Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Susi lam­mas­ten vaat­teis­sa: Hir­vit­tä­vää eläin­rääk­käys­tä, kau­his­te­lee Nik­ki­län Matti

26.08.2021 16:44
Mielipidekirjoitus

Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun vuosien 1973–1979 luokka koolla - vii­mei­ses­tä ko­koon­tu­mi­ses­ta on kulunut yli 40 vuotta

26.08.2021 16:43
Mielipidekirjoitus

Kirkon kukka on kliivia – Ilkka ja Helena saivat kauniin ter­veh­dyk­sen Li­min­gas­ta

10.08.2021 16:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laa­ti­kai­sen Toivo Tyr­nä­väl­tä runoili hel­le­sääs­tä

14.07.2021 09:10
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Matti Nik­ki­län mie­les­tä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten va­pau­tu­mi­nen näkyy ka­duil­la – ­Kau­pun­geis­sa meno on sii­vo­ton­ta, kun roskat jä­te­tään muiden ke­rät­tä­vik­si

09.07.2021 06:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­lu­teol­li­suu­den ei tar­vit­se jäädä raa­ka-ai­ne pulaan, muis­tut­taa Veli Poh­jo­nen – ­Ham­pus­ta saa kuitua teol­li­suu­den tar­pei­siin

07.07.2021 12:53
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Veeran baa­ris­sa pu­li­vei­vat­tiin – Ja kyllä siellä nai­sia­kin näkyi, tietää Heimo Vä­hä­met­sä kertoa

01.07.2021 14:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­täi­sin­kö itseäni kun­ta­vaa­leis­sa? - Minna Huu­sa­ril­le neljä vuotta val­tuus­tos­sa on vain li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta kohtaan

03.06.2021 06:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uintia ja luis­te­lua Tyr­nä­väl­lä – Hyvä hanke ja aloite Tyr­nä­vän Ko­koo­muk­sen eh­dok­kai­den mie­les­tä, mutta antaako kunnan ta­lous­ti­lan­ne mah­dol­li­suu­den isoon in­ves­toin­tiin lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa?

31.05.2021 13:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hä­osai­sis­ta on vä­li­tet­tä­vä - Jouko Etelän mukaan köyhyys ei ole ai­noas­taan rahan puu­tet­ta, vaan se on myös sai­raut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä

22.05.2021 07:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei­ja-Lee­na Kär­ki­maa ih­met­te­lee, tu­hoaa­ko vihreä ideo­lo­gia ta­lout­ta: "Suo­ma­lai­sen turpeen korvaa fos­sii­li­nen ki­vi­hii­li, ul­ko­mai­nen hake tai jopa ruot­sa­lai­nen turve."

21.05.2021 06:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta" - Krisse Lampi kan­nat­taa avointa tie­dot­ta­mis­ta

20.05.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­ta­lon Jussin mie­les­tä tien tehtävä on yh­dis­tää, eikä erottaa - Ohi­tus­tie Tem­mek­sel­le olisi aito vaih­to­eh­to

19.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Tyr­nä­vän ko­koo­mus­eh­dok­kaat vas­taa­vat Juhanin ky­sy­myk­siin: "Kunnan on tehtävä kaikki voi­ta­va, että ne­los­tien linjaus siirtyy ohi­tus­tiek­si Tem­mek­sen itä­puo­lel­le."

12.05.2021 10:06
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vihreää rea­lis­mia – Li­min­gan Vihreä val­tuus­to­ryh­mä vastaa Kes­kus­tan Li­min­gan kun­nal­lis­jär­jes­tön mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen: "Kat­seen pitäisi olla jäl­leen­ra­ken­ta­mi­ses­sa eikä ha­jot­ta­mi­ses­sa"

12.05.2021 15:21
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Pai­kal­lis­ju­na kär­ki­hank­keek­si Oulun seu­dul­la, al­le­vii­vaa Minna: "Mikäli useampi perhe voisi luopua toi­ses­ta au­tos­ta, perheen os­to­voi­ma li­sään­tyi­si ja he voi­si­vat käyttää enemmän rahaa myös pai­kal­li­siin pal­ve­lui­hin"

12.05.2021 09:54 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Arton mie­les­tä EU-jä­se­nyys on ollut ja on meille ka­tast­ro­faa­li­nen: "Yk­si­kään puolue ei aja EU eroa tällä het­kel­lä, joka on todella harmi"

12.05.2021 09:54
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Suo­si­kaa ko­ti­mais­ta lä­hi­ruo­kaa ja yh­teis­tä aikaa ruo­kai­luun, ke­hot­ta­vat Pasi ja Tarmo

21.04.2021 14:17
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Val­tuu­tet­tu Esa Saa­re­la: Ne­los­tien ny­ky­lin­jaus uhka Tem­mek­sel­le ja Tyr­nä­väl­le – "En­ti­sen ne­los­tien rau­hoit­tu­mi­nen ky­lä­rai­tik­si, no­peam­pi yhteys Ouluun, vie­hät­tä­vä ky­lä­mil­jöö sekä tem­mes­läi­nen kuulu yh­teis­hen­ki, ovat ne ai­nek­set, joilla pe­rin­tei­käs Temmes lähtee asu­kas­lu­vul­taan uuteen kas­vuun"

21.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuomas kir­joit­taa Eu­roo­pan vaaran vii­kois­ta: "Vuosi 2021 muis­tut­taa monelta osin vuotta 1939. Maail­mal­la jän­nit­teet ovat nous­seet suu­rek­si ja sota voi alkaa; vaikka vain va­hin­gos­ta"

21.04.2021 06:00
Tilaajille