Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Mielipide

Ruotsalaistoimittajat pelkäsivät koko ajan, että joku hyökkää, puree, tuhoaa tai tappaa – Heli muistelee käyntiään karhukojulla ja muistuttaa pelkotilojen voivan juurtua meihin jo lastensaduista
Tilaajille
Kolumni
Heli Rintala

Ruot­sa­lais­toi­mit­ta­jat pel­kä­si­vät koko ajan, että joku hyök­kää, puree, tuhoaa tai tappaa – Heli muis­te­lee käyn­tiään kar­hu­ko­jul­la ja muis­tut­taa pel­ko­ti­lo­jen voivan juurtua meihin jo las­ten­sa­duis­ta

18.05.2022 06:43
Kunnissa voidaan tehdä paljon asioita, jotka saavat erityisesti omakotiasujat hakeutumaan asukkaaksi – voisiko koko lakeus olla Suomen pientalomyönteisin alue?
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Kun­nis­sa voidaan tehdä paljon asioi­ta, jotka saavat eri­tyi­ses­ti oma­ko­ti­asu­jat ha­keu­tu­maan asuk­kaak­si – voisiko koko lakeus olla Suomen pien­ta­lo­myön­tei­sin alue?

18.05.2022 06:00
Tilaajille
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni Minna Sorvala

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni Toni Saranpää

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

17.05.2022 10:25
Laatikkopyörästä tuli Tuomaksen perheen "kakkosauto" – reisien rajallisuuden vuoksi pyörää avustaa sähkö
Kolumni Tuomas Rytky

Laa­tik­ko­pyö­räs­tä tuli Tuo­mak­sen perheen "kak­ko­sau­to" – reisien ra­jal­li­suu­den vuoksi pyörää avustaa sähkö

17.05.2022 10:21
Tilaajille
Pekka ei halua abortin vapauttamista – oululaiskansanedustaja sanoo abortin olevan kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni Pekka Aittakumpu

Pekka ei halua abortin va­paut­ta­mis­ta – ou­lu­lais­kan­sa­ne­dus­ta­ja sanoo abortin olevan koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

17.05.2022 10:09
"Mahdollisen koiraveron tuoton kohdentaminen ainoastaan vanhusten hyväksi syrjisi lapsiperheitä, köyhiä, työttömiä, sairaita ja aivan kaikkia heikommassa asemassa olevia, kirjoittaa Heidi ja julistaa kateuden verolle pantavaksi
Mielipidekirjoitus Heidi Arffman

"Mah­dol­li­sen koi­ra­ve­ron tuoton koh­den­ta­mi­nen ai­noas­taan van­hus­ten hyväksi syrjisi lap­si­per­hei­tä, köyhiä, työt­tö­miä, sai­rai­ta ja aivan kaikkia hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevia, kir­joit­taa Heidi ja ju­lis­taa ka­teu­den verolle pan­ta­vak­si

12.05.2022 06:00
Tilaajille
Isos-koulutus on kirkon hittituote, sanoo Kirsi ja muistuttaa muitakin tästä tärkeästä palapelin osasesta
Mielipidekirjoitus Kirsi Junnonaho

Isos-kou­lu­tus on kirkon hit­ti­tuo­te, sanoo Kirsi ja muis­tut­taa mui­ta­kin tästä tär­keäs­tä pa­la­pe­lin osa­ses­ta

11.05.2022 13:46
Tilaajille
Kiitosta, tsemppiä, kärsivällisyyttä ja ihanaa kesää – ota mitä tarvitset!
Kolumni Päivi Kennilä

Kii­tos­ta, tsemp­piä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja ihanaa kesää – ota mitä tar­vit­set!

11.05.2022 06:00
Katsaus Limingan rakennushankkeisiin: "Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja"
Kolumni Simo Pöllänen

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

11.05.2022 06:00
Näkyvyyttä kirkolle lintujen elinympäristön kustannuksella – Eikö Kempeleen seurakunnalla ole ympäristöohjelmaa, kysyy Satu
Mielipidekirjoitus Satu Ekmark

Nä­ky­vyyt­tä kir­kol­le lin­tu­jen elin­ym­pä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la – Eikö Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la ole ym­pä­ris­töoh­jel­maa, kysyy Satu

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan – Kirkkopäivien tavoitteena on käydä toisiaan kunnioittavaa, asiantuntevaa ja rakentavaa keskustelua
Kolumni Petri Satomaa

Kuun­te­len, ym­mär­rän, kun­nioi­tan – ­Kirk­ko­päi­vien ta­voit­tee­na on käydä toi­siaan kun­nioit­ta­vaa, asian­tun­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua

11.05.2022 06:00
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni Tytti Tuppurainen

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Reilua peliä harrastuksissakin – kiusaamista ei tule hyväksyä mistään syystä, painottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Reilua peliä har­ras­tuk­sis­sa­kin – ­kiu­saa­mis­ta ei tule hy­väk­syä mistään syystä, pai­not­taa pää­toi­mit­ta­ja

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Ajatella, jos olohuoneeseesi kerääntyisi päivittäin ukkokööri syljeksimään! – Mitä Sauli oppi ranskalaismummolta, joka tuli nuuhkimaan hänen viinilasiaan?
Kolumni Sauli Pahkasalo

Aja­tel­la, jos olo­huo­nee­see­si ke­rään­tyi­si päi­vit­täin uk­ko­köö­ri syl­jek­si­mään! – Mitä Sauli oppi rans­ka­lais­mum­mol­ta, joka tuli nuuh­ki­maan hänen vii­ni­la­siaan?

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Jos sota olisi kotiportailla asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin traumaattinen kokemus suomalaisille, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muistitietoa näihin päiviin saakka"
Kolumni Markku Kuorilehto

Jos sota olisi ko­ti­por­tail­la asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin trau­maat­ti­nen kokemus suo­ma­lai­sil­le, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muis­ti­tie­toa näihin päiviin saakka"

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueella joudutaan sopeuttamaan toimintaa jo ensimmäisenä vuonna: "Toivottavasti keinona ei ole pelkkä säästöhöylän käyttö", huomauttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Hy­vin­voin­ti­alueel­la jou­du­taan so­peut­ta­maan toi­min­taa jo en­sim­mäi­se­nä vuonna: "Toi­vot­ta­vas­ti keinona ei ole pelkkä sääs­tö­höy­län käyt­tö", huo­maut­taa pää­toi­mit­ta­ja

04.05.2022 05:47
Tilaajille
Työharjoittelu paikallislehdessä opetti Santeria paljon: "Maailmassa vallitsee epävakaat ajat, joiden keskellä kotiseudullamme huomioidaan mielestäni erinomaisesti haavoittuvimmissa asemissa olevat ihmiset"
Kolumni Santeri Kujanpää

Työ­har­joit­te­lu pai­kal­lis­leh­des­sä opetti San­te­ria paljon: "Maail­mas­sa val­lit­see epä­va­kaat ajat, joiden kes­kel­lä ko­ti­seu­dul­lam­me huo­mioi­daan mie­les­tä­ni erin­omai­ses­ti haa­voit­tu­vim­mis­sa ase­mis­sa olevat ih­mi­set"

04.05.2022 04:36
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni Mikko Kinnunen

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

03.05.2022 15:34
Koiravero käyttöön Tyrnävällä, kannustaa Reijo: "Tulot voitaisiin käyttää vanhusten hyväksi eri muodoissa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koi­ra­ve­ro käyt­töön Tyr­nä­väl­lä, kan­nus­taa Reijo: "Tulot voi­tai­siin käyttää van­hus­ten hyväksi eri muo­dois­sa"

03.05.2022 11:31
Tilaajille
"Tulevaisuuden ennakointi ei ole vain johtajan tehtävä, vaan yksilön, tiimin ja koko organisaation herkkyyttä lukea menneestä ja nykyisyydestä tulevaisuuden ituja"
Kolumni Vesa Anttila

"Tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti ei ole vain joh­ta­jan teh­tä­vä, vaan yk­si­lön, tiimin ja koko or­ga­ni­saa­tion herk­kyyt­tä lukea men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä tu­le­vai­suu­den ituja"

03.05.2022 11:24
Monen henkinen jaksaminen saattaa olla koetuksella: kriiseistä selvitään yhdessä, lohduttaa Hanna
Kolumni Hanna Sarkkinen

Monen hen­ki­nen jak­sa­mi­nen saattaa olla koe­tuk­sel­la: krii­seis­tä sel­vi­tään yh­des­sä, loh­dut­taa Hanna

27.04.2022 06:00
Tervetuloa osallistumaan! Salla-kirkkoherra kehuu monitaitoisia työkavereitaan ja aktiivisia vapaaehtoisia
Kolumni Salla Autere

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan! Sal­la-kirk­ko­her­ra kehuu mo­ni­tai­toi­sia työ­ka­ve­rei­taan ja ak­tii­vi­sia va­paa­eh­toi­sia

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Itsenäisyytemme tähden – runo, joka löytyi jo edesmenneen sotaveteraanin papereiden joukosta
Mielipidekirjoitus Lauri Heiskari

It­se­näi­syy­tem­me tähden – runo, joka löytyi jo edes­men­neen so­ta­ve­te­raa­nin pa­pe­rei­den jou­kos­ta

27.04.2022 06:00
Tiinan mielestä elämässä pitää olla etikkaa
Kolumni Tiina Jokinen

Tiinan mie­les­tä elä­mäs­sä pitää olla etikkaa

28.04.2022 10:36 1
Tilaajille
Teatteria koko elämä! "Oulusta tulee kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyrnävällä, miten Temmeksellä?"

Teat­te­ria koko elämä! "Ou­lus­ta tulee kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyr­nä­väl­lä, miten Tem­mek­sel­lä?"

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Lumijokikin oli messuilla mukana – "Hieno projekti, jollaiseen voimme jatkossakin lähteä mukaan", tuumaa Paula
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Lu­mi­jo­ki­kin oli mes­suil­la mukana – "­Hie­no pro­jek­ti, jol­lai­seen voimme jat­kos­sa­kin lähteä mu­kaan", tuumaa Paula

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Paljonko maisema maksaa, pohtii hailuotolainen Mikko ja uskoo tuulivoimasta vapaan maiseman voivan nousta hyvin tärkeäksi vetovoimatekijäksi tulevaisuudessa
Kolumni Mikko Mäkelä

Pal­jon­ko maisema maksaa, pohtii hai­luo­to­lai­nen Mikko ja uskoo tuu­li­voi­mas­ta vapaan mai­se­man voivan nousta hyvin tär­keäk­si ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si tu­le­vai­suu­des­sa

20.04.2022 06:15 1
Tilaajille
Koiraa tai muutakaan lemmikkiä ei saisi hankkia hetken mielijohteesta – "Kaltoinkohtelun ei pitäisi olla tätä päivää"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Koiraa tai muu­ta­kaan lem­mik­kiä ei saisi hankkia hetken mie­li­joh­tees­ta – "Kal­toin­koh­te­lun ei pitäisi olla tätä päivää"

20.04.2022 06:00
Tilaajille
"Kunnallisessa päätöksenteossakin törmää joskus ihmisiin, jotka kyseenalaistavat kaiken mahdollisen" – Heli miettii millainen on luottamuksen ketju ja miksi sitä pitäisi vaalia
Kolumni Heli Rintala

"Kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa­kin törmää joskus ih­mi­siin, jotka ky­seen­alais­ta­vat kaiken mah­dol­li­sen" – Heli miettii mil­lai­nen on luot­ta­muk­sen ketju ja miksi sitä pitäisi vaalia

20.04.2022 06:00
Tilaajille