Mielipide

"Paikallislehteä tehdään lukijoille heitä kiinnostavista tai huolestuttavista asioista. Lehti ei ole minkään etupiirin brändinrakentaja" – Heli muistuttaa, ettei toimitus kylvä tietoisesti eripuraa tai vastakkainasettelua
Tilaajille
Kolumni
Heli Rintala

"Pai­kal­lis­leh­teä tehdään lu­ki­joil­le heitä kiin­nos­ta­vis­ta tai huo­les­tut­ta­vis­ta asiois­ta. Lehti ei ole minkään etu­pii­rin brän­din­ra­ken­ta­ja" – Heli muis­tut­taa, ettei toi­mi­tus kylvä tie­toi­ses­ti eri­pu­raa tai vas­tak­kain­aset­te­lua

02:33
"Limingassa on suuret mahdollisuudet lisätä matkailijamääriä myös kulttuurin avulla", muistuttaa päätoimittaja-Sauli
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

"Li­min­gas­sa on suuret mah­dol­li­suu­det lisätä mat­kai­li­ja­mää­riä myös kult­tuu­rin avul­la", muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

02:29
Tilaajille
Matalan kynnyksen ajanvietettä – vai harvojen hupia? Kempeleläinen Marko pohtii miksi kynnys tulla katsomaan teatteri on korkea, vaikkei se sitä olekaan
Kolumni Marko Pohjanrinne

Matalan kyn­nyk­sen ajan­vie­tet­tä – vai har­vo­jen hupia? Kem­pe­le­läi­nen Marko pohtii miksi kynnys tulla kat­so­maan teat­te­ri on korkea, vaikkei se sitä olekaan

02:15
Tilaajille
"Että tässä kun tutkitaan ja sitä tarkistetaan että onko miehestä vielä eläjäksi, kuuntelisi jotain tyhjänpäiväistä ja tekopositiivista?" – Tyrnävän seurakunnan Ville-kappalainen kertoo kohtaamisestaan kaverin kanssa
Kolumni Ville Karppelin

"Että tässä kun tut­ki­taan ja sitä tar­kis­te­taan että onko mie­hes­tä vielä elä­jäk­si, kuun­te­li­si jotain tyh­jän­päi­väis­tä ja te­ko­po­si­tii­vis­ta?" – Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan Vil­le-kap­pa­lai­nen kertoo koh­taa­mi­ses­taan kaverin kanssa

08.12.2021 01:18
Tilaajille
Vaalipostia: "Hyvinvointialueen perhekeskuspalveluiden tavoitteena tulee olla, että perhe ohjautuu palveluohjauksen kautta suoraan oikealle työntekijälle", kirjoittaa tyrnäväläinen Maarit Matinolli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Hy­vin­voin­tia­lueen per­he­kes­kus­pal­ve­lui­den ta­voit­tee­na tulee olla, että perhe oh­jau­tuu pal­ve­lu­oh­jauk­sen kautta suoraan oi­keal­le työn­te­ki­jäl­le", kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen Maarit Ma­ti­nol­li

07.12.2021 16:06
Tilaajille
Raimo herättelee aluevaaleihin: "Aika kuluu nopeasti ja vielä on välissä joulun ja uudenvuoden pyhät, joten totaalista kampanjointiaikaa on todella vähän"
Kolumni Raimo Piirainen

Raimo he­rät­te­lee alue­vaa­lei­hin: "Aika kuluu no­peas­ti ja vielä on välissä joulun ja uu­den­vuo­den pyhät, joten to­taa­lis­ta kam­pan­join­ti­ai­kaa on todella vähän"

07.12.2021 13:19
Liminkalainen Heidi Haataja kirjoittaa päätöksenteosta luottamushenkilön silmin: "Miten tällaiseen hektiseen päätöksentekoon on päädytty?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heidi Haataja

Li­min­ka­lai­nen Heidi Haataja kir­joit­taa pää­tök­sen­teos­ta luot­ta­mus­hen­ki­lön silmin: "Miten täl­lai­seen hek­ti­seen pää­tök­sen­te­koon on pää­dyt­ty?"

07.12.2021 12:53
Tilaajille
Yrittäjä-Mikko Iloitsee: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän palveluiden monipuolistaminen ja yrityselämän mahdollistaminen on seuraava iso askel"
Kolumni Mikko Kukkohovi

Yrit­tä­jä-Mik­ko Iloit­see: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän pal­ve­lui­den mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen ja yri­tys­elä­män mah­dol­lis­ta­mi­nen on seu­raa­va iso askel"

01.12.2021 16:41
" Sote-keskustelua seuratessani on tullut mieleeni, että mennäänkö tässä väärin päin. Ensin rakennetaan hallintomalli ja sitten katsotaan, sattuisiko se sopimaan asiakkaille", pohtiii Jussi
Kolumni Jussi Riikonen

" ­So­te-kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa­ni on tullut mie­lee­ni, että men­nään­kö tässä väärin päin. Ensin ra­ken­ne­taan hal­lin­to­mal­li ja sitten kat­so­taan, sat­tui­si­ko se so­pi­maan asiak­kail­le", pohtiii Jussi

01.12.2021 15:57
Palomiehet, saatte riisua paitanne, Tiina rohkaisee ja ostaa toisen palomieskalenterin mielensäpahoittajalle
Kolumni Tiina Jokinen

Pa­lo­mie­het, saatte riisua pai­tan­ne, Tiina roh­kai­see ja ostaa toisen pa­lo­mies­ka­len­te­rin mie­len­sä­pa­hoit­ta­jal­le

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoituksessa pohditaan kuntatiedottamisen avoimuutta: Budjetin julkisuus on erittäin tärkeää demokratian kannalta
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mo­kra­tian kan­nal­ta

02.12.2021 22:39
Tilaajille
Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plektraa? – "Tulkoon vaan silmitön talvi ja järjetön sää, omikron-korona ja muutkin, mehän emme luovuta", kirjoittaa Mikko
Kolumni Mikko Salmi

Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plekt­raa? – "­Tul­koon vaan sil­mi­tön talvi ja jär­je­tön sää, omik­ron-ko­ro­na ja muut­kin, mehän emme luo­vu­ta", kir­joit­taa Mikko

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Mielenterveys keskiöön  – Jenni muistuttaa, että mielikin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

Mie­len­ter­veys kes­kiöön  – ­Jen­ni muis­tut­taa, että mie­li­kin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

01.12.2021 06:00
Yrittäjäpohjainen perhelääkärimalli käyttöön – "Oulunsalo tarvitsee jatkossakin niin hammashoitolansa kuin terveysasemansa oulunsalolaisten lähiterveyspalveluiden turvaamiseksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jä­poh­jai­nen per­he­lää­kä­ri­mal­li käyt­töön – "Ou­lun­sa­lo tar­vit­see jat­kos­sa­kin niin ham­mas­hoi­to­lan­sa kuin ter­veys­ase­man­sa ou­lun­sa­lo­lais­ten lä­hi­ter­veys­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si"

25.11.2021 13:28
Tilaajille
"Pelon tavoite on saada ihmiset vakuuttuneiksi, että jokin uhkaa heidän hyvinvointiaan ja tulevaisuutta. Mitään ei ole niin helppoa myydä kuin pelon poistavaa ratkaisua", kirjoittaa kempeläinen Janne Malkamäki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pelon tavoite on saada ihmiset va­kuut­tu­neik­si, että jokin uhkaa heidän hy­vin­voin­tiaan ja tu­le­vai­suut­ta. Mitään ei ole niin helppoa myydä kuin pelon pois­ta­vaa rat­kai­sua", kir­joit­taa kem­pe­läi­nen Janne Mal­ka­mä­ki

24.11.2021 14:40
Tilaajille
Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertissa hyödynnetään koronapassia, sillä muutoin tapahtuman eteen tehty suuri työ valuisi hukkaan – "Haluamme omalla esimerkillämme viestittää siitä, ettei koronatilanne voi jatkuvasti lamauttaa yhteiskuntaa"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tis­sa hyö­dyn­ne­tään ko­ro­na­pas­sia, sillä muutoin ta­pah­tu­man eteen tehty suuri työ valuisi hukkaan – "­Ha­luam­me omalla esi­mer­kil­läm­me vies­tit­tää siitä, ettei ko­ro­na­ti­lan­ne voi jat­ku­vas­ti la­maut­taa yh­teis­kun­taa"

23.11.2021 17:02
Tilaajille
Illalla nukkumaan käydessä tajusin, miten epätehokas jokailtainen rentouttavaksi tarkoitettu kävelyni oli aiemmin ollutkaan – Riina päätti luopua turhista rutiineista, ja miten kävi?
Kolumni Riina Koskikero

Illalla nuk­ku­maan käy­des­sä ta­ju­sin, miten epä­te­ho­kas jo­ka­il­tai­nen ren­tout­ta­vak­si tar­koi­tet­tu kä­ve­ly­ni oli aiemmin ol­lut­kaan – Riina päätti luopua tur­his­ta ru­tii­neis­ta, ja miten kävi?

