Mielipide

Pirkko haluaa Kempeleeseen uuden kirjastotalon: "Alun perin väliaikaiset, liian pienet ja huonosti saavutettavat kauppakeskuksen ylimmän kerroksen tilat eivät vastaa enää kirjastolain henkeä"
Lukijalta
Tilaajille

Pirkko haluaa Kem­pe­lee­seen uuden kir­jas­to­ta­lon: "Alun perin vä­liai­kai­set, liian pienet ja huo­nos­ti saa­vu­tet­ta­vat kaup­pa­kes­kuk­sen ylimmän ker­rok­sen tilat eivät vastaa enää kir­jas­to­lain henkeä"

17:30 0
Ketolanperäntien turvallisuus puhuttaa – kyläyhdistyksen syysterveisissä monta muutakin tärkeää asiaa
Lukijalta

Ke­to­lan­pe­rän­tien tur­val­li­suus pu­hut­taa – ky­lä­yh­dis­tyk­sen syys­ter­vei­sis­sä monta muu­ta­kin tärkeää asiaa

24.10.2020 14:20 0
Tilaajille
"Tänä päivänä metsissä liikkuvat pyöräilijät käyttävät näitä polkuja ja teitä, eikä siitä koitune kenellekään erityistä haittaa"
Lukijalta

"Tänä päivänä met­sis­sä liik­ku­vat pyö­räi­li­jät käyt­tä­vät näitä polkuja ja teitä, eikä siitä koitune ke­nel­le­kään eri­tyis­tä hait­taa"

23.10.2020 14:18 0
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri: Susi ei kuulu pihapiiriin –"Keskustan kanta asiaan on selvä, tarvitsemme suden kannanhoidollisen metsästyksen"
Lukijalta

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiri: Susi ei kuulu pi­ha­pii­riin –"­Kes­kus­tan kanta asiaan on selvä, tar­vit­sem­me suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen"

22.10.2020 13:02 0
Oulunsalon seurakuntapastori Hanna kertoo kevään aikuisten rippikoulusta ja kysymyksistä taivaan ja maan välillä
Kolumni Hanna Vapaavuori

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Hanna kertoo kevään ai­kuis­ten rip­pi­kou­lus­ta ja ky­sy­myk­sis­tä taivaan ja maan välillä

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kari kertoo yhdestä mielenkiintoisesta päivästä kuntalaisten omassa olohuoneessa – hylkeentraanin keittämisestä viittavihkolahjoitukseen
Kolumni Kari Blomster

Kari kertoo yhdestä mie­len­kiin­toi­ses­ta päi­väs­tä kun­ta­lais­ten omassa olo­huo­nees­sa – hyl­keent­raa­nin keit­tä­mi­ses­tä viit­ta­vih­ko­lah­joi­tuk­seen

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Heli pohtii kirjojen merkitystä elämässään: "Elämä ilman fiktiota on kuin värityskirja, jota ei ole väritetty"
Kolumni Heli Rintala

Heli pohtii kir­jo­jen mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään: "Elämä ilman fik­tio­ta on kuin vä­ri­tys­kir­ja, jota ei ole vä­ri­tet­ty"

21.10.2020 05:59 0
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli pitää tärkeänä nuorten kuuntelemista, mutta toivoo myös koko kylä kasvattaa -periaatteen käyttöönottoa
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li pitää tär­keä­nä nuorten kuun­te­le­mis­ta, mutta toivoo myös koko kylä kas­vat­taa -pe­ri­aat­teen käyt­töön­ot­toa

21.10.2020 05:11 0
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtaja Aki: "Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta"
Kolumni Aki Heiskanen

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki: "Työyh­tei­sö toimii par­haim­mil­laan pei­li­nä, joka antaa meille mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la it­seäm­me toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta"

20.10.2020 20:55 0
Vältä suolaiset sudenkuopat, kehottaa Marttaliitto: "Suolamyllyt, ripaukset ja silmämääräinen arvio ovat huonoja mittoja suolan kanssa"
Lukijalta

Vältä suo­lai­set su­den­kuo­pat, ke­hot­taa Mart­ta­liit­to: "Suo­la­myl­lyt, ri­pauk­set ja sil­mä­mää­räi­nen arvio ovat huonoja mittoja suolan kanssa"

20.10.2020 14:06 0
Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ehdottaa kotitalousvähennyksen laajentamista ja nostamista: "Yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys"
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie eh­dot­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laa­jen­ta­mis­ta ja nos­ta­mis­ta: "Yli 75-vuo­tiail­le oma su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys"

