Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Vaalipostia
Vaalipostia: "Mikäli nykyinen palveluverkko halutaan säilyttää, niin ihan kotimaisin voimin se ei myöskään tule jatkossa onnistumaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Mikäli ny­kyi­nen pal­ve­lu­verk­ko ha­lu­taan säi­lyt­tää, niin ihan ko­ti­mai­sin voimin se ei myös­kään tule jat­kos­sa on­nis­tu­maan"

20.01.2022 16:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Lääkehaitat ovat yleisin sairaalahoidon syy ja yksi yleisimmistä kuolinsyistä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Lää­ke­hai­tat ovat yleisin sai­raa­la­hoi­don syy ja yksi ylei­sim­mis­tä kuo­lin­syis­tä"

20.01.2022 14:00
Tilaajille
Vaalipostia: Olisiko pitänyt tehdä suurempi muutos?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Olisiko pitänyt tehdä suu­rem­pi muutos?

20.01.2022 12:13
Tilaajille
Vaalipostia: "Vuosien varrella en monillakaan potilaan tai hoitajan saappailla olisi ollut edes itse valmis kulkemaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Vuo­sien var­rel­la en mo­nil­la­kaan po­ti­laan tai hoi­ta­jan saap­pail­la olisi ollut edes itse valmis kul­ke­maan"

20.01.2022 12:01
Tilaajille
Vaalipostia: "Vanha sanonta on, että ilman mielenterveyttä ei ole terveyttä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Vanha sanonta on, että ilman mie­len­ter­veyt­tä ei ole ter­veyt­tä"

20.01.2022 10:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Ehkä jopa droneja voidaan tulevaisuudessa käyttää lyhyillä etäisyyksillä erilaisten tarvikkeiden kuljettamiseen asiakkaille"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Ehkä jopa droneja voidaan tu­le­vai­suu­des­sa käyttää ly­hyil­lä etäi­syyk­sil­lä eri­lais­ten tar­vik­kei­den kul­jet­ta­mi­seen asiak­kail­le"

20.01.2022 08:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Kaikkein helpoiten palvelujen yhteensovittaminen onnistuu, kun palveluja tarjotaan yhden luukun periaatteella"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Kaik­kein hel­poi­ten pal­ve­lu­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on­nis­tuu, kun pal­ve­lu­ja tar­jo­taan yhden luukun pe­riaat­teel­la"

20.01.2022 06:30
Tilaajille
Vaalipostia: Mahdollisuus hyvinvointiyhteiskunnan jälleenrakentamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mah­dol­li­suus hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen

20.01.2022 04:07
Tilaajille
Vaalipostia: "Kodinhoitaja ”Eeva” olisi odotettu vieras lapsiperheissä" – Heikki haluaa perheiden kotiavun käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Ko­din­hoi­ta­ja ”Eeva” olisi odo­tet­tu vieras lap­si­per­heis­sä" – ­Heik­ki haluaa per­hei­den ko­ti­avun käyt­töön

19.01.2022 20:29
Tilaajille
Vaalipostia: "Nopean hoitoon pääsyn ja laadukkaiden palveluiden lisäksi on tärkeää varmistaa, että palveluiden henkilöstö voi hyvin ja jaksaa työssään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Nopean hoitoon pääsyn ja laa­duk­kai­den pal­ve­lui­den lisäksi on tärkeää var­mis­taa, että pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö voi hyvin ja jaksaa työs­sään"

19.01.2022 18:27
Tilaajille
Vaalipostia: "Erikoissairaanhoitoa on järkevää yhdistää ja toteuttaa keskitetymmin osaamisen, kustannusten kuin asiakas- ja potilasturvallisuuden vuoksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "E­ri­kois­sai­raan­hoi­toa on jär­ke­vää yh­dis­tää ja to­teut­taa kes­ki­te­tym­min osaa­mi­sen, kus­tan­nus­ten kuin asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den vuoksi"

19.01.2022 16:25
Tilaajille
Vaalipostia: "Poliittisten päättäjien tärkein tehtävä on varmistaa ihmisten turvallinen arki"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Po­liit­tis­ten päät­tä­jien tärkein tehtävä on var­mis­taa ih­mis­ten tur­val­li­nen arki"

19.01.2022 14:23
Tilaajille
Vaalipostia: "Lasten varhaisen kasvun tukemisella voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon maksutaakkaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Lasten var­hai­sen kasvun tu­ke­mi­sel­la voidaan vä­hen­tää so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon mak­su­taak­kaa"

19.01.2022 12:21
Tilaajille
Vaalipostia: "Kukaan ei oleta, että joka kunnassa olisi täysin saman tasoiset sote-palvelut, mutta jonkin tasoisena ne täytyy kuitenkin olla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Kukaan ei oleta, että joka kun­nas­sa olisi täysin saman ta­soi­set so­te-pal­ve­lut, mutta jonkin ta­soi­se­na ne täytyy kui­ten­kin olla"

19.01.2022 10:19
Tilaajille
Vaalipostia: Onko aluevaalibingo valmis? – "Ehdokkaana huomasin, että vaalikoneissa kysyttiin todella vähän liittyen pelastustoimeen – ehkä se johtuu siitä, että aiheesta ei saa tehtyä kahtiajakoa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Onko alue­vaa­li­bin­go valmis? – "Eh­dok­kaa­na huo­ma­sin, että vaa­li­ko­neis­sa ky­syt­tiin todella vähän liit­tyen pe­las­tus­toi­meen – ehkä se johtuu siitä, että ai­hees­ta ei saa tehtyä kah­tia­ja­koa"

19.01.2022 07:17
Tilaajille
Vaalipostia: "Aluevaltuutettujen tulee olla valveutuneita ja avarakatseisia monissa asioissa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "A­lue­val­tuu­tet­tu­jen tulee olla val­veu­tu­nei­ta ja ava­ra­kat­sei­sia monissa asiois­sa"

19.01.2022 07:14
Tilaajille
Vaalipostia: Hyvinvointi on arjen tekoja – " Nyt tulisi uskaltaa nähdä asiakastason perustyö ykköstasona, jossa ennaltaehkäisevästi autetaan ihmisiä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja – " Nyt tulisi us­kal­taa nähdä asia­kas­ta­son pe­rus­työ yk­kös­ta­so­na, jossa en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti au­te­taan ih­mi­siä"

17.01.2022 11:39
Tilaajille
Vaalipostia: "Palveluiden tulee olla lähellä tai helpon kulkuyhteyden päässä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Pal­ve­lui­den tulee olla lähellä tai helpon kul­ku­yh­tey­den päässä"

17.01.2022 09:34
Tilaajille
Vaalipostia: "Uudistuksen tavoitteena on oltava palvelujen perustason vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on oltava pal­ve­lu­jen pe­rus­ta­son vah­vis­ta­mi­nen ja on­gel­mien en­nal­taeh­käi­sy"

15.01.2022 14:28
Tilaajille
Vaalipostia: "Asiat on järjestettävä uudella tavalla, entistä luovemmin ja fiksummin sekä digitaalisuutta hyväksikäyttäen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Asiat on jär­jes­tet­tä­vä uudella ta­val­la, entistä luo­vem­min ja fik­sum­min sekä di­gi­taa­li­suut­ta hy­väk­si­käyt­täen"

15.01.2022 05:25
Tilaajille