Hästäkki
Viimeisin 4 tuntia
Tekonurmet vihertävät kohta pelikentillä! Ajax-Sarkkirannan puheenjohtaja Antti Näykki kannustaa palaamaan jalkapalloilun pariin, sillä kentällä luodaan muistoja ja ystäviä elämän ajaksi
Kolumni Antti Näykki

Te­ko­nur­met vi­her­tä­vät kohta pe­li­ken­til­lä! Ajax-Sark­ki­ran­nan pu­heen­joh­ta­ja Antti Näykki kan­nus­taa pa­laa­maan jal­ka­pal­loi­lun pariin, sillä ken­täl­lä luodaan muis­to­ja ja ystäviä elämän ajaksi

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Vesa-Matti ei pidä kellon siirtämisestä – kumpi olisi parempi, pysyvä kesä- vai talviaika? "Useat unilääketieteen kansainväliset järjestöt suosittelevatkin siirtymistä pysyvään talviaikaan
Kolumni Vesa-Matti Matinolli

Ve­sa-Mat­ti ei pidä kellon siir­tä­mi­ses­tä – kumpi olisi pa­rem­pi, pysyvä kesä- vai tal­viai­ka? "Useat uni­lää­ke­tie­teen kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt suo­sit­te­le­vat­kin siir­ty­mis­tä py­sy­vään tal­vi­ai­kaan

07.04.2021 04:37
Tilaajille
Marko pohtii itsensä ilmaisun iloa ja tuskaa: "Huojahteluni näkyy varmasti kauas katsomoon. Sydän jyskyttää, kädet hikoavat, kroppa tutisee, olo on poissaoleva"
Kolumni Marko Pohjanrinne

Marko pohtii itsensä il­mai­sun iloa ja tuskaa: "Huo­jah­te­lu­ni näkyy var­mas­ti kauas kat­so­moon. Sydän jys­kyt­tää, kädet hi­koa­vat, kroppa tu­ti­see, olo on pois­sao­le­va"

31.03.2021 06:00
Tilaajille
"Kunta mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen, mutta ei itse kilpaile yritysten kanssa" – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoo millainen on yrittäjän kannalta hyvä kunta
Kolumni Jussi Riikonen

"Kunta mah­dol­lis­taa yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen, mutta ei itse kil­pai­le yri­tys­ten kanssa" – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Jussi Rii­ko­nen kertoo mil­lai­nen on yrit­tä­jän kan­nal­ta hyvä kunta

24.03.2021 05:59
Tilaajille
Kari on ollut mukana selvittelemässä luotsauksen historiaa Perämerellä ja löytänyt saaren merellisyyden uudesta näkökulmasta
Kolumni Kari Blomster

Kari on ollut mukana sel­vit­te­le­mäs­sä luot­sauk­sen his­to­riaa Pe­rä­me­rel­lä ja löy­tä­nyt saaren me­rel­li­syy­den uudesta nä­kö­kul­mas­ta

17.03.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Markku Kuorilehto paljastaa omaavansa periliminkalaisen identiteetin, joka on vieläpä lujinta laatua – "Harva on niin maailmankansalainen, etteikö olisi yhtä seutua, johon ei kukaan tuntisi kuuluvansa."
Kolumni Markku Kuorilehto

Markku Kuo­ri­leh­to pal­jas­taa omaa­van­sa pe­ri­li­min­ka­lai­sen iden­ti­tee­tin, joka on vieläpä lujinta laatua – "Harva on niin maail­man­kan­sa­lai­nen, etteikö olisi yhtä seutua, johon ei kukaan tuntisi kuu­lu­van­sa."

10.03.2021 06:00
Tilaajille
Yrittäjä Mira Sovijärvi pohtii kesätyöntekijöitä – Pilkkaisiko vai palkkaisiko?
Kolumni Mira Sovijärvi

Yrit­tä­jä Mira So­vi­jär­vi pohtii ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä – Pilk­kai­si­ko vai palk­kai­si­ko?

24.02.2021 06:00
Tilaajille
"Kukapa olisi osannut arvata, että 1970- ja 80-luvulla kouluhiihdolla kyllästetyt keski-ikäiset hiihtävät nyt sankoin joukoin?" – Mari Viljas kertoo lajin olevan itselleen erityisesti mielen hoitoa
Kolumni Mari Viljas

"Kukapa olisi osannut arvata, että 1970- ja 80-lu­vul­la kou­lu­hiih­dol­la kyl­läs­te­tyt kes­ki-ikäi­set hiih­tä­vät nyt sankoin jou­koin?" – Mari Viljas kertoo lajin olevan it­sel­leen eri­tyi­ses­ti mielen hoitoa

10.02.2021 06:29
Tilaajille
Lumijokinen Valtteri Päätalo kertoo ajatuksiaan armeijan harmaista: Asento! Lepo!
Kolumni Valtteri Päätalo

Lu­mi­jo­ki­nen Valt­te­ri Päätalo kertoo aja­tuk­siaan ar­mei­jan har­mais­ta: Asento! Lepo!

03.02.2021 06:01
Tilaajille
"Koronakriisin myötä maaseudulla ja muuttotappion kanssa taistelevilla kunnilla on vielä toivoa, ainakin näin minä haluan uskoa" – tyrnäväläinen Ruusu Markus muistuttaa kriisin tuovan ihmisiä kaupungista maalle
Kolumni Ruusu Markus

"Ko­ro­nak­rii­sin myötä maa­seu­dul­la ja muut­to­tap­pion kanssa tais­te­le­vil­la kun­nil­la on vielä toivoa, ainakin näin minä haluan uskoa" – tyr­nä­vä­läi­nen Ruusu Markus muis­tut­taa kriisin tuovan ihmisiä kau­pun­gis­ta maalle

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Miksi muuttaa Hailuotoon? – Annukka antaa siihen monta hyvää syytä: "Täällä autetaan apua tarvitsevaa, huolehditaan siitä, että ihmisillä on hyvä olla"
Kolumni Annukka Loukola

Miksi muuttaa Hai­luo­toon? – Annukka antaa siihen monta hyvää syytä: "Täällä au­te­taan apua tar­vit­se­vaa, huo­leh­di­taan siitä, että ih­mi­sil­lä on hyvä olla"

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Hailuotolaiset kahdeksaluokkalaiset Venla ja Lumi toivovat hyvää joulua koronasta huolimatta: "Jokainen voi omalla tavallaan miettiä, miten voisi viettää tätä joulua mahdollisimman mukavasti"
Kolumni Lumi Ripatti ja Venla Lepistö

Hai­luo­to­lai­set kah­dek­sa­luok­ka­lai­set Venla ja Lumi toi­vo­vat hyvää joulua ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta: "Jo­kai­nen voi omalla ta­val­laan miet­tiä, miten voisi viettää tätä joulua mah­dol­li­sim­man mu­ka­vas­ti"

23.12.2020 05:48
Tilaajille
Tietämättömyys on tietyissä tilanteissa pakopaikka tai helpotus, kirjoittaa Emma Ylikoski: "Onhan se houkuttelevaa, että kaikki tykkäisivät sinusta, mutta jos olet itsevarma omasta olemuksesta..."
Kolumni Emma Ylikoski

Tie­tä­mät­tö­myys on tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa pa­ko­paik­ka tai hel­po­tus, kir­joit­taa Emma Yli­kos­ki: "Onhan se hou­kut­te­le­vaa, että kaikki tyk­käi­si­vät si­nus­ta, mutta jos olet it­se­var­ma omasta ole­muk­ses­ta..."