20.10.2020 13:34 0
Kannanotto: Susien kannanhoidollista metsästystä tarvitaan
Lukijalta

Kan­na­not­to: Susien kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä tar­vi­taan

16.10.2020 12:32 0
Valitettavasti ei ole valitettu: "Monikaan Linnukkatien asukas ei ehkä tiedä, mitä on suunnitteilla"
Lukijalta

Va­li­tet­ta­vas­ti ei ole va­li­tet­tu: "Mo­ni­kaan Lin­nuk­ka­tien asukas ei ehkä tiedä, mitä on suun­nit­teil­la"

15.10.2020 11:50 0
Tilaajille
Liminganlahdella näkyy nyt paljon muuttolintuja
Lukijalta

Li­min­gan­lah­del­la näkyy nyt paljon muut­to­lin­tu­ja

15.10.2020 07:16 0
Selkäkipujen vuoksi Pia ei pystynyt enää istumaan tai juuri liikkumaan –apu löytyi lopulta kirjastosta ja itsensä kuuntelemisesta
Kolumni Pia Peltonen

Sel­kä­ki­pu­jen vuoksi Pia ei pys­ty­nyt enää is­tu­maan tai juuri liik­ku­maan –apu löytyi lopulta kir­jas­tos­ta ja itsensä kuun­te­le­mi­ses­ta

15.10.2020 06:56 0
Tilaajille
Veeti pohtii Yhdysvaltojen presidentinvaaleja: "Vaikka voisi olettaa Trumpin häviävän kyseiset vaalit aikaisemman kautensa toimien pohjalta, tulee kuitenkin muistaa vuoden 2016 vaalit"
Kolumni Veeti Mykkänen

Veeti pohtii Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­le­ja: "Vaikka voisi olettaa Trumpin hä­viä­vän ky­sei­set vaalit ai­kai­sem­man kau­ten­sa toimien poh­jal­ta, tulee kui­ten­kin muistaa vuoden 2016 vaalit"

14.10.2020 01:43 0
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että nyt ei saisi herpaantua ote taistelussa koronaa vastaan – jokaista tarvitaan ja pienillä teoilla on merkitystä

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että nyt ei saisi her­paan­tua ote tais­te­lus­sa koronaa vastaan – jo­kais­ta tar­vi­taan ja pie­nil­lä teoilla on mer­ki­tys­tä

14.10.2020 01:21 0
Tilaajille
Perättömiä syytöksiä maanomistajalta, kirjoittaa tyrnäväläinen maastopyöräilijä
Lukijalta

Pe­rät­tö­miä syy­tök­siä maa­no­mis­ta­jal­ta, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä

13.10.2020 14:29 0
Tilaajille
Kansanedustaja Mikko Kinnunen: "Kun teemme ahkerasti työtä, yritämme, maksamme veroja, huolehdimme maamme omavaraisuudesta, teemme vapaaehtoistyötä ja huolehdimme toisistamme, olemme isänmaan asialla"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kin­nu­nen: "Kun teemme ah­ke­ras­ti työtä, yri­täm­me, mak­sam­me veroja, huo­leh­dim­me maamme oma­va­rai­suu­des­ta, teemme va­paa­eh­tois­työ­tä ja huo­leh­dim­me toi­sis­tam­me, olemme isän­maan asial­la"

13.10.2020 13:47 0
Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi miettii brändikyselyn tuloksia: "Oulussa elämä ei kulu liikenneruuhkissa, ja palkalla saa keskituloinenkin maksettua omistusasunnon siedettävässä ajassa"
Kolumni Mikko Salmi

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi miettii brän­di­ky­se­lyn tu­lok­sia: "Ou­lus­sa elämä ei kulu lii­ken­ne­ruuh­kis­sa, ja pal­kal­la saa kes­ki­tu­loi­nen­kin mak­set­tua omis­tus­asun­non sie­det­tä­väs­sä ajassa"

13.10.2020 13:17 0
Velka- ja asumisneuvonta ehkäisee asumisen ongelmia – lauantaina 17. lokakuuta vietetään jälleen Asunnottomien yötä
Lukijalta Mielipide Sinikka Korpela

Velka- ja asu­mis­neu­von­ta eh­käi­see asu­mi­sen on­gel­mia – lauan­tai­na 17. lo­ka­kuu­ta vie­te­tään jälleen Asun­not­to­mien yötä

