Limingan seurakunta
Hanna siirtyi urkuparvelta taloustoimistoon ja vaihtoi koskettimet taskulaskimeen

Hanna siirtyi ur­ku­par­vel­ta ta­lous­toi­mis­toon ja vaihtoi kos­ket­ti­met tas­ku­las­ki­meen

02.06.2022 18:00
Tilaajille
Seurakunnan Matti tuotiin töihin limusiinilla – loppusuoran hän ajoi polkuautolla

Seu­ra­kun­nan Matti tuotiin töihin li­mu­sii­nil­la – ­lop­pu­suo­ran hän ajoi pol­ku­au­tol­la

25.05.2022 12:00
Tilaajille
Isos-koulutus on kirkon hittituote, sanoo Kirsi ja muistuttaa muitakin tästä tärkeästä palapelin osasesta
Mielipidekirjoitus

Isos-kou­lu­tus on kirkon hit­ti­tuo­te, sanoo Kirsi ja muis­tut­taa mui­ta­kin tästä tär­keäs­tä pa­la­pe­lin osa­ses­ta

11.05.2022 13:46
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Temmeksen ja Limingan kirkkojen korjauksiin tuntuvat avustukset – kellotapuliin, LVI- ja sähkötöihin kirkkohallitukselta tukea

Tem­mek­sen ja Li­min­gan kirk­ko­jen kor­jauk­siin tun­tu­vat avus­tuk­set – ­kel­lo­ta­pu­liin, LVI- ja säh­kö­töi­hin kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta tukea

21.04.2022 16:13
Katso kuvat ja videot: Apua Ukrainaan -hyväntekeväisyyskonsertti keräsi Lakeuden katedraalin liki täyteen – upeassa musiikki-illassa esillä olivat rauhan sanat ja sävelet

Katso kuvat ja videot: Apua Uk­rai­naan -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti keräsi La­keu­den ka­ted­raa­lin liki täyteen – upeassa mu­siik­ki-il­las­sa esillä olivat rauhan sanat ja sävelet

03.04.2022 15:00
Tilaajille
Ukrainalaisten tukeminen täytti Lumijoen kirkon – Lakeuden katedraalissa pidetyn hyväntekeväisyyskonsertin loppuhuipennus Lapin äidin kehtolaulusta

Uk­rai­na­lais­ten tu­ke­mi­nen täytti Lu­mi­joen kirkon – La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa pidetyn hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin lop­pu­hui­pen­nus Lapin äidin keh­to­lau­lus­ta

03.04.2022 08:44
Tilaajille
Poikki! Saaressa ei kulje Pendolino! – Limingan seurakuntatalo muuttui Korvessa kulkevi -draamasarjassa Pystyrannan seurakuntataloksi, jossa järjestetään murhatun teinipojan muistotilaisuus

Poikki! Saa­res­sa ei kulje Pen­do­li­no! – ­Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo muuttui Kor­ves­sa kulkevi -d­raa­ma­sar­jas­sa Pys­ty­ran­nan seu­ra­kun­ta­ta­lok­si, jossa jär­jes­te­tään mur­ha­tun tei­ni­po­jan muis­to­ti­lai­suus

15.01.2022 13:12
Tilaajille
Limingan seurakunnan talousarvio 2022: Uuden seurakuntatalon suunnittelu käyntiin, Lammin tontti huutokaupataan

Li­min­gan seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio 2022: Uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon suun­nit­te­lu käyn­tiin, Lammin tontti huu­to­kau­pa­taan

11.12.2021 15:00
Tilaajille
Limingassa joulukirkkoon osallistutaan etänä – pahentunut koronatilanne sai seurakunnan tekemään päätöksen etäjumalanpalveluksista 2. tammikuuta asti

Li­min­gas­sa jou­lu­kirk­koon osal­lis­tu­taan etänä – ­pa­hen­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne sai seu­ra­kun­nan te­ke­mään pää­tök­sen etä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta 2. tam­mi­kuu­ta asti

09.12.2021 10:37
Mikä on kirkon perustehtävä, miettii Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski: "Monelle lakeuden alueen asujalle seurakunta merkitsee sitä turvallista paikkaa, jonne lapset viedään kerhoon, jossa diakonia-apua annetaan tai minne kuoleman koittaessa otetaan yhteyttä"
Kolumni

Mikä on kirkon pe­rus­teh­tä­vä, miettii Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki: "Mo­nel­le la­keu­den alueen asu­jal­le seu­ra­kun­ta mer­kit­see sitä tur­val­lis­ta paik­kaa, jonne lapset viedään ker­hoon, jossa dia­ko­nia-apua an­ne­taan tai minne kuo­le­man koit­taes­sa otetaan yh­teyt­tä"

