NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yrittäjyys
Kuukausi
13-vuotias kempeleläinen Elia ryhtyi kevytyrittäjäksi saadakseen kesätöitä – sähköruohonleikkuria varten hän neuvotteli kummeiltaan lainan

13-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Elia ryhtyi ke­vy­ty­rit­tä­jäk­si saa­dak­seen ke­sä­töi­tä – säh­kö­ruo­hon­leik­ku­ria varten hän neu­vot­te­li kum­meil­taan lainan

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Anu muistelee matkaansa kukkakaupan ovelta yrittäjyyteen
Kolumni

Anu muis­te­lee mat­kaan­sa kuk­ka­kau­pan ovelta yrit­tä­jyy­teen

16.05.2023 20:00
Tilaajille
Pialla, Mikalla, Marikalla ja Päivillä ei ideapankki tyhjene – Yrittäjäyhdistysten yhteistyö tarjoaa pienyrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ja oppia uutta

Pialla, Mi­kal­la, Ma­ri­kal­la ja Päi­vil­lä ei idea­pank­ki tyhjene – Yrit­tä­jä­yh­dis­tys­ten yh­teis­työ tarjoaa pien­yrit­tä­jil­le mah­dol­li­suuk­sia ver­kos­toi­tua ja oppia uutta

13.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingasta viedään kohta timoteitä Lähi-idän märehtijöille – uusia viljelijöitä toivotaan mukaan, sillä markkinat ovat jo olemassa

Li­min­gas­ta viedään kohta ti­mo­tei­tä Lä­hi-idän mä­reh­ti­jöil­le – uusia vil­je­li­jöi­tä toi­vo­taan mukaan, sillä mark­ki­nat ovat jo ole­mas­sa

07.05.2023 12:16 2
Tilaajille
Vanhemmat
Murre vetää edelleen keramiikassakin – liminkalaisen Tiinan uusin idea paljastetaan lauantaina

Murre vetää edel­leen ke­ra­mii­kas­sa­kin – li­min­ka­lai­sen Tiinan uusin idea pal­jas­te­taan lauan­tai­na

31.03.2023 18:00
Tilaajille
Limingan ja Kempeleen nuoret: nyt olisi tarjolla jopa 1 500 euroa hyvästä yritysideasta

Li­min­gan ja Kem­pe­leen nuoret: nyt olisi tar­jol­la jopa 1 500 euroa hyvästä yri­tys­ideas­ta

30.03.2023 15:00
Tilaajille
Metsäyrittäjä Heikki Ahola: "Suomessa ei saada elää kuin siat pellossa, mutta emme voi hoitaa koko maailmankaan ongelmia, eikä omaa taloutta saa uhrata"

Met­sä­yrit­tä­jä Heikki Ahola: "Suo­mes­sa ei saada elää kuin siat pel­los­sa, mutta emme voi hoitaa koko maail­man­kaan on­gel­mia, eikä omaa ta­lout­ta saa uhrata"

29.03.2023 18:00
Tilaajille
Oulunsalon kunnantalosta yritysten kohtaamispaikka – kaupan taustalla joukko eri alojen yrittäjiä

Ou­lun­sa­lon kun­nan­ta­los­ta yri­tys­ten koh­taa­mis­paik­ka – kaupan taus­tal­la joukko eri alojen yrit­tä­jiä

27.03.2023 11:38 1
Tilaajille
Juho rakentaa jäätelökioskinsa itse – uusin kioski aukeaa vapun tienoilla Limingan keskustassa

Juho ra­ken­taa jää­te­lö­kios­kin­sa itse – uusin kioski aukeaa vapun tie­noil­la Li­min­gan kes­kus­tas­sa

25.03.2023 11:00
Tilaajille
Santtu tiesi jo kahdeksasluokkalaisena haluavansa yrittäjäksi – nyt 22-vuotias eteläpohjalaismies on monialayrittäjä, joka ei pelkää virheiden tekemistä

Santtu tiesi jo kah­dek­sas­luok­ka­lai­se­na ha­lua­van­sa yrit­tä­jäk­si – nyt 22-vuo­tias ete­lä­poh­ja­lais­mies on mo­nia­lay­rit­tä­jä, joka ei pelkää vir­hei­den te­ke­mis­tä

