Yrittäjyys
Vihikarin yritysalueen avajaisissa Kempeleen yrittäjämyönteisyys sai runsaasti kiitosta – "Täällä eivät päätökset jää byrokratian rattaisiin"

Vi­hi­ka­rin yri­tys­alueen ava­jai­sis­sa Kem­pe­leen yrit­tä­jä­myön­tei­syys sai run­saas­ti kii­tos­ta – "Täällä eivät pää­tök­set jää by­ro­kra­tian rat­tai­siin"

30.09.2022 18:00
Tilaajille
Kankea järjestelmä harvemmin muuttuu toimivaksi, kun monimutkaisuutta lisätään, tuumaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja lyttää yrittäjien eläkeuudistuksen
Kolumni

Kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään, tuumaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja lyttää yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen

13.09.2022 14:57
Jahotec hakee ympäristölupamuutosta, asukkaat taas huolissaan – yrittäjä sanoo hajujen pysyvän kurissa vastaanottohallin kattamisen myötä, vaikka jätemäärä kasvaisikin

Jahotec hakee ym­pä­ris­tö­lu­pa­muu­tos­ta, asuk­kaat taas huo­lis­saan – yrit­tä­jä sanoo hajujen pysyvän kurissa vas­taan­ot­to­hal­lin kat­ta­mi­sen myötä, vaikka jä­te­mää­rä kas­vai­si­kin

06.09.2022 11:00
Tilaajille
Kempeleläinen Anna-Kaisa perusti äitiysloman aikana yrityksen – "Tuotan liikkuvia kampaamo- ja hyvinvointipalveluita, jotka vien suoraan ihmisten koteihin tai vaikkapa palvelutaloihin"

Kem­pe­le­läi­nen An­na-Kai­sa perusti äi­tiys­lo­man aikana yri­tyk­sen – "Tuotan liik­ku­via kam­paa­mo- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta, jotka vien suoraan ih­mis­ten ko­tei­hin tai vaik­ka­pa pal­ve­lu­ta­loi­hin"

30.08.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleläinen Katja uskalsi hypätä remonttialan yrittäjäksi – "Teen työni niin, että se kelpaisi itsellenikin"

Kem­pe­le­läi­nen Katja uskalsi hypätä re­mont­ti­alan yrit­tä­jäk­si – "Teen työni niin, että se kel­pai­si it­sel­le­ni­kin"

29.08.2022 11:00
Tilaajille
Lumijoki – Arjen luksusta! Vaiko: Lumijoki – elämäsi mahdollistaja?
Kolumni

Lu­mi­jo­ki – Arjen luk­sus­ta! Vaiko: Lu­mi­jo­ki – elämäsi mah­dol­lis­ta­ja?

24.08.2022 06:00
"Tarve kuntosalille on ollut iso", toteaa Julia – Tyrnävälle perustettu tavallisen ihmisen kuntoilupaikka toivottaa tervetulleeksi kaikenlaiset hyvän olon tavoittelijat

"Tarve kun­to­sa­lil­le on ollut iso", toteaa Julia – Tyr­nä­väl­le pe­rus­tet­tu ta­val­li­sen ihmisen kun­toi­lu­paik­ka toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si kai­ken­lai­set hyvän olon ta­voit­te­li­jat

14.08.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Lasinpuhallus on vanha, mutta edelleen käytössä oleva lasinvalmistusmenetelmä – Kempeleläinen Seppo Karjalainen on yksi alan harvoista mestareista

Katso video: La­sin­pu­hal­lus on vanha, mutta edel­leen käy­tös­sä oleva la­sin­val­mis­tus­me­ne­tel­mä – Kem­pe­le­läi­nen Seppo Kar­ja­lai­nen on yksi alan har­vois­ta mes­ta­reis­ta

09.08.2022 18:00
Tilaajille
Yrittäjyyden harjoitteleminen lapsena tai nuorena ei tarkoita, että kaikista lopulta tulee yrittäjiä, mutta monet tärkeät taidot karttuvat
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyy­den har­joit­te­le­mi­nen lapsena tai nuorena ei tar­koi­ta, että kai­kis­ta lopulta tulee yrit­tä­jiä, mutta monet tärkeät taidot kart­tu­vat

06.07.2022 06:00
Tilaajille
Kestävän matkailun edistämispalkinto Oulunsaloon – Loihakassa koirat syövät paikallista ruokaa ja nukkuvat lähipellolta kerätyllä olkipedillä

Kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mis­pal­kin­to Ou­lun­sa­loon – Loi­ha­kas­sa koirat syövät pai­kal­lis­ta ruokaa ja nuk­ku­vat lä­hi­pel­lol­ta ke­rä­tyl­lä ol­ki­pe­dil­lä

