Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Kempeleläinen Anu Mikkola huomasi tiellä oudon sumun, mutta sitten haisi savu – Hetken päästä hän pelasti lapsiperheen palavasta talosta
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola huomasi tiellä oudon sumun, mutta sitten haisi savu – Hetken päästä hän pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

18:00
70-luvulla koko kylä kasvatti ja kaikki pukeutuivat samanlaiseen takkiin – Riikka muistelee lapsuuttaan Kempeleessä

70-lu­vul­la koko kylä kas­vat­ti ja kaikki pu­keu­tui­vat sa­man­lai­seen takkiin – Riikka muis­te­lee lap­suut­taan Kem­pe­lees­sä

15:54
Tilaajille
Kempeleen vuoden seniori Hilja Alasuvanto muistuttaa arjen pienten kohtaamisten tärkeydestä – "Pitäisi olla ihmisen virka"

Kem­pe­leen vuoden seniori Hilja Ala­su­van­to muis­tut­taa arjen pienten koh­taa­mis­ten tär­key­des­tä – "­Pi­täi­si olla ihmisen virka"

13:00
Tilaajille
Koirat ilahduttavat palvelutaloissa – Veikko heittää noppaa ja Hannekselta hoituu bingoisännän hommat

Koirat ilah­dut­ta­vat pal­ve­lu­ta­lois­sa – ­Veik­ko heittää noppaa ja Han­nek­sel­ta hoituu bin­go­isän­nän hommat

11:00
Tilaajille
Nelostiellä Limingan ja Iin välillä testataan opasteita lokakuun aikana– näyttötauluissa voi olla hetkellisesti outoja testinäkymiä

Ne­los­tiel­lä Li­min­gan ja Iin välillä tes­ta­taan opas­tei­ta lo­ka­kuun ai­ka­na– ­näyt­tö­tau­luis­sa voi olla het­kel­li­ses­ti outoja tes­ti­nä­ky­miä

09:00 1
Tilaajille
Valtuustoaloitteisiin vastauksia: yritysvaikutusten arviointi käyttöön, teknisen lautakunnan perustaminen ajankohtista hallintosääntöä uudistettaessa

Val­tuus­to­aloit­tei­siin vas­tauk­sia: yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti käyt­töön, tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pe­rus­ta­mi­nen ajan­koh­tis­ta hal­lin­to­sään­töä uu­dis­tet­taes­sa

09:00
Tilaajille
Lapsiperhe pääsi pakenemaan palavasta talosta Tyrnävällä – Kalevan jakaja huomasi tulipalon ja herätti talonväen

Lap­si­per­he pääsi pa­ke­ne­maan pa­la­vas­ta talosta Tyr­nä­väl­lä – Kalevan jakaja huomasi tu­li­pa­lon ja herätti ta­lon­väen

08:18 1
Valtuustolle esitetään määrärahasiirtoja Saunarannan rakentamiseen ja liikenneturvallisuuteen, maakaupat OSAOn kanssa hyväksyttiin

Val­tuus­tol­le esi­te­tään mää­rä­ra­ha­siir­to­ja Sau­na­ran­nan ra­ken­ta­mi­seen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen, maa­kau­pat OSAOn kanssa hy­väk­syt­tiin

06:00
Tilaajille
Hailuodon lauttainfo poistuu lokakuussa Hailuodontien varrelta – tekniikkaa ei voitu enää päivittää

Hai­luo­don laut­ta­in­fo poistuu lo­ka­kuus­sa Hai­luo­don­tien var­rel­ta – ­tek­niik­kaa ei voitu enää päi­vit­tää

06:00 1
Tilaajille
"Tulee hyvä mieli, kun ihmiset tykkää" – Varjakkalaisnuoret päättivät tarjota elokuvaelämyksiä omalla kylällä

"Tulee hyvä mieli, kun ihmiset tykkää" – ­Var­jak­ka­lais­nuo­ret päät­ti­vät tarjota elo­ku­va­elä­myk­siä omalla kylällä

03.10.2023 18:00
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueella on tutkittu ihmiskauppaa useilla eri aloilla – Asiantuntija: ilmiöstä tunnistetaan vasta jäävuoren huippu

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on tut­kit­tu ih­mis­kaup­paa useilla eri aloilla – Asian­tun­ti­ja: il­miös­tä tun­nis­te­taan vasta jää­vuo­ren huippu

03.10.2023 17:13
Tilaajille
70-luvun kodeissa oli väriä, kotimaista lasia ja mahdollisia aarteita – kalleimmista maljakoista maksetaan nyt tuhansia euroja

70-lu­vun ko­deis­sa oli väriä, ko­ti­mais­ta lasia ja mah­dol­li­sia aar­tei­ta – kal­leim­mis­ta mal­ja­kois­ta mak­se­taan nyt tu­han­sia euroja

03.10.2023 15:04
Tilaajille
Juurussuon, Ketolanperän ja Rajakorven alueille suunnitellaan laajakaistaa – rakentaminen on mahdollista, jos kuntakin lähtee rahoittajaksi

Juu­rus­suon, Ke­to­lan­pe­rän ja Ra­ja­kor­ven alueil­le suun­ni­tel­laan laa­ja­kais­taa – ra­ken­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta, jos kun­ta­kin lähtee ra­hoit­ta­jak­si

03.10.2023 11:00
Kempeleen talousarviomuutokset: Palkkakulut ylittyneet, lämmityskulut alittuneet

Kem­pe­leen ta­lou­sar­vio­muu­tok­set: Palk­ka­ku­lut ylit­ty­neet, läm­mi­tys­ku­lut alit­tu­neet

03.10.2023 17:35
Tilaajille
Kempele-talo halutaan rakentaa kunnan omaan taseeseen – kilpailutukseen ei jätetty ainuttakaan tarjousta

Kem­pe­le-ta­lo ha­lu­taan ra­ken­taa kunnan omaan ta­see­seen – kil­pai­lu­tuk­seen ei jätetty ai­nut­ta­kaan tar­jous­ta

03.10.2023 09:00
Tilaajille
Valtuuston kyselytunnilla kysyttiin Temmeksestä, Markkuun koulun lakkauttamisesta, kuntakuvasta ja monimuotolukiosta – kyselytuntikäytännöt saivat kritiikkiä

Val­tuus­ton ky­se­ly­tun­nil­la ky­syt­tiin Tem­mek­ses­tä, Mark­kuun koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta, kun­ta­ku­vas­ta ja mo­ni­muo­to­lu­kios­ta – ky­se­ly­tun­ti­käy­tän­nöt saivat kri­tiik­kiä

03.10.2023 09:33 2
Tilaajille
Valokuvanäyttelyt Kaviokkaita ja siivekkäitä sekä Oululaine ihimine – Katuvalokuvia Oulusta löytyvät nyt lakeudelta

Va­lo­ku­va­näyt­te­lyt Ka­viok­kai­ta ja sii­vek­käi­tä sekä Ou­lu­lai­ne ihimine – Ka­tu­va­lo­ku­via Oulusta löy­ty­vät nyt la­keu­del­ta

02.10.2023 18:00
Tilaajille
Kun perhettä kohtaa kriisi, Jari toivoo lähipiiriltä ymmärrystä – "Tällaiseen tilanteeseen joutunutta ei pidä stressata, vaan hänelle on osoitettava myötätuntoa"

Kun per­het­tä kohtaa kriisi, Jari toivoo lä­hi­pii­ril­tä ym­mär­rys­tä – "Täl­lai­seen ti­lan­tee­seen jou­tu­nut­ta ei pidä stres­sa­ta, vaan hänelle on osoi­tet­ta­va myö­tä­tun­toa"

02.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Kylmyys saapuu Oulun seudulle, viikon loppupuolella luvassa yöpakkasia

Kylmyys saapuu Oulun seu­dul­le, viikon lop­pu­puo­lel­la luvassa yö­pak­ka­sia

02.10.2023 13:24
Hailuotolaisen Satu Pyhänniskan sormus ehdolla Suomen kauneimmaksi – nuoruuden unelma toteutui

Hai­luo­to­lai­sen Satu Py­hän­nis­kan sormus ehdolla Suomen kau­neim­mak­si – nuo­ruu­den unelma to­teu­tui

02.10.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen vuoden 2024 talousarvio näyttää ensi vaiheessa miinusta – raamia aiotaan tiukentaa

Kem­pe­leen vuoden 2024 ta­lous­ar­vio näyttää ensi vai­hees­sa mii­nus­ta – raamia aiotaan tiu­ken­taa

03.10.2023 07:49
Tilaajille
Taksi laskutti virheellisesti viiden euron lisämaksun – "Tahallinen kikkailu laskutuksessa on jo ajatuksena järkyttävä", sanoo toimitusjohtaja

Taksi las­kut­ti vir­heel­li­ses­ti viiden euron li­sä­mak­sun – "­Ta­hal­li­nen kik­kai­lu las­ku­tuk­ses­sa on jo aja­tuk­se­na jär­kyt­tä­vä", sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.10.2023 10:05
Tilaajille
Kempeleläisperheen kodissa näkyvät valkoisuus ja skandinaavisuus – Pariskunta on ollut tyytyväinen erityisesti kahvattomaan keittiöön

Kem­pe­le­läis­per­heen kodissa näkyvät val­koi­suus ja skan­di­naa­vi­suus – Pa­ris­kun­ta on ollut tyy­ty­väi­nen eri­tyi­ses­ti kah­vat­to­maan keit­tiöön

01.10.2023 18:00
Tilaajille
Karkasiko Limingan ovelin maantierosvo vankilasta haudan kautta? Listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria

Kar­ka­si­ko Li­min­gan ovelin maan­tie­ros­vo van­ki­las­ta haudan kautta? Lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria

01.10.2023 15:00
Tilaajille
Oulun seudun joukkoliikenteen käyttö halutaan helpommaksi, matkustajilta kysytään nyt mielipidettä kolmesta mallista – katso ehdotukset ja lippuhinnat

Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­teen käyttö ha­lu­taan hel­pom­mak­si, mat­kus­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt mie­li­pi­det­tä kol­mes­ta mal­lis­ta – katso eh­do­tuk­set ja lip­pu­hin­nat

03.10.2023 14:50
Tilaajille
Mättään pohjassa pilkotti jotain vihreää, ja Leevi Norrback päätti palata katsomaan – onnekas kauhaisu paljasti suuren hopearahakätkön Temmeksen metsästä

Mättään poh­jas­sa pil­kot­ti jotain vih­reää, ja Leevi Norr­back päätti palata kat­so­maan – onnekas kau­hai­su pal­jas­ti suuren ho­pea­ra­ha­kät­kön Tem­mek­sen met­säs­tä

01.10.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa

Kem­pe­leen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys alkaa

02.10.2023 06:26
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

03.10.2023 12:18
Tilaajille
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

30.09.2023 13:00