Kuntakuulumisia
Kuukausi
Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plektraa? – "Tulkoon vaan silmitön talvi ja järjetön sää, omikron-korona ja muutkin, mehän emme luovuta", kirjoittaa Mikko
Kolumni

Onko Oulun uusi brändi Hemuli, Pingu vai kaksi plekt­raa? – "­Tul­koon vaan sil­mi­tön talvi ja jär­je­tön sää, omik­ron-ko­ro­na ja muut­kin, mehän emme luo­vu­ta", kir­joit­taa Mikko

01.12.2021 06:00
Tilaajille
"Suojainen hiekkaranta houkuttelee kesäisin viettämään aikaa rannalle, johon on rakentunut ravintola- ja saunapalveluja" – Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjanen maalaa kuvaa tulevaisuuden Zeniitistä
Kolumni

"Suo­jai­nen hiek­ka­ran­ta hou­kut­te­lee ke­säi­sin viet­tä­mään aikaa ran­nal­le, johon on ra­ken­tu­nut ra­vin­to­la- ja sau­na­pal­ve­lu­ja" – Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­nen maalaa kuvaa tu­le­vai­suu­den Ze­nii­tis­tä

23.11.2021 16:25
Käy lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta: katuja parannetaan, Rantakylän virkistysaluetta kohennetaan, Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy
Kolumni

Käy lu­ke­mas­sa ta­lou­sar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­ty­sa­luet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

17.11.2021 06:00
"Oman henkilökohtaisen tietokoneen hankkiminen ja ajanmukaisena ylläpitäminen jokaiselle lapselle ei myöskään ole itsestään selvää – se on kallista", toteaa Tyrnävän kunnan tietohallintopäällikkö Kai Skiftesvik
Kolumni

"Oman hen­ki­lö­koh­tai­sen tie­to­ko­neen hank­ki­mi­nen ja ajan­mu­kai­se­na yl­lä­pi­tä­mi­nen jo­kai­sel­le lap­sel­le ei myös­kään ole it­ses­tään selvää – se on kal­lis­ta", toteaa Tyr­nä­vän kunnan tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö Kai Skif­tes­vik

09.11.2021 15:20
Vanhemmat
"Sivistyneeseen ja arvostavaan käyttäytymiseen on pystyttävä, vaikka poliittiset näkemykset tai mielipiteet eroavat merkittävästi", tähdentää Paula
Kolumni

"Si­vis­ty­nee­seen ja ar­vos­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen on pys­tyt­tä­vä, vaikka po­liit­ti­set nä­ke­myk­set tai mie­li­pi­teet eroavat mer­kit­tä­väs­ti", täh­den­tää Paula

03.11.2021 11:09
Tilaajille
Aki miettii miten maailmasta voisi tehdä paremman paikan elää: "Olisiko yhteiselomme iloisempaa, jos näkisimme toisissamme vain hyvät puolet?"
Kolumni

Aki miettii miten maail­mas­ta voisi tehdä pa­rem­man paikan elää: "O­li­si­ko yh­teis­elom­me iloi­sem­paa, jos nä­ki­sim­me toi­sis­sam­me vain hyvät puo­let?"

26.10.2021 12:32 2
Oulu2023 – mikäs luku se on? Mikko esittää, että Oulu 2023 olisi hyvän keskustelukulttuurin mallikunta
Kolumni

Oulu2023 – mikäs luku se on? Mikko esit­tää, että Oulu 2023 olisi hyvän kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin mal­li­kun­ta

20.10.2021 06:01
Marja-Leena innostui kesällä suunnistuksesta – nyt hän miettii miten suunnistustaitoja tarvitaan myös esihenkilön roolissa
Kolumni

Mar­ja-Lee­na in­nos­tui kesällä suun­nis­tuk­ses­ta – nyt hän miettii miten suun­nis­tus­tai­to­ja tar­vi­taan myös esi­hen­ki­lön roo­lis­sa

12.10.2021 16:01
Kunnat paremmuusjärjestykseen? – Vaikkei mttareiden oikeellisuutta ja luotettavuutta ulkopuolinen kykene arvioimaan, on hyvä todeta, että Liminka, Kempele ja Oulu ovat pärjänneet näissä vertailuissa hyvin, toteaa  Pekka Limingasta
Kolumni

Kunnat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen? – Vaikkei mtta­rei­den oi­keel­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta ul­ko­puo­li­nen kykene ar­vioi­maan, on hyvä todeta, että Li­min­ka, Kempele ja Oulu ovat pär­jän­neet näissä ver­tai­luis­sa hyvin, toteaa Pekka Li­min­gas­ta

06.10.2021 06:00
Takaisin Tyrnävälle, nyt työntekijän roolissa: "Haastetta tehtävässä tulee olemaan, sen tiesi jo lupautuessani siihen, mutta halusin ottaa haasteen vastaan"
Kolumni

Ta­kai­sin Tyr­nä­väl­le, nyt työn­te­ki­jän roo­lis­sa: "Haas­tet­ta teh­tä­väs­sä tulee ole­maan, sen tiesi jo lu­pau­tues­sa­ni siihen, mutta halusin ottaa haas­teen vas­taan"

29.09.2021 01:53
"Yhteisenä huolena peruskunnissa on se, miten kunnan rahat riittävät tulevina vuosina", kirjoittaa Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen
Kolumni

"Yh­tei­se­nä huolena pe­rus­kun­nis­sa on se, miten kunnan rahat riit­tä­vät tu­le­vi­na vuo­si­na", kir­joit­taa Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

21.09.2021 16:13
"Luontoarvoja kunnioittavaan, vastuulliseen matkailun kehittämiseen on tarve ja tahto kaikilla", kirjoittaa Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen
Kolumni

"Luon­toar­vo­ja kun­nioit­ta­vaan, vas­tuul­li­seen mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen on tarve ja tahto kai­kil­la", kir­joit­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen

15.09.2021 06:45
Haloo Helsinki! Pohjoisessakin on elämää, huhuilee Salmen Mikko
Kolumni

Haloo Hel­sin­ki! Poh­joi­ses­sa­kin on elämää, hu­hui­lee Salmen Mikko

08.09.2021 06:00
Talouden suuntaa kääntämässä – kaikki on hyvin siihen saakka, kunnes talousjohtaja saapuu huoneeseen pilaamaan tunnelmaa, kirjoittaa Juho
Kolumni

Ta­lou­den suuntaa kään­tä­mäs­sä – ­kaik­ki on hyvin siihen saakka, kunnes ta­lous­joh­ta­ja saapuu huo­nee­seen pi­laa­maan tun­nel­maa, kir­joit­taa Juho

01.09.2021 06:00
Pekka ennustaa, että kun sote-uudistus etenee, tulevana syksynä taistellaan etupiireistä kyynärpäät koholla
Kolumni

Pekka en­nus­taa, että kun so­te-uu­dis­tus etenee, tu­le­va­na syksynä tais­tel­laan etu­pii­reis­tä kyy­när­päät koholla

25.08.2021 06:00
"Kun viesti osuu oikealle ihmiselle, ajoissa otetulla rokotuksella tai työllistymiseen johtavalla koulutuksella voi olla suuri merkitys yksilön elämässä" – Mikko uskoo elinvoimaa syntyvän jodlaamisellakin
Kolumni

"Kun viesti osuu oi­keal­le ih­mi­sel­le, ajoissa ote­tul­la ro­ko­tuk­sel­la tai työl­lis­ty­mi­seen joh­ta­val­la kou­lu­tuk­sel­la voi olla suuri mer­ki­tys yksilön elä­mäs­sä" – Mikko uskoo elin­voi­maa syn­ty­vän jod­laa­mi­sel­la­kin

17.08.2021 17:35
Lumijoen torilla tavataan, Paula toivoo: "Hyvät jutut syntyvät ihmisten kesken, hyvä mieli usein satunnaisista hetkistä ja tapaamisista"
Kolumni

Lu­mi­joen torilla ta­va­taan, Paula toivoo: "Hyvät jutut syn­ty­vät ih­mis­ten kesken, hyvä mieli usein sa­tun­nai­sis­ta het­kis­tä ja ta­paa­mi­sis­ta"

11.08.2021 06:00
Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026  käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä  ja tulevaisuus
Kolumni

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si 2026 käyn­nis­tää paljon hank­kei­ta– Mikko Sal­mel­le tär­kein­tä on silti toivo ja tunne siitä, että poh­joi­sel­la on mer­ki­tys­tä ja tu­le­vai­suus

30.06.2021 06:01
Hyvinvointialueet eivät tee kunnista tarpeettomia, muistuttaa Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi: "Uudistus järkyttää perinteistä kuntaideaa ja ravistelee koko kuntakenttää juuria myöten"
Kolumni

Hy­vin­voin­tia­lueet eivät tee kun­nis­ta tar­peet­to­mia, muis­tut­taa Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi: "Uu­dis­tus jär­kyt­tää pe­rin­teis­tä kun­tai­deaa ja ra­vis­te­lee koko kun­ta­kent­tää juuria myöten"

22.06.2021 15:25
Millainen perintö uudelle valtuustolle, miettii Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Asukasluku ei ole kasvanut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi halunnut"
Kolumni

Mil­lai­nen perintö uudelle val­tuus­tol­le, miettii Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "A­su­kas­lu­ku ei ole kas­va­nut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi ha­lun­nut"

15.06.2021 15:05