Kirkon ikkunasta
Timo muistuttaa, että elämä voi olla haastavissakin maailman oloissa hyvää ja antoisaa
Kolumni

Timo muis­tut­taa, että elämä voi olla haas­ta­vis­sa­kin maail­man oloissa hyvää ja an­toi­saa

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Entä jos et osaisikaan lukea? Ulla muistuttaa, että lukutaito mahdollistaa ympäröivään maailmaan osallistumisen ja yksilön tietojen ja valmiuksien karttumisen
Kolumni

Entä jos et osai­si­kaan lukea? Ulla muis­tut­taa, että lu­ku­tai­to mah­dol­lis­taa ym­pä­röi­vään maail­maan osal­lis­tu­mi­sen ja yksilön tie­to­jen ja val­miuk­sien kart­tu­mi­sen

13.09.2022 16:17
Tilaajille
Kirkko keskellä kylää – ja osana lakeuden vireää elämää
Kolumni

Kirkko kes­kel­lä kylää – ja osana la­keu­den vireää elämää

07.09.2022 06:30
Tilaajille
Tänään tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakoniatyöntekijä Matilda Hoffman
Kolumni

Tänään tulee ku­lu­neek­si 150 vuotta siitä, kun Suo­mes­sa vi­hit­tiin virkaan en­sim­mäi­nen dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Matilda Hoffman

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille
Antto muistuttaa diakoniatyön tärkeydestä sekä lähestyvistä seurakuntavaaleista
Kolumni

Antto muis­tut­taa dia­ko­nia­työn tär­key­des­tä sekä lä­hes­ty­vis­tä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta

03.08.2022 08:00
Tilaajille
Kesäkanttorina toimiva Anna-Lyydia haluaa, että musiikki on kaunista ja hyvin soitettua
Kolumni

Ke­sä­kant­to­ri­na toimiva An­na-Lyy­dia haluaa, että mu­siik­ki on kau­nis­ta ja hyvin soi­tet­tua

27.07.2022 06:00
Tilaajille
"Pitäisikö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juurillemme", kysyy Tyrnävän vs. kirkkoherra Leila
Kolumni

"Pi­täi­si­kö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juu­ril­lem­me", kysyy Tyr­nä­vän vs. kirk­ko­her­ra Leila

12.07.2022 11:57
Tilaajille
Hailuodon Timo-kirkkoherra on mielissään, että tikkuröijyllä on oma kokonainen juhlaviikonloppu – se on edessä taas lauantaina
Kolumni

Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on mie­lis­sään, että tik­ku­röi­jyl­lä on oma ko­ko­nai­nen juh­la­vii­kon­lop­pu – se on edessä taas lauan­tai­na

05.07.2022 12:15
Tilaajille
Kohtaamisia:  Mietitkö uuden ihmisen tavatessasi enemmän, millaisen vaikutuksen annat itsestäsi vai tapaa, jolla kohtaat uuden ihmisen, kysyy Nanne
Kolumni

Koh­taa­mi­sia: Mie­tit­kö uuden ihmisen ta­va­tes­sa­si enem­män, mil­lai­sen vai­ku­tuk­sen annat it­ses­tä­si vai tapaa, jolla kohtaat uuden ih­mi­sen, kysyy Nanne

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Taru hoitaa puutarhaa ja tekee pikkuremppoja rennolla otteella hyväksyen epätäydellisyyden säröt
Kolumni

Taru hoitaa puu­tar­haa ja tekee pik­ku­remp­po­ja ren­nol­la ot­teel­la hy­väk­syen epä­täy­del­li­syy­den säröt

07.06.2022 13:12
Tilaajille
Meiju miettii koronan vuoksi tuntuvan joskus siltä, että elämästä on kadonnut kaksi vuotta
Kolumni

Meiju miettii koronan vuoksi tun­tu­van joskus siltä, että elä­mäs­tä on ka­don­nut kaksi vuotta

31.05.2022 03:00
Tilaajille
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan – Kirkkopäivien tavoitteena on käydä toisiaan kunnioittavaa, asiantuntevaa ja rakentavaa keskustelua
Kolumni

Kuun­te­len, ym­mär­rän, kun­nioi­tan – ­Kirk­ko­päi­vien ta­voit­tee­na on käydä toi­siaan kun­nioit­ta­vaa, asian­tun­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua

11.05.2022 06:00
Tervetuloa osallistumaan! Salla-kirkkoherra kehuu monitaitoisia työkavereitaan ja aktiivisia vapaaehtoisia
Kolumni

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan! Sal­la-kirk­ko­her­ra kehuu mo­ni­tai­toi­sia työ­ka­ve­rei­taan ja ak­tii­vi­sia va­paa­eh­toi­sia

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Eläkkeelle siirtyvä Riitta Pesonen: "olen saanut kuulla monenlaisia elämäntarinoita. Usein niihin on liittynyt kipua, menetystä, mutta myös iloa ja selviytymistä"
Kolumni

Eläk­keel­le siir­ty­vä Riitta Pe­so­nen: "olen saanut kuulla mo­nen­lai­sia elä­män­ta­ri­noi­ta. Usein niihin on liit­ty­nyt kipua, me­ne­tys­tä, mutta myös iloa ja sel­viy­ty­mis­tä"

19.04.2022 12:42
Tilaajille
Pääsiäinen on myös minulle kaikkein tärkein ja rakkain kirkkovuoden pyhä, kirjoittaa Mari
Mielipidekirjoitus

Pää­siäi­nen on myös minulle kaik­kein tärkein ja rakkain kirk­ko­vuo­den pyhä, kir­joit­taa Mari

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Missä sun Porsche on? Onko sitä huollettu säännöllisesti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin autoaan, muistuttaa Hannele
Kolumni

Missä sun Porsche on? Onko sitä huol­let­tu sään­nöl­li­ses­ti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin au­toaan, muis­tut­taa Hannele

29.03.2022 13:48
Tilaajille
Huomaatko toisen? Vaikka muutoksissa on paljon hyvää, niin ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi kasvokkain, muistuttavat Sanna, Piia ja Anja
Kolumni

Huo­maat­ko toisen? Vaikka muu­tok­sis­sa on paljon hyvää, niin ihmisen pe­rus­tar­ve on tulla näh­dyk­si ja kuul­luk­si kas­vok­kain, muis­tut­ta­vat Sanna, Piia ja Anja

23.03.2022 06:00