Tänään
Kuukausi
Ei venäläisiä urheilijoita kisaamaan – FIFA ja KOK urheilujärjestöistä ovat ryvettyneet korruptioskandaaleissa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poikkeus, pohtii Antti
Kolumni

Ei ve­nä­läi­siä ur­hei­li­joi­ta ki­saa­maan – FIFA ja KOK ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä ovat ry­vet­ty­neet kor­rup­tios­kan­daa­leis­sa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poik­keus, pohtii Antti

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Sauli käväisi työmatkalla Baijerissa ja huomasi, että kuntakentän ja median ongelmat ovat samanlaisia kuin Suomessa – tietotaitoa voitaisiin kunnissa jakaa enemmän kansainvälisestikin
Kolumni

Sauli käväisi työ­mat­kal­la Bai­je­ris­sa ja huo­ma­si, että kun­ta­ken­tän ja median on­gel­mat ovat sa­man­lai­sia kuin Suo­mes­sa – tie­to­tai­toa voi­tai­siin kun­nis­sa jakaa enemmän kan­sain­vä­li­ses­ti­kin

14.09.2022 03:27
Tilaajille
Syyskuu on virallinen alopeciatietoisuuden kuukausi – kalju on kaunis, vaikkakin himpun kylmä
Kolumni

Syyskuu on vi­ral­li­nen alo­pe­cia­tie­toi­suu­den kuu­kau­si – kalju on kaunis, vaik­ka­kin himpun kylmä

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sanna reissasi Tampereen sijaan Palestiinaan – "Onko ok näyttää teini-ikäisille ottamani video, jossa heidän ikäinen poika kertoo tulleensa ammutuksi"
Kolumni

Sanna reis­sa­si Tam­pe­reen sijaan Pa­les­tii­naan – "Onko ok näyttää tei­ni-ikäi­sil­le ot­ta­ma­ni video, jossa heidän ikäinen poika kertoo tul­leen­sa am­mu­tuk­si"

31.08.2022 11:38
Tilaajille
Journalistin ohjeet Rantalakeuttakin ohjaavat
Kolumni

Jour­na­lis­tin ohjeet Ran­ta­la­keut­ta­kin oh­jaa­vat

24.08.2022 06:00
Tilaajille
On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru
Kolumni

On uu­ti­sia, joita toi­mi­tuk­ses­sa ei ha­lut­tai­si kir­joit­taa – lapsen tai nuoren äkil­li­nen pois­me­no on koko yh­tei­sön suru

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat
Kolumni

Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kul­tais­ten ke­hys­ten sijaan ho­pei­siin? Tiina kertoo syyn ja samalla ke­hot­taa pa­nos­ta­maan asioi­hin, jotka kiin­nos­ta­vat

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Mirko läksi toimittajan roolista ja suuntaa kohti uraa kansankynttilänä: "Tiedän mihin olen ryhtymässä"
Kolumni

Mirko läksi toi­mit­ta­jan roo­lis­ta ja suuntaa kohti uraa kan­san­kynt­ti­lä­nä: "Tiedän mihin olen ryh­ty­mäs­sä"

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Mursu sai paljon huomiota ja saako se vielä patsaankin – Rantalakeuden kuvaajaharjoittelija Sanna pohtii mursuntäyteistä aikaa
Kolumni

Mursu sai paljon huo­mio­ta ja saako se vielä pat­saan­kin – Ran­ta­la­keu­den ku­vaa­ja­har­joit­te­li­ja Sanna pohtii mur­sun­täy­teis­tä aikaa

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Mikko muistuttaa kolumnissaan, että biojätteen erilliskeräystä ei tehdä talkoilla –  jätehuolto on liiketoimintaa, ja kiertotaloudessa tulisi huomioida myös kustannukset
Mielipidekirjoitus

Mikko muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys­tä ei tehdä tal­koil­la –  jä­te­huol­to on lii­ke­toi­min­taa, ja kier­to­ta­lou­des­sa tulisi huo­mioi­da myös kus­tan­nuk­set

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Johtaja ja pääministerikin saa välillä olla ihan vaan lomalla – Sauli kertoo jo oppineensa, ettei ole korvaamaton ja jättää työpuhelin tuijottelun lomapäivinä sikseen
Kolumni

Johtaja ja pää­mi­nis­te­ri­kin saa välillä olla ihan vaan lomalla – Sauli kertoo jo op­pi­neen­sa, ettei ole kor­vaa­ma­ton ja jättää työ­pu­he­lin tui­jot­te­lun lo­ma­päi­vi­nä sikseen

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyrnävän kylät – Anu kertoo miksi luonteikkaat lampaat muistuttavat pottupitäjän eri osia
Kolumni

Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyr­nä­vän kylät – Anu kertoo miksi luon­teik­kaat lampaat muis­tut­ta­vat pot­tu­pi­tä­jän eri osia

19.07.2022 11:04
Tilaajille
Mirko muistuttaa, että valitusoikeus on kirjattu lakiin – joten huonosta säästä voi ihan hyvällä omallatunnolla valittaa
Kolumni

Mirko muis­tut­taa, että va­li­tus­oi­keus on kir­jat­tu lakiin – joten huo­nos­ta säästä voi ihan hyvällä omal­la­tun­nol­la va­lit­taa

13.07.2022 03:50
Tilaajille
Me kylän lapset odotimme aina perunannostokökkiä – "Oli mukavaa, kun sai kerätä muiden mukuloiden kanssa ne lehmille tai siemenperunoiksi menevät pikkuperunat leikkiämpäreihin"
Kolumni

Me kylän lapset odo­tim­me aina pe­ru­nan­nos­to­kök­kiä – "Oli mu­ka­vaa, kun sai kerätä muiden mu­ku­loi­den kanssa ne leh­mil­le tai sie­men­pe­ru­noik­si menevät pik­ku­pe­ru­nat leik­kiäm­pä­rei­hin"

05.07.2022 12:26
Tilaajille
Tiina viihtyi juhannuksena häähumussa ja pohti ihmisoikeuksia sekä oikeaa paikkaa vaatteiden saumalle
Kolumni

Tiina viihtyi ju­han­nuk­se­na hää­hu­mus­sa ja pohti ih­mis­oi­keuk­sia sekä oikeaa paikkaa vaat­tei­den sau­mal­le

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Mikä maksaa? - Saara teki tutkimusmatkan kuittien keskelle
Kolumni

Mikä maksaa? - Saara teki tut­ki­mus­mat­kan kuit­tien kes­kel­le

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Takana ensimmäinen ilmainen vuosi – "Ei se meistä parempia tee"
Kolumni

Takana en­sim­mäi­nen il­mai­nen vuosi – "Ei se meistä pa­rem­pia tee"

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Heli kannustaa maailman myllerryksen keskellä keskittymään positiivisiin asioihin ja piipahtamaan vaikka jätskikopilla
Kolumni

Heli kan­nus­taa maail­man myl­ler­ryk­sen kes­kel­lä kes­kit­ty­mään po­si­tii­vi­siin asioi­hin ja pii­pah­ta­maan vaikka jäts­ki­ko­pil­la

08.06.2022 04:20 1
Tilaajille
Jos käytössä olisi aikakone, toteaisi Sauli parikymmentä vuotta vanhalle versiolleen maailman olevan mahdollisuuksia täynnä ja elämä kantavan – myös silloin kun on vaikeaa
Kolumni

Jos käy­tös­sä olisi ai­ka­ko­ne, to­teai­si Sauli pa­ri­kym­men­tä vuotta van­hal­le ver­siol­leen maail­man olevan mah­dol­li­suuk­sia täynnä ja elämä kan­ta­van – myös silloin kun on vaikeaa

31.05.2022 13:33
Tilaajille