Kirkon ikkunasta
"Mennyt vuosi osoitti, kuinka tärkeä rooli seurakunnallamme alueen ihmisille on" – viestintäpäällikkö-Tuukka muistuttaa alkaneen vuoden olevan täynnä toivoa
Kolumni Tuukka Myllymäki

"Mennyt vuosi osoit­ti, kuinka tärkeä rooli seu­ra­kun­nal­lam­me alueen ih­mi­sil­le on" – vies­tin­tä­pääl­lik­kö-Tuuk­ka muis­tut­taa al­ka­neen vuoden olevan täynnä toivoa

13.01.2021 06:01
Tilaajille
Erja elää todeksi joululaulun sanat: En etsi valtaa, loistoa,  en kaipaa kultaakaan
Kolumni Erja Oikarinen

Erja elää todeksi jou­lu­lau­lun sanat: En etsi valtaa, lois­toa, en kaipaa kul­taa­kaan

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkkoherra Teemu Isokääntä katseen taivaalle: "Samalla ymmärrän, että nuo pienet valopisteet kaukana jossain voivat olla helposti aurinkoamme isompia, planeetastamme puhumattakaan"
Kolumni Teemu Isokääntä

Tyr­nä­vän kirk­ko­her­ra Teemu Iso­kään­tä katseen tai­vaal­le: "Sa­mal­la ym­mär­rän, että nuo pienet va­lo­pis­teet kaukana jossain voivat olla hel­pos­ti au­rin­koam­me isom­pia, pla­nee­tas­tam­me pu­hu­mat­ta­kaan"

23.12.2020 05:02
Tilaajille
Kirkkoherranviraston aukioloaika muuttuu, mutta muutos ei johdu pandemiasta, Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski muistuttaa: " Olet tervetullut kaltaisenasi asioimaan"
Kolumni Pekka Tuomikoski

Kirk­ko­her­ran­vi­ras­ton au­ki­olo­ai­ka muut­tuu, mutta muutos ei johdu pan­de­mias­ta, Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki muis­tut­taa: " Olet ter­ve­tul­lut kal­tai­se­na­si asioi­maan"

16.12.2020 05:32
Tilaajille
Äiti-ihmisen stressilukemat lähtevät nousuun juhlapyhien lähestyessä –Merja pohtii mikä tuo kotiin joulun
Kolumni Merja Veikkolainen

Äi­ti-ih­mi­sen stres­si­lu­ke­mat läh­te­vät nousuun juh­la­py­hien lä­hes­tyes­sä –Merja pohtii mikä tuo kotiin joulun

08.12.2020 11:46
Tilaajille
"Musiikki voi ilmaista näkyjä ja todellisuutta, jota rationaalinen tai looginen ajattelu ei tavoita" – Musiikin genrellä ei ole väliä, muistuttaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Kolumni Erja Oikarinen

"Mu­siik­ki voi il­mais­ta näkyjä ja to­del­li­suut­ta, jota ra­tio­naa­li­nen tai loo­gi­nen ajat­te­lu ei ta­voi­ta" – Mu­sii­kin gen­rel­lä ei ole väliä, muis­tut­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

25.11.2020 05:34
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan talouspäällikkö:  "Alun perin hankkeessa oli tarkoitus remontoida kirkkoa laajemminkin, mutta rajallisten resurssien vuoksi hankkeessa keskityttiin rakennuksen säilyvyyden kannalta olennaisiin korjauksiin"
Kolumni Jukka Aatsinki

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö: "Alun perin hank­kees­sa oli tar­koi­tus re­mon­toi­da kirkkoa laa­jem­min­kin, mutta ra­jal­lis­ten re­surs­sien vuoksi hank­kees­sa kes­ki­tyt­tiin ra­ken­nuk­sen säi­ly­vyy­den kan­nal­ta olen­nai­siin kor­jauk­siin"

17.11.2020 20:55
Tilaajille
Limingan seurakunnassa harjoitteluaan tekevä Mari toivoo, että ihmiset heittäisivät ennakoluulonsa romukoppaan ja tulisivat rohkeasti kirkon toimintaan mukaan: "Vastassa on ihania lämminhenkisiä ihmisiä"
Kolumni Mari Ansamaa

Li­min­gan seu­ra­kun­nas­sa har­joit­te­luaan tekevä Mari toivoo, että ihmiset heit­täi­si­vät en­na­ko­luu­lon­sa ro­mu­kop­paan ja tu­li­si­vat roh­keas­ti kirkon toi­min­taan mukaan: "Vas­tas­sa on ihania läm­min­hen­ki­siä ih­mi­siä"

11.11.2020 01:49
Tilaajille
Osaatko nauttia hetkestä, kysyy Elisa: "Lapsi osaa nauttia joka solulla puistossa käymisestä, pyöräilystä ja metsäretkestä – hän ei katso kelloa ja mittareita, tuliko tarpeeksi oltua ulkona.
Kolumni Elisa Iso-Junno

Osaatko nauttia het­kes­tä, kysyy Elisa: "Lapsi osaa nauttia joka solulla puis­tos­sa käy­mi­ses­tä, pyö­räi­lys­tä ja met­sä­ret­kes­tä – hän ei katso kelloa ja mit­ta­rei­ta, tuliko tar­peek­si oltua ulkona.

