Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkon ikkunasta
Kuukausi
Yksinäisyys vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen alentamalla oppimiskykyä ja ajaa helpommin työelämän sekä koulutuspolkujen ulkopuolelle
Kolumni

Yk­si­näi­syys vai­kut­taa nuoren tu­le­vai­suu­teen alen­ta­mal­la op­pi­mis­ky­kyä ja ajaa hel­pom­min työ­elä­män sekä kou­lu­tus­pol­ku­jen ul­ko­puo­lel­le

27.02.2024 19:00
Tilaajille
Hannu paljastaa, mitä Limingassa tapahtuu kansallisena veteraanipäivänä
Kolumni

Hannu pal­jas­taa, mitä Li­min­gas­sa ta­pah­tuu kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Ystävyyden merkitys on suurempi kuin aina edes huomataan, Olli huomauttaa
Kolumni

Ys­tä­vyy­den mer­ki­tys on suu­rem­pi kuin aina edes huo­ma­taan, Olli huo­maut­taa

14.02.2024 11:00
Tilaajille
Onko 24/7 lopulta se mitä haluamme, kysyy Ville
Kolumni

Onko 24/7 lopulta se mitä ha­luam­me, kysyy Ville

07.02.2024 09:01
Tilaajille
Vanhemmat
Aina kesken – aina valmis, Kempeleen Vanha kirkko rakkaudella rakennettu
Kolumni

Aina kesken – aina valmis, Kem­pe­leen Vanha kirkko rak­kau­del­la ra­ken­net­tu

24.01.2024 09:00
Tilaajille
Sanna katseli näyteikkunan mallinukkea ja mietti, edustaako se pahaa
Kolumni

Sanna katseli näy­te­ik­ku­nan mal­li­nuk­kea ja mietti, edus­taa­ko se pahaa

16.01.2024 15:24
Tilaajille
Marjo muistuttaa, että Jumalakin on huumorintajuinen – siksi myös usko voi olla hauskaa ja iloista
Kolumni

Marjo muis­tut­taa, että Ju­ma­la­kin on huu­mo­rin­ta­jui­nen – siksi myös usko voi olla hauskaa ja iloista

10.01.2024 09:00
Tilaajille
Teemu katselee maailman menoa ja miettii miksi ihmiskunnan vauhti kiihtyy
Kolumni

Teemu kat­se­lee maail­man menoa ja miettii miksi ih­mis­kun­nan vauhti kiihtyy

19.12.2023 12:39
Tilaajille
Taru muistuttaa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden olevan rauhan ja ihmisyyden välikappaleita
Kolumni

Taru muis­tut­taa seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den olevan rauhan ja ih­mi­syy­den vä­li­kap­pa­lei­ta

12.12.2023 06:00
Tilaajille
Tuomas kiittelee Oulunsalon seurakunnan aktiivisia isosia – heidän roolinsa esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä on suuri
Kolumni

Tuomas kiit­te­lee Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan ak­tii­vi­sia isosia – ­hei­dän roo­lin­sa esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä on suuri

28.11.2023 12:25
Tilaajille
Sanna kirjoittaa pahanpäivänvarasta: "Kerran viikossa tapahtunut reissu kirkonkylälle on ollut odotettu kohokohta, nyt se on muisto vain"
Kolumni

Sanna kir­joit­taa pa­han­päi­vän­va­ras­ta: "Kerran vii­kos­sa ta­pah­tu­nut reissu kir­kon­ky­läl­le on ollut odo­tet­tu ko­ho­koh­ta, nyt se on muisto vain"

21.11.2023 09:00
Tilaajille
Valoa riittää pimeydestä huolimattaa, toteaa Marjo
Kolumni

Valoa riittää pi­mey­des­tä huo­li­mat­taa, toteaa Marjo

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Salme mietti rukousjonossa yli 30 vuotta sitten, että tekeekö hän elämänsä suurimman virheen
Kolumni

Salme mietti ru­kous­jo­nos­sa yli 30 vuotta sitten, että tekeekö hän elä­män­sä suu­rim­man virheen

07.11.2023 09:37 1
Tilaajille
Seurakunnissa toimii paljon vapaaehtoisia, jotka omalta osaltaan luovat yhteisöllisyyttä
Kolumni

Seu­ra­kun­nis­sa toimii paljon va­paaeh­toi­sia, jotka omalta osal­taan luovat yh­tei­söl­li­syyt­tä

31.10.2023 07:40
Tilaajille
"Maapallomme kiehuu pottu kattilassaan yli äyräiden" – Marja pohtii mitä tavallinen ihminen voi kaiken sekamelskan keskellä tehdä
Kolumni

"Maa­pal­lom­me kiehuu pottu kat­ti­las­saan yli äy­räi­den" – Marja pohtii mitä ta­val­li­nen ihminen voi kaiken se­ka­mels­kan kes­kel­lä tehdä

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Kotikirkkoviikko on Tanjan mielestä kulttuuri- ja perinnekasvatusta parhaimmillaan – "Elämme jännän äärellä"
Kolumni

Ko­ti­kirk­ko­viik­ko on Tanjan mie­les­tä kult­tuu­ri- ja pe­rin­ne­kas­va­tus­ta par­haim­mil­laan – "Elämme jännän ää­rel­lä"

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Huoltoasemien parlamentit, perhekerhot, harrastuspiirit – yhteisöllisyys on erinomainen voimavara turvallisuutta horjuttavia voimia vastaan, tähdentää Timo
Kolumni

Huol­to­ase­mien par­la­men­tit, per­he­ker­hot, har­ras­tus­pii­rit – yh­tei­söl­li­syys on erin­omai­nen voi­ma­va­ra tur­val­li­suut­ta hor­jut­ta­via voimia vas­taan, täh­den­tää Timo

11.10.2023 09:00
Tilaajille
Maija iloitsee seurakunnan vapaaehtoisista ja muistuttaa: Eläkeläisissä on arvokasta viisasta potentiaalia, joka tuo hyvinvointia lähimmäisille
Kolumni

Maija iloit­see seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­sis­ta ja muis­tut­taa: Elä­ke­läi­sis­sä on ar­vo­kas­ta vii­sas­ta po­ten­tiaa­lia, joka tuo hy­vin­voin­tia lä­him­mäi­sil­le

03.10.2023 12:28
Tilaajille
Henri muistuttaa, että partion tarkoituksena on kasvattaa aktiviisia kansalaisia – Niittykärpät juhlii 55 vuotta
Kolumni

Henri muis­tut­taa, että partion tar­koi­tuk­se­na on kas­vat­taa ak­ti­vii­sia kan­sa­lai­sia – ­Niit­ty­kär­pät juhlii 55 vuotta

26.09.2023 12:57
Tilaajille
Lumijoen vs. kirkkoherra Olli miettii monen vastuunkantajan kokevan tulospaineen alla voimattomuutta – "Aikamme suosii rohkeita, ulospäin suuntautuneita, tavoitehakuisia ihmisiä"
Kolumni

Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Olli miettii monen vas­tuun­kan­ta­jan kokevan tu­los­pai­neen alla voi­mat­to­muut­ta – "Ai­kam­me suosii roh­kei­ta, ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta, ta­voi­te­ha­kui­sia ih­mi­siä"

19.09.2023 14:07
Tilaajille