NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tänään
Viimeisin 24 tuntia
Uutta yhdistystoimijaa ei saisi heti lannistaa kaikilla mahdollisilla vastuutehtävillä – Ensin tulee juurruttaa, huomauttaa Sauli
Kolumni

Uutta yh­dis­tys­toi­mi­jaa ei saisi heti lan­nis­taa kai­kil­la mah­dol­li­sil­la vas­tuu­teh­tä­vil­lä – Ensin tulee juur­rut­taa, huo­maut­taa Sauli

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Joni ryhtyi kolmikymppisenä rakentamaan rappioromanttisesta monialaosaajasta rautaista reportteria
Kolumni

Joni ryhtyi kol­mi­kymp­pi­se­nä ra­ken­ta­maan rap­pio­ro­mant­ti­ses­ta mo­ni­ala­osaa­jas­ta rau­tais­ta re­port­te­ria

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Ihmiselle ihmismäistä tekemistä, vaatii Heli ja kääntää koiranhoito-ohjeet ihmiselle sopivaksi
Kolumni

Ih­mi­sel­le ih­mis­mäis­tä te­ke­mis­tä, vaatii Heli ja kääntää koi­ran­hoi­to-oh­jeet ih­mi­sel­le so­pi­vak­si

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Tiina aloitti junttiuden brändilähettiläänä tajutessaan ulkomailla kuinka hieno maa Suomi on
Kolumni

Tiina aloitti junt­tiu­den brän­di­lä­het­ti­lää­nä ta­ju­tes­saan ul­ko­mail­la kuinka hieno maa Suomi on

10.05.2023 06:00
Tilaajille
Oskari suoritti Rantalakeudessa työharjoittelun – nyt hän etenee entistä varmempana kohti unelmaansa
Kolumni

Oskari suo­rit­ti Ran­ta­la­keu­des­sa työ­har­joit­te­lun – nyt hän etenee entistä var­mem­pa­na kohti unel­maan­sa

03.05.2023 05:32
Tilaajille
Vanhemmat
Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen muodostaman ekologisen kolmoiskriisin lääkkeeksi Sauli määräisi suomalaisia keksintöjä ja diskuteerausta
Kolumni

Il­mas­ton­muu­tok­sen, luon­to­ka­don ja saas­tu­mi­sen muo­dos­ta­man eko­lo­gi­sen kol­mois­krii­sin lääk­keek­si Sauli mää­räi­si suo­ma­lai­sia kek­sin­tö­jä ja dis­ku­tee­raus­ta

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Heli puhuu tomaatintaimille paskakieltä ja on on sitä mieltä, että jenkkirunoilija on erehtynyt
Kolumni

Heli puhuu to­maa­tin­tai­mil­le pas­ka­kiel­tä ja on on sitä mieltä, että jenk­ki­ru­noi­li­ja on ereh­ty­nyt

19.04.2023 06:00
Tilaajille
Hiihto kiinnostaa sukupuolesta riippumatta, mutta miksi Suomessa naisten jääkiekkoliigalla ei ole edes omia nettisivuja, kysyy Oskari
Kolumni

Hiihto kiin­nos­taa su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta, mutta miksi Suo­mes­sa naisten jää­kiek­ko­lii­gal­la ei ole edes omia net­ti­si­vu­ja, kysyy Oskari

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Tiinan päivään mahtuu hammaslääkäri, Stoltenberg ja ilmassa kiitävä sämpylä
Kolumni

Tiinan päivään mahtuu ham­mas­lää­kä­ri, Stol­ten­berg ja ilmassa kiitävä sämpylä

05.04.2023 06:00
Tilaajille
Moni miettii äänestääkö vai ei? Saulille äänestäminen on tärkeä kansalaisoikeus, eikä hän jättäisi sitä väliin mistään hinnasta
Kolumni

Moni miettii ää­nes­tää­kö vai ei? Sau­lil­le ää­nes­tä­mi­nen on tärkeä kan­sa­lai­soi­keus, eikä hän jät­täi­si sitä väliin mistään hin­nas­ta

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Ole niin kuin Elias, Minna tai Pentti – tai ainakin melkein
Kolumni

Ole niin kuin Elias, Minna tai Pentti – tai ainakin melkein

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Oskari pohtii, miten sähkötupakkamuoti saadaan kuopattua
Kolumni

Oskari pohtii, miten säh­kö­tu­pak­ka­muo­ti saadaan kuo­pat­tua

15.03.2023 06:01
Tilaajille
Kriittiset kysymykset ovat saaneet Tiinan näppäimistön lietteeseen – "Ei ihmistä pelkkä työsopimus pelasta"
Kolumni

Kriit­ti­set ky­sy­myk­set ovat saaneet Tiinan näp­päi­mis­tön liet­tee­seen – "Ei ihmistä pelkkä työ­so­pi­mus pe­las­ta"

08.03.2023 06:00
Mitä Heli teki, kun sähkövatkaimen vispilät menivät rikki?
Kolumni

Mitä Heli teki, kun säh­kö­vat­kai­men vis­pi­lät menivät rikki?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Kaikki ei ollut ennen huonommin, ainakaan koulumaailmassa – Sauli pohtii voisiko oppimista hieman leppoistaa
Kolumni

Kaikki ei ollut ennen huo­nom­min, ai­na­kaan kou­lu­maail­mas­sa – Sauli pohtii voisiko op­pi­mis­ta hieman lep­pois­taa

22.02.2023 03:17
Tilaajille
Makeuta marjoilla ja hedelmillä – Inga pohtii sokerikokun syitä ja seurauksia
Kolumni

Makeuta mar­joil­la ja he­del­mil­lä – Inga pohtii so­ke­ri­ko­kun syitä ja seu­rauk­sia

15.02.2023 06:00
Rantalakeudessa toimitusharjoittelijana aloittanut Oskari miettii nuorten pääsykoepaineita – niitä hänellä on itselläänkin, mutta myös neuvoja niistä selviämiseen
Kolumni

Ran­ta­la­keu­des­sa toi­mi­tus­har­joit­te­li­ja­na aloit­ta­nut Oskari miettii nuorten pää­sy­koe­pai­nei­ta – niitä hänellä on it­sel­lään­kin, mutta myös neuvoja niistä sel­viä­mi­seen

09.02.2023 11:27
Tilaajille
Yläkoulun matikkaluokka olikin täysi kymppi – "Nyt ysiluokan viimeisellä puoliskolla ollessani ajattelen, että itse todennäköisesti hyödyin matikkaluokasta"
Kolumni

Ylä­kou­lun ma­tik­ka­luok­ka olikin täysi kymppi – "Nyt ysi­luo­kan vii­mei­sel­lä puo­lis­kol­la ol­les­sa­ni ajat­te­len, että itse to­den­nä­köi­ses­ti hyödyin ma­tik­ka­luo­kas­ta"

01.02.2023 06:00
Vaikeidenkin asioiden julkituominen on tärkeää, vaikka se kuinka hävettäisi
Kolumni

Vai­kei­den­kin asioi­den jul­ki­tuo­mi­nen on tär­keää, vaikka se kuinka hä­vet­täi­si

25.01.2023 06:00
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille