Terveys: Jopa kol­man­nes muis­ti­sai­rauk­sis­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä viiden sormen oh­jeel­la

Koulut: Luo­to-ryh­mäs­sä saa opis­kel­la omaan tahtiin – "Täällä ei tar­vit­se pelätä mi­tään", Riina kehuu

Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kempeleen kunnanhallitus
Kuukausi
Vihiluodon kyläyhdistykselle avustusta skeittirampin ja luontopolun sillan korjaamiseen

Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le avus­tus­ta skeit­ti­ram­pin ja luon­to­po­lun sillan kor­jaa­mi­seen

31.01.2024 18:00
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus antoi tukun vastauksia valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus antoi tukun vas­tauk­sia val­tuus­to- ja kun­ta­lais­aloit­tei­siin

30.01.2024 19:00
Tilaajille
Kempele jatkaa sponsorointisopimusta Kempeleen Kirin kanssa – menestysbonus kuuluu sopimukseen

Kempele jatkaa spon­so­roin­ti­so­pi­mus­ta Kem­pe­leen Kirin kanssa – ­me­nes­tys­bo­nus kuuluu so­pi­muk­seen

30.01.2024 17:00
Tilaajille
Kempeleen kunnan ja Maratonklubin välinen yhteistyö jatkuu

Kem­pe­leen kunnan ja Ma­ra­ton­klu­bin välinen yh­teis­työ jatkuu

30.01.2024 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mourungintien perusparannusremontti alkaa valtion ja kunnan avustamana

Mou­run­gin­tien pe­rus­pa­ran­nus­re­mont­ti alkaa valtion ja kunnan avus­ta­ma­na

17.01.2024 15:01
Kempele aikoo täsmätä asemakaavaansa sopimaan kaksoisraiteen ratasuunnitelmaan

Kempele aikoo täsmätä ase­ma­kaa­vaan­sa so­pi­maan kak­sois­rai­teen ra­ta­suun­ni­tel­maan

17.01.2024 13:00 1
Neuvottelut jatkuvat kolmen kanssa Ylikylän koulun liikuntasalin rakentamisesta – töiden pitäisi alkaa tänä vuonna

Neu­vot­te­lut jat­ku­vat kolmen kanssa Yli­ky­län koulun lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­ses­ta – töiden pitäisi alkaa tänä vuonna

17.01.2024 11:00
Tilaajille
Kempeleessä taas ostohousut jalassa – kunta hankkii maata

Kem­pe­lees­sä taas os­to­hou­sut jalassa – kunta hankkii maata

19.12.2023 11:09
Tilaajille
Kempele saa mopopajan –  Ensi vuonna Pirilässä aikuiset ohjaavat nuoria mopon rassaukseen

Kempele saa mo­po­pa­jan –  Ensi vuonna Pi­ri­läs­sä ai­kui­set oh­jaa­vat nuoria mopon ras­sauk­seen

27.11.2023 21:55
Tilaajille
Kempele sai uuden nuorisovaltuuston – katso ketkä 16 nuorta ovat mukana

Kempele sai uuden nuo­ri­so­val­tuus­ton – katso ketkä 16 nuorta ovat mukana

16.11.2023 13:00
Tilaajille
Heini sanoo, että virkamiesjohdon tarjoama investointipaketti olisi helpompi niellä, jos se perustuisi haavekuvien sijaan jonkinlaisiin laskelmiin kannattavuudesta ja vaikuttavuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heini sanoo, että vir­ka­mies­joh­don tar­joa­ma in­ves­toin­ti­pa­ket­ti olisi hel­pom­pi niellä, jos se pe­rus­tui­si haa­ve­ku­vien sijaan jon­kin­lai­siin las­kel­miin kan­nat­ta­vuu­des­ta ja vai­kut­ta­vuu­des­ta

15.11.2023 10:00 1
Tilaajille
Ulkopaikkakuntalaisille koululaisryhmille Zimmari-käynnin hinta nousee – Kempeleen kunnanhallitus käsitteli liudan valtuustoaloitteita

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le kou­lu­lais­ryh­mil­le Zim­ma­ri-käyn­nin hinta nousee – ­Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li liudan val­tuus­to­aloit­tei­ta

31.10.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleen Tuohinontielle rakennetaan uusi 42-metrinen tukiasemamasto – kunta hankkii reilusti lisää maata Metsärinteeltä

Kem­pe­leen Tuo­hi­non­tiel­le ra­ken­ne­taan uusi 42-met­ri­nen tu­ki­ase­ma­mas­to – kunta hankkii rei­lus­ti lisää maata Met­sä­rin­teel­tä

31.10.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleessä esitetään tuloveroprosentin säilyttämistä nykyisellään – vasemmisto kehottaa kuntaa verotuksen kiristämiseen

Kem­pe­lees­sä esi­te­tään tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin säi­lyt­tä­mis­tä ny­kyi­sel­lään – ­va­sem­mis­to ke­hot­taa kuntaa ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­seen

28.10.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleen talousarviomuutokset: Palkkakulut ylittyneet, lämmityskulut alittuneet

Kem­pe­leen ta­lou­sar­vio­muu­tok­set: Palk­ka­ku­lut ylit­ty­neet, läm­mi­tys­ku­lut alit­tu­neet

03.10.2023 17:35
Tilaajille
Kempele-talo halutaan rakentaa kunnan omaan taseeseen – kilpailutukseen ei jätetty ainuttakaan tarjousta

Kem­pe­le-ta­lo ha­lu­taan ra­ken­taa kunnan omaan ta­see­seen – kil­pai­lu­tuk­seen ei jätetty ai­nut­ta­kaan tar­jous­ta

03.10.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen vuoden 2024 talousarvio näyttää ensi vaiheessa miinusta – raamia aiotaan tiukentaa

Kem­pe­leen vuoden 2024 ta­lous­ar­vio näyttää ensi vai­hees­sa mii­nus­ta – raamia aiotaan tiu­ken­taa

03.10.2023 07:49
Tilaajille
Kempeleläisvaltuutettujen aloitteet etenevät – uusi hyvinvointipalkinto, kokoustiloja ja turvallisemman tilan periaatteita

Kem­pe­le­läis­val­tuu­tet­tu­jen aloit­teet ete­ne­vät – uusi hy­vin­voin­ti­pal­kin­to, ko­kous­ti­lo­ja ja tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta

26.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Verohännät näkyvät Kempeleen kuntataloudessa – verotulot ylittävät suunnitellun koko vuoden osalta noin miljoonalla eurolla

Ve­ro­hän­nät näkyvät Kem­pe­leen kun­ta­ta­lou­des­sa – ve­ro­tu­lot ylit­tä­vät suun­ni­tel­lun koko vuoden osalta noin mil­joo­nal­la eurolla

26.09.2023 10:00
Tilaajille
Kempele hankkii yritystontteja takaisin ja hyväksyi alueellisen matkailusuunnitelman

Kempele hankkii yri­tys­tont­te­ja ta­kai­sin ja hy­väk­syi alueel­li­sen mat­kai­lu­suun­ni­tel­man

30.08.2023 13:00
Tilaajille