Kirkon ikkunasta
Viimeisin 12 tuntia
Hailuodon kanttori  Mari Liukkonen selvitti hailuotolaisten virren –Tiedätkö, miten se alkaa?
Kolumni Mari Liukkonen

Hai­luo­don kant­to­ri Mari Liuk­ko­nen sel­vit­ti hai­luo­to­lais­ten virren –Tie­dät­kö, miten se alkaa?

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Seurakuntapastori Niko värittäisi kevään myötätunnolla: "Me jokainen voimme teoillamme, valinnoillamme ja sanoillamme osoittaa myötätuntoa toisille"
Kolumni Niko Salminen

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko vä­rit­täi­si kevään myö­tä­tun­nol­la: "Me jo­kai­nen voimme teoil­lam­me, va­lin­noil­lam­me ja sa­noil­lam­me osoit­taa myö­tä­tun­toa toi­sil­le"

07.04.2021 05:29
Tilaajille
Läpi lukkojenkin – Millainen olisi sinulle se ilosanoma, jota kaipaisit eniten elämääsi, kysyy Erja
Kolumni Erja Oikarinen

Läpi luk­ko­jen­kin – Mil­lai­nen olisi sinulle se ilo­sa­no­ma, jota kai­pai­sit eniten elä­mää­si, kysyy Erja

31.03.2021 06:00
Tilaajille
"Jos on aina tottunut olemaan kuuntelevana korvana toiselle, voi olla vaikeaa sanoa, että nyt minä tarvitsisin kuuntelija, pohtii Limingan seurakunnan diakoniatyöntekijä Piia Pengerkoski
Kolumni Piia Pengerkoski

"Jos on aina tot­tu­nut olemaan kuun­te­le­va­na korvana toi­sel­le, voi olla vaikeaa sanoa, että nyt minä tar­vit­si­sin kuun­te­li­ja, pohtii Li­min­gan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Piia Pen­ger­kos­ki

24.03.2021 05:48
Tilaajille
Suomen nuorin vaivaisukkokin osallistuu yhteisvastuukeräykseen – Riitta muistuttaa ikäihmisten taloudellisesta ahdingosta
Kolumni Riitta Markus-Wikstedt

Suomen nuorin vai­vais­uk­ko­kin osal­lis­tuu yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen – Riitta muis­tut­taa ikä­ih­mis­ten ta­lou­del­li­ses­ta ah­din­gos­ta

17.03.2021 11:56
Tilaajille
Vanhemmat
Kasitie on Ville Karppelinille kotitie, jonka varrelta löytyy monta hyvää muistoa:  "Jos Luoja suo, saan vielä joskus ehkä muistella näitä nykyisiä teitä, tiloja, ihmisiä ja ennen kaikkea kirkkoja ja niissä elettyjä hetkiä."
Kolumni Ville Karppelin

Kasitie on Ville Karp­pe­li­nil­le ko­ti­tie, jonka var­rel­ta löytyy monta hyvää muis­toa: "Jos Luoja suo, saan vielä joskus ehkä muis­tel­la näitä ny­kyi­siä teitä, tiloja, ihmisiä ja ennen kaikkea kirk­ko­ja ja niissä elet­ty­jä het­kiä."

10.03.2021 06:00
Tilaajille
Marja palaa muistoissaan lapsuuden hiihtoreissuihin: "Ja se kaakao, se oli maailman parasta ja sen voimalla jaksoi hiihtää takaisin kotirantaan..."
Kolumni Marja Rantasuomela

Marja palaa muis­tois­saan lap­suu­den hiih­to­reis­sui­hin: "Ja se kaakao, se oli maail­man parasta ja sen voi­mal­la jaksoi hiihtää ta­kai­sin ko­ti­ran­taan..."

03.03.2021 05:19
Tilaajille
Seurakuntamestarit kokevat kohtaamisia kaikissa elämän hetkissä –Edessäpäin on jo valoa
Kolumni Kempeleen seurakuntamestarit

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­rit kokevat koh­taa­mi­sia kai­kis­sa elämän het­kis­sä –E­des­sä­päin on jo valoa

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Lumijoen kirkkoherra Erja miettii valmistautumista ja läsnäoloa: "Moppasin lattiaa ja yritin olla keskittynyt"
Kolumni Erja Oikarinen

Lu­mi­joen kirk­ko­her­ra Erja miettii val­mis­tau­tu­mis­ta ja läs­näo­loa: "Mop­pa­sin lattiaa ja yritin olla kes­kit­ty­nyt"

17.02.2021 06:00
"Vähävaraisuus aiheuttaa monelle häpeää, eikä taloudellista ahdinkoa haluta tuoda muiden tietoisuuteen" – nyt on  Yhteisvastuun aika, muistuttaa Heini
Kolumni Heini Karhumaa

"Vä­hä­va­rai­suus ai­heut­taa monelle häpeää, eikä ta­lou­del­lis­ta ah­din­koa haluta tuoda muiden tie­toi­suu­teen" – nyt on Yh­teis­vas­tuun aika, muis­tut­taa Heini

10.02.2021 12:56
Tilaajille
Usko on rakkauden lahja Luojalta, muistuttaa Oulunsalon vs. seurakuntapastori Ulla
Kolumni Ulla Rissanen

