Kempele
Viimeisin tunti
Kempeleen Lentopallon juniorityö kantaa hedelmää – Kolme seuran pelaajaa lähtee tänä viikonloppuna pidettäviin nuorten EM-karsintoihin tavoittelemaan finaalipaikkaa

Kem­pe­leen Len­to­pal­lon ju­nio­ri­työ kantaa he­del­mää – Kolme seuran pe­laa­jaa lähtee tänä vii­kon­lop­pu­na pi­det­tä­viin nuorten EM-kar­sin­toi­hin ta­voit­te­le­maan fi­naa­li­paik­kaa

09:46
Tilaajille
Viikko
Näin paljon pidennetty ehdokasasettelu toi lakeuden kuntiin lisää valtuustoon haluavia – Hailuodossa Keskustaa edustava kunnanvaltuuston puheenjohtaja on nyt Kokoomuksen listalla sitoutumattomana ehdokkaana

Näin paljon pi­den­net­ty eh­do­kas­aset­te­lu toi la­keu­den kuntiin lisää val­tuus­toon ha­lua­via – Hai­luo­dos­sa Kes­kus­taa edus­ta­va kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja on nyt Ko­koo­muk­sen lis­tal­la si­tou­tu­mat­to­ma­na eh­dok­kaa­na

04.05.2021 16:27
Tilaajille
Kempeleen toinen frisbeegolfrata valmistuu kevään aikana Sarkkirantaan – kolmas kenttä sopisi Linnakankaalle, mihin paikallisella lajiseuralla on hieno visio

Kem­pe­leen toinen fris­bee­golf­ra­ta val­mis­tuu kevään aikana Sark­ki­ran­taan – kolmas kenttä sopisi Lin­na­kan­kaal­le, mihin pai­kal­li­sel­la la­ji­seu­ral­la on hieno visio

03.05.2021 14:52
Tilaajille
Henkilöauto suistui Pohjantieltä keskikaiteeseen Kempeleessä, vakavilta vahingoilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tiel­tä kes­ki­kai­tee­seen Kem­pe­lees­sä, va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

03.05.2021 06:15
Koneneulonnan etäkurssit innostavat uusia harrastajia - Kempele-opiston kurssit houkuttelevat osallistujia eri puolilta Suomea

Ko­ne­neu­lon­nan etä­kurs­sit in­nos­ta­vat uusia har­ras­ta­jia - Kem­pe­le-opis­ton kurssit hou­kut­te­le­vat osal­lis­tu­jia eri puo­lil­ta Suomea

02.05.2021 13:00
Tilaajille
"Sivuvaunussa sai hyvät unet" - Raili Pyykkö on istunut kymmeniä tuhansia kilometrejä moottoripyörän sivuvaunun kyydissä, eikä turvallisempaa matkatapaa löydy hänen mielestään

"Si­vu­vau­nus­sa sai hyvät unet" - Raili Pyykkö on istunut kym­me­niä tu­han­sia ki­lo­met­re­jä moot­to­ri­pyö­rän si­vu­vau­nun kyy­dis­sä, eikä tur­val­li­sem­paa mat­ka­ta­paa löydy hänen mie­les­tään

30.04.2021 19:02
Tilaajille
Keittiöllä kokeillaan uusia palveluita ja tuotteita - Kempeleen seurakunnan juhlapalvelun toiminta muuttui koronan seurauksena, mutta erilaiseen aikaan sopeuduttiin yhdessä.

Keit­tiöl­lä ko­keil­laan uusia pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta - Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan juh­la­pal­ve­lun toi­min­ta muuttui koronan seu­rauk­se­na, mutta eri­lai­seen aikaan so­peu­dut­tiin yh­des­sä.

30.04.2021 13:09
Tilaajille
Virkistysuimala Zimmarin edusta pistetään nätiksi Taitaja2021 -kilpailun viherrakentamisen finaalissa toukokuussa – paikalle tulossa muun muassa valaistu kasvillisuusallas

Vir­kis­tys­ui­ma­la Zim­ma­rin edusta pis­te­tään nätiksi Taitaja2021 -kil­pai­lun vi­her­ra­ken­ta­mi­sen fi­naa­lis­sa tou­ko­kuus­sa – pai­kal­le tulossa muun muassa va­lais­tu kas­vil­li­suus­al­las

30.04.2021 13:00
Vaalipostia Kempele-puolueesta: "Vastustajat laitetaan hiljaiseksi ja sanotaan, että meidän on puhallettava yhteen hiileen Kempele-puolueen nimissä"
Lukijalta Mielipide

Vaa­li­pos­tia Kem­pe­le-puo­luees­ta: "Vas­tus­ta­jat lai­te­taan hil­jai­sek­si ja sa­no­taan, että meidän on pu­hal­let­ta­va yhteen hiileen Kem­pe­le-puo­lueen ni­mis­sä"

