Mainos: Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 2 kk 6,75 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Kuntakuulumisia
Viimeisin 24 tuntia
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

10:25
Vanhemmat
"Tulevaisuuden ennakointi ei ole vain johtajan tehtävä, vaan yksilön, tiimin ja koko organisaation herkkyyttä lukea menneestä ja nykyisyydestä tulevaisuuden ituja"
Kolumni

"Tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti ei ole vain joh­ta­jan teh­tä­vä, vaan yk­si­lön, tiimin ja koko or­ga­ni­saa­tion herk­kyyt­tä lukea men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä tu­le­vai­suu­den ituja"

03.05.2022 11:24
Lumijokikin oli messuilla mukana – "Hieno projekti, jollaiseen voimme jatkossakin lähteä mukaan", tuumaa Paula
Kolumni

Lu­mi­jo­ki­kin oli mes­suil­la mukana – "­Hie­no pro­jek­ti, jol­lai­seen voimme jat­kos­sa­kin lähteä mu­kaan", tuumaa Paula

27.04.2022 06:00
Tilaajille
"Minun mielestäni yliopiston perustaminen Ouluun on koko kaupungin historian merkittävin asia, toiseksi merkittävin olisi kampuksen siirtäminen keskustaan", kirjoittaa Mikko
Mielipidekirjoitus

"Minun mie­les­tä­ni yli­opis­ton pe­rus­ta­mi­nen Ouluun on koko kau­pun­gin his­to­rian mer­kit­tä­vin asia, toi­sek­si mer­kit­tä­vin olisi kam­puk­sen siir­tä­mi­nen kes­kus­taan", kir­joit­taa Mikko

13.04.2022 06:00 1
"Vapaaehtoistyössä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yhteisöllisyyden vahvan merkityksen, onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemisen iloa sekä nähdä miten auttaminen ja tuki kannattelee eteenpäin"
Kolumni

"Va­paaeh­tois­työs­sä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yh­tei­söl­li­syy­den vahvan mer­ki­tyk­sen, on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia, yhdessä te­ke­mi­sen iloa sekä nähdä miten aut­ta­mi­nen ja tuki kan­nat­te­lee eteen­päin"

05.04.2022 18:51
Mitä ympärillä tapahtuu? – "Vaikka emme tiedä, mitä kaikkea tämä kevät vielä pitää sisällään, on luvassa monta mukavaa asiaa, mitä odottaa", muistuttaa Elisa
Kolumni

Mitä ym­pä­ril­lä ta­pah­tuu? – "­Vaik­ka emme tiedä, mitä kaikkea tämä kevät vielä pitää si­säl­lään, on luvassa monta mukavaa asiaa, mitä odot­taa", muis­tut­taa Elisa

30.03.2022 06:00
Tulisiko meidän ensisijaisesti tukea ennemmin suomalaista työllisyyttä, huoltovarmuutta ja puhdasta ruokaa vai esimerkiksi Keski-Euroopan maataloutta, kysyy Vesa
Kolumni

Tu­li­si­ko meidän en­si­si­jai­ses­ti tukea en­nem­min suo­ma­lais­ta työl­li­syyt­tä, huol­to­var­muut­ta ja puh­das­ta ruokaa vai esi­mer­kik­si Kes­ki-Eu­roo­pan maa­ta­lout­ta, kysyy Vesa

23.03.2022 06:00
Kevät saapuu Lumijoellekin – Paula toivoo: Eletään ja ollaan ihmisiksi
Kolumni

Kevät saapuu Lu­mi­joel­le­kin – Paula toivoo: Eletään ja ollaan ih­mi­sik­si

16.03.2022 06:00
"Kun pahan valta kasvaa maailmassa, on aika vahvistaa toisen maailman ääntä – sen äänen nimi on Rakkaus", toteaa Mikko Salmi
Kolumni

"Kun pahan valta kasvaa maail­mas­sa, on aika vah­vis­taa toisen maail­man ääntä – sen äänen nimi on Rak­kaus", toteaa Mikko Salmi

01.03.2022 20:23
Mitä sisältyy Limingan elinkeinojohtajan aamuhaaveiluun? "Pyöräilyasento on pysty, fiilis kuin 1920-luvun elokuvamaailmasta..."
Kolumni

Mitä si­säl­tyy Li­min­gan elin­kei­no­joh­ta­jan aa­mu­haa­vei­luun? "Pyö­räi­lya­sen­to on pysty, fiilis kuin 1920-lu­vun elo­ku­va­maail­mas­ta..."

