Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pääkirjoitus
Kuukausi
Sauli muistuttaa, että kunnissa tarvitaan nyt uusia ideoita ja toimenpiteitä elinvoiman lisäämisessä
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että kun­nis­sa tar­vi­taan nyt uusia ideoita ja toi­men­pi­tei­tä elin­voi­man li­sää­mi­ses­sä

29.11.2023 06:00
Tilaajille
Kuntien ilmastopäästöt ovat laskussa, mutta työtä riittää edelleen etenkin Hailuodossa
Pääkirjoitus

Kuntien il­mas­to­pääs­töt ovat las­kus­sa, mutta työtä riittää edel­leen etenkin Hai­luo­dos­sa

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Lakeuden matkailun uusi helmi alkaa konkretisoitua – Sauli muistuttaa, ettei naapurikunnissa kannata kadehtia, sillä Zeniitti tuo hyvää koko lakeudelle
Pääkirjoitus

La­keu­den mat­kai­lun uusi helmi alkaa konk­re­ti­soi­tua – Sauli muis­tut­taa, ettei naa­pu­ri­kun­nis­sa kannata ka­deh­tia, sillä Ze­niit­ti tuo hyvää koko la­keu­del­le

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että korona ei ole kadonnut – siksi hyväksi havaittuja torjuntakeinoja ei kannata unohtaa
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että korona ei ole ka­don­nut – siksi hyväksi ha­vait­tu­ja tor­jun­ta­kei­no­ja ei kannata unohtaa

08.11.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kouluterveyskyselyn mukaan valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi riittää
Pääkirjoitus

Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mukaan val­tao­sa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hyvin, mutta työtä hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si riittää

01.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen sopeuttamistoimet näkyisivät myös lakeudella – Lumijoen uutta sote-keskusta ei otettaisi edes käyttöön
Pääkirjoitus

Pohteen so­peut­ta­mis­toi­met nä­kyi­si­vät myös la­keu­del­la – Lu­mi­joen uutta so­te-kes­kus­ta ei otet­tai­si edes käyt­töön

25.10.2023 06:00 1
Tilaajille
"Hienoa, että liminkalaiset päättivät korjata epäkohdan ja pystyttää Pohjois-Suomen ensimmäisen lotta-patsaan", kirjoittaa Heli
Pääkirjoitus

"Hie­noa, että li­min­ka­lai­set päät­ti­vät korjata epä­koh­dan ja pys­tyt­tää Poh­jois-Suo­men en­sim­mäi­sen lot­ta-pat­saan", kir­joit­taa Heli

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Viimeaikaiset tulipalouutiset hätkähdyttävät – palovaroitin voi pelastaa henkiä, muistuttaa Heli
Pääkirjoitus

Vii­meai­kai­set tu­li­pa­louu­ti­set hät­käh­dyt­tä­vät – pa­lo­va­roi­tin voi pe­las­taa henkiä, muis­tut­taa Heli

15.10.2023 14:01
Tilaajille
Heli muistuttaa, että isot mullistukset ottavat aikansa – "Kaikki ei napsahda kohdalleen kerralla"
Pääkirjoitus

Heli muis­tut­taa, että isot mul­lis­tuk­set ottavat aikansa – "­Kaik­ki ei nap­sah­da koh­dal­leen ker­ral­la"

04.10.2023 06:00
Sauli toivoo kuntien jatkavan investointejaan – haastavana aikana taloustilannetta on tuettava
Pääkirjoitus

Sauli toivoo kuntien jat­ka­van in­ves­toin­te­jaan – haas­ta­va­na aikana ta­lous­ti­lan­net­ta on tuet­ta­va

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Sauli on mielissään suomalaisten luottamuksesta uutis- ja ajankohtaismediaan, mutta sen säilyttäminen edellyttää parempaa keskusteluyhteyttä median ja yleisön välillä
Pääkirjoitus

Sauli on mie­lis­sään suo­ma­lais­ten luot­ta­muk­ses­ta uutis- ja ajan­koh­tais­me­diaan, mutta sen säi­lyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää pa­rem­paa kes­kus­te­luyh­teyt­tä median ja yleisön välillä

13.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että vanhojen rakennusten purkamisen sijaan myös toinen suunta on mahdollinen
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että van­ho­jen ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­sen sijaan myös toinen suunta on mah­dol­li­nen

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Monipuoliset tapahtumat ja urheilu lisäävät yhteisöllisyyttä – ja sen avulla voidaan saavuttaa vaikka mitä
Pääkirjoitus

Mo­ni­puo­li­set ta­pah­tu­mat ja urheilu li­sää­vät yh­tei­söl­li­syyt­tä – ja sen avulla voidaan saa­vut­taa vaikka mitä

30.08.2023 06:02
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että Oulun nälvimisen sijaan pitäisi muistaa yhteinen päämäärä: koko Oulun seudun kasvu ja kehitys
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että Oulun näl­vi­mi­sen sijaan pitäisi muistaa yh­tei­nen pää­mää­rä: koko Oulun seudun kasvu ja kehitys

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Ennakoi, anna tilaa ja elä ihmisiksi – tilannetajua, toivoo Sauli meille kaikille
Kolumni

En­na­koi, anna tilaa ja elä ih­mi­sik­si – ti­lan­ne­ta­jua, toivoo Sauli meille kai­kil­le

09.08.2023 06:00
Tilaajille
Moninaisuus tulisi nähdä rikkautena ja voimavarana – pride-tapahtumat ovat mielenosoitus ihmisoikeuksien puolesta
Pääkirjoitus

Mo­ni­nai­suus tulisi nähdä rik­kau­te­na ja voi­ma­va­ra­na – p­ri­de-ta­pah­tu­mat ovat mie­le­no­soi­tus ih­mi­soi­keuk­sien puo­les­ta

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Lakeudella tapahtuu koko kesän ajan – järjestäjälle paras kiitos on osallistuminen
Pääkirjoitus

La­keu­del­la ta­pah­tuu koko kesän ajan – ­jär­jes­tä­jäl­le paras kiitos on osal­lis­tu­mi­nen

26.07.2023 06:14
Tilaajille
München on hyvä päänavaus Oulunsalon lentoaseman yhteyksien kehittämiseksi – kunpa kilpailua tulisi myös Helsingin reitille
Pääkirjoitus

München on hyvä pää­na­vaus Ou­lun­sa­lon len­toa­se­man yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­sek­si – kunpa kil­pai­lua tulisi myös Hel­sin­gin rei­til­le

19.07.2023 06:00
Tilaajille
Tuttu ja turvallinen asuinpaikka lisää hyvinvointia, kirjoittaa Heli ja muistuttaa, että hyvinvointityö kuuluu meille jokaiselle
Pääkirjoitus

Tuttu ja tur­val­li­nen asuin­paik­ka lisää hy­vin­voin­tia, kir­joit­taa Heli ja muis­tut­taa, että hy­vin­voin­ti­työ kuuluu meille jo­kai­sel­le

05.07.2023 06:00
Tilaajille
Lakeusrakkautta kotikuntaa kohtaan – Liminkalaiset ovat empatiatutkimuksen mukaan hyvin ylpeitä kotikunnastaan
Pääkirjoitus

La­keus­rak­kaut­ta ko­ti­kun­taa kohtaan – Li­min­ka­lai­set ovat em­pa­tia­tut­ki­muk­sen mukaan hyvin ylpeitä ko­ti­kun­nas­taan

28.06.2023 06:00
Tilaajille