Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tänään
Kuukausi
Yläkoulun matikkaluokka olikin täysi kymppi – "Nyt ysiluokan viimeisellä puoliskolla ollessani ajattelen, että itse todennäköisesti hyödyin matikkaluokasta"
Kolumni

Ylä­kou­lun ma­tik­ka­luok­ka olikin täysi kymppi – "Nyt ysi­luo­kan vii­mei­sel­lä puo­lis­kol­la ol­les­sa­ni ajat­te­len, että itse to­den­nä­köi­ses­ti hyödyin ma­tik­ka­luo­kas­ta"

01.02.2023 06:00
Vaikeidenkin asioiden julkituominen on tärkeää, vaikka se kuinka hävettäisi
Kolumni

Vai­kei­den­kin asioi­den jul­ki­tuo­mi­nen on tär­keää, vaikka se kuinka hä­vet­täi­si

25.01.2023 06:00
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Tulevana vuonna Sauli opettelee armollisuutta itseään kohtaan sekä sen kuuluisan ein
Kolumni

Tu­le­va­na vuonna Sauli opet­te­lee ar­mol­li­suut­ta itseään kohtaan sekä sen kuu­lui­san ein

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Menneenä vuonna Tiina menetti läheisiään ja pohti hautajaisten merkistystä –"Väitän, että hautajaisten tarkoitus on myös vielä kerran yhdistää sortin sakki"
Kolumni

Men­nee­nä vuonna Tiina menetti lä­hei­siään ja pohti hau­ta­jais­ten mer­kis­tys­tä –"­Väi­tän, että hau­ta­jais­ten tar­koi­tus on myös vielä kerran yh­dis­tää sortin sakki"

04.01.2023 06:00
Tilaajille
Jo muinaissuomalaiset kantoivat juhlapuita tupaan, popsivat kinkkua ja lepyttelivät henkiä – vain pohjolassa joulu on joulu
Kolumni

Jo mui­nais­suo­ma­lai­set kan­toi­vat juh­la­pui­ta tupaan, pop­si­vat kinkkua ja le­pyt­te­li­vät henkiä – vain poh­jo­las­sa joulu on joulu

21.12.2022 06:00
Tilaajille
"Monipuolinen on sana, jolla tätä ammattia kuvaisin", summaa Antti kokemuksiaan Rantalakeuden toimitusharjoittelijana
Kolumni

"Mo­ni­puo­li­nen on sana, jolla tätä am­mat­tia ku­vai­sin", summaa Antti ko­ke­muk­siaan Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tus­har­joit­te­li­ja­na

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Hinnankorotusten myötä Tiina soveltaa Pula-ajan keittokirjaa ja suunnittelee rukkikauppoja
Kolumni

Hin­nan­ko­ro­tus­ten myötä Tiina so­vel­taa Pu­la-ajan keit­to­kir­jaa ja suun­nit­te­lee ruk­ki­kaup­po­ja

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Globalisaation aika urheilussa on ohi, tuumii Antti
Kolumni

Glo­ba­li­saa­tion aika ur­hei­lus­sa on ohi, tuumii Antti

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Moni asia on muuttunut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa sotilashenkilöiden tviittauksia
Kolumni

Moni asia on muut­tu­nut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa so­ti­las­hen­ki­löi­den tviit­tauk­sia

16.11.2022 08:31
Tilaajille
Saulin mielestä isyys onnistuu ilman kasvatusoppaitakin eikä superisän viittaa tarvitse pukea päälleen
Kolumni

Saulin mie­les­tä isyys on­nis­tuu ilman kas­va­tus­op­pai­ta­kin eikä su­pe­ri­sän viittaa tar­vit­se pukea pääl­leen

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Antti kannustaa suuntaamaan pihapelien kiihkeään maailmaan ja nimeää omaksi suosikikseen katusählyn
Kolumni

Antti kan­nus­taa suun­taa­maan pi­ha­pe­lien kiih­keään maail­maan ja nimeää omaksi suo­si­kik­seen ka­tu­säh­lyn

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Tiina päätti torjua tulevan talven tuomaa melankoliaa talkkunalla ja lampaanpäällä
Kolumni

Tiina päätti torjua tulevan talven tuomaa me­lan­ko­liaa talk­ku­nal­la ja lam­paan­pääl­lä

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Heli pohtii kulutustottumuksiaan –"Voisiko niukasta elämästä tulla tapa"
Kolumni

Heli pohtii ku­lu­tus­tot­tu­muk­siaan –"­Voi­si­ko niu­kas­ta elä­mäs­tä tulla tapa"

19.10.2022 06:00
Tilaajille
Oletko sinä ojentanut kätesi ja saanut vastaukseksi nyrkkiä tai kyynärpäätä? Sauli pohtii kuinka haastavaa raajallaan tervehtiminen tänä päivänä on
Kolumni

Oletko sinä ojen­ta­nut kätesi ja saanut vas­tauk­sek­si nyrkkiä tai kyy­när­pää­tä? Sauli pohtii kuinka haas­ta­vaa raa­jal­laan ter­veh­ti­mi­nen tänä päivänä on

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Sanna päättelee harjoittelun tällä viikolla ja kertoo asioista, jotka lakeudella kolmen kuukauden aikana sykähdyttivät
Kolumni

Sanna päät­te­lee har­joit­te­lun tällä vii­kol­la ja kertoo asiois­ta, jotka la­keu­del­la kolmen kuu­kau­den aikana sy­käh­dyt­ti­vät

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Ei venäläisiä urheilijoita kisaamaan – FIFA ja KOK urheilujärjestöistä ovat ryvettyneet korruptioskandaaleissa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poikkeus, pohtii Antti
Kolumni

Ei ve­nä­läi­siä ur­hei­li­joi­ta ki­saa­maan – FIFA ja KOK ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä ovat ry­vet­ty­neet kor­rup­tios­kan­daa­leis­sa, niin olisiko FIS tässä asiassa puhdas poik­keus, pohtii Antti

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Sauli käväisi työmatkalla Baijerissa ja huomasi, että kuntakentän ja median ongelmat ovat samanlaisia kuin Suomessa – tietotaitoa voitaisiin kunnissa jakaa enemmän kansainvälisestikin
Kolumni

Sauli käväisi työ­mat­kal­la Bai­je­ris­sa ja huo­ma­si, että kun­ta­ken­tän ja median on­gel­mat ovat sa­man­lai­sia kuin Suo­mes­sa – tie­to­tai­toa voi­tai­siin kun­nis­sa jakaa enemmän kan­sain­vä­li­ses­ti­kin

14.09.2022 03:27
Tilaajille
Syyskuu on virallinen alopeciatietoisuuden kuukausi – kalju on kaunis, vaikkakin himpun kylmä
Kolumni

Syyskuu on vi­ral­li­nen alo­pe­cia­tie­toi­suu­den kuu­kau­si – kalju on kaunis, vaik­ka­kin himpun kylmä

07.09.2022 06:00
Tilaajille