Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yritykset
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Haurukylän teollisuusalueen tienrakennustyöt alkavat keväällä ja alueen markkinointi käynnistyy toden teolla heti tien valmistuttua – monet yritykset odottavat vielä Fortumin ratkaisua

Hau­ru­ky­län teol­li­suus­alueen tien­ra­ken­nus­työt alkavat ke­vääl­lä ja alueen mark­ki­noin­ti käyn­nis­tyy toden teolla heti tien val­mis­tut­tua – monet yri­tyk­set odot­ta­vat vielä For­tu­min rat­kai­sua

16.01.2023 11:46
Tilaajille
Hällintalon pihaton Johanna Ahola päätti marraskuussa lopettaa kotieläinpihan toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Häl­lin­ta­lon pihaton Johanna Ahola päätti mar­ras­kuus­sa lo­pet­taa ko­ti­eläin­pi­han toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

12.12.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen tenori Petrus Schroderus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Teräsniskan tienestit kulkevat oman yrityksen kautta – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Kem­pe­le­läi­nen tenori Petrus Schro­de­rus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Te­räs­nis­kan tie­nes­tit kul­ke­vat oman yri­tyk­sen kautta – katso lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

10.11.2022 10:00
Mitä tapahtui, kun asiakas juoksi pää kolmantena jalkana Maaritin parturituolista? – Liminkalaisyrittäjän vuosiin mahtuu monta mielenkiintoista tilannetta

Mitä ta­pah­tui, kun asiakas juoksi pää kol­man­te­na jalkana Maa­ri­tin par­tu­ri­tuo­lis­ta? – Li­min­ka­lais­yrit­tä­jän vuosiin mahtuu monta mie­len­kiin­tois­ta ti­lan­net­ta

10.11.2022 06:01
Tilaajille
SSG Sahala siirtää toimintansa Oulusta Tyrnävälle – biokaasulaitos vielä selvittelyvaiheessa

SSG Sahala siirtää toi­min­tan­sa Oulusta Tyr­nä­väl­le – bio­kaa­su­lai­tos vielä sel­vit­te­ly­vai­hees­sa

08.11.2022 15:00 1
Pienestä liminkalaisyrityksestä valtakunnalliseksi toimijaksi: "Jotta kehittyisi, on kasvettava", sanoo tilitoimisto Mandaatin toimitusjohtaja Markku Ahola

Pie­nes­tä li­min­ka­lais­yri­tyk­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sek­si toi­mi­jak­si: "Jotta ke­hit­tyi­si, on kas­vet­ta­va", sanoo ti­li­toi­mis­to Man­daa­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Ahola

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Limingan autopiste avasi ovensa – yrittäjä Timo Pyykkönen uskoo lakeuden alueen vetovoimaan ja kasvuun

Li­min­gan au­to­pis­te avasi ovensa – yrit­tä­jä Timo Pyyk­kö­nen uskoo la­keu­den alueen ve­to­voi­maan ja kasvuun

29.10.2022 06:01
Tilaajille
Oulunsalossa paikallisuus on valttia ja yhteistyö toimii – lähes ainoa harminaihe on liikepaikkojen vähyys

Ou­lun­sa­los­sa pai­kal­li­suus on valttia ja yh­teis­työ toimii – lähes ainoa har­min­ai­he on lii­ke­paik­ko­jen vähyys

27.10.2022 18:00
Tilaajille
Ville haluaa nähdä lakeudella kätensä jäljen – liminkalaisyrittäjä perusti arkkitehtisuunnittelutoimiston

Ville haluaa nähdä la­keu­del­la kätensä jäljen – ­li­min­ka­lai­sy­rit­tä­jä perusti ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lu­toi­mis­ton

27.10.2022 17:33
Tilaajille
RKL Poukkula Oy rakentaa uudet toimitilat Zatelliittiin – kaveriksi ja naapuriksi tulee Pajala Pohjois-Suomi

