Juuri nyt: Viikon kes­tä­neen kuo­hun­nan päätös: Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja eroaa

Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Ran­ta­la­keu­des­sa, tee il­moi­tus tästä.

Yritykset
Viimeisin 24 tuntia
Pikku-Riikka siirtyy Limingasta Kempeleeseen – "Zatelliitissa pääsemme lähelle muita vastaavia toimijoita"

Pik­ku-Riik­ka siirtyy Li­min­gas­ta Kem­pe­lee­seen – "Za­tel­lii­tis­sa pää­sem­me lähelle muita vas­taa­via toi­mi­joi­ta"

27.10.2021 14:21
Tilaajille
Kuukausi
Viimeiset lohikeitot – Martta, Elsi ja Saila myivät rakennuksen uusille omistajille ja Luovon Puikkari sulki ovensa

Vii­mei­set lo­hi­kei­tot – ­Mart­ta, Elsi ja Saila myivät ra­ken­nuk­sen uusille omis­ta­jil­le ja Luovon Puik­ka­ri sulki ovensa

22.10.2021 18:00
Tilaajille
Palveluita ympäri vuoden – Marjaniemeen voisi sijoittua paalu- ja tyrskymajoja, ekohotelli, retkeilykeskus ja saunamaailma

Pal­ve­lui­ta ympäri vuoden – ­Mar­ja­nie­meen voisi si­joit­tua paalu- ja tyrs­ky­ma­jo­ja, eko­ho­tel­li, ret­kei­ly­kes­kus ja sau­na­maail­ma

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Marjaniemeen suunnitellusta konttivessasta oikaisuvaatimus – "Kontille pitäisi olla sijaintipaikka, joka olisi maanomistajan hyväksymä ja jolla olisi asianmukaiset luvat naapurikuulemisineen sekä Museoviraston, pelastustoimen ja ympäristötoimen lausunnot", vaatimuksessa sanotaan

Mar­ja­nie­meen suun­ni­tel­lus­ta kont­ti­ves­sas­ta oi­kai­su­vaa­ti­mus – "Kon­til­le pitäisi olla si­jain­ti­paik­ka, joka olisi maan­omis­ta­jan hy­väk­sy­mä ja jolla olisi asian­mu­kai­set luvat naa­pu­ri­kuu­le­mi­si­neen sekä Mu­seo­vi­ras­ton, pe­las­tus­toi­men ja ym­pä­ris­tö­toi­men lau­sun­not", vaa­ti­muk­ses­sa sa­no­taan

20.10.2021 13:28
Tilaajille
Kanta ei ole muuttunut – vessakontin ensisijainen sijaintipaikka olisi Hailuodon jakokunnan mielestä veneilijöiden huoltorakennuksen päässä

Kanta ei ole muut­tu­nut – ­ves­sa­kon­tin en­si­si­jai­nen si­jain­ti­paik­ka olisi Hai­luo­don ja­ko­kun­nan mie­les­tä ve­nei­li­jöi­den huol­to­ra­ken­nuk­sen päässä

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Kyläläiset vastustivat, kunnatkin olivat varauksellisia: Isape Oy ei saanut ympäristölupaa Juurussuolle  – ympäristölupahakemus kaatui Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnassa äänin 6-2

Ky­lä­läi­set vas­tus­ti­vat, kun­nat­kin olivat va­rauk­sel­li­sia: Isape Oy ei saanut ym­pä­ris­tö­lu­paa Juu­rus­suol­le – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus kaatui Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi -lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nas­sa äänin 6-2

19.10.2021 11:25
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilä tutustui Pohjolan Tilaelementin tuotantolinjoihin perjantaina

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä tu­tus­tui Poh­jo­lan Ti­la­ele­men­tin tuo­tan­to­lin­joi­hin per­jan­tai­na

08.10.2021 19:08
Tilaajille
Vanhemmat
Tänään Onnisella on tarjolla makkaraakin – uusi Express-myymälä avasi ovensa Zatelliitiin, ja heti aamusta riitti kuhinaa

Tänään On­ni­sel­la on tar­jol­la mak­ka­raa­kin – uusi Exp­ress-myy­mä­lä avasi ovensa Za­tel­lii­tiin, ja heti aamusta riitti kuhinaa

20.09.2021 12:52
Tilaajille
"Avainsana on yhteistyö" – Asikkalalainen Lasse Lyijynen valittiin Tyrnävän Kehitys Oy:n johtoon

"A­vain­sa­na on yh­teis­työ" – Asik­ka­la­lai­nen Lasse Lyi­jy­nen va­lit­tiin Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n johtoon

15.09.2021 14:17
Tilaajille
Mevlane ajatui unelma-ammattiinsa vahingossa – "Voit tulla saappaat jalassa tai kravatti kaulassa. Meidän pihalla asiakas jää hyvin harvoin huomaamatta ja kaikille nostetaan vähintään kättä"

