Matkailu
Kuukausi
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Oletko kulkenut Limingan kulttuuripolun ja tunnetko Vanhaa Liminkaa? Pitäisikö historiallista miljöötä markkinoida nykyistä enemmän?

Oletko kul­ke­nut Li­min­gan kult­tuu­ri­po­lun ja tun­net­ko Vanhaa Li­min­kaa? Pi­täi­si­kö his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä mark­ki­noi­da ny­kyis­tä enem­män?

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Sunikarin satama-alueen sisääntuloväylän remonttia varten perustettiin Hailuodon venesatamayhdistys – "Remontin jälkeen satama toimii paremmin myös suojasatamana"

Su­ni­ka­rin sa­ta­ma-alueen si­sään­tu­lo­väy­län re­mont­tia varten pe­rus­tet­tiin Hai­luo­don ve­ne­sa­ta­ma­yh­dis­tys – "­Re­mon­tin jälkeen satama toimii pa­rem­min myös suo­ja­sa­ta­ma­na"

13.09.2022 15:29
Tilaajille
Lentoaseman päällikkö yllättyi Norwegianin päätöksestä lopettaa Oulun-lennot – "Sillä on iso merkitys matkustajien yhteyksiin"

Len­to­ase­man pääl­lik­kö yl­lät­tyi Nor­we­gia­nin pää­tök­ses­tä lo­pet­taa Ou­lun-len­not – "Sillä on iso mer­ki­tys mat­kus­ta­jien yh­teyk­siin"

09.09.2022 16:56
Tilaajille
Liminganlahden rantaniittyjen kukat ja pörriäiset tulevat tutuiksi uudessa oppimisympäristö Kukkalassa – avajaisia vietetään lauantaina

Li­min­gan­lah­den ran­ta­niit­ty­jen kukat ja pör­riäi­set tulevat tu­tuik­si uudessa op­pi­mis­ym­pä­ris­tö Kuk­ka­las­sa – ava­jai­sia vie­te­tään lauan­tai­na

07.09.2022 17:00
Varjakansaaren rakennusten huutokaupat päättyivät – Uusi laituri asennetaan parin viikon kuluessa

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­ten huu­to­kau­pat päät­tyi­vät – Uusi laituri asen­ne­taan parin viikon ku­lues­sa

05.09.2022 18:00 1
Tilaajille
Katso video: Ala-Temmeksellä kolmatta kertaa järjestetyt elonkorjuumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa – Pienyrittäjien tuotteet ja palvelut houkuttelivat kävijöitä

Katso video: Ala-Tem­mek­sel­lä kol­mat­ta kertaa jär­jes­te­tyt elon­kor­juu­mark­ki­nat ovat va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa – ­Pie­ny­rit­tä­jien tuot­teet ja pal­ve­lut hou­kut­te­li­vat kä­vi­jöi­tä

05.09.2022 18:21
Tilaajille
Vanhemmat
Sanna reissasi Tampereen sijaan Palestiinaan – "Onko ok näyttää teini-ikäisille ottamani video, jossa heidän ikäinen poika kertoo tulleensa ammutuksi"
Kolumni

Sanna reis­sa­si Tam­pe­reen sijaan Pa­les­tii­naan – "Onko ok näyttää tei­ni-ikäi­sil­le ot­ta­ma­ni video, jossa heidän ikäinen poika kertoo tul­leen­sa am­mu­tuk­si"

31.08.2022 11:38
Tilaajille
Luutamummo sai viimein patsaansa Kempeleen kotiseutumuseon pihaan

Luu­ta­mum­mo sai viimein pat­saan­sa Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­mu­seon pihaan

28.08.2022 13:35
Tilaajille
Vielä voit käydä katsomassa ja hoitamassa Vihiluodon lampaita – katso video!

Vielä voit käydä kat­so­mas­sa ja hoi­ta­mas­sa Vi­hi­luo­don lam­pai­ta – katso video!

