Mielipide

Lähimatkailu hittituotteeksi, kannustavat alueemme kunnanhallitusten puheenjohtajat
Lukijalta
Mielipide

Lä­hi­mat­kai­lu hit­ti­tuot­teek­si, kan­nus­ta­vat alueem­me kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat

15.01.2021 10:56
Suden karkottaminen kotipitäjästään on julmaa hommaa, kirjoittaa Matti Nikkilä
Lukijalta Mielipide Matti Nikkilä

Suden kar­kot­ta­mi­nen ko­ti­pi­tä­jäs­tään on julmaa hommaa, kir­joit­taa Matti Nikkilä

14.01.2021 11:08
Tilaajille
Suomi tarvitsee  rakenteellisia muutoksia, kirjoittaa Oulun kauppakamarin puheenjohtaja Erja Sankari
Lukijalta

Suomi tar­vit­see ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia, kir­joit­taa Oulun kaup­pa­ka­ma­rin pu­heen­joh­ta­ja Erja Sankari

13.01.2021 10:16
Tilaajille
"Mennyt vuosi osoitti, kuinka tärkeä rooli seurakunnallamme alueen ihmisille on" – viestintäpäällikkö-Tuukka muistuttaa alkaneen vuoden olevan täynnä toivoa
Kolumni Tuukka Myllymäki

"Mennyt vuosi osoit­ti, kuinka tärkeä rooli seu­ra­kun­nal­lam­me alueen ih­mi­sil­le on" – vies­tin­tä­pääl­lik­kö-Tuuk­ka muis­tut­taa al­ka­neen vuoden olevan täynnä toivoa

13.01.2021 06:01
Tilaajille
Päätoimittaja aikoo ottaa koronarokotteen, kun sen aika koittaa: "Maailma ilman lääketieteen kehitystyötä olisi hyvin toisenlainen ja meille paljon vaarallisempi"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja aikoo ottaa ko­ro­na­ro­kot­teen, kun sen aika koit­taa: "Maail­ma ilman lää­ke­tie­teen ke­hi­tys­työ­tä olisi hyvin toi­sen­lai­nen ja meille paljon vaa­ral­li­sem­pi"

13.01.2021 05:12
Tilaajille
Sauli miettii millainen teknologinen harppaus tänä päivänä saattaisi ällistyttää, sillä vielä sata vuotta sitten se oli sähkö – mutta jos Elias Lönnrot olisi saanut päättää, emme puhuisi sähköstä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli miettii mil­lai­nen tek­no­lo­gi­nen harp­paus tänä päivänä saat­tai­si äl­lis­tyt­tää, sillä vielä sata vuotta sitten se oli sähkö – mutta jos Elias Lönnrot olisi saanut päät­tää, emme puhuisi säh­kös­tä

13.01.2021 05:01
Tilaajille
Toipumisen alkuun tipattomalla tammikuulla: "Jos alkoholin käyttö aiheuttaa haittaa, kannattaa hakeutua hoitoon ja myös saman kokeneiden vertaistuen pariin"
Lukijalta Mielipide Kirsi Mäki

Toi­pu­mi­sen alkuun ti­pat­to­mal­la tam­mi­kuul­la: "Jos al­ko­ho­lin käyttö ai­heut­taa hait­taa, kan­nat­taa ha­keu­tua hoitoon ja myös saman ko­ke­nei­den ver­tais­tuen pariin"

12.01.2021 13:05
Miten korona vaikuttaa vaaleihin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kannattaa ottaa vaalipaikalle mukaan"
Kolumni Mikko Salmi

Miten korona vai­kut­taa vaa­lei­hin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kan­nat­taa ottaa vaa­li­pai­kal­le mukaan"

12.01.2021 12:52
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen kiinnittää huomiota ruokalähettien asemaan: "On todennäköistä, että jos mitään ei tehdä, niin alustatyö ja työsuhteiden työn naamiointi yrittäjyydeksi yleistyy muuallakin työelämässä ja lisää työmarkkinoiden epävarmuutta"
Kolumni Hanna Sarkkinen

Kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen kiin­nit­tää huo­mio­ta ruo­ka­lä­het­tien ase­maan: "On to­den­nä­köis­tä, että jos mitään ei tehdä, niin alus­ta­työ ja työ­suh­tei­den työn naa­mioin­ti yrit­tä­jyy­dek­si yleis­tyy muual­la­kin työ­elä­mäs­sä ja lisää työ­mark­ki­noi­den epä­var­muut­ta"

12.01.2021 12:48
"Taloudellisessa tukemisessa varsinaiset tienhuoltomäärärahat tulisi säilyttää vähintään ennallaan kunnan eri alueiden palveluiden tasavertaisuuden vuoksi"
Lukijalta Mielipide Martti Kaisto

"Ta­lou­del­li­ses­sa tu­ke­mi­ses­sa var­si­nai­set tien­huol­to­mää­rä­ra­hat tulisi säi­lyt­tää vä­hin­tään en­nal­laan kunnan eri aluei­den pal­ve­lui­den ta­sa­ver­tai­suu­den vuoksi"

06.01.2021 13:17
Tilaajille
Eduskunnasta – Katja Hännisen kolumni: Suomi ei tarvitse HX-hävittäjiä
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Suomi ei tar­vit­se HX-hä­vit­tä­jiä

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Tiinan mielestä tylsä on hyvä!
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiinan mie­les­tä tylsä on hyvä!

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Päätoimittaja pohtii: Vaalit lähestyvät, miten kohdata äänestäjät?
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja pohtii: Vaalit lä­hes­ty­vät, miten kohdata ää­nes­tä­jät?

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Kaupin Eero haluaa actionia koululaisten arkeen
Kolumni Eero Kauppi

Kaupin Eero haluaa ac­tio­nia kou­lu­lais­ten arkeen

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Erja elää todeksi joululaulun sanat: En etsi valtaa, loistoa,  en kaipaa kultaakaan
Kolumni Erja Oikarinen

Erja elää todeksi jou­lu­lau­lun sanat: En etsi valtaa, lois­toa, en kaipaa kul­taa­kaan

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Kylmää politiikkaa Oulussa, kirjoittaa oulunsalolaisvaltuutettu Anne Snellman
Lukijalta Mielipide Anne Snellman

Kylmää po­li­tiik­kaa Ou­lus­sa, kir­joit­taa ou­lun­sa­lo­lais­val­tuu­tet­tu Anne Snell­man

04.01.2021 09:28
Tilaajille
"Kun ruokatunti alkoi, ottivat muut oppilaat eväänsä esiin ja vähän haikein mielin hyvinkin pienikokoisena poikana katselin, kun muut alkoivat syömään"
Lukijalta Mielipide Jorma Seestie

"Kun ruo­ka­tun­ti alkoi, ottivat muut op­pi­laat eväänsä esiin ja vähän haikein mielin hy­vin­kin pie­ni­ko­koi­se­na poikana kat­se­lin, kun muut al­koi­vat syö­mään"

27.12.2020 11:54
Tilaajille
Liminkalainen Matti Nikkilä: "Nykyinen suosion kalastelu petoeläinten kustannuksella on saanut surkuhupaisia piirteitä"
Lukijalta Mielipide Matti Nikkilä

Li­min­ka­lai­nen Matti Nik­ki­lä: "Ny­kyi­nen suosion ka­las­te­lu pe­to­eläin­ten kus­tan­nuk­sel­la on saanut sur­ku­hu­pai­sia piir­tei­tä"

26.12.2020 11:49
Tilaajille
Kempeleläinen kunnanvaltuutettu Sanna Laine haluaa sosiaalityöhön riittävät resurssit: "Johtamisen tehtävänä on varmistaa vaikuttavat ja laadukkaat sosiaalipalvelut"
Lukijalta Mielipide Sanna Laine

Kem­pe­le­läi­nen kun­nan­val­tuu­tet­tu Sanna Laine haluaa so­siaa­li­työ­hön riit­tä­vät re­surs­sit: "Joh­ta­mi­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa vai­kut­ta­vat ja laa­duk­kaat so­siaa­li­pal­ve­lut"

24.12.2020 11:42
Tilaajille
Olavi oli Lucian päivänä mukana Tyrnävän toritapahtumassa ja pettyi, kun asiakkaita ei ollutkaan
Lukijalta Mielipide Olavi Keinänen

Olavi oli Lucian päivänä mukana Tyr­nä­vän to­ri­ta­pah­tu­mas­sa ja pettyi, kun asiak­kai­ta ei ol­lut­kaan

23.12.2020 07:44
Tilaajille
Janne Heikkinen haluaa pysäyttää jengiväkivallan: "On rehellistä sanoa, ettei pääkaupunkimme kadut ole pimeään aikaan enää niin turvallisia kaikille nuorille, mihin olemme aikaisemmin tottuneet"
Kolumni Janne Heikkinen

Janne Heik­ki­nen haluaa py­säyt­tää jen­gi­vä­ki­val­lan: "On re­hel­lis­tä sanoa, ettei pää­kau­pun­kim­me kadut ole pimeään aikaan enää niin tur­val­li­sia kai­kil­le nuo­ril­le, mihin olemme ai­kai­sem­min tot­tu­neet"

