Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Mielipide

"Täytyy muistaa, että ihmiset ovat jo tehneet paljonkin omassa arjessaan tekoja ilmaston ja luonnon hyväksi. Niitäkin pitää arvostaa" – kansanedustaja Juha Pylväs toteaa keppilinjan vain suututtavan ihmisiä
Kolumni
Juha Pylväs

"Täytyy muis­taa, että ihmiset ovat jo tehneet pal­jon­kin omassa ar­jes­saan tekoja il­mas­ton ja luonnon hy­väk­si. Nii­tä­kin pitää ar­vos­taa" – kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs toteaa kep­pi­lin­jan vain suu­tut­ta­van ihmisiä

15.09.2021 06:54
Risupaketista on syytä ottaa oppia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ri­su­pa­ke­tis­ta on syytä ottaa oppia

15.09.2021 06:51
Tilaajille
"Mitä ilon ja riemun näyttämisessä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voitettavaa?" – Marko kannustaa hymyilemään ja nauramaan, sillä ne tekevät hyvää
Kolumni Marko Pohjanrinne

"Mitä ilon ja riemun näyt­tä­mi­ses­sä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voi­tet­ta­vaa?" – Marko kan­nus­taa hy­myi­le­mään ja nau­ra­maan, sillä ne tekevät hyvää

15.09.2021 06:49
Tilaajille
"Luontoarvoja kunnioittavaan, vastuulliseen matkailun kehittämiseen on tarve ja tahto kaikilla", kirjoittaa Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen
Kolumni Aki Heiskanen

"Luon­toar­vo­ja kun­nioit­ta­vaan, vas­tuul­li­seen mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen on tarve ja tahto kai­kil­la", kir­joit­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen

15.09.2021 06:45
"Pappikaan ei voisi yksin nauttia ehtoollista, vaikka kuinka haluaisi", kirjoittaa Lumijoen vs. kirkkoherra Salla Autere – ehtoollisessa korostuu yhteisöllisyys
Kolumni Salla Autere

"Pap­pi­kaan ei voisi yksin nauttia eh­tool­lis­ta, vaikka kuinka ha­luai­si", kir­joit­taa Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Salla Autere – eh­tool­li­ses­sa ko­ros­tuu yh­tei­söl­li­syys

15.09.2021 06:42
Tilaajille
Mutta voisiko lähijunayhteyttä jo kokeilla ennen kaksoisraidetta, miettii päätoimittaja ja toivoo sanoista päästävän vihdoin tekoihin
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Mutta voisiko lä­hi­ju­na­yh­teyt­tä jo ko­keil­la ennen kak­sois­rai­det­ta, miettii pää­toi­mit­ta­ja ja toivoo sa­nois­ta pääs­tä­vän vihdoin te­koi­hin

15.09.2021 01:31
Tilaajille
Sauli sai tädiltään kellon, jonka taustalla on koskettava tarina Amerikan siirtolaisista ja kotiseudun jättämisestä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli sai tä­dil­tään kellon, jonka taus­tal­la on kos­ket­ta­va tarina Ame­ri­kan siir­to­lai­sis­ta ja ko­ti­seu­dun jät­tä­mi­ses­tä

15.09.2021 01:29
Tilaajille
Susien luontaisten elintapojen paheksunta on tekopyhyyttä, kirjoittaa tyrnäväläinen Heidi Arffman: "Kyse on luonnonmukaisesta ja vaistonvaraisesta toiminnasta, ei eläinrääkkäyksestä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Susien luon­tais­ten elin­ta­po­jen pa­hek­sun­ta on te­ko­py­hyyt­tä, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen Heidi Arff­man: "Kyse on luon­non­mu­kai­ses­ta ja vais­ton­va­rai­ses­ta toi­min­nas­ta, ei eläin­rääk­käyk­ses­tä"

09.09.2021 06:33
Tilaajille
Mikä on kirkon perustehtävä, miettii Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski: "Monelle lakeuden alueen asujalle seurakunta merkitsee sitä turvallista paikkaa, jonne lapset viedään kerhoon, jossa diakonia-apua annetaan tai minne kuoleman koittaessa otetaan yhteyttä"
Kolumni Pekka Tuomikoski

Mikä on kirkon pe­rus­teh­tä­vä, miettii Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki: "Mo­nel­le la­keu­den alueen asu­jal­le seu­ra­kun­ta mer­kit­see sitä tur­val­lis­ta paik­kaa, jonne lapset viedään ker­hoon, jossa dia­ko­nia-apua an­ne­taan tai minne kuo­le­man koit­taes­sa otetaan yh­teyt­tä"