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Taiteilijakaksikko yhdisti voimansa ja tekee korjaustöitä rekkojen paneeliverhoilusta jääkiekkokassien paikkaamiseen

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko yhdisti voi­man­sa ja tekee kor­jaus­töi­tä rek­ko­jen pa­nee­li­ver­hoi­lus­ta jää­kiek­ko­kas­sien paik­kaa­mi­seen

17.03.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Antti näkee huonekalutrendit aitiopaikalta – pähkinälevykin on tulossa takaisin keittiöön

Tyr­nä­vä­läi­nen Antti näkee huo­ne­ka­lu­tren­dit ai­tio­pai­kal­ta – päh­ki­nä­le­vy­kin on tulossa ta­kai­sin keit­tiöön

20.02.2023 06:00
Tilaajille
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Jalkojenhoitoa jo toisessa polvessa – kempeleläinen Anu nauttii työstään: "Tuntuu hyvälle, kun voi auttaa toista ja olla hyödyksi"

Jal­ko­jen­hoi­toa jo toi­ses­sa pol­ves­sa – kem­pe­le­läi­nen Anu nauttii työs­tään: "Tuntuu hy­väl­le, kun voi auttaa toista ja olla hyö­dyk­si"

14.01.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Arttu Hannula, 20, keksi tehdä rahaa lennättämällä minitrampoliinin avaruuteen – Toisella kerralla suunnitelmat olivat vieläkin hullumpia

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Arttu Han­nu­la, 20, keksi tehdä rahaa len­nät­tä­mäl­lä mi­ni­tram­po­lii­nin ava­ruu­teen – Toi­sel­la ker­ral­la suun­ni­tel­mat olivat vie­lä­kin hul­lum­pia

31.12.2022 15:00
Tilaajille
Nuori tyrnäväläinen yrittäjä Emmi Hannus kannustaa miettimään lisää vetovoimatekijöitä lakeuden matkailuun: "Olisihan se helpompi kehittää toimintaa, jos vieressä olisi tunturi tai järvi"

Nuori tyr­nä­vä­läi­nen yrit­tä­jä Emmi Hannus kan­nus­taa miet­ti­mään lisää ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä la­keu­den mat­kai­luun: "O­li­si­han se hel­pom­pi ke­hit­tää toi­min­taa, jos vie­res­sä olisi tunturi tai järvi"

27.11.2022 15:00
Tilaajille
"Kunnan potkittava pois isot lohkareet, yrittäjä potkii itse pienet kivet" – Mitä hailuotolaisyrittäjät toivovat elinkeinoyhtiöltä?

"Kunnan pot­kit­ta­va pois isot loh­ka­reet, yrit­tä­jä potkii itse pienet kivet" – Mitä hai­luo­to­lais­yrit­tä­jät toi­vo­vat elin­kei­noyh­tiöl­tä?

14.11.2022 06:01
Tilaajille
Muutama harppaus kotoa toimistolle – "Välillä käyn kahvilla tai lounaalla kotona tai kodin ulkopuolella". sanoo tuore yrittäjä Kai

Muutama harp­paus kotoa toi­mis­tol­le – "Vä­lil­lä käyn kah­vil­la tai lou­naal­la kotona tai kodin ul­ko­puo­lel­la". sanoo tuore yrit­tä­jä Kai

12.11.2022 11:00
Tilaajille
Ari on Lumijoen vuoden yrittäjä – "Jos henkilöstö voi hyvin, niin yritys voi hyvin"

Ari on Lu­mi­joen vuoden yrit­tä­jä – "Jos hen­ki­lös­tö voi hyvin, niin yritys voi hyvin"

10.11.2022 18:00
Tilaajille
Liminkalainen Pekka ryhtyi yrittäjäksi nuorena, kävi välillä palkollisena ja alkoi taas yrittämään – vaimokin on löytynyt yrittäjien joukosta

Li­min­ka­lai­nen Pekka ryhtyi yrit­tä­jäk­si nuo­re­na, kävi välillä pal­kol­li­se­na ja alkoi taas yrit­tä­mään – vai­mo­kin on löy­ty­nyt yrit­tä­jien jou­kos­ta

10.11.2022 11:01
Tilaajille