Lukijalta
”Kannanhoidollinen metsästäminen” on herkullinen politikoinnin aihe, jolla patsastellaan, kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

”Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tä­mi­nen” on her­kul­li­nen po­li­ti­koin­nin aihe, jolla pat­sas­tel­laan, kir­joit­taa Heidi

28.06.2022 14:33
Tilaajille
Ei vihasta laulujoutsenta kohtaan, vaan rakkaudesta luonnon monimuotoisuuteen, kirjoittaa Ville ja sallisi laulujoutsenen metsästyksen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vihasta lau­lu­jout­sen­ta koh­taan, vaan rak­kau­des­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen, kir­joit­taa Ville ja sallisi lau­lu­jout­se­nen met­säs­tyk­sen

22.06.2022 21:16
Tilaajille
Lukijalta: Limingan kesäteatterikausi on avattu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Li­min­gan ke­sä­teat­te­ri­kau­si on avattu

18.06.2022 20:21
"Mahdollisen koiraveron tuoton kohdentaminen ainoastaan vanhusten hyväksi syrjisi lapsiperheitä, köyhiä, työttömiä, sairaita ja aivan kaikkia heikommassa asemassa olevia, kirjoittaa Heidi ja julistaa kateuden verolle pantavaksi
Mielipidekirjoitus

"Mah­dol­li­sen koi­ra­ve­ron tuoton koh­den­ta­mi­nen ai­noas­taan van­hus­ten hyväksi syrjisi lap­si­per­hei­tä, köyhiä, työt­tö­miä, sai­rai­ta ja aivan kaikkia hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevia, kir­joit­taa Heidi ja ju­lis­taa ka­teu­den verolle pan­ta­vak­si

12.05.2022 06:00
Tilaajille
Isos-koulutus on kirkon hittituote, sanoo Kirsi ja muistuttaa muitakin tästä tärkeästä palapelin osasesta
Mielipidekirjoitus

Isos-kou­lu­tus on kirkon hit­ti­tuo­te, sanoo Kirsi ja muis­tut­taa mui­ta­kin tästä tär­keäs­tä pa­la­pe­lin osa­ses­ta

11.05.2022 13:46
Tilaajille
Näkyvyyttä kirkolle lintujen elinympäristön kustannuksella – Eikö Kempeleen seurakunnalla ole ympäristöohjelmaa, kysyy Satu
Mielipidekirjoitus

Nä­ky­vyyt­tä kir­kol­le lin­tu­jen elin­ym­pä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la – Eikö Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la ole ym­pä­ris­töoh­jel­maa, kysyy Satu

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Miten sinun vapunviettosi sujuu? Lähetä kuva, niin julkaisemme sen verkkosivuillamme!

Miten sinun va­pun­viet­to­si sujuu? Lähetä kuva, niin jul­kai­sem­me sen verk­ko­si­vuil­lam­me!

30.04.2022 13:12
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

04.04.2022 09:16
Tilaajille
Kun Saara voitti arpajaisissa maailmanympärysmatkan
Mielipidekirjoitus

Kun Saara voitti ar­pa­jai­sis­sa maail­man­ym­pä­rys­mat­kan

01.04.2022 06:00
Tilaajille
"Venäjän hyökkäys Ukrainaan on viimein avannut sokeimmatkin silmät sodan kauhuille", kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

"Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan on viimein avannut so­keim­mat­kin silmät sodan kau­huil­le", kir­joit­taa Heidi

29.03.2022 15:31
Tilaajille
Maijan lapsuusmuisto maitolavasta: Sukulaisten isä seurasi maitolavalta huuliharppua soitellen, kuinka väkeä tuli juhannusjuhliin Vihiluotoon
Mielipidekirjoitus

Maijan lap­suus­muis­to mai­to­la­vas­ta: Su­ku­lais­ten isä seurasi mai­to­la­val­ta huu­li­harp­pua soi­tel­len, kuinka väkeä tuli ju­han­nus­juh­liin Vi­hi­luo­toon

09.02.2022 14:20
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kont­ti­sen pappa oli mahtava pappa, muis­te­lee Ari

09.02.2022 06:00
Vilho Lampi pelasti Violan ja Päiviön, muistelee Kaarina Matinolli 30-luvun tapahtumia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vilho Lampi pelasti Violan ja Päi­viön, muis­te­lee Kaarina Ma­ti­nol­li 30-lu­vun ta­pah­tu­mia

26.01.2022 06:00
Tilaajille
"Mielestäni kunnan ei tulisi sortua halpamaiseen tavallisten ihmisten polkemiseen käyttämällä etuosto-oikeutta tai pakkolunastusta", kirjoittaa liminkalainen Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mie­les­tä­ni kunnan ei tulisi sortua hal­pa­mai­seen ta­val­lis­ten ih­mis­ten pol­ke­mi­seen käyt­tä­mäl­lä etu­os­to-oi­keut­ta tai pak­ko­lu­nas­tus­ta", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Tuomas Okkonen

25.01.2022 15:06 1
Tilaajille
Ari muistelee 80-luvun Kaalihakkuri-Ladaa ja Siperianmersua, joka kulki jopa 125 kilometriä tunnissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ari muis­te­lee 80-lu­vun Kaa­li­hak­ku­ri-La­daa ja Si­pe­rian­mer­sua, joka kulki jopa 125 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Pelastusjohtajat muistuttavat, että pelastustoimi on osa hyvinvointialuetta: "Pelastustoimesta kysytään monesti epäoleellisia asioita varsinaisten palvelujen kannalta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­joh­ta­jat muis­tut­ta­vat, että pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­tia­luet­ta: "Pe­las­tus­toi­mes­ta ky­sy­tään monesti epä­oleel­li­sia asioita var­si­nais­ten pal­ve­lu­jen kan­nal­ta"

14.01.2022 12:38
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamo kävisi malliksi koko hyvinvointialueelle – Kokoomuksen tavoitteena on hyvinvoiva ihminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo kävisi mal­lik­si koko hy­vin­voin­ti­alueel­le – Ko­koo­muk­sen ta­voit­tee­na on hy­vin­voi­va ihminen

14.01.2022 12:00
Tilaajille
Vaalipostia: Erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden osaamista tulee hyödyntää terveyskeskuksissa jalkauttamalla erikoissairaanhoitoa perustasolle

Vaa­li­pos­tia: Eri­kois­sai­raan­hoi­don asian­tun­ti­joi­den osaa­mis­ta tulee hyö­dyn­tää ter­veys­kes­kuk­sis­sa jal­kaut­ta­mal­la eri­kois­sai­raan­hoi­toa pe­rus­ta­sol­le

31.12.2021 11:01
Lemmikki, kissankello, ruusu - Marjatta kertoo suhteestaan kukkiin ja kotiseutuun
Mielipidekirjoitus

Lem­mik­ki, kis­san­kel­lo, ruusu - Mar­jat­ta kertoo suh­tees­taan kukkiin ja ko­ti­seu­tuun

23.12.2021 20:20
Lähipalvelut on saatava sujuvasti ja nopeasti
Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut on saatava su­ju­vas­ti ja no­peas­ti

23.12.2021 20:23