Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon kunnanhallitus
Hailuodon vesihuollolle 80 000 euron lainatakaus Marjaniemen pohjavedenottamon alavesisäiliön ja verkostopumppaamon rakentamiseksi

Hai­luo­don ve­si­huol­lol­le 80 000 euron lai­na­ta­kaus Mar­ja­nie­men poh­ja­ve­den­ot­ta­mon ala­ve­si­säi­liön ja ver­kos­to­pump­paa­mon ra­ken­ta­mi­sek­si

26.11.2023 09:00
Tilaajille
Hailuodon maapoliittinen ohjelma etenee äänestyksen jälkeen valtuustolle: Maata hankitaan ensisijaisesti ostoin ja vaihdoin – rakennuspaikat nähtäville tonttipörssiin

Hai­luo­don maa­po­liit­ti­nen ohjelma etenee ää­nes­tyk­sen jälkeen val­tuus­tol­le: Maata han­ki­taan en­si­si­jai­ses­ti ostoin ja vaih­doin – ra­ken­nus­pai­kat näh­tä­vil­le tont­ti­pörs­siin

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Hailuodon kunta käynnistää yt-neuvottelut – koko henkilöstö aiotaan lomauttaa kahdeksi viikoksi

Hai­luo­don kunta käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – koko hen­ki­lös­tö aiotaan lo­maut­taa kah­dek­si vii­kok­si

13.11.2023 09:31
Tilaajille
Kirkonkylän vanhasta koulusta jätetty 2 500 euron ostotarjous hyväksyttiin

Kir­kon­ky­län van­has­ta kou­lus­ta jätetty 2 500 euron os­to­tar­jous hy­väk­syt­tiin

08.11.2023 16:13
Tilaajille
Hailuodon vanha kansakoulu asetettiin myyntiin – ostajan esitettävä suunnitelma käyttötarkoituksesta ja korjaustoimista

Hai­luo­don vanha kan­sa­kou­lu ase­tet­tiin myyn­tiin – os­ta­jan esi­tet­tä­vä suun­ni­tel­ma käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ja kor­jaus­toi­mis­ta

15.10.2023 17:30
Tilaajille
Hailuodon kunta aikoo valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen Meriteatterin suunnittelutarveratkaisun torppaamisesta – Kuntapankin kiinteistö uudelleen myyntiin

Hai­luo­don kunta aikoo va­lit­taa Vaasan hal­lin­to-oi­keu­teen Me­ri­teat­te­rin suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sun torp­paa­mi­ses­ta – ­Kun­ta­pan­kin kiin­teis­tö uu­del­leen myyn­tiin

01.10.2023 11:54 2
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Hailuodon kunnassa väki vaihtuu? – Kunnanhallituksen puheenjohtajan mukaan työsuojeluilmoituksia ei ole vireillä

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Hai­luo­don kun­nas­sa väki vaih­tuu? – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan mukaan työ­suo­je­lu­il­moi­tuk­sia ei ole vi­reil­lä

12.09.2023 13:00
Tilaajille
Hailuodon ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin rahoituksesta ei vielä päätöstä – minigolfradan kustannuksista halutaan lisätietoa

Hai­luo­don en­sim­mäi­sen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ra­hoi­tuk­ses­ta ei vielä pää­tös­tä – ­mi­ni­golf­ra­dan kus­tan­nuk­sis­ta ha­lu­taan li­sä­tie­toa

28.06.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina tilinpäätöstä – erityistarkastuksen jälkeen ohjeistuksia päivitetään ja Sunikarin sataman vuokrasopimus neuvotellaan uudelleen

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na ti­lin­pää­tös­tä – eri­tyis­tar­kas­tuk­sen jälkeen oh­jeis­tuk­sia päi­vi­te­tään ja Su­ni­ka­rin sataman vuok­ra­so­pi­mus neu­vo­tel­laan uu­del­leen

16.06.2023 09:00
Tilaajille
Kunnanhallitus: Majakka pois myyntilistalta, elinkeinovaikutukset huomioon ja kunnan kiinteistöjen myynti takaisin huolelliseen valmisteluun

