Tänään
Viimeisin 12 tuntia
Sauli miettii millainen teknologinen harppaus tänä päivänä saattaisi ällistyttää, sillä vielä sata vuotta sitten se oli sähkö – mutta jos Elias Lönnrot olisi saanut päättää, emme puhuisi sähköstä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli miettii mil­lai­nen tek­no­lo­gi­nen harp­paus tänä päivänä saat­tai­si äl­lis­tyt­tää, sillä vielä sata vuotta sitten se oli sähkö – mutta jos Elias Lönnrot olisi saanut päät­tää, emme puhuisi säh­kös­tä

05:01
Tilaajille
Vanhemmat
Tiinan mielestä tylsä on hyvä!
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiinan mie­les­tä tylsä on hyvä!

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Sauli muistelee lapsuuden joulukorttitalkoita isoäidin kanssa: "Ihailin ässän kaunista kaarta, teen hentoa yläviivaa ja kirjainten luontevaa liittoa"
Kolumni Sauli pahkasalo

Sauli muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­kort­ti­tal­koi­ta iso­äi­din kanssa: "I­hai­lin ässän kau­nis­ta kaarta, teen hentoa ylä­vii­vaa ja kir­jain­ten luon­te­vaa liit­toa"

23.12.2020 04:32
Tilaajille
Heli on suurten kysymysten äärellä miettiessään suhtautumista Korvatunturin isäntään: "Minua oli aina ihmetyttänyt se, miksi isä lähtee juuri ennen joulupukin tulemista katsomaan, joko se lehmä poikii"
Kolumni Heli Rintala

Heli on suurten ky­sy­mys­ten äärellä miet­ties­sään suh­tau­tu­mis­ta Kor­va­tun­tu­rin isän­tään: "Minua oli aina ih­me­tyt­tä­nyt se, miksi isä lähtee juuri ennen jou­lu­pu­kin tu­le­mis­ta kat­so­maan, joko se lehmä poikii"

16.12.2020 05:51
Tilaajille
"Oma asenne ratkaisee sen, kokeeko muutoksen epämiellyttävänä pakkona vai pakkona, johon sopeutuu" – miettii Tiina, mutta miten sinä suhtaudut koronarajoitteiseen jouluaikaan?
Kolumni Tiina Haapalainen

"Oma asenne rat­kai­see sen, kokeeko muu­tok­sen epä­miel­lyt­tä­vä­nä pakkona vai pak­ko­na, johon so­peu­tuu" – miettii Tiina, mutta miten sinä suh­tau­dut ko­ro­na­ra­joit­tei­seen jou­luai­kaan?

09.12.2020 06:48
Tilaajille
Sauli toteaa päässeensä elämässään helpolla: "En voisi kuvitella millaista olisi odottaa juoksuhaudassa ase kädessä lähestyvää vihollista tai kotirintamalla miettiä epätietoisena rintamalla olevien kohtaloa"
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli toteaa pääs­seen­sä elä­mäs­sään hel­pol­la: "En voisi ku­vi­tel­la mil­lais­ta olisi odottaa juok­su­hau­das­sa ase kädessä lä­hes­ty­vää vi­hol­lis­ta tai ko­ti­rin­ta­mal­la miettiä epä­tie­toi­se­na rin­ta­mal­la olevien koh­ta­loa"

02.12.2020 05:10
Tilaajille
Heli pohtii, mitä vaikutuksia on kun hyppää jurakaudelta digiaikaan: "Kirjailijoiden mukaan ihminen on aina sopeutunut siihen, että asiat muuttuvat ja tapahtuvat aiempaa nopeammin"
Kolumni Heli Rintala

Heli pohtii, mitä vai­ku­tuk­sia on kun hyppää ju­ra­kau­del­ta di­giai­kaan: "Kir­jai­li­joi­den mukaan ihminen on aina so­peu­tu­nut siihen, että asiat muut­tu­vat ja ta­pah­tu­vat aiempaa no­peam­min"

25.11.2020 06:00
Tilaajille
Ärsyttää, huurruttaa ja pistää parran solmuun –Sauli muistuttaa, että nyt kannattaa pinnistellä yhteiseksi hyväksi, vaikka suojamaski ei tunnukaan kasvoilla miellyttävältä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Är­syt­tää, huur­rut­taa ja pistää parran solmuun –Sauli muis­tut­taa, että nyt kan­nat­taa pin­nis­tel­lä yh­tei­sek­si hy­väk­si, vaikka suo­ja­mas­ki ei tun­nu­kaan kas­voil­la miel­lyt­tä­väl­tä

18.11.2020 03:30
Tilaajille
Heli miettii verotietojen julkisuutta: "Monissa muissa kulttuureissa on luontevaa puhua rahasta ja kysellä keskustelukumppanin palkkaa, mutta Suomessa sitä pidetään epäkorrektina ja moukkamaisena"
Kolumni Heli Rintala

Heli miettii ve­ro­tie­to­jen jul­ki­suut­ta: "Mo­nis­sa muissa kult­tuu­reis­sa on luon­te­vaa puhua rahasta ja kysellä kes­kus­te­lu­kump­pa­nin palk­kaa, mutta Suo­mes­sa sitä pi­de­tään epä­kor­rek­ti­na ja mouk­ka­mai­se­na"

11.11.2020 01:34
Tilaajille
Tiina kävi syyslomalla Helsingissä ja jäi pohtimaan talouden realiteetteja: "Onko elämä hyvää muualla Suomessa, vaikka pääkaupungissa elo yskähtelisikin?"
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina kävi syys­lo­mal­la Hel­sin­gis­sä ja jäi poh­ti­maan ta­lou­den rea­li­teet­te­ja: "Onko elämä hyvää muualla Suo­mes­sa, vaikka pää­kau­pun­gis­sa elo ys­käh­te­li­si­kin?"

04.11.2020 01:10
Tilaajille
Polkupyöräkypärän teho häviää tietyn iän jälkeen - Niin taitavat ainakin aikuiset luulla Saulin havaintojen perusteella
Kolumni Sauli Pahkasalo

Pol­ku­pyö­rä­ky­pä­rän teho häviää tietyn iän jälkeen - Niin tai­ta­vat ainakin ai­kui­set luulla Saulin ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la

28.10.2020 06:00
Tilaajille
Heli pohtii kirjojen merkitystä elämässään: "Elämä ilman fiktiota on kuin värityskirja, jota ei ole väritetty"
Kolumni Heli Rintala

Heli pohtii kir­jo­jen mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään: "Elämä ilman fik­tio­ta on kuin vä­ri­tys­kir­ja, jota ei ole vä­ri­tet­ty"

21.10.2020 05:59
Tilaajille
Sauli pohtii korkeaa rakentamista ja muistuttaa, että pilviin kurkottava talokin voi olla hieno, jos arkkitehtuuri pidetään laadukkaana: "Laatikoiden sijaan rakennuksiin tulisi löytää enemmän kauneutta"
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli pohtii korkeaa ra­ken­ta­mis­ta ja muis­tut­taa, että pilviin kur­kot­ta­va talokin voi olla hieno, jos ark­ki­teh­tuu­ri pi­de­tään laa­duk­kaa­na: "Laa­ti­koi­den sijaan ra­ken­nuk­siin tulisi löytää enemmän kau­neut­ta"

14.10.2020 01:05
Tilaajille
Tiina toivoo, että koulumaailman rooleja selkeytettäisiin: "Onko se enää kasvattamista, kun koulu joutuu toimimaan kiusaamistapauksissa sekä poliisina että tuomioistuimena?"
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina toivoo, että kou­lu­maail­man rooleja sel­key­tet­täi­siin: "Onko se enää kas­vat­ta­mis­ta, kun koulu joutuu toi­mi­maan kiu­saa­mis­ta­pauk­sis­sa sekä po­lii­si­na että tuo­miois­tui­me­na?"

07.10.2020 01:41 1
Tilaajille
Heli kävi noitavainojen muistomerkillä – Tapahtuuko syyttömien kiduttamista ja ilmiantoja tänäkin päivänä?
Kolumni Heli Rintala

Heli kävi noi­ta­vai­no­jen muis­to­mer­kil­lä – Ta­pah­tuu­ko syyt­tö­mien ki­dut­ta­mis­ta ja il­mi­an­to­ja tänäkin päi­vä­nä?

30.09.2020 00:00
Lääkärille patistaminen voi olla suurin mahdollinen rakkaudenteko, pohtii Sauli kolumnissaan
Kolumni

Lää­kä­ril­le pa­tis­ta­mi­nen voi olla suurin mah­dol­li­nen rak­kau­den­te­ko, pohtii Sauli ko­lum­nis­saan

23.09.2020 06:00
Tiina miettii, milloin opettajan arvioon voi luottaa ja milloin omaansa – Voihan Wilma, minkä teit!
Kolumni

Tiina miet­tii, milloin opet­ta­jan arvioon voi luottaa ja milloin omaansa – Voihan Wilma, minkä teit!

16.09.2020 06:00
Sertifioitu matkustaja neuvoksi korona-aikaan? – Mikä jottei, jos Saulilta kysytään
Kolumni

Ser­ti­fioi­tu mat­kus­ta­ja neu­vok­si ko­ro­na-ai­kaan? – Mikä jottei, jos Sau­lil­ta ky­sy­tään

09.09.2020 06:00
Heli aikoo pidättäytyä jääräpäisesti faktapohjalla
Kolumni

Heli aikoo pi­dät­täy­tyä jää­rä­päi­ses­ti fak­ta­poh­jal­la

02.09.2020 06:00
Tiina tähdentää: Aika arvokasta aikaa – jokainen hetki
Kolumni

Tiina täh­den­tää: Aika ar­vo­kas­ta aikaa – jo­kai­nen hetki

26.08.2020 06:00