NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Uutiset

Temmeksen satavuotiasta meijerirakennusta juhlitaan lauantaina – vuosien aikana meijerin tontilla on tapahtunut monenmoista
Tilaajille

Tem­mek­sen sa­ta­vuo­tias­ta mei­je­ri­ra­ken­nus­ta juh­li­taan lauan­tai­na – vuosien aikana mei­je­rin ton­til­la on ta­pah­tu­nut mo­nen­mois­ta

06:00
Hannun aloitteessa kannustetaan ikäihmisiä liikkeelle, Kaisan aloitteessa toivotaan Kirkonkylälle ilmoitustaulua – perusturvan osalta  harkitaan erityistilintarkastusta

Hannun aloit­tees­sa kan­nus­te­taan ikä­ih­mi­siä liik­keel­le, Kaisan aloit­tees­sa toi­vo­taan Kir­kon­ky­läl­le il­moi­tus­tau­lua – pe­rus­tur­van osalta har­ki­taan eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta

05.06.2023 21:52
Tilaajille
Kempeleessä jahdataan murhamiestä – Kotiseutumuseon Vanhan ajan viikolla riittää teatterin lisäksi muutakin ohjelmaa

Kem­pe­lees­sä jah­da­taan mur­ha­mies­tä – Ko­ti­seu­tu­mu­seon Vanhan ajan vii­kol­la riittää teat­te­rin lisäksi muu­ta­kin oh­jel­maa

05.06.2023 15:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:00
Tilaajille
Liminkalainen Siklaelementit lähtee Rantsilan hallistaan kesällä –  hallista oli tehty 12 vuoden vuokrasopimus

Li­min­ka­lai­nen Sik­lae­le­men­tit lähtee Rant­si­lan hal­lis­taan kesällä – hal­lis­ta oli tehty 12 vuoden vuok­ra­so­pi­mus

05.06.2023 12:24
Tilaajille
Nykyisin Pyhäjokea luotsaava Matti Soronen: "Hailuodon kunta oli johtamisen käytännön korkeakoulu"

Ny­kyi­sin Py­hä­jo­kea luot­saa­va Matti So­ro­nen: "Hai­luo­don kunta oli joh­ta­mi­sen käy­tän­nön kor­kea­kou­lu"

05.06.2023 09:00
Tilaajille
Limingassa etsitään vapaaehtoisia suojaamaan ensimmäisten koulupäivien koulutietä – syyskuussa Krankka-areenalla järjestetään iso liikenneturvallisuustapahtuma

Li­min­gas­sa et­si­tään va­paa­eh­toi­sia suo­jaa­maan en­sim­mäis­ten kou­lu­päi­vien kou­lu­tie­tä – syys­kuus­sa Krank­ka-aree­nal­la jär­jes­te­tään iso lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma

05.06.2023 06:00
Tilaajille
Vesi on panimoiden tärkein raaka-aine – "Hailuodon vesi on pehmeää,  ja sitä voi verrata Pilsnerin alueen veteen"

Vesi on pa­ni­moi­den tärkein raa­ka-ai­ne – "­Hai­luo­don vesi on peh­meää, ja sitä voi verrata Pils­ne­rin alueen veteen"

04.06.2023 18:00
Tilaajille
Uimalla voi tehdä vaikka yönylivaelluksia, kunhan tietää mitä tekee – Päivi Pälvimäen neuvoilla pääset alkuun

Uimalla voi tehdä vaikka yö­ny­li­vael­luk­sia, kunhan tietää mitä tekee – Päivi Päl­vi­mäen neu­voil­la pääset alkuun

04.06.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän Teemu-kirkkoherra miettii miksi vesi on kristinuskossakin tärkeässä roolissa – "Vesi elämänehtona on hyvin vahva symboli"

Tyr­nä­vän Tee­mu-kirk­ko­her­ra miettii miksi vesi on kris­tin­us­kos­sa­kin tär­keäs­sä roo­lis­sa – "Vesi elä­män­eh­to­na on hyvin vahva sym­bo­li"

