Mielipide

Hyvyyttä ja ystävällisyyttä on, tietää Limingan seurakunnan kappalainen Eeva Mertaniemi – hän kertoo mihin kahvipöytäkeskustelu rönsyili
Tilaajille
Kolumni
Eeva Mertaniemi

Hy­vyyt­tä ja ys­tä­väl­li­syyt­tä on, tietää Li­min­gan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Eeva Mer­ta­nie­mi – hän kertoo mihin kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu rön­syi­li

03:36
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni Jussi Riikonen

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
Hyvä politiikka herättää nukkuvat, uskoo päätoimittaja Sauli: "Keskusteleva, eri osapuolia kunnioittava ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko ei ainakaan äänestysprosenttia tule laskemaan"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Hyvä po­li­tiik­ka he­rät­tää nuk­ku­vat, uskoo pää­toi­mit­ta­ja Sauli: "Kes­kus­te­le­va, eri osa­puo­lia kun­nioit­ta­va ja kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­va pää­tök­sen­te­ko ei ai­na­kaan ää­nes­tys­pro­sent­tia tule las­ke­maan"

16.06.2021 01:19
Tilaajille
Koulukiusaamisesta ja halveksumisesta: entä jos kiusaaja onkin opettaja?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta ja hal­vek­su­mi­ses­ta: entä jos kiu­saa­ja onkin opet­ta­ja?

16.06.2021 01:14
Tilaajille
Sote myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille: "Maaseutukunnissa uudistus merkitsee sitä, että ensin menee valta kunnilta ja sen jälkeen lähtevät sote-palvelut.", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen
Kolumni Olli Immonen

Sote myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le: "Maa­seu­tu­kun­nis­sa uu­dis­tus mer­kit­see sitä, että ensin menee valta kun­nil­ta ja sen jälkeen läh­te­vät so­te-pal­ve­lut.", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen

15.06.2021 15:17
Millainen perintö uudelle valtuustolle, miettii Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Asukasluku ei ole kasvanut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi halunnut"
Kolumni Pekka Rajala

Mil­lai­nen perintö uudelle val­tuus­tol­le, miettii Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "A­su­kas­lu­ku ei ole kas­va­nut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi ha­lun­nut"

15.06.2021 15:05
Pohjimmiltaan ikärajan laskeminen olisi luottamuksen ele vanhemmalta sukupolvelta, joka taputtaa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"
Kolumni Juho Virsunen

Poh­jim­mil­taan ikä­ra­jan las­ke­mi­nen olisi luot­ta­muk­sen ele van­hem­mal­ta su­ku­pol­vel­ta, joka ta­put­taa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"

13.06.2021 17:35
Tilaajille
Liikennesäännöt kertaukseen, toivoo kempeleläisnainen: "Mopokolari kevyen liikenteen väylällä, jossa mopolla ei saa ajaa?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­ne­sään­nöt ker­tauk­seen, toivoo kem­pe­le­läis­nai­nen: "Mo­po­ko­la­ri kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä, jossa mopolla ei saa ajaa?"

12.06.2021 08:12
Tilaajille
Vaalipostia: Ilmastoratkaisua ei löydy turvepelloista – " Uusiutumattoman energian leiman takia turpeelle on määrätty päästökauppamaksut ja energiaverot Suomessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Il­mas­to­rat­kai­sua ei löydy tur­ve­pel­lois­ta – " Uu­siu­tu­mat­to­man ener­gian leiman takia tur­peel­le on mää­rät­ty pääs­tö­kaup­pa­mak­sut ja ener­gia­ve­rot Suo­mes­sa"

11.06.2021 08:10
Tilaajille
Vaalipostia: Oulun seudun joukkoliikenne vihdoin kuntoon! – "Nykyisen, varsin triviaalin ”asiakastyytyväisyyskyselyn” sijaan tulee selvittää todellisia mielipiteitä, asenteita ja tarpeita verkkokyselytutkimuksella"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­ne vihdoin kun­toon! – "Ny­kyi­sen, varsin tri­viaa­lin ”a­sia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn” sijaan tulee sel­vit­tää to­del­li­sia mie­li­pi­tei­tä, asen­tei­ta ja tar­pei­ta verk­ko­ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la"

10.06.2021 16:01
Tilaajille
Vaalipostia: "Ei- toivottu raskaus ja sen keskeyttäminen on suuri inhimillinen kriisi ja voi vaikuttaa pitkään naisen elämässä", kirjoittaa liminkalainen Leena Lehto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Ei- toi­vot­tu raskaus ja sen kes­keyt­tä­mi­nen on suuri in­hi­mil­li­nen kriisi ja voi vai­kut­taa pitkään naisen elä­mäs­sä", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Leena Lehto

10.06.2021 12:59
Tilaajille
Vaalipostia:  "Valtuustosopimuksen lähtökohtainen tarkoitus on ollut saattaa päätöksenteko pois julkisesta kokouksesta", kirjoittaa Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Val­tuus­to­so­pi­muk­sen läh­tö­koh­tai­nen tar­koi­tus on ollut saattaa pää­tök­sen­te­ko pois jul­ki­ses­ta ko­kouk­ses­ta", kir­joit­taa Tuomas Okkonen

