Kirkon ikkunasta
Kohtaamisia:  Mietitkö uuden ihmisen tavatessasi enemmän, millaisen vaikutuksen annat itsestäsi vai tapaa, jolla kohtaat uuden ihmisen, kysyy Nanne
Kolumni

Koh­taa­mi­sia: Mie­tit­kö uuden ihmisen ta­va­tes­sa­si enem­män, mil­lai­sen vai­ku­tuk­sen annat it­ses­tä­si vai tapaa, jolla kohtaat uuden ih­mi­sen, kysyy Nanne

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Taru hoitaa puutarhaa ja tekee pikkuremppoja rennolla otteella hyväksyen epätäydellisyyden säröt
Kolumni

Taru hoitaa puu­tar­haa ja tekee pik­ku­remp­po­ja ren­nol­la ot­teel­la hy­väk­syen epä­täy­del­li­syy­den säröt

07.06.2022 13:12
Tilaajille
Meiju miettii koronan vuoksi tuntuvan joskus siltä, että elämästä on kadonnut kaksi vuotta
Kolumni

Meiju miettii koronan vuoksi tun­tu­van joskus siltä, että elä­mäs­tä on ka­don­nut kaksi vuotta

31.05.2022 03:00
Tilaajille
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan – Kirkkopäivien tavoitteena on käydä toisiaan kunnioittavaa, asiantuntevaa ja rakentavaa keskustelua
Kolumni

Kuun­te­len, ym­mär­rän, kun­nioi­tan – ­Kirk­ko­päi­vien ta­voit­tee­na on käydä toi­siaan kun­nioit­ta­vaa, asian­tun­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua

11.05.2022 06:00
Tervetuloa osallistumaan! Salla-kirkkoherra kehuu monitaitoisia työkavereitaan ja aktiivisia vapaaehtoisia
Kolumni

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan! Sal­la-kirk­ko­her­ra kehuu mo­ni­tai­toi­sia työ­ka­ve­rei­taan ja ak­tii­vi­sia va­paa­eh­toi­sia

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Eläkkeelle siirtyvä Riitta Pesonen: "olen saanut kuulla monenlaisia elämäntarinoita. Usein niihin on liittynyt kipua, menetystä, mutta myös iloa ja selviytymistä"
Kolumni

Eläk­keel­le siir­ty­vä Riitta Pe­so­nen: "olen saanut kuulla mo­nen­lai­sia elä­män­ta­ri­noi­ta. Usein niihin on liit­ty­nyt kipua, me­ne­tys­tä, mutta myös iloa ja sel­viy­ty­mis­tä"

19.04.2022 12:42
Tilaajille
Pääsiäinen on myös minulle kaikkein tärkein ja rakkain kirkkovuoden pyhä, kirjoittaa Mari
Mielipidekirjoitus

Pää­siäi­nen on myös minulle kaik­kein tärkein ja rakkain kirk­ko­vuo­den pyhä, kir­joit­taa Mari

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Missä sun Porsche on? Onko sitä huollettu säännöllisesti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin autoaan, muistuttaa Hannele
Kolumni

Missä sun Porsche on? Onko sitä huol­let­tu sään­nöl­li­ses­ti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin au­toaan, muis­tut­taa Hannele

29.03.2022 13:48
Tilaajille
Huomaatko toisen? Vaikka muutoksissa on paljon hyvää, niin ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi kasvokkain, muistuttavat Sanna, Piia ja Anja
Kolumni

Huo­maat­ko toisen? Vaikka muu­tok­sis­sa on paljon hyvää, niin ihmisen pe­rus­tar­ve on tulla näh­dyk­si ja kuul­luk­si kas­vok­kain, muis­tut­ta­vat Sanna, Piia ja Anja

23.03.2022 06:00
Erja kysyy Hailuodon piispantarkastuksen jälkimainingeissa: Jääkö ihmiselle tilaa hengittää?
Kolumni

Erja kysyy Hai­luo­don piis­pan­tar­kas­tuk­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa: Jääkö ih­mi­sel­le tilaa hen­git­tää?

16.03.2022 06:01
"On hyvä oppia olemaan kiitollinen, arvostamaan niitä pieniä hetkiä, jotka ovat meille itsestäänselvyyksiä, mutta jotka eivät ole enää sitä jollekin toiselle"
Kolumni

"On hyvä oppia olemaan kii­tol­li­nen, ar­vos­ta­maan niitä pieniä hetkiä, jotka ovat meille it­ses­tään­sel­vyyk­siä, mutta jotka eivät ole enää sitä jol­le­kin toi­sel­le"

08.03.2022 12:58
Tilaajille
Millainen moniosaaja on seurakunnan kanttori – Lumijoen Emilia-kanttori kertoo
Kolumni

Mil­lai­nen mo­ni­osaa­ja on seu­ra­kun­nan kant­to­ri – Lu­mi­joen Emi­lia-kant­to­ri kertoo

01.02.2022 13:22
Tilaajille
Vaalivuosi jatkukoon: marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissakin mietitään ihmisen parasta, muistuttaa Teemu
Kolumni

Vaa­li­vuo­si jat­ku­koon: mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa­kin mie­ti­tään ihmisen pa­ras­ta, muis­tut­taa Teemu

26.01.2022 06:01
Tilaajille
Hailuodossa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piispantarkastus on luvassa maaliskuussa
Kolumni

Hai­luo­dos­sa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piis­pan­tar­kas­tus on luvassa maa­lis­kuus­sa

18.01.2022 15:11
Tilaajille
Erja toivoo kaikille iloa ja levollisuutta koronan keskelle
Kolumni

Erja toivoo kai­kil­le iloa ja le­vol­li­suut­ta koronan kes­kel­le

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Miten lähtee "sosiaaliselta elämänpiiriltään varsin köyhän, keski-ikäisen lapsiperhe-elämän lainalaisuuksien mukaan toimivan" papin vuosi käyntiin?
Kolumni

Miten lähtee "so­siaa­li­sel­ta elä­män­pii­ril­tään varsin köyhän, kes­ki-ikäi­sen lap­si­per­he-elä­män lain­alai­suuk­sien mukaan toi­mi­van" papin vuosi käyn­tiin?

04.01.2022 19:55
Tilaajille
"Vaikka korona varjostaa jälleen jouluamme, rakennamme rakkaittemme kanssa yhteyttä, jaamme rauhan ja sovinnon sanomaa ympärillemme", kirjoittaa Hailuodon Timo-kirkkoherra
Kolumni

"Vaikka korona var­jos­taa jälleen jou­luam­me, ra­ken­nam­me rak­kait­tem­me kanssa yh­teyt­tä, jaamme rauhan ja so­vin­non sanomaa ym­pä­ril­lem­me", kir­joit­taa Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra

21.12.2021 12:41
Tilaajille
"Luopuminen on kuitenkin välttämätöntä, että tilalle voi tulla jotain uutta", toteaa Kempeleen seurakunnan Taru-kanttori muistuttaa
Kolumni

"Luo­pu­mi­nen on kui­ten­kin vält­tä­mä­tön­tä, että tilalle voi tulla jotain uutta", toteaa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ta­ru-kant­to­ri muis­tut­taa

15.12.2021 13:03
Tilaajille