Eduskunnasta
Viimeisin tunti
Kolumni

Palkka ei tule so­pi­mat­ta, muis­tut­taa kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen: "E­ri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on myös se, että gal­lu­pien suu­rim­pa­na puo­luee­na keik­ku­neet pe­rus­suo­ma­lai­set ovat liit­ty­neet duu­na­rien oi­keuk­sia vas­tus­ta­vien jouk­koon"

12:51
Vanhemmat
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Ville Vä­hä­mä­ki ky­seen­alais­taa EU:n il­mas­to­pa­ke­tin – Moni toi­men­pi­de on hänen mie­les­tään epä­edul­li­nen Suo­mel­le ja var­sin­kin met­sän­omis­ta­jien oi­keus­ta­jua tulee koet­te­le­maan eniten pa­ket­tiin si­säl­ty­vä met­sä­stra­te­gia

14.07.2021 06:04
Kolumni

"”­Kan­nat­taa aja­tel­la etu­kä­teen, sillä myö­hem­min on ihan liikaa aikaa aja­tel­la" – ­Pyö­rä­tuo­lis­sa is­tu­neen nuoren miehen sanat jäivät Han­na-Lee­na Mat­ti­lan mieleen ja hän kan­nus­taa nuoria sa­no­maan, jos heitä pe­lot­taa auton kyy­dis­sä

07.07.2021 06:01
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gia on Suo­mel­le suuri mah­dol­li­suus: "Meiltä löytyy osaa­mis­ta niin metsän kas­vat­ta­mi­seen, kes­tä­vään hoi­ta­mi­seen kuin ny­ky­tek­nii­kal­la ta­pah­tu­vaan metsien bio­mas­san ar­vioi­mi­seen­kin"

22.06.2021 15:28
Kolumni

Sote myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le: "Maa­seu­tu­kun­nis­sa uu­dis­tus mer­kit­see sitä, että ensin menee valta kun­nil­ta ja sen jälkeen läh­te­vät so­te-pal­ve­lut.", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen

15.06.2021 15:17
Kolumni

"Tar­vit­sem­me tässä ajassa ki­peäs­ti kuun­te­le­mis­ta ja ra­ken­ta­mis­ta", toteaa Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs ja toivoo po­li­tii­kan pöy­tä­ta­vois­ta otet­ta­van vas­tuu­ta

08.06.2021 17:12
Tilaajille
Kolumni

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sel­le on saatava vas­ti­net­ta kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­sen mie­les­tä –"­Polt­toai­nei­den ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen ku­rit­taa lopulta suh­teet­to­mas­ti ta­val­li­sia ihmisiä ja kul­je­tu­sa­laa."

02.06.2021 06:00
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen: "Kun­nis­sa tuo­tet­ta­vien ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta ja laatua pitää nostaa, koska sillä voimme vä­hen­tää kal­lii­den eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­den käyt­töä"

26.05.2021 06:22
Tilaajille
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko muis­tut­taa, että tur­ve­pel­lot ovat maa­ta­lou­den suu­rim­pien pääs­tö­läh­tei­den jou­kos­sa - Hii­li­neut­raa­liin Suomeen pääs­täk­sem­me on käy­tet­tä­vä kaikki mah­dol­li­suu­det pääs­tö­vä­hen­nyk­siin

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­ti­äi­ti on eläk­keen­sä an­sain­nut, täh­den­tää Pekka: "Hal­li­tuk­sen viesti suo­ma­lai­sil­le on selvä. Tämä maa ar­vos­taa lapsia, ja lapsen vas­taan­ot­ta­mis­ta sekä haluaa tukea per­hei­den eheyttä ja hy­vin­voin­tia."

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen esittää ikään­ty­nei­den edus­ta­jak­si van­hu­sa­sia­val­tuu­tet­tua: "Kuka on iäkkään ää­ni­tor­vi, jos tukea tar­vit­se­val­la it­sel­lään ei ole mah­dol­li­suuk­sia tai voi­ma­va­ro­ja valvoa etuaan?"

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­ro­nas­ta on pääs­tä­vä taas kes­tä­vän kasvun tielle, muis­tut­taa Mikko Kin­nu­nen: "Teh­tä­väm­me on luoda toivoa, luot­ta­mus­ta ja työtä, jotta nuoret us­kal­ta­vat si­tou­tua, pe­rus­taa per­hei­tä ja saada lapsia"

27.04.2021 16:07
Kolumni

On aika va­paut­taa suo­ma­lai­set vel­ka­van­keu­des­ta, sanoo suo­ma­lai­ses­ta kan­san­tau­dis­ta eli yli­vel­kaan­tu­mi­ses­ta huo­les­tu­nut Hanna

21.04.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Viiden lapsen äitinä kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen haluaa aloit­taa kor­noa­ra­joi­tus­ten poiston nuo­ris­ta ja lap­sis­ta: "Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta."

14.04.2021 06:00
Kolumni

Ville Vä­hä­mä­ki kertoo vitsin, joka hänen mie­les­tään kuvaa hyvin ny­kyis­tä liik­ku­mi­sen ve­rot­ta­mis­ta: "Pää­tös­ten tulee olla sel­lai­sia, että ne koh­te­le­vat eri puo­lil­la Suomea asuvia sa­man­ver­tai­ses­ti"

06.04.2021 14:33
Kolumni

Kohta hel­pot­taa – Han­na-Lee­nan Ai­no-tä­din mie­les­tä maailma oli muut­tu­nut yhdeksi sai­ras­huo­neek­si

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: "Reilu rat­kai­su olisi se, että äi­ti­ris­ki pois­tet­tai­siin ko­ko­naan naisten työn­an­ta­jil­ta ja van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set siir­ret­täi­siin vihdoin ko­ko­naan yh­teis­kun­nan mak­set­ta­vak­si"

23.03.2021 12:53
Kolumni

Kurssi kohti kasvua - "Tar­vit­sem­me osoi­te­tun ulos­pää­syn sekä ter­veys- että ta­lousk­rii­sis­tä", Juha muis­tut­taa

17.03.2021 11:53
Tilaajille
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen pe­rään­kuu­lut­taa järkeä il­mas­to­po­li­tiik­kaan: "Vih­reään ideo­lo­giaan pe­rus­tu­va il­mas­to­po­li­tiik­ka on ar­vaa­ma­ton­ta ja vaa­ran­taa teol­li­suu­den toi­min­ta­ky­vyn ja työ­pai­kat"

10.03.2021 06:00
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs ha­luai­si etätyön ja mo­ni­paik­kai­sen elämän mah­dol­li­sim­man su­ju­vak­si: "Pal­ve­lu­jen käy­tös­sä kankea by­ro­kra­tia ei saa tulla sujuvan arjen tielle"

02.03.2021 14:07