Lumijoki
Kuukausi
Lännentilalle avautui juhannuskahvila – avautuu uudelleen heinäkuuksi

Län­nen­ti­lal­le avautui ju­han­nus­kah­vi­la – avautuu uu­del­leen hei­nä­kuuk­si

23.06.2022 15:00
Lumijoen seurakunta plussalle – taloudellinen tilanne on vakaa, mutta tulevaisuus huolestuttaa

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta plus­sal­le – ­ta­lou­del­li­nen tilanne on vakaa, mutta tu­le­vai­suus huo­les­tut­taa

23.06.2022 10:00
Tilaajille
Lumijoella aiotaan kokeilla kylätietä – Autokaistan molemmin puolin on varattu puoli metriä pyöräilijöille ja jalankulkijoille, ja autot väistävät kohdatessa kevyen liikenteen väylälle

Lu­mi­joel­la aiotaan ko­keil­la ky­lä­tie­tä – Au­to­kais­tan mo­lem­min puolin on varattu puoli metriä pyö­räi­li­jöil­le ja ja­lan­kul­ki­joil­le, ja autot väis­tä­vät koh­da­tes­sa kevyen lii­ken­teen väy­läl­le

22.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Akku ei lopu kesken – Oulun seudulta sähköautojen latauspisteitä löytyy mukavasti, mutta pohjoisessa niitä saisi olla lisää.

Akku ei lopu kesken – Oulun seu­dul­ta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä löytyy mu­ka­vas­ti, mutta poh­joi­ses­sa niitä saisi olla lisää.

13.06.2022 15:09
Tilaajille
Liminka ja Lumijoki kiinteiden laajakaistayhteyksien tähtiluokituksen kärjessä

Liminka ja Lu­mi­jo­ki kiin­tei­den laa­ja­kais­ta­yh­teyk­sien täh­ti­luo­ki­tuk­sen kär­jes­sä

13.06.2022 10:00
42 rauhankyyhkyä leijailee kirjaston ikkunassa – Lumijoen Marttojen askarteluiltapäivä sai paikkakunnan ukrainalaisetkin mukaan

42 rau­han­kyyh­kyä lei­jai­lee kir­jas­ton ik­ku­nas­sa – Lu­mi­joen Mart­to­jen as­kar­te­lu­il­ta­päi­vä sai paik­ka­kun­nan uk­rai­na­lai­set­kin mukaan

09.06.2022 16:14
Tilaajille
Päivi palasi 4H:n palvelukseen – "Ajattelin olla tässä työpaikassa eläkeikään saakka"

Päivi palasi 4H:n pal­ve­luk­seen – "A­jat­te­lin olla tässä työ­pai­kas­sa elä­ke­ikään saakka"

08.06.2022 15:00
Tilaajille
Kaikki lakeuden kirjastot kiinni tiistaina – kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi omatoimikäyttökään ei ole mahdollista

Kaikki la­keu­den kir­jas­tot kiinni tiis­tai­na – kir­jas­to­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­sen vuoksi oma­toi­mi­käyt­tö­kään ei ole mah­dol­lis­ta

05.06.2022 09:00
Tilaajille
Lumijokinen Mari huomauttaa, että kun yrityksellä tai kunnalla on julkisivu eli imago kunnossa, niin se vetää asiakkaita ja uusia asukkaita puoleensa
Kolumni

Lu­mi­jo­ki­nen Mari huo­maut­taa, että kun yri­tyk­sel­lä tai kun­nal­la on jul­ki­si­vu eli imago kun­nos­sa, niin se vetää asiak­kai­ta ja uusia asuk­kai­ta puo­leen­sa

31.05.2022 12:35
Tilaajille
14-vuotiaat lumijokiset Tiina ja Krista lähettivät pullopostin 24 vuotta sitten – viime viikolla se lipui heille takaisin: ”Ollaan melekeen Oulusta, nära centrum”

14-vuo­tiaat lu­mi­jo­ki­set Tiina ja Krista lä­het­ti­vät pul­lo­pos­tin 24 vuotta sitten – viime vii­kol­la se lipui heille ta­kai­sin: ”Ollaan me­le­keen Ou­lus­ta, nära cent­rum”

31.05.2022 12:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto kokousti ja nautti kakkukahvit päälle: Ruutikankaan liittymän lisäkustannuksiin rahaa, tilipäätökselle hyväksyntä

Lu­mi­joen val­tuus­to ko­kous­ti ja nautti kak­ku­kah­vit päälle: Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män li­sä­kus­tan­nuk­siin rahaa, ti­li­pää­tök­sel­le hy­väk­syn­tä

30.05.2022 19:46
Tilaajille
Vanhemmat
Tiesitkö, että Lumijoki on Suomen rannikon erikoisin joki? Tiesitkö miksi?

