Tänään
Kuukausi
Mikä maksaa? - Saara teki tutkimusmatkan kuittien keskelle
Kolumni

Mikä maksaa? - Saara teki tut­ki­mus­mat­kan kuit­tien kes­kel­le

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Takana ensimmäinen ilmainen vuosi – "Ei se meistä parempia tee"
Kolumni

Takana en­sim­mäi­nen il­mai­nen vuosi – "Ei se meistä pa­rem­pia tee"

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Heli kannustaa maailman myllerryksen keskellä keskittymään positiivisiin asioihin ja piipahtamaan vaikka jätskikopilla
Kolumni

Heli kan­nus­taa maail­man myl­ler­ryk­sen kes­kel­lä kes­kit­ty­mään po­si­tii­vi­siin asioi­hin ja pii­pah­ta­maan vaikka jäts­ki­ko­pil­la

08.06.2022 04:20 1
Tilaajille
Jos käytössä olisi aikakone, toteaisi Sauli parikymmentä vuotta vanhalle versiolleen maailman olevan mahdollisuuksia täynnä ja elämä kantavan – myös silloin kun on vaikeaa
Kolumni

Jos käy­tös­sä olisi ai­ka­ko­ne, to­teai­si Sauli pa­ri­kym­men­tä vuotta van­hal­le ver­siol­leen maail­man olevan mah­dol­li­suuk­sia täynnä ja elämä kan­ta­van – myös silloin kun on vaikeaa

31.05.2022 13:33
Tilaajille
Vanhemmat
Mopoilijoista kasvaa motoristeja – Tiina antaisi mopoilijoiden rällätä, jotta heidän ajotaitonsa kehittyisivät
Kolumni

Mo­poi­li­jois­ta kasvaa mo­to­ris­te­ja – Tiina antaisi mo­poi­li­joi­den räl­lä­tä, jotta heidän ajo­tai­ton­sa ke­hit­tyi­si­vät

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Ruotsalaistoimittajat pelkäsivät koko ajan, että joku hyökkää, puree, tuhoaa tai tappaa – Heli muistelee käyntiään karhukojulla ja muistuttaa pelkotilojen voivan juurtua meihin jo lastensaduista
Kolumni

Ruot­sa­lais­toi­mit­ta­jat pel­kä­si­vät koko ajan, että joku hyök­kää, puree, tuhoaa tai tappaa – Heli muis­te­lee käyn­tiään kar­hu­ko­jul­la ja muis­tut­taa pel­ko­ti­lo­jen voivan juurtua meihin jo las­ten­sa­duis­ta

18.05.2022 06:43
Tilaajille
Ajatella, jos olohuoneeseesi kerääntyisi päivittäin ukkokööri syljeksimään! – Mitä Sauli oppi ranskalaismummolta, joka tuli nuuhkimaan hänen viinilasiaan?
Kolumni

Aja­tel­la, jos olo­huo­nee­see­si ke­rään­tyi­si päi­vit­täin uk­ko­köö­ri syl­jek­si­mään! – Mitä Sauli oppi rans­ka­lais­mum­mol­ta, joka tuli nuuh­ki­maan hänen vii­ni­la­siaan?

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Työharjoittelu paikallislehdessä opetti Santeria paljon: "Maailmassa vallitsee epävakaat ajat, joiden keskellä kotiseudullamme huomioidaan mielestäni erinomaisesti haavoittuvimmissa asemissa olevat ihmiset"
Kolumni

Työ­har­joit­te­lu pai­kal­lis­leh­des­sä opetti San­te­ria paljon: "Maail­mas­sa val­lit­see epä­va­kaat ajat, joiden kes­kel­lä ko­ti­seu­dul­lam­me huo­mioi­daan mie­les­tä­ni erin­omai­ses­ti haa­voit­tu­vim­mis­sa ase­mis­sa olevat ih­mi­set"

04.05.2022 04:36
Tilaajille
Tiinan mielestä elämässä pitää olla etikkaa
Kolumni

Tiinan mie­les­tä elä­mäs­sä pitää olla etikkaa

28.04.2022 10:36 1
Tilaajille
"Kunnallisessa päätöksenteossakin törmää joskus ihmisiin, jotka kyseenalaistavat kaiken mahdollisen" – Heli miettii millainen on luottamuksen ketju ja miksi sitä pitäisi vaalia
Kolumni

"Kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa­kin törmää joskus ih­mi­siin, jotka ky­seen­alais­ta­vat kaiken mah­dol­li­sen" – Heli miettii mil­lai­nen on luot­ta­muk­sen ketju ja miksi sitä pitäisi vaalia

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Ei onneksi enää autonrenkaita kokkotuleen – Sauli soisi pääsiäiskokkoperinteen yleistyvän
Mielipidekirjoitus

Ei onneksi enää au­ton­ren­kai­ta kok­ko­tu­leen – Sauli soisi pää­siäis­kok­ko­pe­rin­teen yleis­ty­vän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Mitä kaikkea disinformaatio voi aiheuttaa? Lapsia ja nuoria pidä suojella liikaa maailmassa tapahtuvilta asioilta disinformaation avulla tai demonisoida asioita ylimitoitetusti, opettaa Klitshkojen tarina
Kolumni

Mitä kaikkea dis­in­for­maa­tio voi ai­heut­taa? Lapsia ja nuoria pidä suo­jel­la liikaa maail­mas­sa ta­pah­tu­vil­ta asioil­ta dis­in­for­maa­tion avulla tai de­mo­ni­soi­da asioita yli­mi­toi­te­tus­ti, opettaa Kli­tshko­jen tarina

07.04.2022 16:16
Tilaajille
Mikä auttaa, kun mieli särkyy? Ketään ei käsketä laskemaan kuumettaan – miksi käskeä masentunutta piristymään, kysyy Tiina
Kolumni

Mikä auttaa, kun mieli särkyy? Ketään ei käsketä las­ke­maan kuu­met­taan – miksi käskeä ma­sen­tu­nut­ta pi­ris­ty­mään, kysyy Tiina

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Nyt kuuluu natinaa, kun maailma ympärillä muuttuu, toteaa Heli
Kolumni

Nyt kuuluu na­ti­naa, kun maailma ym­pä­ril­lä muut­tuu, toteaa Heli

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Sauli arvelee, että vaikka Rantalakeus menettää todennäköisesti yhden tilaajan, emme voi sulkea silmiämme
Kolumni

Sauli ar­ve­lee, että vaikka Ran­ta­la­keus me­net­tää to­den­nä­köi­ses­ti yhden ti­laa­jan, emme voi sulkea sil­miäm­me

16.03.2022 06:00
Tilaajille
"Ensimmäistä kertaa opiskellessa olen aidosti ollut kiinnostunut oppitunneilla, ja jopa luin kouluun liittyvää kirjaa vapaa-ajalla" – Jenna muistuttaa, että alanvaihtokin on mahdollista ja kannatettavaa
Kolumni

"En­sim­mäis­tä kertaa opis­kel­les­sa olen aidosti ollut kiin­nos­tu­nut op­pi­tun­neil­la, ja jopa luin kouluun liit­ty­vää kirjaa va­paa-ajal­la" – Jenna muis­tut­taa, että alan­vaih­to­kin on mah­dol­lis­ta ja kan­na­tet­ta­vaa

09.03.2022 06:00
Tilaajille
"Onko elämän jatkaminen itsekeskeistä?", kysyy Santeri Ukraina-kriisin kuohuttaessa kaikkien mieliä
Kolumni

"Onko elämän jat­ka­mi­nen it­se­kes­keis­tä?", kysyy Santeri Uk­rai­na-krii­sin kuo­hut­taes­sa kaik­kien mieliä

03.03.2022 13:09
Tilaajille
Tiina järkyttyi lukemastaan: karkeasti rajattuna kerran viikossa yksi lapsi pahoinpidellään koulussa
Kolumni

Tiina jär­kyt­tyi lu­ke­mas­taan: kar­keas­ti ra­jat­tu­na kerran vii­kos­sa yksi lapsi pa­hoin­pi­del­lään kou­lus­sa

23.02.2022 09:00
Tilaajille
Sauli luki Liikenneturvan tiedotteen ja jäi miettimään omaa liikennekäyttäytymistään – mistä sinulla palaa pinna auton ratissa?
Kolumni

Sauli luki Lii­ken­ne­tur­van tie­dot­teen ja jäi miet­ti­mään omaa lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tään – mistä sinulla palaa pinna auton ra­tis­sa?

16.02.2022 06:00
Tilaajille
Santeri kannustaa omasta kokoemuksestaan: tee mistä tykkäät
Kolumni

Santeri kan­nus­taa omasta ko­koe­muk­ses­taan: tee mistä tykkäät

09.02.2022 08:01
Tilaajille