Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Limingan seurakunta
Kolumni

Mikä on kirkon pe­rus­teh­tä­vä, miettii Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki: "Mo­nel­le la­keu­den alueen asu­jal­le seu­ra­kun­ta mer­kit­see sitä tur­val­lis­ta paik­kaa, jonne lapset viedään ker­hoon, jossa dia­ko­nia-apua an­ne­taan tai minne kuo­le­man koit­taes­sa otetaan yh­teyt­tä"

08.09.2021 16:34
Tilaajille

Mitä tehdä ar­vok­kaal­le roo­li­vaa­te­ko­koel­mal­le? – aikaa läm­pi­män säi­ly­tys­pai­kan et­si­mi­seen on runsas vuosi

29.07.2021 14:00
Tilaajille

Li­min­gan seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­ti Anna Holm­ström on mukana useissa tyt­tö­jen oi­keuk­sia puo­lus­ta­vis­sa hank­keis­sa – "Muun muassa tyt­tö­jen sil­po­mi­sen vas­tus­ta­mi­nen, lap­si­avio­lii­tot ja ta­sa-ar­von mer­ki­tys kou­lu­tuk­ses­sa ovat asioi­ta, joiden parissa työs­ken­te­len"

25.07.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Hy­vyyt­tä ja ys­tä­väl­li­syyt­tä on, tietää Li­min­gan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Eeva Mer­ta­nie­mi – hän kertoo mihin kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu rön­syi­li

16.06.2021 03:36
Tilaajille

Töitä li­min­ka­lais­las­ten kanssa kym­me­niä vuosia - He­le­nal­la ja Rit­val­la vii­mei­set työ­vii­kot me­nos­sa: "Mulla tulee ka­ve­ri­pu­la!"

16.05.2021 19:01
Tilaajille

Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo on kor­jauk­sen tar­pees­sa - Uusi ra­ken­nus voisi olla vaih­to­eh­toi­nen rat­kai­su

13.05.2021 15:03
Tilaajille
Kolumni

En­sim­mäi­sen kauden kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kerttu Weis­sen­felt on huo­man­nut luot­ta­mus­teh­tä­vän kiin­nos­ta­vak­si: "Il­ma­pii­ri ko­kouk­sis­sa on ollut pää­tös­myön­tei­nen ja toi­siaan kun­nioit­ta­va"

05.05.2021 06:00
Tilaajille

Korona toi ke­räyk­sel­le li­sä­ai­kaa – "Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen vap­pu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tavalla tai toi­sel­la."

26.03.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

"Jos on aina tot­tu­nut olemaan kuun­te­le­va­na korvana toi­sel­le, voi olla vaikeaa sanoa, että nyt minä tar­vit­si­sin kuun­te­li­ja, pohtii Li­min­gan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Piia Pen­ger­kos­ki

24.03.2021 05:48
Tilaajille

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Li­min­gan pap­pi­lan re­mont­ti val­mis­tui 12 vuotta sitten –mutta mitä kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kaas­sa ra­ken­nuk­ses­sa oikein teh­tiin?

14.02.2021 19:02
Tilaajille
Kolumni

"Vä­hä­va­rai­suus ai­heut­taa monelle häpeää, eikä ta­lou­del­lis­ta ah­din­koa haluta tuoda muiden tie­toi­suu­teen" – nyt on Yh­teis­vas­tuun aika, muis­tut­taa Heini

10.02.2021 12:56
Tilaajille
Kolumni

Kirk­ko­her­ran­vi­ras­ton au­ki­olo­ai­ka muut­tuu, mutta muutos ei johdu pan­de­mias­ta, Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki muis­tut­taa: " Olet ter­ve­tul­lut kal­tai­se­na­si asioi­maan"

16.12.2020 05:32
Tilaajille

Lo­ka­kuus­sa pap­pis­vih­ki­myk­sen saanut Matias Les­ki­nen löysi en­sim­mäi­sen työ­paik­kan­sa Li­min­gan seu­ra­kun­nas­ta

13.12.2020 12:10
Tilaajille

Oletko sinä nähnyt jo Li­min­gan kir­kon­rot­taa? Nyt seu­ra­kun­nan mas­ko­til­le et­si­tään nimeä – kir­kon­ro­tan seik­kai­lui­hin pääsee ad­vent­ti­na au­kea­van jou­lu­seik­kai­lun aikana

12.11.2020 19:05
Tilaajille
Kolumni

Li­min­gan seu­ra­kun­nas­sa har­joit­te­luaan tekevä Mari toivoo, että ihmiset heit­täi­si­vät en­na­ko­luu­lon­sa ro­mu­kop­paan ja tu­li­si­vat roh­keas­ti kirkon toi­min­taan mukaan: "Vas­tas­sa on ihania läm­min­hen­ki­siä ih­mi­siä"

11.11.2020 01:49
Tilaajille

Li­min­gan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Matias Les­ki­nen vi­hi­tään virkaan py­häin­päi­vän mes­sus­sa

29.10.2020 09:02
Kolumni

Dia­ko­nis­sa-Ma­ri­ka lähtee kou­lut­tau­tu­maan uuteen am­mat­tiin: "Ei ole helppoa tehdä pää­tös­tä aloit­taa jotain uutta"

30.09.2020 07:45