NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Palkinnot
Norsu palkitsi Lumijoella: Vuoden maaseudun kehittäjä Temmekseltä, virkahenkilöt Limingasta – Nuoriso Leader -stipendi liminkalaiselle Maijalle

Norsu pal­kit­si Lu­mi­joel­la: Vuoden maa­seu­dun ke­hit­tä­jä Tem­mek­sel­tä, vir­ka­hen­ki­löt Li­min­gas­ta – Nuoriso Leader -s­ti­pen­di li­min­ka­lai­sel­le Mai­jal­le

26.04.2023 18:30
Tilaajille
Oulun kaupunki palkitsi myös lakeuden alueen urheilijoita arvokilpailumenestyksestä

Oulun kau­pun­ki pal­kit­si myös la­keu­den alueen ur­hei­li­joi­ta ar­vo­kil­pai­lu­me­nes­tyk­ses­tä

16.02.2023 09:30
Tilaajille
Kempeleen kulttuuripalkinto pitkän linjan kulttuurin moniottelija Eeli Aallolle

Kem­pe­leen kult­tuu­ri­pal­kin­to pitkän linjan kult­tuu­rin mo­ni­ot­te­li­ja Eeli Aal­lol­le

14.02.2023 12:00
Tilaajille
He saavat urheilun Kempele-palkinnon – 29 urheilijaa palkitaan menestyksestään, suurimman potin nappaa penkkipunnertaja

He saavat ur­hei­lun Kem­pe­le-pal­kin­non – 29 ur­hei­li­jaa pal­ki­taan me­nes­tyk­ses­tään, suu­rim­man potin nappaa penk­ki­pun­ner­ta­ja

14.02.2023 09:36
Tilaajille
Tyrnävän Vuoden urheiluteko -palkinnon saanut Elina Kirstinä: "Se antaa paljon, kun näkee lasten riemun"

Tyr­nä­vän Vuoden ur­hei­lu­te­ko -pal­kin­non saanut Elina Kirs­ti­nä: "Se antaa paljon, kun näkee lasten riemun"

13.12.2022 09:29
Tilaajille
Kuka saa tämän vuoden Rantalakeuden Antin? Katso palkintojuhla suorana perjantaina täältä

Kuka saa tämän vuoden Ran­ta­la­keu­den Antin? Katso pal­kin­to­juh­la suorana per­jan­tai­na täältä

24.11.2022 09:00
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen journalistipalkinto taloudellista painostusta vastustaneille – "Malliesimerkki", kiittelee päätoimittaja Sauli Pahkasalo

Pai­kal­lis­leh­tien Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­to ta­lou­del­lis­ta pai­nos­tus­ta vas­tus­ta­neil­le – "Mal­lie­si­merk­ki", kiit­te­lee pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo

15.11.2022 07:39
Tervetuloa Rantalakeus-maastojen päätöstilaisuuteen – katso täältä kuuden osakilpailun lopulliset pistesijoitukset

Ter­ve­tu­loa Ran­ta­la­keus-maas­to­jen pää­tös­ti­lai­suu­teen – katso täältä kuuden osa­kil­pai­lun lo­pul­li­set pis­te­si­joi­tuk­set

20.10.2022 06:22
Tilaajille
Onnea! Omakotiliitto palkitsi Kempeleen Suomen pientalomyönteisimpänä kuntana – Kävimme kysymässä Helkalta ja Mikolta, miksi paikkakunnalla on hyvä asua

Onnea! Oma­ko­ti­liit­to pal­kit­si Kem­pe­leen Suomen pien­ta­lo­myön­tei­sim­pä­nä kuntana – Kävimme ky­sy­mäs­sä Hel­kal­ta ja Mi­kol­ta, miksi paik­ka­kun­nal­la on hyvä asua

17.05.2022 12:00 1
Tilaajille
Kempeleläiselle Polarille ensimmäinen The Finnish Sports Legacy- huomionosoitus: "Polarin tarina on upea osoitus siitä, miten urheilijoiden valmennuksen auttaminen on laajentunut globaalisti ihmisten elämänhallinnalliseksi tueksi"

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le en­sim­mäi­nen The Finnish Sports Legacy- huo­mio­no­soi­tus: "Po­la­rin tarina on upea osoitus siitä, miten ur­hei­li­joi­den val­men­nuk­sen aut­ta­mi­nen on laa­jen­tu­nut glo­baa­lis­ti ih­mis­ten elä­män­hal­lin­nal­li­sek­si tueksi"

