Mainos: Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 2 kk 6,75 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Hästäkki
Viimeisin 24 tuntia
Laatikkopyörästä tuli Tuomaksen perheen "kakkosauto" – reisien rajallisuuden vuoksi pyörää avustaa sähkö
Kolumni

Laa­tik­ko­pyö­räs­tä tuli Tuo­mak­sen perheen "kak­ko­sau­to" – reisien ra­jal­li­suu­den vuoksi pyörää avustaa sähkö

10:21
Tilaajille
Kuukausi
Kiitosta, tsemppiä, kärsivällisyyttä ja ihanaa kesää – ota mitä tarvitset!
Kolumni

Kii­tos­ta, tsemp­piä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja ihanaa kesää – ota mitä tar­vit­set!

11.05.2022 06:00
Jos sota olisi kotiportailla asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin traumaattinen kokemus suomalaisille, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muistitietoa näihin päiviin saakka"
Kolumni

Jos sota olisi ko­ti­por­tail­la asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin trau­maat­ti­nen kokemus suo­ma­lai­sil­le, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muis­ti­tie­toa näihin päiviin saakka"

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Teatteria koko elämä! "Oulusta tulee kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyrnävällä, miten Temmeksellä?"

Teat­te­ria koko elämä! "Ou­lus­ta tulee kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyr­nä­väl­lä, miten Tem­mek­sel­lä?"

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Paljonko maisema maksaa, pohtii hailuotolainen Mikko ja uskoo tuulivoimasta vapaan maiseman voivan nousta hyvin tärkeäksi vetovoimatekijäksi tulevaisuudessa
Kolumni

Pal­jon­ko maisema maksaa, pohtii hai­luo­to­lai­nen Mikko ja uskoo tuu­li­voi­mas­ta vapaan mai­se­man voivan nousta hyvin tär­keäk­si ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si tu­le­vai­suu­des­sa

20.04.2022 06:15 1
Tilaajille
Vanhemmat
Tuntuu juhlavalta olla maanviljelijä, summaa lumijokinen Klaus Karjula – "Vaikka haasteet tuntuvat vain lisääntyvän eikä yrittäjyyden arki ole ollenkaan helpottunut, on tunne siitä vahvistunut, että maamme tarvitsee yrittäjiä"
Kolumni

Tuntuu juh­la­val­ta olla maan­vil­je­li­jä, summaa lu­mi­jo­ki­nen Klaus Karjula – "­Vaik­ka haas­teet tun­tu­vat vain li­sään­ty­vän eikä yrit­tä­jyy­den arki ole ol­len­kaan hel­pot­tu­nut, on tunne siitä vah­vis­tu­nut, että maamme tar­vit­see yrit­tä­jiä"

06.04.2022 07:00
Tilaajille
Mikä sinustatulee isona? Hailuotolaisnuorille opintojen jatkaminen peruskoulun jälkeen tarkoittaa monia muutoksia – "Unelmia saa olla monta ja niitä saa vaihtaa", muistuttaa Katri
Kolumni

Mikä si­nus­ta­tu­lee isona? Hai­luo­to­lais­nuo­ril­le opin­to­jen jat­ka­mi­nen pe­rus­kou­lun jälkeen tar­koit­taa monia muu­tok­sia – "U­nel­mia saa olla monta ja niitä saa vaih­taa", muis­tut­taa Katri

30.03.2022 06:00
Tilaajille
"Idealismi kasvisruuasta saa entistä kornimpia piirteitä", toteaa Arto Tahkola ja kummastelee muun muassa pakollisia kasvisruokapäiviä
Kolumni

"I­dea­lis­mi kas­vis­ruuas­ta saa entistä kor­nim­pia piir­tei­tä", toteaa Arto Tahkola ja kum­mas­te­lee muun muassa pa­kol­li­sia kas­vis­ruo­ka­päi­viä

09.03.2022 06:01
Tilaajille
"Turvaverkon lisäksi on meistä jokaisen muistettava myös levätä, jotta jaksaa arjen pyörityksessä ja pyörittää yhteiskunnan rattaita", kirjoittaa Mari Jesiöjärvi
Kolumni

"Tur­va­ver­kon lisäksi on meistä jo­kai­sen muis­tet­ta­va myös levätä, jotta jaksaa arjen pyö­ri­tyk­ses­sä ja pyö­rit­tää yh­teis­kun­nan rat­tai­ta", kir­joit­taa Mari Je­siö­jär­vi

02.03.2022 06:00
Tilaajille
Aino kannustaa lukemaan: "Jos haluat antaa lapsellesi elämässä etumatkaa muihin ikätovereihin nähden, laita hänelle kirja käteen"
Mielipidekirjoitus

Aino kan­nus­taa lu­ke­maan: "Jos haluat antaa lap­sel­le­si elä­mäs­sä etu­mat­kaa muihin ikä­to­ve­rei­hin nähden, laita hänelle kirja käteen"

