Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Uutiset

ARKISTOSTA: Kansa virtasi suojeluskunnan käynnistämään elokuvateatteriin, sillä valkokankailta välitettiin suuria tunteita ja herkkiä hetkiä
Tilaajille

AR­KIS­TOS­TA: Kansa virtasi suo­je­lus­kun­nan käyn­nis­tä­mään elo­ku­va­teat­te­riin, sillä val­ko­kan­kail­ta vä­li­tet­tiin suuria tun­tei­ta ja herkkiä hetkiä

18:00
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

16:00
Tilaajille
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

15:00
Pertti Sankilammen rahasto lakkautetaan, varat siirtyvät uuteen nimikkorahastoon

Pertti San­ki­lam­men rahasto lak­kau­te­taan, varat siir­ty­vät uuteen ni­mik­ko­ra­has­toon

13:00
Tilaajille
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

11:03
Kunta haluaa Limingan Vesihuolto Oy:n loputkin vähemmistöosakkeet itselleen – lunastusprosessi etenee välimiesoikeudssa

Kunta haluaa Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n lo­put­kin vä­hem­mis­töo­sak­keet it­sel­leen – lu­nas­tusp­ro­ses­si etenee vä­li­mie­soi­keuds­sa

09:01
Tilaajille
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

06:00
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

04.02.2023 18:00
Tilaajille
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille

Ok­to­murs­ket­ta vielä kah­dek­san vuotta Poh­jois-Poh­jan­maan val­ta­teil­lä – ely-kes­kus ei ole myön­tä­nyt ja­ko­pää­re­mon­teis­ta kor­vauk­sia niitä ha­ke­neil­le

04.02.2023 16:00
Tilaajille
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas koulukiusaamista vastustaville motoristeille –MKKV ry on vieraillut jo yli 300 suomalaiskoululla

Pai­kal­lis­leh­tien val­ta­kun­nal­li­nen Ant­ti-pat­sas kou­lu­kiu­saa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le mo­to­ris­teil­le –MKKV ry on vie­rail­lut jo yli 300 suo­ma­lais­kou­lul­la

04.02.2023 14:27
Hennan seitsemän tärppiä hyvään koulumenestykseen – lue ja ota ne käyttöön!

Hennan seit­se­män tärppiä hyvään kou­lu­me­nes­tyk­seen – lue ja ota ne käyt­töön!

04.02.2023 13:00
Miten lukio ja ammattikoulu eroaa peruskoulusta? Mikä tahansa jatko-opintopaikka on hyvä valinta

Miten lukio ja am­mat­ti­kou­lu eroaa pe­rus­kou­lus­ta? Mikä tahansa jat­ko-opin­to­paik­ka on hyvä valinta

04.02.2023 11:00
Keskon myynti kasvoi pohjoisessa – Keskon vuositulos on parantunut kahdeksan vuotta peräkkäin

Keskon myynti kasvoi poh­joi­ses­sa – Keskon vuo­si­tu­los on pa­ran­tu­nut kah­dek­san vuotta pe­räk­käin

04.02.2023 09:00
Perheen älylaitehaasteen myötä 87 -vuotiaan lumijokisen Martin rappusetkin pysyvät lumettomana, kun kännykän sijaan hän tarttuu luutaan

Perheen äly­lai­te­haas­teen myötä 87 -vuo­tiaan lu­mi­jo­ki­sen Martin rap­pu­set­kin pysyvät lu­met­to­ma­na, kun kän­ny­kän sijaan hän tarttuu luutaan

04.02.2023 06:00
Tilaajille
Sara soittaa suomalaista kansanmusiikkia Yhdysvalloissa ja etsii sukulaisiaan Lakeudelta – "Isovanhempani tulivat tänne Oulunsalosta ja Limingasta"

Sara soittaa suo­ma­lais­ta kan­san­mu­siik­kia Yh­dys­val­lois­sa ja etsii su­ku­lai­siaan La­keu­del­ta – "I­so­van­hem­pa­ni tulivat tänne Ou­lun­sa­los­ta ja Li­min­gas­ta"

03.02.2023 18:00
Tilaajille
Tuposlaisten nuorten lukeminen on vähentynyt huomattavasti – miksei kirja tartu käteen?

Tu­pos­lais­ten nuorten lu­ke­mi­nen on vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – miksei kirja tartu käteen?

03.02.2023 17:00
Me selvitimme: Pelaavatko tuposlaiset nuoret liikaa? Osalla suositeltu ruutuaika täytyy reilusti

Me sel­vi­tim­me: Pe­laa­vat­ko tu­pos­lai­set nuoret liikaa? Osalla suo­si­tel­tu ruu­tuai­ka täytyy rei­lus­ti

03.02.2023 16:00
Limingan keskustaan suunnitellaan pyöräbaanaa – samalla myös tien rakennetta aiotaan parantaa

Li­min­gan kes­kus­taan suun­ni­tel­laan pyö­rä­baa­naa – samalla myös tien ra­ken­net­ta aiotaan pa­ran­taa

03.02.2023 15:00
Kempeleen kuntastrategia, Kempele-sopimus, taipuu myös lauluksi – katso video!

Kem­pe­leen kun­tast­ra­te­gia, Kem­pe­le-so­pi­mus, taipuu myös lau­luk­si – katso video!

03.02.2023 14:14
Tupoksen koulun suuri kouluruokakysely: Kalakuviot ovat oppilaiden ehdoton suosikki

Tu­pok­sen koulun suuri kou­lu­ruo­ka­ky­se­ly: Ka­la­ku­viot ovat op­pi­lai­den ehdoton suo­sik­ki

03.02.2023 14:00
THL:n raportti: Pohteen väestö on monin tavoin ongelmallinen – alueen nuori väestö sairastaa keskimääräistä enemmän

THL:n ra­port­ti: Pohteen väestö on monin tavoin on­gel­mal­li­nen – a­lueen nuori väestö sai­ras­taa kes­ki­mää­räis­tä enemmän

03.02.2023 13:36
Tilaajille
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Puolet vastanneista on kokenut seksuaalista ahdistelua netissä

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Puolet vas­tan­neis­ta on kokenut sek­suaa­lis­ta ah­dis­te­lua netissä

03.02.2023 13:00
Tiesitkö, mitä kaikkea tekoäly tekee nykyisin? Testasimme tekoälyn tekemää kuvataidetta, runoja ja valokuvia

Tie­sit­kö, mitä kaikkea tekoäly tekee ny­kyi­sin? Tes­ta­sim­me te­koä­lyn tekemää ku­va­tai­det­ta, runoja ja va­lo­ku­via

03.02.2023 12:00
Hyvää huomenta lakeus! Katso nuorten tähdittämän suoran lähetyksen tallenne Tupoksen kirjastolta – mukana myös taikuri Elias Kvist

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso nuorten täh­dit­tä­män suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne Tu­pok­sen kir­jas­tol­ta – mukana myös taikuri Elias Kvist

03.02.2023 07:30
Turvallisuusalaa opiskeleva Maria nauttii opiskeluistaan – "Rakastuin alaan, opintoihin sekä tähän kouluun"

Tur­val­li­suu­sa­laa opis­ke­le­va Maria nauttii opis­ke­luis­taan – "Ra­kas­tuin alaan, opin­toi­hin sekä tähän kou­luun"

03.02.2023 06:00
Tilaajille
Oomi laskee kalliiden sähkösopimusten hintaa määräajaksi noin 25 senttiin, myös tammikuun hinta laskee takautuvasti – koskee "merkittävää määrää" asiakkaista

Oomi laskee kal­lii­den säh­kö­so­pi­mus­ten hintaa mää­räa­jak­si noin 25 sent­tiin, myös tam­mi­kuun hinta laskee ta­kau­tu­vas­ti – koskee "mer­kit­tä­vää määrää" asiak­kais­ta

02.02.2023 19:00
Tilaajille
Marjatan työt ovat kuvia oikeista ihmisistä: "Piilin sisarukset koukuttivat minua vuosia" – Katso teoskuvat ja video!

Mar­ja­tan työt ovat kuvia oi­keis­ta ih­mi­sis­tä: "Piilin si­sa­ruk­set kou­kut­ti­vat minua vuosia" – Katso teos­ku­vat ja video!

02.02.2023 18:00
Tilaajille
“Unelma muuttaa elämää, elämä muuttaa unelmaa” - Dreams-lähettiläs Pamela Tola kertoo omien unelmiensa saavuttamisesta

“Unelma muuttaa elämää, elämä muuttaa unel­maa” - Dreams-lä­het­ti­läs Pamela Tola kertoo omien unel­mien­sa saa­vut­ta­mi­ses­ta

02.02.2023 17:00
Liminkalaisen rakennusyhtiö Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää, kymmeniä lomautetaan – saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat

Li­min­ka­lai­sen ra­ken­nu­syh­tiö Siklan muu­tos­neu­vot­te­luis­sa pää­tet­tiin ir­ti­sa­noa 2–4 työn­te­ki­jää, kym­me­niä lo­mau­te­taan – sa­nee­raus­me­net­te­ly etenee, taus­tal­la kym­me­nien mil­joo­nien eurojen velat

02.02.2023 16:21
Tilaajille
Tätä mieltä nuoret ovat Tupoksen ulkojäästä – osa huomauttaa pukuhuoneiden epäsiisteydestä

Tätä mieltä nuoret ovat Tu­pok­sen ul­ko­jääs­tä – osa huo­maut­taa pu­ku­huo­nei­den epä­siis­tey­des­tä

02.02.2023 16:00
Tilaajille