NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Eduskunnasta
"Nykyinen hallitus on epäonnistunut Suomen edun kannalta tärkeän kansallisen metsäpolitiikan puolustamisessa EU:n päätöksenteossa", jyrähtää
Lukijalta Kolumni

"Ny­kyi­nen hal­li­tus on epä­on­nis­tu­nut Suomen edun kan­nal­ta tärkeän kan­sal­li­sen met­sä­po­li­tii­kan puo­lus­ta­mi­ses­sa EU:n pää­tök­sen­teos­sa", jy­räh­tää

10.01.2023 21:00
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Pylväs kritisoi kovalla kädellä ilmastonmuutostutkimusta: "Jos tieteellinen tutkimus valjastetaan vain suppean ideologisen päämäärän työkaluksi..."
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs kri­ti­soi kovalla kädellä il­mas­ton­muu­tos­tut­ki­mus­ta: "Jos tie­teel­li­nen tut­ki­mus val­jas­te­taan vain suppean ideo­lo­gi­sen pää­mää­rän työ­ka­luk­si..."

03.01.2023 14:12
Jenni muistuttaa, että vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä on aikansa elänyttä: "Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa"
Lukijalta Kolumni

Jenni muis­tut­taa, että vas­tak­kain­aset­te­lu maa­seu­dun ja kau­pun­gin välillä on aikansa elä­nyt­tä: "Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luon­toa"

08.12.2022 06:00
Tilaajille
"Suomessa on pikaisesti käynnistettävä ohjelma, joka tähtää syntyvyyden tuplaamiseen", sanoo Pekka ja ehdottaa yhtenä toimenpiteenä lapsilisän ostovoiman pysyvää korjaamista
Lukijalta Kolumni

"Suo­mes­sa on pi­kai­ses­ti käyn­nis­tet­tä­vä oh­jel­ma, joka tähtää syn­ty­vyy­den tup­laa­mi­seen", sanoo Pekka ja eh­dot­taa yhtenä toi­men­pi­tee­nä lap­si­li­sän os­to­voi­man pysyvää kor­jaa­mis­ta

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Tällä hetkellä Suomessa yli 100 000 lapsella on puutetta elämisen perustarpeista, kirjoittaa Tytti Tuppurainen
Kolumni

Tällä het­kel­lä Suo­mes­sa yli 100 000 lap­sel­la on puu­tet­ta elä­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta, kir­joit­taa Tytti Tup­pu­rai­nen

22.11.2022 20:00
"Vaikka Suomi on hyvinvointivaltiona maailman kärkeä, lapsiperheköyhyys on aivan liian yleistä" – muistuttaa Mikko Kinnunen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vaikka Suomi on hy­vin­voin­ti­val­tio­na maail­man kärkeä, lap­si­per­he­köy­hyys on aivan liian yleis­tä" – muis­tut­taa Mikko Kin­nu­nen

16.11.2022 06:15
Tilaajille
Terveyskeskuksiin tarvitaan jopa 2 600 uutta lääkäriä – Katja-kansanedustaja miettii mistä lisäkädet löytyvät
Kolumni

Ter­veys­kes­kuk­siin tar­vi­taan jopa 2 600 uutta lää­kä­riä – Kat­ja-kan­san­edus­ta­ja miettii mistä li­sä­kä­det löy­ty­vät

01.11.2022 13:57
Villen mielestä metsien ja peltojen ryöstö estettävä: EU:n ennallistamisasetus on pöyristyttävä, kallis, EU:n toimivaltaa laajentava, vaikutusarviot laiminlyövä ja Suomen suvereniteettia kaventava
Lukijalta Kolumni

Villen mie­les­tä metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä: EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on pöy­ris­tyt­tä­vä, kallis, EU:n toi­mi­val­taa laa­jen­ta­va, vai­ku­tus­ar­viot lai­min­lyö­vä ja Suomen su­ve­re­ni­teet­tia ka­ven­ta­va

26.10.2022 08:21
Tilaajille
Hanna-Leenan hermoja kiristi kommentointi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan –"Nyt ei saa antaa sijaa pelottelulle vaan katse pitää säilyttää Ukrainassa"
Kolumni

