Eduskunnasta
Kuukausi
Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto, jyrähtää Olli ja kritisoi jyrkästi hallituksen holtitonta rahankäyttöä
Kolumni

Suomi ei saa olla koko maail­man so­siaa­li­toi­mis­to, jy­räh­tää Olli ja kri­ti­soi jyr­käs­ti hal­li­tuk­sen hol­ti­ton­ta ra­han­käyt­töä

28.09.2022 06:30
Tilaajille
Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa, kirjoittaa Juha Pylväs: "Leikkauslistoja tarvitaan varmasti"
Mielipidekirjoitus

Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa, kir­joit­taa Juha Pylväs: "Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti"

20.09.2022 14:39 1
Kankea järjestelmä harvemmin muuttuu toimivaksi, kun monimutkaisuutta lisätään, tuumaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja lyttää yrittäjien eläkeuudistuksen
Kolumni

Kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään, tuumaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja lyttää yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen

13.09.2022 14:57
Energiaomavaraisuuteen tulee pyrkiä ripeästi hyödyntäen EU:n ja kansallisen kaikkia rahoitusmekanismeja, jyrähtää Raimo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suu­teen tulee pyrkiä ri­peäs­ti hyö­dyn­täen EU:n ja kan­sal­li­sen kaikkia ra­hoi­tus­me­ka­nis­me­ja, jy­räh­tää Raimo

06.09.2022 18:00
Vanhemmat
Vesivoima on ollut osa Suomen menestystarinaa, jossa pieni maa nousi erittäin hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi –  jälkeenpäin katsottuna on helppo nähdä, että vesivoiman hinta on ollut karmaisevan kova
Kolumni

Ve­si­voi­ma on ollut osa Suomen me­nes­tys­ta­ri­naa, jossa pieni maa nousi erit­täin hy­vin­voi­vak­si yh­teis­kun­nak­si – jäl­keen­päin kat­sot­tu­na on helppo nähdä, että ve­si­voi­man hinta on ollut kar­mai­se­van kova

31.08.2022 06:00
Maatalouden merkitys olisi ymmärrettävä
Lukijalta Kolumni

Maa­ta­lou­den mer­ki­tys olisi ym­mär­ret­tä­vä

24.08.2022 08:19
"Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä", tuumaa Kinnusen Mikko
Kolumni

"Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä", tuumaa Kin­nu­sen Mikko

09.08.2022 11:57
Elämme ajassa, jossa todistamme monia päällekkäisiä globaaleja kriisejä – "On pyrittävä estämään hintojen nousun aiheuttamaa eriarvoisuuden kasvua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
Katja Hänninen jatkaa Uniperin ruotimista: "Uskomme, että sopeutuminen muuttuvaan maailmaan omasta tahdosta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä harkittuja päätöksiä paniikkiratkaisujen sijaan"
Kolumni

Katja Hän­ni­nen jatkaa Uni­pe­rin ruo­ti­mis­ta: "Us­kom­me, että so­peu­tu­mi­nen muut­tu­vaan maail­maan omasta tah­dos­ta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä har­kit­tu­ja pää­tök­siä pa­niik­ki­rat­kai­su­jen sijaan"

26.07.2022 12:36
Ville Vähämäki ruotii Fortumin tytäryhtiön Uniperin kohtaloa ja ei halua saksalaisille annettavan miljardien energiatukea
Kolumni

Ville Vä­hä­mä­ki ruotii For­tu­min ty­tär­yh­tiön Uni­pe­rin koh­ta­loa ja ei halua sak­sa­lai­sil­le an­net­ta­van mil­jar­dien ener­gia­tu­kea

19.07.2022 10:54
Aikuisneuvola tutuksi koko maassa – "On tärkeää, että henkilöt kutsutaan neuvolaan eivätkä käynnit jää pelkästään oman aktiivisuuden varaan"
Kolumni

Ai­kuis­neu­vo­la tutuksi koko maassa – "On tär­keää, että hen­ki­löt kut­su­taan neu­vo­laan eivätkä käynnit jää pel­käs­tään oman ak­tii­vi­suu­den varaan"

12.07.2022 11:47
Mitkä ovat Mari-Leena ratkaisut arjen kustannusnousuun? "Kevennetään verotusta, korotetaan työmatkavähennystä ja alennetaan sähköveroa"
Kolumni

Mitkä ovat Ma­ri-Lee­na rat­kai­sut arjen kus­tan­nus­nou­suun? "Ke­ven­ne­tään ve­ro­tus­ta, ko­ro­te­taan työ­mat­ka­vä­hen­nys­tä ja alen­ne­taan säh­kö­ve­roa"

06.07.2022 11:44
Juhaa huolettaa: "Haluammeko eteläisen Euroopan mallin tännekin, vai haluammeko lopettaa velaksi elämisen?"
Kolumni

Juhaa huo­let­taa: "Ha­luam­me­ko ete­läi­sen Eu­roo­pan mallin tän­ne­kin, vai ha­luam­me­ko lo­pet­taa velaksi elä­mi­sen?"

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Eduskunnasta Olli Immonen: Yhteiskunnan perusta on perhe
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Yh­teis­kun­nan perusta on perhe

22.06.2022 22:19
Tilaajille
Eduskunnasta: Kyse on meidän pärjäämisestämme
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kyse on meidän pär­jää­mi­ses­täm­me

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Janne Heikkinen huomauttaa, että monelle pohjoisen ihmiselle auto on välttämättömyys, jolla käydään töissä, viedään lapset harrastuksiin ja asioidaan palveluissa
Lukijalta Kolumni

Janne Heik­ki­nen huo­maut­taa, että monelle poh­joi­sen ih­mi­sel­le auto on vält­tä­mät­tö­myys, jolla käydään töissä, viedään lapset har­ras­tuk­siin ja asioi­daan pal­ve­luis­sa

09.06.2022 15:40
Tilaajille
"Vihreät on esittäneet valtion takamaa, edullista energiaomavaraisuuslainaa, jolla voisi hankkia sähköauton ja polttoainesäästöjen myötä lainan voisi maksella pikkuhiljaa pois"
Kolumni

"Vih­reät on esit­tä­neet valtion ta­ka­maa, edul­lis­ta ener­giao­ma­va­rai­suus­lai­naa, jolla voisi hankkia säh­kö­au­ton ja polt­to­ai­ne­sääs­tö­jen myötä lainan voisi mak­sel­la pik­ku­hil­jaa pois"

31.05.2022 12:55
Pekka ei halua abortin vapauttamista – oululaiskansanedustaja sanoo abortin olevan kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni

Pekka ei halua abortin va­paut­ta­mis­ta – ou­lu­lais­kan­sa­ne­dus­ta­ja sanoo abortin olevan koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

17.05.2022 10:09
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

03.05.2022 15:34