Yrittäjyys
Kuukausi

Yri­tys­toi­min­ta lok­sah­ti osaksi arjen pa­la­pe­liä

10.07.2021 10:08
Tilaajille

Ke­tun­maan toi­min­ta­puis­toa ra­ken­ne­taan jälleen –  Markku Nik­ka­sen ideoi­ma­han­ke oli jäissä vuoden päivät tuu­li­voi­man takia

08.07.2021 11:01
Tilaajille

Samuli ja Akseli ha­lua­vat suo­ma­lai­sil­le pa­rem­mat löylyt – kiuas­ki­vet vaih­tu­vat ja saunat puh­dis­tu­vat nyt 4H-yri­tyk­se­nä, mutta syk­syl­lä he pe­rus­ta­vat osa­ke­yh­tiön

27.06.2021 19:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läis­yri­tys avasi yli 70 mat­ka­par­kin ver­kos­ton Suomeen – ka­ra­vaa­na­reil­le on tar­jol­la aluksi reilut 450 yk­sit­täis­tä parkkia

21.06.2021 07:04
Vanhemmat

Nuori ou­lun­sa­lo­lais­yrit­tä­jä Juuso Taskila kas­vat­ti pe­su­ri­vuok­rauk­sen val­ta­kun­nal­li­sek­si bis­nek­sek­si – "Te­ke­mi­sen kautta on ainut tapa oppia yrit­tä­jyyt­tä"

20.06.2021 06:30
Kolumni

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille

Nyt on pyö­räi­li­jöil­le munkkia tar­jol­la – Pytky Cafe siirtyi Syöt­teen rin­tees­tä Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin ja tuo kuu­lui­sat herkut mu­ka­naan

03.06.2021 06:00
Tilaajille

Tem­mek­sel­le lisää kuhinaa – Myl­lää­mön Minna aikoo avata voh­ve­li­te­ras­sin ja toivoo torin täyt­ty­vän ke­säi­ses­tä mark­ki­na­mei­nin­gis­tä to­ri­kaup­piai­neen ja jää­te­lön­myy­ji­neen

27.05.2021 12:22
Tilaajille
Kolumni

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen Ef­fi­cient Network Partner Oy pal­kit­tiin hyvästä hal­li­tus­työs­tä – "Se on ke­hit­ty­nyt koko ajan oikeaan suun­taan ja on ak­tii­vis­ta ja tu­los­ha­kuis­ta"

18.05.2021 08:02

Li­min­ka­lai­nen ko­ne­yrit­tä­jä Sakari Luu­ki­nen on isänsä ja iso­isän­sä ja­lan­jäl­jis­sä: "Aina sitä on ojia kai­vet­tu ja kun ei muuta osaa tehdä, niin lopulta piti pistää oma yritys pys­tyyn"

08.05.2021 09:00
Tilaajille

Yri­tys­ky­läs­sä opitaan työ­elä­mä- ja ta­lous­tai­to­ja itse te­ke­mäl­lä: "Ta­voi­tam­me vuo­sit­tain 99 pro­sent­tia maa­kun­tam­me kuu­tos­luok­ka­lai­sis­ta."

07.05.2021 11:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jien osaa­mis­ta tar­vi­taan kuntien val­tuus­toi­hin – Yrit­tä­jien mukaan ot­ta­mi­nen han­kin­to­jen val­mis­te­luun mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lu­jen kautta on erin­omai­nen tapa saada kunnan kan­nal­ta par­hai­ta tar­jouk­sia.

26.04.2021 16:03
Tilaajille

Hai­luo­don Panimo hyö­dyn­tää ensi vuonna bio­kaa­sua – noin 200 000 euron bio­kaa­su­lai­tos­in­ves­toin­ti syntyy yh­teis­työs­sä Iljanan mai­to­ti­lan kanssa

22.04.2021 13:00
Tilaajille

JYSK avaa uuden myy­mä­län Zep­pe­li­nis­sä elo­kuus­sa – "Rek­ry­toim­me par­hail­lam­me hen­ki­lö­kun­taa"

19.04.2021 13:42

Pit­se­rian paikka on tuttu, mutta nimi vaihtui Me­ri­tak­si – Lu­mi­joen uusi yrit­tä­jä Basri Gashi on kokenut kokki, joka myi Pu­das­jär­vel­lä si­jain­neen pit­se­rian­sa pääs­täk­seen lä­hem­mäs kotia

15.04.2021 13:15
Tilaajille

Vä­li­pa­la­idea etä­työ­läis­ten arkea hel­pot­ta­maan kantoi huh­ti­kuus­sa pi­det­tä­vään fi­naa­liin asti – Pa­la­ve­li NY on pe­rus­kou­lu­jen paras nuori yritys poh­joi­ses­sa

15.04.2021 13:01
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen Ve­li-Mat­ti Vä­li­kan­gas tietää, että yri­tys­elä­mäs­sä aut­ta­vat laajat ver­kos­tot ja pitkät asiak­kuus­suh­teet, mutta myös sat­tu­mal­la on si­jan­sa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

13.04.2021 19:00
Tilaajille

Li­min­ka­lai­ses­ta Hei­nä­tu­kus­ta lähtee postin mukana paaleja jo liki 300:lle va­ki­asiak­kaal­le eri puo­lil­le Suomea – Antin kan­nat­ta­va bis­nes­idea syntyi hei­nä­paa­lien kes­kel­lä

09.04.2021 19:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Johanna Kont­ti­la val­men­taa ur­hei­li­joi­den psyy­ket­tä: "Kyse on kog­ni­tii­vis­ten tai­to­jen sys­te­maat­ti­ses­ta ke­hit­tä­mi­ses­tä, ta­voit­tee­na on ma­dal­taa har­joit­te­lun ja kil­pai­lun välistä ra­ja-ai­taa"

27.03.2021 15:00
Tilaajille