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Vihiluodon lampaita ehtii käydä vielä rapsuttelemassa

Vi­hi­luo­don lam­pai­ta ehtii käydä vielä rap­sut­te­le­mas­sa

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Limingassa pitkään asunut Terhi Mustakangas vinkkaa blogissaan matkustuskohteita läheltä - "Tututkin ovat saattaneet sanoa, että meilläkö on tällainen paikka ihan vieressä enkä ole koskaan kuullutkaan"

Li­min­gas­sa pitkään asunut Terhi Mus­ta­kan­gas vinkkaa blo­gis­saan mat­kus­tus­koh­tei­ta läheltä - "Tu­tut­kin ovat saat­ta­neet sanoa, että meil­lä­kö on täl­lai­nen paikka ihan vie­res­sä enkä ole koskaan kuul­lut­kaan"

12.08.2022 12:00
Ranskalaisia lautasella ja yksi ovella – Liminkalainen Vuorman perhe sai ainutlaatuisen kokemuksen, kun 80 000 kilometrin matkalla oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

Rans­ka­lai­sia lau­ta­sel­la ja yksi ovella – Li­min­ka­lai­nen Vuorman perhe sai ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen, kun 80 000 ki­lo­met­rin mat­kal­la oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Kun matkustaa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi matkoillaan vesihanaa ja hämmästeli lämmöstä mutkalle vääntyneitä kiskoja
Kolumni

Kun mat­kus­taa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi mat­koil­laan ve­si­ha­naa ja häm­mäs­te­li läm­mös­tä mut­kal­le vään­ty­nei­tä kiskoja

03.08.2022 09:00
Tilaajille
Paikallisopas kertoo faktaa ja tarinoita – hailuotolaiset oppaat järjestäytyivät omaksi yhdistykseksi

Pai­kal­lis­opas kertoo faktaa ja ta­ri­noi­ta – hai­luo­to­lai­set oppaat jär­jes­täy­tyi­vät omaksi yh­dis­tyk­sek­si

02.08.2022 06:13
Tilaajille
Chloe saapui Ranskasta vaihto-oppilaaksi Lumijoelle, kuva suomalaisuudesta rakentuu pala palalta

Chloe saapui Rans­kas­ta vaih­to-op­pi­laak­si Lu­mi­joel­le, kuva suo­ma­lai­suu­des­ta ra­ken­tuu pala palalta

21.07.2022 19:14
Tilaajille
Hailuodossa vierailevat toivovat lisää majoitus- ja vessatiloja – oikea pullakin nousee toiveissa esiin

Hai­luo­dos­sa vie­rai­le­vat toi­vo­vat lisää ma­joi­tus- ja ves­sa­ti­lo­ja – oikea pul­la­kin nousee toi­veis­sa esiin

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Matkustajamäärä nousemassa vauhdilla Oulunsalon lentoasemalla – kuuden ensimmäisen kuukauden aikana jo liki 0,3 miljoonaa matkustajaa

Mat­kus­ta­ja­mää­rä nou­se­mas­sa vauh­dil­la Ou­lun­sa­lon len­to­ase­mal­la – kuuden en­sim­mäi­sen kuu­kau­den aikana jo liki 0,3 mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa

12.07.2022 11:26
Tilaajille
Kestävän matkailun edistämispalkinto Oulunsaloon – Loihakassa koirat syövät paikallista ruokaa ja nukkuvat lähipellolta kerätyllä olkipedillä

Kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mis­pal­kin­to Ou­lun­sa­loon – Loi­ha­kas­sa koirat syövät pai­kal­lis­ta ruokaa ja nuk­ku­vat lä­hi­pel­lol­ta ke­rä­tyl­lä ol­ki­pe­dil­lä

29.06.2022 15:00
Tilaajille
Katri kertoo, miten vapaus voi olla vain muutaman melanvedon päässä
Kolumni

Katri kertoo, miten vapaus voi olla vain muu­ta­man me­lan­ve­don päässä

29.06.2022 06:00
Tilaajille