Hästäkki
Viimeisin 12 tuntia
Matalan kynnyksen ajanvietettä – vai harvojen hupia? Kempeleläinen Marko pohtii miksi kynnys tulla katsomaan teatteri on korkea, vaikkei se sitä olekaan
Kolumni

Matalan kyn­nyk­sen ajan­vie­tet­tä – vai har­vo­jen hupia? Kem­pe­le­läi­nen Marko pohtii miksi kynnys tulla kat­so­maan teat­te­ri on korkea, vaikkei se sitä olekaan

02:15
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodossa asiat etenevät omalla rytmillään, tietää Kari: "Kotiseutuyhdistys perustettiin 90-luvulla, puoli vuosisataa siitä, kun kotiseutubuumi oli ollut kuumimmillaan mantereen puolella"
Kolumni

Hai­luo­dos­sa asiat ete­ne­vät omalla ryt­mil­lään, tietää Kari: "Ko­ti­seu­tuyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin 90-lu­vul­la, puoli vuo­si­sa­taa siitä, kun ko­ti­seu­tu­buu­mi oli ollut kuu­mim­mil­laan man­te­reen puo­lel­la"

23.11.2021 16:18
Tilaajille
Joulu tulla vollottaa, vastuullisesti?
Kolumni

Joulu tulla vol­lot­taa, vas­tuul­li­ses­ti?

09.11.2021 15:16
Tilaajille
"Yhteiskuntamme talous ei kestä kasvavia sote-kuluja, rakenteellinen uudistus on välttämätöntä", kirjoittaa liminkalainen Mari Viljas
Kolumni

"Yh­teis­kun­tam­me talous ei kestä kas­va­via so­te-ku­lu­ja, ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus on vält­tä­mä­tön­tä", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Mari Viljas

26.10.2021 13:50
Tilaajille
Ajax-Sarkkiranta on nyt Oulun alueen suurin jalkapallon erikoisseura – "Seuran tavoitteina on taata pelaajille laadukas arki, olla elinvoimainen seura ja arvostettu yhteistyökumppan"
Kolumni

Ajax-Sark­ki­ran­ta on nyt Oulun alueen suurin jal­ka­pal­lon eri­kois­seu­ra – "Seuran ta­voit­tei­na on taata pe­laa­jil­le laa­du­kas arki, olla elin­voi­mai­nen seura ja ar­vos­tet­tu yh­teis­työ­kump­pan"

29.09.2021 01:06
Tilaajille
"Ei sillä niin väliä tuleeko kaikki valmiiksi, voi olla vain tyytyväinen siihen, mitä saa aikaiseksi" – Veli-Matti Matinolli muistuttaa, että hajamielisyys on harvoin merkki muistisairaudesta
Kolumni

"Ei sillä niin väliä tuleeko kaikki val­miik­si, voi olla vain tyy­ty­väi­nen siihen, mitä saa ai­kai­sek­si" – Ve­li-Mat­ti Ma­ti­nol­li muis­tut­taa, että ha­ja­mie­li­syys on harvoin merkki muis­ti­sai­rau­des­ta

21.09.2021 15:52
Tilaajille
"Hyvä johtaja ei aseta työntekijöitä kilpailuasemaan vaan osaa hyödyntää jokaisen vahvuuksia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi" – Mira kirjoittaa työpaikkakiusaamisesta ja muistuttaa, että toimivassa työympäristössä asiasta puhutaan, sovitaan rajat ja pyydetään anteeksi
Kolumni

"Hyvä johtaja ei aseta työn­te­ki­jöi­tä kil­pai­lu­ase­maan vaan osaa hyö­dyn­tää jo­kai­sen vah­vuuk­sia yh­tei­sen ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si" – Mira kir­joit­taa työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta ja muis­tut­taa, että toi­mi­vas­sa työ­ym­pä­ris­tös­sä asiasta pu­hu­taan, so­vi­taan rajat ja pyy­de­tään an­teek­si

18.08.2021 02:38
Tilaajille
"Kiusaamisen uhriksi joutuneet ovat usein tavallista empaattisempia ja ystävällisempiä", kirjoittaa Mari Viljas ja kertoo oman perheensä kokemuksesta
Kolumni

"Kiu­saa­mi­sen uhriksi jou­tu­neet ovat usein ta­val­lis­ta em­paat­ti­sem­pia ja ys­tä­väl­li­sem­piä", kir­joit­taa Mari Viljas ja kertoo oman per­heen­sä ko­ke­muk­ses­ta

04.08.2021 01:52
Tilaajille
Tyrnäväläinen Ruusa miettii,  Voiko informaatioon tukehtua ja tietoyhteiskunnassa elää valheessa– "Ja ei, en halua kuulostaa republikaanien äänitorvelta"
Kolumni

Tyr­nä­vä­läi­nen Ruusa miet­tii, Voiko in­for­maa­tioon tu­keh­tua ja tie­to­yh­teis­kun­nas­sa elää val­hees­sa– "Ja ei, en halua kuu­los­taa re­pub­li­kaa­nien ää­ni­tor­vel­ta"

