Kempele
Viikko
KeKi murskasi PattU:n kunnareillaan, pelinjohtajat ottivat mittaa toisistaan kukkotappelussa – "Reagoin vain, kun vastustajan puolelta hyökättiin meidän pelaajia kohtaan"

KeKi murs­ka­si PattU:n kun­na­reil­laan, pe­lin­joh­ta­jat ottivat mittaa toi­sis­taan kuk­ko­tap­pe­lus­sa – "Rea­goin vain, kun vas­tus­ta­jan puo­lel­ta hyö­kät­tiin meidän pe­laa­jia koh­taan"

22.06.2022 22:07
Tilaajille
Numerot kertovat, mitä pitää tai ei pidä tehdä
Pääkirjoitus

Numerot ker­to­vat, mitä pitää tai ei pidä tehdä

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Elämyksellinen Gymnaestrada toi elämänmittaisia muistoja liminkalaisille ja kempeleläisille naisvoimistelijoille

Elä­myk­sel­li­nen Gym­naest­ra­da toi elä­män­mit­tai­sia muis­to­ja li­min­ka­lai­sil­le ja kem­pe­le­läi­sil­le nais­voi­mis­te­li­joil­le

21.06.2022 10:58
Kempeleen tilinpäätös hymyilytti talouspäällikköä – verotulot kasvavat kohisten

Kem­pe­leen ti­lin­pää­tös hy­myi­lyt­ti ta­lous­pääl­lik­köä – ­ve­ro­tu­lot kas­va­vat ko­his­ten

20.06.2022 19:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kempeleen Kirin Teemu Isoketo saavutti 500 tuodun juoksun rajapyykin

Kem­pe­leen Kirin Teemu Isoketo saa­vut­ti 500 tuodun juoksun ra­ja­pyy­kin

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – eniten koronaan kuolleita on ollut Oulussa, Kuusamossa ja Limingassa

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – eniten ko­ro­naan kuol­lei­ta on ollut Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Kempele-seuran puheenjohtaja Elisa Tervonen on ensimmäistä kertaa mukana yhdistyksen johtokuntatyössä, loppukesästä paljastetaan Luutamummo-patsas

Kem­pe­le-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Elisa Ter­vo­nen on en­sim­mäis­tä kertaa mukana yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­sä, lop­pu­ke­säs­tä pal­jas­te­taan Luu­ta­mum­mo-pat­sas

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleläisen Joni Tajakan lihas tarttuu – Penkkipunnerruksen maailmanmestarin tavoite on entistä isommat painot ja Euroopan ennätys

Kem­pe­le­läi­sen Joni Tajakan lihas tarttuu – Penk­ki­pun­ner­ruk­sen maail­man­mes­ta­rin tavoite on entistä isommat painot ja Eu­roo­pan ennätys

17.06.2022 08:46
Tilaajille
Oulun seudun mobilistit ry ylläpitää ja entisöi kalustoaan omistamallaan korjaamohallilla Kempeleessä – "Olemme harkinneet mopopajaa tai vastaavaa", kertoo puheenjohtaja Rauno

Oulun seudun mo­bi­lis­tit ry yl­lä­pi­tää ja entisöi ka­lus­toaan omis­ta­mal­laan kor­jaa­mo­hal­lil­la Kem­pe­lees­sä – "Olemme har­kin­neet mo­po­pa­jaa tai vas­taa­vaa", kertoo pu­heen­joh­ta­ja Rauno

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Kempele sai sairauspoissaolot laskuun uudella ja yksinkertaisella mallilla, jonka idea sai alkunsa työterveyslääkärin esittämästä kysymyksestä

Kempele sai sai­raus­pois­sa­olot laskuun uudella ja yk­sin­ker­tai­sel­la mal­lil­la, jonka idea sai alkunsa työ­ter­veys­lää­kä­rin esit­tä­mäs­tä ky­sy­myk­ses­tä

14.06.2022 08:32
Tilaajille
Kuusikymmentä pientä pyöräilijää polki Vihiluodon Tour de Kidsin - Katso kuvat!

