Pääkirjoitus
Kuukausi
Päätoimittaja muistuttaa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja joutui turvautumaan yhden lukijan kohdalla porttikieltoon – "Häiritsevää ja uhkaavaa käytöstä en henkilökuntaamme kohtaan hyväksy nyt enkä tulevaisuudessa"
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja joutui tur­vau­tu­maan yhden lukijan koh­dal­la port­ti­kiel­toon – "­Häi­rit­se­vää ja uh­kaa­vaa käy­tös­tä en hen­ki­lö­kun­taam­me kohtaan hyväksy nyt enkä tu­le­vai­suu­des­sa"

13.10.2021 01:45
Tilaajille
Ajatukset kohti aluevaaleja – mitä sinä haluaisit tietää tulevasta hyvinvointialueesta, kysyy päätoimittaja Sauli
Pääkirjoitus

Aja­tuk­set kohti alue­vaa­le­ja – mitä sinä ha­luai­sit tietää tu­le­vas­ta hy­vin­voin­tia­luees­ta, kysyy pää­toi­mit­ta­ja Sauli

06.10.2021 06:00
Kaipuu luontoon on elinikäistä: "On toivottavaa, että ikäihmisten mahdollisuutta oman luontosuhteensa vahvistamiseen tuetaan myös teemaviikon ulkopuolella"
Pääkirjoitus

Kaipuu luon­toon on eli­ni­käis­tä: "On toi­vot­ta­vaa, että ikä­ih­mis­ten mah­dol­li­suut­ta oman luon­to­suh­teen­sa vah­vis­ta­mi­seen tuetaan myös tee­ma­vii­kon ul­ko­puo­lel­la"

29.09.2021 01:08
Tilaajille
Vanhemmat
Rokotuskattavuuden kasvaessa yhteiskuntaamme on avattava lähemmäs normaalia, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den kas­vaes­sa yh­teis­kun­taam­me on avat­ta­va lä­hem­mäs nor­maa­lia, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

21.09.2021 16:32
Tilaajille
Mutta voisiko lähijunayhteyttä jo kokeilla ennen kaksoisraidetta, miettii päätoimittaja ja toivoo sanoista päästävän vihdoin tekoihin
Pääkirjoitus

Mutta voisiko lä­hi­ju­na­yh­teyt­tä jo ko­keil­la ennen kak­sois­rai­det­ta, miettii pää­toi­mit­ta­ja ja toivoo sa­nois­ta pääs­tä­vän vihdoin te­koi­hin

15.09.2021 01:31
Tilaajille
Osittain paikalla, osittain etänä – parantaisiko laki etätyön varjopuolia?
Kolumni

Osit­tain pai­kal­la, osit­tain etä­nä – ­pa­ran­tai­si­ko laki etätyön var­jo­puo­lia?

08.09.2021 06:00
Kannattaa toimia, vaikka ilmastonmuutosuutiset olisivat miten masentavia
Pääkirjoitus

Kan­nat­taa toimia, vaikka il­mas­ton­muu­tos­uu­ti­set oli­si­vat miten ma­sen­ta­via

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Yhteinen kulttuuriperintömme säilyy, kun muistetaan kertoa tarinoita
Kolumni

Yh­tei­nen kult­tuu­ri­pe­rin­töm­me säilyy, kun muis­te­taan kertoa ta­ri­noi­ta

25.08.2021 06:00
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja innostui uudesta kesätapahtumasta ja kannustaa ammentamaan entistä voimakkaammin alueemme historiaa esille
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja in­nos­tui uudesta ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta ja kan­nus­taa am­men­ta­maan entistä voi­mak­kaam­min alueem­me his­to­riaa esille

18.08.2021 01:49
Tilaajille
Sauli toivottaa ekaluokkalaisille intoa ja reipasta mieltä
Kolumni

Sauli toi­vot­taa eka­luok­ka­lai­sil­le intoa ja rei­pas­ta mieltä

11.08.2021 06:00
Tilaajille
Moni tuomitsee kännykän käyttämisen autolla ajaessa, mutta silti valtaosa sitä käyttää – päätoimittaja toivoo puhelimen näytön sijaan katsetta tielle, sillä ensi viikolla käynnistyy taas koulujen lukuvuosi
Pääkirjoitus

