Eduskunnasta
Kuukausi
Eduskunnasta Olli Immonen: Yhteiskunnan perusta on perhe
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Yh­teis­kun­nan perusta on perhe

22.06.2022 22:19
Tilaajille
Eduskunnasta: Kyse on meidän pärjäämisestämme
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kyse on meidän pär­jää­mi­ses­täm­me

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Janne Heikkinen huomauttaa, että monelle pohjoisen ihmiselle auto on välttämättömyys, jolla käydään töissä, viedään lapset harrastuksiin ja asioidaan palveluissa
Lukijalta Kolumni

Janne Heik­ki­nen huo­maut­taa, että monelle poh­joi­sen ih­mi­sel­le auto on vält­tä­mät­tö­myys, jolla käydään töissä, viedään lapset har­ras­tuk­siin ja asioi­daan pal­ve­luis­sa

09.06.2022 15:40
Tilaajille
"Vihreät on esittäneet valtion takamaa, edullista energiaomavaraisuuslainaa, jolla voisi hankkia sähköauton ja polttoainesäästöjen myötä lainan voisi maksella pikkuhiljaa pois"
Kolumni

"Vih­reät on esit­tä­neet valtion ta­ka­maa, edul­lis­ta ener­giao­ma­va­rai­suus­lai­naa, jolla voisi hankkia säh­kö­au­ton ja polt­to­ai­ne­sääs­tö­jen myötä lainan voisi mak­sel­la pik­ku­hil­jaa pois"

31.05.2022 12:55
Vanhemmat
Pekka ei halua abortin vapauttamista – oululaiskansanedustaja sanoo abortin olevan kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni

Pekka ei halua abortin va­paut­ta­mis­ta – ou­lu­lais­kan­sa­ne­dus­ta­ja sanoo abortin olevan koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

17.05.2022 10:09
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

03.05.2022 15:34
Monen henkinen jaksaminen saattaa olla koetuksella: kriiseistä selvitään yhdessä, lohduttaa Hanna
Kolumni

Monen hen­ki­nen jak­sa­mi­nen saattaa olla koe­tuk­sel­la: krii­seis­tä sel­vi­tään yh­des­sä, loh­dut­taa Hanna

27.04.2022 06:00
Kansanedustaja Katja Hänninen: "On selvää, että Suomen kannalta ei ole olemassa riskittömiä ratkaisuja ja tämä on hyvä sekä Naton kannattajien että vastustajien tiedostaa"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen: "On selvää, että Suomen kan­nal­ta ei ole ole­mas­sa ris­kit­tö­miä rat­kai­su­ja ja tämä on hyvä sekä Naton kan­nat­ta­jien että vas­tus­ta­jien tie­dos­taa"

19.04.2022 13:30
Villeä mieityttää elämisen kalleus: bensan hinta ja elinkustannusten nousu: "Olisi kenties ollut paikallaan tehdä väliaikainen huojennus polttoaineiden verotukseen kuten Ruotsissa"
Mielipidekirjoitus

Villeä miei­tyt­tää elä­mi­sen kal­leus: bensan hinta ja elin­kus­tan­nus­ten nousu: "Olisi kenties ollut pai­kal­laan tehdä vä­li­ai­kai­nen huo­jen­nus polt­to­ai­nei­den ve­ro­tuk­seen kuten Ruot­sis­sa"

13.04.2022 06:00
Tilaajille
"Aidosti hädänalaisille, kuten Putinin maastaan julmasti pois ajamille ukrainalaisille sotapakolaisille, haluamme antaa turvaa ja ne, joille turvan myöntäminen ei ole perusteltua, pitää pystyä käännyttämään pois"
Kolumni

"Ai­dos­ti hä­dä­na­lai­sil­le, kuten Putinin maas­taan jul­mas­ti pois aja­mil­le uk­rai­na­lai­sil­le so­ta­pa­ko­lai­sil­le, ha­luam­me antaa turvaa ja ne, joille turvan myön­tä­mi­nen ei ole pe­rus­tel­tua, pitää pystyä kään­nyt­tä­mään pois"

06.04.2022 06:00
Kevään turvallisuusratkaisuilla rakennetaan rauhaa – Mari-Leenan mummi toimi sota-aikana ilmavalvontalottana Kannaksella ja opetti lapsenlapsilleen, että tärkeintä on rauha
Kolumni

