Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntakuulumisia
Kuukausi
Me suomalaiset voimme olla syystä ylpeitä kauniista isänmaastamme, ja me kempeleläiset rakkaasta kotikunnastamme
Kolumni

Me suo­ma­lai­set voimme olla syystä ylpeitä kau­niis­ta isän­maas­tam­me, ja me kem­pe­le­läi­set rak­kaas­ta ko­ti­kun­nas­tam­me

04.12.2023 13:52
Lapsiystävällisyys on investointi hyvinvointiin ja tulevaisuuteen, toteaa Limingan kunnanjohtaja Pekka
Kolumni

Lap­si­ys­tä­väl­li­syys on in­ves­toin­ti hy­vin­voin­tiin ja tu­le­vai­suu­teen, toteaa Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka

28.11.2023 15:11
Kuntakuulumisia: Tyrnävän työllisyyspalvelut ottaa TE-palvelut 2024 -uudistuksen innokkaana vastaan – "Yhteistyöllä onnistumme", sanoo Anne
Kolumni

Kun­ta­kuu­lu­mi­sia: Tyr­nä­vän työl­li­syys­pal­ve­lut ottaa TE-pal­ve­lut 2024 -uu­dis­tuk­sen in­nok­kaa­na vastaan – "Yh­teis­työl­lä on­nis­tum­me", sanoo Anne

21.11.2023 09:00
Tilaajille
Lumijoki tasapainottaa taloutta, mutta kunnanjohtaja muistuttaa tehtävän olevan kaikkea muuta kuin yksinkertainen
Kolumni

Lu­mi­jo­ki ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta, mutta kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa teh­tä­vän olevan kaikkea muuta kuin yk­sin­ker­tai­nen

14.11.2023 08:17
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupungin pitäisi investoida yhtä aikaa kasvuun, turvata kaupunkilaisten palvelut sekä pystyä pitämään kaupungin talous tasapainossa – miten käy yhtälön?
Kolumni

Kau­pun­gin pitäisi in­ves­toi­da yhtä aikaa kas­vuun, turvata kau­pun­ki­lais­ten pal­ve­lut sekä pystyä pi­tä­mään kau­pun­gin talous ta­sa­pai­nos­sa – miten käy yh­tä­lön?

31.10.2023 09:10
Palveluiden tulisi olla helposti saatavilla kotisohvilla, mutta samaan aikaan niiden pitäisi olla turvallisia – siinä on viranomaisille ristiriitaa
Kolumni

Pal­ve­lui­den tulisi olla hel­pos­ti saa­ta­vil­la ko­ti­soh­vil­la, mutta samaan aikaan niiden pitäisi olla tur­val­li­sia – siinä on vi­ran­omai­sil­le ris­ti­rii­taa

24.10.2023 12:13
Pekka kirjoittaa senioriasumisesta palvelujen äärellä Limingassa – "En tiedä toista kuntaa, joka pystyisi tarjoamaan näin hyvää mahdollisuutta"
Kolumni

Pekka kir­joit­taa se­nio­ri­asu­mi­ses­ta pal­ve­lu­jen äärellä Li­min­gas­sa – "En tiedä toista kuntaa, joka pys­tyi­si tar­joa­maan näin hyvää mah­dol­li­suut­ta"

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Taukoliikunnasta ei kannata tehdä monimutkaista– jo muutaman minuutin kevyt verryttely virkistää, muistuttaa Merja
Kolumni

Tau­ko­lii­kun­nas­ta ei kannata tehdä mo­ni­mut­kais­ta– ­jo muu­ta­man mi­nuu­tin kevyt ver­ryt­te­ly vir­kis­tää, muis­tut­taa Merja

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Paula pohtii kuntaviestintää: "Kunnan ulkoinen viestintä ponnistaa hyvästä sisäisestä viestinnästä"
Kolumni

Paula pohtii kun­ta­vies­tin­tää: "Kunnan ul­koi­nen vies­tin­tä pon­nis­taa hyvästä si­säi­ses­tä vies­tin­näs­tä"

04.10.2023 06:00
Tilaajille
"Haastavassa toimintaympäristössä meidän tulee tarttua asioihin aiempaakin rohkeammin, toimijoiden yhteistyöllä ja positiivista toimintakulttuuria edistäen"
Kolumni

"Haas­ta­vas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä meidän tulee tarttua asioi­hin aiem­paa­kin roh­keam­min, toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä ja po­si­tii­vis­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria edis­täen"

18.09.2023 14:14
"Jos lapset päiväkodissa esimerkiksi kesken aamupalan nostavat esille mieltään kovasti askarruttavia asioita, niin aikuisten kannattaisi tarttua ja vaihtaa suunnitelmaa", kannustaa Virpi
Kolumni

