Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Kempele
Viimeisin 24 tuntia
Lehto Groupilta raskaita ennakkotietoja – liiketappio viime vuodelta noin 24 miljoonaa euroa

Lehto Grou­pil­ta ras­kai­ta en­nak­ko­tie­to­ja – lii­ke­tap­pio viime vuo­del­ta noin 24 mil­joo­naa euroa

28.01.2022 16:00
Tilaajille
Viikko
Kertalaakin miehet varoittavat: keilaamiseen voi jäädä koukkuun

Ker­ta­laa­kin miehet va­roit­ta­vat: kei­laa­mi­seen voi jäädä kouk­kuun

28.01.2022 06:00
Tilaajille
Alakylän Allua ei enää näy – Kempeleeseen muuttomatkallaan jääneen kurjen kohtalosta on lintuharrastajilla epäilys

Ala­ky­län Allua ei enää näy – Kem­pe­lee­seen muut­to­mat­kal­laan jääneen kurjen koh­ta­los­ta on lin­tu­har­ras­ta­jil­la epäilys

27.01.2022 09:23
Tilaajille
Kempeleläinen Satu Ekmark valitti Zeniitin asemakaavasta, koska kokee lintujen tarvitsemien ekologisten käytävien olevan liian pieniä – "Nyt kaikki on hirveän talouskeskeistä"

Kem­pe­le­läi­nen Satu Ekmark valitti Ze­nii­tin ase­ma­kaa­vas­ta, koska kokee lin­tu­jen tar­vit­se­mien eko­lo­gis­ten käy­tä­vien olevan liian pieniä – "Nyt kaikki on hirveän ta­lous­kes­keis­tä"

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Lakeudelle lisäpainoleuanvedon sekä leuanvedon maailmanmestaruusmitaleita – "viikossa leuanvetoja tulee tehtyä noin 150"

La­keu­del­le li­sä­pai­no­leuan­ve­don sekä leuan­ve­don maail­man­mes­ta­ruus­mi­ta­lei­ta – "vii­kos­sa leuan­ve­to­ja tulee tehtyä noin 150"

25.01.2022 13:46
Tilaajille
Vuoden vaiheessa löytöeläintoiminta jakautui kahden toimijan kesken –"Haluan antaa jokaiselle kissalle mahdollisuuden hyvään elämään"

Vuoden vai­hees­sa löy­tö­eläin­toi­min­ta ja­kau­tui kahden toi­mi­jan kesken –"­Ha­luan antaa jo­kai­sel­le kis­sal­le mah­dol­li­suu­den hyvään elä­mään"

25.01.2022 06:00
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleessä entisen pääministerin lisäksi paikalliset ehdokkaat jyräsivät äänetyskopeissa, toiseksi eniten ääniä sai kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ollikainen

Kem­pe­lees­sä entisen pää­mi­nis­te­rin lisäksi pai­kal­li­set eh­dok­kaat jy­rä­si­vät ää­ne­tys­ko­peis­sa, toi­sek­si eniten ääniä sai kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Antti Ol­li­kai­nen

23.01.2022 23:52
Tilaajille
Juha Sipilä ennakkoäänien äänikuningas, myös Tapani Töllin ja Liisa Kylmäsen pääsy aluevaltuustoon näyttää varmalta

Juha Sipilä en­nak­ko­ää­nien ää­ni­ku­nin­gas, myös Tapani Töllin ja Liisa Kyl­mä­sen pääsy alue­val­tuus­toon näyttää var­mal­ta

23.01.2022 21:44
Tilaajille
Virallinen äänestyspäivä alkoi virkeänä – vielä ehdit äänestää, sillä vaalihuoneistot sulkevat ovensa kello 20

Vi­ral­li­nen ää­nes­tys­päi­vä alkoi vir­keä­nä – vielä ehdit ää­nes­tää, sillä vaa­li­huo­neis­tot sul­ke­vat ovensa kello 20

23.01.2022 12:08
Tilaajille
Rantalakeuden maitolavasarja alkaa: Aloitamme Kempeleestä Raution tilan maitolavalta, joka on ajettu traktorillakin kumoon ja jonka uumenissa on syntynyt monta romanssia

Ran­ta­la­keu­den mai­to­la­va­sar­ja alkaa: Aloi­tam­me Kem­pe­lees­tä Raution tilan mai­to­la­val­ta, joka on ajettu trak­to­ril­la­kin kumoon ja jonka uu­me­nis­sa on syn­ty­nyt monta ro­mans­sia

22.01.2022 18:00
Tilaajille
Väylävirasto selvitti: Lähijunaliikenne onnistuisi ilman isoja kustannuksia, vain kaluston puute aiheuttaa haasteita - katso video!

