Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Tänään
Kuukausi
Toivottavasti ensi vuoden eduskuntavaaleihin mennessä äänestyksestä on tullut hävyttömän trendikästä ja uurnille jonotetaan yhtä innokkaasti kuin ämpäreitä kauppakeskuksen avajaisissa, kirjoittaa Tiina
Kolumni

Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä ää­nes­tyk­ses­tä on tullut hä­vyt­tö­män tren­di­käs­tä ja uur­nil­le jo­no­te­taan yhtä in­nok­kaas­ti kuin äm­pä­rei­tä kaup­pa­kes­kuk­sen ava­jai­sis­sa, kir­joit­taa Tiina

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Sauli hankki uuden ystävän minä-projektinsa alkuun – se puhuu vähän, mutta äänessä ollessaan ilmoille tulee puhdasta asiaa
Kolumni

Sauli hankki uuden ystävän mi­nä-pro­jek­tin­sa alkuun – se puhuu vähän, mutta äänessä ol­les­saan il­moil­le tulee puh­das­ta asiaa

19.01.2022 05:12
Tilaajille
Pitäisikö aluevaltuustojen päättää susien kaatoluvista ja muita olennaisia kysymyksiä
Kolumni

Pi­täi­si­kö alue­val­tuus­to­jen päättää susien kaa­to­lu­vis­ta ja muita olen­nai­sia ky­sy­myk­siä

12.01.2022 14:47
Tilaajille
"Ainoa ehto oli, että pois saa jäädä vain omien hautajaisten vuoksi – erittäin kilpailuhenkisenä ja itsepäisenä tyyppinä huomaisin hetkeni koittaneen"
Kolumni

"Ainoa ehto oli, että pois saa jäädä vain omien hau­ta­jais­ten vuoksi – erit­täin kil­pai­lu­hen­ki­se­nä ja it­se­päi­se­nä tyyp­pi­nä huo­mai­sin hetkeni koit­ta­neen"

05.01.2022 01:48
Tilaajille
Vanhemmat
Riinaa mietityttää, katoavatko joulukortit: "Lapsuudestani muistan, kuinka ihastelin tuntikausia joulukortteja, joiin joulutoivotukset oli kirjoitettu kauniilla koukeroisella käsialalla ja hilereunaiset kuvat olivat toinen toistaan upeampia
Kolumni

Riinaa mie­ti­tyt­tää, ka­toa­vat­ko jou­lu­kor­tit: "Lap­suu­des­ta­ni muis­tan, kuinka ihas­te­lin tun­ti­kau­sia jou­lu­kort­te­ja, joiin jou­lu­toi­vo­tuk­set oli kir­joi­tet­tu kau­niil­la kou­ke­roi­sel­la kä­si­alal­la ja hi­le­reu­nai­set kuvat olivat toinen tois­taan upeam­pia

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Pahastuuko Michael nahkahousuistani? Osaammeko enää kuin närkästyä ja loukkaantua, pohtii Sauli kolumnissaan
Kolumni

Pa­has­tuu­ko Michael nah­ka­hou­suis­ta­ni? Osaam­me­ko enää kuin när­käs­tyä ja louk­kaan­tua, pohtii Sauli ko­lum­nis­saan

15.12.2021 02:04 1
Tilaajille
"Paikallislehteä tehdään lukijoille heitä kiinnostavista tai huolestuttavista asioista. Lehti ei ole minkään etupiirin brändinrakentaja" – Heli muistuttaa, ettei toimitus kylvä tietoisesti eripuraa tai vastakkainasettelua
Kolumni

"Pai­kal­lis­leh­teä tehdään lu­ki­joil­le heitä kiin­nos­ta­vis­ta tai huo­les­tut­ta­vis­ta asiois­ta. Lehti ei ole minkään etu­pii­rin brän­din­ra­ken­ta­ja" – Heli muis­tut­taa, ettei toi­mi­tus kylvä tie­toi­ses­ti eri­pu­raa tai vas­tak­kain­aset­te­lua

08.12.2021 02:33
Tilaajille
Palomiehet, saatte riisua paitanne, Tiina rohkaisee ja ostaa toisen palomieskalenterin mielensäpahoittajalle
Kolumni

Pa­lo­mie­het, saatte riisua pai­tan­ne, Tiina roh­kai­see ja ostaa toisen pa­lo­mies­ka­len­te­rin mie­len­sä­pa­hoit­ta­jal­le

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Illalla nukkumaan käydessä tajusin, miten epätehokas jokailtainen rentouttavaksi tarkoitettu kävelyni oli aiemmin ollutkaan – Riina päätti luopua turhista rutiineista, ja miten kävi?
Kolumni

Illalla nuk­ku­maan käy­des­sä ta­ju­sin, miten epä­te­ho­kas jo­ka­il­tai­nen ren­tout­ta­vak­si tar­koi­tet­tu kä­ve­ly­ni oli aiemmin ol­lut­kaan – Riina päätti luopua tur­his­ta ru­tii­neis­ta, ja miten kävi?

23.11.2021 16:58
Tilaajille
Saulilta kysyttiin lomareissulla: Maistuisiko pojille kokaiini? – Mitä hän mahtoi vastata?
Kolumni

Sau­lil­ta ky­syt­tiin lo­ma­reis­sul­la: Mais­tui­si­ko pojille ko­kaii­ni? – Mitä hän mahtoi vas­ta­ta?

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Isä ei koskaan lyönyt Heliä ja siitä hän on kiitollinen – "Isä osasi katkaista pitkän jatkumon"
Kolumni

Isä ei koskaan lyönyt Heliä ja siitä hän on kii­tol­li­nen – "Isä osasi kat­kais­ta pitkän jat­ku­mon"

10.11.2021 11:41
Tilaajille
Kunpa ihmiset ymmärtäisivät, että yhdessä saa paljon enemmän aikaan, kuin yksin ilkeilemällä, Tiina toivoo
Kolumni

Kunpa ihmiset ym­mär­täi­si­vät, että yhdessä saa paljon enemmän aikaan, kuin yksin il­kei­le­mäl­lä, Tiina toivoo

03.11.2021 06:00
Tilaajille
"Monissa valtuustosaleissa kuulee paljon useammin loukkauksia, syytöksiä, ilkeyksiä ja vihjailuja kuin kannustusta, myötäelämistä ja kiitosta" – Heli miettii mitä tapahtuisi, jos hyvän laittaisi kiertämään
Kolumni

"Mo­nis­sa val­tuus­to­sa­leis­sa kuulee paljon useam­min louk­kauk­sia, syy­tök­siä, il­keyk­siä ja vih­jai­lu­ja kuin kan­nus­tus­ta, myö­tä­elä­mis­tä ja kii­tos­ta" – Heli miettii mitä ta­pah­tui­si, jos hyvän lait­tai­si kier­tä­mään

27.10.2021 02:42
Tilaajille
Passi ei vienyt meitä 30-luvun Saksaan: Meillä on oikeuksien rinnalla myös velvollisuuksia, Sauli muistuttaa
Kolumni

Passi ei vienyt meitä 30-lu­vun Sak­saan: Meillä on oi­keuk­sien rin­nal­la myös vel­vol­li­suuk­sia, Sauli muis­tut­taa

20.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Lasiin Tiina ei vieläkään sylje, mutta sober curious kiinnostaa – mistä on oikein kyse? "Kuinka taulapäitä me ihmiset olemmekaan ja miten sujuvasti harrastamme itsepetosta?"
Kolumni

Lasiin Tiina ei vie­lä­kään sylje, mutta sober curious kiin­nos­taa – mistä on oikein kyse? "Kuinka tau­la­päi­tä me ihmiset olem­me­kaan ja miten su­ju­vas­ti har­ras­tam­me it­se­pe­tos­ta?"

13.10.2021 01:35
Tilaajille
Kulutamme yli kantokykymme – olisiko edes mahdollista palata 70-luvun kulutustasoon, kysyy Heli
Kolumni

Ku­lu­tam­me yli kan­to­ky­kym­me – olisiko edes mah­dol­lis­ta palata 70-lu­vun ku­lu­tus­ta­soon, kysyy Heli

06.10.2021 06:00
Entinen mopopoika ei syty syksylle – tämän vuoden aikana Sauli on myös huomannut keski-ikäistymisen tuoneen muitakin mieltä ärsyttäviä asioita
Kolumni

Entinen mo­po­poi­ka ei syty syk­syl­le – tämän vuoden aikana Sauli on myös huo­man­nut kes­ki-ikäis­ty­mi­sen tuoneen mui­ta­kin mieltä är­syt­tä­viä asioita

29.09.2021 01:04
Tilaajille
Pitäisikö Karpon Hannulle viedä joulukinkku, pohtii Tiina Jokinen: "Tältä siis tuntuu, kun on tehnyt elokuvaa, joka voittaa yleisö-Jussin sekä Karpon"
Kolumni

Pi­täi­si­kö Karpon Han­nul­le viedä jou­lu­kink­ku, pohtii Tiina Jo­ki­nen: "Tältä siis tuntuu, kun on tehnyt elo­ku­vaa, joka voittaa ylei­sö-Jus­sin sekä Karpon"

22.09.2021 01:29
Tilaajille
"Mitä ilon ja riemun näyttämisessä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voitettavaa?" – Marko kannustaa hymyilemään ja nauramaan, sillä ne tekevät hyvää
Kolumni

"Mitä ilon ja riemun näyt­tä­mi­ses­sä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voi­tet­ta­vaa?" – Marko kan­nus­taa hy­myi­le­mään ja nau­ra­maan, sillä ne tekevät hyvää

15.09.2021 06:49
Tilaajille
Sauli sai tädiltään kellon, jonka taustalla on koskettava tarina Amerikan siirtolaisista ja kotiseudun jättämisestä
Kolumni

Sauli sai tä­dil­tään kellon, jonka taus­tal­la on kos­ket­ta­va tarina Ame­ri­kan siir­to­lai­sis­ta ja ko­ti­seu­dun jät­tä­mi­ses­tä

15.09.2021 01:29
Tilaajille