Eduskunnasta
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen: "Nuorten tekemiin rikoksiin ja erityisesti väkivallantekoihin tulee suhtautua äärimmäisellä vakavuudella – On meidän aikuisten tehtävä varmistaa, että jokainen nuori voi kasvaa omaksi itsekseen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa on sekä rakkautta että rajoja"
Kolumni Hanna Sarkkinen

Kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen: "Nuor­ten te­ke­miin ri­kok­siin ja eri­tyi­ses­ti vä­ki­val­lan­te­koi­hin tulee suh­tau­tua ää­rim­mäi­sel­lä va­ka­vuu­del­la – On meidän ai­kuis­ten tehtävä var­mis­taa, että jo­kai­nen nuori voi kasvaa omaksi it­sek­seen tur­val­li­ses­sa ja hy­väk­sy­väs­sä il­ma­pii­ris­sä, jossa on sekä rak­kaut­ta että rajoja"

17.11.2020 12:46 0
Kansanedustaja Juha Pylväs suitsuttaa Vanhasen polttoaineveromallia: "Maaseudulla sorateitä ajava maksaisi veroa huomattavasti vähemmän kuin moottoriteitä pitkin ajava"
Kolumni Juha Pylväs

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs suit­sut­taa Van­ha­sen polt­toai­ne­ve­ro­mal­lia: "Maa­seu­dul­la so­ra­tei­tä ajava mak­sai­si veroa huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin moot­to­ri­tei­tä pitkin ajava"

10.11.2020 10:55 0
Kansanedustaja Juha Sipilä toivoo, että Pohjois- Pohjanmaasta muodostuu kasvun veturi korona-ajan jälkeen
Kolumni Juha Sipilä

Kan­san­edus­ta­ja Juha Sipilä toivoo, että Poh­jois- Poh­jan­maas­ta muo­dos­tuu kasvun veturi ko­ro­na-ajan jälkeen

28.10.2020 06:00 1
Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ehdottaa kotitalousvähennyksen laajentamista ja nostamista: "Yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys"
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie eh­dot­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laa­jen­ta­mis­ta ja nos­ta­mis­ta: "Yli 75-vuo­tiail­le oma su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys"

20.10.2020 13:34 0
Kansanedustaja Mikko Kinnunen: "Kun teemme ahkerasti työtä, yritämme, maksamme veroja, huolehdimme maamme omavaraisuudesta, teemme vapaaehtoistyötä ja huolehdimme toisistamme, olemme isänmaan asialla"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kin­nu­nen: "Kun teemme ah­ke­ras­ti työtä, yri­täm­me, mak­sam­me veroja, huo­leh­dim­me maamme oma­va­rai­suu­des­ta, teemme va­paa­eh­tois­työ­tä ja huo­leh­dim­me toi­sis­tam­me, olemme isän­maan asial­la"

13.10.2020 13:47 0
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila toivoo oppositiolta uskottavaa vaihtoehtoa koronakriisin hoitoon –"Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, mitä opposition edustajat olisivat jättäneet tekemättä kritisoidessaan reilusti alijäämäistä budjettia"
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila toivoo op­po­si­tiol­ta us­kot­ta­vaa vaih­to­eh­toa ko­ro­na­krii­sin hoitoon –"Olisi kyllä mie­len­kiin­tois­ta kuulla, mitä op­po­si­tion edus­ta­jat oli­si­vat jät­tä­neet te­ke­mät­tä kri­ti­soi­des­saan rei­lus­ti ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia"

07.10.2020 02:32 0
Kansanedustaja Olli Immonen haluaisi perua jo tehdyt polttoaineveron korotukset: "Se vaikuttaa suoraan kustannuskilpailukykyyn"
Kolumni Olli Immonen

Kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen ha­luai­si perua jo tehdyt polt­to­ai­ne­ve­ron ko­ro­tuk­set: "Se vai­kut­taa suoraan kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­kyyn"

30.09.2020 06:00 0