Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Työelämä
Kuukausi
Tupoksen koulu koetaan mukavana työpaikkana - “Joka päivä tapahtuu jotain uutta ja erilaista, mikä motivoi työskentelemään”, toteaa liikunnan ja terveystiedon opettaja Sallamari Kyllönen

Tu­pok­sen koulu koetaan mu­ka­va­na työ­paik­ka­na - “Joka päivä ta­pah­tuu jotain uutta ja eri­lais­ta, mikä motivoi työs­ken­te­le­mään”, toteaa lii­kun­nan ja ter­veys­tie­don opet­ta­ja Sal­la­ma­ri Kyl­lö­nen

31.01.2023 11:00
Vaihto-oppilasvuotta Limingassa viettävä Jessica odottaa näkevänsä keskiyön auringon – kotiinviemisinä mukaan lähtee ainakin opit pyöräilykulttuurista

Vaih­to-op­pi­las­vuot­ta Li­min­gas­sa viet­tä­vä Jessica odottaa nä­ke­vän­sä kes­ki­yön au­rin­gon – ko­tiin­vie­mi­si­nä mukaan lähtee ainakin opit pyö­räi­ly­kult­tuu­ris­ta

30.01.2023 18:00
Tilaajille
Monet nuoret haluaisivat työskennellä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löytäminen on haastavaa

Monet nuoret ha­luai­si­vat työs­ken­nel­lä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löy­tä­mi­nen on haas­ta­vaa

30.01.2023 14:00
Liminkalaislähtöinen Maria on unelmaduunissaan historian ja tekoälyn keskellä – mistä oikein on kyse?

Li­min­ka­lais­läh­töi­nen Maria on unel­ma­duu­nis­saan his­to­rian ja te­ko­älyn kes­kel­lä – mistä oikein on kyse?

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Työllisyys: Limingassa vuoden lopussa maakunnan paras tilanne, Kempeleen työttömyysprosentti 7,5

Työl­li­syys: Li­min­gas­sa vuoden lopussa maa­kun­nan paras ti­lan­ne, Kem­pe­leen työt­tö­myys­pro­sent­ti 7,5

27.01.2023 10:25 1
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Tuukka Myllymäki haluaa kertoa tarinansa masennuksen selättämisestä, jotta asian ympärillä pyörivä stigma väistyy – "masentuneen elämä tuntuu niin pahalta ja raadolliselta, ettei sitä toivoisi kenellekään"

Tuukka Myl­ly­mä­ki haluaa kertoa ta­ri­nan­sa ma­sen­nuk­sen se­lät­tä­mi­ses­tä, jotta asian ym­pä­ril­lä pyörivä stigma väistyy – "ma­sen­tu­neen elämä tuntuu niin pahalta ja raa­dol­li­sel­ta, ettei sitä toi­voi­si ke­nel­le­kään"

21.01.2023 06:00
Tilaajille
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Limingan uusi hallintojohtaja on epävirallisesti liminkalainen – Päiviä ei hirvitä edessä olevat muutokset

Li­min­gan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja on epä­vi­ral­li­ses­ti li­min­ka­lai­nen – ­Päi­viä ei hirvitä edessä olevat muu­tok­set

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Vain muutos on pysyvää: Yrityssaneerauksiin ja muutosneuvotteluihin on vain totuttava
Pääkirjoitus

Vain muutos on py­sy­vää: Yri­tys­sa­nee­rauk­siin ja muu­tos­neu­vot­te­lui­hin on vain to­tut­ta­va

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Suomalaisen mediaanitulo oli marraskuussa 3024 euroa – miesten ja naisten välinen ero yli 500 euroa

Suo­ma­lai­sen me­diaa­ni­tu­lo oli mar­ras­kuus­sa 3024 euroa – miesten ja naisten välinen ero yli 500 euroa

10.01.2023 13:58
Korjuuesimies on jatkossa puunkorjuun operaatioasiantuntija – sukupuolineutraalit ammattinimikkeet käyttöön Metsähallituksessakin

Kor­juu­esi­mies on jat­kos­sa puun­kor­juun ope­raa­tio­asian­tun­ti­ja – ­su­ku­puo­li­neut­raa­lit am­mat­ti­ni­mik­keet käyt­töön Met­sä­hal­li­tuk­ses­sa­kin

07.01.2023 09:29
Tilaajille
Vanhemmat
Sauli kannustaa lukijoita ilmiantamaan hyviä asiakaspalvelukokemuksia – tehdään asiakaspalvelijoista juttua!
Pääkirjoitus

Sauli kan­nus­taa lu­ki­joi­ta il­mi­an­ta­maan hyviä asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sia – tehdään asia­kas­pal­ve­li­jois­ta juttua!

04.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säihkymään – arvaatko, mitä lapset tontuilta aina kysyvät?

Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säih­ky­mään – ar­vaat­ko, mitä lapset ton­tuil­ta aina ky­sy­vät?

27.12.2022 13:47
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

27.12.2022 11:00
Tilaajille
Liminkalainen kuvanrakentaja Onni Wiljami Kinnunen ei kaihda tekniikkaa valokuvataiteen apuvälineenä - tekoäly tuo lisää työkaluja kuvaajille

Li­min­ka­lai­nen ku­van­ra­ken­ta­ja Onni Wiljami Kin­nu­nen ei kaihda tek­niik­kaa va­lo­ku­va­tai­teen apu­vä­li­nee­nä - tekoäly tuo lisää työ­ka­lu­ja ku­vaa­jil­le

23.12.2022 11:00
Tässä on kempeleläinen Veijo, vuoden bussikuski – "Hymyssä suin tervehtiminen pelastaa monen asiakkaan päivän"

Tässä on kem­pe­le­läi­nen Veijo, vuoden bus­si­kus­ki – "Hy­mys­sä suin ter­veh­ti­mi­nen pe­las­taa monen asiak­kaan päivän"

22.12.2022 18:00
Tilaajille
Limingassa työttömyys reilusti alle viisi prosenttia – lakeuden suurin työttömyysprosentti Hailuodossa

Li­min­gas­sa työt­tö­myys rei­lus­ti alle viisi pro­sent­tia – la­keu­den suurin työt­tö­myys­pro­sent­ti Hai­luo­dos­sa

20.12.2022 09:14
Tilaajille
"Jos työ olisi tympäissyt, olisin hakeutunut muualle"– Ari Kauppi on työskennellyt Tyrnävän kunnan palveluksessa 37 vuotta

"Jos työ olisi tym­päis­syt, olisin ha­keu­tu­nut muual­le"– A­ri Kauppi on työs­ken­nel­lyt Tyr­nä­vän kunnan pal­ve­luk­ses­sa 37 vuotta

16.12.2022 18:00
Tilaajille
Hällintalon pihaton Johanna Ahola päätti marraskuussa lopettaa kotieläinpihan toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Häl­lin­ta­lon pihaton Johanna Ahola päätti mar­ras­kuus­sa lo­pet­taa ko­ti­eläin­pi­han toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

12.12.2022 18:00
Tilaajille