Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Limingan Vesihuolto Oy
Useamman äänestyksen ja teknisten taukojen ilta: Limingan valtuusto päätti pitkän keskustelun päätteeksi investoida omaan vesilaitokseen

Useam­man ää­nes­tyk­sen ja tek­nis­ten tau­ko­jen ilta: Li­min­gan val­tuus­to päätti pitkän kes­kus­te­lun päät­teek­si in­ves­toi­da omaan ve­si­lai­tok­seen

14.11.2023 06:00
Tilaajille
"Pitkällä aikavälillä paikallisen ja alueellisen huoltovarmuuden sekä kustannusvaikutusten kannalta paras vaihtoehto on omaan toimintaan investointi"
Mielipidekirjoitus

"Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä pai­kal­li­sen ja alueel­li­sen huol­to­var­muu­den sekä kus­tan­nus­vai­ku­tus­ten kan­nal­ta paras vaih­toeh­to on omaan toi­min­taan in­ves­toin­ti"

24.10.2023 06:29
Tilaajille
Oma uusi vesilaitos vai lisävettä Kempeleestä? Liminkalaisen kuluttajan kukkaroa keventäisi kumpikin päätös, mutta naapuriapu olisi edullisempaa

Oma uusi ve­si­lai­tos vai li­sä­vet­tä Kem­pe­lees­tä? Li­min­ka­lai­sen ku­lut­ta­jan kuk­ka­roa ke­ven­täi­si kum­pi­kin päätös, mutta naa­pu­ria­pu olisi edul­li­sem­paa

21.10.2023 06:00
Tilaajille
Taas äänestettiin: Limingan valtuustolle esitetään vesilaitoksen rakentamista, miljoonainvestointiin varauduttaisiin ensi vuoden talousarviossa

Taas ää­nes­tet­tiin: Li­min­gan val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­si­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta, mil­joo­nain­ves­toin­tiin va­rau­dut­tai­siin ensi vuoden ta­lou­sar­vios­sa

18.10.2023 10:10 1
Tilaajille
Kristian pohtii, olisiko viisaampaa ostaa vettä Kempeleen kunnalta sen sijaan että valjastettaisiin Rantakylän virkistysalue vedentuotantoon
Mielipidekirjoitus

Kris­tian pohtii, olisiko vii­saam­paa ostaa vettä Kem­pe­leen kun­nal­ta sen sijaan että val­jas­tet­tai­siin Ran­ta­ky­län vir­kis­ty­sa­lue ve­den­tuo­tan­toon

17.10.2023 16:15
Kunta haluaa Limingan Vesihuolto Oy:n loputkin vähemmistöosakkeet itselleen – lunastusprosessi etenee välimiesoikeudssa

Kunta haluaa Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n lo­put­kin vä­hem­mis­töo­sak­keet it­sel­leen – lu­nas­tusp­ro­ses­si etenee vä­li­mie­soi­keuds­sa

05.02.2023 09:01
Tilaajille
"Tilanne on vakaa, mutta hauras, sillä huoltovarmuutta meillä ei ole" – Limingan Vesihuolto Oy etsii kuumeisesti uusia vesilähteitä Rantakylästä

"Ti­lan­ne on vakaa, mutta hauras, sillä huol­to­var­muut­ta meillä ei ole" – Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy etsii kuu­mei­ses­ti uusia ve­si­läh­tei­tä Ran­ta­ky­läs­tä

21.11.2021 06:01
Tilaajille
Katso miten 8 000 kiloa painava jätevesien tasausallas siirtyy paikalleen – Limingan Vesihuolto Oy:n investoinnin hinta on noin 400 000 euroa

Katso miten 8 000 kiloa painava jä­te­ve­sien ta­sau­sal­las siirtyy pai­kal­leen – Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n in­ves­toin­nin hinta on noin 400 000 euroa

14.09.2021 13:59
Tilaajille
Rantakylässä riittää edelleen tulvavettä, eikä vesihuoltokaan hyödynnä aluetta tällä hetkellä: ”Toivottavasti ei enää sada”

Ran­ta­ky­läs­sä riittää edel­leen tul­va­vet­tä, eikä ve­si­huol­to­kaan hyö­dyn­nä aluetta tällä het­kel­lä: ”Toi­vot­ta­vas­ti ei enää sada”

27.04.2021 20:04
Tilaajille
Limingan Jutkokylän viemäriongelmiin toivotaan ratkaisua – tukosten määrää on saatu pienennettyä viikottaisilla huuhteluilla: "Iso ongelma jätevesiverkostolle on pyttyetiketin unohtuminen"

Li­min­gan Jut­ko­ky­län vie­mä­rion­gel­miin toi­vo­taan rat­kai­sua – tu­kos­ten määrää on saatu pie­nen­net­tyä vii­kot­tai­sil­la huuh­te­luil­la: "Iso ongelma jä­te­ve­si­ver­kos­tol­le on pyt­tye­ti­ke­tin unoh­tu­mi­nen"

14.04.2021 15:00
Tilaajille
Tupoksessa ehti valua hukkaan noin tuhat kuutiota vettä – Ketunmaan vuoto on yhä paikallistamatta

Tu­pok­ses­sa ehti valua hukkaan noin tuhat kuu­tio­ta vettä – Ke­tun­maan vuoto on yhä pai­kal­lis­ta­mat­ta

23.03.2021 13:30
Tilaajille
Limingassa vuoti parhaimmillaan 23 kuutiota vettä tunnissa: Tupoksen vuotokohta löydetty, Ketunmaan osalta vuoto jatkuu edelleen –nyt havaittu Vuoto  myös Temmeksellä

Li­min­gas­sa vuoti par­haim­mil­laan 23 kuu­tio­ta vettä tun­nis­sa: Tu­pok­sen vuo­to­koh­ta löy­det­ty, Ke­tun­maan osalta vuoto jatkuu edel­leen –nyt ha­vait­tu Vuoto myös Tem­mek­sel­lä

22.03.2021 09:53
Uusi vedentuotantolaitos olisi Limingan Vesihuolto Oy:n historian suurin investointi –ilman sitä vesilaitoksen toiminta on veitsenterällä kaiken aikaa

Uusi ve­den­tuo­tan­to­lai­tos olisi Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n his­to­rian suurin in­ves­toin­ti –ilman sitä ve­si­lai­tok­sen toi­min­ta on veit­sen­te­räl­lä kaiken aikaa

11.11.2020 09:05
Tilaajille
Lumijoen Vesi Oy:n kirjanpito ja vesilaskutus hoidetaan nyt Limingan Vesihuolto Oy:ssä, uudesta toimintamallista hyviä kokemuksia

Lu­mi­joen Vesi Oy:n kir­jan­pi­to ja ve­si­las­ku­tus hoi­de­taan nyt Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:ssä, uudesta toi­min­ta­mal­lis­ta hyviä ko­ke­muk­sia

08.11.2020 19:06
Tilaajille