Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tiedottaminen
Matti on pettynyt tapaan, jolla lastensuojeluyksikön rakentamisesta on tiedotettu: "Ala-arvoinen suoritus" –Saunarannan asukkaat jättivät kuntalaisaloitteen kuntalaislähtöisemmästä toimintakulttuurista

Matti on pet­ty­nyt tapaan, jolla las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön ra­ken­ta­mi­ses­ta on tie­do­tet­tu: "A­la-ar­voi­nen suo­ri­tus" –Sau­na­ran­nan asuk­kaat jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen kun­ta­lais­läh­töi­sem­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta

01.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila on saanut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta tie­dot­ta­mi­ses­taan – "Olen saanut muu­ta­man törkeän säh­kö­pos­tin, jossa ke­ho­te­taan tap­pa­maan itseni"

17.08.2022 14:55
Tilaajille
Viestintä on sote-uudistuksessa paljon vartijana – Henkilöstölle on jo tarjolla joka toinen viikko aamukahvitilaisuus, jossa käydään läpi valmistelua

Vies­tin­tä on sote-uu­dis­tuk­ses­sa paljon var­ti­ja­na – Hen­ki­lös­töl­le on jo tar­jol­la joka toinen viikko aa­mu­kah­vi­ti­lai­suus, jossa käydään läpi val­mis­te­lua

11.02.2022 06:00
Tilaajille
"Kun viesti osuu oikealle ihmiselle, ajoissa otetulla rokotuksella tai työllistymiseen johtavalla koulutuksella voi olla suuri merkitys yksilön elämässä" – Mikko uskoo elinvoimaa syntyvän jodlaamisellakin
Kolumni

"Kun viesti osuu oi­keal­le ih­mi­sel­le, ajoissa ote­tul­la ro­ko­tuk­sel­la tai työl­lis­ty­mi­seen joh­ta­val­la kou­lu­tuk­sel­la voi olla suuri mer­ki­tys yksilön elä­mäs­sä" – Mikko uskoo elin­voi­maa syn­ty­vän jod­laa­mi­sel­la­kin

17.08.2021 17:35
"Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta" - Krisse Lampi kannattaa avointa tiedottamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta" - Krisse Lampi kan­nat­taa avointa tie­dot­ta­mis­ta

20.05.2021 06:00
Tilaajille
Limingan vs. hallintojohtaja Sanna Ylinampa: "Koska kutsussa ilmoitettiin, että kokousta voi seurata myös YouTuben kautta, niin laillisuuden varmistamiseksi kokous oli järkevää perua"

Li­min­gan vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Sanna Yli­nam­pa: "Koska kut­sus­sa il­moi­tet­tiin, että ko­kous­ta voi seurata myös You­Tu­ben kautta, niin lail­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si kokous oli jär­ke­vää perua"

03.03.2021 06:00
Tilaajille
Seurakuntahallinnon esityslistat ja pöytäkirjat verkkoon –päätoimittaja kannustaa myös kirkkoa avoimempaan päätöstiedottamiseen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­hal­lin­non esi­tys­lis­tat ja pöy­tä­kir­jat verk­koon –pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa myös kirkkoa avoi­mem­paan pää­tös­tie­dot­ta­mi­seen

03.03.2021 05:09
Tilaajille