Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

työ
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen journalistipalkinto taloudellista painostusta vastustaneille – "Malliesimerkki", kiittelee päätoimittaja Sauli Pahkasalo

Pai­kal­lis­leh­tien Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­to ta­lou­del­lis­ta pai­nos­tus­ta vas­tus­ta­neil­le – "Mal­lie­si­merk­ki", kiit­te­lee pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo

15.11.2022 07:39
Eilolan Erkkiä huolestuttaa tulevaisuuden työmarkkinat –"Soveltumattomuus työmarkkinoille haastaa jatkossa yhteiskuntamme perustaa"
Kolumni

Eilolan Erkkiä huo­les­tut­taa tu­le­vai­suu­den työ­mark­ki­nat –"­So­vel­tu­mat­to­muus työ­mark­ki­noil­le haastaa jat­kos­sa yh­teis­kun­tam­me pe­rus­taa"

19.10.2022 06:15
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila on saanut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta tie­dot­ta­mi­ses­taan – "Olen saanut muu­ta­man törkeän säh­kö­pos­tin, jossa ke­ho­te­taan tap­pa­maan itseni"

17.08.2022 14:55
Tilaajille
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille
Juliuksen työpäivässä tuoksahtaa wunderbaum ja jäte – "Aika nopeasti hajuun tottuu"

Ju­liuk­sen työ­päi­väs­sä tuok­sah­taa wun­der­baum ja jäte – "Aika no­peas­ti hajuun tottuu"

13.07.2022 18:00
Tilaajille
Jarnon suurin toive on työpaikka – "Olisi tärkeää, että meidän vahvuudet huomioidaan, eikä nähdä vain rajoitteita"

Jarnon suurin toive on työ­paik­ka – "Olisi tär­keää, että meidän vah­vuu­det huo­mioi­daan, eikä nähdä vain ra­joit­tei­ta"

09.04.2022 18:00
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

04.04.2022 09:16
Tilaajille
"Sivistyneeseen ja arvostavaan käyttäytymiseen on pystyttävä, vaikka poliittiset näkemykset tai mielipiteet eroavat merkittävästi", tähdentää Paula
Kolumni

"Si­vis­ty­nee­seen ja ar­vos­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen on pys­tyt­tä­vä, vaikka po­liit­ti­set nä­ke­myk­set tai mie­li­pi­teet eroavat mer­kit­tä­väs­ti", täh­den­tää Paula

03.11.2021 11:09
Tilaajille
Hanna-ministeri muistuttaa: Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään
Kolumni

Han­na-mi­nis­te­ri muis­tut­taa: Työ antaa elan­toa, mutta se myös luo mer­ki­tys­tä elämään

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Hyvää vappua! Kysyimme Marikalta, Tuomakselta, Jenniltä ja Minnalta työstä – Mitä työ heille merkitsee? Mikä työssä eniten palkitsee?

Hyvää vappua! Ky­syim­me Ma­ri­kal­ta, Tuo­mak­sel­ta, Jen­nil­tä ja Min­nal­ta työstä – Mitä työ heille mer­kit­see? Mikä työssä eniten pal­kit­see?

01.05.2021 13:00
Tilaajille