Kuu­si­kym­men­tä pientä pyö­räi­li­jää polki Vi­hi­luo­don Tour de Kidsin - Katso kuvat!

12.06.2022 21:19
Tilaajille
Juurussuolaisia hiertää Tahkoseläntien kunto – se on nyt yksityistie, mutta kyläläisten mielestä tienpito kuuluisi valtiolle, sillä päivittäin tiellä huristaa 350 autoa

Juu­rus­suo­lai­sia hiertää Tah­ko­se­län­tien kunto – se on nyt yk­si­tyis­tie, mutta ky­lä­läis­ten mie­les­tä tien­pi­to kuu­lui­si val­tiol­le, sillä päi­vit­täin tiellä hu­ris­taa 350 autoa

10.06.2022 18:01
Tilaajille
Katso kuvat ja video Vanhan ajan viikolta – joutuiko kinkereillä joku nurkkaan ja millainen on sopiva opettaja?

Katso kuvat ja video Vanhan ajan vii­kol­ta – jou­tui­ko kin­ke­reil­lä joku nurk­kaan ja mil­lai­nen on sopiva opet­ta­ja?

09.06.2022 18:00
Tilaajille
Arina ei rakennakaan Zatelliittiin uutta Prismaa – Zeppelinissä olevat nykyiset tilat remontoidaan, neliömäärä säilyy suurin piirtein samana

Arina ei ra­ken­na­kaan Za­tel­liit­tiin uutta Prismaa – ­Zep­pe­li­nis­sä olevat ny­kyi­set tilat re­mon­toi­daan, ne­liö­mää­rä säilyy suurin piir­tein samana

08.06.2022 15:35
Tilaajille
Linnakankaalle palloiluhallin tuntumaan avautuu tällä viikolla minigolfalue – yhdeksänrataisella harrastealueella on myös haastavia väyliä

Lin­na­kan­kaal­le pal­loi­lu­hal­lin tun­tu­maan avautuu tällä vii­kol­la mi­ni­golf­alue – yh­dek­sän­ra­tai­sel­la har­ras­te­alueel­la on myös haas­ta­via väyliä

09.06.2022 21:43
Tilaajille
Vielä ei ole Sauli vastannut, mutta kempeleläiset Sasu ja Väinö toivovat, että pääsisivät haastattelemaan uutislähetykseensä tasavallan presidenttiä – ulkoministerin he ovat jo jututtaneet

Vielä ei ole Sauli vas­tan­nut, mutta kem­pe­le­läi­set Sasu ja Väinö toi­vo­vat, että pää­si­si­vät haas­tat­te­le­maan uu­tis­lä­he­tyk­seen­sä ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä – ul­ko­mi­nis­te­rin he ovat jo ju­tut­ta­neet

07.06.2022 07:39
Tilaajille
Kempeleen Vanhan ajan viikko käynnistyi maanantaina – luvassa on niin paljon kaikkea, että tapahtumassa viihtyy vaikka joka päivä

Kem­pe­leen Vanhan ajan viikko käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na – luvassa on niin paljon kaik­kea, että ta­pah­tu­mas­sa viihtyy vaikka joka päivä

06.06.2022 16:30
Tilaajille
Kaikki lakeuden kirjastot kiinni tiistaina – kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi omatoimikäyttökään ei ole mahdollista

Kaikki la­keu­den kir­jas­tot kiinni tiis­tai­na – kir­jas­to­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­sen vuoksi oma­toi­mi­käyt­tö­kään ei ole mah­dol­lis­ta

05.06.2022 09:00
Tilaajille
Soranottoalueen huoltorakennus tuhoutui tulipalossa Kempeleessä

So­ran­ot­to­alueen huol­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kem­pe­lees­sä

04.06.2022 12:09
Osuuskauppa Arinan lasten ja nuorten tukipotista euroja kahdelle lakeuden alueen seuralle – kaikkiaan tukea jaettiin 50 000 euroa

Osuus­kaup­pa Arinan lasten ja nuorten tu­ki­po­tis­ta euroja kah­del­le la­keu­den alueen seu­ral­le – kaik­kiaan tukea jaet­tiin 50 000 euroa

03.06.2022 15:00
Tilaajille