Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuntakuulumisia
Kuukausi
Oikarisen Karrilla on pitkä ja vakava suhde pohjoiseen
Lukijalta Kolumni

Oi­ka­ri­sen Kar­ril­la on pitkä ja vakava suhde poh­joi­seen

24.01.2023 20:00
Tilaajille
"Yksilöiden terveyttä edistäviin valintapäätöksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa kannustamalla, innostamalla, mahdollistamalla ja valistamalla", muistuttaa Tuomas Lohi
Kolumni

"Yk­si­löi­den ter­veyt­tä edis­tä­viin va­lin­ta­pää­tök­siin voidaan kui­ten­kin vai­kut­taa kan­nus­ta­mal­la, in­nos­ta­mal­la, mah­dol­lis­ta­mal­la ja va­lis­ta­mal­la", muis­tut­taa Tuomas Lohi

18.01.2023 06:01
Limingassa on monta hyvää aihiota, joiden avulla entinen Suur-Limingan alue nousisi uuteen kukoistukseen
Kolumni

Li­min­gas­sa on monta hyvää ai­hio­ta, joiden avulla entinen Suur-Li­min­gan alue nousisi uuteen ku­kois­tuk­seen

10.01.2023 20:00 1
Tilaajille
Joskus kunta toimii hitaasti, mutta Juha uskoo suunnitelmallisuutta parantamalla asioiden hoituvan ajallaan

Joskus kunta toimii hi­taas­ti, mutta Juha uskoo suun­ni­tel­mal­li­suut­ta pa­ran­ta­mal­la asioi­den hoi­tu­van ajal­laan

03.01.2023 18:50
Vanhemmat
Paula vieraili Lumijoen MTK:n 100-vuotisjuhlassa ja huomasi, että entisajan sukupolvet ovat olleet taloudessa tarkkoja ja sääntelyssäkin tinkimättömiä
Kolumni

Paula vie­rai­li Lu­mi­joen MTK:n 100-vuo­tis­juh­las­sa ja huo­ma­si, että en­tis­ajan su­ku­pol­vet ovat olleet ta­lou­des­sa tark­ko­ja ja sään­te­lys­sä­kin tin­ki­mät­tö­miä

20.12.2022 11:19
Tilaajille
Kriisitietoisuuden rinnalle tarvitsemme myös luottamusta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toisistamme huolta, muistuttaa Mikko
Lukijalta Kolumni

Krii­si­tie­toi­suu­den rin­nal­le tar­vit­sem­me myös luot­ta­mus­ta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toi­sis­tam­me huolta, muis­tut­taa Mikko

08.12.2022 06:00
Tilaajille
"Laskelmat näyttäisivät Kempeleessä olevan merkittävää päästöleikkauspotentiaalia erityisesti tieliikenteen, kaukolämmön ja sähkönkulutuksen saralla", kirjoittaa Tuomas
Lukijalta Kolumni

"Las­kel­mat näyt­täi­si­vät Kem­pe­lees­sä olevan mer­kit­tä­vää pääs­tö­leik­kaus­po­ten­tiaa­lia eri­tyi­ses­ti tie­lii­ken­teen, kau­ko­läm­mön ja säh­kön­ku­lu­tuk­sen sa­ral­la", kir­joit­taa Tuomas

30.11.2022 06:00
Pohde pohdituttaa Pekkaa – "Korotus tarkoittaa Limingalle noin 450 000 euroa lisälaskua"
Kolumni

Pohde poh­di­tut­taa Pekkaa – "Ko­ro­tus tar­koit­taa Li­min­gal­le noin 450 000 euroa li­sä­las­kua"

22.11.2022 21:00
Tilaajille
Puhtaus on erilaisia arvoja, jaksamista, motivaatiota, turvallisuutta, säästöä ja stressinhallintaa
Kolumni

Puhtaus on eri­lai­sia arvoja, jak­sa­mis­ta, mo­ti­vaa­tio­ta, tur­val­li­suut­ta, säästöä ja stres­sin­hal­lin­taa

15.11.2022 21:00
Tilaajille
Toteuta unelmasi Lumijoella, tilaa on kuin Helsingissä: " Kunnan äskettäin Lumijoen Varjakasta hankkima tontti sopisi hyvin viljelypalstoiksi kuntalaisten käyttöön"
Kolumni

