Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkon ikkunasta
Kuukausi
Maija iloitsee seurakunnan vapaaehtoisista ja muistuttaa: Eläkeläisissä on arvokasta viisasta potentiaalia, joka tuo hyvinvointia lähimmäisille
Kolumni

Maija iloit­see seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­sis­ta ja muis­tut­taa: Elä­ke­läi­sis­sä on ar­vo­kas­ta vii­sas­ta po­ten­tiaa­lia, joka tuo hy­vin­voin­tia lä­him­mäi­sil­le

03.10.2023 12:28
Tilaajille
Henri muistuttaa, että partion tarkoituksena on kasvattaa aktiviisia kansalaisia – Niittykärpät juhlii 55 vuotta
Kolumni

Henri muis­tut­taa, että partion tar­koi­tuk­se­na on kas­vat­taa ak­ti­vii­sia kan­sa­lai­sia – ­Niit­ty­kär­pät juhlii 55 vuotta

26.09.2023 12:57
Tilaajille
Lumijoen vs. kirkkoherra Olli miettii monen vastuunkantajan kokevan tulospaineen alla voimattomuutta – "Aikamme suosii rohkeita, ulospäin suuntautuneita, tavoitehakuisia ihmisiä"
Kolumni

Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Olli miettii monen vas­tuun­kan­ta­jan kokevan tu­los­pai­neen alla voi­mat­to­muut­ta – "Ai­kam­me suosii roh­kei­ta, ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta, ta­voi­te­ha­kui­sia ih­mi­siä"

19.09.2023 14:07
Tilaajille
Lapset eivät ole helpompia huomenna, he ovat tässä ja nyt – Minnan mielestä vanhempienkin kannattaisi elää hetkessä
Kolumni

Lapset eivät ole hel­pom­pia huo­men­na, he ovat tässä ja nyt – ­Min­nan mie­les­tä van­hem­pien­kin kan­nat­tai­si elää het­kes­sä

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arto riemuitsee tuhkasta nousseesta Pappilasta – "Kaikki, mikä elämässä onkaan menossa, mahtuu sisään"
Kolumni

Arto rie­muit­see tuh­kas­ta nous­sees­ta Pap­pi­las­ta – "Kaik­ki, mikä elä­mäs­sä onkaan me­nos­sa, mahtuu sisään"

04.09.2023 16:38
Tilaajille
Hailuodon Timo-kirkkoherra iloitsee rippikoululaisten videosta, jossa otetaan kantaa kiusaamiseen
Kolumni

Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra iloit­see rip­pi­kou­lu­lais­ten vi­deos­ta, jossa otetaan kantaa kiu­saa­mi­seen

28.08.2023 19:08
Tilaajille
Mistä ikävä johtuu – Oulunsalon seurakuntapastori Nanne on pohtinut asiaa lasten kanssa
Kolumni

Mistä ikävä johtuu – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nanne on poh­ti­nut asiaa lasten kanssa

22.08.2023 14:47
Tilaajille
Jos äänestyksessä valittaisiin Suomen kaunein pappila, sen voittaisi Liminka – Pappila on seisonut Liminganjoen itärannalla todennäköisesti jo 1500-luvulta lähtien
Kolumni

Jos ää­nes­tyk­ses­sä va­lit­tai­siin Suomen kaunein pap­pi­la, sen voit­tai­si Liminka – ­Pap­pi­la on sei­so­nut Li­min­gan­joen itä­ran­nal­la to­den­nä­köi­ses­ti jo 1500-lu­vul­ta lähtien

15.08.2023 09:00
Tilaajille
Konfirmaatiomessun tunnelma on vapauttava, iloinen ja siunauksen täyteinen, toteaa Marjo
Kolumni

Kon­fir­maa­tio­mes­sun tun­nel­ma on va­paut­ta­va, iloinen ja siu­nauk­sen täy­tei­nen, toteaa Marjo

