Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirkon ikkunasta
Kuukausi
Kirkkoherra muistelee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yhteisvastuukeräyksen tiimoilta
Kolumni

Kirk­ko­her­ra muis­te­lee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tii­moil­ta

31.01.2023 20:00
Tilaajille
Sanna kertoo havainnoistan nuorison väsymyksestä ja kotitehtävien kasasta – "Huolestuneena olen kuunnellut ystäväni kertomusta lukiolaisestaan, joka on useita tunteja kiinni läksyissä"
Kolumni

Sanna kertoo ha­vain­nois­tan nuo­ri­son vä­sy­myk­ses­tä ja ko­ti­teh­tä­vien kasasta – "Huo­les­tu­nee­na olen kuun­nel­lut ys­tä­vä­ni ker­to­mus­ta lu­kio­lai­ses­taan, joka on useita tunteja kiinni läk­syis­sä"

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Hannu avaa seurakunnan tukipalveluita: "Olemme se porukka, joka hoitaa tietyt käytännön asiat niin, että muut seurakunnan työntekijät voivat keskittyä hoitamaan pyhiä toimituksia ja kohtaamaan seurakuntalaisia"
Kolumni

Hannu avaa seu­ra­kun­nan tu­ki­pal­ve­lui­ta: "Olemme se po­ruk­ka, joka hoitaa tietyt käy­tän­nön asiat niin, että muut seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät voivat kes­kit­tyä hoi­ta­maan pyhiä toi­mi­tuk­sia ja koh­taa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia"

18.01.2023 06:01
Tilaajille
Lähtökohtana hedelmälliselle kohtaamiselle on ystävällisyys, vaikka toisen maailmankatsomus, elämäntilanne tai kieli on erilainen
Kolumni

Läh­tö­koh­ta­na he­del­mäl­li­sel­le koh­taa­mi­sel­le on ys­tä­väl­li­syys, vaikka toisen maail­man­kat­so­mus, elä­män­ti­lan­ne tai kieli on eri­lai­nen

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vaikka rahaa ja terveyttä olisi entistä vähemmän, niin yksi asia korvaa aina kaiken sen – mikä se on Villen mielestä?

Vaikka rahaa ja ter­veyt­tä olisi entistä vä­hem­män, niin yksi asia korvaa aina kaiken sen – mikä se on Villen mie­les­tä?

03.01.2023 13:09
Tilaajille
Joulu on rakkauden ja välittämisen juhlaa, kirjoittaa Hailuodon kirkkoherra Timo
Kolumni

Joulu on rak­kau­den ja vä­lit­tä­mi­sen juhlaa, kir­joit­taa Hai­luo­don kirk­ko­her­ra Timo

20.12.2022 11:12
Tilaajille
Perinteisistä juhlista halutaan poistaa kaikki kristillisyys, sanoo KIrsi, joka iloitsee kuitenkin ilmiön paikallisuudesta: "Tällä hetkellä kristinusko on maailman nopeimmin leviävä uskonto"
Kolumni

Pe­rin­tei­sis­tä juh­lis­ta ha­lu­taan poistaa kaikki kris­til­li­syys, sanoo KIrsi, joka iloit­see kui­ten­kin ilmiön pai­kal­li­suu­des­ta: "Tällä het­kel­lä kris­tin­us­ko on maail­man no­peim­min leviävä us­kon­to"

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Jokainen meistä voi olla arjen enkelinä toisillemme, edes jollain pienellä tavalla, muistuttaa Marjo
Kolumni

Jo­kai­nen meistä voi olla arjen en­ke­li­nä toi­sil­lem­me, edes jollain pie­nel­lä ta­val­la, muis­tut­taa Marjo

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Kirosanoja ei kannata opetellakaan, eikä pahan puhumista toisesta ihmisestä, ohjeistaa Ville – "halaamista ei koskaan kadu"
Kolumni

Ki­ro­sa­no­ja ei kannata ope­tel­la­kaan, eikä pahan pu­hu­mis­ta toi­ses­ta ih­mi­ses­tä, oh­jeis­taa Ville – "ha­laa­mis­ta ei koskaan kadu"

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Hautausmaa toi pyhäinpäivänä Marjan mieleen monia kauniita muistoja ja hauskoja sattumuksiakin
Kolumni

Hau­taus­maa toi py­häin­päi­vä­nä Marjan mieleen monia kau­nii­ta muis­to­ja ja haus­ko­ja sat­tu­muk­sia­kin

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen seurakuntapastori Niko: "Pysähtyminen tähän hetkeen auttaa minua näkemään osani ajan virrassa ja luottamaan siihen, että elämä kantaa"
Kolumni

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko: "Py­säh­ty­mi­nen tähän hetkeen auttaa minua nä­ke­mään osani ajan vir­ras­sa ja luot­ta­maan siihen, että elämä kantaa"

01.11.2022 13:50
Tilaajille
Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien Yhteisvastuukeräys tuotti nuorten auttamiseen yli 60 tuhatta euroa, muistuttaa Maija
Lukijalta Kolumni

Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti nuorten aut­ta­mi­seen yli 60 tuhatta euroa, muis­tut­taa Maija

26.10.2022 06:01
Tilaajille
"Kun saamme jakaa asioita toisten kanssa, tulemme näkyviksi ja kokonaisiksi", kirjoittavat Sanna ja Piia
Kolumni

"Kun saamme jakaa asioita toisten kanssa, tulemme nä­ky­vik­si ja ko­ko­nai­sik­si", kir­joit­ta­vat Sanna ja Piia

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Kolumni

Mai­nok­sis­sa ja me­dias­sa luodaan ihan­ne­ku­vaa ih­mi­ses­tä, joka on nuori, terve ja tehokas – Olli kysyy, miksi van­huut­ta ali­ar­vos­te­taan ja si­vuu­te­taan

11.10.2022 13:08
Tilaajille
Mistä löytää tarkoituksen, turvan ja rauhan elämäänsä? Salmella on tähän mielipide
Kolumni

Mistä löytää tar­koi­tuk­sen, turvan ja rauhan elä­mään­sä? Sal­mel­la on tähän mie­li­pi­de

05.10.2022 04:14
Tilaajille
Timo muistuttaa, että elämä voi olla haastavissakin maailman oloissa hyvää ja antoisaa
Kolumni

Timo muis­tut­taa, että elämä voi olla haas­ta­vis­sa­kin maail­man oloissa hyvää ja an­toi­saa

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Entä jos et osaisikaan lukea? Ulla muistuttaa, että lukutaito mahdollistaa ympäröivään maailmaan osallistumisen ja yksilön tietojen ja valmiuksien karttumisen
Kolumni

Entä jos et osai­si­kaan lukea? Ulla muis­tut­taa, että lu­ku­tai­to mah­dol­lis­taa ym­pä­röi­vään maail­maan osal­lis­tu­mi­sen ja yksilön tie­to­jen ja val­miuk­sien kart­tu­mi­sen

13.09.2022 16:17
Tilaajille
Kirkko keskellä kylää – ja osana lakeuden vireää elämää
Kolumni

Kirkko kes­kel­lä kylää – ja osana la­keu­den vireää elämää

07.09.2022 06:30
Tilaajille
Tänään tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakoniatyöntekijä Matilda Hoffman
Kolumni

Tänään tulee ku­lu­neek­si 150 vuotta siitä, kun Suo­mes­sa vi­hit­tiin virkaan en­sim­mäi­nen dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Matilda Hoffman

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille