Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset
Tanskassa ollaan nyt erityisen kiinnostuneita Suomesta ja siksi lakeudenkin vientiyritysten kannattaisi kääntää katse Kööpenhaminaan

Tans­kas­sa ollaan nyt eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nei­ta Suo­mes­ta ja siksi la­keu­den­kin vien­ti­yri­tys­ten kan­nat­tai­si kääntää katse Köö­pen­ha­mi­naan

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Hannu ja Sanna Korpela perustivat Hailuotoon ensin yhden kahvilan – 8 vuotta myöhemmin heillä on hallussaan Marjaniemen majoituspaikat ja ravintolat

Hannu ja Sanna Korpela pe­rus­ti­vat Hai­luo­toon ensin yhden kah­vi­lan – 8 vuotta myö­hem­min heillä on hal­lus­saan Mar­ja­nie­men ma­joi­tus­pai­kat ja ra­vin­to­lat

28.08.2023 13:01
Tilaajille
Suomalainen Lygg kaavailee lentoja Oulunsalosta Tukholmaan – "Meillä on alusta, teknologia ja koneet, kunhan yritykset ovat valmiita"

Suo­ma­lai­nen Lygg kaa­vai­lee lentoja Ou­lun­sa­los­ta Tuk­hol­maan – "Meillä on alusta, tek­no­lo­gia ja koneet, kunhan yri­tyk­set ovat val­mii­ta"

25.08.2023 11:00
Tilaajille
Tupoksen Ankkurilahdessa oli aluksi vain yksinäinen iso ABC-asema – Nyt sinne on noussut valtava yrityskylä

Tu­pok­sen Ank­ku­ri­lah­des­sa oli aluksi vain yk­si­näi­nen iso ABC-ase­ma – Nyt sinne on noussut valtava yri­tys­ky­lä

09.08.2023 15:00
Tilaajille
"Enemmän kuin yrittäjäksi ryhtymistä, jännitin mitä ihmiset pitävät ruuastani", sanoo thaigrillivaunua pyörittävä tyrnäväläinen Kai

"E­nem­män kuin yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mis­tä, jän­ni­tin mitä ihmiset pitävät ruuas­ta­ni", sanoo thai­gril­li­vau­nua pyö­rit­tä­vä tyr­nä­vä­läi­nen Kai

15.07.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon Riutunkarissa toiminut Riuttu Fisk Oy on hakeutunut konkurssiin – toimintaa ei ole ollut pariin vuoteen

Ou­lun­sa­lon Riu­tun­ka­ris­sa toi­mi­nut Riuttu Fisk Oy on ha­keu­tu­nut kon­kurs­siin – toi­min­taa ei ole ollut pariin vuoteen

11.07.2023 16:34
Tilaajille
Mikko siirtyi opettajasta toimitusjohtajaksi – jäkälänpoimijana isänsä perustamassa Polarmossissa aloittanut tuntee kaikki yrityksen työvaiheet

Mikko siirtyi opet­ta­jas­ta toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – ­jä­kä­län­poi­mi­ja­na isänsä pe­rus­ta­mas­sa Po­lar­mos­sis­sa aloit­ta­nut tuntee kaikki yri­tyk­sen työ­vai­heet

10.07.2023 15:00
Tilaajille
Remontit, autot ja sähkösopimukset ovat valituslistan kärjessä – lue ja tiedät, mitä kuluttajansuojalaki sanoo oikeuksistasi

Re­mon­tit, autot ja säh­kö­so­pi­muk­set ovat va­li­tus­lis­tan kär­jes­sä – lue ja tiedät, mitä ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki sanoo oi­keuk­sis­ta­si

14.06.2023 15:00
Tilaajille
Vihiluodon kaavailtu asemakaavamuutos jakaa edelleen mielipiteitä – esittelytilaisuudessa toivottiin lisää kerrostalojen sijoittelu- ja massoitteluvaihtoehtoja

Vi­hi­luo­don kaa­vail­tu ase­ma­kaa­va­muu­tos jakaa edel­leen mie­li­pi­tei­tä – esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa toi­vot­tiin lisää ker­ros­ta­lo­jen si­joit­te­lu- ja mas­soit­te­lu­vaih­toeh­to­ja

