Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Ilmastopaneelin puheenjohtajalta terveiset kansanedustaja Juha Pylväälle: "Ilmastopaneelin tehtävät on määritelty ilmastolaissa, jota Pylväs on ollut mukana säätämässä. Paneelin lakisääteinen työ perustuu tieteeseen, ei ideologiaan."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­ta ter­vei­set kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: "Il­mas­to­pa­nee­lin teh­tä­vät on mää­ri­tel­ty il­mas­to­lais­sa, jota Pylväs on ollut mukana sää­tä­mäs­sä. Pa­nee­lin la­ki­sää­tei­nen työ pe­rus­tuu tie­tee­seen, ei ideo­lo­giaan."

14.01.2023 20:53
Professori kritisoi kansanedustaja Pylvään ilmastokannanottoja: "On kestämätöntä, että valtakunnan tasolla päättävässä asemassa oleva henkilö levittää tämän kaliiperin disinformaatiota"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­fes­so­ri kri­ti­soi kan­san­edus­ta­ja Pylvään il­mas­to­kan­na­not­to­ja: "On kes­tä­mä­tön­tä, että val­ta­kun­nan tasolla päät­tä­väs­sä ase­mas­sa oleva henkilö le­vit­tää tämän ka­lii­pe­rin di­sin­for­maa­tio­ta"

11.01.2023 09:26
Kävely kuuluu kävelyreitille ja hiihto hiihtoladuille, tähdentää Veikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kävely kuuluu kä­ve­ly­rei­til­le ja hiihto hiih­to­la­duil­le, täh­den­tää Veikko

07.12.2022 15:29
Tilaajille
Voisiko Kempeleestä tulla tulevaisuudessa ikäystävällinen kunta, kysyvät eläkeläiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko Kem­pe­lees­tä tulla tu­le­vai­suu­des­sa ikä­ys­tä­väl­li­nen kunta, kysyvät elä­ke­läi­set

30.11.2022 06:00
Tilaajille
"Teemme päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jotta kunnan asioiden seuraaminen olisi helpompaa", kirjoittavat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Teemme pää­tök­sen­teos­ta entistä lä­pi­nä­ky­väm­pää, jotta kunnan asioi­den seu­raa­mi­nen olisi hel­pom­paa", kir­joit­ta­vat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula

29.11.2022 12:49
Tilaajille
Tapani hoksauttaa, että Temmesjoen ja Liminganjoen kunnostamisia on tehty, mutta Tyrnävänjoen ja Ängeslevänjoen kohdalla niin ei ole tapahtunut – "Tervetuloa Markkuulle päättämään tärkeistä asioista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tapani hok­saut­taa, että Tem­mes­joen ja Li­min­gan­joen kun­nos­ta­mi­sia on tehty, mutta Tyr­nä­vän­joen ja Än­ges­le­vän­joen koh­dal­la niin ei ole ta­pah­tu­nut – "Ter­ve­tu­loa Mark­kuul­le päät­tä­mään tär­keis­tä asiois­ta"

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Monimuotoisuutta edistetään parhaiten vapaaehtoisin kannustein ja kansallisella liikkumavaralla, ei EU:n ennallistamisasetuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta: Mo­ni­muo­toi­suut­ta edis­te­tään par­hai­ten va­paa­eh­toi­sin kan­nus­tein ja kan­sal­li­sel­la liik­ku­ma­va­ral­la, ei EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sel­la

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Lääkkeiden väärinkäyttö on usein harkittua, mutta se voi olla myös harkitsematonta ja tapahtua vahingossa, muistutetaan ehkäisevästä päihdetyöstä EHYT ry:stä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lääk­kei­den vää­rin­käyt­tö on usein har­kit­tua, mutta se voi olla myös har­kit­se­ma­ton­ta ja ta­pah­tua va­hin­gos­sa, muis­tu­te­taan eh­käi­se­väs­tä päih­de­työs­tä EHYT ry:stä