RKL Pouk­ku­la Oy ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Za­tel­liit­tiin – ka­ve­rik­si ja naa­pu­rik­si tulee Pajala Poh­jois-Suo­mi

24.10.2022 17:05
Kempeleläinen Cajo Technologies Oy ja oululainen Probot Oy käynnistävät yhteistyön – tavoitteena entistä parempi palvelu asiakkaille

Kem­pe­le­läi­nen Cajo Tech­no­lo­gies Oy ja ou­lu­lai­nen Probot Oy käyn­nis­tä­vät yh­teis­työn – ta­voit­tee­na entistä parempi palvelu asiak­kail­le

20.10.2022 18:00
Tilaajille
Yritysten tilaratkaisut, sijoittuminen ja vetovoimatekijät puhuttivat yrittäjiä ja päättäjiä Tyrnävällä – "Turbulenssissa olevien yrittäjien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asiasta: kunnan elinkeinopolitiikasta"

Yri­tys­ten ti­la­rat­kai­sut, si­joit­tu­mi­nen ja ve­to­voi­ma­te­ki­jät pu­hut­ti­vat yrit­tä­jiä ja päät­tä­jiä Tyr­nä­väl­lä – "Tur­bu­lens­sis­sa olevien yrit­tä­jien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asias­ta: kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta"

14.10.2022 09:14
Tilaajille
Osaajat saman katon alle Kempeleeseen – Salotec rakensi tilat ja houkutteli naapurikseen Oumanin

Osaajat saman katon alle Kem­pe­lee­seen – Salotec rakensi tilat ja hou­kut­te­li naa­pu­rik­seen Oumanin

11.10.2022 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 15:00
Tilaajille
Suomalaisten pyöräilyinto ei ole hidastumassa – osassa pyörämalleissa on edelleen saatavuusongelmia ja sähköavusteisia pyöriäkin hankittaisiin enemmän, jos niitä olisi paremmin saatavilla

Suo­ma­lais­ten pyö­räi­ly­in­to ei ole hi­das­tu­mas­sa – osassa pyö­rä­mal­leis­sa on edel­leen saa­ta­vuus­on­gel­mia ja säh­kö­avus­tei­sia pyö­riä­kin han­kit­tai­siin enem­män, jos niitä olisi pa­rem­min saa­ta­vil­la

03.08.2022 18:00
Tilaajille
Lumijokislähtöisten Marttiloiden naistenvaateliikkeestä löytyy myös miesparkki – kolmikolla on luja usko kivijalkaliikkeisiin

Lu­mi­jo­kis­läh­töis­ten Mart­ti­loi­den nais­ten­vaa­te­liik­kees­tä löytyy myös mies­park­ki – kol­mi­kol­la on luja usko ki­vi­jal­ka­liik­kei­siin

25.07.2022 18:01
Tilaajille
Juliuksen työpäivässä tuoksahtaa wunderbaum ja jäte – "Aika nopeasti hajuun tottuu"

Ju­liuk­sen työ­päi­väs­sä tuok­sah­taa wun­der­baum ja jäte – "Aika no­peas­ti hajuun tottuu"

13.07.2022 18:00
Tilaajille
Temmes tahtoo liikekeskuksen – Kyläläiset ovat selvitelleet mahdollisia toimijoita ja tonttikin olisi jo valmiina, kunhan kunta vain ostaisi ja kaavoittaisi sen

Temmes tahtoo lii­ke­kes­kuk­sen – Ky­lä­läi­set ovat sel­vi­tel­leet mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta ja tont­ti­kin olisi jo val­mii­na, kunhan kunta vain ostaisi ja kaa­voit­tai­si sen

20.06.2022 12:33
Tilaajille
Tyrnäväläinen perheyritys valittiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kansainvälisille markkinoille

Tyr­nä­vä­läi­nen per­he­yri­tys va­lit­tiin mukaan Kasvu Openiin – Kaveko Oy tähtää kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

12.05.2022 19:00