Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus
Kunnissa voidaan tehdä paljon asioita, jotka saavat erityisesti omakotiasujat hakeutumaan asukkaaksi – voisiko koko lakeus olla Suomen pientalomyönteisin alue?
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa voidaan tehdä paljon asioi­ta, jotka saavat eri­tyi­ses­ti oma­ko­tia­su­jat ha­keu­tu­maan asuk­kaak­si – voisiko koko lakeus olla Suomen pien­ta­lo­myön­tei­sin alue?

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Reilua peliä harrastuksissakin – kiusaamista ei tule hyväksyä mistään syystä, painottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Reilua peliä har­ras­tuk­sis­sa­kin – ­kiu­saa­mis­ta ei tule hy­väk­syä mistään syystä, pai­not­taa pää­toi­mit­ta­ja

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueella joudutaan sopeuttamaan toimintaa jo ensimmäisenä vuonna: "Toivottavasti keinona ei ole pelkkä säästöhöylän käyttö", huomauttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­tia­lueel­la jou­du­taan so­peut­ta­maan toi­min­taa jo en­sim­mäi­se­nä vuonna: "Toi­vot­ta­vas­ti keinona ei ole pelkkä sääs­tö­höy­län käyt­tö", huo­maut­taa pää­toi­mit­ta­ja

04.05.2022 05:47
Tilaajille
Koiraa tai muutakaan lemmikkiä ei saisi hankkia hetken mielijohteesta – "Kaltoinkohtelun ei pitäisi olla tätä päivää"
Pääkirjoitus

Koiraa tai muu­ta­kaan lem­mik­kiä ei saisi hankkia hetken mie­li­joh­tees­ta – "Kal­toin­koh­te­lun ei pitäisi olla tätä päivää"

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Jokaisella nuorella on toiveensa ja haaveensa – kuunnellaan nuoriamme enemmän
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la nuo­rel­la on toi­veen­sa ja haa­veen­sa – ­kuun­nel­laan nuo­riam­me enemmän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Päätoimittaja kannustaa rohkeasti ylikunnalliseen yhteistyöhön myös liikuntapaikkainvestointien osalta: "Voisivatko alueen kunnat lyödä viisaat päänsä yhteen?"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa roh­keas­ti yli­kun­nal­li­seen yh­teis­työ­hön myös lii­kun­ta­paik­kain­ves­toin­tien osalta: "Voi­si­vat­ko alueen kunnat lyödä viisaat päänsä yh­teen?"

06.04.2022 06:00
Tilaajille
Sauli usuttaa meitä kaikkia hyödyntämään rohkeasti uutta
Pääkirjoitus

Sauli usuttaa meitä kaikkia hyö­dyn­tä­mään roh­keas­ti uutta

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Tarvitsemme suomalaista viljelijää – Sauli nostaa alkutuottajille hattua
Pääkirjoitus

Tar­vit­sem­me suo­ma­lais­ta vil­je­li­jää – Sauli nostaa al­ku­tuot­ta­jil­le hattua

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Perusmaksulla kaikki mukaan? Jätevapaamatkustajia on yllättävän paljon
Kolumni

Pe­rus­mak­sul­la kaikki mukaan? Jä­te­va­paa­mat­kus­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Ei vaivuta synkkyyteen, muistuttaa päätoimittaja sodan uutiskuvien äärellä – " Itseään ei saa näännyttää ikävillä uutisilla"
Pääkirjoitus

Ei vaivuta synk­kyy­teen, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja sodan uu­tis­ku­vien äärellä – " Itseään ei saa nään­nyt­tää ikä­vil­lä uu­ti­sil­la"

09.03.2022 06:00
Tilaajille
"Ovatko kaikki tehdyt päätökset maatalouden ja energiatuotannon osalta olleet oikeita?" – päätoimittaja pohtii Ukrainan sodan vaikutuksia
Pääkirjoitus

"Ovatko kaikki tehdyt pää­tök­set maa­ta­lou­den ja ener­gia­tuo­tan­non osalta olleet oi­kei­ta?" – pää­toi­mit­ta­ja pohtii Uk­rai­nan sodan vai­ku­tuk­sia

02.03.2022 04:28
Tilaajille
Keskusteleva kunnanvaltuusto ei kuntalaisen näkökulmasta ole huono asia – Limingan valtuustossa asiaa riitti päiväkotihankkeen ympärillä rutkasti
Pääkirjoitus

Kes­kus­te­le­va kun­nan­val­tuus­to ei kun­ta­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta ole huono asia – ­Li­min­gan val­tuus­tos­sa asiaa riitti päi­vä­ko­ti­hank­keen ym­pä­ril­lä rut­kas­ti

23.02.2022 06:00
Tilaajille
Päätoimittaja iloitsee, että aluevaalit menivät lakeuden osalta ennakoitua huomattavasti paremmin
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja iloit­see, että alue­vaa­lit menivät la­keu­den osalta en­na­koi­tua huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Miten käy kuntien elinvoiman sote-uudistuksen jälkeen? Nyt on rohkeiden avausten aika, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Miten käy kuntien elin­voi­man so­te-uu­dis­tuk­sen jäl­keen? Nyt on roh­kei­den avaus­ten aika, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

18.01.2022 16:20
Tilaajille
Jospa sittenkin äänestäisit vaimeasta vaalipöhinästä huolimatta, sillä edessä on suuria muutoksia
Pääkirjoitus

Jospa sit­ten­kin ää­nes­täi­sit vai­meas­ta vaa­li­pö­hi­näs­tä huo­li­mat­ta, sillä edessä on suuria muu­tok­sia

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Päätoimittajan tärkein toive pukinkonttiin on, että hyvinvointialueiden synnyttämisen jälkeen palvelut säilyvät alueellamme
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jan tärkein toive pu­kin­kont­tiin on, että hy­vin­voin­tia­luei­den syn­nyt­tä­mi­sen jälkeen pal­ve­lut säi­ly­vät alueel­lam­me

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Herätys, aluevaalit ovat jo ovella! Päätoimittaja muistuttaa, että näissä vaaleissa on hyvä vetää lakeudelle päin, sillä päättäjiä tarvitaan muualtakin kuin maakunnan pääkaupungista
Pääkirjoitus

He­rä­tys, alue­vaa­lit ovat jo ovella! Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että näissä vaa­leis­sa on hyvä vetää la­keu­del­le päin, sillä päät­tä­jiä tar­vi­taan muual­ta­kin kuin maa­kun­nan pää­kau­pun­gis­ta

15.12.2021 01:21
Tilaajille
"Limingassa on suuret mahdollisuudet lisätä matkailijamääriä myös kulttuurin avulla", muistuttaa päätoimittaja-Sauli
Pääkirjoitus

"Li­min­gas­sa on suuret mah­dol­li­suu­det lisätä mat­kai­li­ja­mää­riä myös kult­tuu­rin avul­la", muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

08.12.2021 02:29
Tilaajille
Pääkirjoituksessa pohditaan kuntatiedottamisen avoimuutta: Budjetin julkisuus on erittäin tärkeää demokratian kannalta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mok­ra­tian kan­nal­ta

02.12.2021 22:39
Tilaajille
Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertissa hyödynnetään koronapassia, sillä muutoin tapahtuman eteen tehty suuri työ valuisi hukkaan – "Haluamme omalla esimerkillämme viestittää siitä, ettei koronatilanne voi jatkuvasti lamauttaa yhteiskuntaa"
Pääkirjoitus

Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tis­sa hyö­dyn­ne­tään ko­ro­na­pas­sia, sillä muutoin ta­pah­tu­man eteen tehty suuri työ valuisi hukkaan – "­Ha­luam­me omalla esi­mer­kil­läm­me vies­tit­tää siitä, ettei ko­ro­na­ti­lan­ne voi jat­ku­vas­ti la­maut­taa yh­teis­kun­taa"

23.11.2021 17:02
Tilaajille