Limingan kunta
Limingassa luovan alan yrittäjillä on tilaa inspiroitua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa luovan alan yrit­tä­jil­lä on tilaa ins­pi­roi­tua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"

20.06.2022 09:00
Inhimillinen erehdys vei Visit Limingan Instagram-tilin ja 1 500 seuraajaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yritämme parhaamme mukaan lohduttaa"

In­hi­mil­li­nen erehdys vei Visit Li­min­gan Ins­tag­ram-ti­lin ja 1 500 seu­raa­jaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yri­täm­me par­haam­me mukaan loh­dut­taa"

08.06.2022 17:00
Tilaajille
"Katupuustolla on suuri merkitys ihmisten viihtyisyyteen ja terveyteen, sekä hiilinieluina, melun ja pölyn torjunnassa, varjona ja tuulen vaimentajana",  kirjoittaa Anneli
Lukijalta

"Ka­tu­puus­tol­la on suuri mer­ki­tys ih­mis­ten viih­tyi­syy­teen ja ter­vey­teen, sekä hii­li­nie­lui­na, melun ja pölyn tor­jun­nas­sa, varjona ja tuulen vai­men­ta­ja­na", kir­joit­taa Anneli

31.05.2022 17:05
Tilaajille
Katsaus Limingan rakennushankkeisiin: "Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja"
Kolumni

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

11.05.2022 06:00 1
Kempeleeseen kolme palkintoa – "Vaikka tunnustus on hieno ja tärkeä, niin palkintojen eteen emme tätä työtä tee, vaan seuran jäsenten sekä yhteisön" muistuttaa Antti

Kem­pe­lee­seen kolme pal­kin­toa – "Vaikka tun­nus­tus on hieno ja tärkeä, niin pal­kin­to­jen eteen emme tätä työtä tee, vaan seuran jä­sen­ten sekä yh­tei­sön" muis­tut­taa Antti

12.04.2022 10:47
Tilaajille
Lakeustalolle etsitään uutta ravintolatoimijaa – elinkeinojohtaja toivoisi yrittäjän ottavan vetovastuun myös hotellitoiminnasta

La­keus­ta­lol­le et­si­tään uutta ra­vin­to­la­toi­mi­jaa – elin­kei­no­joh­ta­ja toi­voi­si yrit­tä­jän ottavan ve­to­vas­tuun myös ho­tel­li­toi­min­nas­ta

22.03.2022 06:00
Tilaajille
Mitä sisältyy Limingan elinkeinojohtajan aamuhaaveiluun? "Pyöräilyasento on pysty, fiilis kuin 1920-luvun elokuvamaailmasta..."
Kolumni

Mitä si­säl­tyy Li­min­gan elin­kei­no­joh­ta­jan aa­mu­haa­vei­luun? "Pyö­räi­lya­sen­to on pysty, fiilis kuin 1920-lu­vun elo­ku­va­maail­mas­ta..."

15.02.2022 12:42
Liminkaan suunnitellaan puistoa sukujuurille – halukkaat pääsisivät istuttamaan nimikkopuun omalle perheelle tai suvulle, samalla kunta haluaa juurruttaa uusia liminkalaisia kotikuntaansa

Li­min­kaan suun­ni­tel­laan puistoa su­ku­juu­ril­le – ­ha­luk­kaat pää­si­si­vät is­tut­ta­maan ni­mik­ko­puun omalle per­heel­le tai su­vul­le, samalla kunta haluaa juur­rut­taa uusia li­min­ka­lai­sia ko­ti­kun­taan­sa

01.02.2022 13:37
Tilaajille
Limingassa halutaan kuulla lasten ja nuorten ajatukset nuorisotalojen aukioloaikojen laajennusehdotuksesta – nuorisopalveluissa pysyvää perjantai- ja lauantaiaukioloa ei pidetä realistisena

Li­min­gas­sa ha­lu­taan kuulla lasten ja nuorten aja­tuk­set nuo­ri­so­ta­lo­jen au­ki­olo­ai­ko­jen laa­jen­nus­eh­do­tuk­ses­ta – nuo­ri­so­pal­ve­luis­sa pysyvää per­jan­tai- ja lauan­tai­au­ki­oloa ei pidetä rea­lis­ti­se­na

01.02.2022 09:00
Tilaajille
Limingan varhaiskasvatuksen positiivinen ongelma jatkuu – tilannetta pyritään korjaamaan uudella päiväkodilla keskusta-alueelle, lisäksi Tupokseen on tulossa yksityinen päiväkotitoimija

