NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirkon ikkunasta
Kuukausi
Viisautena monet sanovat, että kannattaa välttää katkeruuden kuopat
Kolumni

Vii­sau­te­na monet sa­no­vat, että kan­nat­taa välttää kat­ke­ruu­den kuopat

30.05.2023 19:00
Tilaajille
Vapaaehtoistyö on voimavara sekä seurakunnalle että seurakuntalaiselle
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ on voi­ma­va­ra sekä seu­ra­kun­nal­le että seu­ra­kun­ta­lai­sel­le

23.05.2023 21:00
Tilaajille
Kaikista omista murheista, huolista, jopa peloista, voimme rukouksessa puhella Jumalalle, muistuttaa Olli
Kolumni

Kai­kis­ta omista mur­heis­ta, huo­lis­ta, jopa pe­lois­ta, voimme ru­kouk­ses­sa puhella Ju­ma­lal­le, muis­tut­taa Olli

16.05.2023 21:00
Tilaajille
Meiju kannustaa mukaan totuttamaan jumalanpalveluksia ja muistuttaa, että mokailu on inhimillistä
Kolumni

Meiju kan­nus­taa mukaan to­tut­ta­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja muis­tut­taa, että mokailu on in­hi­mil­lis­tä

09.05.2023 20:00
Tilaajille
Vanhemmat
Elämä on itsessään ihme, ei itsestäänselvyys, muistuttaa Kempeleen seurakunnan Vesa-kappalainen
Kolumni

Elämä on it­ses­sään ihme, ei it­ses­tään­sel­vyys, muis­tut­taa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ve­sa-kap­pa­lai­nen

02.05.2023 18:28
Tilaajille
Timo toivottaa tervetulleeksi musiikkimatkalle Hailuotoon – "Niin hengellistä kuin muutakin puhuttelevaa musiikkia on luvassa kirkossa ja sen ympäristössä"
Kolumni

Timo toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si mu­siik­ki­mat­kal­le Hai­luo­toon – "Niin hen­gel­lis­tä kuin muu­ta­kin pu­hut­te­le­vaa mu­siik­kia on luvassa kir­kos­sa ja sen ym­pä­ris­tös­sä"

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Meitä kiusaavat omat mielihalumme, ja persoonallinen pahuus, joka tuhoaa luomakuntaa, toteaa Kirsi
Kolumni

Meitä kiu­saa­vat omat mie­li­ha­lum­me, ja per­soo­nal­li­nen pahuus, joka tuhoaa luo­ma­kun­taa, toteaa Kirsi

18.04.2023 20:00
Tilaajille
Lumijoen Olli-kirkkoherra: "Vaikka maailmassa on paljon rauhattomuutta ja epätoivoa, kristitty voi kokea sydämessään rauhaa ja iloa"
Kolumni

Lu­mi­joen Ol­li-kirk­ko­her­ra: "Vaikka maail­mas­sa on paljon rau­hat­to­muut­ta ja epä­toi­voa, kris­tit­ty voi kokea sy­dä­mes­sään rauhaa ja iloa"

05.04.2023 02:20
Tilaajille
"Valon lisääntyminen vaikuttaa kehossa asti", Piritta kirjoittaa
Kolumni

"Valon li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa kehossa asti", Piritta kir­joit­taa

28.03.2023 13:05
Tilaajille
Erja tekee tilinpäätöstä viime vuodesta: Seurakunnalla oli paljon täitä ja haasteita, mutta hyvä syke ja sitoutuminen säilyivät
Kolumni

Erja tekee ti­lin­pää­tös­tä viime vuo­des­ta: Seu­ra­kun­nal­la oli paljon täitä ja haas­tei­ta, mutta hyvä syke ja si­tou­tu­mi­nen säi­lyi­vät

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Timo kysyy, mistä meidän Suomessamme kannattaa pitää kiinni
Kolumni

