Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Eduskunnasta
Kuukausi
Onnellinen kansa voi nyt huonosti: mielenterveydestä suuri suomalainen projekti, ehdottaa Mikko
Kolumni

On­nel­li­nen kansa voi nyt huo­nos­ti: mie­len­ter­vey­des­tä suuri suo­ma­lai­nen pro­jek­ti, eh­dot­taa Mikko

26.01.2022 06:00
Tilaajille
"Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyössä on varmistettava myös se, että sote-järjestöjen avustamisesta otetaan koppi ja yhteistyö pelaa kaikkiin suuntiin"
Kolumni

"Kun­tien ja hy­vin­voin­ti­alueen yh­teis­työs­sä on var­mis­tet­ta­va myös se, että so­te-jär­jes­tö­jen avus­ta­mi­ses­ta otetaan koppi ja yh­teis­työ pelaa kaik­kiin suun­tiin"

18.01.2022 21:14
Katja vaatii: Ajokortti maksuttomaksi ja inssipaikat säilytettävä
Kolumni

Katja vaatii: Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si ja ins­si­pai­kat säi­ly­tet­tä­vä

12.01.2022 06:00
"Erityisesti humanitaarisen maahanmuuton vetovoimatekijät on karsittava minimiin", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen.
Kolumni

"E­ri­tyi­ses­ti hu­ma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ve­to­voi­ma­te­ki­jät on kar­sit­ta­va mi­ni­miin", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Im­mo­nen.

04.01.2022 16:11
Vanhemmat
Kinkusta on leivottu syyttä syyllinen: "Syökää suomalaista jouluruokaa", yllyttää Juha
Kolumni

Kin­kus­ta on lei­vot­tu syyttä syyl­li­nen: "Syökää suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa", yl­lyt­tää Juha

22.12.2021 06:00
"Valko-Venäjän häikäilemättömästi operoima konflikti Puolan vastaisella rajalla ei ole ohitse", toteaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja sanoo vihreän utopiaa uhkaavan rajaturvallisuutta
Kolumni

"Val­ko-Ve­nä­jän häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti ope­roi­ma konf­lik­ti Puolan vas­tai­sel­la rajalla ei ole ohit­se", toteaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja sanoo vihreän utopiaa uh­kaa­van ra­ja­tur­val­li­suut­ta

14.12.2021 16:00
Raimo herättelee aluevaaleihin: "Aika kuluu nopeasti ja vielä on välissä joulun ja uudenvuoden pyhät, joten totaalista kampanjointiaikaa on todella vähän"
Kolumni

Raimo he­rät­te­lee alue­vaa­lei­hin: "Aika kuluu no­peas­ti ja vielä on välissä joulun ja uu­den­vuo­den pyhät, joten to­taa­lis­ta kam­pan­join­ti­ai­kaa on todella vähän"

07.12.2021 13:19
Mielenterveys keskiöön  – Jenni muistuttaa, että mielikin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

Mie­len­ter­veys kes­kiöön  – ­Jen­ni muis­tut­taa, että mie­li­kin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

01.12.2021 06:00
Tytti tähdentää, että peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tarkoittaa myös avointa ovea ja ihmistä, joka kohtaa kasvokkain"
Kolumni

Tytti täh­den­tää, että pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tar­koit­taa myös avointa ovea ja ih­mis­tä, joka kohtaa kas­vok­kain"

17.11.2021 06:01 1
Ylivelkaantuminen on yksi pahimmista kannustinloukuista – ja inhimillinen tragedia, toteaa ministeri Hanna Sarkkinen
Kolumni

Yli­vel­kaan­tu­mi­nen on yksi pa­him­mis­ta kan­nus­tin­lou­kuis­ta – ja in­hi­mil­li­nen tra­ge­dia, toteaa mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen

09.11.2021 16:01
Pitkittynyt pandemia kysyy luottamusta
Kolumni

Pit­kit­ty­nyt pan­de­mia kysyy luot­ta­mus­ta

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Kuka päättää sinun sote-palveluistasi? "Tällä hetkellä suomalaisten köyhän ja rikkaan miehen elinajanennusteessa on yli 10 vuoden ero", toteaa kansanedustaja Katja Hänninen
Kolumni

Kuka päättää sinun so­te-pal­ve­luis­ta­si? "Tällä het­kel­lä suo­ma­lais­ten köyhän ja rikkaan miehen elin­ajan­en­nus­tees­sa on yli 10 vuoden ero", toteaa kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen

26.10.2021 13:25
Villen mielestä syy kohoaviin energiahintoihin on ylimitoitetut, liian lyhyelle aikavälille määritellyt poliittiset päätökset: "Meillä ei ole vielä tarjolla korvaavaa teknologiaa tarpeeksi edullisesti ja riittävästi."
Kolumni

Villen mie­les­tä syy ko­hoa­viin ener­gia­hin­toi­hin on yli­mi­toi­te­tut, liian ly­hyel­le ai­ka­vä­lil­le mää­ri­tel­lyt po­liit­ti­set pää­tök­set: "Meillä ei ole vielä tar­jol­la kor­vaa­vaa tek­no­lo­giaa tar­peek­si edul­li­ses­ti ja riit­tä­väs­ti."

22.10.2021 11:36
Tilaajille
Tupakkiaskeista brändimerkit pois? "Johdonmukainen jatko tämän kaltaiselle lainsäädännölle olisi, että myös alkoholia sisältävät tuotteet pakattaisiin tulevaisuudessa yhdenmukaisiin plain packaging - pakkauksiin", pohtii kansanedustaja Hanna-Leena Mattila
Kolumni

Tu­pak­ki­as­keis­ta brän­di­mer­kit pois? "Joh­don­mu­kai­nen jatko tämän kal­tai­sel­le lain­sää­dän­nöl­le olisi, että myös al­ko­ho­lia si­säl­tä­vät tuot­teet pa­kat­tai­siin tu­le­vai­suu­des­sa yh­den­mu­kai­siin plain pac­ka­ging - pak­kauk­siin", pohtii kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila

12.10.2021 15:48
Lapsille kehuja, perheille tukea – Mari-Leena on huolissaan ihmisten jaksamisesta
Kolumni

Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – Ma­ri-Lee­na on huo­lis­saan ih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta

06.10.2021 06:00
Oma tupa, mistä lupa? Kansanedustaja Juha Sipilä pohtii maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta: "Valitettavasti lausuntoversio sisältää norminpurun lisäksi myös uutta sääntelyä."
Kolumni

Oma tupa, mistä lupa? Kan­san­edus­ta­ja Juha Sipilä pohtii maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain uu­dis­tus­ta: "Va­li­tet­ta­vas­ti lau­sun­to­ver­sio si­säl­tää nor­min­pu­run lisäksi myös uutta sään­te­lyä."

28.09.2021 15:00
Kansanedustaja Olli Immonen: "Talousarvioesityksessä valtion vuoden 2022 budjetiksi hallitus jatkaa vihervasemmistolaista vastuutonta rahankäyttöä ja holtitonta velkaantumista"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Olli Im­mo­nen: "Ta­lou­sar­vioe­si­tyk­ses­sä valtion vuoden 2022 bud­je­tik­si hal­li­tus jatkaa vi­her­va­sem­mis­to­lais­ta vas­tuu­ton­ta ra­han­käyt­töä ja hol­ti­ton­ta vel­kaan­tu­mis­ta"

21.09.2021 16:27
"Täytyy muistaa, että ihmiset ovat jo tehneet paljonkin omassa arjessaan tekoja ilmaston ja luonnon hyväksi. Niitäkin pitää arvostaa" – kansanedustaja Juha Pylväs toteaa keppilinjan vain suututtavan ihmisiä
Kolumni

"Täytyy muis­taa, että ihmiset ovat jo tehneet pal­jon­kin omassa ar­jes­saan tekoja il­mas­ton ja luonnon hy­väk­si. Nii­tä­kin pitää ar­vos­taa" – kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs toteaa kep­pi­lin­jan vain suu­tut­ta­van ihmisiä

15.09.2021 06:54
Jannen mielestä isyyslaki on korjattava nopeasti: On tapaus, jossa  petetty mies on lakiin nojaten määrätty lapsen isäksi ja kustannusten maksajaksi, vaikka myöhempi isyystesti osoitti toista
Kolumni

Jannen mie­les­tä isyys­la­ki on kor­jat­ta­va no­peas­ti: On tapaus, jossa petetty mies on lakiin nojaten mää­rät­ty lapsen isäksi ja kus­tan­nus­ten mak­sa­jak­si, vaikka myö­hem­pi isyys­tes­ti osoitti toista

08.09.2021 06:00
Työajan lyhennys työllisyyden takeeksi? Raimon mielestä meillä pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun
Kolumni

Työajan ly­hen­nys työl­li­syy­den ta­keek­si? Raimon mie­les­tä meillä pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun

01.09.2021 06:00