Kun­nan­hal­li­tus: Majakka pois myyn­ti­lis­tal­ta, elin­kei­no­vai­ku­tuk­set huo­mioon ja kunnan kiin­teis­tö­jen myynti ta­kai­sin huo­lel­li­seen val­mis­te­luun

24.05.2023 23:59 1
Tilaajille
Saarenkartano, Marjaniemen majakka ja kalahalli myyntiin? – Hailuodon kunnanhallitukselle esitetään tarpeettomien kiinteistöjen reipasta realisoimista

Saa­ren­kar­ta­no, Mar­ja­nie­men majakka ja ka­la­hal­li myyn­tiin? – ­Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään tar­peet­to­mien kiin­teis­tö­jen rei­pas­ta rea­li­soi­mis­ta

25.05.2023 00:01 1
Tilaajille
Marjaniemen Nokkaan ekohotelli, tyrskymajoja ja näköalamökkejä? – leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Mar­ja­nie­men Nokkaan eko­ho­tel­li, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­köa­la­mök­ke­jä? – lei­rin­tä­alue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 12:05
Tilaajille
Hailuodon tilinpäätös reilusti plussalle – nollatavoite ylitettiin

Hai­luo­don ti­lin­pää­tös rei­lus­ti plus­sal­le – nol­la­ta­voi­te yli­tet­tiin

28.03.2023 16:01 1
Tilaajille
Hailuodossa on entistäkin ohuempi virkakoneisto – Joidenkin mielestä se jo näkyy asioiden etenemisessä, toisten mielestä ei

Hai­luo­dos­sa on en­tis­tä­kin ohuempi vir­ka­ko­neis­to – ­Joi­den­kin mie­les­tä se jo näkyy asioi­den ete­ne­mi­ses­sä, toisten mie­les­tä ei

21.03.2023 12:09
Tilaajille
Hailuoto mukaan senioriasumishankkeeseen – koululle pienryhmä erityisen tuen oppilaita varten

Hai­luo­to mukaan se­nio­ri­asu­mis­hank­kee­seen – ­kou­lul­le pien­ryh­mä eri­tyi­sen tuen op­pi­lai­ta varten

16.03.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon Meriteatteri ry päätettiin perustaa – Kniivilän kotiseutumuseon tuntumaan suunnitellaan 500 henkeä vetävää teatteri- ja tapahtuma-aluetta

Hai­luo­don Me­ri­teat­te­ri ry pää­tet­tiin pe­rus­taa – K­nii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon tun­tu­maan suun­ni­tel­laan 500 henkeä vetävää teat­te­ri- ja ta­pah­tu­ma-aluet­ta

01.03.2023 15:00
Tilaajille
Kunnanhallituksessa tänään: Hailuoto hankkii lakikonsultaatiota henkilöstöasiassa – Meri-Hannin etuosto-oikeuden käyttäminen ei etene korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa tänään: Hai­luo­to hankkii la­ki­kon­sul­taa­tio­ta hen­ki­lös­tö­asias­sa – Me­ri-Han­nin etu­os­to-oi­keu­den käyt­tä­mi­nen ei etene kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

28.02.2023 14:00
Tilaajille
Hailuodon kunta ei myöntänyt Viinikanlahden tiekunnalle takausta Kirkkosalmen sillan uusimiseksi

Hai­luo­don kunta ei myön­tä­nyt Vii­ni­kan­lah­den tie­kun­nal­le ta­kaus­ta Kirk­ko­sal­men sillan uu­si­mi­sek­si

16.02.2023 16:01
Tilaajille
Hailuodon kunnanhallitus: Ylijäämä koulumatka-avustuksiin, koronatuella tsemppari varhaiskasvatukseen ja kouluun

Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus: Yli­jää­mä kou­lu­mat­ka-avus­tuk­siin, ko­ro­na­tuel­la tsemp­pa­ri var­hais­kas­va­tuk­seen ja kouluun

09.12.2022 14:09
Tilaajille
Hailuodon talousarviota hiotaan vielä vähän – verotuloja kertyy 77 000 euroa aiemmin ilmoitettua vähemmän

Hai­luo­don ta­lous­ar­vio­ta hiotaan vielä vähän – ­ve­ro­tu­lo­ja kertyy 77 000 euroa aiemmin il­moi­tet­tua vä­hem­män

28.11.2022 16:40
Tilaajille