10.06.2021 07:57
Tilaajille
Vaalipostia: "Halla-Aho haluaisi viedä pesuveden mukana kartanolle myös työpaikkojemme luottamusmiehet", kirjoittaa Asko Alasalmi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Hal­la-Aho ha­luai­si viedä pe­su­ve­den mukana kar­ta­nol­le myös työ­paik­ko­jem­me luot­ta­mus­mie­het", kir­joit­taa Asko Ala­sal­mi

09.06.2021 13:54
Tilaajille
Vaalipostia: Tiina Gallén haluaa Kempeleestä koulutuksen kärkikunnan – "Tuetaan kaikenikäisten oppimista, tapahtuipa se sitten koulussa tai vapaa-aikana!"
Lukijalta Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Tiina Gallén haluaa Kem­pe­lees­tä kou­lu­tuk­sen kär­ki­kun­nan – "Tue­taan kai­ken­ikäis­ten op­pi­mis­ta, ta­pah­tui­pa se sitten kou­lus­sa tai va­paa-ai­ka­na!"

09.06.2021 10:53
Tilaajille
Vaalipostia: Terhon mainokset saivat kyytiä Limingassa – "Hyvää kesää kaikille ja annetaan mainosten tuijotella tien varressa vielä yksi viikko"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Terhon mai­nok­set saivat kyytiä Li­min­gas­sa – "Hyvää kesää kai­kil­le ja an­ne­taan mai­nos­ten tui­jo­tel­la tien var­res­sa vielä yksi viikko"

09.06.2021 07:51
Tilaajille
"Kunnan viranhaltijoina kuulemme mielellämme, mitä asukkaat ovat asuinympäristöstään ja olemassa olevista palveluista mieltä" – Janna Kumpula kannustaa tyrnäväläisiä osallistumaan
Kolumni Janna Kumpula

"Kunnan vi­ran­hal­ti­joi­na kuu­lem­me mie­lel­läm­me, mitä asuk­kaat ovat asuin­ym­pä­ris­tös­tään ja ole­mas­sa ole­vis­ta pal­ve­luis­ta mieltä" – Janna Kumpula kan­nus­taa tyr­nä­vä­läi­siä osal­lis­tu­maan

09.06.2021 04:22
Sunnuntaina on viimeinen hetki vaikuttaa vaalitulokseen –Tiina on huomannut, että vaaliväsymyksestä ei ole vielä tietoakaan: "Näissä kuntavaaleissa voi todellakin kokea oman äänensä merkityksen"
Kolumni Tiina Haapalainen

Sun­nun­tai­na on vii­mei­nen hetki vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen –Tiina on huo­man­nut, että vaa­li­vä­sy­myk­ses­tä ei ole vielä tie­toa­kaan: "Näissä kun­ta­vaa­leis­sa voi to­del­la­kin kokea oman äänensä mer­ki­tyk­sen"

09.06.2021 04:07
Tilaajille
"Auton mittaristoonkin ilmestyy välillä kahvikupin merkki, kun olen ajanut liian pitkää pysähtymättä ja varmaan joku kamera on huomannut, että silmät näyttävät väsyneeltä" – Petri-kirkkoherra muistuttaa, että välillä tulee levätä
Kolumni Petri Satomaa

"Auton mit­ta­ris­toon­kin il­mes­tyy välillä kah­vi­ku­pin merkki, kun olen ajanut liian pitkää py­säh­ty­mät­tä ja varmaan joku kamera on huo­man­nut, että silmät näyt­tä­vät vä­sy­neel­tä" – Pet­ri-kirk­ko­her­ra muis­tut­taa, että välillä tulee levätä

09.06.2021 02:35
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja odottaa jo kuumeisesti sunnuntaita ja harmittelee, että vaalikeskustelu olisi voinut käydä aktiivisempanakin –"Enemmänkin vaalipuhetta olisi lakeudelle mahtunut, ja toivottavasti keskustelu ei myöskään lannistu vaalien jälkeen."
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja odottaa jo kuu­mei­ses­ti sun­nun­tai­ta ja har­mit­te­lee, että vaa­li­kes­kus­te­lu olisi voinut käydä ak­tii­vi­sem­pa­na­kin –"E­nem­män­kin vaa­li­pu­het­ta olisi la­keu­del­le mah­tu­nut, ja toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu ei myös­kään lan­nis­tu vaalien jäl­keen."

