Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Kuntakuulumisia
Oulunsalolainen, millainen olisi hyvä kaupunginjohtaja Oululle? Viestintäjohtaja Mikko tuumaa Pohjois-Suomen mielenkiintoisimman työpaikan olevan tarjolla
Kolumni

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, mil­lai­nen olisi hyvä kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­lul­le? Vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko tuumaa Poh­jois-Suo­men mie­len­kiin­toi­sim­man työ­pai­kan olevan tar­jol­la

13.09.2022 15:11
Miialta kysytään silloin tällöin, että voisiko hän kertoa Kempeleen elinvoiman salaisuuksista
Kolumni

Miialta ky­sy­tään silloin täl­löin, että voisiko hän kertoa Kem­pe­leen elin­voi­man sa­lai­suuk­sis­ta

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Laura kannustaa liminkalaisia osallistumaan osallistavaan budjetointiin, ideoita on tullut jo 50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laura kan­nus­taa li­min­ka­lai­sia osal­lis­tu­maan osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin, ideoita on tullut jo 50

31.08.2022 06:00
Elina kehuu Tyrnävän tapahtumia keskellä hektisintä sumaa: "Tuotamme kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sisältöjä elävää kulttuuriympäristöämme hyödyntäen"
Kolumni

Elina kehuu Tyr­nä­vän ta­pah­tu­mia kes­kel­lä hek­ti­sin­tä sumaa: "Tuo­tam­me kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen si­säl­tö­jä elävää kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töäm­me hyö­dyn­täen"

24.08.2022 06:01
"Hyväntuulisuus, hymy, ystävällisyys, tervehtiminen, kiitos ja toisen huomioiminen tapahtumissa ovat askel menestymiseen" – Paula toivottaa kaikki tervetulleiksi Lumijoki-päiville
Kolumni

"Hy­vän­tuu­li­suus, hymy, ys­tä­väl­li­syys, ter­veh­ti­mi­nen, kiitos ja toisen huo­mioi­mi­nen ta­pah­tu­mis­sa ovat askel me­nes­ty­mi­seen" – Paula toi­vot­taa kaikki ter­ve­tul­leik­si Lu­mi­jo­ki-päi­vil­le

16.08.2022 14:39
Millaista on luottamus ja mitä se tarkoittaa kuntaamailmassa? "Luottamuksen varassa asiat tapahtuvat", huomauttaa Hailuodon kunnanjohtaja Maarit
Kolumni

Mil­lais­ta on luot­ta­mus ja mitä se tar­koit­taa kun­taa­mail­mas­sa? "Luot­ta­muk­sen varassa asiat ta­pah­tu­vat", huo­maut­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Maarit

09.08.2022 17:50
Kun matkustaa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi matkoillaan vesihanaa ja hämmästeli lämmöstä mutkalle vääntyneitä kiskoja
Kolumni

Kun mat­kus­taa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi mat­koil­laan ve­si­ha­naa ja häm­mäs­te­li läm­mös­tä mut­kal­le vään­ty­nei­tä kiskoja

03.08.2022 09:00
Tilaajille
Talousjohtaja Juho keroo, miksi häntä hymyilytti valtuuston kokouksessa
Lukijalta Kolumni

Ta­lous­joh­ta­ja Juho keroo, miksi häntä hy­myi­lyt­ti val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

29.06.2022 06:00
Ympyrä sulkeutuu – työllisyydenhoidon vastuu palaa kuntiin
Kolumni

Ympyrä sul­keu­tuu – työl­li­syy­den­hoi­don vastuu palaa kuntiin

22.06.2022 06:00
Lumijoen kunnanjohtaja istahti ysiluokkalaisten kanssa juhlakahville – "Elämä on jatkuvaa oppimista, joten alaa ja työuraa voi tarvittaessa vaihtaa"
Kolumni

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja istahti ysi­luok­ka­lais­ten kanssa juh­la­kah­vil­le – "Elämä on jat­ku­vaa op­pi­mis­ta, joten alaa ja työuraa voi tar­vit­taes­sa vaih­taa"

07.06.2022 20:17
Mikko usuttaa luottamaan: "Paha vahvempi, mutta hyvää enemmän"
Kolumni

