Mielipide

Joskus onni voi olla myötä ja tuntemattomilta ihmisiltä saada komean kalan
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Joskus onni voi olla myötä ja tun­te­mat­to­mil­ta ih­mi­sil­tä saada komean kalan

10.08.2022 16:38
Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat
Kolumni Tiina Jokinen

Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kul­tais­ten ke­hys­ten sijaan ho­pei­siin? Tiina kertoo syyn ja samalla ke­hot­taa pa­nos­ta­maan asioi­hin, jotka kiin­nos­ta­vat

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Kesä ei suinkaan ole vielä ohi ja yhteistyöllä saadaan hyvää aikaan, muistuttaa päätoimittaja ja innostaa viikonlopun tapahtumiin
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Kesä ei suin­kaan ole vielä ohi ja yh­teis­työl­lä saadaan hyvää aikaan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja ja in­nos­taa vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­miin

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni Tuomas Rytky

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Mitä tavallinen ihminen voi tehdä muoviongelmalle? Veikko muistuttaa, että muovikassi on kestokulutushyödyke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ta­val­li­nen ihminen voi tehdä muo­vion­gel­mal­le? Veikko muis­tut­taa, että muo­vi­kas­si on kes­to­ku­lu­tus­hyö­dy­ke

09.08.2022 19:00
Tilaajille
Millaista on luottamus ja mitä se tarkoittaa kuntaamailmassa? "Luottamuksen varassa asiat tapahtuvat", huomauttaa Hailuodon kunnanjohtaja Maarit
Kolumni Maarit Alikoski

Mil­lais­ta on luot­ta­mus ja mitä se tar­koit­taa kun­taa­mail­mas­sa? "Luot­ta­muk­sen varassa asiat ta­pah­tu­vat", huo­maut­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Maarit

09.08.2022 17:50
"Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä", tuumaa Kinnusen Mikko
Kolumni Mikko Kinnunen

"Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä", tuumaa Kin­nu­sen Mikko

09.08.2022 11:57
Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tarjolla, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tar­jol­la, muis­tut­taa Kirsi

09.08.2022 11:35
Tilaajille
Kun kilpailuvietin tai kateuden ei anna sotkea kuvioita ja yhteistyömahdollisuuksia, voi tuloksena olla jotain todella ainutlaatuista ja mahtavaa, muistuttaa Päivi
Kolumni Päivi Kennilä

Kun kil­pai­lu­vie­tin tai ka­teu­den ei anna sotkea ku­vioi­ta ja yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia, voi tu­lok­se­na olla jotain todella ai­nut­laa­tuis­ta ja mah­ta­vaa, muis­tut­taa Päivi

03.08.2022 09:30
Tilaajille
Kun matkustaa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi matkoillaan vesihanaa ja hämmästeli lämmöstä mutkalle vääntyneitä kiskoja
Kolumni Mikko Salmi

Kun mat­kus­taa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi mat­koil­laan ve­si­ha­naa ja häm­mäs­te­li läm­mös­tä mut­kal­le vään­ty­nei­tä kiskoja

03.08.2022 09:00
Tilaajille
Antto muistuttaa diakoniatyön tärkeydestä sekä lähestyvistä seurakuntavaaleista
Kolumni Antto Joutsiniemi

Antto muis­tut­taa dia­ko­nia­työn tär­key­des­tä sekä lä­hes­ty­vis­tä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta

03.08.2022 08:00
Tilaajille
Elämme ajassa, jossa todistamme monia päällekkäisiä globaaleja kriisejä – "On pyrittävä estämään hintojen nousun aiheuttamaa eriarvoisuuden kasvua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
"Älä kaahaa äläkä räplää", jyrähtää Sauli – kohta opintiet täyttyvät jälleen koululaisista
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

"Älä kaahaa äläkä räp­lää", jy­räh­tää Sauli – kohta opin­tiet täyt­ty­vät jälleen kou­lu­lai­sis­ta

03.08.2022 06:30
Tilaajille
Mirko läksi toimittajan roolista ja suuntaa kohti uraa kansankynttilänä: "Tiedän mihin olen ryhtymässä"
Kolumni Mirko Kovalainen

Mirko läksi toi­mit­ta­jan roo­lis­ta ja suuntaa kohti uraa kan­san­kynt­ti­lä­nä: "Tiedän mihin olen ryh­ty­mäs­sä"

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Tarvitaan luovuutta ja roppakaupalla positiivista asennetta, jotta yhteistyöllä ja yhteishengellä pääsee eteenpäin – Annukka kutsuu kyliin Tyrnävälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan luo­vuut­ta ja rop­pa­kau­pal­la po­si­tii­vis­ta asen­net­ta, jotta yh­teis­työl­lä ja yh­teis­hen­gel­lä pääsee eteen­päin – An­nuk­ka kutsuu kyliin Tyr­nä­väl­le

02.08.2022 13:41
Tilaajille
Kesäkanttorina toimiva Anna-Lyydia haluaa, että musiikki on kaunista ja hyvin soitettua
Kolumni Anna-Lyydia Kurtti

Ke­sä­kant­to­ri­na toimiva An­na-Lyy­dia haluaa, että mu­siik­ki on kau­nis­ta ja hyvin soi­tet­tua

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Mursu sai paljon huomiota ja saako se vielä patsaankin – Rantalakeuden kuvaajaharjoittelija Sanna pohtii mursuntäyteistä aikaa
Kolumni Sanna Niemi

Mursu sai paljon huo­mio­ta ja saako se vielä pat­saan­kin – Ran­ta­la­keu­den ku­vaa­ja­har­joit­te­li­ja Sanna pohtii mur­sun­täy­teis­tä aikaa