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Turvallinen Suomi on meidän kaikkien toive – olisiko aika lopettaa hyssyttely, kysyvät perussuomalaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen Suomi on meidän kaik­kien toive – olisiko aika lo­pet­taa hys­syt­te­ly, kysyvät pe­rus­suo­ma­lai­set

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Luottamushenkilöt tärkeässä roolissa myös seurakunnissa, muistuttaa Suvi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus­hen­ki­löt tär­keäs­sä roo­lis­sa myös seu­ra­kun­nis­sa, muis­tut­taa Suvi

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Vilin ja isän susikeskustelu, versio 2.0: "Isä, onko vaari vähän höppönä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vilin ja isän su­si­kes­kus­te­lu, versio 2.0: "Isä, onko vaari vähän höp­pö­nä?"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
EU:n susidirektiivi ei ole tätä päivää – susiarviointia lakeudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n su­si­di­rek­tii­vi ei ole tätä päivää – su­si­ar­vioin­tia la­keu­del­la

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Asenteiden periyttäminen sukupolvelta toiselle mietityttää Heidiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asen­tei­den pe­riyt­tä­mi­nen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le mie­ti­tyt­tää Heidiä

09.11.2022 06:00
Tilaajille
”Kannanhoidollinen metsästäminen” on herkullinen politikoinnin aihe, jolla patsastellaan, kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

”Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tä­mi­nen” on her­kul­li­nen po­li­ti­koin­nin aihe, jolla pat­sas­tel­laan, kir­joit­taa Heidi

28.06.2022 14:33
Tilaajille
Ei vihasta laulujoutsenta kohtaan, vaan rakkaudesta luonnon monimuotoisuuteen, kirjoittaa Ville ja sallisi laulujoutsenen metsästyksen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vihasta lau­lu­jout­sen­ta koh­taan, vaan rak­kau­des­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen, kir­joit­taa Ville ja sallisi lau­lu­jout­se­nen met­säs­tyk­sen

22.06.2022 21:16
Tilaajille
Lukijalta: Limingan kesäteatterikausi on avattu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Li­min­gan ke­sä­teat­te­ri­kau­si on avattu

18.06.2022 20:21
"Mahdollisen koiraveron tuoton kohdentaminen ainoastaan vanhusten hyväksi syrjisi lapsiperheitä, köyhiä, työttömiä, sairaita ja aivan kaikkia heikommassa asemassa olevia, kirjoittaa Heidi ja julistaa kateuden verolle pantavaksi
Mielipidekirjoitus

"Mah­dol­li­sen koi­ra­ve­ron tuoton koh­den­ta­mi­nen ai­noas­taan van­hus­ten hyväksi syrjisi lap­si­per­hei­tä, köyhiä, työt­tö­miä, sai­rai­ta ja aivan kaikkia hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevia, kir­joit­taa Heidi ja ju­lis­taa ka­teu­den verolle pan­ta­vak­si

12.05.2022 06:00
Tilaajille
Isos-koulutus on kirkon hittituote, sanoo Kirsi ja muistuttaa muitakin tästä tärkeästä palapelin osasesta
Mielipidekirjoitus

Isos-kou­lu­tus on kirkon hit­ti­tuo­te, sanoo Kirsi ja muis­tut­taa mui­ta­kin tästä tär­keäs­tä pa­la­pe­lin osa­ses­ta

11.05.2022 13:46
Tilaajille
Näkyvyyttä kirkolle lintujen elinympäristön kustannuksella – Eikö Kempeleen seurakunnalla ole ympäristöohjelmaa, kysyy Satu
Mielipidekirjoitus

Nä­ky­vyyt­tä kir­kol­le lin­tu­jen elin­ym­pä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la – Eikö Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la ole ym­pä­ris­töoh­jel­maa, kysyy Satu

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Miten sinun vapunviettosi sujuu? Lähetä kuva, niin julkaisemme sen verkkosivuillamme!

Miten sinun va­pun­viet­to­si sujuu? Lähetä kuva, niin jul­kai­sem­me sen verk­ko­si­vuil­lam­me!

30.04.2022 13:12