Limingan kunta
Matti on pettynyt tapaan, jolla lastensuojeluyksikön rakentamisesta on tiedotettu: "Ala-arvoinen suoritus" –Saunarannan asukkaat jättivät kuntalaisaloitteen kuntalaislähtöisemmästä toimintakulttuurista

Matti on pet­ty­nyt tapaan, jolla las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön ra­ken­ta­mi­ses­ta on tie­do­tet­tu: "A­la-ar­voi­nen suo­ri­tus" –Sau­na­ran­nan asuk­kaat jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen kun­ta­lais­läh­töi­sem­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta

01.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Limingassa kuvataan keskiviikkona uutta kunnan mainosvideota Putous-tähden johdolla – avustajia mahtuu vielä mukaan

Li­min­gas­sa ku­va­taan kes­ki­viik­ko­na uutta kunnan mai­nos­vi­deo­ta Pu­tous-täh­den joh­dol­la – avus­ta­jia mahtuu vielä mukaan

20.09.2022 16:29
Tilaajille
Liminkaan etsitään uutta hallintojohtajaa – hakuaika päättyy 16. lokakuuta

Li­min­kaan et­si­tään uutta hal­lin­to­joh­ta­jaa – ha­ku­ai­ka päättyy 16. lo­ka­kuu­ta

13.09.2022 09:26
Tilaajille
Kallistunut energian hinta saa ihmiset hakemaan apua – "Asiakkaiksi tulee ihmisiä, jotka ovat aiemmin selvinneet sähkölaskuistaan"

Kal­lis­tu­nut ener­gian hinta saa ihmiset ha­ke­maan apua – "A­siak­kaik­si tulee ih­mi­siä, jotka ovat aiemmin sel­vin­neet säh­kö­las­kuis­taan"

29.08.2022 06:00
Tilaajille
Liminka sai 33 tonnin potin työelämän kehittämisrahaa Meidän stepit -hankkeeseen

Liminka sai 33 tonnin potin työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa Meidän stepit -hank­kee­seen

25.08.2022 23:29 1
Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi

Kem­pe­leen kunta joutuu kil­pai­lut­ta­maan säh­kö­so­pi­muk­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, Liminka nauttii ny­kyis­tä so­pi­mus­ta vielä kaksi vuotta – Kun­nis­sa mie­ti­tään miten ener­gia­las­kua saa­tai­siin pie­nem­mäk­si

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Mitä tekisit 20 022 eurolla? Liminkalaisia innostetaan hieromaan ideanystyröitään, sillä ensimmäistä kertaa järjestettävä osallistava budjetointi antaa kuntalaisille uuden tavan vaikuttaa

Mitä tekisit 20 022 eu­rol­la? Li­min­ka­lai­sia in­nos­te­taan hie­ro­maan idea­nys­ty­röi­tään, sillä en­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä osal­lis­ta­va bud­je­toin­ti antaa kun­ta­lai­sil­le uuden tavan vai­kut­taa

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Mitä mieltä olet Limingan torialueen muutoksista? Työ on vielä kesken, ja esimerkiksi torimyyntikoppeja on rakentumassa

Mitä mieltä olet Li­min­gan to­ri­alueen muu­tok­sis­ta? Työ on vielä kesken, ja esi­mer­kik­si to­ri­myyn­ti­kop­pe­ja on ra­ken­tu­mas­sa

31.07.2022 06:00
Tilaajille
Limingassa luovan alan yrittäjillä on tilaa inspiroitua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa luovan alan yrit­tä­jil­lä on tilaa ins­pi­roi­tua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"

20.06.2022 09:00
Inhimillinen erehdys vei Visit Limingan Instagram-tilin ja 1 500 seuraajaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yritämme parhaamme mukaan lohduttaa"

In­hi­mil­li­nen erehdys vei Visit Li­min­gan Ins­tag­ram-ti­lin ja 1 500 seu­raa­jaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yri­täm­me par­haam­me mukaan loh­dut­taa"

08.06.2022 17:00
Tilaajille
"Katupuustolla on suuri merkitys ihmisten viihtyisyyteen ja terveyteen, sekä hiilinieluina, melun ja pölyn torjunnassa, varjona ja tuulen vaimentajana",  kirjoittaa Anneli
Lukijalta

"Ka­tu­puus­tol­la on suuri mer­ki­tys ih­mis­ten viih­tyi­syy­teen ja ter­vey­teen, sekä hii­li­nie­lui­na, melun ja pölyn tor­jun­nas­sa, varjona ja tuulen vai­men­ta­ja­na", kir­joit­taa Anneli

31.05.2022 17:05
Tilaajille
Katsaus Limingan rakennushankkeisiin: "Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja"
Kolumni

