnävällä ja Limingassa – puustoa, maa-ainesta ja jäätä on tarpeen mukaan poistettava uomista, neuvoo Pelastuslaitos

Lumien nopea su­la­mi­nen ja jäässä olevat ojat ai­heut­ta­neet tulvia Tyr­nä­väl­lä ja Li­min­gas­sa – puus­toa, maa-ai­nes­ta ja jäätä on tarpeen mukaan pois­tet­ta­va uo­mis­ta, neuvoo Pe­las­tus­lai­tos

01.04.2021 18:02
”Moni huomaa vasta talvella, ettei aurata” – Oiva jätti kuntalaisaloitteen, että Hailuoto auraisi yksityistiet tulevanakin talvena

”Moni huomaa vasta tal­vel­la, ettei aurata” – Oiva jätti kun­ta­lai­sa­loit­teen, että Hai­luo­to auraisi yk­si­tyis­tiet tu­le­va­na­kin talvena

01.04.2021 15:00
Tilaajille