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vaikuttaa energialaskumme loppusummaan
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vai­kut­taa ener­gia­las­kum­me lop­pu­sum­maan

27.07.2022 06:00
Tilaajille
"Yksittäiset eripurat muistetaan, mutta hyvät ajat aina huonosti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paikkakunnalleen tärkeä
Kolumni Markku Kuorilehto

"Yk­sit­täi­set eri­pu­rat muis­te­taan, mutta hyvät ajat aina huo­nos­ti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paik­ka­kun­nal­leen tärkeä

26.07.2022 13:09
Tilaajille
Katja Hänninen jatkaa Uniperin ruotimista: "Uskomme, että sopeutuminen muuttuvaan maailmaan omasta tahdosta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä harkittuja päätöksiä paniikkiratkaisujen sijaan"
Kolumni Katja Hänninen

Katja Hän­ni­nen jatkaa Uni­pe­rin ruo­ti­mis­ta: "Us­kom­me, että so­peu­tu­mi­nen muut­tu­vaan maail­maan omasta tah­dos­ta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä har­kit­tu­ja pää­tök­siä pa­niik­ki­rat­kai­su­jen sijaan"

26.07.2022 12:36
"Limingan kunnan johtavat virkamiehet ovat lähes kaikki muualta tulleita, eivätkä he näytä ymmärtävän ja arvostavan Limingan tärkeimmän ja historiallisesti kiinnostavimman kohteen arvoa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Li­min­gan kunnan joh­ta­vat vir­ka­mie­het ovat lähes kaikki muualta tul­lei­ta, eivätkä he näytä ym­mär­tä­vän ja ar­vos­ta­van Li­min­gan tär­keim­män ja his­to­rial­li­ses­ti kiin­nos­ta­vim­man kohteen arvoa"

20.07.2022 11:11
Tilaajille
Mikko muistuttaa kolumnissaan, että biojätteen erilliskeräystä ei tehdä talkoilla –  jätehuolto on liiketoimintaa, ja kiertotaloudessa tulisi huomioida myös kustannukset
Mielipidekirjoitus Mikko Mäkelä

Mikko muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys­tä ei tehdä tal­koil­la –  jä­te­huol­to on lii­ke­toi­min­taa, ja kier­to­ta­lou­des­sa tulisi huo­mioi­da myös kus­tan­nuk­set

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Johtaja ja pääministerikin saa välillä olla ihan vaan lomalla – Sauli kertoo jo oppineensa, ettei ole korvaamaton ja jättää työpuhelin tuijottelun lomapäivinä sikseen
Kolumni Sauli Pahkasalo

Johtaja ja pää­mi­nis­te­ri­kin saa välillä olla ihan vaan lomalla – Sauli kertoo jo op­pi­neen­sa, ettei ole kor­vaa­ma­ton ja jättää työ­pu­he­lin tui­jot­te­lun lo­ma­päi­vi­nä sikseen

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Matti lähti sähkö-Mersullaan ensimmäistä kertaa pitemmälle lomareissulle ja huomasi, että se sujui hyvin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matti lähti säh­kö-Mer­sul­laan en­sim­mäis­tä kertaa pi­tem­mäl­le lo­ma­reis­sul­le ja huo­ma­si, että se sujui hyvin

19.07.2022 11:08
Tilaajille
Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyrnävän kylät – Anu kertoo miksi luonteikkaat lampaat muistuttavat pottupitäjän eri osia
Kolumni Anu Kanerva-aho

Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyr­nä­vän kylät – Anu kertoo miksi luon­teik­kaat lampaat muis­tut­ta­vat pot­tu­pi­tä­jän eri osia

19.07.2022 11:04
Tilaajille
Ville Vähämäki ruotii Fortumin tytäryhtiön Uniperin kohtaloa ja ei halua saksalaisille annettavan miljardien energiatukea
Kolumni Ville Vähämäki

Ville Vä­hä­mä­ki ruotii For­tu­min ty­tär­yh­tiön Uni­pe­rin koh­ta­loa ja ei halua sak­sa­lai­sil­le an­net­ta­van mil­jar­dien ener­gia­tu­kea

19.07.2022 10:54
Miksi mennä merta edemmäs elämysten perään, kun meidän alueellammekin on niin paljon kokemista, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Miksi mennä merta edemmäs elä­mys­ten perään, kun meidän alueel­lam­me­kin on niin paljon ko­ke­mis­ta, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Mirko muistuttaa, että valitusoikeus on kirjattu lakiin – joten huonosta säästä voi ihan hyvällä omallatunnolla valittaa
Kolumni Mirko Kovalainen

Mirko muis­tut­taa, että va­li­tus­oi­keus on kir­jat­tu lakiin – joten huo­nos­ta säästä voi ihan hyvällä omal­la­tun­nol­la va­lit­taa

13.07.2022 03:50
Tilaajille
Vili miettii mikä olisi paras tapa osallistaa kuntalaisia hyvinvointialueen rakentamisessa: "Tärkeää on huomioida myös heikommassa asemassa olevat ja erityisesti tähän kuntien ja hyvinvointialueiden tulisikin kiinnittää huomiota"
Kolumni Vili Kanniainen

Vili miettii mikä olisi paras tapa osal­lis­taa kun­ta­lai­sia hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Tär­keää on huo­mioi­da myös hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevat ja eri­tyi­ses­ti tähän kuntien ja hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­li­si­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta"

13.07.2022 01:01
Tilaajille
"Pitäisikö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juurillemme", kysyy Tyrnävän vs. kirkkoherra Leila
Kolumni Leila Ikonen

"Pi­täi­si­kö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juu­ril­lem­me", kysyy Tyr­nä­vän vs. kirk­ko­her­ra Leila

12.07.2022 11:57
Tilaajille