Han­na-Lee­nan hermoja kiristi kom­men­toin­ti Venäjän hyök­käyk­ses­tä Uk­rai­naan –"Nyt ei saa antaa sijaa pe­lot­te­lul­le vaan katse pitää säi­lyt­tää Uk­rai­nas­sa"

18.10.2022 19:00
Tilaajille
"Sähköjärjestelmän tulee toimia ihmistä varten, ei toisinpäin" – Mari-Leena Talvitie haluaa selvittää sähkön markkinamallin muutostarpeet
Kolumni

"Säh­kö­jär­jes­tel­män tulee toimia ihmistä varten, ei toi­sin­päin" – Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie haluaa sel­vit­tää sähkön mark­ki­na­mal­lin muu­tos­tar­peet

12.10.2022 06:57
Juha Sipilä näkee jotain positiivistakin haastavassa maailmantilanteessa: "En ole koskaan nähnyt tällaista vilskettä energia-alalla"
Kolumni

Juha Sipilä näkee jotain po­si­tii­vis­ta­kin haas­ta­vas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa: "En ole koskaan nähnyt täl­lais­ta vils­ket­tä ener­gia-alal­la"

04.10.2022 16:12
Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto, jyrähtää Olli ja kritisoi jyrkästi hallituksen holtitonta rahankäyttöä
Kolumni

Suomi ei saa olla koko maail­man so­siaa­li­toi­mis­to, jy­räh­tää Olli ja kri­ti­soi jyr­käs­ti hal­li­tuk­sen hol­ti­ton­ta ra­han­käyt­töä

28.09.2022 06:30
Tilaajille
Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa, kirjoittaa Juha Pylväs: "Leikkauslistoja tarvitaan varmasti"
Mielipidekirjoitus

Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa, kir­joit­taa Juha Pylväs: "Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti"

20.09.2022 14:39 1
Kankea järjestelmä harvemmin muuttuu toimivaksi, kun monimutkaisuutta lisätään, tuumaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja lyttää yrittäjien eläkeuudistuksen
Kolumni

Kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään, tuumaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja lyttää yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen

13.09.2022 14:57
Energiaomavaraisuuteen tulee pyrkiä ripeästi hyödyntäen EU:n ja kansallisen kaikkia rahoitusmekanismeja, jyrähtää Raimo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suu­teen tulee pyrkiä ri­peäs­ti hyö­dyn­täen EU:n ja kan­sal­li­sen kaikkia ra­hoi­tus­me­ka­nis­me­ja, jy­räh­tää Raimo

06.09.2022 18:00
Vesivoima on ollut osa Suomen menestystarinaa, jossa pieni maa nousi erittäin hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi –  jälkeenpäin katsottuna on helppo nähdä, että vesivoiman hinta on ollut karmaisevan kova
Kolumni

Ve­si­voi­ma on ollut osa Suomen me­nes­tys­ta­ri­naa, jossa pieni maa nousi erit­täin hy­vin­voi­vak­si yh­teis­kun­nak­si – jäl­keen­päin kat­sot­tu­na on helppo nähdä, että ve­si­voi­man hinta on ollut kar­mai­se­van kova

31.08.2022 06:00
Maatalouden merkitys olisi ymmärrettävä
Lukijalta Kolumni

Maa­ta­lou­den mer­ki­tys olisi ym­mär­ret­tä­vä

24.08.2022 08:19
"Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä", tuumaa Kinnusen Mikko
Kolumni

"Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä", tuumaa Kin­nu­sen Mikko

09.08.2022 11:57
Elämme ajassa, jossa todistamme monia päällekkäisiä globaaleja kriisejä – "On pyrittävä estämään hintojen nousun aiheuttamaa eriarvoisuuden kasvua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
Katja Hänninen jatkaa Uniperin ruotimista: "Uskomme, että sopeutuminen muuttuvaan maailmaan omasta tahdosta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä harkittuja päätöksiä paniikkiratkaisujen sijaan"
Kolumni

Katja Hän­ni­nen jatkaa Uni­pe­rin ruo­ti­mis­ta: "Us­kom­me, että so­peu­tu­mi­nen muut­tu­vaan maail­maan omasta tah­dos­ta, eikä pakon edessä, antaa aikaa tehdä har­kit­tu­ja pää­tök­siä pa­niik­ki­rat­kai­su­jen sijaan"

26.07.2022 12:36