Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide

Lukijan runo: Unelmia
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Simo

Lukijan runo: Unelmia

29.09.2023 10:00
Pohjoissuomalaisen seurakuntapapin Lauri Mustakallion syntymästä sata vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­ta­pa­pin Lauri Mus­ta­kal­lion syn­ty­mäs­tä sata vuotta

27.09.2023 11:37
Tilaajille
Nykyisin tiukkaa sote-palvelujen järjestämisessä? 1700-luvulla yksi lääkäri huolehti koko Pohjois-Pohjanmaasta
Kolumni

Ny­kyi­sin tiukkaa sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä? 1700-lu­vul­la yksi lääkäri huo­leh­ti koko Poh­jois-Poh­jan­maas­ta

27.09.2023 06:13
Tilaajille
Sauli muistuttaa pääkirjoituksessa, ettei omalla turvallisuudellaan kannata pelata venäläistä rulettia
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sauli muis­tut­taa pää­kir­joi­tuk­ses­sa, ettei omalla tur­val­li­suu­del­laan kannata pelata ve­nä­läis­tä ru­let­tia

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Sauli kiittelee saamastaan kannustuksesta ja viesteistä – edessä on hyppy uuteen
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli kiit­te­lee saa­mas­taan kan­nus­tuk­ses­ta ja vies­teis­tä – edessä on hyppy uuteen

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Henri muistuttaa, että partion tarkoituksena on kasvattaa aktiviisia kansalaisia – Niittykärpät juhlii 55 vuotta
Kolumni

Henri muis­tut­taa, että partion tar­koi­tuk­se­na on kas­vat­taa ak­ti­vii­sia kan­sa­lai­sia – ­Niit­ty­kär­pät juhlii 55 vuotta

26.09.2023 12:57
Tilaajille
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 06:00
Tuomas toivoo viranhaltijoilta tarkkuutta esteellisyyksien tutkintaan – mikä on infon ja seminaarin ero?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuomas toivoo vi­ran­hal­ti­joil­ta tark­kuut­ta es­teel­li­syyk­sien tut­kin­taan – mikä on infon ja se­mi­naa­rin ero?

25.09.2023 09:52
Tilaajille
Miksi Perunamarkkinoille on pääsymaksu? Lue leijonien presidentin Jarmon kolumni, niin ymmärrät
Kolumni

Miksi Pe­ru­na­mark­ki­noil­le on pää­sy­mak­su? Lue lei­jo­nien pre­si­den­tin Jarmon ko­lum­ni, niin ym­mär­rät

24.09.2023 06:00
Tilaajille
Sauli toivoo kuntien jatkavan investointejaan – haastavana aikana taloustilannetta on tuettava
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sauli toivoo kuntien jat­ka­van in­ves­toin­te­jaan – haas­ta­va­na aikana ta­lous­ti­lan­net­ta on tuet­ta­va

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Kirin miesten pelejä seurasi kaudella liki 35 000 katsojaa – mitalin eteen on tehty valtavasti työtä, Juha-Matti muistuttaa
Kolumni

Kem­pe­leen Kirin miesten pelejä seurasi kau­del­la liki 35 000 kat­so­jaa – ­mi­ta­lin eteen on tehty val­ta­vas­ti työtä, Ju­ha-Mat­ti muis­tut­taa

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Hautajaiset kokoaa suvun yhteen suremaan – Heli pohtii, voisiko hyvyyden voiman löytää myös tästä ajasta
Kolumni Heli Rintala

Hau­ta­jai­set kokoaa suvun yhteen su­re­maan – Heli pohtii, voisiko hy­vyy­den voiman löytää myös tästä ajasta

21.09.2023 20:24
Lumijoen vs. kirkkoherra Olli miettii monen vastuunkantajan kokevan tulospaineen alla voimattomuutta – "Aikamme suosii rohkeita, ulospäin suuntautuneita, tavoitehakuisia ihmisiä"
Kolumni

Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Olli miettii monen vas­tuun­kan­ta­jan kokevan tu­los­pai­neen alla voi­mat­to­muut­ta – "Ai­kam­me suosii roh­kei­ta, ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta, ta­voi­te­ha­kui­sia ih­mi­siä"

19.09.2023 14:07
Tilaajille
Janne Heikkinen sanoo sote-uudistuksen unohtaneen ihmisen ja lisänneen hallintoa
Kolumni

Janne Heik­ki­nen sanoo sote-uu­dis­tuk­sen unoh­ta­neen ihmisen ja li­sän­neen hal­lin­toa

19.09.2023 13:27
Tilaajille
"Haastavassa toimintaympäristössä meidän tulee tarttua asioihin aiempaakin rohkeammin, toimijoiden yhteistyöllä ja positiivista toimintakulttuuria edistäen"
Kolumni

"Haas­ta­vas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä meidän tulee tarttua asioi­hin aiem­paa­kin roh­keam­min, toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä ja po­si­tii­vis­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria edis­täen"

18.09.2023 14:14
Lukijalta: "Nyt, kun sade lankeaa, etsin lohtua näistä sanoista, jotka on punottu täynnä katumusta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Nyt, kun sade lan­keaa, etsin lohtua näistä sa­nois­ta, jotka on punottu täynnä ka­tu­mus­ta"

18.09.2023 12:09
Tilaajille
Esikoinen lennähti maailmalle – Tiina pohtii tyhjän pesän syndroomaa
Kolumni

