Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus
Kuukausi
Pihla muistuttaa, ettei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa elää elämää – "Meille, vielä keskeneräisille nuorille, annetaan suuria kysymyksiä pohdittavaksi"
Pääkirjoitus

Pihla muis­tut­taa, ettei ole ole­mas­sa vain yhtä oikeaa tapaa elää elämää – "Meil­le, vielä kes­ken­eräi­sil­le nuo­ril­le, an­ne­taan suuria ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­vak­si"

01.02.2023 06:00
Kaksoisraide on puhuttanut jo pitkään, Heli toivoo sinnikkyyttä pohjoisen kansanedustajilta myös vaalien jälkeen
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de on pu­hut­ta­nut jo pit­kään, Heli toivoo sin­nik­kyyt­tä poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jil­ta myös vaalien jälkeen

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Vain muutos on pysyvää: Yrityssaneerauksiin ja muutosneuvotteluihin on vain totuttava
Pääkirjoitus

Vain muutos on py­sy­vää: Yri­tys­sa­nee­rauk­siin ja muu­tos­neu­vot­te­lui­hin on vain to­tut­ta­va

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen tiedotus aiheutti Saulille harmaita hiuksia – "Jos ammatikseen tietoja kaivava toimittaja ei onnistu puhelinnumeroita löytämään, onnistuuko se kaikilta kuntalaisilta?"
Pääkirjoitus

Pohteen tie­do­tus ai­heut­ti Sau­lil­le har­mai­ta hiuksia – "Jos am­ma­tik­seen tietoja kaivava toi­mit­ta­ja ei onnistu pu­he­lin­nu­me­roi­ta löy­tä­mään, on­nis­tuu­ko se kai­kil­ta kun­ta­lai­sil­ta?"

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sauli kannustaa lukijoita ilmiantamaan hyviä asiakaspalvelukokemuksia – tehdään asiakaspalvelijoista juttua!
Pääkirjoitus

Sauli kan­nus­taa lu­ki­joi­ta il­mi­an­ta­maan hyviä asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sia – tehdään asia­kas­pal­ve­li­jois­ta juttua!

04.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Huolta on monesta asiasta, mutta Sauli-päätoimittaja muistuttaa, että meillä asiat ovat kuitenkin hyvin
Pääkirjoitus

Huolta on monesta asias­ta, mutta Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että meillä asiat ovat kui­ten­kin hyvin

21.12.2022 02:35
Tilaajille
Onko suurten budjettimuutosten paikka enää valtuustossa? Pitkälle venyvät kokoukset eivät ole päättäjienkään etu
Pääkirjoitus

Onko suurten bud­jet­ti­muu­tos­ten paikka enää val­tuus­tos­sa? Pit­käl­le venyvät ko­kouk­set eivät ole päät­tä­jien­kään etu

14.12.2022 06:30
Tilaajille
Uusi Heikki Sarvela -sali valmistuu vuoden loppuun mennessä – "Heikistä olisi hyvä saada uusille asukkaille tietoisku, joka valottaisi Limingan musiikillista historiaa, kirjoittaa Sauli
Pääkirjoitus

Uusi Heikki Sarvela -sali val­mis­tuu vuoden loppuun men­nes­sä – "­Hei­kis­tä olisi hyvä saada uusille asuk­kail­le tie­tois­ku, joka va­lot­tai­si Li­min­gan mu­sii­kil­lis­ta his­to­riaa, kir­joit­taa Sauli

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Katse on oltava tulevassa, mutta menneitä ei saa unohtaa, muistuttaa päätoimittaja toivottaessaan hyvää itsenäisyyspäivää
Pääkirjoitus

Katse on oltava tu­le­vas­sa, mutta men­nei­tä ei saa unoh­taa, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja toi­vot­taes­saan hyvää it­se­näi­syys­päi­vää

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Demokratiasta ja sen toteutumisesta on pidet­tävä yhdessä huolta, jyrähtää Sauli
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tias­ta ja sen to­teu­tu­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä yhdessä huolta, jy­räh­tää Sauli

