Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Kirkon ikkunasta
Kuukausi
Vaalivuosi jatkukoon: marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissakin mietitään ihmisen parasta, muistuttaa Teemu
Kolumni

Vaa­li­vuo­si jat­ku­koon: mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa­kin mie­ti­tään ihmisen pa­ras­ta, muis­tut­taa Teemu

26.01.2022 06:01
Tilaajille
Hailuodossa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piispantarkastus on luvassa maaliskuussa
Kolumni

Hai­luo­dos­sa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piis­pan­tar­kas­tus on luvassa maa­lis­kuus­sa

18.01.2022 15:11
Tilaajille
Erja toivoo kaikille iloa ja levollisuutta koronan keskelle
Kolumni

Erja toivoo kai­kil­le iloa ja le­vol­li­suut­ta koronan kes­kel­le

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Miten lähtee "sosiaaliselta elämänpiiriltään varsin köyhän, keski-ikäisen lapsiperhe-elämän lainalaisuuksien mukaan toimivan" papin vuosi käyntiin?
Kolumni

Miten lähtee "so­siaa­li­sel­ta elä­män­pii­ril­tään varsin köyhän, kes­ki-ikäi­sen lap­si­per­he-elä­män lain­alai­suuk­sien mukaan toi­mi­van" papin vuosi käyn­tiin?

04.01.2022 19:55
Tilaajille
Vanhemmat
"Vaikka korona varjostaa jälleen jouluamme, rakennamme rakkaittemme kanssa yhteyttä, jaamme rauhan ja sovinnon sanomaa ympärillemme", kirjoittaa Hailuodon Timo-kirkkoherra
Kolumni

"Vaikka korona var­jos­taa jälleen jou­luam­me, ra­ken­nam­me rak­kait­tem­me kanssa yh­teyt­tä, jaamme rauhan ja so­vin­non sanomaa ym­pä­ril­lem­me", kir­joit­taa Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra

21.12.2021 12:41
Tilaajille
"Luopuminen on kuitenkin välttämätöntä, että tilalle voi tulla jotain uutta", toteaa Kempeleen seurakunnan Taru-kanttori muistuttaa
Kolumni

"Luo­pu­mi­nen on kui­ten­kin vält­tä­mä­tön­tä, että tilalle voi tulla jotain uutta", toteaa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ta­ru-kant­to­ri muis­tut­taa

15.12.2021 13:03
Tilaajille
"Että tässä kun tutkitaan ja sitä tarkistetaan että onko miehestä vielä eläjäksi, kuuntelisi jotain tyhjänpäiväistä ja tekopositiivista?" – Tyrnävän seurakunnan Ville-kappalainen kertoo kohtaamisestaan kaverin kanssa
Kolumni

"Että tässä kun tut­ki­taan ja sitä tar­kis­te­taan että onko mie­hes­tä vielä elä­jäk­si, kuun­te­li­si jotain tyh­jän­päi­väis­tä ja te­ko­po­si­tii­vis­ta?" – Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan Vil­le-kap­pa­lai­nen kertoo koh­taa­mi­ses­taan kaverin kanssa

08.12.2021 01:18
Tilaajille
Oulunsalon seurakuntapastori Nannen mielestä on hyvä, että tapakristitty käy kirkossa jouluna ja osaa rukoilla – "Tapoja ei kuitenkaan pidä ajatella vain paikalleen jämähtämisenä"
Kolumni

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nannen mie­les­tä on hyvä, että ta­pa­kris­tit­ty käy kir­kos­sa jouluna ja osaa ru­koil­la – "­Ta­po­ja ei kui­ten­kaan pidä aja­tel­la vain pai­kal­leen jä­mäh­tä­mi­se­nä"

23.11.2021 16:21
Tilaajille
Kyläjoulukalenteri tulee taas – luukku voi olla yksityinen koti, talli, mökki, metsäpolku tai jonkin järjestön tempaus
Kolumni

Ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri tulee taas – luukku voi olla yk­si­tyi­nen koti, talli, mökki, met­sä­pol­ku tai jonkin jär­jes­tön tempaus

17.11.2021 06:00
"Tiesitkö muuten, että marraskuu nimi viittaa siihen, että yöpakkasten vuoksi ruohovartiset kasvit kuolevat eli tulevat martaiksi?" – Ville-kappalainen pohtii kuoleman kuukautta
Kolumni

"Tie­sit­kö muuten, että mar­ras­kuu nimi viittaa siihen, että yö­pak­kas­ten vuoksi ruo­ho­var­ti­set kasvit kuo­le­vat eli tulevat mar­taik­si?" – Vil­le-kap­pa­lai­nen pohtii kuo­le­man kuu­kaut­ta

09.11.2021 14:28
Tilaajille
Sari ilahtui pukinkontiin unohtuneesta lahjapaketista, vaikka se sisälsikin vain karkkipussin – lahjoista parhain on kuitenkin toisenlainen
Kolumni

Sari ilahtui pu­kin­kon­tiin unoh­tu­nees­ta lah­ja­pa­ke­tis­ta, vaikka se si­säl­si­kin vain kark­ki­pus­sin – lah­jois­ta parhain on kui­ten­kin toi­sen­lai­nen