29.06.2022 15:00
Tilaajille
Ossi ja Lauri huolehtivat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito leppäsavu – Hailuodossa haketetaan leppää Pohjois-Suomen tarpeisiin

Ossi ja Lauri huo­leh­ti­vat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito lep­pä­sa­vu – ­Hai­luo­dos­sa ha­ke­te­taan leppää Poh­jois-Suo­men tar­pei­siin

19.05.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävän Yrittäjät on sarjassaan maan paras paikallisyhdistys – "Tyrnävällä yrittäjät tukevat toisiaan ja ovat aidosta kiinnostuneita omasta kunnasta ja kuntalaisista"

Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät on sar­jas­saan maan paras pai­kal­lis­yh­dis­tys – "Tyr­nä­väl­lä yrit­tä­jät tukevat toi­siaan ja ovat aidosta kiin­nos­tu­nei­ta omasta kun­nas­ta ja kun­ta­lai­sis­ta"

23.04.2022 22:00
Tilaajille
”Limingassa on vakuuttava ja vaikuttava yrityspohja" – Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen tutustui liminkalaisyrityksiin

”Li­min­gas­sa on va­kuut­ta­va ja vai­kut­ta­va yri­tys­poh­ja" – Suomen Yrit­tä­jien Mikael Pen­ti­käi­nen tu­tus­tui li­min­ka­lais­yri­tyk­siin

21.04.2022 15:39
Tilaajille
Antti Sallinen on kuljettanut eläimiä työkseen jo lähes 30 vuotta – "Päivät venyvät pitkiksi ja ajoajan sekä riittävien lepoaikojen kanssa on oltava tarkkana"

Antti Sal­li­nen on kul­jet­ta­nut eläimiä työk­seen jo lähes 30 vuotta – "Päivät venyvät pit­kik­si ja ajoajan sekä riit­tä­vien le­po­ai­ko­jen kanssa on oltava tark­ka­na"

14.04.2022 11:16
Tilaajille
Tuntuu juhlavalta olla maanviljelijä, summaa lumijokinen Klaus Karjula – "Vaikka haasteet tuntuvat vain lisääntyvän eikä yrittäjyyden arki ole ollenkaan helpottunut, on tunne siitä vahvistunut, että maamme tarvitsee yrittäjiä"
Kolumni

Tuntuu juh­la­val­ta olla maan­vil­je­li­jä, summaa lu­mi­jo­ki­nen Klaus Karjula – "­Vaik­ka haas­teet tun­tu­vat vain li­sään­ty­vän eikä yrit­tä­jyy­den arki ole ol­len­kaan hel­pot­tu­nut, on tunne siitä vah­vis­tu­nut, että maamme tar­vit­see yrit­tä­jiä"

06.04.2022 07:00
Tilaajille
Kirsi avasi ekokampaamon Temmekselle – "Kun irtisanouduin, tuntui että kaikki mahdollisuudet ovat nyt auki"

Kirsi avasi eko­kam­paa­mon Tem­mek­sel­le – "Kun ir­ti­sa­nou­duin, tuntui että kaikki mah­dol­li­suu­det ovat nyt auki"

25.02.2022 06:00
Tilaajille
Katso video auraustraktorin kyydistä: Runsaiden lumisateiden myötä aurausurakoitsijoilla riittää työsarkaa – "En ymmärrä, miksi lumi menee ihmisillä tunteisiin"

Katso video au­raus­trak­to­rin kyy­dis­tä: Run­sai­den lu­mi­sa­tei­den myötä au­raus­ura­koit­si­joil­la riittää työ­sar­kaa – "En ym­mär­rä, miksi lumi menee ih­mi­sil­lä tun­tei­siin"

20.02.2022 18:00
Tilaajille
Lassen mukaan sarkaa on edelleen kynnettävänä, mútta Tyrnävällä henki on yrittämiseen kannustavaa ja tukevaa: "Menestyminen ja kasvu on kaikilla mielessä"
Kolumni

Lassen mukaan sarkaa on edel­leen kyn­net­tä­vä­nä, mútta Tyr­nä­väl­lä henki on yrit­tä­mi­seen kan­nus­ta­vaa ja tu­ke­vaa: "Me­nes­ty­mi­nen ja kasvu on kai­kil­la mie­les­sä"

09.02.2022 06:00
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00
Trendikkäin luksustuote arkeen on nyt ulkoporeallas –"Allas on myös sellainen, mihin ei tuoda puhelinta"

Tren­dik­käin luk­sus­tuo­te arkeen on nyt ul­ko­po­re­al­las –"Allas on myös sel­lai­nen, mihin ei tuoda pu­he­lin­ta"

04.02.2022 18:00
Tilaajille