Lumijoki
Kuukausi
Katso video: Kahdeksanvuotias Peetu perusti kavereidensa kanssa Lumijoen keskustaa kerran viikossa siistivän roskapartion – ensimmäisellä siivouskerralla täyttyi kaksi muovipussillista: "Ärsyttää, että ihmiset roskaavat"

Katso video: Kah­dek­san­vuo­tias Peetu perusti ka­ve­rei­den­sa kanssa Lu­mi­joen kes­kus­taa kerran vii­kos­sa siis­ti­vän ros­ka­par­tion – en­sim­mäi­sel­lä sii­vous­ker­ral­la täyttyi kaksi muo­vi­pus­sil­lis­ta: "Är­syt­tää, että ihmiset ros­kaa­vat"

18.11.2020 10:50 1
Tilaajille
Kahdeksanvuotias Peetu perusti Lumijoelle roskapartion – nyt mukana on jo viisi  muuta poikaa: "Saavat muutkin tulla keräämään, myös aikuiset"

Kah­dek­san­vuo­tias Peetu perusti Lu­mi­joel­le ros­ka­par­tion – nyt mukana on jo viisi muuta poikaa: "Saavat muutkin tulla ke­rää­mään, myös ai­kui­set"

18.11.2020 10:45 0
Tilaajille
"Onko Ruutikangas kuntien kannalta brändikäs nimi? – Lumijoen valtuutetut innostuivat keskustelemaan matkailusta ja pohtimaan keinoja saada kuntaan lisää turisteja

"Onko Ruu­ti­kan­gas kuntien kan­nal­ta brän­di­käs nimi? – Lu­mi­joen val­tuu­te­tut in­nos­tui­vat kes­kus­te­le­maan mat­kai­lus­ta ja poh­ti­maan keinoja saada kuntaan lisää tu­ris­te­ja

17.11.2020 08:09 0
Tilaajille
Lumijoen nuoret valmistivat herkullisen aterian kotimaisista aineksista – Kahdeksasluokkalainen Tiia kertoo tekevänsä isälleen kotona huushollisoppaa

Lu­mi­joen nuoret val­mis­ti­vat her­kul­li­sen aterian ko­ti­mai­sis­ta ai­nek­sis­ta – Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Tiia kertoo te­ke­vän­sä isäl­leen kotona huus­hol­li­sop­paa

13.11.2020 11:15 0
Tilaajille
Lumijoella seurakunnan kerhon suosi on säilynyt – syynä on lastenohjaaja Nella Koivusen mielestä tiivis yhteys ohjaajan, lasten ja vanhempien välillä

Lu­mi­joel­la seu­ra­kun­nan kerhon suosi on säi­ly­nyt – syynä on las­ten­oh­jaa­ja Nella Koi­vu­sen mie­les­tä tiivis yhteys oh­jaa­jan, lasten ja van­hem­pien välillä

11.11.2020 19:06 0
Tilaajille
Lumijoen Vesi Oy:n kirjanpito ja vesilaskutus hoidetaan nyt Limingan Vesihuolto Oy:ssä, uudesta toimintamallista hyviä kokemuksia

Lu­mi­joen Vesi Oy:n kir­jan­pi­to ja ve­si­las­ku­tus hoi­de­taan nyt Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:ssä, uudesta toi­min­ta­mal­lis­ta hyviä ko­ke­muk­sia

08.11.2020 19:06 0
Tilaajille
Lumijokinen Valtteri pitää mielenterveysasioiden esillä olemista tärkeänä: "Pienet positiiviset asiat, harrastukset, sosiaalinen tukiverkko ja myönteinen asenne auttavat pitämään mielialan positiivisena"
Kolumni Valtteri Päätalo

Lu­mi­jo­ki­nen Valt­te­ri pitää mie­len­ter­veys­asioi­den esillä ole­mis­ta tär­keä­nä: "Pienet po­si­tii­vi­set asiat, har­ras­tuk­set, so­siaa­li­nen tu­ki­verk­ko ja myön­tei­nen asenne aut­ta­vat pi­tä­mään mie­li­alan po­si­tii­vi­se­na"

04.11.2020 02:06 0
Tilaajille
Lumijokinen ampumahiihtäjä Kalle Loukkaanhuhta mukaan maajoukkuevalmennettavien Vuokatti-ryhmään

Lu­mi­jo­ki­nen am­pu­ma­hiih­tä­jä Kalle Louk­kaan­huh­ta mukaan maa­jouk­kue­val­men­net­ta­vien Vuo­kat­ti-ryh­mään

03.11.2020 16:18 0
Tilaajille
SM-kulta Lumijoelle! Kunnan keittiö lisäsi luomun käyttöä eniten Suomessa: "Luomu- ja lähiruoan käyttö nostaa asiakkaiden arvostusta koulu- ja päiväkotiruokaa kohtaan"

SM-kul­ta Lu­mi­joel­le! Kunnan keittiö lisäsi luomun käyttöä eniten Suo­mes­sa: "Luomu- ja lä­hi­ruoan käyttö nostaa asiak­kai­den ar­vos­tus­ta koulu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kaa koh­taan"

03.11.2020 12:22 0
Tilaajille
Levollisuus astui Katja Juntusen elämään hänen muutettuaan Suvipuron tilalle - Elämä maaseudulla on rauhoittanut kiireisen aikataulun ja palauttanut yöunet

Le­vol­li­suus astui Katja Jun­tu­sen elämään hänen muu­tet­tuaan Su­vi­pu­ron tilalle - Elämä maa­seu­dul­la on rau­hoit­ta­nut kii­rei­sen ai­ka­tau­lun ja pa­laut­ta­nut yöunet