21.07.2021 01:48
Tilaajille
Jalkapallon EM-kisat ovat tarjonneet kotikatsomoihin unohtumattomia hetkiä – Huuhkajien tuoma suosio vaikuttaa lajin harrastajamääriin, tietää Antti Näykki kertoa
Kolumni

Jal­ka­pal­lon EM-ki­sat ovat tar­jon­neet ko­ti­kat­so­moi­hin unoh­tu­mat­to­mia hetkiä – Huuh­ka­jien tuoma suosio vai­kut­taa lajin har­ras­ta­ja­mää­riin, tietää Antti Näykki kertoa

08.07.2021 11:13
Tilaajille
Ottaako koronarokote vai ollako ilman? – Vesa-Matti Matinollille valinta oli selvä, kun hänen ikäryhmänsä tuli rokotettavien vuoroon
Kolumni

Ottaako ko­ro­na­ro­ko­te vai ollako ilman? – ­Ve­sa-Mat­ti Ma­ti­nol­lil­le valinta oli selvä, kun hänen ikä­ryh­män­sä tuli ro­ko­tet­ta­vien vuoroon

30.06.2021 06:00
Tilaajille
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
Aina eivät ole hongat humisseet Rantalakeuden alueella – Markku Kuorilehto kertoo vielä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa isäntien vältelleen kitukasvuisia puita kasvaneita "metsämaita"
Kolumni

Aina eivät ole hongat hu­mis­seet Ran­ta­la­keu­den alueel­la – Markku Kuo­ri­leh­to kertoo vielä 1700- ja 1800-lu­ku­jen vaih­tees­sa isän­tien väl­tel­leen ki­tu­kas­vui­sia puita kas­va­nei­ta "met­sä­mai­ta"

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Ponnista!, kannustaa Mira Sovijärvi: "Koulutustarjonnan tulee vastata yritysmaailman tarpeita ja sen tulee olla tarpeeksi nopeaa ja ketterää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pitkällistä koulupenkin kuluttamista"
Kolumni

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille
Utaliaasti kokeilemalla oppii tietämään, mistä aidosti diggaa - Kirsi Annika kannustaa kuuntelemaan itseään rehellisesti
Kolumni

Uta­liaas­ti ko­kei­le­mal­la oppii tie­tä­mään, mistä aidosti diggaa - Kirsi Annika kan­nus­taa kuun­te­le­maan itseään re­hel­li­ses­ti

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Valtteri Päätalo on huomannut vertailun hiipineen ihmissuhteisiin  2000-luvulla: "Median ja somen vuoksi ihmissuhteet ovat tapetilla koko ajan"
Kolumni

Valt­te­ri Päätalo on huo­man­nut ver­tai­lun hii­pi­neen ih­mis­suh­tei­siin 2000-lu­vul­la: "Median ja somen vuoksi ih­mis­suh­teet ovat ta­pe­til­la koko ajan"

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Muutama sana kiitollisuudesta: " Nauttikaamme ja arvostakaamme tämän erikoisen elämän jokaista hetkeä!"
Kolumni

Muutama sana kii­tol­li­suu­des­ta: " Naut­ti­kaam­me ja ar­vos­ta­kaam­me tämän eri­koi­sen elämän jo­kais­ta het­keä!"

28.04.2021 04:02
Tilaajille
Työ tekijänsä löytää Hailuodossakin –Annukka lopetti opetustyöt, osti talon ja ryntyi markkinoimaan kuntaa
Kolumni

Työ te­ki­jän­sä löytää Hai­luo­dos­sa­kin –An­nuk­ka lopetti ope­tus­työt, osti talon ja ryntyi mark­ki­noi­maan kuntaa

21.04.2021 06:00
Tilaajille
Tekonurmet vihertävät kohta pelikentillä! Ajax-Sarkkirannan puheenjohtaja Antti Näykki kannustaa palaamaan jalkapalloilun pariin, sillä kentällä luodaan muistoja ja ystäviä elämän ajaksi
Kolumni

Te­ko­nur­met vi­her­tä­vät kohta pe­li­ken­til­lä! Ajax-Sark­ki­ran­nan pu­heen­joh­ta­ja Antti Näykki kan­nus­taa pa­laa­maan jal­ka­pal­loi­lun pariin, sillä ken­täl­lä luodaan muis­to­ja ja ystäviä elämän ajaksi

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Vesa-Matti ei pidä kellon siirtämisestä – kumpi olisi parempi, pysyvä kesä- vai talviaika? "Useat unilääketieteen kansainväliset järjestöt suosittelevatkin siirtymistä pysyvään talviaikaan
Kolumni

Ve­sa-Mat­ti ei pidä kellon siir­tä­mi­ses­tä – kumpi olisi pa­rem­pi, pysyvä kesä- vai tal­viai­ka? "Useat uni­lää­ke­tie­teen kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt suo­sit­te­le­vat­kin siir­ty­mis­tä py­sy­vään tal­vi­ai­kaan

07.04.2021 04:37
Tilaajille