Uutiset

Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – Kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan
Tilaajille

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – Kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

23:23
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke – "Mikäli mieltä painaa jokin asia, niin kannattaa tulla keskustelemaan siitä", kannustaa Zeppeliinin pop up kappelin vapaaehtoinen Helena

Se löytyi -missio on kris­tit­ty­jen yh­tei­nen, kirk­ko­his­to­rial­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä hanke – "Mikäli mieltä painaa jokin asia, niin kan­nat­taa tulla kes­kus­te­le­maan siitä", kan­nus­taa Zep­pe­lii­nin pop up kap­pe­lin va­paa­eh­toi­nen Helena

18:00
Tilaajille
Tuomas Lohi johdatti lenkkeilijät vanhustenviikon aamureippailulle – kunnan toiseksi vanhin asukas Helvi sai myös kunnanjohtajan vieraakseen

Tuomas Lohi joh­dat­ti lenk­kei­li­jät van­hus­ten­vii­kon aa­mu­reip­pai­lul­le – ­kun­nan toi­sek­si vanhin asukas Helvi sai myös kun­nan­joh­ta­jan vie­raak­seen

11:25
Tilaajille
Poliisi valvoo tänään pyöräilijöitä ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajia tehostetusti liikenteessä – suojattomien tienkäyttäjien osuus liikennekuolemista suuri

Poliisi valvoo tänään pyö­räi­li­jöi­tä ja ke­vyi­den säh­kö­ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­jia te­hos­te­tus­ti lii­ken­tees­sä – suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien osuus lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta suuri

06:12
Auto törmäsi Pohjantien siltapilariin ja syttyi tuleen Kempeleessä – Poliisi: Ensimmäisenä paikalle tullut kaksikko veti kuljettajan palavasta romusta

Auto törmäsi Poh­jan­tien sil­ta­pi­la­riin ja syttyi tuleen Kem­pe­lees­sä – Po­lii­si: En­sim­mäi­se­nä pai­kal­le tullut kak­sik­ko veti kul­jet­ta­jan pa­la­vas­ta romusta

09:39
Viisi vuotta kestänyt remontti päätökseen: Kempeleessä piispanmessu täytti kirkonpenkit ja Kokkokankaan seurakuntatalolla juhlittiin vanhaa kirkkoa

Viisi vuotta kes­tä­nyt re­mont­ti pää­tök­seen: Kem­pe­lees­sä piis­pan­mes­su täytti kir­kon­pen­kit ja Kok­ko­kan­kaan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lit­tiin vanhaa kirkkoa

07:42
Tilaajille
Ukrainalainen borssikeitto on lohturuokaa, johon laitetaan mitä kaapista löytyy –  Yhdestä ainesosasta ei kuitenkaan tingitä: punajuuresta

Uk­rai­na­lai­nen bors­si­keit­to on loh­tu­ruo­kaa, johon lai­te­taan mitä kaa­pis­ta löytyy –  Yhdestä ai­nes­osas­ta ei kui­ten­kaan tin­gi­tä: pu­na­juu­res­ta

02.10.2022 19:48
Tilaajille
Kempeleen Työväentalon tiloissa avautuu lokakuussa lounasravintola – Puikoissa on "hullu ja pölijä" yrittäjä, kuten Mikko Tapio itseään luonnehtii

Kem­pe­leen Työ­väen­ta­lon ti­lois­sa avautuu lo­ka­kuus­sa lou­nas­ra­vin­to­la – Pui­kois­sa on "hullu ja pölijä" yrit­tä­jä, kuten Mikko Tapio itseään luon­neh­tii

02.10.2022 08:48
Tilaajille
Perhedraamaa 1830-luvulta: Kempeleläisiä jännitti, kun piispa Franzén karautti kultakaluunoissaan Tuohinon kestikievariin – Ala-Ollilan isäntä ei sukulaistaan halunnut tavata

Per­he­draa­maa 1830-lu­vul­ta: Kem­pe­le­läi­siä jän­nit­ti, kun piispa Franzén ka­raut­ti kul­ta­ka­luu­nois­saan Tuo­hi­non kes­ti­kie­va­riin – A­la-Ol­li­lan isäntä ei su­ku­lais­taan ha­lun­nut tavata

