Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liikenne
Viikko
Kesämaisemia junan ikkunasta 1950-luvulla.

Ke­sä­mai­se­mia junan ik­ku­nas­ta 1950-lu­vul­la.

04.02.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

04.02.2023 18:00
Tilaajille
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille

Ok­to­murs­ket­ta vielä kah­dek­san vuotta Poh­jois-Poh­jan­maan val­ta­teil­lä – ely-kes­kus ei ole myön­tä­nyt ja­ko­pää­re­mon­teis­ta kor­vauk­sia niitä ha­ke­neil­le

04.02.2023 16:00
Tilaajille
Limingan keskustaan suunnitellaan pyöräbaanaa – samalla myös tien rakennetta aiotaan parantaa

Li­min­gan kes­kus­taan suun­ni­tel­laan pyö­rä­baa­naa – samalla myös tien ra­ken­net­ta aiotaan pa­ran­taa

03.02.2023 15:00
Vihiluoto-Oritkari -jääreitin aukaisu on aloitettu – kyläyhdistyksen tavoitteena on saada reitti leveämpänä auki lauantaiksi

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­ri -jää­rei­tin aukaisu on aloi­tet­tu – ky­lä­yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on saada reitti le­veäm­pä­nä auki lauan­taik­si

01.02.2023 19:15
Tilaajille
Mistä rahat Jutkokylän aluereittiin? Limingan kunnanhallituksen kolme äänestystä enteilee uusia äänestyksiä ensi viikon maanantain valtuustossa

Mistä rahat Jut­ko­ky­län alue­reit­tiin? Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen kolme ää­nes­tys­tä en­tei­lee uusia ää­nes­tyk­siä ensi viikon maa­nan­tain val­tuus­tos­sa

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Poliisiautosta kuvattu video näyttää, kuinka mies kaahasi poliisia karkuun elokuussa 2020.

Po­lii­si­au­tos­ta kuvattu video näyt­tää, kuinka mies kaahasi po­lii­sia karkuun elo­kuus­sa 2020.

31.01.2023 16:26
Video: Mies kaahaa poliisia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut takaa-ajo päättyy lopulta Limingassa, kun auto suistuu ojaan

Video: Mies kaahaa po­lii­sia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut ta­kaa-ajo päättyy lopulta Li­min­gas­sa, kun auto suistuu ojaan

31.01.2023 16:25
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Limingan lunastamattomat alueet on nyt kartoitettu – kunnassa on yhteensä 34 tie- ja 35 puistoaluetta, jotka sijaitsevat muiden kuin kunnan omistamilla mailla

Li­min­gan lu­nas­ta­mat­to­mat alueet on nyt kar­toi­tet­tu – ­kun­nas­sa on yh­teen­sä 34 tie- ja 35 puis­toa­luet­ta, jotka si­jait­se­vat muiden kuin kunnan omis­ta­mil­la mailla

31.01.2023 14:55
Tilaajille
Luonnonsuojelupiiri päätti hakea valituslupaa – Korkein oikeus katsoo, onko Hailuodon kiinteän yhteyden vesilupapäätöksessä aineksia vielä valituksiin

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri päätti hakea va­li­tus­lu­paa – ­Kor­kein oikeus katsoo, onko Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­pa­pää­tök­ses­sä ai­nek­sia vielä va­li­tuk­siin

27.01.2023 10:16
Kaksoisraide on puhuttanut jo pitkään, Heli toivoo sinnikkyyttä pohjoisen kansanedustajilta myös vaalien jälkeen
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de on pu­hut­ta­nut jo pit­kään, Heli toivoo sin­nik­kyyt­tä poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jil­ta myös vaalien jälkeen

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Raidelinjaus uusiksi kolmesta paikasta: Temmesjoen kohdalta, Tupoksesta sekä Kempeleen ja Oulun rajalta – suunnitelmia voi kommentoida jo helmikuussa

Rai­de­lin­jaus uusiksi kol­mes­ta pai­kas­ta: Tem­mes­joen koh­dal­ta, Tu­pok­ses­ta sekä Kem­pe­leen ja Oulun rajalta – suun­ni­tel­mia voi kom­men­toi­da jo hel­mi­kuus­sa

27.01.2023 08:19
Tilaajille
Oulun seudun liikenteen matkakortin arvolipusta poistettiin arvonlisävero maanantaina

Oulun seudun lii­ken­teen mat­ka­kor­tin ar­vo­li­pus­ta pois­tet­tiin ar­von­li­sä­ve­ro maa­nan­tai­na

23.01.2023 15:36
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Oulun seudun lähijunaliikenne tarvitsisi valtion tukea yli 90 prosenttia kustannuksista

Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tar­vit­si­si valtion tukea yli 90 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta

19.01.2023 18:53
Tilaajille
Vetinen talvi vaurioittaa tienpintoja – Pohjois-Suomessa on edelleen pääosin normaali ja tasainen talvikeli

Vetinen talvi vau­rioit­taa tien­pin­to­ja – Poh­jois-Suo­mes­sa on edel­leen pääosin nor­maa­li ja ta­sai­nen tal­vi­ke­li

17.01.2023 18:00
Limingan Jutkokylän pyöräilyreitin rakentamiskustannukset nousivat huimasti –  euroja haluttaisiin siirtää Saunarannasta ja perusparannuskohteista, ettei hankkeesta tarvitsisi luopua

Li­min­gan Jut­ko­ky­län pyö­räi­ly­rei­tin ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set nou­si­vat hui­mas­ti –  euroja ha­lut­tai­siin siirtää Sau­na­ran­nas­ta ja pe­rus­pa­ran­nus­koh­teis­ta, ettei hank­kees­ta tar­vit­si­si luopua

16.01.2023 16:27
Hyvän mielen tuojana tunnettu bussikuski Veijo Saarikoski tietää, että pienet asiat voivat pelastaa ihmisen päivän

Hyvän mielen tuojana tun­net­tu bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki tietää, että pienet asiat voivat pe­las­taa ihmisen päivän

14.01.2023 20:59
Limingassa osa koulukyydeistä peruttiin liukkauden vuoksi – "Jätämme ajamatta osan vuoroista, kunnes teille saadaan hiekkaa"

Li­min­gas­sa osa kou­lu­kyy­deis­tä pe­rut­tiin liuk­kau­den vuoksi – "Jä­täm­me aja­mat­ta osan vuo­rois­ta, kunnes teille saadaan hiek­kaa"

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempele pani matkailu- ja virkistysalue Zeniitin keskeisen tontin hakuun – paikalle voi tehdä kaupan suuryksikön, polttoainejakelua ja majoitustoimintaa

Kempele pani mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­alue Ze­nii­tin kes­kei­sen tontin hakuun – pai­kal­le voi tehdä kaupan suu­ryk­si­kön, polt­to­ai­ne­ja­ke­lua ja ma­joi­tus­toi­min­taa

13.01.2023 14:04
Tilaajille