Timo kysyy, mistä meidän Suo­mes­sam­me kan­nat­taa pitää kiinni

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Hattu toi Ullan mieleen muiston edesmenneestä, itsestään melua pitämättömästä naisesta
Kolumni

Hattu toi Ullan mieleen muiston edes­men­nees­tä, it­ses­tään melua pi­tä­mät­tö­mäs­tä nai­ses­ta

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Mikä on tuhkakeskiviikon tarkoitus? Marjo Lumijoen seurakunnasta selittää päivän tarkoituksen
Kolumni

Mikä on tuh­ka­kes­ki­vii­kon tar­koi­tus? Marjo Lu­mi­joen seu­ra­kun­nas­ta se­lit­tää päivän tar­koi­tuk­sen

21.02.2023 14:09
Tilaajille
Tyrnävän kanttori Salla makustelee tuntojaan uuden työnsä äärellä
Kolumni

Tyr­nä­vän kant­to­ri Salla ma­kus­te­lee tun­to­jaan uuden työnsä äärellä

14.02.2023 20:07
Erja kertoo isoisästään, joka oli ahkera Yhteisvastuukerääjä – "Ukki toimi kerääjänä vielä silloinkin, kun hän ei enää itse omin voimin kyennyt liikkumaan talosta taloon"
Kolumni

Erja kertoo isoi­säs­tään, joka oli ahkera Yh­teis­vas­tuu­ke­rää­jä – "Ukki toimi ke­rää­jä­nä vielä sil­loin­kin, kun hän ei enää itse omin voimin kyennyt liik­ku­maan talosta taloon"

07.02.2023 12:16
Tilaajille
Kirkkoherra muistelee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yhteisvastuukeräyksen tiimoilta
Kolumni

Kirk­ko­her­ra muis­te­lee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tii­moil­ta

31.01.2023 20:00
Tilaajille
Sanna kertoo havainnoistan nuorison väsymyksestä ja kotitehtävien kasasta – "Huolestuneena olen kuunnellut ystäväni kertomusta lukiolaisestaan, joka on useita tunteja kiinni läksyissä"
Kolumni

Sanna kertoo ha­vain­nois­tan nuo­ri­son vä­sy­myk­ses­tä ja ko­ti­teh­tä­vien kasasta – "Huo­les­tu­nee­na olen kuun­nel­lut ys­tä­vä­ni ker­to­mus­ta lu­kio­lai­ses­taan, joka on useita tunteja kiinni läk­syis­sä"

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Hannu avaa seurakunnan tukipalveluita: "Olemme se porukka, joka hoitaa tietyt käytännön asiat niin, että muut seurakunnan työntekijät voivat keskittyä hoitamaan pyhiä toimituksia ja kohtaamaan seurakuntalaisia"
Kolumni

Hannu avaa seu­ra­kun­nan tu­ki­pal­ve­lui­ta: "Olemme se po­ruk­ka, joka hoitaa tietyt käy­tän­nön asiat niin, että muut seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät voivat kes­kit­tyä hoi­ta­maan pyhiä toi­mi­tuk­sia ja koh­taa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia"

18.01.2023 06:01
Tilaajille
Lähtökohtana hedelmälliselle kohtaamiselle on ystävällisyys, vaikka toisen maailmankatsomus, elämäntilanne tai kieli on erilainen
Kolumni

Läh­tö­koh­ta­na he­del­mäl­li­sel­le koh­taa­mi­sel­le on ys­tä­väl­li­syys, vaikka toisen maail­man­kat­so­mus, elä­män­ti­lan­ne tai kieli on eri­lai­nen

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Vaikka rahaa ja terveyttä olisi entistä vähemmän, niin yksi asia korvaa aina kaiken sen – mikä se on Villen mielestä?

Vaikka rahaa ja ter­veyt­tä olisi entistä vä­hem­män, niin yksi asia korvaa aina kaiken sen – mikä se on Villen mie­les­tä?

03.01.2023 13:09
Tilaajille