23.11.2021 16:58
Tilaajille
"Suojainen hiekkaranta houkuttelee kesäisin viettämään aikaa rannalle, johon on rakentunut ravintola- ja saunapalveluja" – Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjanen maalaa kuvaa tulevaisuuden Zeniitistä
Kolumni Miia Marjanen

"Suo­jai­nen hiek­ka­ran­ta hou­kut­te­lee ke­säi­sin viet­tä­mään aikaa ran­nal­le, johon on ra­ken­tu­nut ra­vin­to­la- ja sau­na­pal­ve­lu­ja" – Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­nen maalaa kuvaa tu­le­vai­suu­den Ze­nii­tis­tä

23.11.2021 16:25
Oulunsalon seurakuntapastori Nannen mielestä on hyvä, että tapakristitty käy kirkossa jouluna ja osaa rukoilla – "Tapoja ei kuitenkaan pidä ajatella vain paikalleen jämähtämisenä"
Kolumni Nanne Tirkkonen

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nannen mie­les­tä on hyvä, että ta­pa­kris­tit­ty käy kir­kos­sa jouluna ja osaa ru­koil­la – "­Ta­po­ja ei kui­ten­kaan pidä aja­tel­la vain pai­kal­leen jä­mäh­tä­mi­se­nä"

23.11.2021 16:21
Tilaajille
Hailuodossa asiat etenevät omalla rytmillään, tietää Kari: "Kotiseutuyhdistys perustettiin 90-luvulla, puoli vuosisataa siitä, kun kotiseutubuumi oli ollut kuumimmillaan mantereen puolella"
Kolumni Kari Blomster

Hai­luo­dos­sa asiat ete­ne­vät omalla ryt­mil­lään, tietää Kari: "Ko­ti­seu­tuyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin 90-lu­vul­la, puoli vuo­si­sa­taa siitä, kun ko­ti­seu­tu­buu­mi oli ollut kuu­mim­mil­laan man­te­reen puo­lel­la"

23.11.2021 16:18
Tilaajille
Luonnonsuojelu uhkaa metsästystä eikä päinvastoin, kirjoittaa Jenna Simula
Mielipidekirjoitus Jenna Simula

Luon­non­suo­je­lu uhkaa met­säs­tys­tä eikä päin­vas­toin, kir­joit­taa Jenna Simula

22.11.2021 17:17
Tilaajille
Tytti tähdentää, että peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tarkoittaa myös avointa ovea ja ihmistä, joka kohtaa kasvokkain"
Kolumni Tytti Tuppurainen

Tytti täh­den­tää, että pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tar­koit­taa myös avointa ovea ja ih­mis­tä, joka kohtaa kas­vok­kain"

17.11.2021 06:01 1
Käy lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta: katuja parannetaan, Rantakylän virkistysaluetta kohennetaan, Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy
Kolumni Lasse Siekkinen

Käy lu­ke­mas­sa ta­lous­ar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­aluet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

17.11.2021 06:00
Saulilta kysyttiin lomareissulla: Maistuisiko pojille kokaiini? – Mitä hän mahtoi vastata?
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sau­lil­ta ky­syt­tiin lo­ma­reis­sul­la: Mais­tui­si­ko pojille ko­kaii­ni? – Mitä hän mahtoi vas­ta­ta?

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Päätoimiittaja-Saulin mielestä Ruutikankaasta on otettava kaikki irti
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­miit­ta­ja-Sau­lin mie­les­tä Ruu­ti­kan­kaas­ta on otet­ta­va kaikki irti

17.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Kyläjoulukalenteri tulee taas – luukku voi olla yksityinen koti, talli, mökki, metsäpolku tai jonkin järjestön tempaus
Kolumni Timo Juntunen

Ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri tulee taas – luukku voi olla yk­si­tyi­nen koti, talli, mökki, met­sä­pol­ku tai jonkin jär­jes­tön tempaus

17.11.2021 06:00
Sopeutuminen uuteen normaaliin on alkanut – "Tuomiopäivän kello näyttää tätä kirjoittaessani 23.58:20 ja vuosittainen turhuuden markkinoiden sesonkiaika alkaa olla ovella ja kuusien oksilla", kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus Heidi Arffman

So­peu­tu­mi­nen uuteen nor­maa­liin on alkanut – "Tuo­mio­päi­vän kello näyttää tätä kir­joit­taes­sa­ni 23.58:20 ja vuo­sit­tai­nen tur­huu­den mark­ki­noi­den se­son­ki­ai­ka alkaa olla ovella ja kuusien ok­sil­la", kir­joit­taa Heidi

16.11.2021 19:41
Mielipidekirjoitus Pirjo Luukinen

Elä­ke­läi­set ko­kous­ti­vat Li­min­gan Työ­väen­ta­lol­la

16.11.2021 19:31
Juha kirjoittaa hyvinvointialueesta ja kehottaa äänestämään
Mielipidekirjoitus Juha Vuorio

Juha kir­joit­taa hy­vin­voin­ti­aluees­ta ja ke­hot­taa ää­nes­tä­mään

16.11.2021 19:30
Kaarina todisti päälle viisivuotiaana, kun olympiasoihtu kiidätettiin kodin maitolaiturin ohitse
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaarina todisti päälle vii­si­vuo­tiaa­na, kun olym­pia­soih­tu kii­dä­tet­tiin kodin mai­to­lai­tu­rin ohitse

12.11.2021 01:35
Tilaajille