29.10.2020 15:09 0
Tilaajille
Pelastusliikelaitoksen suunnittelema varallaolojärjestelmän purkaminen saa lausuntokierroksella tylytystä: "Nykyisen järjestelmän purkaminen vaarantaa monien kuntien turvallisuuden", jyrähtää Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila

Pe­las­tus­lii­ke­lai­tok­sen suun­nit­te­le­ma va­ral­la­olo­jär­jes­tel­män pur­ka­mi­nen saa lau­sun­to­kier­rok­sel­la ty­ly­tys­tä: "Ny­kyi­sen jär­jes­tel­män pur­ka­mi­nen vaa­ran­taa monien kuntien tur­val­li­suu­den", jy­räh­tää Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila

29.10.2020 11:48 0
Tilaajille
Tutut automerkit ovat suosituimpia Rantalakeuden alueella – Vaan löytyypä kulkupelien joukosta muuan Moskvitsh, Rolls-Royce ja Maseratikin

Tutut au­to­mer­kit ovat suo­si­tuim­pia Ran­ta­la­keu­den alueel­la – Vaan löy­tyy­pä kul­ku­pe­lien jou­kos­ta muuan Mosk­vitsh, Rolls-Roy­ce ja Ma­se­ra­ti­kin

28.10.2020 18:52 0
Tilaajille
Mopoilu nostattaa tunteita - Liikenneturvallisuus oli puheenaiheena Lumijoen nuokkarilla keskiviikkona

Mopoilu nos­tat­taa tun­tei­ta - Lii­ken­ne­tur­val­li­suus oli pu­heen­ai­hee­na Lu­mi­joen nuok­ka­ril­la kes­ki­viik­ko­na

28.10.2020 12:11 0
Tilaajille
Kuntaliiton kyselyssä löytyi hyvän asuinkunnan kriteerit - Ne kaikki täyttyvät Lumijoella Paula Karsi-Ruokolaisen mielestä
Kolumni

Kun­ta­lii­ton ky­se­lys­sä löytyi hyvän asuin­kun­nan kri­tee­rit - Ne kaikki täyt­ty­vät Lu­mi­joel­la Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­sen mie­les­tä

28.10.2020 06:00 0
Vanhemmat
Torstaina alkoi Kaikki synnit -sarjan toinen kausi - Lumijokiset avustajat saivat ainutlaatuisia kokemuksia kuvauksista

Tors­tai­na alkoi Kaikki synnit -sarjan toinen kausi - Lu­mi­jo­ki­set avus­ta­jat saivat ai­nut­laa­tui­sia ko­ke­muk­sia ku­vauk­sis­ta

23.10.2020 15:25 0
Tilaajille
Airi Leskelä on kulkenut töihin yli 30 vuotta busseihin luottaen - Siirtymä kodin ja työpaikan välillä antaa aikaa hengähtää

Airi Leskelä on kul­ke­nut töihin yli 30 vuotta bus­sei­hin luot­taen - Siir­ty­mä kodin ja työ­pai­kan välillä antaa aikaa hen­gäh­tää

22.10.2020 19:10 0
Tilaajille
Lumijoen ulkopuolelta käy paikkakunnalla töissä parisataa ihmistä – "On iso potentiaali  innostaa heitä muuttamaan Lumijoelle"

Lu­mi­joen ul­ko­puo­lel­ta käy paik­ka­kun­nal­la töissä pa­ri­sa­taa ihmistä – "On iso po­ten­tiaa­li in­nos­taa heitä muut­ta­maan Lu­mi­joel­le"

21.10.2020 15:03 0
Tilaajille
Toukolantien leikkipuistoon rakentui koodirata lasten päiväksi –MLL:n Lumijoen yhdistys järjestää toimintaa pienellä porukalla

Tou­ko­lan­tien leik­ki­puis­toon ra­ken­tui koo­di­ra­ta lasten päi­väk­si –MLL:n Lu­mi­joen yh­dis­tys jär­jes­tää toi­min­taa pie­nel­lä po­ru­kal­la

16.10.2020 19:19 0
Tilaajille
Omaishoidontuen myöntämisessä isoja eroja rantalakeuden kunnissa –kriteerit olivat virheellisiä, määräaikaisia tukipäätöksiä tehtiin, vaikkei lain mukaan pitäisi: "Oletimme myös, että tällaisista perusasioista olisi löytynyt tarkempaa tietoa"

Omais­hoi­don­tuen myön­tä­mi­ses­sä isoja eroja ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa –k­ri­tee­rit olivat vir­heel­li­siä, mää­rä­ai­kai­sia tu­ki­pää­tök­siä teh­tiin, vaikkei lain mukaan pi­täi­si: "O­le­tim­me myös, että täl­lai­sis­ta pe­rus­asiois­ta olisi löy­ty­nyt tar­kem­paa tietoa"

15.10.2020 15:51 0
Tilaajille
Lakeuden BioPower hakee ympäristölupaa Hirvasniemen kylässä sijaitsevalle bioenergiaterminaalialueelle – Yhtiö alkaa kerätä ja käsitellä myös betonijätettä

La­keu­den Bio­Po­wer hakee ym­pä­ris­tö­lu­paa Hir­vas­nie­men kylässä si­jait­se­val­le bio­ener­gia­ter­mi­naa­li­alueel­le – Yhtiö alkaa kerätä ja kä­si­tel­lä myös be­to­ni­jä­tet­tä

14.10.2020 15:09 0
Tilaajille