Pääkirjoitus
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus

Hyvä po­li­tiik­ka he­rät­tää nuk­ku­vat, uskoo pää­toi­mit­ta­ja Sauli: "Kes­kus­te­le­va, eri osa­puo­lia kun­nioit­ta­va ja kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­va pää­tök­sen­te­ko ei ai­na­kaan ää­nes­tys­pro­sent­tia tule las­ke­maan"

01:19
Tilaajille
Kuukausi
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja odottaa jo kuu­mei­ses­ti sun­nun­tai­ta ja har­mit­te­lee, että vaa­li­kes­kus­te­lu olisi voinut käydä ak­tii­vi­sem­pa­na­kin –"E­nem­män­kin vaa­li­pu­het­ta olisi la­keu­del­le mah­tu­nut, ja toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu ei myös­kään lan­nis­tu vaalien jäl­keen."

09.06.2021 02:09
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koulut päät­ty­vät ja an­sai­tut ke­sä­lo­mat alkavat – Sauli muis­tut­taa, ettei kou­lu­tus mene missään vai­hees­sa hukkaan

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaa­li­mai­nok­sia on taas revitty ja sot­ket­tu – se ei ole lail­li­nen tapa ottaa kantaa, vaan hyök­käys de­mo­kra­tiaa vas­taan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja Sauli

26.05.2021 04:40
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ää­nes­tä­jäl­le löytyy nyt apua pää­tök­sen tekoon – Pää­toi­mit­ta­ja Sauli kan­nus­taa käyt­tä­mään vaa­li­ko­net­ta ja osal­lis­tu­maan etä­vaa­li­pa­nee­liin

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Ter­ve­tu­loa mi­nis­te­rit! Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li näkisi Li­min­gan­lah­del­la mie­lel­lään enem­män­kin mustia mi­nis­te­ri­au­to­ja

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja Sauli uskoo, että tuu­li­voi­ma pysyy ta­pe­til­la vielä pitkään ja niin pitää ol­la­kin: "A­suk­kaat toi­voi­vat kun­nal­ta selkeää lin­jaus­ta myl­ly­jen ja asu­tuk­sen vä­li­seen etäi­syy­teen."

06.05.2021 10:13 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Korona ei vielä hel­li­tä, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li, mutta tun­ne­lin päässä on valoa: " Vielä täytyy jaksaa malttaa mieli juh­lal­li­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä, jotta ra­joi­tuk­sia pääs­tään jat­kos­sa pur­ka­maan"

28.04.2021 03:25
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mah­dol­li­sim­man monta nä­kö­kul­maa – tuu­li­voi­ma­kes­kus­te­lun­kin on oltava ra­ken­ta­vaa ja mo­ni­puo­lis­ta, täh­den­tää Sauli

21.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja ih­met­te­lee, tal­let­taa­ko kukaan lä­hi­his­to­riaa: Mitä jää tästä ajasta jäl­jel­le 1980-lu­vun elä­neel­le?

14.04.2021 06:12
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaa­li­kes­kus­te­lu kuu­men­taa tun­tei­ta – kun­ta­vaa­li­ryh­miä on jou­dut­tu pe­rus­ta­maan uusia, ja välillä toi­min­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tuntuu olevan aika dik­ta­tuu­ris­ta, toteaa pää­toi­mit­ta­ja

07.04.2021 05:55
Tilaajille
Kolumni

Mitä tehdä Nah­ku­ril­le? Sauli pohtii, miten Suo­mes­sa vanha on osattu hä­vit­tää

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ei nöy­ris­tel­lä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja: "I­hai­lem­me jonkin toisen paik­ka­kun­nan mat­kai­lul­lis­ta ve­to­voi­maa, mutta unoh­dam­me omamme"

24.03.2021 06:53
Tilaajille
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyys­työ kantaa he­del­mää, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

17.03.2021 06:01
Tilaajille

Kahteen viik­koon venyvä en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka lisää kuntien kus­tan­nuk­sia – "Kun val­tuus­to­kau­si pi­te­nee, jou­dum­me te­ke­mään uudet va­lin­nat ja pää­tök­set luot­ta­mus­toi­mi­eli­miin va­lit­ta­vis­ta, lisäksi ke­sä­ajal­le on tie­dos­sa ta­val­lis­ta enemmän ko­kouk­sia"

10.03.2021 15:07 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sau­lil­la on ym­mär­rys­tä kun­ta­vaa­lien siir­toon – Pitkä kam­pan­ja-ai­ka laittaa kui­ten­kin puo­lueet miet­ti­mään uusia ideoita ää­nes­tys­in­non yl­lä­pi­tä­mi­sek­si

10.03.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­hal­lin­non esi­tys­lis­tat ja pöy­tä­kir­jat verk­koon –pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa myös kirkkoa avoi­mem­paan pää­tös­tie­dot­ta­mi­seen

03.03.2021 05:09
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa: Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lus­sa on edessä kahden viikon lop­pu­ru­tis­tus

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nopeat yh­tey­det ovat monille arkea

17.02.2021 14:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Meistä jo­kai­nen on toi­mi­van ys­tä­vyy­den ar­voi­nen, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

10.02.2021 06:15
Tilaajille