Väy­lä­vi­ras­to sel­vit­ti: Lä­hi­ju­na­lii­ken­ne on­nis­tui­si ilman isoja kus­tan­nuk­sia, vain ka­lus­ton puute ai­heut­taa haas­tei­ta - katso video!

22.01.2022 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mitä mieltä Kempeleen asemalla ollaan lähijunista?

Mitä mieltä Kem­pe­leen ase­mal­la ollaan lä­hi­ju­nis­ta?

21.01.2022 20:59
Tilaajille
10-vuotias Noora haaveilee uivansa jonain päivänä olympialaisissa – "Mukavinta harjoituksissa on hyvä porukka, joiden kanssa harjoitellaan"

10-vuo­tias Noora haa­vei­lee uivansa jonain päivänä olym­pia­lai­sis­sa – "Mu­ka­vin­ta har­joi­tuk­sis­sa on hyvä po­ruk­ka, joiden kanssa har­joi­tel­laan"

21.01.2022 06:00
Tilaajille
Tiesitkö, että voit äänestää ulkona? – "Äänestyslippu leimataan äänestäjän nähden, ja se viedään klipsin avulla vaaliuurnaan äänestäjän puolesta"

Tie­sit­kö, että voit ää­nes­tää ulkona? – "Ää­nes­tys­lip­pu lei­ma­taan ää­nes­tä­jän nähden, ja se viedään klipsin avulla vaa­li­uur­naan ää­nes­tä­jän puo­les­ta"

20.01.2022 15:00
Tilaajille
Katso video: Sisarukset tekevät vauvantuoksuista työtä, jolle on tarvetta, sillä kokemukset ovat yksilöllisiä – "Minulla on viisi lasta ja viisi täysin erilaista imetyskokemusta"

Katso video: Si­sa­ruk­set tekevät vau­van­tuok­suis­ta työtä, jolle on tar­vet­ta, sillä ko­ke­muk­set ovat yk­si­löl­li­siä – "Mi­nul­la on viisi lasta ja viisi täysin eri­lais­ta ime­tys­ko­ke­mus­ta"

19.01.2022 18:00
Tilaajille
Zeniitin kaavasta valitus hallinto-oikeuteen – tapahtuma-alueelle ei haluta huvipuistoa, tanssilavaa tai konserttilavaa

Ze­nii­tin kaa­vas­ta valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – ta­pah­tu­ma-alueel­le ei haluta hu­vi­puis­toa, tans­si­la­vaa tai kon­sert­ti­la­vaa

18.01.2022 06:16
Tilaajille
Promec Oy rakentaa Vihikariin – uusi toimija täydentää hyvin alueen itc-osaamisklusteria, kiittelee kunnanjohtaja

Promec Oy ra­ken­taa Vi­hi­ka­riin – uusi toimija täy­den­tää hyvin alueen itc-osaa­misk­lus­te­ria, kiit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 10:26
Kempeleessä aloitti sotahistoriasta syttyvä hallintojohtaja, joka haluaa päätöksentekoa entistä läpinäkyvämmäksi

Kem­pe­lees­sä aloitti so­ta­his­to­rias­ta syttyvä hal­lin­to­joh­ta­ja, joka haluaa pää­tök­sen­te­koa entistä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Vihiluodossa odotellaan viikon kestävää pakkasjaksoa, jonka jälkeen jään paksuutta päästään taas mittamaan – retkiluisteluradan haasteena ovat Kempeleenlahden matalikot

Vi­hi­luo­dos­sa odo­tel­laan viikon kes­tä­vää pak­kas­jak­soa, jonka jälkeen jään pak­suut­ta pääs­tään taas mit­ta­maan – ret­ki­luis­te­lu­ra­dan haas­tee­na ovat Kem­pe­leen­lah­den ma­ta­li­kot

15.01.2022 15:00
Tilaajille