Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­toam­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide

Onko vastuunottajat Lumijoella hukassa, kysyy seuraileva kuntalainen tekstareissa
Tilaajille

Onko vas­tuu­not­ta­jat Lu­mi­joel­la hu­kas­sa, kysyy seu­rai­le­va kun­ta­lai­nen teks­ta­reis­sa

29.02.2024 16:00 1
Hyvä ja mukava elämä tarvitsee epämukavuutta ja vaikeita aikoja voidakseen edes olla olemassa, kirjoittaa Veikka
Kolumni

Hyvä ja mukava elämä tar­vit­see epä­mu­ka­vuut­ta ja vai­kei­ta aikoja voi­dak­seen edes olla ole­mas­sa, kir­joit­taa Veikka

29.02.2024 15:00
Tilaajille
Yksinäisyys vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen alentamalla oppimiskykyä ja ajaa helpommin työelämän sekä koulutuspolkujen ulkopuolelle
Kolumni

Yk­si­näi­syys vai­kut­taa nuoren tu­le­vai­suu­teen alen­ta­mal­la op­pi­mis­ky­kyä ja ajaa hel­pom­min työe­lä­män sekä kou­lu­tus­pol­ku­jen ul­ko­puo­lel­le

27.02.2024 19:00
Tilaajille
"Ei ole oman kylän juttuja" – Henna ruotii läpi palautetta ja avaa toimitustyön taustoja
Kolumni

"Ei ole oman kylän jut­tu­ja" – Henna ruotii läpi pa­lau­tet­ta ja avaa toi­mi­tus­työn taus­to­ja

27.02.2024 13:00
Tilaajille
Lotta-patsas ei ole ensimmäinen naisten työtä alueella kunnioittava patsas, Tapio kirjoittaa vastineessaan
Mielipidekirjoitus

Lot­ta-pat­sas ei ole en­sim­mäi­nen naisten työtä alueel­la kun­nioit­ta­va patsas, Tapio kir­joit­taa vas­ti­nees­saan

25.02.2024 09:00 1
Tilaajille
Tekstarikansa sen tietää: Pohteen päättäjien pitäisi maistella kolme päivää jääkaapissa olleita keitettyjä perunoita

Teks­ta­ri­kan­sa sen tietää: Pohteen päät­tä­jien pitäisi mais­tel­la kolme päivää jää­kaa­pis­sa olleita kei­tet­ty­jä pe­ru­noi­ta

22.02.2024 13:11
Tilaajille
Puhtaan energian suurvalta -tavoite tarkoittaa Suomelle merkittäviä teollisia investointeja ja niiden myötä työpaikkoja ja hyvinvointia huomauttaa Talvitie
Kolumni

Puhtaan ener­gian suur­val­ta -ta­voi­te tar­koit­taa Suo­mel­le mer­kit­tä­viä teol­li­sia in­ves­toin­te­ja ja niiden myötä työ­paik­ko­ja ja hy­vin­voin­tia huo­maut­taa Tal­vi­tie

21.02.2024 10:00
Tilaajille
Maan korvessa ei enää kulkevi, Tiinan hermojärjestelmää rassaa yhden ja saman virren renkutus
Kolumni Tiina Jokinen

Maan kor­ves­sa ei enää kul­ke­vi, Tiinan her­mo­jär­jes­tel­mää rassaa yhden ja saman virren ren­ku­tus

21.02.2024 06:00
Tilaajille
Soteuudistuksen piti pelastaa pienet kunnat, mutta mitenhän käy, Henna kysyy
Pääkirjoitus

So­teuu­dis­tuk­sen piti pe­las­taa pienet kunnat, mutta mi­ten­hän käy, Henna kysyy

20.02.2024 18:01
Tilaajille
Hannu paljastaa, mitä Limingassa tapahtuu kansallisena veteraanipäivänä
Kolumni

Hannu pal­jas­taa, mitä Li­min­gas­sa ta­pah­tuu kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Helmikuun aurinko
Lukijalta

Hel­mi­kuun aurinko

20.02.2024 15:25
Muistokirjoitus: Liminkalainen kunnallisneuvos Aaro Arvio – ajankäytön mestari

Muis­to­kir­joi­tus: Li­min­ka­lai­nen kun­nal­lis­neu­vos Aaro Arvio – a­jan­käy­tön mestari

20.02.2024 15:00
Ikä on vain numeroita, totesi Tapsa ja uusi karderobinsa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä on vain nu­me­roi­ta, totesi Tapsa ja uusi kar­de­ro­bin­sa

20.02.2024 13:04
Paulan mielestä vaikuttaa hyvin erikoiselta, että nykyinen ateriapalvelumuoto ollaan Lumilyhdyssä lakkauttamassa
Kolumni

Paulan mie­les­tä vai­kut­taa hyvin eri­koi­sel­ta, että ny­kyi­nen ate­ria­pal­ve­lu­muo­to ollaan Lu­mi­lyh­dys­sä lak­kaut­ta­mas­sa

15.02.2024 15:00 1
Heli pettyi äänestystulokseen, eikä tahdo päästä siitä yli
Kolumni

Heli pettyi ää­nes­tys­tu­lok­seen, eikä tahdo päästä siitä yli

15.02.2024 21:57 3
Ystävyyden merkitys on suurempi kuin aina edes huomataan, Olli huomauttaa
Kolumni

Ys­tä­vyy­den mer­ki­tys on suu­rem­pi kuin aina edes huo­ma­taan, Olli huo­maut­taa

14.02.2024 11:00
Tilaajille
Hanna kysyy: Yrittääkö Purra olla Suomen Thatcher?
Kolumni

Hanna kysyy: Yrit­tää­kö Purra olla Suomen Thatc­her?

14.02.2024 09:00
Tilaajille
Ystävänpäivä - Ystävyys vai Romantiikka, pohtii Eemeli

Ys­tä­vän­päi­vä - Ys­tä­vyys vai Ro­man­tiik­ka, pohtii Eemeli

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Yksinäisyys on vakava kansanterveysongelma, josta puhutaan liian vähän, Henna kirjoittaa
Pääkirjoitus

Yk­si­näi­syys on vakava kan­san­ter­vey­son­gel­ma, josta pu­hu­taan liian vähän, Henna kir­joit­taa

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Tekstarit: Parempi voitti niukasti – kunnioittakaa toisten tonttien rajoja, toivoo eräs kansalainen
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Parempi voitti niu­kas­ti – kun­nioit­ta­kaa toisten tont­tien rajoja, toivoo eräs kan­sa­lai­nen

13.02.2024 18:00
Tilaajille
Ystävä on kuin peili, joka heijastaa takaisin parhaat puolemme, Tapio kirjoittaa

Ystävä on kuin peili, joka hei­jas­taa ta­kai­sin parhaat puo­lem­me, Tapio kir­joit­taa

13.02.2024 09:00
Tilaajille
Nybackat vastaavat Okkoselle: "Ammattiliittojen aika ei ole mennyt"
Mielipidekirjoitus

Ny­bac­kat vas­taa­vat Ok­ko­sel­le: "Am­mat­ti­liit­to­jen aika ei ole mennyt"

12.02.2024 10:29
Tilaajille
Kuninkaan mailla – Onni Jokela kirjoitti novellin vaihtoehtoista historiaa
Mielipidekirjoitus Onni Jokela

Ku­nin­kaan mailla – Onni Jokela kir­joit­ti no­vel­lin vaih­toeh­tois­ta his­to­riaa

10.02.2024 15:00
Irma Kupiaisella riitti empatiaa, sympatiaa ja ilonpisaroita ihmisille jaettavaksi

Irma Ku­piai­sel­la riitti em­pa­tiaa, sym­pa­tiaa ja ilon­pi­sa­roi­ta ih­mi­sil­le jaet­ta­vak­si

10.02.2024 13:00
Ihmisen kuvaaminen loiseksi saa minut voimaan pahoin – keskinäinen moittiminen ei vie tätä yhteiskuntaa eteen päin
Kolumni Olga Oinas-Panuma

Ihmisen ku­vaa­mi­nen loi­sek­si saa minut voimaan pahoin – kes­ki­näi­nen moit­ti­mi­nen ei vie tätä yh­teis­kun­taa eteen päin

07.02.2024 18:00
Tilaajille
Henna toivoo, etteivät ihmiset olisi henkisesti laiskoja – ja kävisivät äänestämässä
Pääkirjoitus

Henna toivoo, et­tei­vät ihmiset olisi hen­ki­ses­ti lais­ko­ja – ja kä­vi­si­vät ää­nes­tä­mäs­sä

07.02.2024 13:00
Tilaajille
Onko 24/7 lopulta se mitä haluamme, kysyy Ville
Kolumni

Onko 24/7 lopulta se mitä ha­luam­me, kysyy Ville

07.02.2024 09:01
Tilaajille
Hailuoto on tulevaisuuden risteyksessä – vilkku päälle, kirjoittaa Maarit
Kolumni

Hai­luo­to on tu­le­vai­suu­den ris­teyk­ses­sä – vilkku päälle, kir­joit­taa Maarit

07.02.2024 06:00
Tilaajille
Uutisten viikko toi Hennalle aikalailla parhaan kiitoksen ikinä
Kolumni Henna Lammi

Uu­tis­ten viikko toi Hen­nal­le ai­ka­lail­la parhaan kii­tok­sen ikinä

06.02.2024 18:00
Tilaajille
Lakko, mielenosoituksen ja kapina – ihmismielellä on lyhyt muisti, Tuomas kirjoittaa
Mielipidekirjoitus

Lakko, mie­le­no­soi­tuk­sen ja kapina – ih­mis­mie­lel­lä on lyhyt muisti, Tuomas kir­joit­taa

06.02.2024 13:01
Tilaajille