Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Yritykset
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 15:00
Tilaajille
Suomalaisten pyöräilyinto ei ole hidastumassa – osassa pyörämalleissa on edelleen saatavuusongelmia ja sähköavusteisia pyöriäkin hankittaisiin enemmän, jos niitä olisi paremmin saatavilla

Suo­ma­lais­ten pyö­räi­ly­in­to ei ole hi­das­tu­mas­sa – osassa pyö­rä­mal­leis­sa on edel­leen saa­ta­vuus­on­gel­mia ja säh­kö­avus­tei­sia pyö­riä­kin han­kit­tai­siin enem­män, jos niitä olisi pa­rem­min saa­ta­vil­la

03.08.2022 18:00
Tilaajille
Lumijokislähtöisten Marttiloiden naistenvaateliikkeestä löytyy myös miesparkki – kolmikolla on luja usko kivijalkaliikkeisiin

Lu­mi­jo­kis­läh­töis­ten Mart­ti­loi­den nais­ten­vaa­te­liik­kees­tä löytyy myös mies­park­ki – kol­mi­kol­la on luja usko ki­vi­jal­ka­liik­kei­siin

25.07.2022 18:01
Tilaajille
Juliuksen työpäivässä tuoksahtaa wunderbaum ja jäte – "Aika nopeasti hajuun tottuu"

Ju­liuk­sen työ­päi­väs­sä tuok­sah­taa wun­der­baum ja jäte – "Aika no­peas­ti hajuun tottuu"

13.07.2022 18:00
Tilaajille
Temmes tahtoo liikekeskuksen – Kyläläiset ovat selvitelleet mahdollisia toimijoita ja tonttikin olisi jo valmiina, kunhan kunta vain ostaisi ja kaavoittaisi sen

Temmes tahtoo lii­ke­kes­kuk­sen – Ky­lä­läi­set ovat sel­vi­tel­leet mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta ja tont­ti­kin olisi jo val­mii­na, kunhan kunta vain ostaisi ja kaa­voit­tai­si sen

20.06.2022 12:33
Tilaajille
Tyrnäväläinen perheyritys valittiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kansainvälisille markkinoille

Tyr­nä­vä­läi­nen per­he­yri­tys va­lit­tiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

12.05.2022 19:00
Nuoret yrittäjät eivät työtä pelkää – "Viime viikonloppunakin olimme töissä aamuseitsemästä iltayhdeksään", toteaa Eeli

Nuoret yrit­tä­jät eivät työtä pelkää – "Viime vii­kon­lop­pu­na­kin olimme töissä aa­mu­seit­se­mäs­tä il­tayh­dek­sään", toteaa Eeli

03.05.2022 06:00
Tilaajille
Kasko, osakasko vai pelkkä liikennevakuutus – näitä asioita autovakuutuksen valinnassa kannattaa pohtia
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Kasko, osa­kas­ko vai pelkkä lii­ken­ne­va­kuu­tus – näitä asioita au­to­va­kuu­tuk­sen va­lin­nas­sa kan­nat­taa pohtia

24.04.2022 06:00
Työllisyyspalvelujen ja -hankkeen sekä yrittäjän yhteistyöllä liminkalainen Toni löysi itselleen uuden työpaikan – Avaimet käteen -malli saa kiitosta kaikilta osapuolilta

Työl­li­syys­pal­ve­lu­jen ja -hank­keen sekä yrit­tä­jän yh­teis­työl­lä li­min­ka­lai­nen Toni löysi it­sel­leen uuden työ­pai­kan – Avaimet käteen -malli saa kii­tos­ta kai­kil­ta osa­puo­lil­ta

02.03.2022 08:09
Tilaajille
"Kuntien tehtävä on mahdollistaa yritystoiminnalle otollinen maaperä muun muassa houkuttelevan kaavoituksen avulla – sen sijaan seiniin sijoittaminen ei ole ainakaan kuntalaisten kannalta se paras tapa"
Pääkirjoitus

"Kun­tien tehtävä on mah­dol­lis­taa yri­tys­toi­min­nal­le otol­li­nen maaperä muun muassa hou­kut­te­le­van kaa­voi­tuk­sen avulla – sen sijaan seiniin si­joit­ta­mi­nen ei ole ai­na­kaan kun­ta­lais­ten kan­nal­ta se paras tapa"

