Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Limingan kunta
Viimeisin 24 tuntia
Kunta haluaa Limingan Vesihuolto Oy:n loputkin vähemmistöosakkeet itselleen – lunastusprosessi etenee välimiesoikeudssa

Kunta haluaa Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n lo­put­kin vä­hem­mis­tö­osak­keet it­sel­leen – lu­nas­tus­pro­ses­si etenee vä­li­mie­soi­keuds­sa

05.02.2023 09:01
Tilaajille
Kuukausi
Limingan keskustaan suunnitellaan pyöräbaanaa – samalla myös tien rakennetta aiotaan parantaa

Li­min­gan kes­kus­taan suun­ni­tel­laan pyö­rä­baa­naa – samalla myös tien ra­ken­net­ta aiotaan pa­ran­taa

03.02.2023 15:00
Limingan lunastamattomat alueet on nyt kartoitettu – kunnassa on yhteensä 34 tie- ja 35 puistoaluetta, jotka sijaitsevat muiden kuin kunnan omistamilla mailla

Li­min­gan lu­nas­ta­mat­to­mat alueet on nyt kar­toi­tet­tu – ­kun­nas­sa on yh­teen­sä 34 tie- ja 35 puis­toa­luet­ta, jotka si­jait­se­vat muiden kuin kunnan omis­ta­mil­la mailla

31.01.2023 14:55
Tilaajille
Limingan uusi hallintojohtaja on epävirallisesti liminkalainen – Päiviä ei hirvitä edessä olevat muutokset

Li­min­gan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja on epä­vi­ral­li­ses­ti li­min­ka­lai­nen – ­Päi­viä ei hirvitä edessä olevat muu­tok­set

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Liminka loi ennätysajassa kaksikielisen opetuspolun eskarista lukioon – ”Kun Limingassa päätetään jotain, se tehdään yhteen hiileen puhaltamalla”
Mainos Limingan kunta

Liminka loi en­nä­tys­ajas­sa kak­si­kie­li­sen ope­tus­po­lun es­ka­ris­ta lukioon – ”Kun Li­min­gas­sa pää­te­tään jotain, se tehdään yhteen hiileen pu­hal­ta­mal­la”

17.01.2023 16:55
Valitus hallinto-oikeuteen otettiin kunnanhallituksen uuskäsittelyyn – tämäkin jäi vielä pöydälle

Valitus hal­lin­to-oi­keu­teen otet­tiin kun­nan­hal­li­tuk­sen uus­kä­sit­te­lyyn – ­tä­mä­kin jäi vielä pöy­däl­le

17.01.2023 16:30
Tilaajille
Vanhemmat
Veli-Matti uskoo, että Liminganporttiin hamuava toimija toisi kolmisenkymmentä uutta työpaikkaa – "Meillä ovat nämä kortit ja tosiasiat tulee tunnustaa"

Ve­li-Mat­ti uskoo, että Li­min­gan­port­tiin hamuava toimija toisi kol­mi­sen­kym­men­tä uutta työ­paik­kaa – "Meillä ovat nämä kortit ja to­si­asiat tulee tun­nus­taa"

20.12.2022 06:12
Tilaajille
Limingan kouluissa tarjotaan välipalaa taas kevätlukukaudella – veden ja leivän sijaan suunnitteilla on monipuolisempi ruokahetki

Li­min­gan kou­luis­sa tar­jo­taan vä­li­pa­laa taas ke­vät­lu­ku­kau­del­la – veden ja leivän sijaan suun­nit­teil­la on mo­ni­puo­li­sem­pi ruo­ka­het­ki

29.11.2022 06:00
Tilaajille
Avara Liminka käynnistyy tänään – Aku Sipola tähdittää Limingan kunnan kuusiosaista markkinointivideosarjaa luontodokumentaristi Sakke Kustoona

Avara Liminka käyn­nis­tyy tänään – Aku Sipola täh­dit­tää Li­min­gan kunnan kuu­si­osais­ta mark­ki­noin­ti­vi­deo­sar­jaa luon­to­do­ku­men­ta­ris­ti Sakke Kus­too­na

25.11.2022 11:24
Akseli, 5, huomasi Lakeustalolta puuttuvan pallomeren – Limingan kunnan työntekijöiden lapsivieraita vilisi perjantaina toimiston täydeltä

