NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuntakuulumisia
Kuukausi
Palveluiden digitalisoituessa myös tietoturvan merkitys kasvaa, toteaa Tapio
Kolumni

Pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­soi­tues­sa myös tie­to­tur­van mer­ki­tys kasvaa, toteaa Tapio

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Talousjohtaja iloitsee Kempeleen hyvästä talousvuodesta ja katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen
Kolumni

Ta­lous­joh­ta­ja iloit­see Kem­pe­leen hyvästä ta­lous­vuo­des­ta ja katsoo luot­ta­vai­sin mielin tu­le­vai­suu­teen

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingassa vuosi 2023 on verotulojen näkökulmasta poikkeuksellisen hyvä suhteessa tuleviin vuosiin
Kolumni

Li­min­gas­sa vuosi 2023 on ve­ro­tu­lo­jen nä­kö­kul­mas­ta poik­keuk­sel­li­sen hyvä suh­tees­sa tu­le­viin vuosiin

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Haluamme tehdä palvelumme näkyviksi – visualisoida miten Tyrnävän kouluissa, päiväkodeissa, kirjastolla, nuoriso- ja liikuntatoimessa toimitaan ja millaisia palveluja tarjoamme
Kolumni

Ha­luam­me tehdä pal­ve­lum­me nä­ky­vik­si – vi­sua­li­soi­da miten Tyr­nä­vän kou­luis­sa, päi­vä­ko­deis­sa, kir­jas­tol­la, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­toi­mes­sa toi­mi­taan ja mil­lai­sia pal­ve­lu­ja tar­joam­me

09.05.2023 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taloutta tasapainottamassa, mutta kaikkeen emme voi itse vaikuttaa: "Valtionosuuksien tulevaisuus on vielä arvoitus"
Kolumni

Ta­lout­ta ta­sa­pai­not­ta­mas­sa, mutta kaik­keen emme voi itse vai­kut­taa: "Val­tio­no­suuk­sien tu­le­vai­suus on vielä ar­voi­tus"

02.05.2023 17:34
Tilaajille
Tapahtuma-ala tarvitsee ketterän kuntakumppanin, jonka pelimerkit ovat selvillä – "Jos joku pystyy sellainen olemaan, niin Kempele"
Kolumni

Ta­pah­tu­ma-ala tar­vit­see ket­te­rän kun­ta­kump­pa­nin, jonka pe­li­mer­kit ovat sel­vil­lä – "Jos joku pystyy sel­lai­nen ole­maan, niin Kem­pe­le"

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Vanhaa Liminkaa hienompaa miljöötä kesätapahtumiin Aappoloineen ja Taidekouluineen saa hakea kaukaa, kirjoittaa kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne
Kolumni

Vanhaa Li­min­kaa hie­nom­paa mil­jöö­tä ke­sä­ta­pah­tu­miin Aap­po­loi­neen ja Tai­de­kou­lui­neen saa hakea kaukaa, kir­joit­taa kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Janne

04.04.2023 18:16
Tilaajille
Paula iloitsee kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä
Kolumni

Paula iloit­see kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin eteen teh­dys­tä työstä

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Teemu muistuttaa, ettei meillä ole varaa jäädä lähijunayhteyksien kehittämisessä muun maan jalkoihin
Kolumni

Teemu muis­tut­taa, ettei meillä ole varaa jäädä lä­hi­ju­na­yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­ses­sä muun maan jal­koi­hin

21.02.2023 14:12
Kun koko tukijärjestelmä muuttuu – viljelijälle muutokset näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien maksuaikataulussa
Kolumni

Kun koko tu­ki­jär­jes­tel­mä muuttuu – ­vil­je­li­jäl­le muu­tok­set näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien mak­su­ai­ka­tau­lus­sa

14.02.2023 21:00
Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin rakentaja korostuu: "Paikallista yhteisöllisyyttä on se, että kuntalaiset toimivat yhteisen hyvän eteen"
Kolumni

Kunnan rooli kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­ja ko­ros­tuu: "Pai­kal­lis­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on se, että kun­ta­lai­set toi­mi­vat yh­tei­sen hyvän eteen"

