Pääkirjoitus
Viimeisin 24 tuntia
Vanha kirkko ei ole vain seurakunnan toimitila – se on lakeuden, Oulun seudun ja koko maan mittakaavassa upea aarre, josta on pidettävä huolta
Pääkirjoitus

Vanha kirkko ei ole vain seu­ra­kun­nan toi­mi­ti­la – se on la­keu­den, Oulun seudun ja koko maan mit­ta­kaa­vas­sa upea aarre, josta on pi­det­tä­vä huolta

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Sauli-päätoimittaja ei ymmärrä ihmisiä, jotka eivät pimeällä hyödynnä heijastimen suomaa henkivakuutusta – auton ratin takaa se tuntuu hurjalta
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja ei ymmärrä ih­mi­siä, jotka eivät pi­meäl­lä hyö­dyn­nä hei­jas­ti­men suomaa hen­ki­va­kuu­tus­ta – auton ratin takaa se tuntuu hur­jal­ta

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Osallistuva budjetointi on mainio tapa aktivoida kuntalaisia vaikka liikuntapaikkojen ideointiin – euromäärässä Tyrnävä näyttää nyt lakeudella vahvaa esimerkkiä
Pääkirjoitus

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti on mainio tapa ak­ti­voi­da kun­ta­lai­sia vaikka lii­kun­ta­paik­ko­jen ideoin­tiin – eu­ro­mää­räs­sä Tyrnävä näyttää nyt la­keu­del­la vahvaa esi­merk­kiä

14.09.2022 05:07
Tilaajille
Seurakuntavaalit on marraskuussa, mutta ehdokkaat pitävät hiljaiseloa – Sauli kannustaa ehdolle asettuvia kirjoittamaan paikallislehteen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit on mar­ras­kuus­sa, mutta eh­dok­kaat pitävät hil­jais­eloa – Sauli kan­nus­taa ehdolle aset­tu­via kir­joit­ta­maan pai­kal­lis­leh­teen

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Varkausrikokset ovat laskusuunnassa, mutta silti Limingassa kävi rosvo –"Kun kaikilla on silmät auki ja ollaan kiinnostuneita siitä, jos naapuritontilla tapahtuu jotain epäilyttävää, rötöstelyn aiheuttamia vahinkoja voidaan ainakin hillitä"
Pääkirjoitus

Var­kaus­ri­kok­set ovat las­ku­suun­nas­sa, mutta silti Li­min­gas­sa kävi rosvo –"Kun kai­kil­la on silmät auki ja ollaan kiin­nos­tu­nei­ta siitä, jos naa­pu­ri­ton­til­la ta­pah­tuu jotain epäi­lyt­tä­vää, rö­tös­te­lyn ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja voidaan ainakin hil­li­tä"

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Historiallisen rakennuksen menettäminen on yhteinen suru
Pääkirjoitus

His­to­rial­li­sen ra­ken­nuk­sen me­net­tä­mi­nen on yh­tei­nen suru

24.08.2022 15:19
Tilaajille
Kansalaisopistojen tarjonnassa on varmasti jokaiselle jotain mielenkiintoista – tutustu, innostu ja ilmoittaudu mukaan, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nas­sa on var­mas­ti jo­kai­sel­le jotain mie­len­kiin­tois­ta – tu­tus­tu, innostu ja il­moit­tau­du mukaan, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Kesä ei suinkaan ole vielä ohi ja yhteistyöllä saadaan hyvää aikaan, muistuttaa päätoimittaja ja innostaa viikonlopun tapahtumiin
Pääkirjoitus

Kesä ei suin­kaan ole vielä ohi ja yh­teis­työl­lä saadaan hyvää aikaan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja ja in­nos­taa vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­miin

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vaikuttaa energialaskumme loppusummaan
Pääkirjoitus

Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vai­kut­taa ener­gia­las­kum­me lop­pu­sum­maan

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Miksi mennä merta edemmäs elämysten perään, kun meidän alueellammekin on niin paljon kokemista, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Miksi mennä merta edemmäs elä­mys­ten perään, kun meidän alueel­lam­me­kin on niin paljon ko­ke­mis­ta, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Heli tuskastui kivikautisiin käytäntöihin, kun modernejakin palveluita olisi tarjolla
Pääkirjoitus

Heli tus­kas­tui ki­vi­kau­ti­siin käy­tän­töi­hin, kun mo­der­ne­ja­kin pal­ve­lui­ta olisi tar­jol­la

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Numerot kertovat, mitä pitää tai ei pidä tehdä
Pääkirjoitus

Numerot ker­to­vat, mitä pitää tai ei pidä tehdä

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Päästötöntä menoa – mutta kuinka edullista?
Pääkirjoitus

Pääs­tö­tön­tä menoa – mutta kuinka edul­lis­ta?

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Päätoimittaja kiittää päättyvästä lukuvuodesta
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja kiittää päät­ty­väs­tä lu­ku­vuo­des­ta

01.06.2022 06:00
Kunnissa voidaan tehdä paljon asioita, jotka saavat erityisesti omakotiasujat hakeutumaan asukkaaksi – voisiko koko lakeus olla Suomen pientalomyönteisin alue?
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa voidaan tehdä paljon asioi­ta, jotka saavat eri­tyi­ses­ti oma­ko­ti­asu­jat ha­keu­tu­maan asuk­kaak­si – voisiko koko lakeus olla Suomen pien­ta­lo­myön­tei­sin alue?

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Reilua peliä harrastuksissakin – kiusaamista ei tule hyväksyä mistään syystä, painottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Reilua peliä har­ras­tuk­sis­sa­kin – ­kiu­saa­mis­ta ei tule hy­väk­syä mistään syystä, pai­not­taa pää­toi­mit­ta­ja

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueella joudutaan sopeuttamaan toimintaa jo ensimmäisenä vuonna: "Toivottavasti keinona ei ole pelkkä säästöhöylän käyttö", huomauttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­la jou­du­taan so­peut­ta­maan toi­min­taa jo en­sim­mäi­se­nä vuonna: "Toi­vot­ta­vas­ti keinona ei ole pelkkä sääs­tö­höy­län käyt­tö", huo­maut­taa pää­toi­mit­ta­ja

04.05.2022 05:47
Tilaajille
Koiraa tai muutakaan lemmikkiä ei saisi hankkia hetken mielijohteesta – "Kaltoinkohtelun ei pitäisi olla tätä päivää"
Pääkirjoitus

Koiraa tai muu­ta­kaan lem­mik­kiä ei saisi hankkia hetken mie­li­joh­tees­ta – "Kal­toin­koh­te­lun ei pitäisi olla tätä päivää"

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Jokaisella nuorella on toiveensa ja haaveensa – kuunnellaan nuoriamme enemmän
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la nuo­rel­la on toi­veen­sa ja haa­veen­sa – ­kuun­nel­laan nuo­riam­me enemmän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Päätoimittaja kannustaa rohkeasti ylikunnalliseen yhteistyöhön myös liikuntapaikkainvestointien osalta: "Voisivatko alueen kunnat lyödä viisaat päänsä yhteen?"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa roh­keas­ti yli­kun­nal­li­seen yh­teis­työ­hön myös lii­kun­ta­paik­ka­in­ves­toin­tien osalta: "Voi­si­vat­ko alueen kunnat lyödä viisaat päänsä yh­teen?"

06.04.2022 06:00
Tilaajille