Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Matkailu
Kuukausi
Kolumni

"Luon­toar­vo­ja kun­nioit­ta­vaan, vas­tuul­li­seen mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen on tarve ja tahto kai­kil­la", kir­joit­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen

15.09.2021 06:45

Ah­ven­mark­ki­noil­la oli taas hyvä fiilis – mutta miten Var­ja­kan mat­kai­lua pitäisi ke­hit­tää?

09.09.2021 09:03
Tilaajille

Toista kertaa jär­jes­te­tyt Elon­kor­juu­mark­ki­nat ke­rä­si­vät run­saas­ti ylei­söä: "Täm­möi­set kai­kil­le tar­koi­te­tut ta­pah­tu­mat tuovat pi­ris­tys­tä arkeen"

09.09.2021 09:02
Tilaajille

Hai­luo­don ret­kei­ly­rei­teis­tä ke­hit­tä­mis­eh­do­tus –  kun­ta­lai­set voivat kom­men­toi­da eh­do­tus­ta livenä ja linkin kautta

27.08.2021 09:33
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kunta – Lin­na­kan­gas – mat­kai­lu? "In­ves­toin­ti­tar­peet niin infran kuin jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen osalta li­sää­vät ve­lan­ot­to­tar­vet­ta en­ti­ses­tään"

18.08.2021 01:05
Tilaajille

Pe­rä­me­ren Jähti ran­tau­tui Mar­ja­nie­meen – lisää lähtöjä luvassa ensi kesänä

10.08.2021 18:13
Tilaajille

Pään­avaus ma­jak­ka­mat­kai­lul­le? Suomen Ma­jak­ka­seu­ran jäsenet ihas­tui­vat Pe­rä­me­reen ja Hai­luo­toon – ­Kes­ki­nie­men pookin kun­nos­tus ei tänä kesänä toteudu Väy­lä­vi­ras­ton ehtojen vuoksi

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Ke­sä­luon­toa ja -ih­mi­siä: Annukka ni­put­taa yhteen toisen Hai­luo­to-ke­sän­sä aja­tuk­sia

28.07.2021 06:00
Tilaajille

Lu­mi­joen Var­jak­kaan mie­ti­tään ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ho­tel­li­han­ket­ta kau­his­tel­laan, kun­nas­ta muis­tu­taan asian olevan vasta idea-as­teel­la

21.07.2021 02:37
Tilaajille

Li­min­gan­por­tin va­li­koi­ma laa­je­nee – Sushia pöy­tään!

16.07.2021 06:17
Tilaajille

Hyvä on yöpyä Ne­los­tien var­rel­la – Helmen Villa avat­tiin hei­nä­kuun alussa ja en­sim­mäi­set asiak­kaat tulivat saman tien

10.07.2021 14:52
Tilaajille

Aamu kul­tais­ten kent­tien kat­vees­sa, vaan tu­ris­te­ja ei näy –  Mat­kai­li­jat kaik­ko­si­vat Maasai Maran luon­non­suo­je­lu­alueel­ta koronan takia, kertoo kem­pe­le­läis­syn­tyi­nen Sari Sep­pä­nen

03.07.2021 14:06
Tilaajille
Kolumni

Sauli kertoo ole­van­sa nyt lomalla – ja on päät­tä­nyt, ettei suun­nit­te­le asioita juu­ri­kaan etu­kä­teen: "Py­säh­tyy, kun haluaa ja menee sinne mihin nokka näyt­tää"

23.06.2021 01:41
Tilaajille

Kem­pe­le­läis­yri­tys avasi yli 70 mat­ka­par­kin ver­kos­ton Suomeen – ka­ra­vaa­na­reil­le on tar­jol­la aluksi reilut 450 yk­sit­täis­tä parkkia

21.06.2021 07:04

Auk­to­ri­soi­tu mat­kai­lu­opas tuntee la­keu­den ja pal­ve­lee useilla kie­lil­lä – 11 uutta opasta pal­ve­le­vat alueel­le pää­ty­viä tu­ris­te­ja, mutta miksei myös pai­kal­li­sia

07.06.2021 16:00
Tilaajille

Uutta Hai­luo­to-so­vel­lus­ta ladattu ak­tii­vi­ses­ti – 3 000 la­ta­jaan jou­kos­sa käyt­tä­jiä 11 eri maasta

27.05.2021 09:24
Tilaajille
Kolumni

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen: "Yhden toiveen haluan tu­le­vil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le antaa"

26.05.2021 06:50
Tilaajille

Hai­luo­to saa kesällä tu­ris­te­ja myös pur­je­aluk­sen kyy­dis­sä – Me­ri-La­pin Mat­kai­lu­op­paat ry:n jär­jes­tä­män mat­kus­ta­ja­ris­tei­lyn aluk­se­na toimii Jähti

24.05.2021 13:50
Tilaajille

Miltä mais­tui­si uni Mark­kuus­sa puiden väliin vi­ri­te­tys­sä tel­tas­sa? Entä lä­hi­ruoal­la täy­tet­ty pik­nik-ko­ri? Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat miet­ti­vät Tyr­nä­vän mat­kai­luun uusia tuulia

03.05.2021 14:33
Tilaajille
Kolumni

"Ehkä suun­taan tu­le­val­la lo­ma­kau­del­la Itä-Suo­men si­vu­teil­le, ma­joi­tun syr­jäi­seen bed&b­reak­fast -paik­kaan ja avarran omaa maail­man­ku­vaa­ni ihan ko­ti­mai­sil­la vai­kut­teil­la" – se tukisi suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä, tuumaa Heli

07.04.2021 06:39
Tilaajille