Matkailu
Viimeisin 24 tuntia
Miltä maistuisi uni Markkuussa puiden väliin viritetyssä teltassa? Entä lähiruoalla täytetty piknik-kori? Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat miettivät Tyrnävän matkailuun uusia tuulia

Miltä mais­tui­si uni Mark­kuus­sa puiden väliin vi­ri­te­tys­sä tel­tas­sa? Entä lä­hi­ruoal­la täy­tet­ty pik­nik-ko­ri? Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat miet­ti­vät Tyr­nä­vän mat­kai­luun uusia tuulia

03.05.2021 14:33
Tilaajille
Vanhemmat
"Ehkä suuntaan tulevalla lomakaudella Itä-Suomen sivuteille, majoitun syrjäiseen bed&breakfast -paikkaan ja avarran omaa maailmankuvaani ihan kotimaisilla vaikutteilla" – se tukisi suomalaista yrittäjyyttä, tuumaa Heli
Kolumni Heli Rintala

"Ehkä suun­taan tu­le­val­la lo­ma­kau­del­la Itä-Suo­men si­vu­teil­le, ma­joi­tun syr­jäi­seen bed&b­reak­fast -paik­kaan ja avarran omaa maail­man­ku­vaa­ni ihan ko­ti­mai­sil­la vai­kut­teil­la" – se tukisi suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä, tuumaa Heli

07.04.2021 06:39
Tilaajille
Majakkamatkailua Perämerelle?

Ma­jak­ka­mat­kai­lua Pe­rä­me­rel­le?

28.03.2021 15:00
Tilaajille
Upein IG-kuva Limingasta? Osaavatko lakeuden matkailuyrittäjät hyödyntää tulevaisuuden megatrendejä?

Upein IG-kuva Li­min­gas­ta? Osaa­vat­ko la­keu­den mat­kai­lu­yrit­tä­jät hyö­dyn­tää tu­le­vai­suu­den me­gat­ren­de­jä?

26.03.2021 13:00
Tilaajille
Varjakan kartano myytiin 280 000 eurolla – Uusien omistajien tavoitteena on laajentaa toiminta ympärivuotiseksi

Var­ja­kan kartano myytiin 280 000 eurolla – Uusien omis­ta­jien ta­voit­tee­na on laa­jen­taa toi­min­ta ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si

25.03.2021 11:55
Tilaajille
Ei nöyristellä, kehottaa päätoimittaja: "Ihailemme jonkin toisen paikkakunnan matkailullista vetovoimaa, mutta unohdamme omamme"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Ei nöy­ris­tel­lä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja: "I­hai­lem­me jonkin toisen paik­ka­kun­nan mat­kai­lul­lis­ta ve­to­voi­maa, mutta unoh­dam­me omamme"

24.03.2021 06:53
Tilaajille
Voisiko Hailuodossa opiskella tulevaisuudessa vaikka matkailualaa? OSAO:ssa toivotaan hailuotolaisten haastavan oppilaitosta, jotta visiot konkretisoituvat

Voisiko Hai­luo­dos­sa opis­kel­la tu­le­vai­suu­des­sa vaikka mat­kai­lua­laa? OSAO:s­sa toi­vo­taan hai­luo­to­lais­ten haas­ta­van op­pi­lai­tos­ta, jotta visiot konk­re­ti­soi­tu­vat

11.03.2021 09:00
Tilaajille
Visit Hailuoto julkaisee oman mobiilisovelluksen toukokuussa – "Sormea pyyhkäisemällä saat esiin lautta-ajat, säätiedot..."

Visit Hai­luo­to jul­kai­see oman mo­bii­li­so­vel­luk­sen tou­ko­kuus­sa – "Sormea pyyh­käi­se­mäl­lä saat esiin laut­ta-ajat, sää­tie­dot..."

10.03.2021 10:09
Saana tuotteistaa Hailuodon matkailua – matkailupalveluita esittelevä mobiilisovellus käyttöön jo ensi kesäksi

Saana tuot­teis­taa Hai­luo­don mat­kai­lua – mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta esit­te­le­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön jo ensi kesäksi

12.02.2021 19:00
Tilaajille
Saaga Travel tähtää koronanjälkeiseen kansainväliseen kasvuun – Johanna Salmela nimetty kansainvälisestä kaupasta vastaavaksi myyntipäälliköksi

Saaga Travel tähtää ko­ro­nan­jäl­kei­seen kan­sain­vä­li­seen kasvuun – Johanna Salmela nimetty kan­sain­vä­li­ses­tä kau­pas­ta vas­taa­vak­si myyn­ti­pääl­li­kök­si

