Mielipide

Vaalipostia: "Kempeleessä hulevesiverkolle ei ole juuri minkäänlaista todellista tarvetta"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tapio Juvani

Vaa­li­pos­tia: "Kem­pe­lees­sä hu­le­ve­si­ver­kol­le ei ole juuri min­kään­lais­ta to­del­lis­ta tar­vet­ta"

14.04.2021 06:39
Päätoimittaja ihmettelee, tallettaako kukaan lähihistoriaa: Mitä jää tästä ajasta jäljelle 1980-luvun eläneelle?
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja ih­met­te­lee, tal­let­taa­ko kukaan lä­hi­his­to­riaa: Mitä jää tästä ajasta jäl­jel­le 1980-lu­vun elä­neel­le?

14.04.2021 06:12
Tilaajille
Keskustelu Nahkurin alueesta ja kulttuuriarvoista sai Heidi Arffmanin pohtimaan suojelun arvoisia paikkoja– Purkutuomion saanut Tyrnävän entinen neuvola edustaa tyypin TT2 terveystaloa
Lukijalta Mielipide Heidi Arffman

Kes­kus­te­lu Nah­ku­rin aluees­ta ja kult­tuu­ri­ar­vois­ta sai Heidi Arff­ma­nin poh­ti­maan suo­je­lun ar­voi­sia paik­ko­ja– Pur­ku­tuo­mion saanut Tyr­nä­vän entinen neuvola edustaa tyypin TT2 ter­veys­ta­loa

14.04.2021 06:04
Tilaajille
Hailuodon kanttori  Mari Liukkonen selvitti hailuotolaisten virren –Tiedätkö, miten se alkaa?
Kolumni Mari Liukkonen

Hai­luo­don kant­to­ri Mari Liuk­ko­nen sel­vit­ti hai­luo­to­lais­ten virren –Tie­dät­kö, miten se alkaa?

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Viiden lapsen äitinä kansanedustaja Katja Hänninen haluaa aloittaa kornoarajoitusten poiston nuorista ja lapsista: "Pelkkä rajoitusten purkaminen ei riitä, vaan meidän on kuunneltava lapsia ja heidän huoliaan tulevasta."
Kolumni Katja Hänninen

Viiden lapsen äitinä kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen haluaa aloit­taa kor­noa­ra­joi­tus­ten poiston nuo­ris­ta ja lap­sis­ta: "Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta."

14.04.2021 06:00
Tekonurmet vihertävät kohta pelikentillä! Ajax-Sarkkirannan puheenjohtaja Antti Näykki kannustaa palaamaan jalkapalloilun pariin, sillä kentällä luodaan muistoja ja ystäviä elämän ajaksi
Kolumni Antti Näykki

Te­ko­nur­met vi­her­tä­vät kohta pe­li­ken­til­lä! Ajax-Sark­ki­ran­nan pu­heen­joh­ta­ja Antti Näykki kan­nus­taa pa­laa­maan jal­ka­pal­loi­lun pariin, sillä ken­täl­lä luodaan muis­to­ja ja ystäviä elämän ajaksi

14.04.2021 06:00
Tilaajille
”Mitäs neljännelle valtiomahdille kuuluu?” – Sauli muistaa auringon paistaneen kirkkaasti Rantakylän hiihtostadionilla, kun edesmennyt Jorma Jokela puhutteli häntä yläpuolella olleesta katsomosta
Kolumni Sauli Pahkasalo

”Mitäs nel­jän­nel­le val­tio­mah­dil­le kuu­luu?” – Sauli muistaa au­rin­gon pais­ta­neen kirk­kaas­ti Ran­ta­ky­län hiih­tos­ta­dio­nil­la, kun edes­men­nyt Jorma Jokela pu­hut­te­li häntä ylä­puo­lel­la ol­lees­ta kat­so­mos­ta

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Aki Heiskasen mielestä vuorovaikutuksella on väliä - Hailuodossa opetellaan ja opitaan jakamaan mielipiteitä yhdessä Erätauon äärellä ja samalla tuetaan yhteisöllisyyttä
Kolumni Aki Heiskanen