06.05.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen urheilumenestyjät palkittiin – kunnanhallituksen palkitsemispäätöksestä jätettiin myös oikaisupyyntö

Kem­pe­leen ur­hei­lu­me­nes­ty­jät pal­kit­tiin – kun­nan­hal­li­tuk­sen pal­kit­se­mis­pää­tök­ses­tä jä­tet­tiin myös oi­kai­su­pyyn­tö

30.03.2022 06:01
Tilaajille
Kuusi vuotta musiikin siivillä: Tyrnävän kunnan kulttuuripalkinto myönnettiin Sointupajan väsymättömille Erja Anttilalle ja Anu Kanerva-aholle – myös Murron kylätoimikunta ja Jaakko Hietikko palkittiin

Kuusi vuotta mu­sii­kin sii­vil­lä: ­Tyr­nä­vän kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Soin­tu­pa­jan vä­sy­mät­tö­mil­le Erja Ant­ti­lal­le ja Anu Ka­ner­va-ahol­le – myös Murron ky­lä­toi­mi­kun­ta ja Jaakko Hie­tik­ko pal­kit­tiin

14.12.2021 16:52
Tilaajille
Esko Pitkänen on Vuoden Kellokas – Hailuoto-seura palkitsi Hälli-päivillä intohimoisen luontokuvaajan ja -tarinoitsijan

Esko Pit­kä­nen on Vuoden Kel­lo­kas – ­Hai­luo­to-seu­ra pal­kit­si Häl­li-päi­vil­lä in­to­hi­moi­sen luon­to­ku­vaa­jan ja -ta­ri­noit­si­jan

27.11.2021 19:07 1
Tilaajille
Maarit Rehula palkittiin Vuoden 2021 maa- ja kotitalousnaisena Oulussa

Maarit Rehula pal­kit­tiin Vuoden 2021 maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­se­na Oulussa

22.11.2021 16:36
Rantalakeus on neljänneksi paras paikallismedia  – Uutismedian liitto jakoi palkinnot Suurilla Lehtipäivillä Seinäjoella

Ran­ta­la­keus on nel­jän­nek­si paras pai­kal­lis­me­dia – Uu­tis­me­dian liitto jakoi pal­kin­not Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä Sei­nä­joel­la

12.11.2021 10:53
Liminkalaislähtöiselle muotisuunnittelija Sofia Ilmoselle ympäristövastuullisuuspalkinto arvostetulta Hyèresin muotifestivaalilta

Li­min­ka­lais­läh­töi­sel­le muo­ti­suun­nit­te­li­ja Sofia Il­mo­sel­le ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suus­pal­kin­to ar­vos­te­tul­ta Hyè­re­sin muo­ti­fes­ti­vaa­lil­ta

25.10.2021 12:26
MIELI ry:n mielenterveyspalkinto Hailuodon kunnalle – "Hailuoto osoittaa, että mielenterveyttä voidaan työyhteisössä kehittää suunnitelmallisesti", palkintoa perustellaan

MIELI ry:n mie­len­ter­veys­pal­kin­to Hai­luo­don kun­nal­le – "Hai­luo­to osoit­taa, että mie­len­ter­veyt­tä voidaan työ­yh­tei­sös­sä ke­hit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti", pal­kin­toa pe­rus­tel­laan

10.10.2021 19:24
Kempeleläisyritys BioSO4:lle myönnettiin Suomen Nuorkauppakamari ry:n Tuottava idea -palkinto

Kem­pe­le­läis­yri­tys Bio­SO4:l­le myön­net­tiin Suomen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry:n Tuot­ta­va idea -pal­kin­to

06.10.2021 17:16
Tilaajille
Oulun Seudun Leaderi palkitsi: Oulunsalon Nuorisoseura Vuoden paikallinen kehittäjä, oulunsalolaisnuorten yrityskokeilu vuoden paras Nuoriso Leader -projekti

Oulun Seudun Leaderi pal­kit­si: Ou­lun­sa­lon Nuo­ri­so­seura Vuoden pai­kal­li­nen ke­hit­tä­jä, ou­lun­sa­lo­lais­nuor­ten yri­tys­ko­kei­lu vuoden paras Nuoriso Leader -p­ro­jek­ti

21.06.2021 14:25
Tilaajille
Kempeleen kunta sai Hyvän mielen työpaikka -merkin sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen

Kem­pe­leen kunta sai Hyvän mielen työ­paik­ka -merkin si­tou­tu­mi­ses­ta mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seen

14.04.2021 14:45