16.02.2022 06:02 1
Tilaajille
Tyrnävän kunnanhallitukselle esitetään: Kehitysyhtiölle lainatakaus hallin rakentamiseksi kuituhampputehtaalle

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ke­hi­tys­yh­tiöl­le lai­na­ta­kaus hallin ra­ken­ta­mi­sek­si kui­tu­hamp­pu­teh­taal­le

10.02.2022 07:50 1
Tilaajille
Keskuskauppakamarin tekemä kysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa laajennetun rokotepassin käyttöönottoa – koronasta johtuvat poissaolot aiheuttaneet monelle ongelmia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin tekemä kysely: 75 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa laa­jen­ne­tun ro­ko­te­pas­sin käyt­töön­ot­toa – ko­ro­nas­ta joh­tu­vat pois­sa­olot ai­heut­ta­neet monelle on­gel­mia

29.01.2022 09:00
Lankapuoti avautuu Liminkaan – kuukausittain järjestettävään neulekahvilaan ovat tervetulleita kaikki käsitöistä kiinnostuneet

Lan­ka­puo­ti avautuu Li­min­kaan – kuu­kau­sit­tain jär­jes­tet­tä­vään neu­le­kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaikki kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­neet

24.01.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnävälle on nousemassa hampputehdas – Hemka Oy kaipaa lisää kuituhampun sopimusviljelijöitä tehtaan käynnistämiseksi

Tyr­nä­väl­le on nou­se­mas­sa hamp­pu­teh­das – Hemka Oy kaipaa lisää kui­tu­ham­pun so­pi­mus­vil­je­li­jöi­tä tehtaan käyn­nis­tä­mi­sek­si

02.02.2022 13:04 1
Tilaajille
Promec Oy rakentaa Vihikariin – uusi toimija täydentää hyvin alueen itc-osaamisklusteria, kiittelee kunnanjohtaja

Promec Oy ra­ken­taa Vi­hi­ka­riin – uusi toimija täy­den­tää hyvin alueen itc-osaa­misk­lus­te­ria, kiit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 10:26
Pohjolan Tilaelementti on nyt HAWO – yritys valmistautuu muutoksella Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoille

Poh­jo­lan Ti­la­ele­ment­ti on nyt HAWO – y­ri­tys val­mis­tau­tuu muu­tok­sel­la Poh­jois­mai­den ja Kes­ki-Eu­roo­pan mark­ki­noil­le

15.12.2021 09:03
Lootustaloja mittatilaustyönä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Linnakankaalle toimiston ja esittelytilan

Loo­tus­ta­lo­ja mit­ta­ti­laus­työ­nä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Lin­na­kan­kaal­le toi­mis­ton ja esit­te­ly­ti­lan

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Haluatko pelata Kaliforniassa? – Jari ja Konsta tarjoavat sisäviheriötä muidenkin golffaajien käyttöön

Ha­luat­ko pelata Ka­li­for­nias­sa? – Jari ja Konsta tar­joa­vat si­sä­vi­he­riö­tä mui­den­kin golf­faa­jien käyt­töön

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Yksinyrittäjänä uudelle vuosikymmenelle – "Väliaikaisessa lisäkäsien palkkaamisessa kynnys pitäisi saada kuitenkin matalammaksi", tuumaa Anja

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä uudelle vuo­si­kym­me­nel­le – "Vä­liai­kai­ses­sa li­sä­kä­sien palk­kaa­mi­ses­sa kynnys pitäisi saada kui­ten­kin ma­ta­lam­mak­si", tuumaa Anja

19.11.2021 11:00
Tilaajille
Sari tietää, että peruukin sovitus on aina herkkä ja intiimi hetki – haluttaessa liikkeen ovi pysyy muille lukittuna

Sari tietää, että pe­ruu­kin sovitus on aina herkkä ja intiimi hetki – ha­lut­taes­sa liik­keen ovi pysyy muille lu­kit­tu­na

18.11.2021 15:00
Tilaajille