07.06.2023 18:00
Tilaajille
Tivolin parkkialueen rakentaminen maksaa Kempeleen kunnalle 0,4 miljoonaa euroa – lisärahoitukselle tarvitaan valtuuston siunaus

Tivolin park­ki­alueen ra­ken­ta­mi­nen maksaa Kem­pe­leen kun­nal­le 0,4 mil­joo­naa euroa – li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le tar­vi­taan val­tuus­ton siunaus

12.05.2023 06:00
Tilaajille
Onko sinulla kyberhygienia kohdallaan? Sana voi olla outo, mutta sen alle sisältyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jokaisella kunnossa

Onko sinulla ky­ber­hy­gie­nia koh­dal­laan? Sana voi olla outo, mutta sen alle si­säl­tyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jo­kai­sel­la kun­nos­sa

04.05.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleessä uusia yrityksiä perustettiin viime vuonna ennätysmäärä, Liminka tulee määrässä hyvänä kakkosena

Kem­pe­lees­sä uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä, Liminka tulee mää­räs­sä hyvänä kak­ko­se­na

24.04.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalta ponnistaneet verkkokaupat löysivät vierekkäiset toimitilat Kempeleen uudelta yritysalueelta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kasvulle

Poh­jois-Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­neet verk­ko­kau­pat löy­si­vät vie­rek­käi­set toi­mi­ti­lat Kem­pe­leen uudelta yri­tys­alueel­ta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kas­vul­le

08.04.2023 11:00
Tilaajille
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Haurukylän teollisuusalueen tienrakennustyöt alkavat keväällä ja alueen markkinointi käynnistyy toden teolla heti tien valmistuttua – monet yritykset odottavat vielä Fortumin ratkaisua

Hau­ru­ky­län teol­li­suus­alueen tien­ra­ken­nus­työt alkavat ke­vääl­lä ja alueen mark­ki­noin­ti käyn­nis­tyy toden teolla heti tien val­mis­tut­tua – monet yri­tyk­set odot­ta­vat vielä For­tu­min rat­kai­sua

16.01.2023 11:46
Tilaajille
Hällintalon pihaton Johanna Ahola päätti marraskuussa lopettaa kotieläinpihan toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Häl­lin­ta­lon pihaton Johanna Ahola päätti mar­ras­kuus­sa lo­pet­taa ko­ti­eläin­pi­han toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

12.12.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen tenori Petrus Schroderus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Teräsniskan tienestit kulkevat oman yrityksen kautta – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Kem­pe­le­läi­nen tenori Petrus Schro­de­rus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Te­räs­nis­kan tie­nes­tit kul­ke­vat oman yri­tyk­sen kautta – katso lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

10.11.2022 10:00
Mitä tapahtui, kun asiakas juoksi pää kolmantena jalkana Maaritin parturituolista? – Liminkalaisyrittäjän vuosiin mahtuu monta mielenkiintoista tilannetta

Mitä ta­pah­tui, kun asiakas juoksi pää kol­man­te­na jalkana Maa­ri­tin par­tu­ri­tuo­lis­ta? – Li­min­ka­lais­yrit­tä­jän vuosiin mahtuu monta mie­len­kiin­tois­ta ti­lan­net­ta

10.11.2022 06:01
Tilaajille
SSG Sahala siirtää toimintansa Oulusta Tyrnävälle – biokaasulaitos vielä selvittelyvaiheessa

SSG Sahala siirtää toi­min­tan­sa Oulusta Tyr­nä­väl­le – bio­kaa­su­lai­tos vielä sel­vit­te­ly­vai­hees­sa

08.11.2022 15:00 1
Pienestä liminkalaisyrityksestä valtakunnalliseksi toimijaksi: "Jotta kehittyisi, on kasvettava", sanoo tilitoimisto Mandaatin toimitusjohtaja Markku Ahola

Pie­nes­tä li­min­ka­lais­yri­tyk­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sek­si toi­mi­jak­si: "Jotta ke­hit­tyi­si, on kas­vet­ta­va", sanoo ti­li­toi­mis­to Man­daa­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Ahola

01.11.2022 15:00
Tilaajille