15.02.2022 12:42
Lassen mukaan sarkaa on edelleen kynnettävänä, mútta Tyrnävällä henki on yrittämiseen kannustavaa ja tukevaa: "Menestyminen ja kasvu on kaikilla mielessä"
Kolumni

Lassen mukaan sarkaa on edel­leen kyn­net­tä­vä­nä, mútta Tyr­nä­väl­lä henki on yrit­tä­mi­seen kan­nus­ta­vaa ja tu­ke­vaa: "Me­nes­ty­mi­nen ja kasvu on kai­kil­la mie­les­sä"

09.02.2022 06:00
Millaiset tunnelmat kilpailutuksen jälkeen? Asiat eivät aina etene kuten Strömsössä, tietää Lumijoen kunnanjohtaja Paula
Kolumni

Mil­lai­set tun­nel­mat kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen? Asiat eivät aina etene kuten Ström­sös­sä, tietää Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula

01.02.2022 18:00
"Äänestämisestä tulee ihanan aikuinen olo" – mutta mistä asiasta Salmen Mikko on aluevaalien kynnyksellä huolissaan?
Kolumni

"Ää­nes­tä­mi­ses­tä tulee ihanan ai­kui­nen olo" – mutta mistä asiasta Salmen Mikko on alue­vaa­lien kyn­nyk­sel­lä huo­lis­saan?

18.01.2022 16:17
Tuomas aikoo äänestää aluevaaleissa ja muistuttaa, että hyvinvointialueuudistus on yksi itsenäisyyden ajan merkittävimmistä hallinnollisista muutoksista Suomessa.
Kolumni

Tuomas aikoo ää­nes­tää alue­vaa­leis­sa ja muis­tut­taa, että hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tus on yksi it­se­näi­syy­den ajan mer­kit­tä­vim­mis­tä hal­lin­nol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta Suo­mes­sa.

12.01.2022 06:01
Oletko samaa mieltä Pekan kanssa?  – "Kuten valtakunnanpolitiikasta ja kokemuksesta tiedämme, tiukan paikan tullen päättäjien kotipaikalla on merkitystä"
Kolumni

Oletko samaa mieltä Pekan kanssa? – "­Ku­ten val­ta­kun­nan­po­li­tii­kas­ta ja ko­ke­muk­ses­ta tie­däm­me, tiukan paikan tullen päät­tä­jien ko­ti­pai­kal­la on mer­ki­tys­tä"

04.01.2022 14:37
"Nautimmeko me viranhaltijat päättäjien luottamusta", kysyy Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen
Kolumni

"Nau­tim­me­ko me vi­ran­hal­ti­jat päät­tä­jien luot­ta­mus­ta", kysyy Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

14.12.2021 11:56
Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plektraa? – "Tulkoon vaan silmitön talvi ja järjetön sää, omikron-korona ja muutkin, mehän emme luovuta", kirjoittaa Mikko
Kolumni

Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plekt­raa? – "­Tul­koon vaan sil­mi­tön talvi ja jär­je­tön sää, omik­ron-ko­ro­na ja muut­kin, mehän emme luo­vu­ta", kir­joit­taa Mikko

01.12.2021 06:00
Tilaajille
"Suojainen hiekkaranta houkuttelee kesäisin viettämään aikaa rannalle, johon on rakentunut ravintola- ja saunapalveluja" – Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjanen maalaa kuvaa tulevaisuuden Zeniitistä
Kolumni

"Suo­jai­nen hiek­ka­ran­ta hou­kut­te­lee ke­säi­sin viet­tä­mään aikaa ran­nal­le, johon on ra­ken­tu­nut ra­vin­to­la- ja sau­na­pal­ve­lu­ja" – Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­nen maalaa kuvaa tu­le­vai­suu­den Ze­nii­tis­tä

23.11.2021 16:25
Käy lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta: katuja parannetaan, Rantakylän virkistysaluetta kohennetaan, Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy
Kolumni

Käy lu­ke­mas­sa ta­lous­ar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­aluet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

17.11.2021 06:00
"Oman henkilökohtaisen tietokoneen hankkiminen ja ajanmukaisena ylläpitäminen jokaiselle lapselle ei myöskään ole itsestään selvää – se on kallista", toteaa Tyrnävän kunnan tietohallintopäällikkö Kai Skiftesvik
Kolumni

"Oman hen­ki­lö­koh­tai­sen tie­to­ko­neen hank­ki­mi­nen ja ajan­mu­kai­se­na yl­lä­pi­tä­mi­nen jo­kai­sel­le lap­sel­le ei myös­kään ole it­ses­tään selvää – se on kal­lis­ta", toteaa Tyr­nä­vän kunnan tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö Kai Skif­tes­vik

09.11.2021 15:20