Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Limingan seurakunta
Viimeisin 24 tuntia
Limingan seurakunta on siirtämässä partiotyötä vahvemmin vapaaehtoisille – esitys partionohjaajan viran lakkauttamisesta ei saa kaikilta ymmärrystä

Li­min­gan seu­ra­kun­ta on siir­tä­mäs­sä par­tio­työ­tä vah­vem­min va­paa­eh­toi­sil­le – esitys par­tion­oh­jaa­jan viran lak­kaut­ta­mi­ses­ta ei saa kai­kil­ta ym­mär­rys­tä

13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Limingan seurakunta ei uusikaan johtamisjärjestelmäänsä – väliesimies ei korjaisi työyhteisössä esiintyneitä ongelmia

Li­min­gan seu­ra­kun­ta ei uu­si­kaan joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään­sä – ­vä­lie­si­mies ei kor­jai­si työ­yh­tei­sös­sä esiin­ty­nei­tä on­gel­mia

11.10.2023 14:30
Tilaajille
Verotulokertymä positiivinen: Limingan kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan?

Ve­ro­tu­lo­ker­ty­mä po­si­tii­vi­nen: Li­min­gan kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti säilyy en­nal­laan?

29.09.2023 10:02
Tilaajille
Henri muistuttaa, että partion tarkoituksena on kasvattaa aktiviisia kansalaisia – Niittykärpät juhlii 55 vuotta
Kolumni

Henri muis­tut­taa, että partion tar­koi­tuk­se­na on kas­vat­taa ak­ti­vii­sia kan­sa­lai­sia – ­Niit­ty­kär­pät juhlii 55 vuotta

26.09.2023 12:57
Tilaajille
Uuden Kotikolon rakennustöille yksimielinen kyllä – Limingan pappilan pihapiiriin nousee liki 300 neliön kokonainen monitoimikerhotila

Uuden Ko­ti­ko­lon ra­ken­nus­töil­le yk­si­mie­li­nen kyllä – ­Li­min­gan pap­pi­lan pi­ha­pii­riin nousee liki 300 neliön ko­ko­nai­nen mo­ni­toi­mi­ker­ho­ti­la

19.09.2023 06:00
Tilaajille
Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – kertoo työstään ensi viikolla Limingassa

Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – kertoo työs­tään ensi vii­kol­la Li­min­gas­sa

27.08.2023 15:00
Tilaajille
Jos äänestyksessä valittaisiin Suomen kaunein pappila, sen voittaisi Liminka – Pappila on seisonut Liminganjoen itärannalla todennäköisesti jo 1500-luvulta lähtien
Kolumni

Jos ää­nes­tyk­ses­sä va­lit­tai­siin Suomen kaunein pap­pi­la, sen voit­tai­si Liminka – ­Pap­pi­la on sei­so­nut Li­min­gan­joen itä­ran­nal­la to­den­nä­köi­ses­ti jo 1500-lu­vul­ta lähtien

15.08.2023 09:00
Tilaajille
Hyytävää historiaa, osa 2: Limingassa pyövelin tärkein työkalu on edelleen tallessa – mestauskirveelle riittikin emäpitäjässä töitä muutama vuosisata sitten

Hyy­tä­vää his­to­riaa, osa 2: Li­min­gas­sa pyö­ve­lin tärkein työkalu on edel­leen tal­les­sa – mes­taus­kir­veel­le riit­ti­kin emä­pi­tä­jäs­sä töitä muutama vuo­si­sa­ta sitten

30.07.2023 11:00
Tilaajille
Kotikolon raunioiden purkaminen alkaa – palaneen partiotilan uudelleen rakentamista suunnitellaan

Ko­ti­ko­lon rau­nioi­den pur­ka­mi­nen alkaa – ­pa­la­neen par­tio­ti­lan uu­del­leen ra­ken­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan

20.06.2023 13:00
Taija Valtonen vihitään sunnuntaina Limingan uudeksi seurakuntapastoriksi