30.04.2021 09:01
Tilaajille
Kempeleeseen nousee yksi Suomen ensimmäisistä hirsisistä liikerakennuksista – Kestäväksi todettu materiaali oli keskeinen valintakriteeri Koneunionille

Kem­pe­lee­seen nousee yksi Suomen en­sim­mäi­sis­tä hir­si­sis­tä lii­ke­ra­ken­nuk­sis­ta – Kes­tä­väk­si todettu ma­te­riaa­li oli kes­kei­nen va­lin­ta­kri­tee­ri Ko­ne­unio­nil­le

29.04.2021 13:01
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 19 uutta koronatartuntaa, suurin osa Oulussa – koko Suomessa 208 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, suurin osa Oulussa – koko Suo­mes­sa 208 uutta tau­ti­ta­paus­ta

29.04.2021 13:30
Kuukausi ja vanhemmat
Vaalipostia nuorisotyön tarpeellisuudesta ja vaativuudesta
Lukijalta Mielipide

Vaa­li­pos­tia nuo­ri­so­työn tar­peel­li­suu­des­ta ja vaa­ti­vuu­des­ta

29.04.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulun D-talo korvataan väistötiloilla –vuosikustannusarvio noin miljoona euroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le, että koulun D-talo kor­va­taan väis­tö­ti­loil­la –vuo­si­kus­tan­nu­sar­vio noin mil­joo­na euroa

28.04.2021 09:00
Tilaajille
Liimatantien varren asukkaat toivovat, että Kempele osallistuu siltarumpujen remonttikustannuksiin – kunnanhallitus kehotti tiekuntaa kääntymään ensin Oulun kaupungin puoleen

Lii­ma­tan­tien varren asuk­kaat toi­vo­vat, että Kempele osal­lis­tuu sil­ta­rum­pu­jen re­mont­ti­kus­tan­nuk­siin – kun­nan­hal­li­tus kehotti tie­kun­taa kään­ty­mään ensin Oulun kau­pun­gin puoleen

27.04.2021 18:00
Tilaajille
THL: Oulussa 12 uutta koronatartuntaa, tartuntoja myös Kempeleessä, Muhoksella ja Raahessa – koko maassa 224 uutta tautitapausta

THL: Oulussa 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tar­tun­to­ja myös Kem­pe­lees­sä, Mu­hok­sel­la ja Raa­hes­sa – koko maassa 224 uutta tau­ti­ta­paus­ta

27.04.2021 13:19
Seija Sarkkinen muistaa Kempeleen uuden nuorisoseurantalon rakennusajan valtavan innostuksen aikana: "Illat kuluivat talkoolaisia soitellessa"

Seija Sark­ki­nen muistaa Kem­pe­leen uuden nuo­ri­so­seuran­ta­lon ra­ken­nus­ajan val­ta­van in­nos­tuk­sen aikana: "Illat ku­lui­vat tal­koo­lai­sia soi­tel­les­sa"

25.04.2021 09:00
Tilaajille
Ylikylän moduulikoulu rakentuu kesän aikana  ja otetaan käyttöön marraskuun alussa - Tilaa tulee vähemmän kuin vanhassa purettavassa osassa oli, mutta sitä hyödynnetään tehokkaammin

Yli­ky­län mo­duu­li­kou­lu ra­ken­tuu kesän aikana ja otetaan käyt­töön mar­ras­kuun alussa - Tilaa tulee vä­hem­män kuin van­has­sa pu­ret­ta­vas­sa osassa oli, mutta sitä hyö­dyn­ne­tään te­hok­kaam­min

22.04.2021 19:03
Tilaajille
Oppiiko koulussa uimaan? Lakeuden kunnan koulut järjestävät uimaopetusta vaihtelevasti – uudelle uimahallille olisi kysyntää

Oppiiko kou­lus­sa uimaan? La­keu­den kunnan koulut jär­jes­tä­vät ui­ma­ope­tus­ta vaih­te­le­vas­ti – uudelle ui­ma­hal­lil­le olisi ky­syn­tää

22.04.2021 16:47
Tilaajille
Kempeleen Kirin nuori joukkue elää yhteistä unelmaansa naisten Superpesiksessä

Kem­pe­leen Kirin nuori joukkue elää yh­teis­tä unel­maan­sa naisten Su­per­pe­sik­ses­sä

22.04.2021 11:00
Tilaajille
Voimaa,  ketteryyttä ja kuntoa – Monipuolinen laji vei  13-vuotiaan Elena Tynin mukanaan ja nyt hän haaveilee osallistuvansa vielä joskus EM-kisoihin

Voimaa, ket­te­ryyt­tä ja kuntoa – Mo­ni­puo­li­nen laji vei 13-vuo­tiaan Elena Tynin mu­ka­naan ja nyt hän haa­vei­lee osal­lis­tu­van­sa vielä joskus EM-ki­soi­hin

21.04.2021 09:00
Tilaajille