08.09.2021 16:34
Tilaajille
Mitä tehdä arvokkaalle roolivaatekokoelmalle? – aikaa lämpimän säilytyspaikan etsimiseen on runsas vuosi

Mitä tehdä ar­vok­kaal­le roo­li­vaa­te­ko­koel­mal­le? – aikaa läm­pi­män säi­ly­tys­pai­kan et­si­mi­seen on runsas vuosi

29.07.2021 14:00
Tilaajille
Limingan seurakunnan nimikkolähetti Anna Holmström on mukana useissa tyttöjen oikeuksia puolustavissa hankkeissa – "Muun muassa tyttöjen silpomisen vastustaminen, lapsiavioliitot ja tasa-arvon merkitys koulutuksessa ovat asioita, joiden parissa työskentelen"

Li­min­gan seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­ti Anna Holm­ström on mukana useissa tyt­tö­jen oi­keuk­sia puo­lus­ta­vis­sa hank­keis­sa – "Muun muassa tyt­tö­jen sil­po­mi­sen vas­tus­ta­mi­nen, lap­si­avio­lii­tot ja ta­sa-ar­von mer­ki­tys kou­lu­tuk­ses­sa ovat asioi­ta, joiden parissa työs­ken­te­len"

25.07.2021 06:00
Tilaajille
Hyvyyttä ja ystävällisyyttä on, tietää Limingan seurakunnan kappalainen Eeva Mertaniemi – hän kertoo mihin kahvipöytäkeskustelu rönsyili
Kolumni

Hy­vyyt­tä ja ys­tä­väl­li­syyt­tä on, tietää Li­min­gan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Eeva Mer­ta­nie­mi – hän kertoo mihin kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu rön­syi­li

16.06.2021 03:36
Tilaajille
Töitä liminkalaislasten  kanssa kymmeniä vuosia - Helenalla ja Ritvalla viimeiset työviikot menossa: "Mulla tulee kaveripula!"

Töitä li­min­ka­lais­las­ten kanssa kym­me­niä vuosia - He­le­nal­la ja Rit­val­la vii­mei­set työ­vii­kot me­nos­sa: "Mulla tulee ka­ve­ri­pu­la!"

16.05.2021 19:01
Tilaajille
Limingan seurakuntatalo on korjauksen tarpeessa - Uusi rakennus voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu

Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo on kor­jauk­sen tar­pees­sa - Uusi ra­ken­nus voisi olla vaih­to­eh­toi­nen rat­kai­su

13.05.2021 15:03
Tilaajille
Ensimmäisen kauden kirkkovaltuutettu Kerttu Weissenfelt on huomannut luottamustehtävän kiinnostavaksi: "Ilmapiiri kokouksissa on ollut päätösmyönteinen ja toisiaan kunnioittava"
Kolumni

En­sim­mäi­sen kauden kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kerttu Weis­sen­felt on huo­man­nut luot­ta­mus­teh­tä­vän kiin­nos­ta­vak­si: "Il­ma­pii­ri ko­kouk­sis­sa on ollut pää­tös­myön­tei­nen ja toi­siaan kun­nioit­ta­va"

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Korona toi keräykselle lisäaikaa – "Yhteisvastuukeräyksen vapputapahtuma järjestetään tavalla tai toisella."

Korona toi ke­räyk­sel­le li­sä­ai­kaa – "Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen vap­pu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tavalla tai toi­sel­la."

26.03.2021 19:00
Tilaajille
"Jos on aina tottunut olemaan kuuntelevana korvana toiselle, voi olla vaikeaa sanoa, että nyt minä tarvitsisin kuuntelija, pohtii Limingan seurakunnan diakoniatyöntekijä Piia Pengerkoski
Kolumni

"Jos on aina tot­tu­nut olemaan kuun­te­le­va­na korvana toi­sel­le, voi olla vaikeaa sanoa, että nyt minä tar­vit­si­sin kuun­te­li­ja, pohtii Li­min­gan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Piia Pen­ger­kos­ki

24.03.2021 05:48
Tilaajille
Arkistojen kätköistä: Limingan pappilan remontti valmistui 12 vuotta sitten –mutta mitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa oikein tehtiin?

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Li­min­gan pap­pi­lan re­mont­ti val­mis­tui 12 vuotta sitten –mutta mitä kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kaas­sa ra­ken­nuk­ses­sa oikein teh­tiin?

14.02.2021 19:02
Tilaajille