Akseli, 5, huomasi La­keus­ta­lol­ta puut­tu­van pal­lo­me­ren – Li­min­gan kunnan työn­te­ki­jöi­den lap­si­vie­rai­ta vilisi per­jan­tai­na toi­mis­ton täy­del­tä

19.11.2022 06:00
Tilaajille
Vielä 36 yötä jouluun – Limingassa avattiin joulukausi kynttiläkulkueella ja kuorolaululla

Vielä 36 yötä jouluun – Li­min­gas­sa avat­tiin jou­lu­kau­si kynt­ti­lä­kul­kueel­la ja kuo­ro­lau­lul­la

18.11.2022 18:37
Tilaajille
Limingassa jouluaika avattiin lasten kuorolaululla – tori täyttyi kuntalaisista

Li­min­gas­sa jou­lu­ai­ka avat­tiin lasten kuo­ro­lau­lul­la – tori täyttyi kun­ta­lai­sis­ta

18.11.2022 18:35
Tilaajille
Limingan uudeksi hallintojohtajaksi Päivi Keltanen – toimii tällä hetkellä vastaavassa tehtävässä Utajärvellä: "Innolla odotan pääseväni hommiin"

Li­min­gan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si Päivi Kel­ta­nen – toimii tällä het­kel­lä vas­taa­vas­sa teh­tä­väs­sä Uta­jär­vel­lä: "In­nol­la odotan pää­se­vä­ni hom­miin"

10.11.2022 15:34
Tilaajille
Limingassa panostetaan lasten tuen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa – koronapandemian haasteet näkyvät kouluissa

Li­min­gas­sa pa­nos­te­taan lasten tuen li­sää­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa – ko­ro­na­pan­de­mian haas­teet näkyvät kou­luis­sa

02.11.2022 11:00
Tilaajille
Liminka jatkaa Suomen kekseliäimpänä kuntana – tunnustus tuli 68:sta kehittämisteosta

Liminka jatkaa Suomen kek­se­liäim­pä­nä kuntana – tun­nus­tus tuli 68:sta ke­hit­tä­mis­teos­ta

01.11.2022 06:29
Tilaajille
Kunta haluaa selvityksen Limingan paloaseman palvelutasosta – asia esillä uuden pelastusjohtajan vierailulla

Kunta haluaa sel­vi­tyk­sen Li­min­gan pa­lo­ase­man pal­ve­lu­ta­sos­ta – asia esillä uuden pe­las­tus­joh­ta­jan vie­rai­lul­la

20.10.2022 15:00
Tilaajille
Limingan hallintojohtajan virka kiinnosti 17 hakijaa – kolme ehdokasta pääsee haastatteluun

Li­min­gan hal­lin­to­joh­ta­jan virka kiin­nos­ti 17 hakijaa – kolme eh­do­kas­ta pääsee haas­tat­te­luun

18.10.2022 09:43
Tilaajille
"Niin muuttuu mailma, Eskoni" – Tarja siteeraa Aleksis Kiveä ja heittää hyvästit Limingalle
Kolumni

"Niin muuttuu mailma, Eskoni" – Tarja si­tee­raa Aleksis Kiveä ja heittää hy­väs­tit Li­min­gal­le

11.10.2022 12:50
Matti on pettynyt tapaan, jolla lastensuojeluyksikön rakentamisesta on tiedotettu: "Ala-arvoinen suoritus" –Saunarannan asukkaat jättivät kuntalaisaloitteen kuntalaislähtöisemmästä toimintakulttuurista

Matti on pet­ty­nyt tapaan, jolla las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön ra­ken­ta­mi­ses­ta on tie­do­tet­tu: "A­la-ar­voi­nen suo­ri­tus" –Sau­na­ran­nan asuk­kaat jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen kun­ta­lais­läh­töi­sem­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta

01.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Limingassa kuvataan keskiviikkona uutta kunnan mainosvideota Putous-tähden johdolla – avustajia mahtuu vielä mukaan

Li­min­gas­sa ku­va­taan kes­ki­viik­ko­na uutta kunnan mai­nos­vi­deo­ta Pu­tous-täh­den joh­dol­la – avus­ta­jia mahtuu vielä mukaan

20.09.2022 16:29
Tilaajille