Li­min­gan var­hais­kas­va­tuk­sen po­si­tii­vi­nen ongelma jatkuu – ti­lan­net­ta py­ri­tään kor­jaa­maan uudella päi­vä­ko­dil­la kes­kus­ta-alueel­le, lisäksi Tu­pok­seen on tulossa yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti­toi­mi­ja

19.01.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointialue tuo  mukanaan yhtenäiset kriteerit omaishoidontuen myöntämiseen – liminkalaisäiti toivoo, ettei hänen tarvitsisi jatkuvasti todistella lapsensa hoitoisuutta

Hy­vin­voin­ti­alue tuo mu­ka­naan yh­te­näi­set kri­tee­rit omais­hoi­don­tuen myön­tä­mi­seen – li­min­ka­lais­äi­ti toivoo, ettei hänen tar­vit­si­si jat­ku­vas­ti to­dis­tel­la lap­sen­sa hoi­toi­suut­ta

11.01.2022 06:00
Tilaajille
Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin – Unicefin virallinen tunnustus voi tulla reilun kahden vuoden kuluttua, kun ensin kunnassa on toimittu suunnitelman mukaisesti

Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -mal­liin – U­ni­ce­fin vi­ral­li­nen tun­nus­tus voi tulla reilun kahden vuoden ku­lut­tua, kun ensin kun­nas­sa on toi­mit­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

20.12.2021 10:00
Tilaajille
Limingan kunnalle liuta palkintoja Kuntatyö 2030-gaalassa – kunta pokkasi kahdeksan palkintoa, musiikkiopisto yhden

Li­min­gan kun­nal­le liuta pal­kin­to­ja Kun­ta­työ 2030-gaa­las­sa – kunta pokkasi kah­dek­san pal­kin­toa, mu­siik­ki­opis­to yhden

07.12.2021 14:46
Tilaajille
Liminka käynnistää yt-neuvottelut koko kunnan organisaatiossa – irtisanomisiin ei tähdätä, mutta tehtävänkuvat voivat muuttua ja jotkin tehtävät lakata

Liminka käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut koko kunnan or­ga­ni­saa­tios­sa – ir­ti­sa­no­mi­siin ei täh­dä­tä, mutta teh­tä­vän­ku­vat voivat muuttua ja jotkin teh­tä­vät lakata

01.11.2021 17:38
Tilaajille
Katso video: Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe paketissa, kun hallintosiipi otettiin taas koulun käyttöön – reilun vuoden päästä valmistuvasta Heikki Sarvela -salista halutaan lajissaan Suomen paras

Katso video: Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe pa­ke­tis­sa, kun hal­lin­to­sii­pi otet­tiin taas koulun käyt­töön – reilun vuoden päästä val­mis­tu­vas­ta Heikki Sarvela -sa­lis­ta ha­lu­taan la­jis­saan Suomen paras

22.10.2021 16:23
Tilaajille
Liminka on valittu Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi – "On hienoa olla Suomen kekseliäimmän kunnan kyläpäällikkö", tuumaa kunnanjohtaja

Liminka on valittu Suomen kek­se­liäim­mäk­si kun­nak­si – "On hienoa olla Suomen kek­se­liäim­män kunnan ky­lä­pääl­lik­kö", tuumaa kun­nan­joh­ta­ja

13.10.2021 10:43
Torialueen rakentaminen nykyistä paremmaksi käynnistyi keskiviikkona – terassirakennelma valmis vielä tämän kuun aikana

To­ri­alueen ra­ken­ta­mi­nen ny­kyis­tä pa­rem­mak­si käyn­nis­tyi kes­ki­viik­ko­na – te­ras­si­ra­ken­nel­ma valmis vielä tämän kuun aikana

07.10.2021 14:00
Tilaajille
Sata vuotta sitten syntyneet liminkalaiset Margareta Heiko ja Toivo Lepistö kohtasivat toisensa työväentalon iltamissa – kihlasormukset hankittiin Oulusta ja ostoreissulla syötiin silakkalaatikkoa

Sata vuotta sitten syn­ty­neet li­min­ka­lai­set Mar­ga­re­ta Heiko ja Toivo Lepistö koh­ta­si­vat toi­sen­sa työ­väen­ta­lon il­ta­mis­sa – ­kih­la­sor­muk­set han­kit­tiin Oulusta ja os­to­reis­sul­la syötiin si­lak­ka­laa­tik­koa

18.09.2021 06:00
Tilaajille
Limingassa on tehdas, jossa talot valmistuvat samaan tapaan kuin ajoneuvot autotehtaalla – Aktiivinen kunta ja sopiva sijainti auttavat yrityksen menestymisessä
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00