Kempele
Viimeisin 24 tuntia
Kempele joutuu perumaan riskiryhmäläisten kausi-influenssarokotukset marraskuun lopusta alkaen –rokotteella saatavuusongelmia

Kempele joutuu pe­ru­maan ris­ki­ryh­mä­läis­ten kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuun lopusta alkaen –ro­kot­teel­la saa­ta­vuus­on­gel­mia

23.11.2020 13:31 0
Viikko
Arkistojen kätköistä: Rantalakeus löysi Kempeleen vanhan kirkon kadonneen alttaritaulun – taulu hävisi vuonna 1939, eikä siitä sen jälkeen tiedetty mitään

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Ran­ta­la­keus löysi Kem­pe­leen vanhan kirkon ka­don­neen alt­ta­ri­tau­lun – taulu hävisi vuonna 1939, eikä siitä sen jälkeen tie­det­ty mitään

22.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Valtterin, Hiskin ja Antin lapset kertovat mikä yhtyeen kappaleista toimii ja mikä ei –"Lapset ovat aitoja ja heiltä saamme varmasti heti suoran palautteen"

Valt­te­rin, Hiskin ja Antin lapset ker­to­vat mikä yhtyeen kap­pa­leis­ta toimii ja mikä ei –"­Lap­set ovat aitoja ja heiltä saamme var­mas­ti heti suoran pa­laut­teen"

22.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Erään nuoren kysymys rippikoulussa kiteyttää nuorisontyönohjaaja Pia Rättyän sitoutumisen tehtäväänsä –"Tykkään työstäni valtavasti"

Erään nuoren kysymys rip­pi­kou­lus­sa ki­teyt­tää nuo­ri­son­työn­oh­jaa­ja Pia Rättyän si­tou­tu­mi­sen teh­tä­vään­sä –"­Tyk­kään työs­tä­ni val­ta­vas­ti"

20.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Zatelliitin 25 uutta tonttia haettavissa, osa ihan moottoritien vieressä – alueella jo yli tuhat työpaikkaa

Za­tel­lii­tin 25 uutta tonttia haet­ta­vis­sa, osa ihan moot­to­ri­tien vie­res­sä – alueel­la jo yli tuhat työ­paik­kaa

19.11.2020 15:37 0
Tilaajille
Kempeleessä jo 27 vahvistettua koronatartuntaa – Limingan luku noussut kahdeksaan

Kem­pe­lees­sä jo 27 vah­vis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Li­min­gan luku noussut kah­dek­saan

19.11.2020 09:42 0
Kauppakeskus Zeppelinin katolla tehtiin tulitöitä – tietokatkos ja asiakkaan näkemät liekit johtivat suureen palohälytykseen, paikalle kiirehti 14 pelastusyksikköä

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin katolla tehtiin tu­li­töi­tä – tie­to­kat­kos ja asiak­kaan näkemät liekit joh­ti­vat suureen pa­lo­hä­ly­tyk­seen, pai­kal­le kii­reh­ti 14 pe­las­tus­yk­sik­köä

19.11.2020 06:05 0
Leikki jäi, kun Lila kiinnostui thainyrkkeilystä –nyt kymmenvuotias kempeleläinen on sarjassaan Suomen mestari ja tähtää seuraavaksi Euroopan  ykköskisoihin

Leikki jäi, kun Lila kiin­nos­tui thai­nyrk­kei­lys­tä –nyt kym­men­vuo­tias kem­pe­le­läi­nen on sar­jas­saan Suomen mestari ja tähtää seu­raa­vak­si Eu­roo­pan yk­kös­ki­soi­hin

18.11.2020 09:11 0
Tilaajille
Katso säästölista ja talousjohtajan videohaastattelu – Kempeleen kunnan lompakko ei ole seuraavina vuosina paksu, alijäämää odotettavissa 3-5 miljoonaa euroa: "Ensi vuonna on tehtävä vaikeitakin päätöksiä"

Katso sääs­tö­lis­ta ja ta­lous­joh­ta­jan vi­deo­haas­tat­te­lu – Kem­pe­leen kunnan lom­pak­ko ei ole seu­raa­vi­na vuosina paksu, ali­jää­mää odo­tet­ta­vis­sa 3-5 mil­joo­naa euroa: "Ensi vuonna on tehtävä vai­kei­ta­kin pää­tök­siä"

17.11.2020 17:01 0
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen ja esittää sitä valtuustolle: Investointeja 11 miljoonalla, suurimpana Ylikylän moduulikoulu ja saneeraus

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen ja esittää sitä val­tuus­tol­le: In­ves­toin­te­ja 11 mil­joo­nal­la, suu­rim­pa­na Yli­ky­län mo­duu­li­kou­lu ja sa­nee­raus

17.11.2020 12:42 0
Tilaajille
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas muistuttaa kuntien ydintehtävää olevan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: "Suomalaisten kasvanut into reippailla on otettu mielihyvin vastaan"
Kolumni Tuomas Lohi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas muis­tut­taa kuntien ydin­teh­tä­vää olevan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen: "Suo­ma­lais­ten kas­va­nut into reip­pail­la on otettu mie­li­hy­vin vas­taan"

17.11.2020 12:16 0
Kuukausi ja vanhemmat
Wanhan Kirkon ystävien järjestämä Vanhan kirkon restaurointityötä tukeva haastekampanja virtuaalipaanujen myymiseksi on yhä vireillä

Wanhan Kirkon ys­tä­vien jär­jes­tä­mä Vanhan kirkon res­tau­roin­ti­työ­tä tukeva haas­te­kam­pan­ja vir­tuaa­li­paa­nu­jen myy­mi­sek­si on yhä vi­reil­lä

15.11.2020 19:05 0
Kempeleen Hovilakodissa korona-altistus – kaikki asumisyksikön asukkaat ja henkilökunta testattu

Kem­pe­leen Ho­vi­la­ko­dis­sa ko­ro­na-al­tis­tus – kaikki asu­mis­yk­si­kön asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta tes­tat­tu

12.11.2020 16:18 0
Ilta-Sanomat: Kempeleen Kiri syyttää käräjäoikeudessa Antti Vihtkaria huumeiden käytöstä – Ex-pelinjohtaja kiistää jyrkästi

Il­ta-Sa­no­mat: Kem­pe­leen Kiri syyttää kä­rä­jä­oi­keu­des­sa Antti Viht­ka­ria huu­mei­den käy­tös­tä – Ex-pe­lin­joh­ta­ja kiistää jyr­käs­ti

12.11.2020 10:59 0
Tilaajille
Uimaopettajista on Oulun seudulla suuri pula – Kempeleessä valmistui vasta kymmenen uutta opettajaa, jotka hyödyttävät erityisesti Kempeleen Pyrinnön uintitoimintaa

Ui­ma­opet­ta­jis­ta on Oulun seu­dul­la suuri pula – Kem­pe­lees­sä val­mis­tui vasta kym­me­nen uutta opet­ta­jaa, jotka hyö­dyt­tä­vät eri­tyi­ses­ti Kem­pe­leen Py­rin­nön uin­ti­toi­min­taa

11.11.2020 09:05 0
Tilaajille
Poliisi otti kiinni kaksi teollisuushalliin murtautunutta miestä Kempeleessä  –  heitä epäillään muistakin omaisuusrikoksista

Poliisi otti kiinni kaksi teol­li­suus­hal­liin mur­tau­tu­nut­ta miestä Kem­pe­lees­sä – heitä epäil­lään muis­ta­kin omai­suus­ri­kok­sis­ta

11.11.2020 06:55 0
Katso videolta miten komeasti Maa on niin kaunis kajahtaa pesäpallostadionilla – Tänä vuonna Kempeleessä järjestetään vain yksi Kauneimmat joululaulut -tilaisuus

Katso vi­deol­ta miten ko­meas­ti Maa on niin kaunis ka­jah­taa pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la – Tänä vuonna Kem­pe­lees­sä jär­jes­te­tään vain yksi Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ti­lai­suus

10.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Kauneimmat joululaulut kaikuvat tänä vuonna Kempeleessä pesäpallostadionilla – koronan vuoksi seurakunta järjestää vain yhden laulutapahtuman

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kai­ku­vat tänä vuonna Kem­pe­lees­sä pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la – koronan vuoksi seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vain yhden lau­lu­ta­pah­tu­man

10.11.2020 17:39 0
Tilaajille
Kempele säilyttää tulo- ja kiinteistöverotuksen nykyisellään – Tuloverosta valtuusto äänesti: "Veronkorotus nähdään peikkona"

Kempele säi­lyt­tää tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen ny­kyi­sel­lään – Tu­lo­ve­ros­ta val­tuus­to ää­nes­ti: "Ve­ron­ko­ro­tus nähdään peik­ko­na"

09.11.2020 17:59 0
Tilaajille
Lyhyetkin hetket ovat merkityksellisiä - Neljän lapsen isälle Tommi Levylle niitä ennätti kertyä vain viiden päivän ajan perheen toisen pojan kanssa

Ly­hyet­kin hetket ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä - Neljän lapsen isälle Tommi Levylle niitä ennätti kertyä vain viiden päivän ajan perheen toisen pojan kanssa

08.11.2020 12:14 0
Tilaajille