Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­toam­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Viimeisin 24 tuntia
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajaksi haki 23 henkilöä – mukana myös Kempeleen kunnan hallintojohtaja Toni Saranpää, katso lista muista hakijoista!

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si haki 23 hen­ki­löä – ­mu­ka­na myös Kem­pe­leen kunnan hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää, katso lista muista ha­ki­jois­ta!

01.03.2024 15:45
Tilaajille
Kuukausi
"Ei ole oman kylän juttuja" – Henna ruotii läpi palautetta ja avaa toimitustyön taustoja
Kolumni

"Ei ole oman kylän jut­tu­ja" – Henna ruotii läpi pa­lau­tet­ta ja avaa toi­mi­tus­työn taus­to­ja

27.02.2024 13:00
Tilaajille
Mehiäisalan korkein huomionosoitus Hannu Luukiselle Liminkaan

Me­hiäi­sa­lan korkein huo­mion­osoi­tus Hannu Luu­ki­sel­le Li­min­kaan

24.02.2024 09:00
Nybackat vastaavat Okkoselle: "Ammattiliittojen aika ei ole mennyt"
Mielipidekirjoitus

Ny­bac­kat vas­taa­vat Ok­ko­sel­le: "Am­mat­ti­liit­to­jen aika ei ole mennyt"

12.02.2024 10:29
Tilaajille
Hieronta vaihtui artesaaniopintoihin ja käsityöyrittäjyyteen

Hie­ron­ta vaihtui ar­te­saa­ni­opin­toi­hin ja kä­si­työ­yrit­tä­jyy­teen

08.02.2024 08:17
Tilaajille
Vanhemmat
Kunnat valvovat pohjoisen etua – uudelle presidentille on luvassa kutsu Ouluun, lupaa Ari Alatossava
Kolumni

Kunnat val­vo­vat poh­joi­sen etua – uudelle pre­si­den­til­le on luvassa kutsu Ouluun, lupaa Ari Ala­tos­sa­va

31.01.2024 15:00
Tilaajille
Tekoäly vauhdittaa monikulttuurisuutta – tekoälypohjaiset käännösohjelmat mahdollistaa kielimuurin murtamisen, huomauttaa Mari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly vauh­dit­taa mo­ni­kult­tuu­ri­suut­ta – ­te­koä­ly­poh­jai­set kään­nös­oh­jel­mat mah­dol­lis­taa kie­li­muu­rin mur­ta­mi­sen, huo­maut­taa Mari

31.01.2024 15:00
Tilaajille
Suomessa lakkoillaan torstaina ja perjantaina hallituksen jo valmistelussa olevia lakeja vastaan

Suo­mes­sa lak­koil­laan tors­tai­na ja per­jan­tai­na hal­li­tuk­sen jo val­mis­te­lus­sa olevia lakeja vastaan

31.01.2024 11:00
Tilaajille
Tytti huomauttaa, että on tärkeää lähettää hallitukselle kansalaisten vahva viesti hallituksen toimista
Kolumni

Tytti huo­maut­taa, että on tärkeää lä­het­tää hal­li­tuk­sel­le kan­sa­lais­ten vahva viesti hal­li­tuk­sen toi­mis­ta

30.01.2024 09:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Jarkko Kemppainen on ehkä Suomen lihaksikkain raksaukko – 133-kiloinen kehonrakentaja ei malta lähteä edes kävelylenkille

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Jarkko Kemp­pai­nen on ehkä Suomen li­hak­sik­kain rak­sauk­ko – 133-ki­loi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja ei malta lähteä edes kä­ve­ly­len­kil­le

27.01.2024 18:00
Tilaajille
Pohde ennakoi tarvitsevansa vuosittain noin 50 ulkomaista hoitajaa – Kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutus aluehallituksen päätettävänä

Pohde ennakoi tar­vit­se­van­sa vuo­sit­tain noin 50 ul­ko­mais­ta hoi­ta­jaa – Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin kil­pai­lu­tus alue­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

27.01.2024 11:01 1
Tilaajille
Katso kuvat: Lumijoen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus avasi ovensa – Lastenneuvolassa hoidonjatkuvuus onnistuu hyvin kahden terveydenhoitajan taktiikalla

Katso kuvat: Lu­mi­joen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus avasi ovensa – ­Las­ten­neu­vo­las­sa hoi­don­jat­ku­vuus on­nis­tuu hyvin kahden ter­vey­den­hoi­ta­jan tak­tii­kal­la

26.01.2024 18:00
Tilaajille
Suomen Avustajapalvelut voitti Pohteen kilpailutuksen – Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän alueella toimiva yritys hakee nyt henkilökohtaisia avustajia

Suomen Avus­ta­ja­pal­ve­lut voitti Pohteen kil­pai­lu­tuk­sen – ­Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Tyr­nä­vän alueel­la toimiva yritys hakee nyt hen­ki­lö­koh­tai­sia avus­ta­jia

26.01.2024 15:00
Tilaajille
Työttömien työnhakijoiden määrä kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla – uusien työpaikkojen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusien työ­paik­ko­jen määrä laski vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

25.01.2024 15:01
Asiakkaan tarpeet opitaan samaistumalla vammaan – taksinkuljettajat on koulutettu kohtaamaan erityisryhmiä

Asiak­kaan tarpeet opitaan sa­mais­tu­mal­la vammaan – tak­sin­kul­jet­ta­jat on kou­lu­tet­tu koh­taa­maan eri­tyis­ryh­miä

16.01.2024 11:00
Tilaajille
DigiHelpin Nea usuttaa: Juttele digipulmista ja hyvistä havainnoista kahvipöydissä, käytävillä ja keskustelualustoilla
Kolumni

Di­gi­Hel­pin Nea usut­taa: Juttele di­gi­pul­mis­ta ja hyvistä ha­vain­nois­ta kah­vi­pöy­dis­sä, käy­tä­vil­lä ja kes­kus­te­lu­alus­toil­la

10.01.2024 13:00
Tilaajille
Hennan mielestä paikallislehti tarjoaa lukijoilleen uutistarjonnan jälkiruuan ja ekstrakarkin – Uusi päätoimittaja järjestää ystävänpäivänä Tullaan tutuiksi -kahvit

Hennan mie­les­tä pai­kal­lis­leh­ti tarjoaa lu­ki­joil­leen uu­tis­tar­jon­nan jäl­ki­ruuan ja ekst­ra­kar­kin – Uusi pää­toi­mit­ta­ja jär­jes­tää ys­tä­vän­päi­vä­nä Tullaan tu­tuik­si -kahvit

09.01.2024 09:41
Tilaajille
Saulin jäähyväiset lakeudelle: "Lisää rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, uusia ideoita ja vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamista"

Saulin jää­hy­väi­set la­keu­del­le: "Lisää roh­keut­ta, en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta, uusia ideoita ja van­ho­jen käy­tän­tö­jen ky­see­na­lais­ta­mis­ta"

31.12.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen yli 50 tekstinkäsittelijän muutosneuvottelut päätökseen – jatkossa puheentunnistusohjelmisto kirjoittaa sanelut

Pohteen yli 50 teks­tin­kä­sit­te­li­jän muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen – jat­kos­sa pu­heen­tun­nis­tus­oh­jel­mis­to kir­joit­taa sanelut

29.12.2023 09:00
Tilaajille