Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Mielipide

Hailuotolainen Heimo nauttii lintujen talviruokinnasta – "Eniten iloa ja eloa tarjoavat oravat, jotka juoksentelevat ja hyppelevät sinne tänne ja kiipeilevät pitkin aitan seinää"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hai­luo­to­lai­nen Heimo nauttii lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­nas­ta – "Eniten iloa ja eloa tar­joa­vat oravat, jotka juok­sen­te­le­vat ja hyp­pe­le­vät sinne tänne ja kii­pei­le­vät pitkin aitan seinää"

29.03.2023 13:02
Vaalipostia: Inka muistuttaa, että Suomen tulevaisuus riippuu nuoristamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus Inka Hokkanen

Vaa­li­pos­tia: Inka muis­tut­taa, että Suomen tu­le­vai­suus riippuu nuo­ris­tam­me

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Vaalipostia: Perheiden hyvinvointi sosiaalipolitiikan kärjeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Nivala

Vaa­li­pos­tia: Per­hei­den hy­vin­voin­ti so­siaa­li­po­li­tii­kan kär­jek­si

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Hannu muistuttaa siitä, mikä on meidän tärkein voimavaramme
Kolumni Hannu Komu

Hannu muis­tut­taa siitä, mikä on meidän tärkein voi­ma­va­ram­me

29.03.2023 11:45
Tilaajille
Moni miettii äänestääkö vai ei? Saulille äänestäminen on tärkeä kansalaisoikeus, eikä hän jättäisi sitä väliin mistään hinnasta
Kolumni Sauli Pahkasalo

Moni miettii ää­nes­tää­kö vai ei? Sau­lil­le ää­nes­tä­mi­nen on tärkeä kan­sa­lai­soi­keus, eikä hän jät­täi­si sitä väliin mistään hin­nas­ta

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Markku ihmettelee, miksei yhteistä sopimista enää tunneta tai saada aikaan, vaikka kysymyksessä olisi monelle hyödyksi oleva asia
Kolumni Markku Kuorilehto

Markku ih­met­te­lee, miksei yh­teis­tä so­pi­mis­ta enää tunneta tai saada aikaan, vaikka ky­sy­myk­ses­sä olisi monelle hyö­dyk­si oleva asia

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Nyt ottamaan mallia Tyrnävältä, kehottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Nyt ot­ta­maan mallia Tyr­nä­väl­tä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja

29.03.2023 01:50
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt tarvitaan kanttia, Ollikaisen Anttia!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt tar­vi­taan kant­tia, Ol­li­kai­sen Anttia!

28.03.2023 18:10
Tilaajille
Muistokirjoitus: Tyrnäväläinen Toivo Laatikainen oli väsymätön kotiseutuperinteen kerääjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: Tyr­nä­vä­läi­nen Toivo Laa­ti­kai­nen oli vä­sy­mä­tön ko­ti­seu­tu­pe­rin­teen kerääjä

28.03.2023 16:27
Tilaajille
Vaalipostia: Ratkaiseeko hoitajat vaalit, miettii liminkalainen Jukka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Rat­kai­see­ko hoi­ta­jat vaalit, miettii li­min­ka­lai­nen Jukka

28.03.2023 13:34
Tilaajille
Puhdetöitä ja valokuvia sota- ja kotirintamalta - tervetuloa tutustumaan Tyrnävän Myllykirjastoon huhtikuun ajan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puh­de­töi­tä ja va­lo­ku­via sota- ja ko­ti­rin­ta­mal­ta - ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Tyr­nä­vän Myl­ly­kir­jas­toon huh­ti­kuun ajan

28.03.2023 13:24
Tilaajille
"Valon lisääntyminen vaikuttaa kehossa asti", Piritta kirjoittaa
Kolumni Piritta Aatsinki

"Valon li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa kehossa asti", Piritta kir­joit­taa

28.03.2023 13:05
Tilaajille
Vaalipostia: Saako omia lapsia hoitaa kotona, kysyy kempeleläinen Leena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Saako omia lapsia hoitaa kotona, kysyy kem­pe­le­läi­nen Leena

28.03.2023 06:05
Tilaajille
Vaalipostia: Vallitsevan tilanteen takia eduskunnan puolustusvaliokunta asetti tavoitteen kasvattaa ampumaratojen määrää aina tuhanteen rataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Heikkinen

Vaa­li­pos­tia: Val­lit­se­van ti­lan­teen takia edus­kun­nan puo­lus­tus­va­lio­kun­ta asetti ta­voit­teen kas­vat­taa am­pu­ma­ra­to­jen määrää aina tu­han­teen rataan

23.03.2023 07:00
Tilaajille
Vaalipostia: Haluatko ikääntyville paremman vanhuuden turvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ha­luat­ko ikään­ty­vil­le pa­rem­man van­huu­den turvan?

