Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yrittäjyys
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Jalkojenhoitoa jo toisessa polvessa – kempeleläinen Anu nauttii työstään: "Tuntuu hyvälle, kun voi auttaa toista ja olla hyödyksi"

Jal­ko­jen­hoi­toa jo toi­ses­sa pol­ves­sa – kem­pe­le­läi­nen Anu nauttii työs­tään: "Tuntuu hy­väl­le, kun voi auttaa toista ja olla hyö­dyk­si"

14.01.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Arttu Hannula, 20, keksi tehdä rahaa lennättämällä minitrampoliinin avaruuteen – Toisella kerralla suunnitelmat olivat vieläkin hullumpia

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Arttu Han­nu­la, 20, keksi tehdä rahaa len­nät­tä­mäl­lä mi­ni­tram­po­lii­nin ava­ruu­teen – Toi­sel­la ker­ral­la suun­ni­tel­mat olivat vie­lä­kin hul­lum­pia

31.12.2022 15:00
Tilaajille
Nuori tyrnäväläinen yrittäjä Emmi Hannus kannustaa miettimään lisää vetovoimatekijöitä lakeuden matkailuun: "Olisihan se helpompi kehittää toimintaa, jos vieressä olisi tunturi tai järvi"

Nuori tyr­nä­vä­läi­nen yrit­tä­jä Emmi Hannus kan­nus­taa miet­ti­mään lisää ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä la­keu­den mat­kai­luun: "O­li­si­han se hel­pom­pi ke­hit­tää toi­min­taa, jos vie­res­sä olisi tunturi tai järvi"

27.11.2022 15:00
Tilaajille
"Kunnan potkittava pois isot lohkareet, yrittäjä potkii itse pienet kivet" – Mitä hailuotolaisyrittäjät toivovat elinkeinoyhtiöltä?

"Kunnan pot­kit­ta­va pois isot loh­ka­reet, yrit­tä­jä potkii itse pienet kivet" – Mitä hai­luo­to­lais­yrit­tä­jät toi­vo­vat elin­kei­noyh­tiöl­tä?

14.11.2022 06:01
Tilaajille
Muutama harppaus kotoa toimistolle – "Välillä käyn kahvilla tai lounaalla kotona tai kodin ulkopuolella". sanoo tuore yrittäjä Kai

Muutama harp­paus kotoa toi­mis­tol­le – "Vä­lil­lä käyn kah­vil­la tai lou­naal­la kotona tai kodin ul­ko­puo­lel­la". sanoo tuore yrit­tä­jä Kai

12.11.2022 11:00
Tilaajille
Ari on Lumijoen vuoden yrittäjä – "Jos henkilöstö voi hyvin, niin yritys voi hyvin"

Ari on Lu­mi­joen vuoden yrit­tä­jä – "Jos hen­ki­lös­tö voi hyvin, niin yritys voi hyvin"

10.11.2022 18:00
Tilaajille
Liminkalainen Pekka ryhtyi yrittäjäksi nuorena, kävi välillä palkollisena ja alkoi taas yrittämään – vaimokin on löytynyt yrittäjien joukosta

Li­min­ka­lai­nen Pekka ryhtyi yrit­tä­jäk­si nuo­re­na, kävi välillä pal­kol­li­se­na ja alkoi taas yrit­tä­mään – vai­mo­kin on löy­ty­nyt yrit­tä­jien jou­kos­ta

10.11.2022 11:01
Tilaajille
Mitä tapahtui, kun asiakas juoksi pää kolmantena jalkana Maaritin parturituolista? – Liminkalaisyrittäjän vuosiin mahtuu monta mielenkiintoista tilannetta

Mitä ta­pah­tui, kun asiakas juoksi pää kol­man­te­na jalkana Maa­ri­tin par­tu­ri­tuo­lis­ta? – Li­min­ka­lais­yrit­tä­jän vuosiin mahtuu monta mie­len­kiin­tois­ta ti­lan­net­ta

10.11.2022 06:01
Tilaajille
Suomen Yrittäjien puheenjohtajana toimiva Petri pitää yrittäjiä vaikuttavana yhteisönä
Kolumni

Suomen Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na toimiva Petri pitää yrit­tä­jiä vai­kut­ta­va­na yh­tei­sö­nä

