Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Lumijoki
Viimeisin 12 tuntia
Lumijoella aloiti uusi hyvinvointipäällikkö – "Viikonloppuna muutin, niin heti maanantaina minulle oltiin tarjoamassa palvelutarpeen arviota"

Lu­mi­joel­la aloiti uusi hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö – "Vii­kon­lop­pu­na muutin, niin heti maa­nan­tai­na minulle oltiin tar­joa­mas­sa pal­ve­lu­tar­peen ar­vio­ta"

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Pekka Jakkula palasi juurilleen: Lumijoki-seuran uusi puheenjohtaja nauttii metsänhoidosta ja avautuvasta horisontista.

Pekka Jakkula palasi juu­ril­leen: Lu­mi­jo­ki-seu­ran uusi pu­heen­joh­ta­ja nauttii met­sän­hoi­dos­ta ja avau­tu­vas­ta ho­ri­son­tis­ta.

25.01.2022 18:00
Tilaajille
Limingassa ollaan valmiita neuvotteluiden nopeaan käynnistämiseen Lumijoen kanssa: "Perjantai on kohtuu vapaa, silloin voidaan aloittaa", toteaa kunnanjohtaja Pekka Rajala

Li­min­gas­sa ollaan val­mii­ta neu­vot­te­lui­den nopeaan käyn­nis­tä­mi­seen Lu­mi­joen kanssa: "Per­jan­tai on kohtuu vapaa, silloin voidaan aloit­taa", toteaa kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala

25.01.2022 09:09
Tilaajille
Lumijoen äänestysprosentti tasan 50 – ääniharava lumijokinen Keskustan ehdokas Jaana Ollakka

Lu­mi­joen ää­nes­tys­pro­sent­ti tasan 50 – ää­ni­ha­ra­va lu­mi­jo­ki­nen Kes­kus­tan ehdokas Jaana Ollakka

23.01.2022 21:30
Tilaajille
Lumijoen uudessa kivijalkakaupassa käy painokone kuumana–"Nyt aikuisena jo uskaltaa tehdä mitä haluaa"

Lu­mi­joen uudessa ki­vi­jal­ka­kau­pas­sa käy pai­no­ko­ne kuu­ma­na–"­Nyt ai­kui­se­na jo us­kal­taa tehdä mitä haluaa"

21.01.2022 18:00
Tilaajille
Tyttövauva Soini on jo tottunut kunnalliseen päätöksentekoon – Lumijoella on kannustettu ottamaan perheen pienimpiä mukaan kokouksiin

Tyt­tö­vau­va Soini on jo tot­tu­nut kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon – Lu­mi­joel­la on kan­nus­tet­tu ot­ta­maan perheen pie­nim­piä mukaan ko­kouk­siin

20.01.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus esittää maanantaina kokoontuvalle valtuustolle: sote-tehtävät kunnan omaksi toiminnaksi, lääkäripalvelut kilpailutukseen

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus esittää maa­nan­tai­na ko­koon­tu­val­le val­tuus­tol­le: so­te-teh­tä­vät kunnan omaksi toi­min­nak­si, lää­kä­ri­pal­ve­lut kil­pai­lu­tuk­seen

18.01.2022 17:00
Tilaajille
Lumijoki ei saanut yhtään tarjousta sote-ulkoistuksen jatkosta – kunnanhallitus pohtii tilannetta tänä iltana

Lu­mi­jo­ki ei saanut yhtään tar­jous­ta so­te-ul­kois­tuk­sen jat­kos­ta – kun­nan­hal­li­tus pohtii ti­lan­net­ta tänä iltana

17.01.2022 12:30 1
Tilaajille
Vielä ehtii hakea Lumijoen suntioksi – kysyimme, miksei seurakuntaan ole löytynyt pysyvää seurakuntamestaria

Vielä ehtii hakea Lu­mi­joen sun­tiok­si – ky­syim­me, miksei seu­ra­kun­taan ole löy­ty­nyt pysyvää seu­ra­kun­ta­mes­ta­ria

13.01.2022 09:00
Tilaajille
Mitä lumijokiset aluevaaliehdokkaat ajattelevat kotipaikkakuntansa sote-palvelujen tulevaisuudesta? "Pelko on peffan alla"

