Eduskunnasta
Kuukausi
Tupakkiaskeista brändimerkit pois? "Johdonmukainen jatko tämän kaltaiselle lainsäädännölle olisi, että myös alkoholia sisältävät tuotteet pakattaisiin tulevaisuudessa yhdenmukaisiin plain packaging - pakkauksiin", pohtii kansanedustaja Hanna-Leena Mattila
Kolumni

Tu­pak­ki­as­keis­ta brän­di­mer­kit pois? "Joh­don­mu­kai­nen jatko tämän kal­tai­sel­le lain­sää­dän­nöl­le olisi, että myös al­ko­ho­lia si­säl­tä­vät tuot­teet pa­kat­tai­siin tu­le­vai­suu­des­sa yh­den­mu­kai­siin plain pac­ka­ging - pak­kauk­siin", pohtii kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila

12.10.2021 15:48
Lapsille kehuja, perheille tukea – Mari-Leena on huolissaan ihmisten jaksamisesta
Kolumni

Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – Ma­ri-Lee­na on huo­lis­saan ih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta

06.10.2021 06:00
Oma tupa, mistä lupa? Kansanedustaja Juha Sipilä pohtii maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta: "Valitettavasti lausuntoversio sisältää norminpurun lisäksi myös uutta sääntelyä."
Kolumni

Oma tupa, mistä lupa? Kan­san­edus­ta­ja Juha Sipilä pohtii maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain uu­dis­tus­ta: "Va­li­tet­ta­vas­ti lau­sun­to­ver­sio si­säl­tää nor­min­pu­run lisäksi myös uutta sään­te­lyä."

28.09.2021 15:00
Kansanedustaja Olli Immonen: "Talousarvioesityksessä valtion vuoden 2022 budjetiksi hallitus jatkaa vihervasemmistolaista vastuutonta rahankäyttöä ja holtitonta velkaantumista"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Olli Im­mo­nen: "Ta­lou­sar­vioe­si­tyk­ses­sä valtion vuoden 2022 bud­je­tik­si hal­li­tus jatkaa vi­her­va­sem­mis­to­lais­ta vas­tuu­ton­ta ra­han­käyt­töä ja hol­ti­ton­ta vel­kaan­tu­mis­ta"

21.09.2021 16:27
Vanhemmat
"Täytyy muistaa, että ihmiset ovat jo tehneet paljonkin omassa arjessaan tekoja ilmaston ja luonnon hyväksi. Niitäkin pitää arvostaa" – kansanedustaja Juha Pylväs toteaa keppilinjan vain suututtavan ihmisiä
Kolumni

"Täytyy muis­taa, että ihmiset ovat jo tehneet pal­jon­kin omassa ar­jes­saan tekoja il­mas­ton ja luonnon hy­väk­si. Nii­tä­kin pitää ar­vos­taa" – kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs toteaa kep­pi­lin­jan vain suu­tut­ta­van ihmisiä

15.09.2021 06:54
Jannen mielestä isyyslaki on korjattava nopeasti: On tapaus, jossa  petetty mies on lakiin nojaten määrätty lapsen isäksi ja kustannusten maksajaksi, vaikka myöhempi isyystesti osoitti toista
Kolumni

Jannen mie­les­tä isyys­la­ki on kor­jat­ta­va no­peas­ti: On tapaus, jossa petetty mies on lakiin nojaten mää­rät­ty lapsen isäksi ja kus­tan­nus­ten mak­sa­jak­si, vaikka myö­hem­pi isyys­tes­ti osoitti toista

08.09.2021 06:00
Työajan lyhennys työllisyyden takeeksi? Raimon mielestä meillä pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun
Kolumni

Työajan ly­hen­nys työl­li­syy­den ta­keek­si? Raimon mie­les­tä meillä pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun

01.09.2021 06:00
Ei tässä syyllisiä kaivata vaan laskevia ilmastopäästöjä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella viljelijällä on vilpitön halu toimia ilmaston hyväksi
Kolumni

Ei tässä syyl­li­siä kaivata vaan las­ke­via il­mas­to­pääs­tö­jä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella vil­je­li­jäl­lä on vil­pi­tön halu toimia il­mas­ton hyväksi

25.08.2021 06:00
Autoilu tarvitsee puolustajia, muistuttaa Pekka: "Hyväkuntoinen tie on myös ilmastoteko, koska polttoaineen kulutus laskee hyväpintaisilla teillä"
Kolumni

Autoilu tar­vit­see puo­lus­ta­jia, muis­tut­taa Pekka: "Hy­vä­kun­toi­nen tie on myös il­mas­to­te­ko, koska polt­to­ai­neen kulutus laskee hy­vä­pin­tai­sil­la teillä"

17.08.2021 17:42
Ilmastonmuutosta on torjuttava kiireesti, patistaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Kolumni

Il­mas­ton­muu­tos­ta on tor­jut­ta­va kii­rees­ti, pa­tis­taa eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

11.08.2021 06:00
Luomakunnan varjeleminen ei tarkoita kaiken kieltämistä eikä luonnosta erillään olemista, muistuttaa kansanedustaja Mikko Kinnunen: "Tuotetaan kestävillä menetelmillä puhdasta suomalaista ruokaa"
Kolumni

Luo­ma­kun­nan var­je­le­mi­nen ei tar­koi­ta kaiken kiel­tä­mis­tä eikä luon­nos­ta eril­lään ole­mis­ta, muis­tut­taa kan­san­edus­ta­ja Mikko Kin­nu­nen: "Tuo­te­taan kes­tä­vil­lä me­ne­tel­mil­lä puh­das­ta suo­ma­lais­ta ruokaa"

03.08.2021 16:03
Hanna-ministeri muistuttaa: Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään
Kolumni

Han­na-mi­nis­te­ri muis­tut­taa: Työ antaa elan­toa, mutta se myös luo mer­ki­tys­tä elämään

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Palkka ei tule sopimatta, muistuttaa kansanedustaja Katja Hänninen: "Erityisen huolestuttavaa on myös se, että gallupien suurimpana puolueena keikkuneet perussuomalaiset ovat liittyneet duunarien oikeuksia vastustavien joukkoon"
Kolumni

Palkka ei tule so­pi­mat­ta, muis­tut­taa kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen: "E­ri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on myös se, että gal­lu­pien suu­rim­pa­na puo­luee­na keik­ku­neet pe­rus­suo­ma­lai­set ovat liit­ty­neet duu­na­rien oi­keuk­sia vas­tus­ta­vien jouk­koon"

20.07.2021 12:51
Kansanedustaja Ville Vähämäki kyseenalaistaa EU:n ilmastopaketin – Moni toimenpide on hänen mielestään epäedullinen Suomelle ja varsinkin metsänomistajien oikeustajua tulee koettelemaan eniten pakettiin sisältyvä metsästrategia
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Ville Vä­hä­mä­ki ky­seen­alais­taa EU:n il­mas­to­pa­ke­tin – Moni toi­men­pi­de on hänen mie­les­tään epä­edul­li­nen Suo­mel­le ja var­sin­kin met­sän­omis­ta­jien oi­keus­ta­jua tulee koet­te­le­maan eniten pa­ket­tiin si­säl­ty­vä met­sä­stra­te­gia

14.07.2021 06:04
"”Kannattaa ajatella etukäteen, sillä myöhemmin on ihan liikaa aikaa ajatella" – Pyörätuolissa istuneen nuoren miehen sanat jäivät Hanna-Leena Mattilan mieleen ja hän kannustaa nuoria sanomaan, jos heitä pelottaa auton kyydissä
Kolumni

"”­Kan­nat­taa aja­tel­la etu­kä­teen, sillä myö­hem­min on ihan liikaa aikaa aja­tel­la" – ­Pyö­rä­tuo­lis­sa is­tu­neen nuoren miehen sanat jäivät Han­na-Lee­na Mat­ti­lan mieleen ja hän kan­nus­taa nuoria sa­no­maan, jos heitä pe­lot­taa auton kyy­dis­sä

07.07.2021 06:01
Ympäristöteknologia on Suomelle suuri mahdollisuus: "Meiltä löytyy osaamista niin metsän kasvattamiseen, kestävään hoitamiseen kuin nykytekniikalla tapahtuvaan metsien biomassan arvioimiseenkin"
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gia on Suo­mel­le suuri mah­dol­li­suus: "Meiltä löytyy osaa­mis­ta niin metsän kas­vat­ta­mi­seen, kes­tä­vään hoi­ta­mi­seen kuin ny­ky­tek­nii­kal­la ta­pah­tu­vaan metsien bio­mas­san ar­vioi­mi­seen­kin"

22.06.2021 15:28
Sote myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille: "Maaseutukunnissa uudistus merkitsee sitä, että ensin menee valta kunnilta ja sen jälkeen lähtevät sote-palvelut.", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen
Kolumni

Sote myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le: "Maa­seu­tu­kun­nis­sa uu­dis­tus mer­kit­see sitä, että ensin menee valta kun­nil­ta ja sen jälkeen läh­te­vät so­te-pal­ve­lut.", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen

15.06.2021 15:17
"Tarvitsemme tässä ajassa kipeästi kuuntelemista ja rakentamista", toteaa Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ja toivoo politiikan pöytätavoista otettavan vastuuta
Kolumni

"Tar­vit­sem­me tässä ajassa ki­peäs­ti kuun­te­le­mis­ta ja ra­ken­ta­mis­ta", toteaa Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs ja toivoo po­li­tii­kan pöy­tä­ta­vois­ta otet­ta­van vas­tuu­ta

08.06.2021 17:12
Tilaajille
Liikenteen verotukselle on saatava vastinetta kansanedustaja Janne Heikkisen mielestä –"Polttoaineiden verotuksen kiristäminen kurittaa lopulta suhteettomasti tavallisia ihmisiä ja kuljetusalaa."
Kolumni

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sel­le on saatava vas­ti­net­ta kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­sen mie­les­tä –"­Polt­toai­nei­den ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen ku­rit­taa lopulta suh­teet­to­mas­ti ta­val­li­sia ihmisiä ja kul­je­tu­sa­laa."

02.06.2021 06:00
Kansanedustaja Raimo Piirainen: "Kunnissa tuotettavien terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua pitää nostaa, koska sillä voimme vähentää kalliiden erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen: "Kun­nis­sa tuo­tet­ta­vien ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta ja laatua pitää nostaa, koska sillä voimme vä­hen­tää kal­lii­den eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­den käyt­töä"

26.05.2021 06:22
Tilaajille