10.11.2022 06:00
Tilaajille
Liminka haluaa entistä paremmaksi paikaksi yrittää – yritysten määrä on jo tuplaantunut vajaassa kymmenessä vuodessa

Liminka haluaa entistä pa­rem­mak­si pai­kak­si yrittää – yri­tys­ten määrä on jo tup­laan­tu­nut va­jaas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Vastuullisuusesti toimiminen ei ole vain sädekehän kiilloiusta, muistuttaa Limingan Yrittäjien puheenjohtaja
Kolumni

Vas­tuul­li­suu­ses­ti toi­mi­mi­nen ei ole vain sä­de­ke­hän kiil­loius­ta, muis­tut­taa Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Pienestä liminkalaisyrityksestä valtakunnalliseksi toimijaksi: "Jotta kehittyisi, on kasvettava", sanoo tilitoimisto Mandaatin toimitusjohtaja Markku Ahola

Pie­nes­tä li­min­ka­lais­yri­tyk­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sek­si toi­mi­jak­si: "Jotta ke­hit­tyi­si, on kas­vet­ta­va", sanoo ti­li­toi­mis­to Man­daa­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Ahola

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Limingan autopiste avasi ovensa – yrittäjä Timo Pyykkönen uskoo lakeuden alueen vetovoimaan ja kasvuun

Li­min­gan au­to­pis­te avasi ovensa – yrit­tä­jä Timo Pyyk­kö­nen uskoo la­keu­den alueen ve­to­voi­maan ja kasvuun

29.10.2022 06:01
Tilaajille
Oulunsalossa paikallisuus on valttia ja yhteistyö toimii – lähes ainoa harminaihe on liikepaikkojen vähyys

Ou­lun­sa­los­sa pai­kal­li­suus on valttia ja yh­teis­työ toimii – lähes ainoa har­min­ai­he on lii­ke­paik­ko­jen vähyys

27.10.2022 18:00
Tilaajille
Ville haluaa nähdä lakeudella kätensä jäljen – liminkalaisyrittäjä perusti arkkitehtisuunnittelutoimiston

Ville haluaa nähdä la­keu­del­la kätensä jäljen – ­li­min­ka­lai­sy­rit­tä­jä perusti ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lu­toi­mis­ton

27.10.2022 17:33
Tilaajille
Palvelua syrjäseudun asukkaiden tarpeisiin: "Paljon puuttuisi, jos kävisi pelkästään puhdistamon korjaamassa tai huoltamassa, eikä näkisi ketään missään."

Pal­ve­lua syr­jä­seu­dun asuk­kai­den tar­pei­siin: "Paljon puut­tui­si, jos kävisi pel­käs­tään puh­dis­ta­mon kor­jaa­mas­sa tai huol­ta­mas­sa, eikä näkisi ketään mis­sään."

25.10.2022 15:00
Tilaajille
Yritysten tilaratkaisut, sijoittuminen ja vetovoimatekijät puhuttivat yrittäjiä ja päättäjiä Tyrnävällä – "Turbulenssissa olevien yrittäjien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asiasta: kunnan elinkeinopolitiikasta"

Yri­tys­ten ti­la­rat­kai­sut, si­joit­tu­mi­nen ja ve­to­voi­ma­te­ki­jät pu­hut­ti­vat yrit­tä­jiä ja päät­tä­jiä Tyr­nä­väl­lä – "Tur­bu­lens­sis­sa olevien yrit­tä­jien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asias­ta: kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta"

14.10.2022 09:14
Tilaajille
Vihikarin yritysalueen avajaisissa Kempeleen yrittäjämyönteisyys sai runsaasti kiitosta – "Täällä eivät päätökset jää byrokratian rattaisiin"

Vi­hi­ka­rin yri­tys­alueen ava­jai­sis­sa Kem­pe­leen yrit­tä­jä­myön­tei­syys sai run­saas­ti kii­tos­ta – "Täällä eivät pää­tök­set jää by­ro­kra­tian rat­tai­siin"

30.09.2022 18:00
Tilaajille
Kankea järjestelmä harvemmin muuttuu toimivaksi, kun monimutkaisuutta lisätään, tuumaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja lyttää yrittäjien eläkeuudistuksen
Kolumni

Kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään, tuumaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja lyttää yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen

13.09.2022 14:57