Työelämä
Kuukausi
Lakeus vaihtui hetkeksi alppimaisemiin – Iiro tutustui Kitzbühelin liikunnanopetukseen

Lakeus vaihtui het­kek­si alp­pi­mai­se­miin – Iiro tu­tus­tui Kitzbü­he­lin lii­kun­nan­ope­tuk­seen

23.06.2022 18:00
Tilaajille
Mikä maksaa? - Saara teki tutkimusmatkan kuittien keskelle
Kolumni

Mikä maksaa? - Saara teki tut­ki­mus­mat­kan kuit­tien kes­kel­le

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Ympyrä sulkeutuu – työllisyydenhoidon vastuu palaa kuntiin
Kolumni

Ympyrä sul­keu­tuu – työl­li­syy­den­hoi­don vastuu palaa kuntiin

22.06.2022 06:00
Kesäloma vai Kesätyöt? Lauri ei halua, että kukaan rasittaa itseään kesätöillä niin, ettei jaksa enää panostaa muihin asioihin
Kolumni

Ke­sä­lo­ma vai Ke­sä­työt? Lauri ei halua, että kukaan ra­sit­taa itseään ke­sä­töil­lä niin, ettei jaksa enää pa­nos­taa muihin asioi­hin

15.06.2022 06:00
Takana ensimmäinen ilmainen vuosi – "Ei se meistä parempia tee"
Kolumni

Takana en­sim­mäi­nen il­mai­nen vuosi – "Ei se meistä pa­rem­pia tee"

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Kempele sai sairauspoissaolot laskuun uudella ja yksinkertaisella mallilla, jonka idea sai alkunsa työterveyslääkärin esittämästä kysymyksestä

Kempele sai sai­raus­pois­sa­olot laskuun uudella ja yk­sin­ker­tai­sel­la mal­lil­la, jonka idea sai alkunsa työ­ter­veys­lää­kä­rin esit­tä­mäs­tä ky­sy­myk­ses­tä

14.06.2022 08:32
Tilaajille
Kesäsetelillä saatava palkkaus on liminkalaisen Annin mielestä riittävä – hän kartuttaa työkokemustaan Limingan kunnan viestintäpalveluissa

Ke­sä­se­te­lil­lä saatava palk­kaus on li­min­ka­lai­sen Annin mie­les­tä riit­tä­vä – hän kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­taan Li­min­gan kunnan vies­tin­tä­pal­ve­luis­sa

11.06.2022 15:00
Tilaajille
Tutkijasta tuli ensin puutarhuri, sitten sairaanhoitaja – Anne ei halua kiikkustuolissa miettiä, mitä jäi tekemättä

Tut­ki­jas­ta tuli ensin puu­tar­hu­ri, sitten sai­raan­hoi­ta­ja – Anne ei halua kiik­kus­tuo­lis­sa miet­tiä, mitä jäi te­ke­mät­tä

12.06.2022 12:57
Tilaajille
Päivi palasi 4H:n palvelukseen – "Ajattelin olla tässä työpaikassa eläkeikään saakka"

Päivi palasi 4H:n pal­ve­luk­seen – "A­jat­te­lin olla tässä työ­pai­kas­sa elä­ke­ikään saakka"

08.06.2022 15:00
Tilaajille
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Listasimme reservin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa – katso nimet tästä

Lis­ta­sim­me re­ser­vin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa – katso nimet tästä

04.06.2022 12:27
Tilaajille
Hanna siirtyi urkuparvelta taloustoimistoon ja vaihtoi koskettimet taskulaskimeen

Hanna siirtyi ur­ku­par­vel­ta ta­lous­toi­mis­toon ja vaihtoi kos­ket­ti­met tas­ku­las­ki­meen

02.06.2022 18:00
Tilaajille
Lukioikäinen Maija työllistää itsensä kahdessa omassa yrityksessä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mukavia"

Lu­kio­ikäi­nen Maija työl­lis­tää itsensä kah­des­sa omassa yri­tyk­ses­sä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mu­ka­via"

01.06.2022 09:29
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalla selvästi vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten – myös uusia työpaikkoja paljon tarjolla: Liminka teki uuden ennätyksen alhaisessa työttömyysluvussaan

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sel­väs­ti vä­hem­män työt­tö­miä kuin vuosi sitten – myös uusia työ­paik­ko­ja paljon tar­jol­la: Liminka teki uuden en­nä­tyk­sen al­hai­ses­sa työt­tö­myys­lu­vus­saan

25.05.2022 12:49
Armeijassa taistelukuvaajaksi, sitten ammattia lukemaan – pesäpallon ja salibandyn kuvaajana tunnetuksi tullut  kempeleläinen Lassi painaa ensi viikolla valkolakin päähänsä

Ar­mei­jas­sa tais­te­lu­ku­vaa­jak­si, sitten am­mat­tia lu­ke­maan – ­pe­sä­pal­lon ja sa­li­ban­dyn ku­vaa­ja­na tun­ne­tuk­si tullut kem­pe­le­läi­nen Lassi painaa ensi vii­kol­la val­ko­la­kin pää­hän­sä

23.05.2022 06:07
Tilaajille
Kempeleen sivistysjohtajan virkaan haastatellaan kahdeksaa – heistä kaksi lakeudelta

Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kah­dek­saa – heistä kaksi la­keu­del­ta

16.05.2022 15:40
Tilaajille
Kesätyösesonki kohta käsillä – kannattaa pyytää kirjallista työsopimusta, vaikka kysymys on lyhyestä työsuhteesta

Ke­sä­työ­se­son­ki kohta käsillä – kan­nat­taa pyytää kir­jal­lis­ta työ­so­pi­mus­ta, vaikka kysymys on ly­hyes­tä työ­suh­tees­ta

14.05.2022 15:00
Tilaajille
Katso video: Miten lakeuden paikallislehteä tehdään? Työharjoittelijamme Jenna Keränen teki minidokumentin Rantalakeuden toimituksen työstä

Katso video: Miten la­keu­den pai­kal­lis­leh­teä teh­dään? Työ­har­joit­te­li­jam­me Jenna Keränen teki mi­ni­do­ku­men­tin Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­sen työstä

13.05.2022 18:00
Miten Rantalakeutta tehdään? Ja millaisella porukalla? Katso työharjoittelijamme Jenna Keräsen minidokumentti lakeuden omasta paikallislehdestä!

Miten Ran­ta­la­keut­ta teh­dään? Ja mil­lai­sel­la po­ru­kal­la? Katso työ­har­joit­te­li­jam­me Jenna Keräsen mi­ni­do­ku­ment­ti la­keu­den omasta pai­kal­lis­leh­des­tä!

13.05.2022 17:31
Maanantaina alkanut toinen ict-alan lakko vaikuttaa myös Rantalakeuden asiakaspalveluun, asiak­kai­ta pyydetään asioi­maan verkossa it­se­pal­ve­lun kautta

Maa­nan­tai­na alkanut toinen ict-alan lakko vai­kut­taa myös Ran­ta­la­keu­den asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan ver­kos­sa it­se­pal­ve­lun kautta

11.05.2022 16:00