Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lumijoki
Kuukausi
Perheen älylaitehaasteen myötä 87 -vuotiaan lumijokisen Martin rappusetkin pysyvät lumettomana, kun kännykän sijaan hän tarttuu luutaan

Perheen äly­lai­te­haas­teen myötä 87 -vuo­tiaan lu­mi­jo­ki­sen Martin rap­pu­set­kin pysyvät lu­met­to­ma­na, kun kän­ny­kän sijaan hän tarttuu luutaan

04.02.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen kiinteistöpäällikön hakuprosessi etenee, katso lista hakijoista

Lu­mi­joen kiin­teis­tö­pääl­li­kön ha­ku­pro­ses­si etenee, katso lista ha­ki­jois­ta

27.01.2023 15:00
Tilaajille
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Heidi aloitti Lumijoen liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorina – liikkumisesta tulee äkkiä tapa, viisi minuuttia päivässä on hyvä alku

Heidi aloitti Lu­mi­joen lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri­na – liik­ku­mi­ses­ta tulee äkkiä tapa, viisi mi­nuut­tia päi­väs­sä on hyvä alku

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Sekä Liminka että Lumijoki hyväksyivät Ruutikunnat Oy:n sopimusluonnokset – Liminka haluaa työryhmistä määräaikaisia

Sekä Liminka että Lu­mi­jo­ki hy­väk­syi­vät Ruu­ti­kun­nat Oy:n so­pi­mus­luon­nok­set – Liminka haluaa työ­ryh­mis­tä mää­rä­ai­kai­sia

19.01.2023 16:02
Tilaajille
Lähtökohtana hedelmälliselle kohtaamiselle on ystävällisyys, vaikka toisen maailmankatsomus, elämäntilanne tai kieli on erilainen
Kolumni

Läh­tö­koh­ta­na he­del­mäl­li­sel­le koh­taa­mi­sel­le on ys­tä­väl­li­syys, vaikka toisen maail­man­kat­so­mus, elä­män­ti­lan­ne tai kieli on eri­lai­nen

11.01.2023 06:00
Tilaajille
"Jää on samanlaista Lumijoella, mitä Kanadassa, mutta täällä se on tasaisempaa ja kestävämpää" – ensimmäistä talvea käytössä oleva tekojääkenttä on osoittautunut hyväksi investoinniksi

"Jää on sa­man­lais­ta Lu­mi­joel­la, mitä Ka­na­das­sa, mutta täällä se on ta­sai­sem­paa ja kes­tä­väm­pää" – en­sim­mäis­tä talvea käy­tös­sä oleva te­ko­jää­kent­tä on osoit­tau­tu­nut hyväksi in­ves­toin­nik­si

08.01.2023 06:00
Tilaajille
Riitan ja Paulin kiikareihin näkyi Limingan Lintupuistossa 13 lintulajia – lue millainen lintutalvi lakeudella on tänä vuonna

Riitan ja Paulin kii­ka­rei­hin näkyi Li­min­gan Lin­tu­puis­tos­sa 13 lin­tu­la­jia – lue mil­lai­nen lin­tu­tal­vi la­keu­del­la on tänä vuonna

07.01.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Meistä jokainen tietää miltä tuntuu, kun työkaverilla, ystävällä tai perheenjäsenellä on oikeasti aikaa kohdata" – Klaus aikoo tehdä itselleen lisää aikaa

"Meistä jo­kai­nen tietää miltä tuntuu, kun työ­ka­ve­ril­la, ys­tä­väl­lä tai per­heen­jä­se­nel­lä on oi­keas­ti aikaa koh­da­ta" – Klaus aikoo tehdä it­sel­leen lisää aikaa

03.01.2023 12:48
Tilaajille
MTK-Lumijoki on noussut välillä tuhkasta Fenix-linnun lailla – satavuotias yhdistys on edelleen tärkeä vaikuttamiskanava

MTK-Lu­mi­jo­ki on noussut välillä tuh­kas­ta Fe­nix-lin­nun lailla – sa­ta­vuo­tias yh­dis­tys on edel­leen tärkeä vai­kut­ta­mis­ka­na­va

27.12.2022 06:00
Tilaajille
Ukrainalaisessa Volykin perheessä joulua vietetään useaan kertaan – Lumijoella he aikovat kokeilla myös suomalaisia jouluperinteitä