Kevään tur­val­li­suus­rat­kai­suil­la ra­ken­ne­taan rauhaa – ­Ma­ri-Lee­nan mummi toimi so­ta-ai­ka­na il­ma­val­von­ta­lot­ta­na Kan­nak­sel­la ja opetti lap­sen­lap­sil­leen, että tär­kein­tä on rauha

30.03.2022 06:00
Suomen turvallispoliittinen asemointi uusiksi – vaikkei Juha olisi tätä etukäteen uskonutkaan, niin nyt on aika miettiä Natoon liittymistä
Kolumni

Suomen tur­val­lis­po­liit­ti­nen ase­moin­ti uusiksi – vaikkei Juha olisi tätä etu­kä­teen us­ko­nut­kaan, niin nyt on aika miettiä Natoon liit­ty­mis­tä

23.03.2022 06:00
Ruuan- ja energiantuotannon huoltovarmuus turvattava, painottaa Olli: "Alkutuottajien on saatava se siivu, mikä heille kuuluu"
Kolumni

Ruuan- ja ener­gian­tuo­tan­non huol­to­var­muus tur­vat­ta­va, pai­not­taa Olli: "Al­ku­tuot­ta­jien on saatava se siivu, mikä heille kuuluu"

16.03.2022 06:00
Tilaajille
"Tilalla on epävakautta, hintojen nousua ja taloudellisesti tiukempia aikoja – jokaisen ponnisteluja yhteisen kansakuntamme hyväksi tarvitaan enemmän kuin aikoihin"
Kolumni

"Ti­lal­la on epä­va­kaut­ta, hin­to­jen nousua ja ta­lou­del­li­ses­ti tiu­kem­pia aikoja – jo­kai­sen pon­nis­te­lu­ja yh­tei­sen kan­sa­kun­tam­me hyväksi tar­vi­taan enemmän kuin ai­koi­hin"

09.03.2022 06:23
Kansanedustaja Janne Heikkinen: Suomi tarvitsee Naton turvatakuut – "Kansainvälisessä politiikassa tuulet kuitenkin muuttuvat nopeasti ja tämä tekee Nato-jäsenyyden hakemisesta kiireellistä"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen: Suomi tar­vit­see Naton tur­va­ta­kuut – "Kan­sain­vä­li­ses­sä po­li­tii­kas­sa tuulet kui­ten­kin muut­tu­vat no­peas­ti ja tämä tekee Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta kii­reel­lis­tä"

01.03.2022 14:14
Kaivos tuottaa hetken, mutta jää paikalleen lähes ikuisesti, muistuttaa kansanedustaja Jenni Pitko
Kolumni

Kaivos tuottaa hetken, mutta jää pai­kal­leen lähes ikui­ses­ti, muis­tut­taa kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko

16.02.2022 07:52
Päihdeongelmia pitää vähentää ennaltaehkäisyllä: "Valitettavasti alkoholin käyttöä kulttuurissamme jollakin tavalla usein ihannoidaan"
Kolumni

Päih­de­on­gel­mia pitää vä­hen­tää en­nal­taeh­käi­syl­lä: "Va­li­tet­ta­vas­ti al­ko­ho­lin käyttöä kult­tuu­ris­sam­me jol­la­kin tavalla usein ihan­noi­daan"

11.02.2022 06:11
Tytti Tuppurainen: "Kannustinloukkujen purkaminen on yksi keino, jolla voisimme vielä parantaa liikkuvuutta työmarkkinoilla siten että työvoimapulaa voisi helpottaa"
Kolumni

Tytti Tup­pu­rai­nen: "Kan­nus­tin­louk­ku­jen pur­ka­mi­nen on yksi keino, jolla voi­sim­me vielä pa­ran­taa liik­ku­vuut­ta työ­mark­ki­noil­la siten että työ­voi­ma­pu­laa voisi hel­pot­taa"

02.02.2022 08:26
Onnellinen kansa voi nyt huonosti: mielenterveydestä suuri suomalainen projekti, ehdottaa Mikko
Kolumni

On­nel­li­nen kansa voi nyt huo­nos­ti: mie­len­ter­vey­des­tä suuri suo­ma­lai­nen pro­jek­ti, eh­dot­taa Mikko

26.01.2022 06:00
Tilaajille