01.10.2022 18:00
Tilaajille
Mikä on kartiohiiletin? Hailuodossa tutustuttiin perinneaidan ja biohiilen valmistamiseen – Katso videolta, miten kaikki tapahtuu

Mikä on kar­tio­hii­le­tin? Hai­luo­dos­sa tu­tus­tut­tiin pe­rin­ne­ai­dan ja bio­hii­len val­mis­ta­mi­seen – Katso vi­deol­ta, miten kaikki ta­pah­tuu

08:34
Tilaajille
Kamrock sai lisäaikaa vastata muistutuksiin – Rantakylään suunnitellun louhoksen ympäristölupahakemus yhä vireillä

Kamrock sai li­sä­ai­kaa vastata muis­tu­tuk­siin – ­Ran­ta­ky­lään suun­ni­tel­lun lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus yhä vi­reil­lä

01.10.2022 11:00
Tilaajille
Matti on pettynyt tapaan, jolla lastensuojeluyksikön rakentamisesta on tiedotettu: "Ala-arvoinen suoritus" –Saunarannan asukkaat jättivät kuntalaisaloitteen kuntalaislähtöisemmästä toimintakulttuurista

Matti on pet­ty­nyt tapaan, jolla las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön ra­ken­ta­mi­ses­ta on tie­do­tet­tu: "A­la-ar­voi­nen suo­ri­tus" –Sau­na­ran­nan asuk­kaat jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen kun­ta­lais­läh­töi­sem­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta

01.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Vihikarin yritysalueen avajaisissa Kempeleen yrittäjämyönteisyys sai runsaasti kiitosta – "Täällä eivät päätökset jää byrokratian rattaisiin"

Vi­hi­ka­rin yri­tys­alueen ava­jai­sis­sa Kem­pe­leen yrit­tä­jä­myön­tei­syys sai run­saas­ti kii­tos­ta – "Täällä eivät pää­tök­set jää by­ro­kra­tian rat­tai­siin"

30.09.2022 18:00
Tilaajille
Liminkalaiset vanhemmat järjestävät maksuttoman Pizzaperjantain nuorille – "haluamme osoittaa, että teistä välitetään"

Li­min­ka­lai­set van­hem­mat jär­jes­tä­vät mak­sut­to­man Piz­za­per­jan­tain nuo­ril­le – "ha­luam­me osoit­taa, että teistä vä­li­te­tään"

30.09.2022 17:00
Tilaajille
"Pitkä ja raskas prosessi" – Ympäristöluvan ylityksestä annettu uhkasakko pieneni merkittävästi

"Pitkä ja raskas pro­ses­si" – Ym­pä­ris­tö­lu­van yli­tyk­ses­tä annettu uh­ka­sak­ko pieneni mer­kit­tä­väs­ti

30.09.2022 16:30
Tilaajille
Pitkäkankaan kouluun kohdistui uhkaus – koulupäivä sujui normaalisti

Pit­kä­kan­kaan kouluun koh­dis­tui uhkaus – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti

30.09.2022 22:47
Poliisilta tiukka neuvo: älä anna pankkitunnuksia kenellekään – niitä pyytävistä soittajista tulee ilmoittaa poliisille

Po­lii­sil­ta tiukka neuvo: älä anna pank­ki­tun­nuk­sia ke­nel­le­kään – niitä pyy­tä­vis­tä soit­ta­jis­ta tulee il­moit­taa po­lii­sil­le

30.09.2022 15:00
Mieskuljettaja puhalsi Kempeleessä yli kahden promillen lukemat – ajokielto oli jo voimassa edellisen rattijuopumuksen vuoksi

Mies­kul­jet­ta­ja puhalsi Kem­pe­lees­sä yli kahden pro­mil­len lukemat – ajo­kiel­to oli jo voi­mas­sa edel­li­sen rat­ti­juo­pu­muk­sen vuoksi