23.12.2020 07:11
Hailuotolaiset kahdeksaluokkalaiset Venla ja Lumi toivovat hyvää joulua koronasta huolimatta: "Jokainen voi omalla tavallaan miettiä, miten voisi viettää tätä joulua mahdollisimman mukavasti"
Kolumni Lumi Ripatti ja Venla Lepistö

Hai­luo­to­lai­set kah­dek­sa­luok­ka­lai­set Venla ja Lumi toi­vo­vat hyvää joulua ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta: "Jo­kai­nen voi omalla ta­val­laan miet­tiä, miten voisi viettää tätä joulua mah­dol­li­sim­man mu­ka­vas­ti"

23.12.2020 05:48
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli toivottaa hyvää joulua ja muistuttaa, että pyhien aikana kannattaa hetkeksi jarruttaa
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li toi­vot­taa hyvää joulua ja muis­tut­taa, että pyhien aikana kan­nat­taa het­kek­si jar­rut­taa

23.12.2020 05:08
Tilaajille
Tyrnävän kirkkoherra Teemu Isokääntä katseen taivaalle: "Samalla ymmärrän, että nuo pienet valopisteet kaukana jossain voivat olla helposti aurinkoamme isompia, planeetastamme puhumattakaan"
Kolumni Teemu Isokääntä

Tyr­nä­vän kirk­ko­her­ra Teemu Iso­kään­tä katseen tai­vaal­le: "Sa­mal­la ym­mär­rän, että nuo pienet va­lo­pis­teet kaukana jossain voivat olla hel­pos­ti au­rin­koam­me isom­pia, pla­nee­tas­tam­me pu­hu­mat­ta­kaan"

23.12.2020 05:02
Tilaajille
Sauli muistelee lapsuuden joulukorttitalkoita isoäidin kanssa: "Ihailin ässän kaunista kaarta, teen hentoa yläviivaa ja kirjainten luontevaa liittoa"
Kolumni Sauli pahkasalo

Sauli muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­kort­ti­tal­koi­ta iso­äi­din kanssa: "I­hai­lin ässän kau­nis­ta kaarta, teen hentoa ylä­vii­vaa ja kir­jain­ten luon­te­vaa liit­toa"

23.12.2020 04:32
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila sai sittenkin komean ukkometson joulupöytään –"Sattuneesta syystä oma metsästysharrastus on jäänyt lapsen kenkiin"
Kolumni Vesa Anttila

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila sai sit­ten­kin komean uk­ko­met­son jou­lu­pöy­tään –"­Sat­tu­nees­ta syystä oma met­säs­tys­har­ras­tus on jäänyt lapsen ken­kiin"

23.12.2020 04:10
Monta tapaa tehdä hyvää – viisivuotias LC Kempele Aurora on toteuttanut palvelutehtäväänsä myös korona-aikana
Lukijalta Mielipide Tuula Rauma

Monta tapaa tehdä hyvää – vii­si­vuo­tias LC Kempele Aurora on to­teut­ta­nut pal­ve­lu­teh­tä­vään­sä myös ko­ro­na-ai­ka­na

22.12.2020 09:51
Tilaajille
Lasten lisääntyvä  turvattomuus ei johdu susista
Lukijalta Mielipide Heidi Arffman

Lasten li­sään­ty­vä tur­vat­to­muus ei johdu susista

18.12.2020 08:24
Tilaajille
Heidi Haataja muistuttaa, että kunta on yhtä vahva kuin sen työntekijät: "Se ei riitä, että käydään ison delegaation kanssa tutustumassa eri yksiköihin ja ohimennen kysytään kuulumisia"
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja

Heidi Haataja muis­tut­taa, että kunta on yhtä vahva kuin sen työn­te­ki­jät: "Se ei riitä, että käydään ison de­le­gaa­tion kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri yk­si­köi­hin ja ohi­men­nen ky­sy­tään kuu­lu­mi­sia"

17.12.2020 08:21
Tilaajille
Poistuisiko susiongelma, jos otettaisiin loukuilla kiinni kolme laumaa ja siirretäisiin yksi Helsingin keskustaan ja kaksi Brysselin keskustaan puistojen rauhaan, kysyy Terho Lipsonen
Lukijalta Mielipide Terho Lipsonen

Pois­tui­si­ko su­sion­gel­ma, jos otet­tai­siin lou­kuil­la kiinni kolme laumaa ja siir­re­täi­siin yksi Hel­sin­gin kes­kus­taan ja kaksi Brys­se­lin kes­kus­taan puis­to­jen rau­haan, kysyy Terho Lip­so­nen

16.12.2020 08:18
Tilaajille