Aki Heis­ka­sen mie­les­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la on väliä - Hai­luo­dos­sa ope­tel­laan ja opitaan ja­ka­maan mie­li­pi­tei­tä yhdessä Erä­tauon äärellä ja samalla tuetaan yh­tei­söl­li­syyt­tä

14.04.2021 06:00
Muistokirjoitus: Aino Pulli mietiskeli, miten Suomen talous saataisiin kuntoon – Jos minä antaisin viisi euroa ja jokainen kansalainen oman tulotasonsa mukaan, saataisiin Suomi nousuun.”
Lukijalta Mielipide

Muis­to­kir­joi­tus: Aino Pulli mie­tis­ke­li, miten Suomen talous saa­tai­siin kuntoon – Jos minä an­tai­sin viisi euroa ja jo­kai­nen kan­sa­lai­nen oman tu­lo­ta­son­sa mukaan, saa­tai­siin Suomi nou­suun.”

13.04.2021 13:07
Tilaajille
Euroopan vaaran viikot – "Maailmalla jännitteet ovat nousseet suureksi ja sota voi alkaa vaikka vain vahingosta"
Lukijalta Mielipide Tuomas Okkonen

Eu­roo­pan vaaran viikot – "Maail­mal­la jän­nit­teet ovat nous­seet suu­rek­si ja sota voi alkaa vaikka vain va­hin­gos­ta"

13.04.2021 06:58
Tilaajille
Yhteistyöstä Oulun seudun kilpailuvaltti –laaditaan kattava listaus seudullisesti tärkeistä elinvoimainvestoinneista ja tuetaan niitä.
Lukijalta Mielipide

Yh­teis­työs­tä Oulun seudun kil­pai­lu­valt­ti –laa­di­taan kattava listaus seu­dul­li­ses­ti tär­keis­tä elin­voi­ma­in­ves­toin­neis­ta ja tuetaan niitä.

12.04.2021 06:47
Tilaajille
Vaalipostia: Kempele hakee säästöjä vammaispalveluja ulkoistamalla – "Asukkaat ja omaiset saivat kuulla vasta kokouksen jälkeen näistä asuntolan lakkautussuunnitelmista ja välittömästi yritettiin vaikuttaa kaikin tavoin asuntolan säilyttämisen puolesta"
Lukijalta Mielipide Johanna Ohukainen

Vaa­li­pos­tia: Kempele hakee sääs­tö­jä vam­mais­pal­ve­lu­ja ul­kois­ta­mal­la – "A­suk­kaat ja omaiset saivat kuulla vasta ko­kouk­sen jälkeen näistä asun­to­lan lak­kau­tus­suun­ni­tel­mis­ta ja vä­lit­tö­mäs­ti yri­tet­tiin vai­kut­taa kaikin tavoin asun­to­lan säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta"

09.04.2021 07:44
Tilaajille
Reino haluaisi vuoden 1918 sodasta käytettävän nimeä vapaussota: "Elettiinhän silloin Suomessa Venäjän keisarikunnan alamaisina"
Lukijalta Mielipide Reino Sevón

Reino ha­luai­si vuoden 1918 sodasta käy­tet­tä­vän nimeä va­paus­so­ta: "E­let­tiin­hän silloin Suo­mes­sa Venäjän kei­sa­ri­kun­nan ala­mai­si­na"

09.04.2021 07:38
Tilaajille
Jaakko Louhisalmi: "Lautuanneva ja muut mahdolliset tuulivoimahankkeet pitää ohjata kauas asutuskeskittymistä ja rakentaa niiden edellyttämä infra, vaikka se hankkeen kannattavuutta luonnollisesti hieman heikentää"
Lukijalta Mielipide Jaakko Louhisalmi

Jaakko Lou­hi­sal­mi: "Lau­tuan­ne­va ja muut mah­dol­li­set tuu­li­voi­ma­hank­keet pitää ohjata kauas asu­tus­kes­kit­ty­mis­tä ja ra­ken­taa niiden edel­lyt­tä­mä infra, vaikka se hank­keen kan­nat­ta­vuut­ta luon­nol­li­ses­ti hieman hei­ken­tää"

