Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yhteistyö
"Tällainen touhu pitää ensi tilassa karsia kaikin keinoin pois", jyrähtää Heikki Kempeleen päättäjien eripuraisuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Täl­lai­nen touhu pitää ensi tilassa karsia kaikin keinoin pois", jy­räh­tää Heikki Kem­pe­leen päät­tä­jien eri­pu­rai­suu­des­ta

13.06.2023 18:00
Tilaajille
Lakeus olisi nähtävä arvokkaana Oulua kirittävänä ja tukevana kehyskunta-alueena
Pääkirjoitus

Lakeus olisi nähtävä ar­vok­kaa­na Oulua ki­rit­tä­vä­nä ja tu­ke­va­na ke­hys­kun­ta-aluee­na

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Pialla, Mikalla, Marikalla ja Päivillä ei ideapankki tyhjene – Yrittäjäyhdistysten yhteistyö tarjoaa pienyrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ja oppia uutta

Pialla, Mi­kal­la, Ma­ri­kal­la ja Päi­vil­lä ei idea­pank­ki tyhjene – Yrit­tä­jä­yh­dis­tys­ten yh­teis­työ tarjoaa pien­yrit­tä­jil­le mah­dol­li­suuk­sia ver­kos­toi­tua ja oppia uutta

13.05.2023 06:00
Tilaajille
Millaista urheiluseuratoimintaa yritykset haluavat sponsoroida? – "Hyvin monelle yritykselle esimerkiksi yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä arvo"

Mil­lais­ta ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­taa yri­tyk­set ha­lua­vat spon­so­roi­da? – "Hyvin monelle yri­tyk­sel­le esi­mer­kik­si yh­teis­kun­ta­vas­tuul­li­suus on tärkeä arvo"

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Lukiotiimit edesauttavat ammatin valinnassa ja opettavat vastuullisuuteen – Limingassa yhteistä hyvää edesautetaan 11 tiimin voimin

Lu­kio­tii­mit edes­aut­ta­vat ammatin va­lin­nas­sa ja opet­ta­vat vas­tuul­li­suu­teen – Li­min­gas­sa yh­teis­tä hyvää edes­au­te­taan 11 tiimin voimin

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalaiset rauhankyyhkyt lensivät uusiin kotipesiin – sovittelijaoppilaat palkittiin Ojanperän koulun juhlassa

Li­min­ka­lai­set rau­han­kyyh­kyt len­si­vät uusiin ko­ti­pe­siin – so­vit­te­li­ja­op­pi­laat pal­kit­tiin Ojan­pe­rän koulun juh­las­sa

30.01.2023 15:00
Tilaajille
Tupoksen alueverkkotoimituksen päätoimittajaksi Pihla Hintikka – "Mielestäni osaan kirjoittaa ja kirjoittamisella voin vaikuttaa"

Tu­pok­sen alue­verk­ko­toi­mi­tuk­sen pää­toi­mit­ta­jak­si Pihla Hin­tik­ka – "Mie­les­tä­ni osaan kir­joit­taa ja kir­joit­ta­mi­sel­la voin vai­kut­taa"

21.01.2023 11:00
Jan on Oulunsalon Yrittäjät ry:n uusi puheenjohtaja – alkajaisiksi hän teki yhdistyksen jäsenille uudenvuoden lupauksen

Jan on Ou­lun­sa­lon Yrit­tä­jät ry:n uusi pu­heen­joh­ta­ja – al­ka­jai­sik­si hän teki yh­dis­tyk­sen jä­se­nil­le uu­den­vuo­den lu­pauk­sen

27.12.2022 18:00
Tilaajille
Kielimuurista huolimatta yhteistyö lumijokisten sekä ukrainalaisten kanssa sujuu hyvin – "Olisi tärkeää saada työtä, jotta ajatukset saisi välillä toisaalle. Se auttaisi jaksamaan arjessa paremmin", kertoo Yuliia

Kie­li­muu­ris­ta huo­li­mat­ta yh­teis­työ lu­mi­jo­kis­ten sekä uk­rai­na­lais­ten kanssa sujuu hyvin – "Olisi tärkeää saada työtä, jotta aja­tuk­set saisi välillä toi­saal­le. Se aut­tai­si jak­sa­maan arjessa pa­rem­min", kertoo Yuliia

23.10.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Cajo Technologies Oy ja oululainen Probot Oy käynnistävät yhteistyön – tavoitteena entistä parempi palvelu asiakkaille

Kem­pe­le­läi­nen Cajo Tech­no­lo­gies Oy ja ou­lu­lai­nen Probot Oy käyn­nis­tä­vät yh­teis­työn – ta­voit­tee­na entistä parempi palvelu asiak­kail­le

20.10.2022 18:00
Tilaajille
TyTen ja OsVan pesäpalloilijat ainutlaatuiseen yhteistyöhön – Naisten ykköspesiksen sekä suomensarjan edustusjoukkueiden harjoittelu toteutetaan jatkossa yhteisesti ja joukkueet muodostetaan yhteisestä pelaajapoolista