07.02.2023 17:26
Oikarisen Karrilla on pitkä ja vakava suhde pohjoiseen
Lukijalta Kolumni

Oi­ka­ri­sen Kar­ril­la on pitkä ja vakava suhde poh­joi­seen

24.01.2023 20:00
Tilaajille
"Yksilöiden terveyttä edistäviin valintapäätöksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa kannustamalla, innostamalla, mahdollistamalla ja valistamalla", muistuttaa Tuomas Lohi
Kolumni

"Yk­si­löi­den ter­veyt­tä edis­tä­viin va­lin­ta­pää­tök­siin voidaan kui­ten­kin vai­kut­taa kan­nus­ta­mal­la, in­nos­ta­mal­la, mah­dol­lis­ta­mal­la ja va­lis­ta­mal­la", muis­tut­taa Tuomas Lohi

18.01.2023 06:01
Limingassa on monta hyvää aihiota, joiden avulla entinen Suur-Limingan alue nousisi uuteen kukoistukseen
Kolumni

Li­min­gas­sa on monta hyvää ai­hio­ta, joiden avulla entinen Suur-Li­min­gan alue nousisi uuteen ku­kois­tuk­seen

10.01.2023 20:00 1
Tilaajille
Joskus kunta toimii hitaasti, mutta Juha uskoo suunnitelmallisuutta parantamalla asioiden hoituvan ajallaan

Joskus kunta toimii hi­taas­ti, mutta Juha uskoo suun­ni­tel­mal­li­suut­ta pa­ran­ta­mal­la asioi­den hoi­tu­van ajal­laan

03.01.2023 18:50
Paula vieraili Lumijoen MTK:n 100-vuotisjuhlassa ja huomasi, että entisajan sukupolvet ovat olleet taloudessa tarkkoja ja sääntelyssäkin tinkimättömiä
Kolumni

Paula vie­rai­li Lu­mi­joen MTK:n 100-vuo­tis­juh­las­sa ja huo­ma­si, että en­tis­ajan su­ku­pol­vet ovat olleet ta­lou­des­sa tark­ko­ja ja sään­te­lys­sä­kin tin­ki­mät­tö­miä

20.12.2022 11:19
Tilaajille
Kriisitietoisuuden rinnalle tarvitsemme myös luottamusta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toisistamme huolta, muistuttaa Mikko
Lukijalta Kolumni

Krii­si­tie­toi­suu­den rin­nal­le tar­vit­sem­me myös luot­ta­mus­ta siihen, että pahan päivän tullen pidämme toi­sis­tam­me huolta, muis­tut­taa Mikko

08.12.2022 06:00
Tilaajille
"Laskelmat näyttäisivät Kempeleessä olevan merkittävää päästöleikkauspotentiaalia erityisesti tieliikenteen, kaukolämmön ja sähkönkulutuksen saralla", kirjoittaa Tuomas
Lukijalta Kolumni

"Las­kel­mat näyt­täi­si­vät Kem­pe­lees­sä olevan mer­kit­tä­vää pääs­tö­leik­kaus­po­ten­tiaa­lia eri­tyi­ses­ti tie­lii­ken­teen, kau­ko­läm­mön ja säh­kön­ku­lu­tuk­sen sa­ral­la", kir­joit­taa Tuomas

30.11.2022 06:00
Pohde pohdituttaa Pekkaa – "Korotus tarkoittaa Limingalle noin 450 000 euroa lisälaskua"
Kolumni

Pohde poh­di­tut­taa Pekkaa – "Ko­ro­tus tar­koit­taa Li­min­gal­le noin 450 000 euroa li­sä­las­kua"

22.11.2022 21:00
Tilaajille
Puhtaus on erilaisia arvoja, jaksamista, motivaatiota, turvallisuutta, säästöä ja stressinhallintaa
Kolumni

Puhtaus on eri­lai­sia arvoja, jak­sa­mis­ta, mo­ti­vaa­tio­ta, tur­val­li­suut­ta, säästöä ja stres­sin­hal­lin­taa

15.11.2022 21:00
Tilaajille