Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Hästäkki
"Onneksi koululaiset myyvät taas merinovillahousuja ja tarkenee vielä pestä ulkosaunassa" – Katri pohtii energia-asioita ja kertoo sähköhammasharjaan siirtymisenkin olleen kova paikka
Kolumni

"On­nek­si kou­lu­lai­set myyvät taas me­ri­no­vil­la­hou­su­ja ja tar­ke­nee vielä pestä ul­ko­sau­nas­sa" – Katri pohtii ener­gia-asioi­ta ja kertoo säh­kö­ham­mas­har­jaan siir­ty­mi­sen­kin olleen kova paikka

20.09.2022 14:33
Tilaajille
Kirsi miettii kuinka ohuella nuoralla kulkisimme, jos kokisimme iloa ja onnea vain tietyssä tilassa tai ajassa – siksi syksystäkin voi oppia nauttimaan
Kolumni

Kirsi miettii kuinka ohuella nuo­ral­la kul­ki­sim­me, jos ko­ki­sim­me iloa ja onnea vain tie­tys­sä tilassa tai ajassa – siksi syk­sys­tä­kin voi oppia naut­ti­maan

13.09.2022 13:15
Tilaajille
Nauttikaa lukiosta kaikki oman lukiotaipaleensa aloittaneet, kehottaa liminkalainen Lauri
Kolumni

Naut­ti­kaa lu­kios­ta kaikki oman lu­kio­tai­pa­leen­sa aloit­ta­neet, ke­hot­taa li­min­ka­lai­nen Lauri

07.09.2022 07:00
Tilaajille
Lumijoki – Arjen luksusta! Vaiko: Lumijoki – elämäsi mahdollistaja?
Kolumni

Lu­mi­jo­ki – Arjen luk­sus­ta! Vaiko: Lu­mi­jo­ki – elämäsi mah­dol­lis­ta­ja?

24.08.2022 06:00
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Kun kilpailuvietin tai kateuden ei anna sotkea kuvioita ja yhteistyömahdollisuuksia, voi tuloksena olla jotain todella ainutlaatuista ja mahtavaa, muistuttaa Päivi
Kolumni

Kun kil­pai­lu­vie­tin tai ka­teu­den ei anna sotkea ku­vioi­ta ja yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia, voi tu­lok­se­na olla jotain todella ai­nut­laa­tuis­ta ja mah­ta­vaa, muis­tut­taa Päivi

03.08.2022 09:30
Tilaajille
"Yksittäiset eripurat muistetaan, mutta hyvät ajat aina huonosti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paikkakunnalleen tärkeä
Kolumni

"Yk­sit­täi­set eri­pu­rat muis­te­taan, mutta hyvät ajat aina huo­nos­ti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paik­ka­kun­nal­leen tärkeä

26.07.2022 13:09
Tilaajille
Vili miettii mikä olisi paras tapa osallistaa kuntalaisia hyvinvointialueen rakentamisessa: "Tärkeää on huomioida myös heikommassa asemassa olevat ja erityisesti tähän kuntien ja hyvinvointialueiden tulisikin kiinnittää huomiota"
Kolumni

Vili miettii mikä olisi paras tapa osal­lis­taa kun­ta­lai­sia hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Tär­keää on huo­mioi­da myös hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevat ja eri­tyi­ses­ti tähän kuntien ja hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­li­si­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta"

13.07.2022 01:01
Tilaajille
Katri kertoo, miten vapaus voi olla vain muutaman melanvedon päässä
Kolumni

Katri kertoo, miten vapaus voi olla vain muu­ta­man me­lan­ve­don päässä

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Kasviksillakin voisi olla tunnearvoa – "Vieraannumme luonnon mahtavista voimista ja maan kosketuksesta, kun emme ole kokemassa viljelyn tai kasvattamisen ihmettä", kirjoittaa Kirsi
Kolumni

Kas­vik­sil­la­kin voisi olla tun­ne­ar­voa – "­Vie­raan­num­me luonnon mah­ta­vis­ta voi­mis­ta ja maan kos­ke­tuk­ses­ta, kun emme ole ko­ke­mas­sa vil­je­lyn tai kas­vat­ta­mi­sen ih­met­tä", kir­joit­taa Kirsi

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Kesäloma vai Kesätyöt? Lauri ei halua, että kukaan rasittaa itseään kesätöillä niin, ettei jaksa enää panostaa muihin asioihin
Kolumni

