Tänään
Viimeisin 4 tuntia
Kolumni

Mirko ko­toi­lee, siivoaa koi­ran­pen­nun­pis­so­ja ja miet­tii, koska taas ri­pus­taa Ka­le­va­la-lau­ta­sia sei­näl­le

06:01
Tilaajille
Kuukausi
Kolumni

Heli kävi taas Kaus­ti­sel­la eikä pit­käs­ty­nyt: "Pai­kal­le tullaan hyvän mu­sii­kin ja tun­nel­man takia ja usein omat soit­ti­met kai­na­los­sa, ei ör­vel­tä­mään"

21.07.2021 02:54
Tilaajille
Kolumni

Ran­ta­la­keus-leh­den ke­sä­toi­mit­ta­ja Emmi Kallio kokee va­pau­den huumaa mo­poil­les­saan: "Rakas mo­po­ky­pä­rä­ni on kokenut kaikki tun­ne­ti­la­ni, kun olen ajaes­sa­ni joko huu­ta­nut raivoa ulos tai kil­ju­nut on­nes­ta"

14.07.2021 06:01
Tilaajille
Kolumni

Vilma pohtii, mikä saa hänet mat­kus­ta­maan Hel­sin­gis­tä Li­min­kaan kuuden tunnin matkan ja vieläpä kes­kel­lä kii­rei­tä? Tii­viis­tä ko­ti­seu­tu­suh­tees­ta huo­li­mat­ta paluu ei ole it­ses­tään selvää

07.07.2021 06:02
Tilaajille
Kolumni

Vä­syk­siin asti vir­kis­ty­nyt – Ran­nal­le suun­tau­tu­nut asun­to­vau­nu­ret­ki toi rauhan Saa­ral­le

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

"Herk­kyys on edel­ly­tys em­pa­tial­le, eläy­ty­väl­le myö­tä­tun­nol­le, sille, että osaa astua toisen saap­pai­siin ja nähdä sanojen ja tekojen taus­tal­le", kir­joit­taa kem­pe­le­läi­nen Marko Poh­jan­rin­ne

23.06.2021 01:58
Tilaajille
Kolumni

Sauli kertoo ole­van­sa nyt lomalla – ja on päät­tä­nyt, ettei suun­nit­te­le asioita juu­ri­kaan etu­kä­teen: "Py­säh­tyy, kun haluaa ja menee sinne mihin nokka näyt­tää"

23.06.2021 01:41
Tilaajille
Kolumni

Poh­jim­mil­taan ikä­ra­jan las­ke­mi­nen olisi luot­ta­muk­sen ele van­hem­mal­ta su­ku­pol­vel­ta, joka ta­put­taa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"

13.06.2021 17:35
Tilaajille
Kolumni

Sun­nun­tai­na on vii­mei­nen hetki vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen –Tiina on huo­man­nut, että vaa­li­vä­sy­myk­ses­tä ei ole vielä tie­toa­kaan: "Näissä kun­ta­vaa­leis­sa voi to­del­la­kin kokea oman äänensä mer­ki­tyk­sen"

09.06.2021 04:07
Tilaajille
Kolumni

Saara maksoi kalliit op­pi­ra­hat aja­tuk­siin vai­pu­mi­ses­ta – Elämän en­sim­mäi­nen yli­no­peus­sak­ko nap­sah­ti eteen en­sim­mäi­sel­lä har­joit­te­lu­vii­kol­la

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Heli miettii miten ete­lä­poh­ja­lai­nen so­peu­tuu Poh­jois-Poh­jan­maal­le: "Huu­mo­rin kanssa on oltava va­ro­vai­nen"

26.05.2021 04:44
Tilaajille
Kolumni

"Moikka moi vaan!" - Sauli otti vael­lus­po­lul­la mallia kum­mi­po­jas­taan ja totesi, että on parempi ter­veh­tiä vaikka kahteen kertaan kuin ei ol­len­kaan

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Tiina kaipaa to­si­elä­män Pos­ti­mies Pateja tuomaa kir­je­pos­tia: "Miksi pal­ve­lun nopeus laskee, vaikka jaet­ta­vaa on koko ajan vä­hem­män?"

12.05.2021 06:01
Tilaajille
Kolumni

Heli ei tykkää vängätä ja siksi hän vält­te­lee po­liit­ti­sia kes­kus­te­lu­ja – Uusilta kun­ta­päät­tä­jil­tä kes­kus­te­lu­tai­toa pitäisi löytyä

06.05.2021 08:36
Tilaajille
Kolumni

Mikä sinun mie­les­tä­si on Suomen kielen kaunein sana? Sauli kertoo oman vaih­to­eh­ton­sa ja so­hai­see samalla am­mat­ti­ter­mis­ton su­ku­puo­li­suut­ta: "Suomi on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvin su­ku­puo­li­neut­raa­li kieli"

28.04.2021 04:19
Tilaajille
Kolumni

Ra­vin­to­la-alan luo­vuu­des­ta mallia muil­le­kin – Tiina toivoo, että myös muut ki­vi­jal­ka­yrit­tä­jät ot­tai­si­vat mallia ra­vin­to­loi­den in­no­va­tii­vi­su­des­ta

21.04.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

”Mitäs nel­jän­nel­le val­tio­mah­dil­le kuu­luu?” – Sauli muistaa au­rin­gon pais­ta­neen kirk­kaas­ti Ran­ta­ky­län hiih­tos­ta­dio­nil­la, kun edes­men­nyt Jorma Jokela pu­hut­te­li häntä ylä­puo­lel­la ol­lees­ta kat­so­mos­ta

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

"Ehkä suun­taan tu­le­val­la lo­ma­kau­del­la Itä-Suo­men si­vu­teil­le, ma­joi­tun syr­jäi­seen bed&b­reak­fast -paik­kaan ja avarran omaa maail­man­ku­vaa­ni ihan ko­ti­mai­sil­la vai­kut­teil­la" – se tukisi suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä, tuumaa Heli

07.04.2021 06:39
Tilaajille
Kolumni

Sel­väs­ti ja suomen kie­lel­lä – Tiina li­put­taa äi­din­kie­len puo­les­ta

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Lau­le­taan­ko Vöyrin marssin sijaan jotain muuta? Sauli ei lämpene li­min­ka­lais­val­tuu­te­tun aja­tuk­sel­le he­rät­tää suo­je­lus­kun­ta hen­kiin: " Isän­maal­li­suus ja kan­sal­lis­tun­ne eivät ole sama asia kuin so­ti­las­mars­si ja am­pu­ma­lei­ri"

24.03.2021 06:48
Tilaajille