Mikko usuttaa luot­ta­maan: "Paha vah­vem­pi, mutta hyvää enem­män"

25.05.2022 06:00
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

17.05.2022 10:25
"Tulevaisuuden ennakointi ei ole vain johtajan tehtävä, vaan yksilön, tiimin ja koko organisaation herkkyyttä lukea menneestä ja nykyisyydestä tulevaisuuden ituja"
Kolumni

"Tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti ei ole vain joh­ta­jan teh­tä­vä, vaan yk­si­lön, tiimin ja koko or­ga­ni­saa­tion herk­kyyt­tä lukea men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä tu­le­vai­suu­den ituja"

03.05.2022 11:24
Lumijokikin oli messuilla mukana – "Hieno projekti, jollaiseen voimme jatkossakin lähteä mukaan", tuumaa Paula
Kolumni

Lu­mi­jo­ki­kin oli mes­suil­la mukana – "­Hie­no pro­jek­ti, jol­lai­seen voimme jat­kos­sa­kin lähteä mu­kaan", tuumaa Paula

27.04.2022 06:00
Tilaajille
"Minun mielestäni yliopiston perustaminen Ouluun on koko kaupungin historian merkittävin asia, toiseksi merkittävin olisi kampuksen siirtäminen keskustaan", kirjoittaa Mikko
Mielipidekirjoitus

"Minun mie­les­tä­ni yli­opis­ton pe­rus­ta­mi­nen Ouluun on koko kau­pun­gin his­to­rian mer­kit­tä­vin asia, toi­sek­si mer­kit­tä­vin olisi kam­puk­sen siir­tä­mi­nen kes­kus­taan", kir­joit­taa Mikko

13.04.2022 06:00 1
"Vapaaehtoistyössä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yhteisöllisyyden vahvan merkityksen, onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemisen iloa sekä nähdä miten auttaminen ja tuki kannattelee eteenpäin"
Kolumni

"Va­paaeh­tois­työs­sä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yh­tei­söl­li­syy­den vahvan mer­ki­tyk­sen, on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia, yhdessä te­ke­mi­sen iloa sekä nähdä miten aut­ta­mi­nen ja tuki kan­nat­te­lee eteen­päin"

05.04.2022 18:51
Mitä ympärillä tapahtuu? – "Vaikka emme tiedä, mitä kaikkea tämä kevät vielä pitää sisällään, on luvassa monta mukavaa asiaa, mitä odottaa", muistuttaa Elisa
Kolumni

Mitä ym­pä­ril­lä ta­pah­tuu? – "­Vaik­ka emme tiedä, mitä kaikkea tämä kevät vielä pitää si­säl­lään, on luvassa monta mukavaa asiaa, mitä odot­taa", muis­tut­taa Elisa

30.03.2022 06:00
Tulisiko meidän ensisijaisesti tukea ennemmin suomalaista työllisyyttä, huoltovarmuutta ja puhdasta ruokaa vai esimerkiksi Keski-Euroopan maataloutta, kysyy Vesa
Kolumni

Tu­li­si­ko meidän en­si­si­jai­ses­ti tukea en­nem­min suo­ma­lais­ta työl­li­syyt­tä, huol­to­var­muut­ta ja puh­das­ta ruokaa vai esi­mer­kik­si Kes­ki-Eu­roo­pan maa­ta­lout­ta, kysyy Vesa

23.03.2022 06:00
Kevät saapuu Lumijoellekin – Paula toivoo: Eletään ja ollaan ihmisiksi
Kolumni

Kevät saapuu Lu­mi­joel­le­kin – Paula toivoo: Eletään ja ollaan ih­mi­sik­si

16.03.2022 06:00
"Kun pahan valta kasvaa maailmassa, on aika vahvistaa toisen maailman ääntä – sen äänen nimi on Rakkaus", toteaa Mikko Salmi
Kolumni

"Kun pahan valta kasvaa maail­mas­sa, on aika vah­vis­taa toisen maail­man ääntä – sen äänen nimi on Rak­kaus", toteaa Mikko Salmi

01.03.2022 20:23