Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjyys
Kuukausi
"Siitä pankinjohtaja suutahti ja poistui ovet paukkuen", muistelee Raimo Utriainen – 40 vuoden yrittäjyyteen sopii 90-luvun alun lama ja pojan kanssa solmittu yhtiökumppanuus

"Siitä pan­kin­joh­ta­ja suu­tah­ti ja poistui ovet pauk­kuen", muis­te­lee Raimo Ut­riai­nen – 40 vuoden yrit­tä­jyy­teen sopii 90-lu­vun alun lama ja pojan kanssa sol­mit­tu yh­tiö­kump­pa­nuus

29.11.2023 18:00
Tilaajille
Alennustapahtuma on todellinen sysimusta viikko pienyrittäjille, kotimaisuudelle, vastuullisuudelle ja ekologisuudelle
Kolumni

Alen­nus­ta­pah­tu­ma on to­del­li­nen sy­si­mus­ta viikko pie­ny­rit­tä­jil­le, ko­ti­mai­suu­del­le, vas­tuul­li­suu­del­le ja eko­lo­gi­suu­del­le

28.11.2023 10:17
Tyrnävän vuoden yrittäjä Suvi luottaa elämään – tunnustus tuli pitkäjänteisestä ja idearikkaasta työstä lasten parissa

Tyr­nä­vän vuoden yrit­tä­jä Suvi luottaa elämään – tun­nus­tus tuli pit­kä­jän­tei­ses­tä ja idea­rik­kaas­ta työstä lasten parissa

24.11.2023 19:00
Tilaajille
Juho Saarela pokkasi Kempeleen yrittäjäpalkinnon – Vaatimattomassa vuokrahallissa syntynyt JS-Automoto tekee miljoonien liikevaihtoa

Juho Saarela pokkasi Kem­pe­leen yrit­tä­jä­pal­kin­non – Vaa­ti­mat­to­mas­sa vuok­ra­hal­lis­sa syn­ty­nyt JS-Au­to­mo­to tekee mil­joo­nien lii­ke­vaih­toa

21.11.2023 18:44
Tilaajille
Unelma Luotsihotellista muuttui selviytymistaisteluksi – Yli kolme vuotta sairaskohtauksensa jälkeen Timo muuttaa takaisin kotiin Annen luo

Unelma Luot­si­ho­tel­lis­ta muuttui sel­viy­ty­mis­tais­te­luk­si – Yli kolme vuotta sai­ras­koh­tauk­sen­sa jälkeen Timo muuttaa ta­kai­sin kotiin Annen luo

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleen kunta hakee ehdokkaita vuoden yksinyrittäjäksi – palkinto on jaettu aiemmin kuusi kertaa

Kem­pe­leen kunta hakee eh­dok­kai­ta vuoden yk­sin­yrit­tä­jäk­si – ­pal­kin­to on jaettu aiemmin kuusi kertaa

21.09.2023 09:00
Linnunradan tila on maakunnan vuoden maistuvin maaseutuyritys – "Kotimainen ruokatuotanto on lähellä sydäntä"

Lin­nun­ra­dan tila on maa­kun­nan vuoden mais­tu­vin maa­seu­tu­yri­tys – "Ko­ti­mai­nen ruo­ka­tuo­tan­to on lähellä sy­dän­tä"

19.09.2023 08:30
Lauttarannoilla palvelevien Ervastin veljesten Kaukon ja Joukon yrittäjätaival on jatkunut jo 50 vuotta – ja ehkä vähän ylikin

Laut­ta­ran­noil­la pal­ve­le­vien Er­vas­tin vel­jes­ten Kaukon ja Joukon yrit­tä­jä­tai­val on jat­ku­nut jo 50 vuotta – ja ehkä vähän ylikin

15.09.2023 11:00
Tilaajille
Liminkalaisen Heli Ojamaan yrityksessä syntyy 10 vauvaa neljässä vuodessa – Suomen kuntoutusyrittäjät ry:n mukaan perhevapaakorvauksen leikkaus olisi märkä rätti kasvoille

Li­min­ka­lai­sen Heli Ojamaan yri­tyk­ses­sä syntyy 10 vauvaa nel­jäs­sä vuo­des­sa – Suomen kun­tou­tus­yrit­tä­jät ry:n mukaan per­he­va­paa­kor­vauk­sen leik­kaus olisi märkä rätti kas­voil­le

06.09.2023 13:00 1
Oilin ja Ilpon yrittäjätaival jatkuu, vaikka eläkeikä on ohitettu aikaa sitten – "Onhan nuo 40 vuoden kotityöt tekemättä"