16.12.2020 05:48
Tilaajille
"Sitten, kun tulee markkinoille menemisen aika, lompsa laitetaan kiinni ja tiiviisti takataskuun" –Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen ihmettelee mikseivät yrittäjät pidä melua itsestään ja hyödynnä ammattilaisten osaamista
Kolumni Jussi Riikonen

"Sit­ten, kun tulee mark­ki­noil­le me­ne­mi­sen aika, lompsa lai­te­taan kiinni ja tii­viis­ti ta­ka­tas­kuun" –Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Jussi Rii­ko­nen ih­met­te­lee miks­ei­vät yrit­tä­jät pidä melua it­ses­tään ja hyö­dyn­nä am­mat­ti­lais­ten osaa­mis­ta

09.12.2020 06:02
Tilaajille
Kari Virolainen toteaa, että jos Eurooppa on arvoyhteisö ja oikeusvaltioiden perhe, tulisi sitä sellaisena puolustaa
Kolumni Kari Virolainen

Kari Vi­ro­lai­nen toteaa, että jos Eu­roop­pa on ar­vo­yh­tei­sö ja oi­keus­val­tioi­den perhe, tulisi sitä sel­lai­se­na puo­lus­taa

02.12.2020 04:56
Tilaajille
"Lapset haaveilivat vakaasta ja riittävästä toimeentulosta, vanhempien työpaikkojen säilymisestä sekä vanhempiensa taloudellisesta tukemisesta" – Tuija Maijanen kertoo Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyn tuloksista
Kolumni Tuija Maijanen

"Lapset haa­vei­li­vat va­kaas­ta ja riit­tä­väs­tä toi­meen­tu­los­ta, van­hem­pien työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­ses­tä sekä van­hem­pien­sa ta­lou­del­li­ses­ta tu­ke­mi­ses­ta" – Tuija Mai­ja­nen kertoo Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n Lapsen ääni -ky­se­lyn tu­lok­sis­ta

25.11.2020 07:52
Tilaajille
"Meillä on synnynnäinen tarve kuulua joukkoon, ja avuliaisuus muita kohtaan parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta" – Suvi kehottaa laittamaan hyvän kiertoon
Kolumni Suvi Helanen

"Meillä on syn­nyn­näi­nen tarve kuulua jouk­koon, ja avu­liai­suus muita kohtaan pa­ran­taa so­siaa­lis­ta yh­teen­kuu­lu­vuut­ta" – Suvi ke­hot­taa lait­ta­maan hyvän kier­toon

18.11.2020 03:25
Tilaajille
Kahdeksan vuotta sitten Minnaan iski hiihtohulluus: "Meno oli aika hurjaa, koska alamäissä ei ollut vielä minkäänlaista itsesuojeluvaistoa – kaatumisten määrää en edes muista"
Kolumni Minna Huusari

Kah­dek­san vuotta sitten Minnaan iski hiih­to­hul­luus: "Meno oli aika hurjaa, koska ala­mäis­sä ei ollut vielä min­kään­lais­ta it­se­suo­je­lu­vais­toa – kaa­tu­mis­ten määrää en edes muista"

11.11.2020 01:49
Tilaajille
Lumijokinen Valtteri pitää mielenterveysasioiden esillä olemista tärkeänä: "Pienet positiiviset asiat, harrastukset, sosiaalinen tukiverkko ja myönteinen asenne auttavat pitämään mielialan positiivisena"
Kolumni Valtteri Päätalo

Lu­mi­jo­ki­nen Valt­te­ri pitää mie­len­ter­veys­asioi­den esillä ole­mis­ta tär­keä­nä: "Pienet po­si­tii­vi­set asiat, har­ras­tuk­set, so­siaa­li­nen tu­ki­verk­ko ja myön­tei­nen asenne aut­ta­vat pi­tä­mään mie­li­alan po­si­tii­vi­se­na"

04.11.2020 02:06
Tilaajille
Iida Keskinen kokee puurtajan mielenterveyden horjuvan etäkokousten tapahtumahorisontissa - Hyvät neuvot auttavat hallitsemaan arjen kaaosta
Kolumni Iida Keskinen

Iida Kes­ki­nen kokee puur­ta­jan mie­len­ter­vey­den hor­ju­van etä­ko­kous­ten ta­pah­tu­ma­ho­ri­son­tis­sa - Hyvät neuvot aut­ta­vat hal­lit­se­maan arjen kaaosta

28.10.2020 06:00
Tilaajille