Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kevyen liikenteen väylät
Kesän tietyöt voivat poikia palautetta tärinästä, melusta ja liikennejärjestelyistä – havaituista epäkohdista voi olla yhteydessä suoraan urakoitsijaan

Kesän tietyöt voivat poikia pa­lau­tet­ta tä­ri­näs­tä, melusta ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä – ­ha­vai­tuis­ta epä­koh­dis­ta voi olla yh­tey­des­sä suoraan ura­koit­si­jaan

03.07.2023 15:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus jätti Jutkokylän jalankulku- ja pyöräilyreitin rahoitusjärjestelyt vielä pöydälle

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus jätti Jut­ko­ky­län ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­rei­tin ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt vielä pöy­däl­le

17.01.2023 15:30
Tilaajille
Miten joukkoliikenne paremmaksi? Vuoden kestävässä suunnittelussa ovat mukana kaikki Rantalakeuden alueen kunnat

Miten jouk­ko­lii­ken­ne pa­rem­mak­si? Vuoden kes­tä­väs­sä suun­nit­te­lus­sa ovat mukana kaikki Ran­ta­la­keu­den alueen kunnat

30.11.2022 11:00
Tilaajille
Pyörätie Tupokseen, kylätie Rauhionojalle, Murtoon levennetty piennar? Kuntalaiset ideoivat, miten jalankulkua ja pyöräilyä olisi Tyrnävällä kehitettävä

Pyö­rä­tie Tu­pok­seen, kylätie Rau­hio­no­jal­le, Murtoon le­ven­net­ty pien­nar? Kun­ta­lai­set ideoi­vat, miten ja­lan­kul­kua ja pyö­räi­lyä olisi Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tä­vä

19.11.2022 11:00
Tilaajille
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Linnukkatien puuston arvo on sen monimuotoisuudessa: "Kaikki puut ovat yksilöitä, eikä niitä ole ilmeisesti istutettu tiukan suunnitelman mukaan, osa on ehkä lähtenyt kasvamaan ilman lupaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nuk­ka­tien puuston arvo on sen mo­ni­muo­toi­suu­des­sa: "Kaikki puut ovat yk­si­löi­tä, eikä niitä ole il­mei­ses­ti is­tu­tet­tu tiukan suun­ni­tel­man mukaan, osa on ehkä läh­te­nyt kas­va­maan ilman lupaa"

06.07.2022 12:19
Tilaajille
Lukijalta: Limingan kesäteatterikausi on avattu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Li­min­gan ke­sä­teat­te­ri­kau­si on avattu

18.06.2022 20:21
Tien lunastus hiertää Limingassa: Toimitusinsinööri selvittää Linnukkatien tonttien rajoja ja korvauksia

Tien lu­nas­tus hiertää Li­min­gas­sa: Toi­mi­tus­in­si­nöö­ri sel­vit­tää Lin­nuk­ka­tien tont­tien rajoja ja kor­vauk­sia

08.06.2022 06:01 1
Tilaajille
"Katupuustolla on suuri merkitys ihmisten viihtyisyyteen ja terveyteen, sekä hiilinieluina, melun ja pölyn torjunnassa, varjona ja tuulen vaimentajana",  kirjoittaa Anneli
Lukijalta

"Ka­tu­puus­tol­la on suuri mer­ki­tys ih­mis­ten viih­tyi­syy­teen ja ter­vey­teen, sekä hii­li­nie­lui­na, melun ja pölyn tor­jun­nas­sa, varjona ja tuulen vai­men­ta­ja­na", kir­joit­taa Anneli

31.05.2022 17:05
Tilaajille
"Ovatko Linnukkatien tiealueen kiinteistöjen omistajat halukkaita kiireisesti myöntämään ennakkohaltuunoton tiealueelle, jonka omistus-, hallinta- ja kaavoitusasioissa sekä kiinteistörekisteröinnissä on ilmeisiä epäselvyyksiä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ovatko Lin­nuk­ka­tien tie­alueen kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat ha­luk­kai­ta kii­rei­ses­ti myön­tä­mään en­nak­ko­hal­tuun­oton tiea­lueel­le, jonka omis­tus-, hal­lin­ta- ja kaa­voi­tus­asiois­sa sekä kiin­teis­tö­re­kis­te­röin­nis­sä on il­mei­siä epä­sel­vyyk­siä?"

31.05.2022 06:30
Tilaajille
"Yksi parhaista liikenneturvainnovaatioista on pyöräteille vedetty valkoinen keskiviiva", kehuu Arto ja toivoo polkupyöriin hätävilkkuja
Kolumni

"Yksi par­hais­ta lii­ken­ne­tur­va­in­no­vaa­tiois­ta on pyö­rä­teil­le vedetty val­koi­nen kes­ki­vii­va", kehuu Arto ja toivoo pol­ku­pyö­riin hä­tä­vilk­ku­ja

12.01.2022 06:00
Tyrnävän kunnan ja yhdistysten välinen yhdistysasiakirja hyväksyttiin – murtolaiset ahkeroivat taas aloitteita ja Tyrnävän kehitysyhtiö perustettiin

Tyr­nä­vän kunnan ja yh­dis­tys­ten välinen yh­dis­tys­asia­kir­ja hy­väk­syt­tiin – mur­to­lai­set ah­ke­roi­vat taas aloit­tei­ta ja Tyr­nä­vän ke­hi­tys­yh­tiö pe­rus­tet­tiin

15.12.2020 15:51
Tilaajille
Limingan keskustassa sijaitsevan Linnukkatien kevyenliikenteen väylän katusuunnitelmasta valitus hallinto-oikeuteen – kunnanhallitus vastaa valitukseen itsenäisyyspäivän jälkeen

Li­min­gan kes­kus­tas­sa si­jait­se­van Lin­nuk­ka­tien ke­vyen­lii­ken­teen väylän ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – kun­nan­hal­li­tus vastaa va­li­tuk­seen it­se­näi­syys­päi­vän jälkeen

25.11.2020 12:02
Tilaajille
Varjakantien varteen odotetaan pyörätietä edelleen - Vuonna 2015 tehdyt suunnitelmat hyväksyttiin uudestaan jotta ne eivät ennättäisi vanhentua

Var­ja­kan­tien varteen odo­te­taan pyö­rä­tie­tä edel­leen - Vuonna 2015 tehdyt suun­ni­tel­mat hy­väk­syt­tiin uu­des­taan jotta ne eivät en­nät­täi­si van­hen­tua

08.10.2020 16:15
Tilaajille