03.11.2021 06:00
Marjo ajoi hellepäivänä reilut 700 kilometriä räsymaton takia – "Keltaiset, punaiset, vaaleanpunaiset raidat kertovat ilosta, lämmöstä ja ihmisistä ympärilläni"
Kolumni

Marjo ajoi hel­le­päi­vä­nä reilut 700 ki­lo­met­riä rä­sy­ma­ton takia – "­Kel­tai­set, pu­nai­set, vaa­lean­pu­nai­set raidat ker­to­vat ilosta, läm­mös­tä ja ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­lä­ni"

26.10.2021 12:25
Tilaajille
Toivoa taloon neljä tassullista – mihin tarvitaan koiraa seurakunnan toiminnassa? Kirsi kertoo!
Kolumni

Toivoa taloon neljä tas­sul­lis­ta – mihin tar­vi­taan koiraa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa? Kirsi kertoo!

20.10.2021 18:08
Tilaajille
"Asuinalueiden lähellä olisi hyvä olla riittävän isoja ja esteettisiä viheralueita ja siellä olisi huomioitu myös sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus", pohtii diakoniatyöntekijä Maija
Kolumni

"A­sui­na­luei­den lähellä olisi hyvä olla riit­tä­vän isoja ja es­teet­ti­siä vi­her­aluei­ta ja siellä olisi huo­mioi­tu myös so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen mah­dol­li­suus", pohtii dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Maija

13.10.2021 01:45
Tilaajille
"Meidän arvostaa pitkän elämän eläneitä ihmisiä ja näyttää arvostus myös käytännössä siinä, miten heitä kohtelemme. Heillä on paljon elämänkokemusta ja viisautta, mikä ansaitsee kunnioituksemme", kirjoittaa Riitta
Kolumni

"Meidän ar­vos­taa pitkän elämän elä­nei­tä ihmisiä ja näyttää ar­vos­tus myös käy­tän­nös­sä siinä, miten heitä koh­te­lem­me. Heillä on paljon elä­män­ko­ke­mus­ta ja vii­saut­ta, mikä an­sait­see kun­nioi­tuk­sem­me", kir­joit­taa Riitta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
Laulu raikaa jälleen kirkossa ja siitä Hailuodon Timo-kirkkoherra on iloinen: "Ihmisillä on tarve kokoontua laulamaan"
Kolumni

Laulu raikaa jälleen kir­kos­sa ja siitä Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on iloi­nen: "Ih­mi­sil­lä on tarve ko­koon­tua lau­la­maan"

29.09.2021 01:47
Tilaajille
Eero jää eläkkeelle ja Teija jatkaa – molemmat ovat nähneet taloushallinnon kehittymisen: "Laskukoneita ei enää työpöydältä löydy ja lankapuhelinkin on jo vaihtunut älykännykkään, jossa jopa työajanseuranta tapahtuu"
Kolumni

Eero jää eläk­keel­le ja Teija jatkaa – mo­lem­mat ovat nähneet ta­lous­hal­lin­non ke­hit­ty­mi­sen: "Las­ku­ko­nei­ta ei enää työ­pöy­däl­tä löydy ja lan­ka­pu­he­lin­kin on jo vaih­tu­nut äly­kän­nyk­kään, jossa jopa työ­ajan­seu­ran­ta ta­pah­tuu"

21.09.2021 15:34
Tilaajille
"Pappikaan ei voisi yksin nauttia ehtoollista, vaikka kuinka haluaisi", kirjoittaa Lumijoen vs. kirkkoherra Salla Autere – ehtoollisessa korostuu yhteisöllisyys
Kolumni

"Pap­pi­kaan ei voisi yksin nauttia eh­tool­lis­ta, vaikka kuinka ha­luai­si", kir­joit­taa Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Salla Autere – eh­tool­li­ses­sa ko­ros­tuu yh­tei­söl­li­syys

15.09.2021 06:42
Tilaajille
Mikä on kirkon perustehtävä, miettii Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski: "Monelle lakeuden alueen asujalle seurakunta merkitsee sitä turvallista paikkaa, jonne lapset viedään kerhoon, jossa diakonia-apua annetaan tai minne kuoleman koittaessa otetaan yhteyttä"
Kolumni

Mikä on kirkon pe­rus­teh­tä­vä, miettii Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki: "Mo­nel­le la­keu­den alueen asu­jal­le seu­ra­kun­ta mer­kit­see sitä tur­val­lis­ta paik­kaa, jonne lapset viedään ker­hoon, jossa dia­ko­nia-apua an­ne­taan tai minne kuo­le­man koit­taes­sa otetaan yh­teyt­tä"

08.09.2021 16:34
Tilaajille
Yhteistyössä on voimaa – Sanna toivoo seiskaluokkalaisille turvallista kouluvuotta
Kolumni

Yh­teis­työs­sä on voimaa – Sanna toivoo seis­ka­luok­ka­lai­sil­le tur­val­lis­ta kou­lu­vuot­ta

01.09.2021 06:00