08.09.2021 16:34
Tilaajille
Jannen mielestä isyyslaki on korjattava nopeasti: On tapaus, jossa  petetty mies on lakiin nojaten määrätty lapsen isäksi ja kustannusten maksajaksi, vaikka myöhempi isyystesti osoitti toista
Kolumni Janne Heikkinen

Jannen mie­les­tä isyys­la­ki on kor­jat­ta­va no­peas­ti: On tapaus, jossa petetty mies on lakiin nojaten mää­rät­ty lapsen isäksi ja kus­tan­nus­ten mak­sa­jak­si, vaikka myö­hem­pi isyys­tes­ti osoitti toista

08.09.2021 06:00
Työtä tarjolla – onko tekijöitä, kysyy Jussi: "Tarvitaan pitovoimaa, että työntekijät pysyvät alueellamme"
Kolumni Jussi Riikonen

Työtä tar­jol­la – onko te­ki­jöi­tä, kysyy Jussi: "Tar­vi­taan pi­to­voi­maa, että työn­te­ki­jät pysyvät alueel­lam­me"

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Osittain paikalla, osittain etänä – parantaisiko laki etätyön varjopuolia?
Kolumni Heli Rintala

Osit­tain pai­kal­la, osit­tain etä­nä – ­pa­ran­tai­si­ko laki etätyön var­jo­puo­lia?

08.09.2021 06:00
Erilaiset tapahtumat ja alueen ihmiset ovat juurruttaneet minua syvemmälle lakeuden maaperään, kirjoittaa Saara ja siivoaa sen jälkeen työpöytänsä
Kolumni Saara Kolehmainen

Eri­lai­set ta­pah­tu­mat ja alueen ihmiset ovat juur­rut­ta­neet minua sy­vem­mäl­le la­keu­den maa­pe­rään, kir­joit­taa Saara ja siivoaa sen jälkeen työ­pöy­tän­sä

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Kannattaa toimia, vaikka ilmastonmuutosuutiset olisivat miten masentavia
Pääkirjoitus Heli Rintala

Kan­nat­taa toimia, vaikka il­mas­ton­muu­tos­uu­ti­set oli­si­vat miten ma­sen­ta­via

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Työajan lyhennys työllisyyden takeeksi? Raimon mielestä meillä pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun
Kolumni Raimo Piirainen

Työajan ly­hen­nys työl­li­syy­den ta­keek­si? Raimon mie­les­tä meillä pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun

01.09.2021 06:00
Parhaat kesävieraat sanovat mää!
Kolumni Vilma Ylilauri

Parhaat ke­sä­vie­raat sanovat mää!

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Hyvästi, kesä – Kari muistuttaa kesän olevan luonnon lahja meille kaikille
Kolumni Kari Blomster

Hy­väs­ti, kesä – Kari muis­tut­taa kesän olevan luonnon lahja meille kai­kil­le

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Talouden suuntaa kääntämässä – kaikki on hyvin siihen saakka, kunnes talousjohtaja saapuu huoneeseen pilaamaan tunnelmaa, kirjoittaa Juho
Kolumni Juho Leppänen

Ta­lou­den suuntaa kään­tä­mäs­sä – ­kaik­ki on hyvin siihen saakka, kunnes ta­lous­joh­ta­ja saapuu huo­nee­seen pi­laa­maan tun­nel­maa, kir­joit­taa Juho

01.09.2021 06:00
Susi lammasten vaatteissa: Hirvittävää eläinrääkkäystä, kauhistelee Nikkilän Matti
Mielipidekirjoitus Matti Nikkilä

Susi lam­mas­ten vaat­teis­sa: Hir­vit­tä­vää eläin­rääk­käys­tä, kau­his­te­lee Nik­ki­län Matti

26.08.2021 16:44
Lumijoen peruskoulun vuosien 1973–1979 luokka koolla - viimeisestä kokoontumisesta on kulunut yli 40 vuotta
Mielipidekirjoitus

Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun vuosien 1973–1979 luokka koolla - vii­mei­ses­tä ko­koon­tu­mi­ses­ta on kulunut yli 40 vuotta

26.08.2021 16:43
"Rippileirillä on turvallista olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla itsenäinen aikuinen", sanoo Minna Tyrnävän seurakunnasta
Kolumni Minna Virtanen

"Rip­pi­lei­ril­lä on tur­val­lis­ta olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla it­se­näi­nen ai­kui­nen", sanoo Minna Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nas­ta

25.08.2021 08:49
Tilaajille
Koulu keskellä kylää ja museoitakin - Markun mielestä Liminka voisi hyödyntää kunnan historiaa paljon nykyistä aktiivisemmin
Kolumni Markku Kuorilehto

Koulu kes­kel­lä kylää ja mu­seoi­ta­kin - Markun mie­les­tä Liminka voisi hyö­dyn­tää kunnan his­to­riaa paljon ny­kyis­tä ak­tii­vi­sem­min

25.08.2021 06:01
Tilaajille
Ei tässä syyllisiä kaivata vaan laskevia ilmastopäästöjä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella viljelijällä on vilpitön halu toimia ilmaston hyväksi
Kolumni Jenni Pitko

Ei tässä syyl­li­siä kaivata vaan las­ke­via il­mas­to­pääs­tö­jä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella vil­je­li­jäl­lä on vil­pi­tön halu toimia il­mas­ton hyväksi

25.08.2021 06:00
On eräs asia, jota ilman Saara ei oikein pärjää
Kolumni Saara Kolehmainen

On eräs asia, jota ilman Saara ei oikein pärjää

25.08.2021 08:37
Tilaajille
Pekka ennustaa, että kun sote-uudistus etenee, tulevana syksynä taistellaan etupiireistä kyynärpäät koholla
Kolumni Pekka Rajala

Pekka en­nus­taa, että kun so­te-uu­dis­tus etenee, tu­le­va­na syksynä tais­tel­laan etu­pii­reis­tä kyy­när­päät koholla

25.08.2021 06:00
Yhteinen kulttuuriperintömme säilyy, kun muistetaan kertoa tarinoita
Kolumni Heli Rintala

Yh­tei­nen kult­tuu­ri­pe­rin­töm­me säilyy, kun muis­te­taan kertoa ta­ri­noi­ta

25.08.2021 06:00
Tilaajille
Mari jaksaa kiertää kirkkoja, vaikka näkee niitä työssään kanttorinakin: "Kirkot ovat arkkitehtonisesti, kulttuurillisesti ja taiteellisesti upeita rakennuksia, mutta niissä on hyvä käydä myös rauhoittumassa.
Kolumni Mari Liukkonen

Mari jaksaa kiertää kirk­ko­ja, vaikka näkee niitä työs­sään kant­to­ri­na­kin: "Kirkot ovat ark­ki­teh­to­ni­ses­ti, kult­tuu­ril­li­ses­ti ja tai­teel­li­ses­ti upeita ra­ken­nuk­sia, mutta niissä on hyvä käydä myös rau­hoit­tu­mas­sa.

18.08.2021 04:00
Tilaajille
"Hyvä johtaja ei aseta työntekijöitä kilpailuasemaan vaan osaa hyödyntää jokaisen vahvuuksia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi" – Mira kirjoittaa työpaikkakiusaamisesta ja muistuttaa, että toimivassa työympäristössä asiasta puhutaan, sovitaan rajat ja pyydetään anteeksi
Kolumni Mira Sovijärvi

"Hyvä johtaja ei aseta työn­te­ki­jöi­tä kil­pai­lu­ase­maan vaan osaa hyö­dyn­tää jo­kai­sen vah­vuuk­sia yh­tei­sen ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si" – Mira kir­joit­taa työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta ja muis­tut­taa, että toi­mi­vas­sa työ­ym­pä­ris­tös­sä asiasta pu­hu­taan, so­vi­taan rajat ja pyy­de­tään an­teek­si

18.08.2021 02:38
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja innostui uudesta kesätapahtumasta ja kannustaa ammentamaan entistä voimakkaammin alueemme historiaa esille
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja in­nos­tui uudesta ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta ja kan­nus­taa am­men­ta­maan entistä voi­mak­kaam­min alueem­me his­to­riaa esille

18.08.2021 01:49
Tilaajille
Koulukiusaaminen on väkivaltaa, huomauttaa Heli: "Jos kyse olisi ollut aikuisista ja heidän työpaikoistaan, vastaavien tapahtumien kohdalla puhuttaisiin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta"
Kolumni Heli Rintala

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vä­ki­val­taa, huo­maut­taa Heli: "Jos kyse olisi ollut ai­kui­sis­ta ja heidän työ­pai­kois­taan, vas­taa­vien ta­pah­tu­mien koh­dal­la pu­hut­tai­siin hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta"

18.08.2021 01:46
Tilaajille