Kempele
Viimeisin 12 tuntia
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke – "Mikäli mieltä painaa jokin asia, niin kannattaa tulla keskustelemaan siitä", kannustaa Zeppeliinin pop up kappelin vapaaehtoinen Helena

Se löytyi -missio on kris­tit­ty­jen yh­tei­nen, kirk­ko­his­to­rial­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä hanke – "Mikäli mieltä painaa jokin asia, niin kan­nat­taa tulla kes­kus­te­le­maan siitä", kan­nus­taa Zep­pe­lii­nin pop up kap­pe­lin va­paa­eh­toi­nen Helena

18:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Tuomas Lohi johdatti lenkkeilijät vanhustenviikon aamureippailulle – kunnan toiseksi vanhin asukas Helvi sai myös kunnanjohtajan vieraakseen

Tuomas Lohi joh­dat­ti lenk­kei­li­jät van­hus­ten­vii­kon aa­mu­reip­pai­lul­le – ­kun­nan toi­sek­si vanhin asukas Helvi sai myös kun­nan­joh­ta­jan vie­raak­seen

11:25
Tilaajille
Viikko
Auto törmäsi Pohjantien siltapilariin ja syttyi tuleen Kempeleessä – Poliisi: Ensimmäisenä paikalle tullut kaksikko veti kuljettajan palavasta romusta

Auto törmäsi Poh­jan­tien sil­ta­pi­la­riin ja syttyi tuleen Kem­pe­lees­sä – Po­lii­si: En­sim­mäi­se­nä pai­kal­le tullut kak­sik­ko veti kul­jet­ta­jan pa­la­vas­ta romusta

09:39
Viisi vuotta kestänyt remontti päätökseen: Kempeleessä piispanmessu täytti kirkonpenkit ja Kokkokankaan seurakuntatalolla juhlittiin vanhaa kirkkoa

Viisi vuotta kes­tä­nyt re­mont­ti pää­tök­seen: Kem­pe­lees­sä piis­pan­mes­su täytti kir­kon­pen­kit ja Kok­ko­kan­kaan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lit­tiin vanhaa kirkkoa

07:42
Tilaajille
Kempeleen Työväentalon tiloissa avautuu lokakuussa lounasravintola – Puikoissa on "hullu ja pölijä" yrittäjä, kuten Mikko Tapio itseään luonnehtii

Kem­pe­leen Työ­väen­ta­lon ti­lois­sa avautuu lo­ka­kuus­sa lou­nas­ra­vin­to­la – Pui­kois­sa on "hullu ja pölijä" yrit­tä­jä, kuten Mikko Tapio itseään luon­neh­tii

02.10.2022 08:48
Tilaajille
Perhedraamaa 1830-luvulta: Kempeleläisiä jännitti, kun piispa Franzén karautti kultakaluunoissaan Tuohinon kestikievariin – Ala-Ollilan isäntä ei sukulaistaan halunnut tavata

Per­he­draa­maa 1830-lu­vul­ta: Kem­pe­le­läi­siä jän­nit­ti, kun piispa Franzén ka­raut­ti kul­ta­ka­luu­nois­saan Tuo­hi­non kes­ti­kie­va­riin – A­la-Ol­li­lan isäntä ei su­ku­lais­taan ha­lun­nut tavata

01.10.2022 18:00
Tilaajille
Vihikarin yritysalueen avajaisissa Kempeleen yrittäjämyönteisyys sai runsaasti kiitosta – "Täällä eivät päätökset jää byrokratian rattaisiin"

Vi­hi­ka­rin yri­tys­alueen ava­jai­sis­sa Kem­pe­leen yrit­tä­jä­myön­tei­syys sai run­saas­ti kii­tos­ta – "Täällä eivät pää­tök­set jää by­ro­kra­tian rat­tai­siin"

30.09.2022 18:00
Tilaajille
Mieskuljettaja puhalsi Kempeleessä yli kahden promillen lukemat – ajokielto oli jo voimassa edellisen rattijuopumuksen vuoksi

Mies­kul­jet­ta­ja puhalsi Kem­pe­lees­sä yli kahden pro­mil­len lukemat – ajo­kiel­to oli jo voi­mas­sa edel­li­sen rat­ti­juo­pu­muk­sen vuoksi

30.09.2022 09:00
Oulun seudulla etsitään agentteja kehittämään pyöräilyreittien talvikunnossapitoa – muuttuviin keliolosuhteisiin halutaan reagoida nopeammin

