Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskunnasta
Kuukausi
Onko mahdollista, että kävelet tai pyöräilet kouluun, töihin, harrastuksiin tai kauppaan, kysyy Mari-Leena ja muistuttaa liikkeen olevan lääkettä
Kolumni

Onko mah­dol­lis­ta, että kävelet tai pyö­räi­let kou­luun, töihin, har­ras­tuk­siin tai kaup­paan, kysyy Ma­ri-Lee­na ja muis­tut­taa liik­keen olevan lää­ket­tä

28.11.2023 10:31
Hanna muistuttaa, että hallitus voisi vielä kääntään suuntaa – lapsiperheköyhyys tulee kalliiksi
Kolumni

Hanna muis­tut­taa, että hal­li­tus voisi vielä kään­tään suuntaa – ­lap­si­per­he­köy­hyys tulee kal­liik­si

20.11.2023 19:44
Olga esittelee Keskustan vaihtoehtobudjettia, jossa Turun junarahat jaettaisiin uudelleen
Kolumni

Olga esit­te­lee Kes­kus­tan vaih­toeh­to­bud­jet­tia, jossa Turun ju­na­ra­hat jaet­tai­siin uu­del­leen

14.11.2023 05:52
Tytti on huolissaan, sillä säästöjen yhteydessä kylmää kyytiä on luvassa kohtuuttoman monelle ja erityisesti nuorille
Kolumni

Tytti on huo­lis­saan, sillä sääs­tö­jen yh­tey­des­sä kylmää kyytiä on luvassa koh­tuut­to­man monelle ja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le

06.11.2023 08:27
Vanhemmat
Hanna-Leena muistuttaa valtaosan eläkeläisistä kituuttavan pienillä tuloilla ja tuumaa vihreille: "Ei todellakaan näin!"
Kolumni

Han­na-Lee­na muis­tut­taa val­ta­osan elä­ke­läi­sis­tä ki­tuut­ta­van pie­nil­lä tu­loil­la ja tuumaa vih­reil­le: "Ei to­del­la­kaan näin!"

31.10.2023 06:56
Ilveksen metsästyslupia perustellaan erikoisesti, ihmettelee kansanedustaja Jenni Pitko
Kolumni

Il­vek­sen met­säs­tys­lu­pia pe­rus­tel­laan eri­koi­ses­ti, ih­met­te­lee kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko

24.10.2023 07:59
"Olisi viisautta jättää Turun tunnin juna rakentamatta ja panostaa erityisesti alempiasteisen tieverkon kunnostamiseen", kirjoittaa maantieverkoston rapistumisesta huolestunut Pekka
Kolumni

"Olisi vii­saut­ta jättää Turun tunnin juna ra­ken­ta­mat­ta ja pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon kun­nos­ta­mi­seen", kir­joit­taa maan­tie­ver­kos­ton ra­pis­tu­mi­ses­ta huo­les­tu­nut Pekka

18.10.2023 06:00
Tilaajille
"Verotukseen tehtävät muutokset näiltä osin ovat kokonaisuudessaan kansalaisten ostovoimaa kasvattavia", sanoo Ville
Kolumni

"Ve­ro­tuk­seen teh­tä­vät muu­tok­set näiltä osin ovat ko­ko­nai­suu­des­saan kan­sa­lais­ten os­to­voi­maa kas­vat­ta­via", sanoo Ville

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Pia varoittaa: Hallituksen politiikka ajaa lapsiperheitä tukalaan tilanteeseen
Kolumni

Pia va­roit­taa: Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka ajaa lap­si­per­hei­tä tu­ka­laan ti­lan­tee­seen

04.10.2023 06:41
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 06:00
Janne Heikkinen sanoo sote-uudistuksen unohtaneen ihmisen ja lisänneen hallintoa
Kolumni

Janne Heik­ki­nen sanoo sote-uu­dis­tuk­sen unoh­ta­neen ihmisen ja li­sän­neen hal­lin­toa

