Kuntakuulumisia
Viimeisin 12 tuntia
Aki Heiskasen mielestä vuorovaikutuksella on väliä - Hailuodossa opetellaan ja opitaan jakamaan mielipiteitä yhdessä Erätauon äärellä ja samalla tuetaan yhteisöllisyyttä
Kolumni Aki Heiskanen

Aki Heis­ka­sen mie­les­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la on väliä - Hai­luo­dos­sa ope­tel­laan ja opitaan ja­ka­maan mie­li­pi­tei­tä yhdessä Erä­tauon äärellä ja samalla tuetaan yh­tei­söl­li­syyt­tä

06:00
Kuukausi
Mikolle korona-ajassa on vaikeinta huumorin hiljainen kuolema: "Palaverit alkavat tiukasti kalvosulkeisilla ja pysyvät orjallisesti asiassa – ei hyvä"
Kolumni Mikko Salmi

Mikolle ko­ro­na-ajas­sa on vai­kein­ta huu­mo­rin hil­jai­nen kuo­le­ma: "Pa­la­ve­rit alkavat tiu­kas­ti kal­vo­sul­kei­sil­la ja pysyvät or­jal­li­ses­ti asiassa – ei hyvä"

06.04.2021 15:30
Kevään merkit ilmassa ja kuokka maahan – Tuomo muistuttaa, että hyvää kannattaa odottaa
Kolumni Tuomo Perälä

Kevään merkit ilmassa ja kuokka maahan – Tuomo muis­tut­taa, että hyvää kan­nat­taa odottaa

31.03.2021 06:59
Tilaajille
Liminka on mukana lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa: "Haavoittuvassa asemassa olevat lapset otetaan erityisesti huomioon", toteaa sivistysjohtaja Päivi Mäki
Kolumni Päivi Mäki

Liminka on mukana lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -toi­min­ta­mal­lis­sa: "Haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevat lapset otetaan eri­tyi­ses­ti huo­mioon", toteaa si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki

23.03.2021 12:56
Kunnanjohtaja Vesa lupaa teettää Tyrnävällä yrittäjyyskyselyn, jotta saadaan tarvittavaa tietoa Tyrnävän Kehitys Oy:n menestymiselle
Kolumni Vesa Anttila

Kun­nan­joh­ta­ja Vesa lupaa teettää Tyr­nä­väl­lä yrit­tä­jyys­ky­se­lyn, jotta saadaan tar­vit­ta­vaa tietoa Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n me­nes­ty­mi­sel­le

17.03.2021 08:14
Vanhemmat
Jopa kuntajohtaja kokee koronaviestinnän pyörryttäväksi –Tiedottaminen vaihtuvissa tilanteissa ei ole aina helppoa Paula Karsi-Ruokolaisen mielestä
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Jopa kun­ta­joh­ta­ja kokee ko­ro­na­vies­tin­nän pyör­ryt­tä­väk­si –Tie­dot­ta­mi­nen vaih­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa ei ole aina helppoa Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­sen mie­les­tä

10.03.2021 06:02
Hailuodon kunnanjohtaja Aki nostaa esille kolme hyvää asiaa kotisaareltaan – yksi on tikkuröijypiiri, joka on vienyt kyläpäällikön mennessään
Kolumni Aki Heiskanen

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki nostaa esille kolme hyvää asiaa ko­ti­saa­rel­taan – yksi on tik­ku­röi­jy­pii­ri, joka on vienyt ky­lä­pääl­li­kön men­nes­sään

02.03.2021 19:28
Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmea kaupunginvaltuuston toiminta viime vuonna hävetti: "Poliittisen pelin alttarille uhrattiin aivan liikaa kaupungin kehittämisen luottamuspääomaa"
Kolumni Mikko Salmi

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmea kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­min­ta viime vuonna hä­vet­ti: "Po­liit­ti­sen pelin alt­ta­ril­le uh­rat­tiin aivan liikaa kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­sen luot­ta­mus­pääo­maa"

24.02.2021 06:00
Kempeleen Tuomas toivoo: Yksinkertaisuutta työllisyydenhoitoon
Lukijalta Kolumni Tuomas Lohi

Kem­pe­leen Tuomas toivoo: Yk­sin­ker­tai­suut­ta työl­li­syy­den­hoi­toon

23.02.2021 16:42
Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala:  "Nyt on Pohjois-Suomen tahtomisen, vaatimisen ja rohkeiden avausten aika liikenneasioiden osalla"
Kolumni Pekka Rajala

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "Nyt on Poh­jois-Suo­men tah­to­mi­sen, vaa­ti­mi­sen ja roh­kei­den avaus­ten aika lii­ken­ne­asioi­den osalla"

10.02.2021 05:18 1
Vesa haluaa purkaa nuorten harrastustoiminnan rajoitteita, mutta se edellyttää, että jokainen noudattaa koronaohjeistuksia
Kolumni Vesa Anttila