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että kuntastrategiaan pitää kirjata konkreettiset tavoitteet, selkeät toimenpiteet ja kunnon mittarit
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että kun­ta­stra­te­giaan pitää kirjata konk­reet­ti­set ta­voit­teet, selkeät toi­men­pi­teet ja kunnon mit­ta­rit

16.11.2022 06:01
Tilaajille
Seurakuntavaaleihin loppukiri – Missä ovat seurakuntavaalien toritapaamiset ja mielipidekirjoitukset, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin lop­pu­ki­ri – Missä ovat seu­ra­kun­ta­vaa­lien to­ri­ta­paa­mi­set ja mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

09.11.2022 09:32
Tilaajille
Ideat rohkeasti esille, Sauli iloitsee kekseliäästä Limingasta ja kannustaa muitakin kehittämään rohkeasti uutta
Pääkirjoitus

Ideat roh­keas­ti esille, Sauli iloit­see kek­se­liääs­tä Li­min­gas­ta ja kan­nus­taa mui­ta­kin ke­hit­tä­mään roh­keas­ti uutta

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Kunpa meilläkin voisi jättää peltilehmän parteensa
Pääkirjoitus

Kunpa meil­lä­kin voisi jättää pel­ti­leh­män par­teen­sa

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Oletko arvosidonnainen aktiivi tai tyytymätön, mutta vaikutushaluinen – demokratiaa halutaan vietäväksi nettiin
Pääkirjoitus

Oletko ar­vo­si­don­nai­nen aktiivi tai tyy­ty­mä­tön, mutta vai­ku­tus­ha­lui­nen – de­mo­kra­tiaa ha­lu­taan vie­tä­väk­si nettiin

19.10.2022 06:00
Tilaajille
Postilakiin ei saisi jättää ilmeisiä valuvikoja – valtion tulisi myös ohjata omistamaansa Postia, jotta paikallislehtikenttä säilyy elinvoimaisena
Pääkirjoitus

Pos­ti­la­kiin ei saisi jättää il­mei­siä va­lu­vi­ko­ja – valtion tulisi myös ohjata omis­ta­maan­sa Postia, jotta pai­kal­lis­leh­ti­kent­tä säilyy elin­voi­mai­se­na

05.10.2022 06:01
Tilaajille
Vanha kirkko ei ole vain seurakunnan toimitila – se on lakeuden, Oulun seudun ja koko maan mittakaavassa upea aarre, josta on pidettävä huolta
Pääkirjoitus

Vanha kirkko ei ole vain seu­ra­kun­nan toi­mi­ti­la – se on la­keu­den, Oulun seudun ja koko maan mit­ta­kaa­vas­sa upea aarre, josta on pi­det­tä­vä huolta

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja ei ymmärrä ihmisiä, jotka eivät pimeällä hyödynnä heijastimen suomaa henkivakuutusta – auton ratin takaa se tuntuu hurjalta
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja ei ymmärrä ih­mi­siä, jotka eivät pi­meäl­lä hyö­dyn­nä hei­jas­ti­men suomaa hen­ki­va­kuu­tus­ta – auton ratin takaa se tuntuu hur­jal­ta

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Osallistuva budjetointi on mainio tapa aktivoida kuntalaisia vaikka liikuntapaikkojen ideointiin – euromäärässä Tyrnävä näyttää nyt lakeudella vahvaa esimerkkiä
Pääkirjoitus

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti on mainio tapa ak­ti­voi­da kun­ta­lai­sia vaikka lii­kun­ta­paik­ko­jen ideoin­tiin – eu­ro­mää­räs­sä Tyrnävä näyttää nyt la­keu­del­la vahvaa esi­merk­kiä

14.09.2022 05:07
Tilaajille
Seurakuntavaalit on marraskuussa, mutta ehdokkaat pitävät hiljaiseloa – Sauli kannustaa ehdolle asettuvia kirjoittamaan paikallislehteen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit on mar­ras­kuus­sa, mutta eh­dok­kaat pitävät hil­jais­eloa – Sauli kan­nus­taa ehdolle aset­tu­via kir­joit­ta­maan pai­kal­lis­leh­teen

07.09.2022 06:00
Tilaajille