Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Vaalipostia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kotini on Kem­pe­lees­sä – "Olen ku­lu­neen neljän vuoden aikana saanut huo­ma­ta, että täällä asuu pääosin tyy­ty­väi­siä ih­mi­siä"

08.06.2021 17:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­le, mah­dol­li­suuk­sien ko­ti­kun­ta – "Kunnan vas­tuul­li­nen ta­lou­den­pi­to on ollut Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män kes­kei­nen tavoite koko val­tuus­to­kau­den ajan"

06.06.2021 07:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: On lop­pu­ki­rin aika, toteaa Eero Nuo­li­oja – "Vai­keat asiat, var­sin­kin ko­ko­nai­suu­det, ovat harvoin yk­sin­ker­tai­sia tai mus­ta­val­koi­sia"

05.06.2021 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Miten näen val­tuu­te­tun roolin ja teh­tä­vät – "Aina asiat eivät mene suun­ni­tel­mien mukaan, joten myös tap­pioi­ta on kes­tet­tä­vä ja pyrkiä ehkä komp­ro­mis­si­pää­tök­siin"

04.06.2021 16:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt rat­kais­taan Li­min­gan tu­le­vai­suus, kir­joit­taa Juho Pa­kas­lah­ti: "Ha­luam­me­ko siis katsoa eteen vai taakse päin?"

04.06.2021 07:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kes­kus­tan Annukka Suotula vastaa Ko­koo­muk­sen eh­dok­kail­le jää- ja ui­ma­hal­li­esi­tyk­ses­tä –"Kyllä minun haave on, että vuonna 2025 Tyr­nä­vän kunnan päät­tä­jät hy­väk­sy­vät ui­ma/jää­hal­li­kiin­teis­tön ra­ken­ta­mi­sen vuo­del­le 2026"

01.06.2021 06:35 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Yhdessä enemmän oman kunnan par­haak­si – "Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­ti ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat ovat kas­vus­sa, samoin van­hem­pien jak­sa­mi­nen"

28.05.2021 18:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Maan­omis­ta­jan oi­keus­tur­va – "Me kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat emme tule hy­väk­sy­mään yk­si­tyis­ten omis­ta­mien maa-aluei­den pak­ko­lu­nas­tuk­sia"

27.05.2021 18:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­leen maa­po­li­tiik­ka – "Kylien kaa­voi­tus tulee Kem­pe­lees­sä aloit­taa vii­py­mät­tä ja hyö­dyn­tää uuden maa­po­liit­ti­sen oh­jel­man kaikki mah­dol­li­suu­det"

26.05.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pai­kal­li­suus luo pohjan kunnan ve­to­voi­mai­suu­del­le – "Pai­kal­li­suus vaa­leis­sa on tuttuja kun­ta­lai­sia eh­dok­kai­na vies­tiem­me vie­jik­si ja tuo­jik­si, tar­pei­den ja vah­vuuk­sien esille nos­ta­jik­si sekä pää­tök­sen­te­ki­jöik­si"

25.05.2021 18:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Jussi Ylitalo pohtii mil­lai­nen on meidän Tyrnävä –"Yl­peyt­tä omasta ko­ti­seu­dus­ta toi­voi­sin meistä jo­kai­sen pys­ty­vän ko­ke­maan entistä enem­män"

25.05.2021 14:03
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Tyr­nä­vän ko­koo­mus­eh­dok­kaat vas­taa­vat Juhanin ky­sy­myk­siin: "Kunnan on tehtävä kaikki voi­ta­va, että ne­los­tien linjaus siirtyy ohi­tus­tiek­si Tem­mek­sen itä­puo­lel­le."

12.05.2021 10:06
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vihreää rea­lis­mia – Li­min­gan Vihreä val­tuus­to­ryh­mä vastaa Kes­kus­tan Li­min­gan kun­nal­lis­jär­jes­tön mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen: "Kat­seen pitäisi olla jäl­leen­ra­ken­ta­mi­ses­sa eikä ha­jot­ta­mi­ses­sa"

12.05.2021 15:21
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Pai­kal­lis­ju­na kär­ki­hank­keek­si Oulun seu­dul­la, al­le­vii­vaa Minna: "Mikäli useampi perhe voisi luopua toi­ses­ta au­tos­ta, perheen os­to­voi­ma li­sään­tyi­si ja he voi­si­vat käyttää enemmän rahaa myös pai­kal­li­siin pal­ve­lui­hin"

12.05.2021 09:54 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Arton mie­les­tä EU-jä­se­nyys on ollut ja on meille ka­tast­ro­faa­li­nen: "Yk­si­kään puolue ei aja EU eroa tällä het­kel­lä, joka on todella harmi"

12.05.2021 09:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tauk­sia Juhanin ky­sy­myk­siin: "Kir­jas­to on si­vis­tyk­sem­me avain ja sen au­ki­oloa on laa­jen­net­ta­va"

10.05.2021 17:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otamme kantaa Juhani Mart­ti­lan esit­tä­miin ky­sy­myk­siin: "Vanhan ne­los­tien muut­tu­mi­nen ky­lä­rai­tik­si, no­peam­pi yhteys Ouluun ja kauniit jo­ki­var­si­mai­se­mat ovat Tem­mek­sen uuden kasvun mah­dol­lis­ta­jat"

10.05.2021 11:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia ui­ma­tai­dos­ta: "Jos per­hees­sä on esi­mer­kik­si paljon nuo­rem­pia lapsia, voi van­hem­pien olla vaikeaa tai lähes mah­do­ton­ta päästä ui­ma­tai­dot­to­mien kou­lu­lais­ten kanssa uimaan"

01.05.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia Kem­pe­le-puo­luees­ta: "Vas­tus­ta­jat lai­te­taan hil­jai­sek­si ja sa­no­taan, että meidän on pu­hal­let­ta­va yhteen hiileen Kem­pe­le-puo­lueen ni­mis­sä"

30.04.2021 09:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia nuo­ri­so­työn tar­peel­li­suu­des­ta ja vaa­ti­vuu­des­ta

29.04.2021 09:00
Tilaajille