Mitä lu­mi­jo­ki­set alue­vaa­li­eh­dok­kaat ajat­te­le­vat ko­ti­paik­ka­kun­tan­sa so­te-pal­ve­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta? "Pelko on peffan alla"

10.01.2022 14:28
Tilaajille
Hyvinvointialuetta valmistellaan: Säilyvätkö palvelut, jos sote-kiinteistöt ovat kunnossa? Lumijoki rakentaa uutta, Kempeleessä taas pitää pohtia vanhan myymistä

Hy­vin­voin­ti­aluet­ta val­mis­tel­laan: Säi­ly­vät­kö pal­ve­lut, jos so­te-kiin­teis­töt ovat kun­nos­sa? Lu­mi­jo­ki ra­ken­taa uutta, Kem­pe­lees­sä taas pitää pohtia vanhan myy­mis­tä

05.01.2022 06:00
Tilaajille
Liminka-Lumijoen alueelle myönnettiin sudenmetsästyslupa – Kannanhoidollinen metsästys on mahdollista aloittaa 1. helmikuuta

Li­min­ka-Lu­mi­joen alueel­le myön­net­tiin su­den­met­säs­tys­lu­pa – Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on mah­dol­lis­ta aloit­taa 1. hel­mi­kuu­ta

31.12.2021 09:00
Vanhemmat
Omakotitalon lisärakennus paloi Lumijoella

Oma­ko­ti­ta­lon li­sä­ra­ken­nus paloi Lu­mi­joel­la

30.12.2021 06:17
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus tippui ministeriön rahoitussuunnitelmasta ja 900 000 jäi ensi vuonna saamatta

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus tippui mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­ta ja 900 000 jäi ensi vuonna saa­mat­ta

22.12.2021 13:52
Tilaajille
Lumijoen vesimittarit ovat nyt etäluennassa – vesilaskut tulevat kuntalaisille ajantasaisesti

Lu­mi­joen ve­si­mit­ta­rit ovat nyt etä­luen­nas­sa – ve­si­las­kut tulevat kun­ta­lai­sil­le ajan­ta­sai­ses­ti

22.12.2021 09:00
Tilaajille
Perämeren rantaniityille Euroopan maisemapalkinnon kunniamaininta - lampaat ja lehmät pitävät yllä perinnemaisemaa

Pe­rä­me­ren ran­ta­nii­tyil­le Eu­roo­pan mai­se­ma­pal­kin­non kun­nia­mai­nin­ta - lampaat ja lehmät pitävät yllä pe­rin­ne­mai­se­maa

15.12.2021 17:22
"On yrittäjyyden etu, että voi valita työpäivän sijaan saunan lämmityksen" – Lumijoen Vuoden yrittäjä Ville Kilpeläinen painottaa työssäjaksamisen merkitystä

"On yrit­tä­jyy­den etu, että voi valita työ­päi­vän sijaan saunan läm­mi­tyk­sen" – Lu­mi­joen Vuoden yrit­tä­jä Ville Kil­pe­läi­nen pai­not­taa työs­sä­jak­sa­mi­sen mer­ki­tys­tä

15.12.2021 14:00
Tilaajille
"Nautimmeko me viranhaltijat päättäjien luottamusta", kysyy Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen
Kolumni

"Nau­tim­me­ko me vi­ran­hal­ti­jat päät­tä­jien luot­ta­mus­ta", kysyy Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

14.12.2021 11:56
Lauantaille suunniteltu Lumijoen joulumarkkinatapahtuma on peruttu – joulukalenterin muutoksista kerrotaan omalla Facebook-sivulla

Lauan­tail­le suun­ni­tel­tu Lu­mi­joen jou­lu­mark­ki­na­ta­pah­tu­ma on peruttu – jou­lu­ka­len­te­rin muu­tok­sis­ta ker­ro­taan omalla Fa­ce­book-si­vul­la

08.12.2021 15:01
Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle isot MM-kisat vuonna 2024 – paikalle odotetaan jopa 600 kisaajaa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le isot MM-ki­sat vuonna 2024 – pai­kal­le odo­te­taan jopa 600 ki­saa­jaa

07.12.2021 14:56