Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Mielipide

Asko Lampinen vastaa saamaansa palautteeseen: "Suurpetojen aiheuttamat ongelmat kasvavat maaseudun haja- asutusalueen asukkaille ylipääsemättömäksi"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Asko Lam­pi­nen vastaa saa­maan­sa pa­laut­tee­seen: "Suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mat on­gel­mat kas­va­vat maa­seu­dun haja- asu­tus­alueen asuk­kail­le yli­pää­se­mät­tö­mäk­si"

23.11.2022 12:31
Mari innostui Lumijoen uudesta kuntastrategiasta – Fenix-linnun on aika nousta tuhkasta ja meidän on luotava tuleville polville  elinvoimaa
Kolumni Mari Jesiöjärvi

Mari in­nos­tui Lu­mi­joen uudesta kun­ta­stra­te­gias­ta – Fe­nix-lin­nun on aika nousta tuh­kas­ta ja meidän on luotava tu­le­vil­le pol­vil­le elin­voi­maa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Globalisaation aika urheilussa on ohi, tuumii Antti
Kolumni Antti Manninen

Glo­ba­li­saa­tion aika ur­hei­lus­sa on ohi, tuumii Antti

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Demokratiasta ja sen toteutumisesta on pidet­tävä yhdessä huolta, jyrähtää Sauli
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

De­mo­kra­tias­ta ja sen to­teu­tu­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä yhdessä huolta, jy­räh­tää Sauli

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Jokainen meistä voi olla arjen enkelinä toisillemme, edes jollain pienellä tavalla, muistuttaa Marjo
Kolumni Marjo Koski-Vähälä

Jo­kai­nen meistä voi olla arjen en­ke­li­nä toi­sil­lem­me, edes jollain pie­nel­lä ta­val­la, muis­tut­taa Marjo

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Pohde pohdituttaa Pekkaa – "Korotus tarkoittaa Limingalle noin 450 000 euroa lisälaskua"
Kolumni Pekka Rajala

Pohde poh­di­tut­taa Pekkaa – "Ko­ro­tus tar­koit­taa Li­min­gal­le noin 450 000 euroa li­sä­las­kua"

22.11.2022 21:00
Tilaajille
Tällä hetkellä Suomessa yli 100 000 lapsella on puutetta elämisen perustarpeista, kirjoittaa Tytti Tuppurainen
Kolumni Tytti Tuppurainen

Tällä het­kel­lä Suo­mes­sa yli 100 000 lap­sel­la on puu­tet­ta elä­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta, kir­joit­taa Tytti Tup­pu­rai­nen

22.11.2022 20:00
"Vaikka Suomi on hyvinvointivaltiona maailman kärkeä, lapsiperheköyhyys on aivan liian yleistä" – muistuttaa Mikko Kinnunen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kinnunen

"Vaikka Suomi on hy­vin­voin­ti­val­tio­na maail­man kärkeä, lap­si­per­he­köy­hyys on aivan liian yleis­tä" – muis­tut­taa Mikko Kin­nu­nen

16.11.2022 06:15
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että kuntastrategiaan pitää kirjata konkreettiset tavoitteet, selkeät toimenpiteet ja kunnon mittarit
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sauli muis­tut­taa, että kun­ta­stra­te­giaan pitää kirjata konk­reet­ti­set ta­voit­teet, selkeät toi­men­pi­teet ja kunnon mit­ta­rit

16.11.2022 06:01
Tilaajille
Moni asia on muuttunut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa sotilashenkilöiden tviittauksia
Kolumni Heli Rintala

Moni asia on muut­tu­nut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa so­ti­las­hen­ki­löi­den tviit­tauk­sia

16.11.2022 08:31
Tilaajille
Tapani hoksauttaa, että Temmesjoen ja Liminganjoen kunnostamisia on tehty, mutta Tyrnävänjoen ja Ängeslevänjoen kohdalla niin ei ole tapahtunut – "Tervetuloa Markkuulle päättämään tärkeistä asioista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Tasanto

Tapani hok­saut­taa, että Tem­mes­joen ja Li­min­gan­joen kun­nos­ta­mi­sia on tehty, mutta Tyr­nä­vän­joen ja Än­ges­le­vän­joen koh­dal­la niin ei ole ta­pah­tu­nut – "Ter­ve­tu­loa Mark­kuul­le päät­tä­mään tär­keis­tä asiois­ta"

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Monimuotoisuutta edistetään parhaiten vapaaehtoisin kannustein ja kansallisella liikkumavaralla, ei EU:n ennallistamisasetuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta: Mo­ni­muo­toi­suut­ta edis­te­tään par­hai­ten va­paa­eh­toi­sin kan­nus­tein ja kan­sal­li­sel­la liik­ku­ma­va­ral­la, ei EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sel­la

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Kirosanoja ei kannata opetellakaan, eikä pahan puhumista toisesta ihmisestä, ohjeistaa Ville – "halaamista ei koskaan kadu"
Kolumni Ville Karppelin

Ki­ro­sa­no­ja ei kannata ope­tel­la­kaan, eikä pahan pu­hu­mis­ta toi­ses­ta ih­mi­ses­tä, oh­jeis­taa Ville – "ha­laa­mis­ta ei koskaan kadu"

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Lääkkeiden väärinkäyttö on usein harkittua, mutta se voi olla myös harkitsematonta ja tapahtua vahingossa, muistutetaan ehkäisevästä päihdetyöstä EHYT ry:stä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lääk­kei­den vää­rin­käyt­tö on usein har­kit­tua, mutta se voi olla myös har­kit­se­ma­ton­ta ja ta­pah­tua va­hin­gos­sa, muis­tu­te­taan eh­käi­se­väs­tä päih­de­työs­tä EHYT ry:stä