Taija Val­to­nen vi­hi­tään sun­nun­tai­na Li­min­gan uudeksi seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si

07.06.2023 11:00
Limingan Saapastoiminta starttaa toden teolla syksyllä – koulujen päättäjäisiltana saapaslaiset partioivat kadulla

Li­min­gan Saa­pas­toi­min­ta start­taa toden teolla syk­syl­lä – kou­lu­jen päät­tä­jäis­il­ta­na saa­pas­lai­set par­tioi­vat kadulla

16.05.2023 15:00
Tilaajille
Päivätyöstään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seikkailemaan – Liisanlinnan yhteyteen rakentuu alatemmesläisten partiolaisten uusi kotipesä

Päi­vä­työs­tään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seik­kai­le­maan – Lii­san­lin­nan yh­tey­teen ra­ken­tuu ala­tem­mes­läis­ten par­tio­lais­ten uusi ko­ti­pe­sä

12.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Limingan seurakunnan historiaa, osa 2: Tiesitkö, että Limingaan piti rakentaa tiilikirkko, mutta 90 000 tiilen jälkeen huomattiin jotain

Li­min­gan seu­ra­kun­nan his­to­riaa, osa 2: Tie­sit­kö, että Li­min­gaan piti ra­ken­taa tii­li­kirk­ko, mutta 90 000 tiilen jälkeen huo­mat­tiin jotain

19.04.2023 16:30
Tilaajille
Lakeudella elettiin vuosisatoja pelon ja vihan kierteessä – Limingan kirkonkin vainolaiset polttivat useaan otteeseen

La­keu­del­la elet­tiin vuo­si­sa­to­ja pelon ja vihan kier­tees­sä – Li­min­gan kir­kon­kin vai­no­lai­set polt­ti­vat useaan ot­tee­seen

12.04.2023 15:00
Tilaajille
Katso kuvat: Limingan uusi nuortenkahvila on kuin taidekahvila – Lunan upeat maalaukset säväyttävät

Katso kuvat: Li­min­gan uusi nuor­ten­kah­vi­la on kuin tai­de­kah­vi­la – Lunan upeat maa­lauk­set sä­väyt­tä­vät

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Tiesitkö, että Limingan tuoreimmalla seurakuntapastorilla on taekwondon musta vyö? Jaakko nauttii maalaisseurakunnan elämänmenosta

Tie­sit­kö, että Li­min­gan tuo­reim­mal­la seu­ra­kun­ta­pas­to­ril­la on taek­won­don musta vyö? Jaakko nauttii maa­lais­seu­ra­kun­nan elä­män­me­nos­ta

17.02.2023 06:00
Tilaajille
Arna Sorvoja tuli Kalevi Nevalan tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi

Arna Sorvoja tuli Kalevi Nevalan tilalle kirk­ko­val­tuus­ton var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si

26.01.2023 15:00
Hannu avaa seurakunnan tukipalveluita: "Olemme se porukka, joka hoitaa tietyt käytännön asiat niin, että muut seurakunnan työntekijät voivat keskittyä hoitamaan pyhiä toimituksia ja kohtaamaan seurakuntalaisia"
Kolumni

Hannu avaa seu­ra­kun­nan tu­ki­pal­ve­lui­ta: "Olemme se po­ruk­ka, joka hoitaa tietyt käy­tän­nön asiat niin, että muut seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät voivat kes­kit­tyä hoi­ta­maan pyhiä toi­mi­tuk­sia ja koh­taa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia"

18.01.2023 06:01
Tilaajille
Pekka haluaa kehittyä johtajana – Limingan kirkkoherra yllättyi tuomiokapituliin tehdyistä yhteydenotoista ja lupaa johtamisjärjestelmään muutoksia

Pekka haluaa ke­hit­tyä joh­ta­ja­na – ­Li­min­gan kirk­ko­her­ra yl­lät­tyi tuo­mioka­pi­tu­liin teh­dyis­tä yh­tey­den­otois­ta ja lupaa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään muu­tok­sia

20.12.2022 18:00 2
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille