Kuntakuulumisia
Miten korona vaikuttaa vaaleihin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kannattaa ottaa vaalipaikalle mukaan"
Kolumni Mikko Salmi

Miten korona vai­kut­taa vaa­lei­hin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kan­nat­taa ottaa vaa­li­pai­kal­le mukaan"

12.01.2021 12:52
Kaupin Eero haluaa actionia koululaisten arkeen
Kolumni Eero Kauppi

Kaupin Eero haluaa ac­tio­nia kou­lu­lais­ten arkeen

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila sai sittenkin komean ukkometson joulupöytään –"Sattuneesta syystä oma metsästysharrastus on jäänyt lapsen kenkiin"
Kolumni Vesa Anttila

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila sai sit­ten­kin komean uk­ko­met­son jou­lu­pöy­tään –"­Sat­tu­nees­ta syystä oma met­säs­tys­har­ras­tus on jäänyt lapsen ken­kiin"

23.12.2020 04:10
Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen kirjoittaa kiitoksen merkityksestä: "Kiittämisen ei tarvitse olla suurta, pienikin kiitos vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin"
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen kir­joit­taa kii­tok­sen mer­ki­tyk­ses­tä: "Kiit­tä­mi­sen ei tar­vit­se olla suurta, pie­ni­kin kiitos vai­kut­taa työ­yh­tei­sön il­ma­pii­riin"

09.12.2020 11:46
"Tämä viikon alku on erilainen kuin vielä perjantaina ajattelin", toteaa Hailuodon kunnajohtaja Aki –korona sävyttää myös saarikunnan arkea
Kolumni Aki Heiskanen

"Tämä viikon alku on eri­lai­nen kuin vielä per­jan­tai­na ajat­te­lin", toteaa Hai­luo­don kun­na­joh­ta­ja Aki –korona sä­vyt­tää myös saa­ri­kun­nan arkea

02.12.2020 06:20
"Moni liitoskunnissa elävä kokee tulleensa kuntaliitoksessa jymäytetyksi: kauniit maalailut uudesta yhtenäisestä Oulusta ovat monessa paikassa vaihtuneet himmeneviin katulyhtyihin ja heikkeneviin palveluihin" – kirjoittaa Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi
Kolumni Mikko Salmi

"Moni lii­tos­kun­nis­sa elävä kokee tul­leen­sa kun­ta­lii­tok­ses­sa jy­mäy­te­tyk­si: kauniit maa­lai­lut uudesta yh­te­näi­ses­tä Oulusta ovat monessa pai­kas­sa vaih­tu­neet him­me­ne­viin ka­tu­lyh­tyi­hin ja heik­ke­ne­viin pal­ve­lui­hin" – kir­joit­taa Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi

24.11.2020 13:11 1
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas muistuttaa kuntien ydintehtävää olevan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: "Suomalaisten kasvanut into reippailla on otettu mielihyvin vastaan"
Kolumni Tuomas Lohi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas muis­tut­taa kuntien ydin­teh­tä­vää olevan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen: "Suo­ma­lais­ten kas­va­nut into reip­pail­la on otettu mie­li­hy­vin vas­taan"

17.11.2020 12:16
Mikä on nuorten ja päihteiden tilanne Tyrnävällä? "Vanhempana on tärkeää olla kiinnostunut siitä, mitä lapselle tai nuorelle kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"
Kolumni Elina Vehkala ja Teija Eskola

Mikä on nuorten ja päih­tei­den tilanne Tyr­nä­väl­lä? "Van­hem­pa­na on tärkeää olla kiin­nos­tu­nut siitä, mitä lap­sel­le tai nuo­rel­le kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"

10.11.2020 11:20
Limingan kunnanjohtaja haluaa kaikki yhteiseen projektiin lasten ja nuorten elämän eväiden rakentamiseen: "Kunnan tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi vähintään yksi harrastus, jonka kautta voisi kokea onnistumisen iloa ja osaamisen tuntemuksia"
Kolumni Pekka Rajala

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01
Kuntaliiton kyselyssä löytyi hyvän asuinkunnan kriteerit - Ne kaikki täyttyvät Lumijoella Paula Karsi-Ruokolaisen mielestä
Kolumni

Kun­ta­lii­ton ky­se­lys­sä löytyi hyvän asuin­kun­nan kri­tee­rit - Ne kaikki täyt­ty­vät Lu­mi­joel­la Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­sen mie­les­tä

28.10.2020 06:00
Hailuodon kunnanjohtaja Aki: "Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta"
Kolumni Aki Heiskanen

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki: "Työyh­tei­sö toimii par­haim­mil­laan pei­li­nä, joka antaa meille mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la it­seäm­me toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta"

20.10.2020 20:55
Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi miettii brändikyselyn tuloksia: "Oulussa elämä ei kulu liikenneruuhkissa, ja palkalla saa keskituloinenkin maksettua omistusasunnon siedettävässä ajassa"
Kolumni Mikko Salmi

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi miettii brän­di­ky­se­lyn tu­lok­sia: "Ou­lus­sa elämä ei kulu lii­ken­ne­ruuh­kis­sa, ja pal­kal­la saa kes­ki­tu­loi­nen­kin mak­set­tua omis­tus­asun­non sie­det­tä­väs­sä ajassa"

13.10.2020 13:17
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi tietää, että myyntiin tulevat tontit viedään taas käsistä: "Ihmiset arvostavat ja tekevät valintojaan lopulta hyvin arkisilla perusteilla -ja niihin kaikkiin jokainen kunta voi itse toiminnallaan vaikuttaa"

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi tietää, että myyn­tiin tulevat tontit viedään taas kä­sis­tä: "Ih­mi­set ar­vos­ta­vat ja tekevät va­lin­to­jaan lopulta hyvin ar­ki­sil­la pe­rus­teil­la -ja niihin kaik­kiin jo­kai­nen kunta voi itse toi­min­nal­laan vai­kut­taa"

07.10.2020 01:23
Tyrnävän kunnanjohtaja valottaa kuntatalouden budjetointia:  "Talousarvio on merkittävä poliittinen tahdonilmaisu"
Kolumni Vesa Anttila

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja va­lot­taa kun­ta­ta­lou­den bud­je­toin­tia: "Ta­lou­sar­vio on mer­kit­tä­vä po­liit­ti­nen tah­do­nil­mai­su"

30.09.2020 07:50