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Puhtaus on erilaisia arvoja, jaksamista, motivaatiota, turvallisuutta, säästöä ja stressinhallintaa
Kolumni Nina Taskila

Puhtaus on eri­lai­sia arvoja, jak­sa­mis­ta, mo­ti­vaa­tio­ta, tur­val­li­suut­ta, säästöä ja stres­sin­hal­lin­taa

15.11.2022 21:00
Tilaajille
Onko enää wöörttiä edes puhua suomea, kyselee Aino
Kolumni Aino Matinlompolo

Onko enää wöört­tiä edes puhua suomea, kyselee Aino

15.11.2022 20:30
Tilaajille
Suomen Yrittäjien puheenjohtajana toimiva Petri pitää yrittäjiä vaikuttavana yhteisönä
Kolumni Petri Salminen

Suomen Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na toimiva Petri pitää yrit­tä­jiä vai­kut­ta­va­na yh­tei­sö­nä

10.11.2022 06:00
Tilaajille
Luottamushenkilöt tärkeässä roolissa myös seurakunnissa, muistuttaa Suvi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Suvi Helanen

Luot­ta­mus­hen­ki­löt tär­keäs­sä roo­lis­sa myös seu­ra­kun­nis­sa, muis­tut­taa Suvi

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Turvallinen Suomi on meidän kaikkien toive – olisiko aika lopettaa hyssyttely, kysyvät perussuomalaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen Suomi on meidän kaik­kien toive – olisiko aika lo­pet­taa hys­syt­te­ly, kysyvät pe­rus­suo­ma­lai­set

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Seurakuntavaaleihin loppukiri – Missä ovat seurakuntavaalien toritapaamiset ja mielipidekirjoitukset, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin lop­pu­ki­ri – Missä ovat seu­ra­kun­ta­vaa­lien to­ri­ta­paa­mi­set ja mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

09.11.2022 09:32
Tilaajille
Tuomas nauttii Kempeleen retkireiteistä nyt, mutta mikä on niiden kunto vuosikymmenen lopulla?
Kolumni Tuomas Rytky

Tuomas nauttii Kem­pe­leen ret­ki­rei­teis­tä nyt, mutta mikä on niiden kunto vuo­si­kym­me­nen lo­pul­la?

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Saulin mielestä isyys onnistuu ilman kasvatusoppaitakin eikä superisän viittaa tarvitse pukea päälleen
Kolumni Sauli Pahkasalo

Saulin mie­les­tä isyys on­nis­tuu ilman kas­va­tus­op­pai­ta­kin eikä su­pe­ri­sän viittaa tar­vit­se pukea pääl­leen

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Hautausmaa toi pyhäinpäivänä Marjan mieleen monia kauniita muistoja ja hauskoja sattumuksiakin
Kolumni Marja Rantasuomela

Hau­taus­maa toi py­häin­päi­vä­nä Marjan mieleen monia kau­nii­ta muis­to­ja ja haus­ko­ja sat­tu­muk­sia­kin

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Vilin ja isän susikeskustelu, versio 2.0: "Isä, onko vaari vähän höppönä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Satu Ekmark

Vilin ja isän su­si­kes­kus­te­lu, versio 2.0: "Isä, onko vaari vähän höp­pö­nä?"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Toteuta unelmasi Lumijoella, tilaa on kuin Helsingissä: " Kunnan äskettäin Lumijoen Varjakasta hankkima tontti sopisi hyvin viljelypalstoiksi kuntalaisten käyttöön"
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Toteuta unel­ma­si Lu­mi­joel­la, tilaa on kuin Hel­sin­gis­sä: " Kunnan äs­ket­täin Lu­mi­joen Var­ja­kas­ta hank­ki­ma tontti sopisi hyvin vil­je­ly­pals­toik­si kun­ta­lais­ten käyt­töön"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
EU:n susidirektiivi ei ole tätä päivää – susiarviointia lakeudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Pietilä

EU:n su­si­di­rek­tii­vi ei ole tätä päivää – su­si­ar­vioin­tia la­keu­del­la

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Asenteiden periyttäminen sukupolvelta toiselle mietityttää Heidiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heidi Arffman

Asen­tei­den pe­riyt­tä­mi­nen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le mie­ti­tyt­tää Heidiä

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Leena kirjoittaa valtuuston kokouksesta: "Ei pidä olla niin, että päätöksenteko tapahtuu jossain muualla, jos kuitenkin asia kuuluu valtuuston päätettäviin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Askeli

Leena kir­joit­taa val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta: "Ei pidä olla niin, että pää­tök­sen­te­ko ta­pah­tuu jossain muual­la, jos kui­ten­kin asia kuuluu val­tuus­ton pää­tet­tä­viin"

08.11.2022 15:00
Tilaajille
Ideat rohkeasti esille, Sauli iloitsee kekseliäästä Limingasta ja kannustaa muitakin kehittämään rohkeasti uutta
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Ideat roh­keas­ti esille, Sauli iloit­see kek­se­liääs­tä Li­min­gas­ta ja kan­nus­taa mui­ta­kin ke­hit­tä­mään roh­keas­ti uutta

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Antti kannustaa suuntaamaan pihapelien kiihkeään maailmaan ja nimeää omaksi suosikikseen katusählyn
Kolumni Antti Manninen

Antti kan­nus­taa suun­taa­maan pi­ha­pe­lien kiih­keään maail­maan ja nimeää omaksi suo­si­kik­seen ka­tu­säh­lyn

02.11.2022 06:00
Tilaajille