"Jos lapset päi­vä­ko­dis­sa esi­mer­kik­si kesken aa­mu­pa­lan nos­ta­vat esille miel­tään kovasti as­kar­rut­ta­via asioi­ta, niin ai­kuis­ten kan­nat­tai­si tarttua ja vaihtaa suun­ni­tel­maa", kan­nus­taa Virpi

11.09.2023 10:33
Limingan Pekka-kunnanjohtaja toteaa olevan mahdotonta luoda sellainen asemakaava ja tulevaisuuden kuva, joka täyttäisi kaikkien toiveet ja näkemykset
Kolumni

Li­min­gan Pek­ka-kun­nan­joh­ta­ja toteaa olevan mah­do­ton­ta luoda sel­lai­nen ase­ma­kaa­va ja tu­le­vai­suu­den kuva, joka täyt­täi­si kaik­kien toiveet ja nä­ke­myk­set

05.09.2023 06:00
Hanki asuntoosi uutta tilaa – kotiseutuarkistoon voi tuoda pitkäaikaissäilytykseen kuvia ja asiakirjoja
Kolumni

Hanki asun­too­si uutta tilaa – ko­ti­seu­tu­ar­kis­toon voi tuoda pit­kä­ai­kais­säi­ly­tyk­seen kuvia ja asia­kir­jo­ja

29.08.2023 10:57
Paula kiittelee monipuolisia pitäjäpäiviä ja muistuttaa, että uusia, kekseliäitä ideoita tarvitaankin koko ajan tapahtumien pitämiseksi raikkaina
Kolumni

Paula kiit­te­lee mo­ni­puo­li­sia pi­tä­jä­päi­viä ja muis­tut­taa, että uusia, kek­se­liäi­tä ideoita tar­vi­taan­kin koko ajan ta­pah­tu­mien pi­tä­mi­sek­si raik­kai­na

22.08.2023 06:33
"Pohjoisessa on käynnissä merkittävä osa Suomen uusista luonnonvaroihin perustuvista investoinneista", kirjoittaa Karri
Kolumni

"Poh­joi­ses­sa on käyn­nis­sä mer­kit­tä­vä osa Suomen uusista luon­non­va­roi­hin pe­rus­tu­vis­ta in­ves­toin­neis­ta", kir­joit­taa Karri

08.08.2023 18:00
Syksy on uuden aikaa sivistystoimessa – koulu ei ole kuitenkaan "tilausravintola", kirjottaa sivistysjohtaja Jyri
Kolumni

Syksy on uuden aikaa si­vis­tys­toi­mes­sa – koulu ei ole kui­ten­kaan "ti­laus­ra­vin­to­la", kir­jot­taa si­vis­tys­joh­ta­ja Jyri

01.08.2023 18:00
Pekka listaa kesän menovinkkejä – "Mikään kunta, yritys tai tapahtuma ei menesty ja kannata, jos me asiakkaina, päättäjinä, kuntalaisina ja yrittäjinä emme tue toisiamme osallistumalla itse tapahtumiin"
Lukijalta Kolumni

Pekka listaa kesän me­no­vink­ke­jä – "Mikään kunta, yritys tai ta­pah­tu­ma ei menesty ja kan­na­ta, jos me asiak­kai­na, päät­tä­ji­nä, kun­ta­lai­si­na ja yrit­tä­ji­nä emme tue toi­siam­me osal­lis­tu­mal­la itse ta­pah­tu­miin"

27.06.2023 21:00
Tilaajille
Palautuneena elämä on tasapainossa ja työnsä jaksaa tehdä hyvin, muistuttaa Teija
Kolumni

Pa­lau­tu­nee­na elämä on ta­sa­pai­nos­sa ja työnsä jaksaa tehdä hyvin, muis­tut­taa Teija

20.06.2023 20:00
Tilaajille
"Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Lumijoki ei ole ainut kunta, joka joutuu pinnistelemään talouden haasteissa", tuumii kunnanjohtaja Paula
Kolumni

"Tällä het­kel­lä vai­kut­taa siltä, että Lu­mi­jo­ki ei ole ainut kunta, joka joutuu pin­nis­te­le­mään ta­lou­den haas­teis­sa", tuumii kun­nan­joh­ta­ja Paula

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Palveluiden digitalisoituessa myös tietoturvan merkitys kasvaa, toteaa Tapio
Kolumni

Pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­soi­tues­sa myös tie­to­tur­van mer­ki­tys kasvaa, toteaa Tapio

30.05.2023 20:00
Tilaajille