22.03.2023 18:00
Tilaajille
Vaalipostia: Tarvitsemme edustajia, jotka tekevät työtä sydämellään ja motivoituneesti, mutta käyttävät päätöksenteon tukena tietoa ja kokemusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Tar­vit­sem­me edus­ta­jia, jotka tekevät työtä sy­dä­mel­lään ja mo­ti­voi­tu­nees­ti, mutta käyt­tä­vät pää­tök­sen­teon tukena tietoa ja ko­ke­mus­ta

22.03.2023 15:00
Tilaajille
Ovatko viestit lasten ja nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista hälytyskelloja yhteiskunnan syvemmästä kehityksen vinoumasta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko viestit lasten ja nuorten li­sään­ty­väs­tä pa­hoin­voin­nis­ta hä­ly­tys­kel­lo­ja yh­teis­kun­nan sy­vem­mäs­tä ke­hi­tyk­sen vi­nou­mas­ta?

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Paula iloitsee kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Paula iloit­see kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin eteen teh­dys­tä työstä

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Päätoimittaja pohtii, miten pärjätä, kun kilpaillaan osaajista
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja pohtii, miten pär­jä­tä, kun kil­pail­laan osaa­jis­ta

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Erja tekee tilinpäätöstä viime vuodesta: Seurakunnalla oli paljon täitä ja haasteita, mutta hyvä syke ja sitoutuminen säilyivät
Kolumni Erja Oikarinen

Erja tekee ti­lin­pää­tös­tä viime vuo­des­ta: Seu­ra­kun­nal­la oli paljon täitä ja haas­tei­ta, mutta hyvä syke ja si­tou­tu­mi­nen säi­lyi­vät

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Ole niin kuin Elias, Minna tai Pentti – tai ainakin melkein
Kolumni Heli Rintala

Ole niin kuin Elias, Minna tai Pentti – tai ainakin melkein

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Jere vakuuttaa: Kesällä nähdään entistä vahvempi Kempeleen Kiri.
Kolumni Jere Lehto

Jere va­kuut­taa: Kesällä nähdään entistä vah­vem­pi Kem­pe­leen Kiri.

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Miksi  kukaan ei puhu päihdehoitokriisistä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Miksi kukaan ei puhu päih­de­hoi­tok­rii­sis­tä?

21.03.2023 20:00
Tilaajille
Vaalipostia: Sinä päätät, kuka päättää – yksikin ääni voi ratkaista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Sinä päätät, kuka päättää – yksikin ääni voi rat­kais­ta

21.03.2023 19:00
Tilaajille
Ketolanperän väki kokoontui latukahvilaan ulkoilemaan ja herkuttelemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helena Junnonaho

Ke­to­lan­pe­rän väki ko­koon­tui la­tu­kah­vi­laan ul­koi­le­maan ja her­kut­te­le­maan

15.03.2023 12:00
Tilaajille
Oskari pohtii, miten sähkötupakkamuoti saadaan kuopattua
Kolumni Oskari Juntunen

Oskari pohtii, miten säh­kö­tu­pak­ka­muo­ti saadaan kuo­pat­tua

15.03.2023 06:01
Tilaajille
Kohtuuton kohkaaminen tärkeästäkin asiasta kääntyy lopulta kohdettansa vastaan, sanoo Arto
Kolumni Arto Tahkola

Koh­tuu­ton koh­kaa­mi­nen tär­keäs­tä­kin asiasta kääntyy lopulta koh­det­tan­sa vas­taan, sanoo Arto

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Timo kysyy, mistä meidän Suomessamme kannattaa pitää kiinni
Kolumni Timo Juntunen

Timo kysyy, mistä meidän Suo­mes­sam­me kan­nat­taa pitää kiinni

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Lupaatko olla äänestyskunnossa, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Lu­paat­ko olla ää­nes­tys­kun­nos­sa, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Lakeuden alue tarvitsee yhteisten asioiden hoitajaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: La­keu­den alue tar­vit­see yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­jaa

15.03.2023 07:49
Tilaajille