Ke­sä­lo­ma vai Ke­sä­työt? Lauri ei halua, että kukaan ra­sit­taa itseään ke­sä­töil­lä niin, ettei jaksa enää pa­nos­taa muihin asioi­hin

15.06.2022 06:00
"Valkoposkihanhi olisi siirrettävä uhanalaisesta ehdonalaiseen aiheuttamiensa tuhojen takia", jyrähtää Arto
Kolumni

"Val­ko­pos­ki­han­hi olisi siir­ret­tä­vä uhan­alai­ses­ta eh­don­alai­seen ai­heut­ta­mien­sa tuhojen takia", jy­räh­tää Arto

08.06.2022 04:18
Tilaajille
Lumijokinen Mari huomauttaa, että kun yrityksellä tai kunnalla on julkisivu eli imago kunnossa, niin se vetää asiakkaita ja uusia asukkaita puoleensa
Kolumni

Lu­mi­jo­ki­nen Mari huo­maut­taa, että kun yri­tyk­sel­lä tai kun­nal­la on jul­ki­si­vu eli imago kun­nos­sa, niin se vetää asiak­kai­ta ja uusia asuk­kai­ta puo­leen­sa

31.05.2022 12:35
Tilaajille
Aino toivoo kesältä vain hengähdystaukoa: "Muutamakin päivä poissa kotipihalta piristää kummasti, jos aika on vietetty oikeassa seurassa"
Kolumni

Aino toivoo kesältä vain hen­gäh­dys­tau­koa: "Muu­ta­ma­kin päivä poissa ko­ti­pi­hal­ta pi­ris­tää kum­mas­ti, jos aika on vie­tet­ty oi­keas­sa seu­ras­sa"

25.05.2022 06:00
Laatikkopyörästä tuli Tuomaksen perheen "kakkosauto" – reisien rajallisuuden vuoksi pyörää avustaa sähkö
Kolumni

Laa­tik­ko­pyö­räs­tä tuli Tuo­mak­sen perheen "kak­ko­sau­to" – reisien ra­jal­li­suu­den vuoksi pyörää avustaa sähkö

17.05.2022 10:21
Tilaajille
Kiitosta, tsemppiä, kärsivällisyyttä ja ihanaa kesää – ota mitä tarvitset!
Kolumni

Kii­tos­ta, tsemp­piä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja ihanaa kesää – ota mitä tar­vit­set!

11.05.2022 06:00
Jos sota olisi kotiportailla asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin traumaattinen kokemus suomalaisille, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muistitietoa näihin päiviin saakka"
Kolumni

Jos sota olisi ko­ti­por­tail­la asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin trau­maat­ti­nen kokemus suo­ma­lai­sil­le, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muis­ti­tie­toa näihin päiviin saakka"

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Teatteria koko elämä! "Oulusta tulee kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyrnävällä, miten Temmeksellä?"

Teat­te­ria koko elämä! "Ou­lus­ta tulee kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyr­nä­väl­lä, miten Tem­mek­sel­lä?"

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Paljonko maisema maksaa, pohtii hailuotolainen Mikko ja uskoo tuulivoimasta vapaan maiseman voivan nousta hyvin tärkeäksi vetovoimatekijäksi tulevaisuudessa
Kolumni

Pal­jon­ko maisema maksaa, pohtii hai­luo­to­lai­nen Mikko ja uskoo tuu­li­voi­mas­ta vapaan mai­se­man voivan nousta hyvin tär­keäk­si ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si tu­le­vai­suu­des­sa

20.04.2022 06:15 1
Tilaajille
Tuntuu juhlavalta olla maanviljelijä, summaa lumijokinen Klaus Karjula – "Vaikka haasteet tuntuvat vain lisääntyvän eikä yrittäjyyden arki ole ollenkaan helpottunut, on tunne siitä vahvistunut, että maamme tarvitsee yrittäjiä"
Kolumni

Tuntuu juh­la­val­ta olla maan­vil­je­li­jä, summaa lu­mi­jo­ki­nen Klaus Karjula – "­Vaik­ka haas­teet tun­tu­vat vain li­sään­ty­vän eikä yrit­tä­jyy­den arki ole ol­len­kaan hel­pot­tu­nut, on tunne siitä vah­vis­tu­nut, että maamme tar­vit­see yrit­tä­jiä"

06.04.2022 07:00
Tilaajille