Mevlane ajatui unel­ma-am­mat­tiin­sa va­hin­gos­sa – "Voit tulla saap­paat jalassa tai kra­vat­ti kau­las­sa. Meidän pihalla asiakas jää hyvin harvoin huo­maa­mat­ta ja kai­kil­le nos­te­taan vä­hin­tään kättä"

04.09.2021 18:00
Tilaajille
Pohjolan Tilaelementin yritysryppääseen kuuluva kiinteistöyhtiö JTJ Kasvu Oy osti Limingan toimitilat Kivimäen Kiinteistöhallinta Oy:ltä – kiinteistökaupan myötä Pohjolan Tilaelementti voi kolminkertaistaa tuotantokapasiteettinsa ja kasvattaa työntekijöiden määrän yli viiteenkymmeneen

Poh­jo­lan Ti­la­ele­men­tin yri­tys­ryp­pää­seen kuuluva kiin­teis­tö­yh­tiö JTJ Kasvu Oy osti Li­min­gan toi­mi­ti­lat Ki­vi­mäen Kiin­teis­tö­hal­lin­ta Oy:ltä – ­kiin­teis­tö­kau­pan myötä Poh­jo­lan Ti­la­ele­ment­ti voi kol­min­ker­tais­taa tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tin­sa ja kas­vat­taa työn­te­ki­jöi­den määrän yli vii­teen­kym­me­neen

02.09.2021 15:15
”Meillä on kovat odotukset” – Jysk avasi torstaina 90. myymälänsä Zeppelinissä luottaen kivijalkamyymälän vetovoimaan

”Meillä on kovat odo­tuk­set” – Jysk avasi tors­tai­na 90. myy­mä­län­sä Zep­pe­li­nis­sä luot­taen ki­vi­jal­ka­myy­mä­län ve­to­voi­maan

27.08.2021 14:58
Tilaajille
10 vuotta täyttäneen Sievi Groupin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver: "Ammattimainen kiinteistön omistaminen tulee kasvamaan, ja asumisen ympärille kehittyy yhä monimuotoisempia rahoitusmalleja ja ratkaisuja"

10 vuotta täyt­tä­neen Sievi Groupin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ju­ha-Mat­ti Silver: "Am­mat­ti­mai­nen kiin­teis­tön omis­ta­mi­nen tulee kas­va­maan, ja asu­mi­sen ym­pä­ril­le ke­hit­tyy yhä mo­ni­muo­toi­sem­pia ra­hoi­tus­mal­le­ja ja rat­kai­su­ja"

18.08.2021 16:20
Elinvoimainen kunta tarvitsee yrittäjiä, muistuttaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen: "Päättäjien pitäisi sössiä, jos Liminka ei nouse entistä elinvoimaisemmaksi"

Elin­voi­mai­nen kunta tar­vit­see yrit­tä­jiä, muis­tut­taa Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen: "Päät­tä­jien pitäisi sössiä, jos Liminka ei nouse entistä elin­voi­mai­sem­mak­si"

18.08.2021 13:00
Tilaajille
Neljä hakijaa soveltuvuustesteihin – Tyrnävän Kehitys Oy:n toimitusjohtajavalinta eteni kolmanteen vaiheeseen

Neljä hakijaa so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin – ­Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­va­lin­ta eteni kol­man­teen vai­hee­seen

09.08.2021 10:37
Katso kuvagalleria ja video: Legendaarinen Veeran baari katoaa pian Limingan katukuvasta – Rantalakeus pääsi tutustumaan sisätiloihin ennen purkutöiden alkua

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Le­gen­daa­ri­nen Veeran baari katoaa pian Li­min­gan ka­tu­ku­vas­ta – Ran­ta­la­keus pääsi tu­tus­tu­maan si­sä­ti­loi­hin ennen pur­ku­töi­den alkua

21.07.2021 11:17
Tilaajille
Limingassa toiminut Veeran baari katoaa katukuvasta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin sisätiloissa näyttää ennen purkutöiden alkamista

Li­min­gas­sa toi­mi­nut Veeran baari katoaa ka­tu­ku­vas­ta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin si­sä­ti­lois­sa näyttää ennen pur­ku­töi­den al­ka­mis­ta

21.07.2021 10:47
Tilaajille
JYSK avaa uuden myymälän Zeppelinissä elokuussa – "Rekrytoimme parhaillamme henkilökuntaa"

JYSK avaa uuden myy­mä­län Zep­pe­li­nis­sä elo­kuus­sa – "Rek­ry­toim­me par­hail­lam­me hen­ki­lö­kun­taa"

19.04.2021 13:42
Lukion matematiikan tunnilla heitetystä läpästä tulikin elämänura –Laatutrio hakee kasvua koko Suomen alueelta

Lukion ma­te­ma­tii­kan tun­nil­la hei­te­tys­tä läpästä tulikin elä­män­ura –Laa­tut­rio hakee kasvua koko Suomen alueel­ta

26.02.2021 13:39
Tilaajille