Uk­rai­na­lai­ses­sa Volykin per­hees­sä joulua vie­te­tään useaan kertaan – Lu­mi­joel­la he aikovat ko­keil­la myös suo­ma­lai­sia jou­lu­pe­rin­tei­tä

24.12.2022 12:00
Tilaajille
Kunnanhallitukselle esitetään: Ruutikunnat Oy:n perustetaan ripeästi, jotta yhtiö ehtii hakea Ruutikankaalle myönnettyä  liikuntapaikka-avustusta vuoden loppuun mennessä

Kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­te­taan ri­peäs­ti, jotta yhtiö ehtii hakea Ruu­ti­kan­kaal­le myön­net­tyä  lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta vuoden loppuun men­nes­sä

16.12.2022 12:09
Ruutikangas pääsi takaisin liikuntarakentamisen kärkihankkeeksi – Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa on ensi vuodelle merkitty 750 000 euroa

Ruu­ti­kan­gas pääsi ta­kai­sin lii­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen kär­ki­hank­keek­si – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa on ensi vuo­del­le mer­kit­ty 750 000 euroa

15.12.2022 12:43
Kalle Loukkaanhuhta valmistautuu nuorten MM-kisoihin Kainuun Prikaatin Urheilukoulussa: "Hiihto kulkee nyt paremmin, ja ampumisessakin olen ottanut stepin ylöspäin"

Kalle Louk­kaan­huh­ta val­mis­tau­tuu nuorten MM-ki­soi­hin Kainuun Pri­kaa­tin Ur­hei­lu­kou­lus­sa: "Hiihto kulkee nyt pa­rem­min, ja am­pu­mi­ses­sa­kin olen ottanut stepin ylös­päin"

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Talousarvioesitys: Lumijoki käyttäisi investointeihin ensi vuonna yli 2,5 miljoonaa euroa

Ta­lou­sar­vioe­si­tys: Lu­mi­jo­ki käyt­täi­si in­ves­toin­tei­hin ensi vuonna yli 2,5 mil­joo­naa euroa

05.12.2022 06:00
Tilaajille
"Tuleeko lenkille lähdettyä useammin, jos perustat kavereiden tai perheen kanssa Whatsapp-ryhmän, johon merkitsette liikuntasuoritukset ja vieläpä eniten liikkunut palkitaan?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Tu­lee­ko len­kil­le läh­det­tyä useam­min, jos pe­rus­tat ka­ve­rei­den tai perheen kanssa What­sapp-ryh­män, johon mer­kit­set­te lii­kun­ta­suo­ri­tuk­set ja vieläpä eniten liik­ku­nut pal­ki­taan?"

03.12.2022 08:27
Tilaajille
Aleksin verkkoon takertui villasaksirapu – äyriäinen ei ole Perämerellä kovin harvinainen, vaan sitä on tavattu silloin tällöin, katso video!

Aleksin verk­koon ta­ker­tui vil­la­sak­si­ra­pu – äy­riäi­nen ei ole Pe­rä­me­rel­lä kovin har­vi­nai­nen, vaan sitä on tavattu silloin täl­löin, katso video!

02.12.2022 06:00
Tilaajille
Lumijokisen Aleksi Lepistön verkkoon takertui tällainen saksekas otus.

Lu­mi­jo­ki­sen Aleksi Le­pis­tön verk­koon ta­ker­tui täl­lai­nen sak­se­kas otus.

02.12.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen kuntastrategiassa on hulppea väestön kasvutavoite – asiantuntija Timo Aro pitää tavoitetta tilastojen ja toteutuneen kehityksen valossa epärealistiselta, mutta pitää kunnianhimoista tavoitetta positiivisena

Lu­mi­joen kun­ta­stra­te­gias­sa on hulppea väestön kas­vu­ta­voi­te – asian­tun­ti­ja Timo Aro pitää ta­voi­tet­ta ti­las­to­jen ja to­teu­tu­neen ke­hi­tyk­sen valossa epä­rea­lis­ti­sel­ta, mutta pitää kun­nian­hi­mois­ta ta­voi­tet­ta po­si­tii­vi­se­na

30.11.2022 18:00
Tilaajille