02.02.2021 14:46
Tilaajille
Tiina haaveilee matkailusta korona-ajan jälkeen ja toivoo haaleiden muistojen vaihtuvan vahvoihin elämyksiin
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina haa­vei­lee mat­kai­lus­ta ko­ro­na-ajan jälkeen ja toivoo haa­lei­den muis­to­jen vaih­tu­van vah­voi­hin elä­myk­siin

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Lähimatkailu hittituotteeksi, kannustavat alueemme kunnanhallitusten puheenjohtajat
Lukijalta Mielipide

Lä­hi­mat­kai­lu hit­ti­tuot­teek­si, kan­nus­ta­vat alueem­me kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat

15.01.2021 10:56
Ol’ lautalla pienoinen kahvila... – Mitä tapahtuu Merisillalle ja Meriluodolle, kun Hailuotoon tulee kiinteä yhteys? Voisiko se jatkaa liikennöintiä?

Ol’ lau­tal­la pie­noi­nen kah­vi­la... – Mitä ta­pah­tuu Me­ri­sil­lal­le ja Me­ri­luo­dol­le, kun Hai­luo­toon tulee kiinteä yhteys? Voisiko se jatkaa lii­ken­nöin­tiä?

14.01.2021 15:00
Tilaajille
Talvikaudelle Liminganlahdelle odotetaan kotimaisia matkailijoita – muualla Pohjois-Suomessa odotukset matkailutalveen vaihtelevat: "Peli on jo menetetty", todetaan Pudasjärvellä

Tal­vi­kau­del­le Li­min­gan­lah­del­le odo­te­taan ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta – muualla Poh­jois-Suo­mes­sa odo­tuk­set mat­kai­lu­tal­veen vaih­te­le­vat: "Peli on jo me­ne­tet­ty", to­de­taan Pu­das­jär­vel­lä

18.11.2020 15:00
Tilaajille
"Onko Ruutikangas kuntien kannalta brändikäs nimi? – Lumijoen valtuutetut innostuivat keskustelemaan matkailusta ja pohtimaan keinoja saada kuntaan lisää turisteja

"Onko Ruu­ti­kan­gas kuntien kan­nal­ta brän­di­käs nimi? – Lu­mi­joen val­tuu­te­tut in­nos­tui­vat kes­kus­te­le­maan mat­kai­lus­ta ja poh­ti­maan keinoja saada kuntaan lisää tu­ris­te­ja

17.11.2020 08:09
Tilaajille
Tiina kävi syyslomalla Helsingissä ja jäi pohtimaan talouden realiteetteja: "Onko elämä hyvää muualla Suomessa, vaikka pääkaupungissa elo yskähtelisikin?"
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina kävi syys­lo­mal­la Hel­sin­gis­sä ja jäi poh­ti­maan ta­lou­den rea­li­teet­te­ja: "Onko elämä hyvää muualla Suo­mes­sa, vaikka pää­kau­pun­gis­sa elo ys­käh­te­li­si­kin?"

04.11.2020 09:42
Tilaajille
Trokareita, kuriireja ja pappissuvun tanssiaisia  - Kun maaseutumatkailuyritykset tuotteistavat alueen historiaa, tarjolle tulee muun muassa teemaillallisia

Tro­ka­rei­ta, ku­rii­re­ja ja pap­pis­su­vun tans­siai­sia - Kun maa­seu­tu­mat­kai­lu­yri­tyk­set tuot­teis­ta­vat alueen his­to­riaa, tar­jol­le tulee muun muassa tee­ma­il­lal­li­sia

02.11.2020 08:55
Tilaajille
Kaksi vuotta sitten Liminganlahden osalta takaisin valmisteluun palautettu matkailun masterplan on nyt huomattavasti aiempaa visiota realistisempi – Alueelle halutaan kuitenkin jonkinlainen vau-efekti esimerkiksi korkeasta katselutornista

Kaksi vuotta sitten Li­min­gan­lah­den osalta ta­kai­sin val­mis­te­luun pa­lau­tet­tu mat­kai­lun mas­terp­lan on nyt huo­mat­ta­vas­ti aiempaa visiota rea­lis­ti­sem­pi – Alueel­le ha­lu­taan kui­ten­kin jon­kin­lai­nen vau-efek­ti esi­mer­kik­si kor­keas­ta kat­se­lu­tor­nis­ta

13.10.2020 14:00
Tilaajille
Heli kävi noitavainojen muistomerkillä – Tapahtuuko syyttömien kiduttamista ja ilmiantoja tänäkin päivänä?
Kolumni Heli Rintala

Heli kävi noi­ta­vai­no­jen muis­to­mer­kil­lä – Ta­pah­tuu­ko syyt­tö­mien ki­dut­ta­mis­ta ja il­mi­an­to­ja tänäkin päi­vä­nä?

30.09.2020 00:00