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

11.05.2022 06:00 1
Kempeleeseen kolme palkintoa – "Vaikka tunnustus on hieno ja tärkeä, niin palkintojen eteen emme tätä työtä tee, vaan seuran jäsenten sekä yhteisön" muistuttaa Antti

Kem­pe­lee­seen kolme pal­kin­toa – "Vaikka tun­nus­tus on hieno ja tärkeä, niin pal­kin­to­jen eteen emme tätä työtä tee, vaan seuran jä­sen­ten sekä yh­tei­sön" muis­tut­taa Antti

12.04.2022 10:47
Tilaajille
Lakeustalolle etsitään uutta ravintolatoimijaa – elinkeinojohtaja toivoisi yrittäjän ottavan vetovastuun myös hotellitoiminnasta

La­keus­ta­lol­le et­si­tään uutta ra­vin­to­la­toi­mi­jaa – elin­kei­no­joh­ta­ja toi­voi­si yrit­tä­jän ottavan ve­to­vas­tuun myös ho­tel­li­toi­min­nas­ta

22.03.2022 06:00
Tilaajille
Mitä sisältyy Limingan elinkeinojohtajan aamuhaaveiluun? "Pyöräilyasento on pysty, fiilis kuin 1920-luvun elokuvamaailmasta..."
Kolumni

Mitä si­säl­tyy Li­min­gan elin­kei­no­joh­ta­jan aa­mu­haa­vei­luun? "Pyö­räi­lya­sen­to on pysty, fiilis kuin 1920-lu­vun elo­ku­va­maail­mas­ta..."

15.02.2022 12:42
Liminkaan suunnitellaan puistoa sukujuurille – halukkaat pääsisivät istuttamaan nimikkopuun omalle perheelle tai suvulle, samalla kunta haluaa juurruttaa uusia liminkalaisia kotikuntaansa

Li­min­kaan suun­ni­tel­laan puistoa su­ku­juu­ril­le – ­ha­luk­kaat pää­si­si­vät is­tut­ta­maan ni­mik­ko­puun omalle per­heel­le tai su­vul­le, samalla kunta haluaa juur­rut­taa uusia li­min­ka­lai­sia ko­ti­kun­taan­sa

01.02.2022 13:37
Tilaajille
Limingassa halutaan kuulla lasten ja nuorten ajatukset nuorisotalojen aukioloaikojen laajennusehdotuksesta – nuorisopalveluissa pysyvää perjantai- ja lauantaiaukioloa ei pidetä realistisena

Li­min­gas­sa ha­lu­taan kuulla lasten ja nuorten aja­tuk­set nuo­ri­so­ta­lo­jen au­ki­olo­ai­ko­jen laa­jen­nus­eh­do­tuk­ses­ta – nuo­ri­so­pal­ve­luis­sa pysyvää per­jan­tai- ja lauan­tai­au­ki­oloa ei pidetä rea­lis­ti­se­na

01.02.2022 09:00
Tilaajille
Limingan varhaiskasvatuksen positiivinen ongelma jatkuu – tilannetta pyritään korjaamaan uudella päiväkodilla keskusta-alueelle, lisäksi Tupokseen on tulossa yksityinen päiväkotitoimija

Li­min­gan var­hais­kas­va­tuk­sen po­si­tii­vi­nen ongelma jatkuu – ti­lan­net­ta py­ri­tään kor­jaa­maan uudella päi­vä­ko­dil­la kes­kus­ta-alueel­le, lisäksi Tu­pok­seen on tulossa yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti­toi­mi­ja

19.01.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointialue tuo  mukanaan yhtenäiset kriteerit omaishoidontuen myöntämiseen – liminkalaisäiti toivoo, ettei hänen tarvitsisi jatkuvasti todistella lapsensa hoitoisuutta

Hy­vin­voin­ti­alue tuo mu­ka­naan yh­te­näi­set kri­tee­rit omais­hoi­don­tuen myön­tä­mi­seen – li­min­ka­lais­äi­ti toivoo, ettei hänen tar­vit­si­si jat­ku­vas­ti to­dis­tel­la lap­sen­sa hoi­toi­suut­ta

11.01.2022 06:00
Tilaajille
Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin – Unicefin virallinen tunnustus voi tulla reilun kahden vuoden kuluttua, kun ensin kunnassa on toimittu suunnitelman mukaisesti

Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -mal­liin – U­ni­ce­fin vi­ral­li­nen tun­nus­tus voi tulla reilun kahden vuoden ku­lut­tua, kun ensin kun­nas­sa on toi­mit­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

20.12.2021 10:00
Tilaajille