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Tuomas haluaa Kempeleen kirjaston säilyvän ihmisten lähellä: "Jos kirjasto sijaitsisi muualla, se näkyisi varmasti kävijämäärissä: kaikki eivät viitsi lähteä asiasta tähden kirjastoon"
Kolumni

Tuomas haluaa Kem­pe­leen kir­jas­ton säi­ly­vän ih­mis­ten lä­hel­lä: "Jos kir­jas­to si­jait­si­si muual­la, se näkyisi var­mas­ti kä­vi­jä­mää­ris­sä: kaikki eivät viitsi lähteä asiasta tähden kir­jas­toon"

16.02.2022 07:00
Tilaajille
Markku muistuttaa, että rakennusperintömme perustuu talonpoikaiskulttuuriin: "Purkajaa tuskin muistetaan myöhemmin hyvällä historiassa, mutta korjaaja saa kunnioitusta"
Kolumni

Markku muis­tut­taa, että ra­ken­nus­pe­rin­töm­me pe­rus­tuu ta­lon­poi­kais­kult­tuu­riin: "Pur­ka­jaa tuskin muis­te­taan myö­hem­min hyvällä his­to­rias­sa, mutta kor­jaa­ja saa kun­nioi­tus­ta"

01.02.2022 20:00
Tilaajille
Musiikkia! – Anu halajaa CMX:n keikalle
Kolumni

Mu­siik­kia! – Anu halajaa CMX:n kei­kal­le

26.01.2022 06:00
Tilaajille
"Lakia tuossa taidettiin rikkoa, mutta tämä rikos lienee jo aikaa sitten vanhentunut" – jäätien valmistumista odotellessa Mikko muistelee jäällä sattuneita kommelluksia
Kolumni

"Lakia tuossa tai­det­tiin rikkoa, mutta tämä rikos lienee jo aikaa sitten van­hen­tu­nut" – jäätien val­mis­tu­mis­ta odo­tel­les­sa Mikko muis­te­lee jäällä sat­tu­nei­ta kom­mel­luk­sia

18.01.2022 20:05
Tilaajille
Annukka kysyy: Mitä sinä odotat alkaneelta vuodelta ja toivoo vastakkainasettelusta päästävän yhteisen hyvän tekemiseen
Kolumni

Annukka kysyy: Mitä sinä odotat al­ka­neel­ta vuo­del­ta ja toivoo vas­tak­kain­aset­te­lus­ta pääs­tä­vän yh­tei­sen hyvän te­ke­mi­seen

05.01.2022 06:00
Kehitys syntyy pitkäjänteisyydellä: Ajaxissa sydän sykkii terveelle urheilulle, sanoo Antti
Kolumni

Kehitys syntyy pit­kä­jän­tei­syy­del­lä: Aja­xis­sa sydän sykkii ter­veel­le ur­hei­lul­le, sanoo Antti

22.12.2021 06:00
"Sosiaalisen median aikakaudella joka alan asioihin varmoja mielipiteitä ja suoraviivaisia päätelmiä suoltavia asiantuntijoita taas nousee kuin sieniä sateella ja huuhaalle on helppo saada julkaisualusta ja näkyvyyttä"
Kolumni

"So­siaa­li­sen median ai­ka­kau­del­la joka alan asioi­hin varmoja mie­li­pi­tei­tä ja suo­ra­vii­vai­sia pää­tel­miä suol­ta­via asian­tun­ti­joi­ta taas nousee kuin sieniä sa­teel­la ja huu­haal­le on helppo saada jul­kai­su­alus­ta ja nä­ky­vyyt­tä"

14.12.2021 19:01
Tilaajille
Matalan kynnyksen ajanvietettä – vai harvojen hupia? Kempeleläinen Marko pohtii miksi kynnys tulla katsomaan teatteri on korkea, vaikkei se sitä olekaan
Kolumni

Matalan kyn­nyk­sen ajan­vie­tet­tä – vai har­vo­jen hupia? Kem­pe­le­läi­nen Marko pohtii miksi kynnys tulla kat­so­maan teat­te­ri on korkea, vaikkei se sitä olekaan

08.12.2021 02:15
Tilaajille
Hailuodossa asiat etenevät omalla rytmillään, tietää Kari: "Kotiseutuyhdistys perustettiin 90-luvulla, puoli vuosisataa siitä, kun kotiseutubuumi oli ollut kuumimmillaan mantereen puolella"
Kolumni

Hai­luo­dos­sa asiat ete­ne­vät omalla ryt­mil­lään, tietää Kari: "Ko­ti­seu­tuyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin 90-lu­vul­la, puoli vuo­si­sa­taa siitä, kun ko­ti­seu­tu­buu­mi oli ollut kuu­mim­mil­laan man­te­reen puo­lel­la"

23.11.2021 16:18
Tilaajille
Joulu tulla vollottaa, vastuullisesti?
Kolumni

Joulu tulla vol­lot­taa, vas­tuul­li­ses­ti?

09.11.2021 15:16
Tilaajille