TyTen ja OsVan pe­sä­pal­loi­li­jat ai­nut­laa­tui­seen yh­teis­työ­hön – Naisten yk­kös­pe­sik­sen sekä suo­men­sar­jan edus­tus­jouk­kuei­den har­joit­te­lu to­teu­te­taan jat­kos­sa yh­tei­ses­ti ja jouk­kueet muo­dos­te­taan yh­tei­ses­tä pe­laa­ja­poo­lis­ta

04.10.2022 14:14
Tilaajille
Kun kilpailuvietin tai kateuden ei anna sotkea kuvioita ja yhteistyömahdollisuuksia, voi tuloksena olla jotain todella ainutlaatuista ja mahtavaa, muistuttaa Päivi
Kolumni

Kun kil­pai­lu­vie­tin tai ka­teu­den ei anna sotkea ku­vioi­ta ja yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia, voi tu­lok­se­na olla jotain todella ai­nut­laa­tuis­ta ja mah­ta­vaa, muis­tut­taa Päivi

03.08.2022 09:30
Tilaajille
Mikko usuttaa luottamaan: "Paha vahvempi, mutta hyvää enemmän"
Kolumni

Mikko usuttaa luot­ta­maan: "Paha vah­vem­pi, mutta hyvää enem­män"

25.05.2022 06:00
Liminkalainen Veli-Matti Välikangas tietää, että yrityselämässä auttavat laajat verkostot ja pitkät asiakkuussuhteet, mutta myös sattumalla on sijansa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

Li­min­ka­lai­nen Ve­li-Mat­ti Vä­li­kan­gas tietää, että yri­tys­elä­mäs­sä aut­ta­vat laajat ver­kos­tot ja pitkät asiak­kuus­suh­teet, mutta myös sat­tu­mal­la on si­jan­sa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

13.04.2021 19:00
Tilaajille
Yhteistyöstä Oulun seudun kilpailuvaltti –laaditaan kattava listaus seudullisesti tärkeistä elinvoimainvestoinneista ja tuetaan niitä.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työs­tä Oulun seudun kil­pai­lu­valt­ti –laa­di­taan kattava listaus seu­dul­li­ses­ti tär­keis­tä elin­voi­ma­in­ves­toin­neis­ta ja tuetaan niitä.

12.04.2021 06:47
Tilaajille
Temmeksen ja Tyrnävän yhteiselon alkamisesta 20 vuotta – millaiset muistot kuntaliitosvaiheeseen on Temmeksen viimeisellä kunnanjohtajalla Raimo Ojanlatvalla?

Tem­mek­sen ja Tyr­nä­vän yh­teis­elon al­ka­mi­ses­ta 20 vuotta – mil­lai­set muistot kun­ta­lii­tos­vai­hee­seen on Tem­mek­sen vii­mei­sel­lä kun­nan­joh­ta­jal­la Raimo Ojan­lat­val­la?

12.03.2021 09:30
Tilaajille
Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmea kaupunginvaltuuston toiminta viime vuonna hävetti: "Poliittisen pelin alttarille uhrattiin aivan liikaa kaupungin kehittämisen luottamuspääomaa"
Kolumni

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmea kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­min­ta viime vuonna hä­vet­ti: "Po­liit­ti­sen pelin alt­ta­ril­le uh­rat­tiin aivan liikaa kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­sen luot­ta­mus­pääo­maa"

24.02.2021 06:00
Ladunturvajoukot huolehtivat talvisesta ulkoilureitistä yhteistyöllä – "Sekin on osa yhteisöllisyyttä, että tarkistan tilanteen, ja viestitän sille Oulussa töissä olevalle kaverille, että reitti ok, pääset jääteitse kotiin"

La­dun­tur­va­jou­kot huo­leh­ti­vat tal­vi­ses­ta ul­koi­lu­rei­tis­tä yh­teis­työl­lä – "Sekin on osa yh­tei­söl­li­syyt­tä, että tar­kis­tan ti­lan­teen, ja vies­ti­tän sille Oulussa töissä ole­val­le ka­ve­ril­le, että reitti ok, pääset jää­teit­se kotiin"

14.02.2021 15:00
Tilaajille
"Mennyt vuosi osoitti, kuinka tärkeä rooli seurakunnallamme alueen ihmisille on" – viestintäpäällikkö-Tuukka muistuttaa alkaneen vuoden olevan täynnä toivoa
Kolumni

"Mennyt vuosi osoit­ti, kuinka tärkeä rooli seu­ra­kun­nal­lam­me alueen ih­mi­sil­le on" – vies­tin­tä­pääl­lik­kö-Tuuk­ka muis­tut­taa al­ka­neen vuoden olevan täynnä toivoa

13.01.2021 06:01
Tilaajille