NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Limingan kunta
Limingassa etsitään vapaaehtoisia suojaamaan ensimmäisten koulupäivien koulutietä – syyskuussa Krankka-areenalla järjestetään iso liikenneturvallisuustapahtuma

Li­min­gas­sa et­si­tään va­paa­eh­toi­sia suo­jaa­maan en­sim­mäis­ten kou­lu­päi­vien kou­lu­tie­tä – syys­kuus­sa Krank­ka-aree­nal­la jär­jes­te­tään iso lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma

05.06.2023 06:00
Tilaajille
Limingan keskustan koulukeskuksen ja liikuntapuiston liikenneturvallisuus halutaan kuntoon – suunnittelutyö käynnistyy syksyllä

Li­min­gan kes­kus­tan kou­lu­kes­kuk­sen ja lii­kun­ta­puis­ton lii­ken­ne­tur­val­li­suus ha­lu­taan kuntoon – suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyy syk­syl­lä

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingan Jäähalli Oy:n hallitusvalinta esillä valtuustossa – " On hankala mennä sanomaan osakkeenomistajille, että meidän pillimme mukaan pitäisi tanssia. "

Li­min­gan Jää­hal­li Oy:n hal­li­tus­va­lin­ta esillä val­tuus­tos­sa – " On hankala mennä sa­no­maan osak­kee­no­mis­ta­jil­le, että meidän pil­lim­me mukaan pitäisi tans­sia. "

17.05.2023 12:05 1
Tilaajille
Voisiko Limingan keskusta näyttää tulevaisuudessa tältä? Kaavaluonnos mahdollistaisi reilusti lisää kerrostalorakentamista – katso havainnekuvat

Voisiko Li­min­gan kes­kus­ta näyttää tu­le­vai­suu­des­sa tältä? Kaa­va­luon­nos mah­dol­lis­tai­si rei­lus­ti lisää ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta – katso ha­vain­ne­ku­vat

06.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Lauri avaa kuntosalin ovet älykännykällään – mobiilitunnisteen käyttö on lisännyt Limingassa liikuntatilojen käyttöä

Lauri avaa kun­to­sa­lin ovet äly­kän­ny­käl­lään – mo­bii­li­tun­nis­teen käyttö on li­sän­nyt Li­min­gas­sa lii­kun­ta­ti­lo­jen käyttöä

03.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingassa yrittäjää tai työnhakijaa ei jätetä tyhjän päälle: ”On tärkeää tietää, minkälaista työvoiman tarvetta yrityksillä on"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa yrit­tä­jää tai työn­ha­ki­jaa ei jätetä tyhjän päälle: ”On tärkeää tietää, min­kä­lais­ta työ­voi­man tar­vet­ta yri­tyk­sil­lä on"

27.04.2023 06:00
Norsu palkitsi Lumijoella: Vuoden maaseudun kehittäjä Temmekseltä, virkahenkilöt Limingasta – Nuoriso Leader -stipendi liminkalaiselle Maijalle

Norsu pal­kit­si Lu­mi­joel­la: Vuoden maa­seu­dun ke­hit­tä­jä Tem­mek­sel­tä, vir­ka­hen­ki­löt Li­min­gas­ta – Nuoriso Leader -s­ti­pen­di li­min­ka­lai­sel­le Mai­jal­le

26.04.2023 18:30
Tilaajille
Tämä oli aprillijuttu: Limingassa keskustan patsaat sijoitetaan uudelleen tutkimushankkeen vuoksi – myös Lampi ja Ojanperä saamassa omansa, mutta sinkistä

Tämä oli ap­ril­li­jut­tu: Li­min­gas­sa kes­kus­tan patsaat si­joi­te­taan uu­del­leen tut­ki­mus­hank­keen vuoksi – myös Lampi ja Ojan­pe­rä saa­mas­sa omansa, mutta sin­kis­tä

01.04.2023 06:00 1
Arkkitehti Venanzia Rizzi aloitti Italian kunniakonsulina Oulussa – "Konsuli auttaa Italian kansalaisia vaikka bistron perustamisessa Ouluun"

Ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzi aloitti Italian kun­nia­kon­su­li­na Oulussa – "Kon­su­li auttaa Italian kan­sa­lai­sia vaikka bistron pe­rus­ta­mi­ses­sa Ouluun"

12.03.2023 11:47
Tilaajille
Limingan kunta hankkii maata Tupoksen taajamasta – kunnalle siirtyvien maa-alueiden yhteiskoko liki 11 hehtaaria

Li­min­gan kunta hankkii maata Tu­pok­sen taa­ja­mas­ta – kun­nal­le siir­ty­vien maa-aluei­den yh­teis­ko­ko liki 11 heh­taa­ria

10.03.2023 13:00
Tilaajille
Limingan kaduilla ja teillä riittää korjausvelkaa miljoonien edestä – tälle vuodelle kunnostuksiin käytetään 535 000 euroa

Li­min­gan ka­duil­la ja teillä riittää kor­jaus­vel­kaa mil­joo­nien edestä – tälle vuo­del­le kun­nos­tuk­siin käy­te­tään 535 000 euroa

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Teemu muistuttaa, ettei meillä ole varaa jäädä lähijunayhteyksien kehittämisessä muun maan jalkoihin
Kolumni

Teemu muis­tut­taa, ettei meillä ole varaa jäädä lä­hi­ju­na­yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­ses­sä muun maan jal­koi­hin

21.02.2023 14:12
Katso kuvat: Limingan uusi nuortenkahvila on kuin taidekahvila – Lunan upeat maalaukset säväyttävät

Katso kuvat: Li­min­gan uusi nuor­ten­kah­vi­la on kuin tai­de­kah­vi­la – Lunan upeat maa­lauk­set sä­väyt­tä­vät

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Limingalle neljännesmiljoonan avustus Tupoksen koulualueen kehittämiseen – Traficom avustaa myös liikenneturvallisuutta edistävää Nollavisio-hanketta

Li­min­gal­le nel­jän­nes­mil­joo­nan avustus Tu­pok­sen kou­lu­alueen ke­hit­tä­mi­seen – T­ra­fi­com avustaa myös lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta edis­tä­vää Nol­la­vi­sio-han­ket­ta

17.02.2023 09:43
Kunta haluaa Limingan Vesihuolto Oy:n loputkin vähemmistöosakkeet itselleen – lunastusprosessi etenee välimiesoikeudssa

Kunta haluaa Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n lo­put­kin vä­hem­mis­tö­osak­keet it­sel­leen – lu­nas­tus­pro­ses­si etenee vä­li­mie­soi­keuds­sa

05.02.2023 09:01
Tilaajille
Limingan keskustaan suunnitellaan pyöräbaanaa – samalla myös tien rakennetta aiotaan parantaa

Li­min­gan kes­kus­taan suun­ni­tel­laan pyö­rä­baa­naa – samalla myös tien ra­ken­net­ta aiotaan pa­ran­taa

03.02.2023 15:00
Limingan lunastamattomat alueet on nyt kartoitettu – kunnassa on yhteensä 34 tie- ja 35 puistoaluetta, jotka sijaitsevat muiden kuin kunnan omistamilla mailla

Li­min­gan lu­nas­ta­mat­to­mat alueet on nyt kar­toi­tet­tu – ­kun­nas­sa on yh­teen­sä 34 tie- ja 35 puis­toa­luet­ta, jotka si­jait­se­vat muiden kuin kunnan omis­ta­mil­la mailla

31.01.2023 14:55
Tilaajille
Limingan uusi hallintojohtaja on epävirallisesti liminkalainen – Päiviä ei hirvitä edessä olevat muutokset

Li­min­gan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja on epä­vi­ral­li­ses­ti li­min­ka­lai­nen – ­Päi­viä ei hirvitä edessä olevat muu­tok­set

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Liminka loi ennätysajassa kaksikielisen opetuspolun eskarista lukioon – ”Kun Limingassa päätetään jotain, se tehdään yhteen hiileen puhaltamalla”
Mainos Limingan kunta

Liminka loi en­nä­tys­ajas­sa kak­si­kie­li­sen ope­tus­po­lun es­ka­ris­ta lukioon – ”Kun Li­min­gas­sa pää­te­tään jotain, se tehdään yhteen hiileen pu­hal­ta­mal­la”

17.01.2023 16:55
Valitus hallinto-oikeuteen otettiin kunnanhallituksen uuskäsittelyyn – tämäkin jäi vielä pöydälle

Valitus hal­lin­to-oi­keu­teen otet­tiin kun­nan­hal­li­tuk­sen uus­kä­sit­te­lyyn – ­tä­mä­kin jäi vielä pöy­däl­le

17.01.2023 16:30
Tilaajille