08.08.2023 18:00
Tilaajille
Muistojen virsi välittää tunteita aikojenkin takaa, kirjoittaa Hanne
Kolumni

Muis­to­jen virsi vä­lit­tää tun­tei­ta ai­ko­jen­kin takaa, kir­joit­taa Hanne

01.08.2023 18:00
Kempeleen Vanha kirkko vetää matkailijoita ympäri maailmaa – "Oppailla on iso rooli"
Kolumni

Kem­pe­leen Vanha kirkko vetää mat­kai­li­joi­ta ympäri maail­maa – "Op­pail­la on iso rooli"

26.07.2023 06:11
Tilaajille
Meidän pikkuhuolisten kannattaa aina välillä nostaa katse omasta navasta, ja tarkastella asiaa vähän laajemmin – joku hampaidenkiristely voi sitten ehkä jäädä välistä
Kolumni

Meidän pik­ku­huo­lis­ten kan­nat­taa aina välillä nostaa katse omasta na­vas­ta, ja tar­kas­tel­la asiaa vähän laa­jem­min – joku ham­pai­den­ki­ris­te­ly voi sitten ehkä jäädä välistä

12.07.2023 06:00
Tilaajille
Halloo! Onko siellä ketään, kyselee Sanna nostaessaan esiin puhelinasioinnin vaikeuksia
Kolumni

Halloo! Onko siellä ketään, kyselee Sanna nos­taes­saan esiin pu­he­lin­asioin­nin vai­keuk­sia

05.07.2023 12:00
Tilaajille
Valo muistuttaa meitä siitä suuren suuresta rakkaudesta, jonka saamme ansiotta ottaa vastaan
Kolumni

Valo muis­tut­taa meitä siitä suuren suu­res­ta rak­kau­des­ta, jonka saamme an­siot­ta ottaa vastaan

27.06.2023 19:00
Tilaajille
Johanna muistuttaa Tyrnävän seurakunnan kutsusta kaikelle kansalle suunnattuun Juhannustapahtumaan
Kolumni

Johanna muis­tut­taa Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan kut­sus­ta kai­kel­le kan­sal­le suun­nat­tuun Ju­han­nus­ta­pah­tu­maan

20.06.2023 18:30
Tilaajille
Onni-koiran kanssa tullut kommunikaatiokatkos sai Tanjan pohtimaan arjen aitoja kohtaamisia
Kolumni

On­ni-koi­ran kanssa tullut kom­mu­ni­kaa­tio­kat­kos sai Tanjan poh­ti­maan arjen aitoja koh­taa­mi­sia

13.06.2023 20:00
Tilaajille
Pienen yhteisön elämä on paljolti riippuvainen kekseliäisyydestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta, muistuttaa Timo
Kolumni

Pienen yh­tei­sön elämä on pal­jol­ti riip­pu­vai­nen kek­se­liäi­syy­des­tä ja yhteen hiileen pu­hal­ta­mi­ses­ta, muis­tut­taa Timo

06.06.2023 18:00
Tilaajille
Viisautena monet sanovat, että kannattaa välttää katkeruuden kuopat
Kolumni

Vii­sau­te­na monet sa­no­vat, että kan­nat­taa välttää kat­ke­ruu­den kuopat

30.05.2023 19:00
Tilaajille
Vapaaehtoistyö on voimavara sekä seurakunnalle että seurakuntalaiselle
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ on voi­ma­va­ra sekä seu­ra­kun­nal­le että seu­ra­kun­ta­lai­sel­le

23.05.2023 21:00
Tilaajille
Kaikista omista murheista, huolista, jopa peloista, voimme rukouksessa puhella Jumalalle, muistuttaa Olli
Kolumni

Kai­kis­ta omista mur­heis­ta, huo­lis­ta, jopa pe­lois­ta, voimme ru­kouk­ses­sa puhella Ju­ma­lal­le, muis­tut­taa Olli

16.05.2023 21:00
Tilaajille