Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hailuodon kunnanhallitus
Kuukausi
Hailuodon tilinpäätös reilusti plussalle – nollatavoite ylitettiin

Hai­luo­don ti­lin­pää­tös rei­lus­ti plus­sal­le – nol­la­ta­voi­te yli­tet­tiin

28.03.2023 16:01 1
Tilaajille
Hailuodossa on entistäkin ohuempi virkakoneisto – Joidenkin mielestä se jo näkyy asioiden etenemisessä, toisten mielestä ei

Hai­luo­dos­sa on en­tis­tä­kin ohuempi vir­ka­ko­neis­to – ­Joi­den­kin mie­les­tä se jo näkyy asioi­den ete­ne­mi­ses­sä, toisten mie­les­tä ei

21.03.2023 12:09
Tilaajille
Hailuoto mukaan senioriasumishankkeeseen – koululle pienryhmä erityisen tuen oppilaita varten

Hai­luo­to mukaan se­nio­ri­asu­mis­hank­kee­seen – ­kou­lul­le pien­ryh­mä eri­tyi­sen tuen op­pi­lai­ta varten

16.03.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon Meriteatteri ry päätettiin perustaa – Kniivilän kotiseutumuseon tuntumaan suunnitellaan 500 henkeä vetävää teatteri- ja tapahtuma-aluetta

Hai­luo­don Me­ri­teat­te­ri ry pää­tet­tiin pe­rus­taa – K­nii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon tun­tu­maan suun­ni­tel­laan 500 henkeä vetävää teat­te­ri- ja ta­pah­tu­ma-aluet­ta

01.03.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kunnanhallituksessa tänään: Hailuoto hankkii lakikonsultaatiota henkilöstöasiassa – Meri-Hannin etuosto-oikeuden käyttäminen ei etene korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa tänään: Hai­luo­to hankkii la­ki­kon­sul­taa­tio­ta hen­ki­lös­tö­asias­sa – Me­ri-Han­nin etu­os­to-oi­keu­den käyt­tä­mi­nen ei etene kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

28.02.2023 14:00
Tilaajille
Hailuodon kunta ei myöntänyt Viinikanlahden tiekunnalle takausta Kirkkosalmen sillan uusimiseksi

Hai­luo­don kunta ei myön­tä­nyt Vii­ni­kan­lah­den tie­kun­nal­le ta­kaus­ta Kirk­ko­sal­men sillan uu­si­mi­sek­si

16.02.2023 16:01
Tilaajille
Hailuodon kunnanhallitus: Ylijäämä koulumatka-avustuksiin, koronatuella tsemppari varhaiskasvatukseen ja kouluun

Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus: Yli­jää­mä kou­lu­mat­ka-avus­tuk­siin, ko­ro­na­tuel­la tsemp­pa­ri var­hais­kas­va­tuk­seen ja kouluun

09.12.2022 14:09
Tilaajille
Hailuodon talousarviota hiotaan vielä vähän – verotuloja kertyy 77 000 euroa aiemmin ilmoitettua vähemmän

Hai­luo­don ta­lous­ar­vio­ta hiotaan vielä vähän – ­ve­ro­tu­lo­ja kertyy 77 000 euroa aiemmin il­moi­tet­tua vä­hem­män

28.11.2022 16:40
Tilaajille
Hailuodon retkeilyreiteille rahoitusta – kahdessa vuodessa uusitaan vaellukseen ja pyöräilyyn soveltuvan reitin rakenteet, opasteet ja taukopaikat

Hai­luo­don ret­kei­ly­rei­teil­le ra­hoi­tus­ta – kah­des­sa vuo­des­sa uu­si­taan vael­luk­seen ja pyö­räi­lyyn so­vel­tu­van reitin ra­ken­teet, opas­teet ja tau­ko­pai­kat

28.10.2022 11:00
Tilaajille
Valtuuston tuore puheenjohtaja muistuttaa: yhteisten asioiden hoitaminen vaatii joustavuutta

Val­tuus­ton tuore pu­heen­joh­ta­ja muis­tut­taa: yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen vaatii jous­ta­vuut­ta

02.06.2022 06:01
Tilaajille
Hailuotokaan ei aio lämmetä alueelliselle ateria- ja puhtauspalveluyritykselle – vanhus- ja vammaisneuvoston, museotoimikunnan ja nuorisovaltuuston jäsenistä selvyys

Hai­luo­to­kaan ei aio lämmetä alueel­li­sel­le ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­yri­tyk­sel­le – vanhus- ja vam­mais­neu­vos­ton, mu­seo­toi­mi­kun­nan ja nuo­ri­so­val­tuus­ton jä­se­nis­tä selvyys

12.05.2022 11:09
Tilaajille
Hailuoto sai uuden kunnanhallituksen – valtuusto erotti entisen luottamuspulan vuoksi

Hai­luo­to sai uuden kun­nan­hal­li­tuk­sen – val­tuus­to erotti entisen luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

19.04.2022 21:40
Tilaajille
Hailuotoon asetettiin taas tilapäinen valiokunta – "Älkää nyt hyvät ihmiset lykätkö tätä asiaa kesään saakka"

Hai­luo­toon ase­tet­tiin taas ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta – "Älkää nyt hyvät ihmiset lykätkö tätä asiaa kesään saakka"

25.03.2022 11:47
Tilaajille
Vajavaista Hailuodon kunnanhallitusta ei vielä täydennetty – valtuustossa tehtiin aloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta

Va­ja­vais­ta Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus­ta ei vielä täy­den­net­ty – ­val­tuus­tos­sa tehtiin aloite ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mi­ses­ta

25.03.2022 07:54
Tilaajille
Pirkko Rantasuo jättää kunnanhallituksen – ”Voin vaikuttaa paremmin valtuustoaloitteiden kautta”

Pirkko Ran­ta­suo jättää kun­nan­hal­li­tuk­sen – ”Voin vai­kut­taa pa­rem­min val­tuus­to­aloit­tei­den kautta”

08.03.2022 06:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan valinta pitkittyy – kunnanvaltuusto käsittelee asian uudelleen

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan valinta pit­kit­tyy – kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee asian uu­del­leen

17.02.2022 10:49
Tilaajille
"Valtuuston kokouksessa rikottiin hyviä tapoja" – tilapäinen valiokunta antoi lausunnon, jota Hailuodon kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina

"Val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa ri­kot­tiin hyviä tapoja" – ­ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta antoi lau­sun­non, jota Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na

13.12.2021 16:22
Tilaajille
Tilapäisen valiokunnan työ päätökseen – kunnanhallituksen lausunto julki vasta valtuustossa

Ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan työ pää­tök­seen – ­kun­nan­hal­li­tuk­sen lau­sun­to julki vasta val­tuus­tos­sa

08.12.2021 15:00
Tilaajille
Marjaniemen konttivessaa vatvotaan yhä – nyt selvitellään juridiikkaa

Mar­ja­nie­men kont­ti­ves­saa vat­vo­taan yhä – nyt sel­vi­tel­lään ju­ri­diik­kaa

11.11.2021 20:18
Tilaajille
Hailuodon valtuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan äänin 14-3 – viisijäsenistä valiokuntaa luotsaa Katri Ronkainen

Hai­luo­don val­tuus­to päätti asettaa ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan äänin 14-3 – ­vii­si­jä­se­nis­tä va­lio­kun­taa luotsaa Katri Ron­kai­nen

09.11.2021 09:27
Tilaajille