Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yritykset
Tyrnäväläinen perheyritys valittiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kansainvälisille markkinoille

Tyr­nä­vä­läi­nen per­he­yri­tys va­lit­tiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

12.05.2022 19:00
Nuoret yrittäjät eivät työtä pelkää – "Viime viikonloppunakin olimme töissä aamuseitsemästä iltayhdeksään", toteaa Eeli

Nuoret yrit­tä­jät eivät työtä pelkää – "Viime vii­kon­lop­pu­na­kin olimme töissä aa­mu­seit­se­mäs­tä il­tayh­dek­sään", toteaa Eeli

03.05.2022 06:00
Tilaajille
Kasko, osakasko vai pelkkä liikennevakuutus – näitä asioita autovakuutuksen valinnassa kannattaa pohtia
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Kasko, osa­kas­ko vai pelkkä lii­ken­ne­va­kuu­tus – näitä asioita au­to­va­kuu­tuk­sen va­lin­nas­sa kan­nat­taa pohtia

24.04.2022 06:00
Työllisyyspalvelujen ja -hankkeen sekä yrittäjän yhteistyöllä liminkalainen Toni löysi itselleen uuden työpaikan – Avaimet käteen -malli saa kiitosta kaikilta osapuolilta

Työl­li­syys­pal­ve­lu­jen ja -hank­keen sekä yrit­tä­jän yh­teis­työl­lä li­min­ka­lai­nen Toni löysi it­sel­leen uuden työ­pai­kan – Avaimet käteen -malli saa kii­tos­ta kai­kil­ta osa­puo­lil­ta

02.03.2022 08:09
Tilaajille
"Kuntien tehtävä on mahdollistaa yritystoiminnalle otollinen maaperä muun muassa houkuttelevan kaavoituksen avulla – sen sijaan seiniin sijoittaminen ei ole ainakaan kuntalaisten kannalta se paras tapa"
Pääkirjoitus

"Kun­tien tehtävä on mah­dol­lis­taa yri­tys­toi­min­nal­le otol­li­nen maaperä muun muassa hou­kut­te­le­van kaa­voi­tuk­sen avulla – sen sijaan seiniin si­joit­ta­mi­nen ei ole ai­na­kaan kun­ta­lais­ten kan­nal­ta se paras tapa"

16.02.2022 06:02 1
Tilaajille
Tyrnävän kunnanhallitukselle esitetään: Kehitysyhtiölle lainatakaus hallin rakentamiseksi kuituhampputehtaalle

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ke­hi­tys­yh­tiöl­le lai­na­ta­kaus hallin ra­ken­ta­mi­sek­si kui­tu­hamp­pu­teh­taal­le

10.02.2022 07:50 1
Tilaajille
Keskuskauppakamarin tekemä kysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa laajennetun rokotepassin käyttöönottoa – koronasta johtuvat poissaolot aiheuttaneet monelle ongelmia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin tekemä kysely: 75 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa laa­jen­ne­tun ro­ko­te­pas­sin käyt­töön­ot­toa – ko­ro­nas­ta joh­tu­vat pois­sa­olot ai­heut­ta­neet monelle on­gel­mia

29.01.2022 09:00
Lankapuoti avautuu Liminkaan – kuukausittain järjestettävään neulekahvilaan ovat tervetulleita kaikki käsitöistä kiinnostuneet

Lan­ka­puo­ti avautuu Li­min­kaan – kuu­kau­sit­tain jär­jes­tet­tä­vään neu­le­kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaikki kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­neet

24.01.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnävälle on nousemassa hampputehdas – Hemka Oy kaipaa lisää kuituhampun sopimusviljelijöitä tehtaan käynnistämiseksi

Tyr­nä­väl­le on nou­se­mas­sa hamp­pu­teh­das – Hemka Oy kaipaa lisää kui­tu­ham­pun so­pi­mus­vil­je­li­jöi­tä tehtaan käyn­nis­tä­mi­sek­si

02.02.2022 13:04 1
Tilaajille
Promec Oy rakentaa Vihikariin – uusi toimija täydentää hyvin alueen itc-osaamisklusteria, kiittelee kunnanjohtaja

Promec Oy ra­ken­taa Vi­hi­ka­riin – uusi toimija täy­den­tää hyvin alueen itc-osaa­misk­lus­te­ria, kiit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 10:26
Pohjolan Tilaelementti on nyt HAWO – yritys valmistautuu muutoksella Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoille

Poh­jo­lan Ti­la­ele­ment­ti on nyt HAWO – y­ri­tys val­mis­tau­tuu muu­tok­sel­la Poh­jois­mai­den ja Kes­ki-Eu­roo­pan mark­ki­noil­le

15.12.2021 09:03
Lootustaloja mittatilaustyönä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Linnakankaalle toimiston ja esittelytilan

Loo­tus­ta­lo­ja mit­ta­ti­laus­työ­nä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Lin­na­kan­kaal­le toi­mis­ton ja esit­te­ly­ti­lan

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Haluatko pelata Kaliforniassa? – Jari ja Konsta tarjoavat sisäviheriötä muidenkin golffaajien käyttöön

Ha­luat­ko pelata Ka­li­for­nias­sa? – Jari ja Konsta tar­joa­vat si­sä­vi­he­riö­tä mui­den­kin golf­faa­jien käyt­töön

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Yksinyrittäjänä uudelle vuosikymmenelle – "Väliaikaisessa lisäkäsien palkkaamisessa kynnys pitäisi saada kuitenkin matalammaksi", tuumaa Anja

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä uudelle vuo­si­kym­me­nel­le – "Vä­liai­kai­ses­sa li­sä­kä­sien palk­kaa­mi­ses­sa kynnys pitäisi saada kui­ten­kin ma­ta­lam­mak­si", tuumaa Anja

19.11.2021 11:00
Tilaajille
Sari tietää, että peruukin sovitus on aina herkkä ja intiimi hetki – haluttaessa liikkeen ovi pysyy muille lukittuna

Sari tietää, että pe­ruu­kin sovitus on aina herkkä ja intiimi hetki – ha­lut­taes­sa liik­keen ovi pysyy muille lu­kit­tu­na

18.11.2021 15:00
Tilaajille
Tiia ja Nina huomasivat, että koirabuumin takia tila loppui – oli hankittava isompi halli

Tiia ja Nina huo­ma­si­vat, että koi­ra­buu­min takia tila loppui – oli han­kit­ta­va isompi halli

05.11.2021 12:30
Tilaajille
Pikku-Riikka siirtyy Limingasta Kempeleeseen – "Zatelliitissa pääsemme lähelle muita vastaavia toimijoita"

Pik­ku-Riik­ka siirtyy Li­min­gas­ta Kem­pe­lee­seen – "Za­tel­lii­tis­sa pää­sem­me lähelle muita vas­taa­via toi­mi­joi­ta"

27.10.2021 14:21
Tilaajille
Viimeiset lohikeitot – Martta, Elsi ja Saila myivät rakennuksen uusille omistajille ja Luovon Puikkari sulki ovensa

Vii­mei­set lo­hi­kei­tot – ­Mart­ta, Elsi ja Saila myivät ra­ken­nuk­sen uusille omis­ta­jil­le ja Luovon Puik­ka­ri sulki ovensa

22.10.2021 18:00
Tilaajille
Palveluita ympäri vuoden – Marjaniemeen voisi sijoittua paalu- ja tyrskymajoja, ekohotelli, retkeilykeskus ja saunamaailma

Pal­ve­lui­ta ympäri vuoden – ­Mar­ja­nie­meen voisi si­joit­tua paalu- ja tyrs­ky­ma­jo­ja, eko­ho­tel­li, ret­kei­ly­kes­kus ja sau­na­maail­ma

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Marjaniemeen suunnitellusta konttivessasta oikaisuvaatimus – "Kontille pitäisi olla sijaintipaikka, joka olisi maanomistajan hyväksymä ja jolla olisi asianmukaiset luvat naapurikuulemisineen sekä Museoviraston, pelastustoimen ja ympäristötoimen lausunnot", vaatimuksessa sanotaan

Mar­ja­nie­meen suun­ni­tel­lus­ta kont­ti­ves­sas­ta oi­kai­su­vaa­ti­mus – "Kon­til­le pitäisi olla si­jain­ti­paik­ka, joka olisi maan­omis­ta­jan hy­väk­sy­mä ja jolla olisi asian­mu­kai­set luvat naa­pu­ri­kuu­le­mi­si­neen sekä Mu­seo­vi­ras­ton, pe­las­tus­toi­men ja ym­pä­ris­tö­toi­men lau­sun­not", vaa­ti­muk­ses­sa sa­no­taan

20.10.2021 13:28
Tilaajille