Oilin ja Ilpon yrit­tä­jä­tai­val jatkuu, vaikka elä­ke­ikä on ohi­tet­tu aikaa sitten – "On­han nuo 40 vuoden ko­ti­työt te­ke­mät­tä"

29.08.2023 18:00
Tilaajille
Hannu ja Sanna Korpela perustivat Hailuotoon ensin yhden kahvilan – 8 vuotta myöhemmin heillä on hallussaan Marjaniemen majoituspaikat ja ravintolat

Hannu ja Sanna Korpela pe­rus­ti­vat Hai­luo­toon ensin yhden kah­vi­lan – 8 vuotta myö­hem­min heillä on hal­lus­saan Mar­ja­nie­men ma­joi­tus­pai­kat ja ra­vin­to­lat

28.08.2023 13:01
Tilaajille
Kokkokankaan ja Ouluntullin kauppias Joonas luotsaa jatkossa myös Oulun Ritaharjun K-Supermarketia – eri yksiköitä on johdettavana syyskuusta alkaen neljä

Kok­ko­kan­kaan ja Ou­lun­tul­lin kaup­pias Joonas luotsaa jat­kos­sa myös Oulun Ri­ta­har­jun K-Su­per­mar­ke­tia – eri yk­si­köi­tä on joh­det­ta­va­na syys­kuus­ta alkaen neljä

07.08.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleläiselle Pikku Istanbulille löytyi jatkaja perhepiiristä – Ahmet ja Jasmin ovat työskennelleet pitseriassa jo yli kymmenen vuotta

Kem­pe­le­läi­sel­le Pikku Is­tan­bu­lil­le löytyi jatkaja per­he­pii­ris­tä – Ahmet ja Jasmin ovat työs­ken­nel­leet pit­se­rias­sa jo yli kym­me­nen vuotta

28.07.2023 06:01
Tilaajille
Lumijokinen Paju ryhtyi parikymppisenä luotsaamaan taksiyritystä – nyt hän johtaa seitsemän taksin yhtiötä, mutta ehtii välillä itsekin ratin taakse

Lu­mi­jo­ki­nen Paju ryhtyi pa­ri­kymp­pi­se­nä luot­saa­maan tak­si­yri­tys­tä – nyt hän johtaa seit­se­män taksin yh­tiö­tä, mutta ehtii välillä itsekin ratin taakse

17.07.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Altti kaataa pihapuut haastavista kohteista – aloitti yrittäjänä neljätoistavuotiaana

Katso video: Altti kaataa pi­ha­puut haas­ta­vis­ta koh­teis­ta – aloitti yrit­tä­jä­nä nel­jä­tois­ta­vuo­tiaa­na

10.07.2023 06:00
Tilaajille
Pasilta eivät ideat lopu – "Kaikki eivät ole toteuttamiskelpoisia, mutta tärkeintä on, että yrittää"

Pasilta eivät ideat lopu – "­Kaik­ki eivät ole to­teut­ta­mis­kel­poi­sia, mutta tär­kein­tä on, että yrit­tää"

17.06.2023 13:00
Tilaajille
13-vuotias kempeleläinen Elia ryhtyi kevytyrittäjäksi saadakseen kesätöitä – sähköruohonleikkuria varten hän neuvotteli kummeiltaan lainan

13-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Elia ryhtyi ke­vy­ty­rit­tä­jäk­si saa­dak­seen ke­sä­töi­tä – säh­kö­ruo­hon­leik­ku­ria varten hän neu­vot­te­li kum­meil­taan lainan

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Anu muistelee matkaansa kukkakaupan ovelta yrittäjyyteen
Kolumni

Anu muis­te­lee mat­kaan­sa kuk­ka­kau­pan ovelta yrit­tä­jyy­teen

16.05.2023 20:00
Tilaajille
Pialla, Mikalla, Marikalla ja Päivillä ei ideapankki tyhjene – Yrittäjäyhdistysten yhteistyö tarjoaa pienyrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ja oppia uutta

Pialla, Mi­kal­la, Ma­ri­kal­la ja Päi­vil­lä ei idea­pank­ki tyhjene – Yrit­tä­jä­yh­dis­tys­ten yh­teis­työ tarjoaa pien­yrit­tä­jil­le mah­dol­li­suuk­sia ver­kos­toi­tua ja oppia uutta

13.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingasta viedään kohta timoteitä Lähi-idän märehtijöille – uusia viljelijöitä toivotaan mukaan, sillä markkinat ovat jo olemassa

Li­min­gas­ta viedään kohta ti­mo­tei­tä Lä­hi-idän mä­reh­ti­jöil­le – uusia vil­je­li­jöi­tä toi­vo­taan mukaan, sillä mark­ki­nat ovat jo ole­mas­sa

07.05.2023 12:16 2
Tilaajille