19.09.2023 13:27
Tilaajille
Kun kansanedustaja Jenna Simula julkaisi kuvan karhujahdista, some räjähti – "Ei anneta äänekkään vähemmistön määritellä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"
Kolumni

Kun kan­san­edus­ta­ja Jenna Simula jul­kai­si kuvan kar­hu­jah­dis­ta, some räjähti – "Ei anneta ää­nek­kään vä­hem­mis­tön mää­ri­tel­lä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"

12.09.2023 06:11
Jokaisen lapsen on tärkeä oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan ennen siirtymistä kolmannelle luokalle, muistuttaa Mari-Leena
Kolumni

Jo­kai­sen lapsen on tärkeä oppia lu­ke­maan, las­ke­maan ja kir­joit­ta­maan ennen siir­ty­mis­tä kol­man­nel­le luo­kal­le, muis­tut­taa Ma­ri-Lee­na

05.09.2023 11:10
Nykyiset hallituspuolueet antoivat epärealistisia lupauksia tulojen ja menojen tasapainottamisesta, toteaa Hanna Sarkkinen
Kolumni

Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lueet an­toi­vat epä­rea­lis­ti­sia lu­pauk­sia tulojen ja menojen ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta, toteaa Hanna Sark­ki­nen

29.08.2023 10:50
Olga muistuttaa, että jos maaseutu näivetetään, tulee kaupungeissakin hyvin nopeasti vilu ja nälkä
Kolumni

Olga muis­tut­taa, että jos maa­seu­tu näi­ve­te­tään, tulee kau­pun­geis­sa­kin hyvin no­peas­ti vilu ja nälkä

22.08.2023 05:40
Työtä ja toimeentuloa pohjoiseen – raidehankkeiden lisäksi on pidettävä huolta alueemme satamista ja maanteistä.
Kolumni

Työtä ja toi­meen­tu­loa poh­joi­seen – rai­de­hank­kei­den lisäksi on pi­det­tä­vä huolta alueem­me sa­ta­mis­ta ja maan­teis­tä.

16.08.2023 06:00
"Miten oikeistohallitus pystyy ajamaan maatalouden, maaseudun ja köyhän asiaa?" – Pekka sanoo arvojen ratkaisevan isänmaan suunnan
Kolumni

"Miten oi­keis­to­hal­li­tus pystyy ajamaan maa­ta­lou­den, maa­seu­dun ja köyhän asiaa?" – Pekka sanoo arvojen rat­kai­se­van isän­maan suunnan

26.07.2023 06:20
Ville uskoo, että hallitus pääsee asiakysymyksistä jatkossakin sopuun, sillä neuvottelut tiimiyttivät puolueita
Kolumni

Ville uskoo, että hal­li­tus pääsee asia­ky­sy­myk­sis­tä jat­kos­sa­kin sopuun, sillä neu­vot­te­lut tii­miyt­ti­vät puo­luei­ta

18.07.2023 13:56
Koulutus ja jatkuvan oppimisen vahvistaminen ovat keinoja nostaa työllisyysastetta sekä vaikuttaa ihmisten arjen jaksamiseen ja hyvinvointiin
Kolumni

Kou­lu­tus ja jat­ku­van op­pi­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen ovat keinoja nostaa työl­li­syys­as­tet­ta sekä vai­kut­taa ih­mis­ten arjen jak­sa­mi­seen ja hy­vin­voin­tiin

11.07.2023 22:00
Tilaajille
"Eriarvoistuva Suomi lisää myös sisäisen turvallisuuden riskejä", toteaa Merja ruotiessaan oikeistohallituksen politiikkaa
Lukijalta Kolumni

"E­riar­vois­tu­va Suomi lisää myös si­säi­sen tur­val­li­suu­den ris­ke­jä", toteaa Merja ruo­ties­saan oi­keis­to­hal­li­tuk­sen po­li­tiik­kaa

04.07.2023 15:30
Tilaajille