Moni tuo­mit­see kän­ny­kän käyt­tä­mi­sen autolla ajaes­sa, mutta silti val­ta­osa sitä käyttää – pää­toi­mit­ta­ja toivoo pu­he­li­men näytön sijaan kat­set­ta tielle, sillä ensi vii­kol­la käyn­nis­tyy taas kou­lu­jen lu­ku­vuo­si

04.08.2021 01:01
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li muis­tut­taa: Vielä pitäisi kiriä ro­kot­ta­mi­ses­sa

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja toivoo näkevänsä historiallisen kulkueen Limingan pääkadulla jo ennen kunnan 550-vuotisjuhlaa, sillä omaleimaisille tapahtumille on tilausta
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja toivoo nä­ke­vän­sä his­to­rial­li­sen kul­kueen Li­min­gan pää­ka­dul­la jo ennen kunnan 550-vuo­tis­juh­laa, sillä oma­lei­mai­sil­le ta­pah­tu­mil­le on ti­laus­ta

21.07.2021 01:58
Tilaajille
Tiina iloitsee kesän tuomista tapahtumista – Silti menoissa tarvitaan viisautta, jotta tapahtuma-ala voisi toimia tulevienkin kuukausien aikana
Pääkirjoitus

Tiina iloit­see kesän tuo­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta – Silti me­nois­sa tar­vi­taan vii­saut­ta, jotta ta­pah­tu­ma-ala voisi toimia tu­le­vien­kin kuu­kau­sien aikana

14.07.2021 06:00
Tilaajille
Kesäkuussa hukkuneita oli enemmän kuin kertaakaan vuoden 1999 jälkeen –  Tiinan mielestä kuntien kannattaakin satsata uimaopetukseen jo varhaisessa vaiheessa
Pääkirjoitus

Ke­sä­kuus­sa huk­ku­nei­ta oli enemmän kuin ker­taa­kaan vuoden 1999 jälkeen – Tiinan mie­les­tä kuntien kan­nat­taa­kin satsata ui­ma­ope­tuk­seen jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa

07.07.2021 06:01
Tilaajille
Zeniittiin kohdistuu paljon odotuksia Tiinan mielestä – Asukkaat ja yrittäjät mahtuvat silti samalle alueelle, jos joustoa ja ymmärrystä löytyy puolin ja toisin
Pääkirjoitus

Ze­niit­tiin koh­dis­tuu paljon odo­tuk­sia Tiinan mie­les­tä – A­suk­kaat ja yrit­tä­jät mah­tu­vat silti samalle alueel­le, jos joustoa ja ym­mär­rys­tä löytyy puolin ja toisin

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Hyvä politiikka herättää nukkuvat, uskoo päätoimittaja Sauli: "Keskusteleva, eri osapuolia kunnioittava ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko ei ainakaan äänestysprosenttia tule laskemaan"
Pääkirjoitus

Hyvä po­li­tiik­ka he­rät­tää nuk­ku­vat, uskoo pää­toi­mit­ta­ja Sauli: "Kes­kus­te­le­va, eri osa­puo­lia kun­nioit­ta­va ja kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­va pää­tök­sen­te­ko ei ai­na­kaan ää­nes­tys­pro­sent­tia tule las­ke­maan"

16.06.2021 01:19
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja odottaa jo kuumeisesti sunnuntaita ja harmittelee, että vaalikeskustelu olisi voinut käydä aktiivisempanakin –"Enemmänkin vaalipuhetta olisi lakeudelle mahtunut, ja toivottavasti keskustelu ei myöskään lannistu vaalien jälkeen."
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja odottaa jo kuu­mei­ses­ti sun­nun­tai­ta ja har­mit­te­lee, että vaa­li­kes­kus­te­lu olisi voinut käydä ak­tii­vi­sem­pa­na­kin –"E­nem­män­kin vaa­li­pu­het­ta olisi la­keu­del­le mah­tu­nut, ja toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu ei myös­kään lan­nis­tu vaalien jäl­keen."

09.06.2021 02:09
Tilaajille
Koulut päättyvät ja ansaitut kesälomat alkavat – Sauli muistuttaa, ettei koulutus mene missään vaiheessa hukkaan
Pääkirjoitus

Koulut päät­ty­vät ja an­sai­tut ke­sä­lo­mat alkavat – Sauli muis­tut­taa, ettei kou­lu­tus mene missään vai­hees­sa hukkaan

02.06.2021 06:00
Tilaajille