07.04.2021 15:36
Tilaajille
Vaalipostia: Faktaa Nahkurista ja Myllystä: "Tässä yhteydessä on unohdettu mainita, että Nahkurin kuntotarkastusraportin mukaan perustusten kuntoa ei ole edes tutkittu"
Lukijalta Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Faktaa Nah­ku­ris­ta ja Myl­lys­tä: "Tässä yh­tey­des­sä on unoh­det­tu mai­ni­ta, että Nah­ku­rin kun­to­tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan pe­rus­tus­ten kuntoa ei ole edes tut­kit­tu"

07.04.2021 07:34
Tilaajille
Vaalikeskustelu kuumentaa tunteita – kuntavaaliryhmiä on jouduttu perustamaan uusia, ja välillä toiminta sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan aika diktatuurista, toteaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Vaa­li­kes­kus­te­lu kuu­men­taa tun­tei­ta – kun­ta­vaa­li­ryh­miä on jou­dut­tu pe­rus­ta­maan uusia, ja välillä toi­min­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tuntuu olevan aika dik­ta­tuu­ris­ta, toteaa pää­toi­mit­ta­ja

07.04.2021 05:55
Tilaajille
Seurakuntapastori Niko värittäisi kevään myötätunnolla: "Me jokainen voimme teoillamme, valinnoillamme ja sanoillamme osoittaa myötätuntoa toisille"
Kolumni Niko Salminen

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko vä­rit­täi­si kevään myö­tä­tun­nol­la: "Me jo­kai­nen voimme teoil­lam­me, va­lin­noil­lam­me ja sa­noil­lam­me osoit­taa myö­tä­tun­toa toi­sil­le"

07.04.2021 05:29
Tilaajille
Vesa-Matti ei pidä kellon siirtämisestä – kumpi olisi parempi, pysyvä kesä- vai talviaika? "Useat unilääketieteen kansainväliset järjestöt suosittelevatkin siirtymistä pysyvään talviaikaan
Kolumni Vesa-Matti Matinolli

Ve­sa-Mat­ti ei pidä kellon siir­tä­mi­ses­tä – kumpi olisi pa­rem­pi, pysyvä kesä- vai tal­viai­ka? "Useat uni­lää­ke­tie­teen kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt suo­sit­te­le­vat­kin siir­ty­mis­tä py­sy­vään tal­vi­ai­kaan

07.04.2021 04:37
Tilaajille
Mikolle korona-ajassa on vaikeinta huumorin hiljainen kuolema: "Palaverit alkavat tiukasti kalvosulkeisilla ja pysyvät orjallisesti asiassa – ei hyvä"
Kolumni Mikko Salmi

Mikolle ko­ro­na-ajas­sa on vai­kein­ta huu­mo­rin hil­jai­nen kuo­le­ma: "Pa­la­ve­rit alkavat tiu­kas­ti kal­vo­sul­kei­sil­la ja pysyvät or­jal­li­ses­ti asiassa – ei hyvä"

06.04.2021 15:30
Ville Vähämäki kertoo vitsin, joka hänen mielestään kuvaa hyvin nykyistä liikkumisen verottamista: "Päätösten tulee olla sellaisia, että ne kohtelevat eri puolilla Suomea asuvia samanvertaisesti"
Kolumni Ville Vähämäki

Ville Vä­hä­mä­ki kertoo vitsin, joka hänen mie­les­tään kuvaa hyvin ny­kyis­tä liik­ku­mi­sen ve­rot­ta­mis­ta: "Pää­tös­ten tulee olla sel­lai­sia, että ne koh­te­le­vat eri puo­lil­la Suomea asuvia sa­man­ver­tai­ses­ti"

06.04.2021 14:33
Kevään merkit ilmassa ja kuokka maahan – Tuomo muistuttaa, että hyvää kannattaa odottaa
Kolumni Tuomo Perälä

Kevään merkit ilmassa ja kuokka maahan – Tuomo muis­tut­taa, että hyvää kan­nat­taa odottaa

31.03.2021 06:59
Tilaajille
Tuomas Okkonen: "Myös Limingassa on vähävaraisia, ja heikoimmassa asemassa olevat joutuvat leipäjonoon, jotta selviytyvät arjestaan"
Lukijalta Mielipide Tuomas Okkonen