Tie­sit­kö, että Lu­mi­jo­ki on Suomen ran­ni­kon eri­koi­sin joki? Tie­sit­kö miksi?

27.05.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoen uusi lääkäritoimija puhuu arvojen merkityksestä ja ketteryydestä – "Ykkösasia on, että palvelua on aina saatavilla, ja henkilöstön suhteen meillä on hyvä varajärjestelmä"

Lu­mi­joen uusi lää­kä­ri­toi­mi­ja puhuu arvojen mer­ki­tyk­ses­tä ja ket­te­ryy­des­tä – "Yk­kö­sa­sia on, että pal­ve­lua on aina saa­ta­vil­la, ja hen­ki­lös­tön suhteen meillä on hyvä va­ra­jär­jes­tel­mä"

25.05.2022 04:49
Tilaajille
Retkelle jalan tai pyörien päällä – Mistä löytyvät rantalakeuden retkeilyreitit ja luontopolut?

Ret­kel­le jalan tai pyörien päällä – Mistä löy­ty­vät ran­ta­la­keu­den ret­kei­ly­rei­tit ja luon­to­po­lut?

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Miten saada hoitajia? Tyrnävällä on iäkkäiden palveluissa täyttämättä viisi vakituista, toistaiseksi voimassa olevaa lähihoitajan työsuhdetta

Miten saada hoi­ta­jia? Tyr­nä­väl­lä on iäk­käi­den pal­ve­luis­sa täyt­tä­mät­tä viisi va­ki­tuis­ta, tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa lä­hi­hoi­ta­jan työ­suh­det­ta

22.05.2022 06:00
Tilaajille
Katso kuvat: Viinavuoren uimapaikan siltatyöt loppusuoralla – saaressa pääsee kohta grillaamaan

Katso kuvat: Vii­na­vuo­ren ui­ma­pai­kan sil­ta­työt lop­pu­suo­ral­la – saa­res­sa pääsee kohta gril­laa­maan

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Katso havainnekuvat: Lumijoen uusi päiväkoti ja terveysasema tehdään hirrestä – lapset saavat uuden mäenlaskupaikan, mutta uima-allasta ei voida toteuttaa

Katso ha­vain­ne­ku­vat: Lu­mi­joen uusi päi­vä­ko­ti ja ter­veys­ase­ma tehdään hir­res­tä – lapset saavat uuden mäen­las­ku­pai­kan, mutta ui­ma-al­las­ta ei voida to­teut­taa

18.05.2022 12:17
Tilaajille
Katso video miten touko sai siunauksensa ja Kyrön myllyn siivet kääntyivät – Vanha kansakin jo tiesi, että vilu viljan kasvattaa

Katso video miten touko sai siu­nauk­sen­sa ja Kyrön myllyn siivet kään­tyi­vät – Vanha kan­sa­kin jo tiesi, että vilu viljan kas­vat­taa

17.05.2022 16:00
Tilaajille
Näin Sallisen Paavo heitti kevätsiemenen lumijokiseen peltoon – touko sai siunauksensa ja Kyrön myllyn siivet kääntyivät

Näin Sal­li­sen Paavo heitti ke­vät­sie­me­nen lu­mi­jo­ki­seen peltoon – touko sai siu­nauk­sen­sa ja Kyrön myllyn siivet kään­tyi­vät

17.05.2022 14:42
Tilaajille
Onnea valkolakin saaneille! Katso tästä päivittyvä listaus lakeuden uusista ylioppilaista!

Onnea val­ko­la­kin saa­neil­le! Katso tästä päi­vit­ty­vä listaus la­keu­den uusista yliop­pi­lais­ta!

17.05.2022 17:13
Tilaajille