Usko on rak­kau­den lahja Luo­jal­ta, muis­tut­taa Ou­lun­sa­lon vs. seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ulla

03.02.2021 06:00
Tilaajille
"Minussa on paljon vajavaista ja rikkinäistä, joka vaikuttaa siihen, että omat asenteeni, ajatukseni, sanani ja käyttäytymiseni eivät aina yllä Raamatun mittoihin”, kirjoittaa Salme Kinnunen
Kolumni Salme Kinnunen

"Mi­nus­sa on paljon va­ja­vais­ta ja rik­ki­näis­tä, joka vai­kut­taa siihen, että omat asen­tee­ni, aja­tuk­se­ni, sanani ja käyt­täy­ty­mi­se­ni eivät aina yllä Raa­ma­tun mit­toi­hin”, kir­joit­taa Salme Kin­nu­nen

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Kaikki saa merkityksensä – Timo muistuttaa, että elämä jatkuu rankkojen aikojen jälkeenkin
Kolumni Timo Juntunen

Kaikki saa mer­ki­tyk­sen­sä – Timo muis­tut­taa, että elämä jatkuu rank­ko­jen aikojen jäl­keen­kin

20.01.2021 06:00
Tilaajille
"Mennyt vuosi osoitti, kuinka tärkeä rooli seurakunnallamme alueen ihmisille on" – viestintäpäällikkö-Tuukka muistuttaa alkaneen vuoden olevan täynnä toivoa
Kolumni Tuukka Myllymäki

"Mennyt vuosi osoit­ti, kuinka tärkeä rooli seu­ra­kun­nal­lam­me alueen ih­mi­sil­le on" – vies­tin­tä­pääl­lik­kö-Tuuk­ka muis­tut­taa al­ka­neen vuoden olevan täynnä toivoa

13.01.2021 06:01
Tilaajille
Erja elää todeksi joululaulun sanat: En etsi valtaa, loistoa,  en kaipaa kultaakaan
Kolumni Erja Oikarinen

Erja elää todeksi jou­lu­lau­lun sanat: En etsi valtaa, lois­toa, en kaipaa kul­taa­kaan

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkkoherra Teemu Isokääntä katseen taivaalle: "Samalla ymmärrän, että nuo pienet valopisteet kaukana jossain voivat olla helposti aurinkoamme isompia, planeetastamme puhumattakaan"
Kolumni Teemu Isokääntä

Tyr­nä­vän kirk­ko­her­ra Teemu Iso­kään­tä katseen tai­vaal­le: "Sa­mal­la ym­mär­rän, että nuo pienet va­lo­pis­teet kaukana jossain voivat olla hel­pos­ti au­rin­koam­me isom­pia, pla­nee­tas­tam­me pu­hu­mat­ta­kaan"

23.12.2020 05:02
Tilaajille
Kirkkoherranviraston aukioloaika muuttuu, mutta muutos ei johdu pandemiasta, Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski muistuttaa: " Olet tervetullut kaltaisenasi asioimaan"
Kolumni Pekka Tuomikoski

Kirk­ko­her­ran­vi­ras­ton au­ki­olo­ai­ka muut­tuu, mutta muutos ei johdu pan­de­mias­ta, Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki muis­tut­taa: " Olet ter­ve­tul­lut kal­tai­se­na­si asioi­maan"

16.12.2020 05:32
Tilaajille
Äiti-ihmisen stressilukemat lähtevät nousuun juhlapyhien lähestyessä –Merja pohtii mikä tuo kotiin joulun
Kolumni Merja Veikkolainen

Äi­ti-ih­mi­sen stres­si­lu­ke­mat läh­te­vät nousuun juh­la­py­hien lä­hes­tyes­sä –Merja pohtii mikä tuo kotiin joulun

08.12.2020 11:46
Tilaajille
"Musiikki voi ilmaista näkyjä ja todellisuutta, jota rationaalinen tai looginen ajattelu ei tavoita" – Musiikin genrellä ei ole väliä, muistuttaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Kolumni Erja Oikarinen

"Mu­siik­ki voi il­mais­ta näkyjä ja to­del­li­suut­ta, jota ra­tio­naa­li­nen tai loo­gi­nen ajat­te­lu ei ta­voi­ta" – Mu­sii­kin gen­rel­lä ei ole väliä, muis­tut­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

25.11.2020 05:34
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan talouspäällikkö:  "Alun perin hankkeessa oli tarkoitus remontoida kirkkoa laajemminkin, mutta rajallisten resurssien vuoksi hankkeessa keskityttiin rakennuksen säilyvyyden kannalta olennaisiin korjauksiin"
Kolumni Jukka Aatsinki

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö: "Alun perin hank­kees­sa oli tar­koi­tus re­mon­toi­da kirkkoa laa­jem­min­kin, mutta ra­jal­lis­ten re­surs­sien vuoksi hank­kees­sa kes­ki­tyt­tiin ra­ken­nuk­sen säi­ly­vyy­den kan­nal­ta olen­nai­siin kor­jauk­siin"

17.11.2020 20:55
Tilaajille