Vesa haluaa purkaa nuorten har­ras­tus­toi­min­nan ra­joit­tei­ta, mutta se edel­lyt­tää, että jo­kai­nen nou­dat­taa ko­ro­na­oh­jeis­tuk­sia

03.02.2021 15:05
Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen: "Olen ”paasannut” lähiruuasta jo aiemminkin, mutta aihe on jokapäiväinen ja erityisen tärkeä Lumijoelle, jossa erityispiirteenä on maatalousvoittoinen elinkeinorakenne"
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen: "Olen ”paa­san­nut” lä­hi­ruuas­ta jo aiem­min­kin, mutta aihe on jo­ka­päi­väi­nen ja eri­tyi­sen tärkeä Lu­mi­joel­le, jossa eri­tyis­piir­tee­nä on maa­ta­lous­voit­toi­nen elin­kei­no­ra­ken­ne"

27.01.2021 06:00
Uusi mielenkiintoinen vuosi edessä – Aki toivoo ennen kaikkea hyvää yhteistyötä ja joukkovoimaa
Kolumni Aki Heiskanen

Uusi mie­len­kiin­toi­nen vuosi edessä – Aki toivoo ennen kaikkea hyvää yh­teis­työ­tä ja jouk­ko­voi­maa

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Miten korona vaikuttaa vaaleihin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kannattaa ottaa vaalipaikalle mukaan"
Kolumni Mikko Salmi

Miten korona vai­kut­taa vaa­lei­hin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kan­nat­taa ottaa vaa­li­pai­kal­le mukaan"

12.01.2021 12:52
Kaupin Eero haluaa actionia koululaisten arkeen: "Tavoitteena on lisätä kaikkien koululaisten harrastamista, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan niitä koululaisia, joilla ei vielä harrastusta ole"
Kolumni Eero Kauppi

Kaupin Eero haluaa ac­tio­nia kou­lu­lais­ten arkeen: "Ta­voit­tee­na on lisätä kaik­kien kou­lu­lais­ten har­ras­ta­mis­ta, mutta eri­tyi­ses­ti py­ri­tään ta­voit­ta­maan niitä kou­lu­lai­sia, joilla ei vielä har­ras­tus­ta ole"

05.01.2021 08:44
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila sai sittenkin komean ukkometson joulupöytään –"Sattuneesta syystä oma metsästysharrastus on jäänyt lapsen kenkiin"
Kolumni Vesa Anttila

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila sai sit­ten­kin komean uk­ko­met­son jou­lu­pöy­tään –"­Sat­tu­nees­ta syystä oma met­säs­tys­har­ras­tus on jäänyt lapsen ken­kiin"

23.12.2020 04:10
Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen kirjoittaa kiitoksen merkityksestä: "Kiittämisen ei tarvitse olla suurta, pienikin kiitos vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin"
Kolumni Paula Karsi-Ruokolainen

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen kir­joit­taa kii­tok­sen mer­ki­tyk­ses­tä: "Kiit­tä­mi­sen ei tar­vit­se olla suurta, pie­ni­kin kiitos vai­kut­taa työ­yh­tei­sön il­ma­pii­riin"

09.12.2020 11:46
"Tämä viikon alku on erilainen kuin vielä perjantaina ajattelin", toteaa Hailuodon kunnajohtaja Aki –korona sävyttää myös saarikunnan arkea
Kolumni Aki Heiskanen

"Tämä viikon alku on eri­lai­nen kuin vielä per­jan­tai­na ajat­te­lin", toteaa Hai­luo­don kun­na­joh­ta­ja Aki –korona sä­vyt­tää myös saa­ri­kun­nan arkea

02.12.2020 06:20
"Moni liitoskunnissa elävä kokee tulleensa kuntaliitoksessa jymäytetyksi: kauniit maalailut uudesta yhtenäisestä Oulusta ovat monessa paikassa vaihtuneet himmeneviin katulyhtyihin ja heikkeneviin palveluihin" – kirjoittaa Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi
Kolumni Mikko Salmi

"Moni lii­tos­kun­nis­sa elävä kokee tul­leen­sa kun­ta­lii­tok­ses­sa jy­mäy­te­tyk­si: kauniit maa­lai­lut uudesta yh­te­näi­ses­tä Oulusta ovat monessa pai­kas­sa vaih­tu­neet him­me­ne­viin ka­tu­lyh­tyi­hin ja heik­ke­ne­viin pal­ve­lui­hin" – kir­joit­taa Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi

24.11.2020 13:11 1
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas muistuttaa kuntien ydintehtävää olevan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: "Suomalaisten kasvanut into reippailla on otettu mielihyvin vastaan"
Kolumni Tuomas Lohi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas muis­tut­taa kuntien ydin­teh­tä­vää olevan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen: "Suo­ma­lais­ten kas­va­nut into reip­pail­la on otettu mie­li­hy­vin vas­taan"

17.11.2020 12:16