30.09.2022 09:00
Ketä tai mitä pitäisi tukea? Kuntien sponsorointikäytännöt vaihtelevat lakeudella, myös tarkempi ohjeistus puuttuu osasta kuntia

Ketä tai mitä pitäisi tukea? Kuntien spon­so­roin­ti­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat la­keu­del­la, myös tar­kem­pi oh­jeis­tus puuttuu osasta kuntia

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Selvitimme, paljonko maksaa PS4:llä pelaaminen ja saunan lämmitys – Sähkövisa kertoo 13 yleisimmän sähkölaitteen kustannukset

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko maksaa PS4:llä pe­laa­mi­nen ja saunan läm­mi­tys – Säh­kö­vi­sa kertoo 13 ylei­sim­män säh­kö­lait­teen kus­tan­nuk­set

29.09.2022 18:00
Tilaajille
Mitä Antti teki asunnossaan jääkiekkomailalla ja mikseivät seinän takana olleet asukkaat hermostuneet? – Tekstariraadista kuulet ohjeet hyvään naapurisopuun

Mitä Antti teki asun­nos­saan jää­kiek­ko­mai­lal­la ja miks­ei­vät seinän takana olleet asuk­kaat her­mos­tu­neet? – ­Teks­ta­ri­raa­dis­ta kuulet ohjeet hyvään naa­pu­ri­so­puun

29.09.2022 18:00
Tilaajille
Oulun seudulla etsitään agentteja kehittämään pyöräilyreittien talvikunnossapitoa – muuttuviin keliolosuhteisiin halutaan reagoida nopeammin

Oulun seu­dul­la et­si­tään agent­te­ja ke­hit­tä­mään pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa – ­muut­tu­viin ke­li­olo­suh­tei­siin ha­lu­taan rea­goi­da no­peam­min

29.09.2022 11:38
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

29.09.2022 11:00
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Rissanen tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Ris­sa­nen tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

29.09.2022 09:10
Tilaajille
Koiraystävät saavat uuden temmellysareenan, kun Kempeleen Koirametsä avaa porttinsa vuoden lopussa

Koi­ra­ys­tä­vät saavat uuden tem­mel­ly­sa­ree­nan, kun Kem­pe­leen Koi­ra­met­sä avaa port­tin­sa vuoden lopussa

29.09.2022 06:00
Tilaajille
Isan joogastudio avautuu Liminkaan lokakuussa – lista joogan terveysvaikutteista on monipuolinen

Isan joo­ga­stu­dio avautuu Li­min­kaan lo­ka­kuus­sa – lista joogan ter­veys­vai­kut­teis­ta on mo­ni­puo­li­nen

28.09.2022 18:00
Tilaajille
Jakelumuutokset ja kustannusten kasvu huolestuttavat paikallislehtikenttää – Median toimintaedellytyksiä ei saa heikentää, muistuttaa Rantalakeuden päätoimittaja

Ja­ke­lu­muu­tok­set ja kus­tan­nus­ten kasvu huo­les­tut­ta­vat pai­kal­lis­leh­ti­kent­tää – ­Me­dian toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ei saa hei­ken­tää, muis­tut­taa Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja

28.09.2022 13:21
Putous-tähti Aku Sipola mukana Limingan markkinointivideossa – kuuntele millaista jatkoa Sipola emäpitäjän kanssa suunnittelee

Pu­tous-täh­ti Aku Sipola mukana Li­min­gan mark­ki­noin­ti­vi­deos­sa – ­kuun­te­le mil­lais­ta jatkoa Sipola emä­pi­tä­jän kanssa suun­nit­te­lee

28.09.2022 09:00
Tulipalo roihusi Savilaakson leipomossa Limingassa – uunista lähtenyt palo uhkasi polttaa 400 neliön rakennuksen maan tasalle

Tu­li­pa­lo roihusi Sa­vi­laak­son lei­po­mos­sa Li­min­gas­sa – uunista läh­te­nyt palo uhkasi polttaa 400 neliön ra­ken­nuk­sen maan tasalle

28.09.2022 07:15
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille