Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Lumijoki
Kuukausi

Rekka ja hen­ki­lö­au­to nok­ka­ko­la­ris­sa Lu­mi­joel­la – yksi henkilö sai­raa­la­hoi­toon

14.09.2021 09:58

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nan v. kirk­ko­her­ra Salla Autere on vahva ta­sa-ar­von kan­nat­ta­ja –  "E­van­ke­liu­mi, eli ilo­sa­no­ma, on se meidän pää­vies­tim­me"

12.09.2021 01:31
Tilaajille

Lu­mi­joel­la maas­to­juok­si­joi­ta en­nä­tys­mää­rä! Katso ku­va­gal­le­ria, video ja tu­lok­set Ran­ta­la­keus-maas­to­jen kol­man­nes­ta osa­kil­pai­lus­ta

10.09.2021 10:05

Neljä vuotta sitten su­ku­ti­lan­sa isän­näk­si siir­ty­nyt Tuomas jatkaa Lu­mi­joel­la kau­ra­lyh­de­tuo­tan­toa – "A­jat­te­lin, että miksipä ei!"

10.09.2021 05:20
Tilaajille

Ah­ven­mark­ki­noil­la oli taas hyvä fiilis – mutta miten Var­ja­kan mat­kai­lua pitäisi ke­hit­tää?

09.09.2021 09:03
Tilaajille

Lii­ken­ne­sään­tö­jen jatkuva rik­ko­mi­nen vaa­ran­taa pienten kou­lu­lais­ten tur­val­li­suu­den – "Tämä on tuttu kaava, joka toistuu lähes joka aamu", huokaa ti­lan­net­ta seu­ran­nut Lu­mi­joen kun­nan­in­si­nöö­ri Ari Korkala

02.09.2021 19:12
Tilaajille

Taas juos­taan vuoden tauon jäl­keen! Seu­raa­va Ran­ta­la­keus-maas­tot Sark­ki­ran­nas­sa maa­nan­tai­na

28.08.2021 14:00
Tilaajille

Val­ja­kol­li­nen sa­mo­je­din-hy­myä – Katso ihanat videot Halista ja Tui­tus­ta sekä koi­ra­val­ja­kon yh­teis­työs­tä

28.08.2021 06:00
Tilaajille
Samojedipennut Hali ja Tuittu kasvavat hyvää vauhtia täydentämään Hangenhelmen kennelin valjakkoa

Sa­mo­je­di­pen­nut Hali ja Tuittu kas­va­vat hyvää vauhtia täy­den­tä­mään Han­gen­hel­men ken­ne­lin val­jak­koa

27.08.2021 09:41
Tilaajille
Hangenhelmen valjakko näyttää vauhdin mallia Lumijoen Ylipäässä

Han­gen­hel­men val­jak­ko näyttää vauhdin mallia Lu­mi­joen Yli­pääs­sä

27.08.2021 05:01
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun vuosien 1973–1979 luokka koolla - vii­mei­ses­tä ko­koon­tu­mi­ses­ta on kulunut yli 40 vuotta

26.08.2021 16:43
Vanhemmat

Komia joutui il­ki­val­lan koh­teek­si Lu­mi­joel­la – ­son­nis­ta tuli härkä

20.08.2021 14:47
Tilaajille

Ran­ta­la­keu­den oma joukkue suun­nis­taa vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä – "Suun­nis­ta­jat ovat hulluna suun­nis­tuk­seen, eikä palo sammu ikinä"

20.08.2021 02:30
Tilaajille

Yli 30 voi­ma­lan tuu­li­puis­to Lu­mi­joel­le? - Maan­omis­ta­jil­le jär­jes­te­tys­sä ti­lai­suu­des­sa huo­les­tu­neet asuk­kaat olivat eniten äänessä

20.08.2021 14:53
Tilaajille

Kuntien il­mas­to­pääs­töt vä­he­ni­vät viime vuonna – ko­ro­nal­la suuri vai­ku­tus

16.08.2021 10:00

Kuvaus, hil­jai­suus – ole hyvä! Kaikki synnit -sarjan kol­man­nen kauden ku­vauk­set ovat käyn­nis­sä ja pai­kal­li­sia ku­vaus­avus­ta­jia tar­vi­taan taas

12.08.2021 09:00
Tilaajille

Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen uusiin ikä­ryh­miin on sujunut hyvin – "­Kem­pe­lees­sä kaikki nuoret on ta­voi­tet­tu ja jo­kai­sel­le on löy­ty­nyt opis­ke­lu­paik­ka"

12.08.2021 06:01
Tilaajille
Kolumni

Lu­mi­joen torilla ta­va­taan, Paula toivoo: "Hyvät jutut syn­ty­vät ih­mis­ten kesken, hyvä mieli usein sa­tun­nai­sis­ta het­kis­tä ja ta­paa­mi­sis­ta"

11.08.2021 06:00

Vuoden lu­mi­jo­ki­nen on ollut yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­ja­na jo liki 41 vuotta – "Olen us­kal­ta­nut sanoa oman mie­li­pi­tee­ni"

07.08.2021 12:05
Tilaajille