NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus
Viimeisin 24 tuntia
Pieni vaiva, iso hyöty – Huolimaton lajittelu nostaa jätteiden käsittelyn kustannuksia
Pääkirjoitus

Pieni vaiva, iso hyöty – Huo­li­ma­ton la­jit­te­lu nostaa jät­tei­den kä­sit­te­lyn kus­tan­nuk­sia

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Lakeus olisi nähtävä arvokkaana Oulua kirittävänä ja tukevana kehyskunta-alueena
Pääkirjoitus

Lakeus olisi nähtävä ar­vok­kaa­na Oulua ki­rit­tä­vä­nä ja tu­ke­va­na ke­hys­kun­ta-aluee­na

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Omille siivilleen kannattaa nousta, vaikka olo olisikin epävarma
Pääkirjoitus

Omille sii­vil­leen kan­nat­taa nousta, vaikka olo oli­si­kin epä­var­ma

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Olisiko Limingassa syytä tarkastella myös maaseutumaisempaa puurakentamista, pohtii Sauli
Pääkirjoitus

Olisiko Li­min­gas­sa syytä tar­kas­tel­la myös maa­seu­tu­mai­sem­paa puu­ra­ken­ta­mis­ta, pohtii Sauli

10.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Vapauden mukana tulee vastuu, muistuttaa Sauli: " Parhaimmillaan ymmärrämme toisin ajattelevaa, jolloin sananvapaudesta tulee rakentamisen työväline repimisen sijaan"
Pääkirjoitus

Va­pau­den mukana tulee vastuu, muis­tut­taa Sauli: " Par­haim­mil­laan ym­mär­räm­me toisin ajat­te­le­vaa, jolloin sa­nan­va­pau­des­ta tulee ra­ken­ta­mi­sen työ­vä­li­ne re­pi­mi­sen sijaan"

03.05.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Onnea viisikymppiselle Limingan seudun musiikkiopistolle, sen opettajille ja oppilaille!
Pääkirjoitus

Onnea vii­si­kymp­pi­sel­le Li­min­gan seudun mu­siik­kio­pis­tol­le, sen opet­ta­jil­le ja op­pi­lail­le!

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Saulia harmittaa, kun hänen nuoruudessaan ei ollut koulukoiria oppimisen tukena
Pääkirjoitus

Saulia har­mit­taa, kun hänen nuo­ruu­des­saan ei ollut kou­lu­koi­ria op­pi­mi­sen tukena

19.04.2023 06:00
Tilaajille
Limingan kunnan panostus urheilupaikkarakentamiseen ei mennyt haaskuuseen – syntyi urheiluilmiö nimeltään Niittarit
Pääkirjoitus

Li­min­gan kunnan pa­nos­tus ur­hei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ei mennyt haas­kuu­seen – syntyi ur­hei­lu­il­miö ni­mel­tään Niit­ta­rit

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Demokratia toimi taas – mutta lakeus menetti kansanedustajapaikkansa
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tia toimi taas – mutta lakeus menetti kan­san­edus­ta­ja­paik­kan­sa

04.04.2023 13:13
Tilaajille
Nyt ottamaan mallia Tyrnävältä, kehottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Nyt ot­ta­maan mallia Tyr­nä­väl­tä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja

29.03.2023 01:50
Tilaajille
Päätoimittaja pohtii, miten pärjätä, kun kilpaillaan osaajista
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja pohtii, miten pär­jä­tä, kun kil­pail­laan osaa­jis­ta

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Lupaatko olla äänestyskunnossa, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus

Lu­paat­ko olla ää­nes­tys­kun­nos­sa, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että edunvalvonnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että lakeus saisi oman kansanedustajan – miksei useammankin
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että edun­val­von­nan kan­nal­ta olisi erit­täin tär­keää, että lakeus saisi oman kan­san­edus­ta­jan – ­mik­sei useam­man­kin

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Ukrainalaiset tarvitsevat apuamme nyt ja vielä sodan päättymisen jälkeenkin – perjantaina tulee kuluneeksi vuosi Venäjän hyökkäyksestä

Uk­rai­na­lai­set tar­vit­se­vat apuamme nyt ja vielä sodan päät­ty­mi­sen jäl­keen­kin – per­jan­tai­na tulee ku­lu­neek­si vuosi Venäjän hyök­käyk­ses­tä

23.02.2023 07:55
Tilaajille
Sauli odottaa tivolin saapumista lakeudelle ja tietää jo maailmanpyörällekin hyvän paikan
Pääkirjoitus

Sauli odottaa tivolin saa­pu­mis­ta la­keu­del­le ja tietää jo maail­man­pyö­räl­le­kin hyvän paikan

15.02.2023 06:00
Tilaajille
Jos kotikunnassasi koululaisille ei tarjota maksutonta välipalaa, kannattaa asia nostaa esille
Pääkirjoitus

Jos ko­ti­kun­nas­sa­si kou­lu­lai­sil­le ei tarjota mak­su­ton­ta vä­li­pa­laa, kan­nat­taa asia nostaa esille

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Pihla muistuttaa, ettei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa elää elämää – "Meille, vielä keskeneräisille nuorille, annetaan suuria kysymyksiä pohdittavaksi"
Pääkirjoitus

Pihla muis­tut­taa, ettei ole ole­mas­sa vain yhtä oikeaa tapaa elää elämää – "Meil­le, vielä kes­ken­eräi­sil­le nuo­ril­le, an­ne­taan suuria ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­vak­si"

01.02.2023 06:00
Kaksoisraide on puhuttanut jo pitkään, Heli toivoo sinnikkyyttä pohjoisen kansanedustajilta myös vaalien jälkeen
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de on pu­hut­ta­nut jo pit­kään, Heli toivoo sin­nik­kyyt­tä poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jil­ta myös vaalien jälkeen

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Vain muutos on pysyvää: Yrityssaneerauksiin ja muutosneuvotteluihin on vain totuttava
Pääkirjoitus

Vain muutos on py­sy­vää: Yri­tys­sa­nee­rauk­siin ja muu­tos­neu­vot­te­lui­hin on vain to­tut­ta­va

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen tiedotus aiheutti Saulille harmaita hiuksia – "Jos ammatikseen tietoja kaivava toimittaja ei onnistu puhelinnumeroita löytämään, onnistuuko se kaikilta kuntalaisilta?"
Pääkirjoitus

Pohteen tie­do­tus ai­heut­ti Sau­lil­le har­mai­ta hiuksia – "Jos am­ma­tik­seen tietoja kaivava toi­mit­ta­ja ei onnistu pu­he­lin­nu­me­roi­ta löy­tä­mään, on­nis­tuu­ko se kai­kil­ta kun­ta­lai­sil­ta?"

11.01.2023 06:00
Tilaajille