Oulun seu­dul­la et­si­tään agent­te­ja ke­hit­tä­mään pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa – ­muut­tu­viin ke­li­olo­suh­tei­siin ha­lu­taan rea­goi­da no­peam­min

29.09.2022 11:38
Koiraystävät saavat uuden temmellysareenan, kun Kempeleen Koirametsä avaa porttinsa vuoden lopussa

Koi­ra­ys­tä­vät saavat uuden tem­mel­ly­sa­ree­nan, kun Kem­pe­leen Koi­ra­met­sä avaa port­tin­sa vuoden lopussa

29.09.2022 06:00
Tilaajille
Rehtori, järjestövaikuttaja ja sanoitusten luoja –kollegat muistelevat edesmenneen Juhani Konolan mittavaa elämänpolkua
Mielipidekirjoitus

Reh­to­ri, jär­jes­tö­vai­kut­ta­ja ja sa­noi­tus­ten luoja –kol­le­gat muis­te­le­vat edes­men­neen Juhani Konolan mit­ta­vaa elä­män­pol­kua

28.09.2022 12:12
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kempeleläisvaltuutettu Heini Koukkari loikkasi perussuomalaisista vapauden liittoon – valtuustoryhmässä nyt kaksi jäsentä

Kem­pe­le­läis­val­tuu­tet­tu Heini Kouk­ka­ri loik­ka­si pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta va­pau­den liit­toon – val­tuus­to­ryh­mäs­sä nyt kaksi jäsentä

26.09.2022 19:56 1
Hailuodossa, Kempeleessä ja Limingassa katkoksia radio- ja televisiokanavilla torstaina – syynä Digita Oy:n tekemät huoltotyöt

Hai­luo­dos­sa, Kem­pe­lees­sä ja Li­min­gas­sa kat­kok­sia radio- ja te­le­vi­sio­ka­na­vil­la tors­tai­na – syynä Digita Oy:n tekemät huol­to­työt

25.09.2022 11:00
Tilaajille
Innokas talvipyöräilijä, haluaisitko Oulun seudulle pyöräilyn James Bondiksi? Aktiivisimmat agentit palkitaan lahjakorteilla

Innokas tal­vi­pyö­räi­li­jä, ha­luai­sit­ko Oulun seu­dul­le pyö­räi­lyn James Bon­dik­si? Ak­tii­vi­sim­mat agentit pal­ki­taan lah­ja­kor­teil­la

24.09.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen kuntatalous tällä hetkellä paljon odotettua parempi – ensi vuotta vääristävät verohännät, jotka lihottavat taloutta sotekustannusten poistuttua

Kem­pe­leen kun­ta­ta­lous tällä het­kel­lä paljon odo­tet­tua parempi – ensi vuotta vää­ris­tä­vät ve­ro­hän­nät, jotka li­hot­ta­vat ta­lout­ta so­te­kus­tan­nus­ten pois­tut­tua

24.09.2022 06:00
Tilaajille
Prosentuaalisesti eniten väkilukuaan 50 vuodessa kasvattanut kunta löytyy lakeudelta – luku on huimat 313,2 %

Pro­sen­tuaa­li­ses­ti eniten vä­ki­lu­kuaan 50 vuo­des­sa kas­vat­ta­nut kunta löytyy la­keu­del­ta – luku on huimat 313,2 %

22.09.2022 11:00
Tilaajille
Luukas Linnakankaalta kiersi radan peräti viisi heittoa alle ihannetuloksen – katso Kempele Akatemia cupin tulokset

Luukas Lin­na­kan­kaal­ta kiersi radan peräti viisi heittoa alle ihan­ne­tu­lok­sen – katso Kempele Aka­te­mia cupin tu­lok­set

22.09.2022 10:45
Zimmariin ei ole luvassa näillä näkyminen kylmiä suihkuja: "Uimahalli on kiistatta energiasyöppö, mutta jos palvelun laatu heikkenee ja pääsylippujen hinnat nousevat, tämä voi heijastua suoraan kansanterveyteen"

Zim­ma­riin ei ole luvassa näillä nä­ky­mi­nen kylmiä suih­ku­ja: "Ui­ma­hal­li on kiis­tat­ta ener­gia­syöp­pö, mutta jos pal­ve­lun laatu heik­ke­nee ja pää­sy­lip­pu­jen hinnat nou­se­vat, tämä voi hei­jas­tua suoraan kan­san­ter­vey­teen"

21.09.2022 15:00
Tilaajille