Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

06:01
Tilaajille
Jesse Jyrälän droonilla kuvaamasta videosta näkyy perunamarkkinoiden väenpaljous

Jesse Jyrälän droo­nil­la ku­vaa­mas­ta vi­deos­ta näkyy pe­ru­na­mark­ki­noi­den väen­pal­jous

06:00
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

11:05
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Viikko
Metsäkeskus käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – myös Pohjois-Suomen toimipisteet asialistalla

Met­sä­kes­kus käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – myös Poh­jois-Suo­men toi­mi­pis­teet asia­lis­tal­la

27.09.2023 15:37
Tilaajille
Sauli kiittelee saamastaan kannustuksesta ja viesteistä – edessä on hyppy uuteen
Kolumni

Sauli kiit­te­lee saa­mas­taan kan­nus­tuk­ses­ta ja vies­teis­tä – edessä on hyppy uuteen

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Liminka palasi työllisyydessä piikkipaikalle – Lumijoella työttömyys noussut suhteellisesti eniten vuoden aikana

Liminka palasi työl­li­syy­des­sä piik­ki­pai­kal­le – ­Lu­mi­joel­la työt­tö­myys noussut suh­teel­li­ses­ti eniten vuoden aikana

26.09.2023 10:40
Tilaajille
Sauli Pahkasalo siirtyy Rantalakeudesta Lapin Kansan päätoimittajaksi ­­– takana pitkä kokemus paikallisjournalismista

Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Ran­ta­la­keu­des­ta Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­jak­si – takana pitkä kokemus pai­kal­lis­jour­na­lis­mis­ta

25.09.2023 14:26
Kuukausi
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

09.09.2023 11:00
Tilaajille
Varjakkalaiset Airi ja Anneli löysivät työyhteisöstä elämänmittaisen ystävyyden – "Oli todella tarkkaa, että kirveellä sai iskettyä juuri oikeaan kohtaan kylkiluiden väliin", Anneli muistelee

Var­jak­ka­lai­set Airi ja Anneli löy­si­vät työ­yh­tei­sös­tä elä­män­mit­tai­sen ys­tä­vyy­den – "Oli todella tark­kaa, että kir­veel­lä sai is­ket­tyä juuri oikeaan kohtaan kyl­ki­lui­den vä­liin", Anneli muis­te­lee

09.09.2023 06:00
Tilaajille
Jarkko Koskelalla on luja tahtotila saada Ruutikankaasta maailmanluokan ampumaurheilukeskus – "Yhteistyöllä tämä tehdään"

Jarkko Kos­ke­lal­la on luja tah­to­ti­la saada Ruu­ti­kan­kaas­ta maail­man­luo­kan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus – "Yh­teis­työl­lä tämä teh­dään"

11.09.2023 09:49
Tilaajille
Millaista paikallismediaa tehdään Kööpenhaminassa ja Roskildessa? – Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys matkaa tänään Tanskaan

Mil­lais­ta pai­kal­lis­me­diaa tehdään Köö­pen­ha­mi­nas­sa ja Ros­kil­des­sa? – ­Pai­kal­lis­leh­tien Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys matkaa tänään Tans­kaan

07.09.2023 09:00
Tilaajille
Punainen Arska rantautui Riutunkariin – Pielisen kalajaloste osti Riuttu Fiskin kalahallin

Pu­nai­nen Arska ran­tau­tui Riu­tun­ka­riin – Pie­li­sen ka­la­ja­los­te osti Riuttu Fiskin ka­la­hal­lin

07.09.2023 06:00
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:59
Vanhemmat
Saara väittää, että monipuolinen ja vaihteleva työ paikallislehdessä on paras oppikoulu toimittajaksi aikovalle
Kolumni

Saara väit­tää, että mo­ni­puo­li­nen ja vaih­te­le­va työ pai­kal­lis­leh­des­sä on paras op­pi­kou­lu toi­mit­ta­jak­si ai­ko­val­le

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Suomalainen Lygg kaavailee lentoja Oulunsalosta Tukholmaan – "Meillä on alusta, teknologia ja koneet, kunhan yritykset ovat valmiita"

Suo­ma­lai­nen Lygg kaa­vai­lee lentoja Ou­lun­sa­los­ta Tuk­hol­maan – "Meillä on alusta, tek­no­lo­gia ja koneet, kunhan yri­tyk­set ovat val­mii­ta"

25.08.2023 11:00
Tilaajille
Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus – Raija Melgin-Keränen: " Toivon päättäjiltä tukea ja ymmärrystä tätä työtä kohtaan"

Laa­du­kas var­hais­kas­va­tus on jo­kai­sen lapsen oikeus – Raija Mel­gin-Ke­rä­nen: " ­Toi­von päät­tä­jil­tä tukea ja ym­mär­rys­tä tätä työtä koh­taan"

24.08.2023 11:00
Tilaajille
Kalajoki kiilasi maakunnan työllisyyskärkeen – lakeuden parhaat luvut Limingassa ja Tyrnävällä

Ka­la­jo­ki kiilasi maa­kun­nan työl­li­syys­kär­keen – la­keu­den parhaat luvut Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä

22.08.2023 09:17
Tilaajille
Lomittamista ja näyttelemistä – liminkalaislähtöisellä Antilla alkaa olla jo tulevaisuuden suunnitelmat selvät

Lo­mit­ta­mis­ta ja näyt­te­le­mis­tä – ­li­min­ka­lais­läh­töi­sel­lä Antilla alkaa olla jo tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat selvät

20.08.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleläiset yrittäjät Johanna ja Päivikki rohkaisevat muitakin työllistämään nuoria – kesätyöseteliläisten kanssa aloitetaan työelämän perusasioista

Kem­pe­le­läi­set yrit­tä­jät Johanna ja Päi­vik­ki roh­kai­se­vat mui­ta­kin työl­lis­tä­mään nuoria – ke­sä­työ­se­te­li­läis­ten kanssa aloi­te­taan työ­elä­män pe­rus­asiois­ta

02.08.2023 06:00
Tilaajille