12.10.2020 17:07 0
Asko Lampinen kirjoitti metsästyspakinan: Italialainen Giulia naputti Jorman kiikaria ja sekös sai metsästäjämiehen melkein romahduksen partaalle
Lukijalta Mielipide Asko Lampinen

Asko Lam­pi­nen kir­joit­ti met­säs­tys­pa­ki­nan: Ita­lia­lai­nen Giulia naputti Jorman kii­ka­ria ja sekös sai met­säs­tä­jä­mie­hen melkein ro­mah­duk­sen par­taal­le

08.10.2020 14:42 0
Kun sota-aikana ikävä ja epätoivo oli suuri, toimi hevonen lohduttajana, kirjoittaa tyrnäväläinen hevosharrastaja Marita Suomela
Kolumni Marita Suomela

Kun so­ta-ai­ka­na ikävä ja epä­toi­vo oli suuri, toimi hevonen loh­dut­ta­ja­na, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen he­vos­har­ras­ta­ja Marita Suomela

07.10.2020 08:01 0
Tilaajille
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila toivoo oppositiolta uskottavaa vaihtoehtoa koronakriisin hoitoon –"Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, mitä opposition edustajat olisivat jättäneet tekemättä kritisoidessaan reilusti alijäämäistä budjettia"
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila toivoo op­po­si­tiol­ta us­kot­ta­vaa vaih­to­eh­toa ko­ro­na­krii­sin hoitoon –"Olisi kyllä mie­len­kiin­tois­ta kuulla, mitä op­po­si­tion edus­ta­jat oli­si­vat jät­tä­neet te­ke­mät­tä kri­ti­soi­des­saan rei­lus­ti ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia"

07.10.2020 02:32 0
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli toivoo uudelle verkkosivustolle kovaa käyttöä ja kannustaa aktivoimaan digitunnukset

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli toivoo uudelle verk­ko­si­vus­tol­le kovaa käyttöä ja kan­nus­taa ak­ti­voi­maan di­gi­tun­nuk­set

07.10.2020 01:46 0
Tilaajille
Tiina toivoo, että koulumaailman rooleja selkeytettäisiin: "Onko se enää kasvattamista, kun koulu joutuu toimimaan kiusaamistapauksissa sekä poliisina että tuomioistuimena?"
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina toivoo, että kou­lu­maail­man rooleja sel­key­tet­täi­siin: "Onko se enää kas­vat­ta­mis­ta, kun koulu joutuu toi­mi­maan kiu­saa­mis­ta­pauk­sis­sa sekä po­lii­si­na että tuo­miois­tui­me­na?"

07.10.2020 01:41 1
Tilaajille
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi tietää, että myyntiin tulevat tontit viedään taas käsistä: "Ihmiset arvostavat ja tekevät valintojaan lopulta hyvin arkisilla perusteilla -ja niihin kaikkiin jokainen kunta voi itse toiminnallaan vaikuttaa"

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi tietää, että myyn­tiin tulevat tontit viedään taas kä­sis­tä: "Ih­mi­set ar­vos­ta­vat ja tekevät va­lin­to­jaan lopulta hyvin ar­ki­sil­la pe­rus­teil­la -ja niihin kaik­kiin jo­kai­nen kunta voi itse toi­min­nal­laan vai­kut­taa"

07.10.2020 01:23 0
Tyrnävän seurakunnan lastenohjaaja Meiju Kaakinen kertoo yhden kertomuksen perhekerhosta: "Joitain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että perhekerhopäivä on päivä, jona jaksaa harjata hiukset"
Kolumni Meiju Kaakinen

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­ja Meiju Kaa­ki­nen kertoo yhden ker­to­muk­sen per­he­ker­hos­ta: "Joi­tain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että per­he­ker­ho­päi­vä on päivä, jona jaksaa harjata hiuk­set"

06.10.2020 15:09 0
Tilaajille
Tiesitkö, että yleisin roska on tupakantumppi? Leijonat ottavat kantaa taiteen keinoin
Lukijalta

Tie­sit­kö, että yleisin roska on tu­pa­kan­tump­pi? Lei­jo­nat ottavat kantaa taiteen keinoin

06.10.2020 07:41 0
Tyrnävän kunnanjohtaja valottaa kuntatalouden budjetointia:  "Talousarvio on merkittävä poliittinen tahdonilmaisu"
Kolumni Vesa Anttila

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja va­lot­taa kun­ta­ta­lou­den bud­je­toin­tia: "Ta­lou­sar­vio on mer­kit­tä­vä po­liit­ti­nen tah­do­nil­mai­su"

30.09.2020 07:50 0