Toteuta unel­ma­si Lu­mi­joel­la, tilaa on kuin Hel­sin­gis­sä: " Kunnan äs­ket­täin Lu­mi­joen Var­ja­kas­ta hank­ki­ma tontti sopisi hyvin vil­je­ly­pals­toik­si kun­ta­lais­ten käyt­töön"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulun vauhti kiihtyy – Talousarvion laatiminen on tänä vuonna erityisen jännittävä prosessi, arvelee Mikko
Lukijalta Kolumni

Oulun vauhti kiihtyy – ­Ta­lou­sar­vion laa­ti­mi­nen on tänä vuonna eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä pro­ses­si, arvelee Mikko

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Eilolan Erkkiä huolestuttaa tulevaisuuden työmarkkinat –"Soveltumattomuus työmarkkinoille haastaa jatkossa yhteiskuntamme perustaa"
Kolumni

Eilolan Erkkiä huo­les­tut­taa tu­le­vai­suu­den työ­mark­ki­nat –"­So­vel­tu­mat­to­muus työ­mark­ki­noil­le haastaa jat­kos­sa yh­teis­kun­tam­me pe­rus­taa"

19.10.2022 06:15
Tilaajille
"Niin muuttuu mailma, Eskoni" – Tarja siteeraa Aleksis Kiveä ja heittää hyvästit Limingalle
Kolumni

"Niin muuttuu mailma, Eskoni" – Tarja si­tee­raa Aleksis Kiveä ja heittää hy­väs­tit Li­min­gal­le

11.10.2022 12:50
Aiomme ottaa käyttöön kuntalaisia osallistavan budjetoinnin tulevassa talousarviossa, kirjoittaa kunnanjohtaja Paula
Kolumni

Aiomme ottaa käyt­töön kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin tu­le­vas­sa ta­lou­sar­vios­sa, kir­joit­taa kun­nan­joh­ta­ja Paula

28.09.2022 06:05
Tilaajille
Oulunsalolainen, millainen olisi hyvä kaupunginjohtaja Oululle? Viestintäjohtaja Mikko tuumaa Pohjois-Suomen mielenkiintoisimman työpaikan olevan tarjolla
Kolumni

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, mil­lai­nen olisi hyvä kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­lul­le? Vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko tuumaa Poh­jois-Suo­men mie­len­kiin­toi­sim­man työ­pai­kan olevan tar­jol­la

13.09.2022 15:11
Miialta kysytään silloin tällöin, että voisiko hän kertoa Kempeleen elinvoiman salaisuuksista
Kolumni

Miialta ky­sy­tään silloin täl­löin, että voisiko hän kertoa Kem­pe­leen elin­voi­man sa­lai­suuk­sis­ta

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Laura kannustaa liminkalaisia osallistumaan osallistavaan budjetointiin, ideoita on tullut jo 50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laura kan­nus­taa li­min­ka­lai­sia osal­lis­tu­maan osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin, ideoita on tullut jo 50

31.08.2022 06:00
Elina kehuu Tyrnävän tapahtumia keskellä hektisintä sumaa: "Tuotamme kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sisältöjä elävää kulttuuriympäristöämme hyödyntäen"
Kolumni

Elina kehuu Tyr­nä­vän ta­pah­tu­mia kes­kel­lä hek­ti­sin­tä sumaa: "Tuo­tam­me kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen si­säl­tö­jä elävää kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töäm­me hyö­dyn­täen"

24.08.2022 06:01
"Hyväntuulisuus, hymy, ystävällisyys, tervehtiminen, kiitos ja toisen huomioiminen tapahtumissa ovat askel menestymiseen" – Paula toivottaa kaikki tervetulleiksi Lumijoki-päiville
Kolumni

"Hy­vän­tuu­li­suus, hymy, ys­tä­väl­li­syys, ter­veh­ti­mi­nen, kiitos ja toisen huo­mioi­mi­nen ta­pah­tu­mis­sa ovat askel me­nes­ty­mi­seen" – Paula toi­vot­taa kaikki ter­ve­tul­leik­si Lu­mi­jo­ki-päi­vil­le

16.08.2022 14:39
Millaista on luottamus ja mitä se tarkoittaa kuntaamailmassa? "Luottamuksen varassa asiat tapahtuvat", huomauttaa Hailuodon kunnanjohtaja Maarit
Kolumni

Mil­lais­ta on luot­ta­mus ja mitä se tar­koit­taa kun­taa­mail­mas­sa? "Luot­ta­muk­sen varassa asiat ta­pah­tu­vat", huo­maut­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Maarit

09.08.2022 17:50