Esi­koi­nen len­näh­ti maail­mal­le – Tiina pohtii tyhjän pesän synd­roo­maa

13.09.2023 06:00
Lapset eivät ole helpompia huomenna, he ovat tässä ja nyt – Minnan mielestä vanhempienkin kannattaisi elää hetkessä
Kolumni

Lapset eivät ole hel­pom­pia huo­men­na, he ovat tässä ja nyt – ­Min­nan mie­les­tä van­hem­pien­kin kan­nat­tai­si elää het­kes­sä

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Maaseutua ei voi tuoda, muistuttaa Arto ja kannustaa kaikkia mukaan kapinaan suomalaisen maanviljelyn puolesta
Kolumni

Maa­seu­tua ei voi tuoda, muis­tut­taa Arto ja kan­nus­taa kaikkia mukaan ka­pi­naan suo­ma­lai­sen maan­vil­je­lyn puo­les­ta

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Sauli on mielissään suomalaisten luottamuksesta uutis- ja ajankohtaismediaan, mutta sen säilyttäminen edellyttää parempaa keskusteluyhteyttä median ja yleisön välillä
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sauli on mie­lis­sään suo­ma­lais­ten luot­ta­muk­ses­ta uutis- ja ajan­koh­tais­me­diaan, mutta sen säi­lyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää pa­rem­paa kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä median ja yleisön välillä

13.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Kun kansanedustaja Jenna Simula julkaisi kuvan karhujahdista, some räjähti – "Ei anneta äänekkään vähemmistön määritellä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"
Kolumni

Kun kan­san­edus­ta­ja Jenna Simula jul­kai­si kuvan kar­hu­jah­dis­ta, some räjähti – "Ei anneta ää­nek­kään vä­hem­mis­tön mää­ri­tel­lä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"

12.09.2023 06:11
Maaperän rooli yhä tärkeämpi ilmastokamppailussa – biohiili tekee pellosta hiilivaraston eli hiilen nielun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­pe­rän rooli yhä tär­keäm­pi il­mas­to­kamp­pai­lus­sa – bio­hii­li tekee pel­los­ta hii­li­va­ras­ton eli hiilen nielun

11.09.2023 13:07
Tilaajille
"Jos lapset päiväkodissa esimerkiksi kesken aamupalan nostavat esille mieltään kovasti askarruttavia asioita, niin aikuisten kannattaisi tarttua ja vaihtaa suunnitelmaa", kannustaa Virpi
Kolumni

"Jos lapset päi­vä­ko­dis­sa esi­mer­kik­si kesken aa­mu­pa­lan nos­ta­vat esille miel­tään kovasti as­kar­rut­ta­via asioi­ta, niin ai­kuis­ten kan­nat­tai­si tarttua ja vaihtaa suun­ni­tel­maa", kan­nus­taa Virpi

11.09.2023 10:33
Sauli pohtii kolumnissaan, että ihan kaikkea ei kannata laittaa vitsiksi – ei edes verovaroin toteutettavaa kuntamarkkinointia
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli pohtii ko­lum­nis­saan, että ihan kaikkea ei kannata laittaa vit­sik­si – ei edes ve­ro­va­roin to­teu­tet­ta­vaa kun­ta­mark­ki­noin­tia

06.09.2023 06:01
Sauli muistuttaa, että vanhojen rakennusten purkamisen sijaan myös toinen suunta on mahdollinen
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että van­ho­jen ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­sen sijaan myös toinen suunta on mah­dol­li­nen

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Jokaisen lapsen on tärkeä oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan ennen siirtymistä kolmannelle luokalle, muistuttaa Mari-Leena
Kolumni

Jo­kai­sen lapsen on tärkeä oppia lu­ke­maan, las­ke­maan ja kir­joit­ta­maan ennen siir­ty­mis­tä kol­man­nel­le luo­kal­le, muis­tut­taa Ma­ri-Lee­na

05.09.2023 11:10
Tivoli ja Meri Oulu Kempeleeseen – "Oulu-vene vuotaa", kirjoittaa Anne
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Snellman

Tivoli ja Meri Oulu Kem­pe­lee­seen – "Ou­lu-ve­ne vuo­taa", kir­joit­taa Anne

05.09.2023 08:50
Tilaajille
Limingan Pekka-kunnanjohtaja toteaa olevan mahdotonta luoda sellainen asemakaava ja tulevaisuuden kuva, joka täyttäisi kaikkien toiveet ja näkemykset
Kolumni

Li­min­gan Pek­ka-kun­nan­joh­ta­ja toteaa olevan mah­do­ton­ta luoda sel­lai­nen ase­ma­kaa­va ja tu­le­vai­suu­den kuva, joka täyt­täi­si kaik­kien toiveet ja nä­ke­myk­set

05.09.2023 06:00
Arto riemuitsee tuhkasta nousseesta Pappilasta – "Kaikki, mikä elämässä onkaan menossa, mahtuu sisään"
Kolumni

Arto rie­muit­see tuh­kas­ta nous­sees­ta Pap­pi­las­ta – "Kaik­ki, mikä elä­mäs­sä onkaan me­nos­sa, mahtuu sisään"

04.09.2023 16:38
Tilaajille
"Alusta asti on ollut selvää, että perinteiset työkalut ja aikaisemmat toimintatavat eivät riitä tuomaan sote-alueita uudelle aikakaudelle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Alusta asti on ollut selvää, että pe­rin­tei­set työ­ka­lut ja ai­kai­sem­mat toi­min­ta­ta­vat eivät riitä tuomaan sote-aluei­ta uudelle ai­ka­kau­del­le"

04.09.2023 14:12
Tilaajille