Tänään
Viimeisin tunti
”Mitäs neljännelle valtiomahdille kuuluu?” – Sauli muistaa auringon paistaneen kirkkaasti Rantakylän hiihtostadionilla, kun edesmennyt Jorma Jokela puhutteli häntä yläpuolella olleesta katsomosta
Kolumni Sauli Pahkasalo

”Mitäs nel­jän­nel­le val­tio­mah­dil­le kuu­luu?” – Sauli muistaa au­rin­gon pais­ta­neen kirk­kaas­ti Ran­ta­ky­län hiih­tos­ta­dio­nil­la, kun edes­men­nyt Jorma Jokela pu­hut­te­li häntä ylä­puo­lel­la ol­lees­ta kat­so­mos­ta

06:00
Tilaajille
Kuukausi
"Ehkä suuntaan tulevalla lomakaudella Itä-Suomen sivuteille, majoitun syrjäiseen bed&breakfast -paikkaan ja avarran omaa maailmankuvaani ihan kotimaisilla vaikutteilla" – se tukisi suomalaista yrittäjyyttä, tuumaa Heli
Kolumni Heli Rintala

"Ehkä suun­taan tu­le­val­la lo­ma­kau­del­la Itä-Suo­men si­vu­teil­le, ma­joi­tun syr­jäi­seen bed&b­reak­fast -paik­kaan ja avarran omaa maail­man­ku­vaa­ni ihan ko­ti­mai­sil­la vai­kut­teil­la" – se tukisi suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä, tuumaa Heli

07.04.2021 06:39
Tilaajille
Selvästi ja suomen kielellä – Tiina liputtaa äidinkielen puolesta
Kolumni Tiina Haapalainen

Sel­väs­ti ja suomen kie­lel­lä – Tiina li­put­taa äi­din­kie­len puo­les­ta

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Lauletaanko Vöyrin marssin sijaan jotain muuta? Sauli ei lämpene liminkalaisvaltuutetun ajatukselle herättää suojeluskunta henkiin: " Isänmaallisuus ja kansallistunne eivät ole sama asia kuin sotilasmarssi ja ampumaleiri"
Kolumni Sauli Pahkasalo

Lau­le­taan­ko Vöyrin marssin sijaan jotain muuta? Sauli ei lämpene li­min­ka­lais­val­tuu­te­tun aja­tuk­sel­le he­rät­tää suo­je­lus­kun­ta hen­kiin: " Isän­maal­li­suus ja kan­sal­lis­tun­ne eivät ole sama asia kuin so­ti­las­mars­si ja am­pu­ma­lei­ri"

24.03.2021 06:48
Tilaajille
Eläimellistä vai inhimillistä menoa? Heli pohtii, mikä on eläinten inhimillistä kohtelua
Kolumni Heli Rintala

Eläi­mel­lis­tä vai in­hi­mil­lis­tä menoa? Heli pohtii, mikä on eläin­ten in­hi­mil­lis­tä koh­te­lua

17.03.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tiina kysyy, missä sinä ajattelet olevasi vuonna 2041? Parikymmentä vuotta kuluu nopeasti ja aika vie yllättäviin suuntiin
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina kysyy, missä sinä ajat­te­let olevasi vuonna 2041? Pa­ri­kym­men­tä vuotta kuluu no­peas­ti ja aika vie yl­lät­tä­viin suun­tiin

10.03.2021 06:00
Tilaajille
Mitä tehdä, jos hiihto ei kiinnosta, mutta silti pitäisi hiihtää? Sauli lähti Saariselän laduille ja koki kahden päivän Lapin sodan
Kolumni Sauli Pahkasalo

Mitä tehdä, jos hiihto ei kiin­nos­ta, mutta silti pitäisi hiih­tää? Sauli lähti Saa­ri­se­län la­duil­le ja koki kahden päivän Lapin sodan

03.03.2021 06:00
Tilaajille
Heli muistelee vuosikymmenten takaista aikaa: En äänestänyt itseäni
Kolumni Heli Rintala

Heli muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta aikaa: En ää­nes­tä­nyt itseäni

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Tiina muistuttaa: Etenkin vaikeita kieliä kannattaa ryhtyä opiskelemaan nuorena.
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina muis­tut­taa: Etenkin vai­kei­ta kieliä kan­nat­taa ryhtyä opis­ke­le­maan nuo­re­na.

17.02.2021 06:00
Tilaajille
Uusi sukupolvi on aina entistä parempi – Sauli muistelee yhdeksännellä luokalla olleensa vielä melkoinen räkänokka ja ihasteli Uutisten viikolla tuposlaisten nuorten työskentelyä
Kolumni Sauli pahkasalo

Uusi su­ku­pol­vi on aina entistä parempi – Sauli muis­te­lee yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la ol­leen­sa vielä mel­koi­nen rä­kä­nok­ka ja ihas­te­li Uu­tis­ten vii­kol­la tu­pos­lais­ten nuorten työs­ken­te­lyä

10.02.2021 06:00
Tilaajille
Heli elää haastavia aikoja – dokumentit ja viihde voivat tuoda uusia vinkkeleitä omaan korona-arkeen
Kolumni Heli Rintala

Heli elää haas­ta­via aikoja – do­ku­men­tit ja viihde voivat tuoda uusia vink­ke­lei­tä omaan ko­ro­na-ar­keen

03.02.2021 06:01
Tilaajille
Tiina haaveilee matkailusta korona-ajan jälkeen ja toivoo haaleiden muistojen vaihtuvan vahvoihin elämyksiin
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina haa­vei­lee mat­kai­lus­ta ko­ro­na-ajan jälkeen ja toivoo haa­lei­den muis­to­jen vaih­tu­van vah­voi­hin elä­myk­siin

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Tauski, musiikkialan airut – Kim miettii livekeikkojen tulevaisuutta
Kolumni Kim Kauppi

Tauski, mu­siik­ki­alan airut – Kim miettii li­ve­keik­ko­jen tu­le­vai­suut­ta

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Sauli miettii millainen teknologinen harppaus tänä päivänä saattaisi ällistyttää, sillä vielä sata vuotta sitten se oli sähkö – mutta jos Elias Lönnrot olisi saanut päättää, emme puhuisi sähköstä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli miettii mil­lai­nen tek­no­lo­gi­nen harp­paus tänä päivänä saat­tai­si äl­lis­tyt­tää, sillä vielä sata vuotta sitten se oli sähkö – mutta jos Elias Lönnrot olisi saanut päät­tää, emme puhuisi säh­kös­tä

13.01.2021 05:01
Tilaajille
Tiinan mielestä tylsä on hyvä!
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiinan mie­les­tä tylsä on hyvä!

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Sauli muistelee lapsuuden joulukorttitalkoita isoäidin kanssa: "Ihailin ässän kaunista kaarta, teen hentoa yläviivaa ja kirjainten luontevaa liittoa"
Kolumni Sauli pahkasalo

Sauli muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­kort­ti­tal­koi­ta iso­äi­din kanssa: "I­hai­lin ässän kau­nis­ta kaarta, teen hentoa ylä­vii­vaa ja kir­jain­ten luon­te­vaa liit­toa"

23.12.2020 04:32
Tilaajille
Heli on suurten kysymysten äärellä miettiessään suhtautumista Korvatunturin isäntään: "Minua oli aina ihmetyttänyt se, miksi isä lähtee juuri ennen joulupukin tulemista katsomaan, joko se lehmä poikii"
Kolumni Heli Rintala

Heli on suurten ky­sy­mys­ten äärellä miet­ties­sään suh­tau­tu­mis­ta Kor­va­tun­tu­rin isän­tään: "Minua oli aina ih­me­tyt­tä­nyt se, miksi isä lähtee juuri ennen jou­lu­pu­kin tu­le­mis­ta kat­so­maan, joko se lehmä poikii"

16.12.2020 05:51
Tilaajille
"Oma asenne ratkaisee sen, kokeeko muutoksen epämiellyttävänä pakkona vai pakkona, johon sopeutuu" – miettii Tiina, mutta miten sinä suhtaudut koronarajoitteiseen jouluaikaan?
Kolumni Tiina Haapalainen

"Oma asenne rat­kai­see sen, kokeeko muu­tok­sen epä­miel­lyt­tä­vä­nä pakkona vai pak­ko­na, johon so­peu­tuu" – miettii Tiina, mutta miten sinä suh­tau­dut ko­ro­na­ra­joit­tei­seen jou­luai­kaan?

09.12.2020 06:48
Tilaajille
Sauli toteaa päässeensä elämässään helpolla: "En voisi kuvitella millaista olisi odottaa juoksuhaudassa ase kädessä lähestyvää vihollista tai kotirintamalla miettiä epätietoisena rintamalla olevien kohtaloa"
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli toteaa pääs­seen­sä elä­mäs­sään hel­pol­la: "En voisi ku­vi­tel­la mil­lais­ta olisi odottaa juok­su­hau­das­sa ase kädessä lä­hes­ty­vää vi­hol­lis­ta tai ko­ti­rin­ta­mal­la miettiä epä­tie­toi­se­na rin­ta­mal­la olevien koh­ta­loa"

02.12.2020 05:10
Tilaajille
Heli pohtii, mitä vaikutuksia on kun hyppää jurakaudelta digiaikaan: "Kirjailijoiden mukaan ihminen on aina sopeutunut siihen, että asiat muuttuvat ja tapahtuvat aiempaa nopeammin"
Kolumni Heli Rintala

Heli pohtii, mitä vai­ku­tuk­sia on kun hyppää ju­ra­kau­del­ta di­giai­kaan: "Kir­jai­li­joi­den mukaan ihminen on aina so­peu­tu­nut siihen, että asiat muut­tu­vat ja ta­pah­tu­vat aiempaa no­peam­min"

25.11.2020 06:00
Tilaajille