04.06.2023 13:00
Tilaajille
Pahoinvoinnin hintalappu satoja miljoonia euroja: Pohteen mukaan asukkaiden elämänlaatu on heikentynyt

Pa­hoin­voin­nin hin­ta­lap­pu satoja mil­joo­nia euroja: Pohteen mukaan asuk­kai­den elä­män­laa­tu on hei­ken­ty­nyt

04.06.2023 11:00
Tilaajille
Kyselytutkimus: Suurin osa tyrnäväläisistä nuorista on  onnellisia, mutta he kaipaavat lisää keskusteluapua

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Suurin osa tyr­nä­vä­läi­sis­tä nuo­ris­ta on on­nel­li­sia, mutta he kai­paa­vat lisää kes­kus­te­lu­apua

04.06.2023 09:00
Ammatinvalintatesti oli oikeassa liminkalaisen Niinan kohdalla – "Lasten uteliaisuutta pitää kutkuttaa"

Am­ma­tin­va­lin­ta­tes­ti oli oi­keas­sa li­min­ka­lai­sen Niinan koh­dal­la – "­Las­ten ute­liai­suut­ta pitää kut­kut­taa"

03.06.2023 18:00
Tilaajille
Lukijoilta liki sata nimiehdotusta: Sunnuntaina Vihiluodon lammaslaitumelle kirmaavan Rantalakeuden karitsan nimi on Päällikkö

Lu­ki­joil­ta liki sata ni­mieh­do­tus­ta: Sun­nun­tai­na Vi­hi­luo­don lam­mas­lai­tu­mel­le kir­maa­van Ran­ta­la­keu­den ka­rit­san nimi on Pääl­lik­kö

03.06.2023 16:30
Tilaajille
Katso animaatio maankohoamisesta: "Trupukan nokassa ja Valpun rannassa on vanhain muistojen aikana vedetty nuottaa, ja nyt niistä paikoin niitetään heinää"

Katso ani­maa­tio maan­ko­hoa­mi­ses­ta: "T­ru­pu­kan nokassa ja Valpun ran­nas­sa on vanhain muis­to­jen aikana vedetty nuot­taa, ja nyt niistä paikoin nii­te­tään heinää"

03.06.2023 15:00
Tilaajille
Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi koulussa ei huomioida musiikillisesti lahjakkaita – Abraham Ojanperän musiikkidiplomi jaettiin nyt ensimmäistä kertaa

Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi kou­lus­sa ei huo­mioi­da mu­sii­kil­li­ses­ti lah­jak­kai­ta – Abraham Ojan­pe­rän mu­siik­ki­dip­lo­mi jaet­tiin nyt en­sim­mäis­tä kertaa

03.06.2023 11:00
Tilaajille
Terveydensuojelutarkastajan apuna uimaveden tutkimisessa on näytepullo, kylmälaukku, lomake ja lämpömittari

Ter­vey­den­suo­je­lu­tar­kas­ta­jan apuna ui­ma­ve­den tut­ki­mi­ses­sa on näy­te­pul­lo, kyl­mä­lauk­ku, lomake ja läm­pö­mit­ta­ri

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Lumijoella pohditaan Postin sijoittamista kirjastoon, Pyhännällä postipalvelut siirtyivät jo viime syksynä – "Tilaa pitää olla riittävästi"

Lu­mi­joel­la poh­di­taan Postin si­joit­ta­mis­ta kir­jas­toon, Py­hän­näl­lä pos­ti­pal­ve­lut siir­tyi­vät jo viime syksynä – "Tilaa pitää olla riit­tä­väs­ti"

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Paloasemalla virtaa pelastava vesi – Kempeleen asemalla on noin 1 000 lähtöä vuodessa ja vastuulla 100 000 asukasta

Pa­lo­ase­mal­la virtaa pe­las­ta­va vesi – Kem­pe­leen ase­mal­la on noin 1 000 lähtöä vuo­des­sa ja vas­tuul­la 100 000 asu­kas­ta

02.06.2023 18:00
Tilaajille
Frisbeegolgin Rantalakeus-liigan toinen osakilpailu oli Sauli Sumenin juhlaa

Fris­bee­gol­gin Ran­ta­la­keus-lii­gan toinen osa­kil­pai­lu oli Sauli Sumenin juhlaa

02.06.2023 16:00
Tilaajille
Ymmärretäänkö Bättre Folkin arvo Hailuodossa? – Saarifestivaalin järjestäminen vaatii poikkeuksellisia ponnisteluita

Ym­mär­re­tään­kö Bättre Folkin arvo Hai­luo­dos­sa? – Saa­ri­fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mi­nen vaatii poik­keuk­sel­li­sia pon­nis­te­lui­ta

02.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Aatu ja Eemeli halusivat kokeilla ampumista ennen astumista puolustusvoimien palvelukseen – Kempeleen apumaradan avoimet ovet vetivät runsaasti kiinnostuineita

Aatu ja Eemeli ha­lu­si­vat ko­keil­la am­pu­mis­ta ennen as­tu­mis­ta puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­seen – Kem­pe­leen apu­ma­ra­dan avoimet ovet vetivät run­saas­ti kiin­nos­tui­nei­ta

02.06.2023 13:00
Tilaajille
Tyrnäväläisen Raimon mökkirannassa odotti jäiden lähdettyä raatoyllätys – Yksittäistä ruhoa ei vie pois kukaan muu kuin maanomistaja itse

Tyr­nä­vä­läi­sen Raimon mök­ki­ran­nas­sa odotti jäiden läh­det­tyä raa­to­yl­lä­tys – Yk­sit­täis­tä ruhoa ei vie pois kukaan muu kuin maan­omis­ta­ja itse

02.06.2023 11:00
Tilaajille
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

02.06.2023 09:00
Tilaajille
Nyt on aika kilistellä! Toimintakeskus Zytykkeen yhteisötaideryhmä avasi näyttelyn Kempeleen kirjastolle

Nyt on aika ki­lis­tel­lä! Toi­min­ta­kes­kus Zy­tyk­keen yh­tei­sö­tai­de­ryh­mä avasi näyt­te­lyn Kem­pe­leen kir­jas­tol­le

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Kamrock Oy vahvistaa yrityskaupalla liiketoimintaansa Pirkanmaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa

Kem­pe­le­läi­nen Kamrock Oy vah­vis­taa yri­tys­kau­pal­la lii­ke­toi­min­taan­sa Pir­kan­maal­la, Hä­mees­sä ja Var­si­nais-Suo­mes­sa

01.06.2023 16:30
Tilaajille
Osa liminkalaisen Escurialin eläintenpitopaikoista oli liian pieniä ja joiltakin linnuilta puuttuivat ulkotarhat – Avi antoi määräyksen korjata puutteet

Osa li­min­ka­lai­sen Es­cu­ria­lin eläin­ten­pi­to­pai­kois­ta oli liian pieniä ja joil­ta­kin lin­nuil­ta puut­tui­vat ul­ko­tar­hat – Avi antoi mää­räyk­sen korjata puut­teet

01.06.2023 15:00
Tyrnäväläistä viinatehdasta Shaman Spiritsia haetaan konkurssiin – Yhtiö haluaa velkasaneeraukseen, mutta se vaatii uutta pääomaa

Tyr­nä­vä­läis­tä vii­na­teh­das­ta Shaman Spi­rit­sia haetaan kon­kurs­siin – Yhtiö haluaa vel­ka­sa­nee­rauk­seen, mutta se vaatii uutta pääomaa

01.06.2023 14:35
Tilaajille
Aina joku eksyy Liminkaan – lakeuden kulttuurikunnassa ei haluta tehdä vain yhdenlaista kesäteatteria

Aina joku eksyy Li­min­kaan – la­keu­den kult­tuu­ri­kun­nas­sa ei haluta tehdä vain yh­den­lais­ta ke­sä­teat­te­ria

01.06.2023 13:00
Tilaajille