03.11.2020 15:58
Tilaajille
Oulunsalon seurakuntapastori Hanna kertoo kevään aikuisten rippikoulusta ja kysymyksistä taivaan ja maan välillä
Kolumni Hanna Vapaavuori

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Hanna kertoo kevään ai­kuis­ten rip­pi­kou­lus­ta ja ky­sy­myk­sis­tä taivaan ja maan välillä

21.10.2020 06:00
Tilaajille
Nimikkolähetit Joel ja Signe vierailivat Lumijoella –"Kun oma vakaumus ei olekaan yleisen ympäröivän kulttuurin mukaista, joutuu oman identiteetin pohtimaan tässä valossa ehkä tietoisemmin, kuin meillä täällä"
Kolumni Erja Oikarinen

Ni­mik­ko­lä­he­tit Joel ja Signe vie­rai­li­vat Lu­mi­joel­la –"Kun oma va­kau­mus ei olekaan yleisen ym­pä­röi­vän kult­tuu­rin mu­kais­ta, joutuu oman iden­ti­tee­tin poh­ti­maan tässä valossa ehkä tie­toi­sem­min, kuin meillä täällä"

14.10.2020 06:00
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan lastenohjaaja Meiju Kaakinen kertoo yhden kertomuksen perhekerhosta: "Joitain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että perhekerhopäivä on päivä, jona jaksaa harjata hiukset"
Kolumni Meiju Kaakinen

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­ja Meiju Kaa­ki­nen kertoo yhden ker­to­muk­sen per­he­ker­hos­ta: "Joi­tain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että per­he­ker­ho­päi­vä on päivä, jona jaksaa harjata hiuk­set"

06.10.2020 15:09
Tilaajille
Diakonissa-Marika lähtee kouluttautumaan uuteen ammattiin: "Ei ole helppoa tehdä päätöstä aloittaa jotain uutta"
Kolumni Marika Kamps

Dia­ko­nis­sa-Ma­ri­ka lähtee kou­lut­tau­tu­maan uuteen am­mat­tiin: "Ei ole helppoa tehdä pää­tös­tä aloit­taa jotain uutta"

30.09.2020 07:45
Kempeleen Päivi-pappi kannustaa ihmisiä levähtämään: "Tarvitsemme palautumista"
Kolumni

Kem­pe­leen Päi­vi-pap­pi kan­nus­taa ihmisiä le­väh­tä­mään: "Tar­vit­sem­me pa­lau­tu­mis­ta"

23.09.2020 06:00
Millainen on tavallinen kristitty, miettii Ulla – "Alkuperäiskansaan kuuluva nainen aasialaisessa slummissa"
Kolumni

Mil­lai­nen on ta­val­li­nen kris­tit­ty, miettii Ulla – "Al­ku­pe­räis­kan­saan kuuluva nainen aa­sia­lai­ses­sa slum­mis­sa"

16.09.2020 06:00
Erja Oikarinen: Kirkko on mukana arjessa, myös Ahvenmarkkinoilla Varjakassa
Kolumni

Erja Oi­ka­ri­nen: Kirkko on mukana ar­jes­sa, myös Ah­ven­mark­ki­noil­la Var­ja­kas­sa

09.09.2020 06:00
Partiossa ei tavoitella täydellisyttä vaan yhdessä tekemistä, muistuttaa Minna
Kolumni

Par­tios­sa ei ta­voi­tel­la täy­del­li­syt­tä vaan yhdessä te­ke­mis­tä, muis­tut­taa Minna

02.09.2020 06:00
Piia haluaa huomata kaikki elämänsä oiko- ja kiertopolut
Kolumni

Piia haluaa huomata kaikki elä­män­sä oiko- ja kier­to­po­lut

26.08.2020 00:00
Kolumni

Kirkon ik­ku­nas­ta näkyi tänä keväänä korona – Maa­lis­maan perhe saattoi mummon vii­mei­sel­le mat­kal­leen etääm­pää kuin toiset

19.08.2020 06:00
Kolumni

Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra kertoo 15-vuo­tiaan rip­pi­nuo­ren olevan fiksu, kriit­ti­nen, mutta herkkä ja avoin

29.07.2020 10:40