Lumijoki
Viimeisin tunti

Lu­mi­jo­ki­sel­la Län­nen­ti­lal­la käy päi­vit­täin useita satoja kä­vi­jöi­tä tu­tus­tu­mas­sa maa­ti­lan toi­min­taan – päi­vä­ret­ki­koh­tei­ta löytyy läheltä

01:49
Tilaajille
Kuukausi

Lon­toos­sa asuva Antti Sa­vi­laak­so on toi­mi­nut vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä­nä – kiin­nos­tus yh­teis­kun­nal­li­siin asioi­hin heräsi jo lap­suu­des­sa Lu­mi­joel­la

22.07.2021 18:00
Tilaajille

Lu­mi­joen Var­jak­kaan mie­ti­tään ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ho­tel­li­han­ket­ta kau­his­tel­laan, kun­nas­ta muis­tu­taan asian olevan vasta idea-as­teel­la

21.07.2021 02:37
Tilaajille

Mitä muuta kuin am­pu­mis­ta Ruu­ti­kan­kaal­le? Li­min­gan kunta työstää oheis­toi­min­nas­ta uutta yleis­suun­ni­tel­maa, mas­terp­la­nia, joka val­mis­tu­nee elo­kuus­sa

19.07.2021 09:53
Tilaajille

Heidin ja Heikin hir­si­ta­loa on ra­ken­net­tu tal­koo­voi­min ja pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen – "­Pe­rin­ne­hir­si­ta­lo on tässä seu­raa­vat 300 vuotta ja senkin jälkeen hirret voivat olla hyö­dyn­net­tä­vis­sä"

16.07.2021 19:12
Tilaajille

Pe­rin­teis­tä Pök­ke­löä taas! Tänään alkava Niit­ty­kärp­pien ke­sä­lei­ri tuo Villin lännen Li­min­kaan

15.07.2021 14:08
Tilaajille

Lu­mi­joen kun­nas­sa vuok­ra-asun­to­jen käyt­tö­as­te on yli 90 pro­sent­tia ympäri vuoden – Kroo­ni­seen asun­to­pu­laan hel­po­tus­ta tuo uusi ri­vi­ta­lo, jota aletaan ra­ken­taa tänä kesänä

09.07.2021 14:11
Tilaajille

Van­ho­jen mopojen vie­hä­tys­tä Var­ja­kas­sa – Yleisö valitsi suo­si­kik­seen Olavi Top­pi­sen Her­cu­lek­sen vuo­si­mal­lia 1980

07.07.2021 13:55
Tilaajille

Pei­kol­la voit­toon Sei­nä­joen Finland Horse Show'ssa – ­Lu­mi­jo­ki­nen Sofia Pa­lo­saa­ri on rat­sas­ta­nut Peik­ko-po­nil­la vasta vajaan vuoden

02.07.2021 14:07
Tilaajille

Lu­mi­joel­la su­kel­le­taan ak­va­rel­lien maail­maan – Tänään kir­jas­tol­la on Zsuzsa De­me­te­rin näyt­te­lyn ava­jai­set, parin viikon päästä Var­ja­kas­sa ak­va­rel­li­maa­laus­kukrs­si

01.07.2021 09:09
Tilaajille

Samuli ja Akseli ha­lua­vat suo­ma­lai­sil­le pa­rem­mat löylyt – kiuas­ki­vet vaih­tu­vat ja saunat puh­dis­tu­vat nyt 4H-yri­tyk­se­nä, mutta syk­syl­lä he pe­rus­ta­vat osa­ke­yh­tiön

27.06.2021 19:00
Tilaajille

Vi­he­riöt kut­su­vat Helenaa ke­säi­sin – ­Lu­mi­jo­ki­nen Helena Ala-Ko­jo­la hurahti golfiin 13 vuotta sitten, vaikkei sitä ennen voinut edes ku­vi­tel­la läh­te­vän­sä pe­laa­maan

24.06.2021 06:01
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvin suun­ni­tel­tu lii­kun­ta­paik­ka on kuin puo­lek­si tehty, kir­joit­taa lu­mi­jo­ki­nen Heikki Laurila

22.06.2021 15:37
Tilaajille

Ää­ni­ku­nin­ga­tar­ten vaalit - Nel­jäs­sä Ran­ta­la­keu­den alueen kun­nas­sa suu­rim­mat ää­ni­mää­rät ker­tyi­vät nais­eh­dok­kail­le

16.06.2021 19:00
Tilaajille

Lu­mi­joel­la Kes­kus­ta säi­lyt­ti ny­kyi­sen vah­vuu­ten­sa – Va­sem­mis­to­liit­to menetti yhden paikan, Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat läpi ainoan eh­dok­kaan­sa

13.06.2021 21:05
Tilaajille

Lu­mi­joen val­tuus­to myönsi mil­joo­nan euron ta­kauk­sen ri­vi­ta­lo­hank­keel­le - Ri­vi­ta­lo­pro­jek­tin ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin kil­pai­lu­tuk­ses­sa Ra­ken­nus­lii­ke Aresa Oy

02.06.2021 15:03
Tilaajille

Katso video: Au­kus­ti­kin oli te­ke­mäs­sä Lu­mi­joen en­sim­mäis­tä mu­raa­lia – opet­ta­ja­na toi­mi­nut mu­raa­li­maa­la­ri Timo Tyy­nis­maa toteaa sei­nä­maa­laus­ten sopivan myös maa­seu­dul­le

01.06.2021 13:54
Tilaajille

Lu­mi­joen val­tuus­to lykkäsi rat­kai­sun ensi syksyyn uudelle val­tuus­tol­le - Esitys uuden ter­veys­ase­man ra­ken­ta­mi­ses­ta pa­lau­tet­tiin ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

31.05.2021 21:29
Tilaajille

Koulu päättyy viikon ku­lut­tua ja silloin alkaa ke­sä­lo­ma – Venlan ja Veetin mie­les­tä hyvään lo­ma­päi­vään kuu­lu­vat myöhään nuk­ku­mi­nen ja päi­vit­täi­set uin­ti­reis­sut

30.05.2021 14:55
Tilaajille

Kem­pe­le­läis­opet­ta­ja Jonas Dahl­ström herää ke­sä­aa­mui­sin kol­mel­ta eh­tiäk­seen las­ke­maan verk­kon­sa Lu­mi­joen ja Hai­luo­don vä­li­sil­le ah­ven­apa­jil­le – "Lap­set­kin nu­kah­ti­vat no­peas­ti päi­vä­unil­le pau­loi­tus­ko­neen ta­sai­seen hu­ri­naan."

29.05.2021 19:01
Tilaajille