09.06.2021 02:09
Tilaajille
"Tarvitsemme tässä ajassa kipeästi kuuntelemista ja rakentamista", toteaa Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ja toivoo politiikan pöytätavoista otettavan vastuuta
Kolumni Juha Pylväs

"Tar­vit­sem­me tässä ajassa ki­peäs­ti kuun­te­le­mis­ta ja ra­ken­ta­mis­ta", toteaa Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs ja toivoo po­li­tii­kan pöy­tä­ta­vois­ta otet­ta­van vas­tuu­ta

08.06.2021 17:12
Tilaajille
Vaalipostia: Kotini on Kempeleessä – "Olen kuluneen neljän vuoden aikana saanut huomata, että täällä asuu pääosin tyytyväisiä ihmisiä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kotini on Kem­pe­lees­sä – "Olen ku­lu­neen neljän vuoden aikana saanut huo­ma­ta, että täällä asuu pääosin tyy­ty­väi­siä ih­mi­siä"

08.06.2021 17:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­le, mah­dol­li­suuk­sien ko­ti­kun­ta – "Kunnan vas­tuul­li­nen ta­lou­den­pi­to on ollut Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män kes­kei­nen tavoite koko val­tuus­to­kau­den ajan"

06.06.2021 07:56
Tilaajille
Ruusuja Limingan terveyskeskukseen: "Kiitos Limingan päättäjille, kun olette päättäneet, että kohdunkaulan syöpäseulontaa tehdään Limingassa naisille 65 vuoteen asti"
Lukijalta Mielipide

Ruusuja Li­min­gan ter­veys­kes­kuk­seen: "Kiitos Li­min­gan päät­tä­jil­le, kun olette päät­tä­neet, että koh­dun­kau­lan syö­pä­seu­lon­taa tehdään Li­min­gas­sa nai­sil­le 65 vuoteen asti"

05.06.2021 13:58
Tilaajille
Vaalipostia: On loppukirin aika, toteaa Eero Nuolioja – "Vaikeat asiat, varsinkin kokonaisuudet, ovat harvoin yksinkertaisia tai mustavalkoisia"
Lukijalta Mielipide Eero Nuolioja

Vaa­li­pos­tia: On lop­pu­ki­rin aika, toteaa Eero Nuo­li­oja – "Vai­keat asiat, var­sin­kin ko­ko­nai­suu­det, ovat harvoin yk­sin­ker­tai­sia tai mus­ta­val­koi­sia"

05.06.2021 07:55
Tilaajille
Vaalipostia: Miten näen valtuutetun roolin ja tehtävät – "Aina asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, joten myös tappioita on kestettävä ja pyrkiä ehkä kompromissipäätöksiin"
Lukijalta Mielipide Johanna Ohukainen

Vaa­li­pos­tia: Miten näen val­tuu­te­tun roolin ja teh­tä­vät – "Aina asiat eivät mene suun­ni­tel­mien mukaan, joten myös tap­pioi­ta on kes­tet­tä­vä ja pyrkiä ehkä komp­ro­mis­si­pää­tök­siin"

04.06.2021 16:53
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt ratkaistaan Limingan tulevaisuus, kirjoittaa Juho Pakaslahti: "Haluammeko siis katsoa eteen vai taakse päin?"
Lukijalta Mielipide Juho Pakaslahti

Vaa­li­pos­tia: Nyt rat­kais­taan Li­min­gan tu­le­vai­suus, kir­joit­taa Juho Pa­kas­lah­ti: "Ha­luam­me­ko siis katsoa eteen vai taakse päin?"

04.06.2021 07:51
Tilaajille
Äänestäisinkö itseäni kuntavaaleissa? - Minna Huusarille neljä vuotta valtuustossa  on vain lisännyt kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamista kohtaan
Lukijalta Mielipide Minna Huusari

Ää­nes­täi­sin­kö itseäni kun­ta­vaa­leis­sa? - Minna Huu­sa­ril­le neljä vuotta val­tuus­tos­sa on vain li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta kohtaan

03.06.2021 06:06
Tilaajille
Minnalle suvivirsi on kesän alkamisen merkki, joka herättää tunteen vapaudesta - "Yli kahden kuukauden loma, jolloin ei tarvitse mennä mihinkään eikä tehdä mitään ihmeitä"
Kolumni Minna Matinlauri

Min­nal­le su­vi­vir­si on kesän al­ka­mi­sen merkki, joka he­rät­tää tunteen va­pau­des­ta - "Yli kahden kuu­kau­den loma, jolloin ei tar­vit­se mennä mi­hin­kään eikä tehdä mitään ih­mei­tä"

02.06.2021 06:01
Tilaajille
Koulut päättyvät ja ansaitut kesälomat alkavat – Sauli muistuttaa, ettei koulutus mene missään vaiheessa hukkaan
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Koulut päät­ty­vät ja an­sai­tut ke­sä­lo­mat alkavat – Sauli muis­tut­taa, ettei kou­lu­tus mene missään vai­hees­sa hukkaan

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Liikenteen verotukselle on saatava vastinetta kansanedustaja Janne Heikkisen mielestä –"Polttoaineiden verotuksen kiristäminen kurittaa lopulta suhteettomasti tavallisia ihmisiä ja kuljetusalaa."
Kolumni Janne Heikkinen

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sel­le on saatava vas­ti­net­ta kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­sen mie­les­tä –"­Polt­toai­nei­den ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen ku­rit­taa lopulta suh­teet­to­mas­ti ta­val­li­sia ihmisiä ja kul­je­tu­sa­laa."

02.06.2021 06:00