Tuomas Ok­ko­nen: "Myös Li­min­gas­sa on vä­hä­va­rai­sia, ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa olevat jou­tu­vat lei­pä­jo­noon, jotta sel­viy­ty­vät ar­jes­taan"

31.03.2021 06:22
Tilaajille
Läpi lukkojenkin – Millainen olisi sinulle se ilosanoma, jota kaipaisit eniten elämääsi, kysyy Erja
Kolumni Erja Oikarinen

Läpi luk­ko­jen­kin – Mil­lai­nen olisi sinulle se ilo­sa­no­ma, jota kai­pai­sit eniten elä­mää­si, kysyy Erja

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Selvästi ja suomen kielellä – Tiina liputtaa äidinkielen puolesta
Kolumni Tiina Haapalainen

Sel­väs­ti ja suomen kie­lel­lä – Tiina li­put­taa äi­din­kie­len puo­les­ta

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Mitä tehdä Nahkurille? Sauli pohtii, miten Suomessa vanha on osattu hävittää
Kolumni Sauli Pahkasalo

Mitä tehdä Nah­ku­ril­le? Sauli pohtii, miten Suo­mes­sa vanha on osattu hä­vit­tää

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Marko pohtii itsensä ilmaisun iloa ja tuskaa: "Huojahteluni näkyy varmasti kauas katsomoon. Sydän jyskyttää, kädet hikoavat, kroppa tutisee, olo on poissaoleva"
Kolumni Marko Pohjanrinne

Marko pohtii itsensä il­mai­sun iloa ja tuskaa: "Huo­jah­te­lu­ni näkyy var­mas­ti kauas kat­so­moon. Sydän jys­kyt­tää, kädet hi­koa­vat, kroppa tu­ti­see, olo on pois­sao­le­va"

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Kohta helpottaa – Hanna-Leenan Aino-tädin mielestä maailma oli muuttunut yhdeksi sairashuoneeksi
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kohta hel­pot­taa – Han­na-Lee­nan Ai­no-tä­din mie­les­tä maailma oli muut­tu­nut yhdeksi sai­ras­huo­neek­si

31.03.2021 06:00
Tilaajille
"Harvennuksilla ylläpidetään myös metsän elinvoimaisuutta, näkymiä ja alueen monimuotoisia virkistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi marjastusta, sienestystä ja ulkoilua", muistuttavat Marja-Riitta ja Sari
Lukijalta Mielipide

"Har­ven­nuk­sil­la yl­lä­pi­de­tään myös metsän elin­voi­mai­suut­ta, näkymiä ja alueen mo­ni­muo­toi­sia vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia, esi­mer­kik­si mar­jas­tus­ta, sie­nes­tys­tä ja ul­koi­lua", muis­tut­ta­vat Mar­ja-Riit­ta ja Sari

26.03.2021 07:05
Tilaajille
"Rakenteellisen korruption piirteitä esiintyy esimerkiksi poliittisissa virkanimityksissä, poliittisessa rahoituksessa, julkisissa hankinnoissa sekä epävirallisissa päätöksentekoverkostoissa" – Petri Saarela toivoo, että kuntayhtiöiden edestä hälvennettäisiin sumuverhoa
Lukijalta Mielipide Petri Saarela

"Ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion piir­tei­tä esiin­tyy esi­mer­kik­si po­liit­ti­sis­sa vir­ka­ni­mi­tyk­sis­sä, po­liit­ti­ses­sa ra­hoi­tuk­ses­sa, jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa sekä epä­vi­ral­li­sis­sa pää­tök­sen­te­ko­ver­kos­tois­sa" – Petri Saarela toivoo, että kun­ta­yh­tiöi­den edestä häl­ven­net­täi­siin su­mu­ver­hoa

25.03.2021 07:02
Tilaajille
Ei nöyristellä, kehottaa päätoimittaja: "Ihailemme jonkin toisen paikkakunnan matkailullista vetovoimaa, mutta unohdamme omamme"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Ei nöy­ris­tel­lä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja: "I­hai­lem­me jonkin toisen paik­ka­kun­nan mat­kai­lul­lis­ta ve­to­voi­maa, mutta unoh­dam­me omamme"

24.03.2021 06:53
Tilaajille