NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Työhyvinvointi
Karoliinan ajaessa rahtia pitkin Pohjoismaita mittelspitz Bella on reissanut mukana – kerran koira on salakuljetettu laivan hyttiin

Ka­ro­lii­nan ajaessa rahtia pitkin Poh­jois­mai­ta mit­tels­pitz Bella on reis­sa­nut mukana – kerran koira on sa­la­kul­je­tet­tu laivan hyttiin

18.04.2023 06:00
Tilaajille
Kysely: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi uudistukseen ja sen tiedonkulkuun kuin muualla maassa

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen hen­ki­lös­tö on ollut sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­mäm­pi uu­dis­tuk­seen ja sen tie­don­kul­kuun kuin muualla maassa

28.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Päätoimittaja pohtii, miten pärjätä, kun kilpaillaan osaajista
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja pohtii, miten pär­jä­tä, kun kil­pail­laan osaa­jis­ta

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Liminka sai 33 tonnin potin työelämän kehittämisrahaa Meidän stepit -hankkeeseen

Liminka sai 33 tonnin potin työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa Meidän stepit -hank­kee­seen

25.08.2022 23:29 1
Hailuodon kunnanjohtajan tehtävät jättänyt Aki Heiskanen ei enää ujostele puhetta johtamisen henkisestä ulottuvuudesta: "Olen tullut rohkeammaksi"

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­vät jät­tä­nyt Aki Heis­ka­nen ei enää ujos­te­le puhetta joh­ta­mi­sen hen­ki­ses­tä ulot­tu­vuu­des­ta: "Olen tullut roh­keam­mak­si"

01.05.2022 15:00
Tilaajille
Sauli hankki uuden ystävän minä-projektinsa alkuun – se puhuu vähän, mutta äänessä ollessaan ilmoille tulee puhdasta asiaa
Kolumni

Sauli hankki uuden ystävän mi­nä-pro­jek­tin­sa alkuun – se puhuu vähän, mutta äänessä ol­les­saan il­moil­le tulee puh­das­ta asiaa

19.01.2022 05:12
Tilaajille
Kempeleen terveyskeskuksen hoitajia kuormittaa koronan lisäämä työtaakka, mutta myös turhautuneiden asiakkaiden negatiivinen käytös – "Teemme kaikkemme niillä resursseilla mitä meillä on, tahallaan emme ole hankalia"

Kem­pe­leen ter­veys­kes­kuk­sen hoi­ta­jia kuor­mit­taa koronan lisäämä työ­taak­ka, mutta myös tur­hau­tu­nei­den asiak­kai­den ne­ga­tii­vi­nen käytös – "­Teem­me kaik­kem­me niillä re­surs­seil­la mitä meillä on, ta­hal­laan emme ole han­ka­lia"

14.12.2021 19:00 1
Tilaajille
Liminkalainen Jaakko Savilampi ajaa työmatkansa Ouluun kaksipyöräisellä – peräkkäisiä ajopäiviä on jo reilut 4 000

Li­min­ka­lai­nen Jaakko Sa­vi­lam­pi ajaa työ­mat­kan­sa Ouluun kak­si­pyö­räi­sel­lä – pe­räk­käi­siä ajo­päi­viä on jo reilut 4 000

14.12.2021 18:00
Tilaajille
"Nautimmeko me viranhaltijat päättäjien luottamusta", kysyy Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen
Kolumni

"Nau­tim­me­ko me vi­ran­hal­ti­jat päät­tä­jien luot­ta­mus­ta", kysyy Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

14.12.2021 11:56
Palavereita henki huuruten – Tyrnävällä kannustetaan kävelykokouksiin ja muihin työhyvinvointitekoihin

Pa­la­ve­rei­ta henki huu­ru­ten – Tyr­nä­väl­lä kan­nus­te­taan kä­ve­ly­ko­kouk­siin ja muihin työ­hy­vin­voin­ti­te­koi­hin

01.12.2021 09:00
Tilaajille
"Kateus on inhimillistä ja siitä tietoisena oleminen auttaa kanavoimaan kateutta myönteiseen suuntaan" - työyhteisön tabuja pitäisi rohkeasti käsitellä, muistuttaa liminkalainen Sari Ilo

"Kateus on in­hi­mil­lis­tä ja siitä tie­toi­se­na ole­mi­nen auttaa ka­na­voi­maan ka­teut­ta myön­tei­seen suun­taan" - työ­yh­tei­sön tabuja pitäisi roh­keas­ti kä­si­tel­lä, muis­tut­taa li­min­ka­lai­nen Sari Ilo

12.11.2021 11:00
Tilaajille
Aki Heiskanen vastaa Anu Laukkasen ja Sakari Karkkolan mielipidekirjoitukseen – "Valtakunnallista mielenterveyspalkintoa ei myönnetty Finnmotionin vuoksi"
Mielipidekirjoitus

Aki Heis­ka­nen vastaa Anu Lauk­ka­sen ja Sakari Kark­ko­lan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen – "­Val­ta­kun­nal­lis­ta mie­len­ter­veys­pal­kin­toa ei myön­net­ty Finn­mo­tio­nin vuoksi"

10.11.2021 16:37
Tilaajille
Aino-Kaisa Pekonen on lukenut hämmentyneenä Hailuodon mielenterveyspalkinnon ympärille nousseesta kohusta

Ai­no-Kai­sa Pekonen on lukenut häm­men­ty­nee­nä Hai­luo­don mie­len­ter­veys­pal­kin­non ym­pä­ril­le nous­sees­ta kohusta

29.10.2021 22:51
Tilaajille
Kunnanjohtaja Aki Heiskanen jätti ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta: "Se oli nöyryyttävä ja murskaava kokemus"

Kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen jätti il­moi­tuk­sen epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta: "Se oli nöy­ryyt­tä­vä ja murs­kaa­va ko­ke­mus"

26.10.2021 14:45
Tilaajille
Mielenterveyspalkinto puhutti vielä Hailuodon valtuustossakin – mutta ei myönteisessä hengessä

Mie­len­ter­veys­pal­kin­to puhutti vielä Hai­luo­don val­tuus­tos­sa­kin – mutta ei myön­tei­ses­sä hen­ges­sä

20.10.2021 18:12 1
Tilaajille
Yrittäjäksi virkavapaavuotensa alussa ryhtynyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virkaan: "Olen päälle viisikymppinen, mutta koko maailma on minulle avoinna"

Yrit­tä­jäk­si vir­ka­va­paa­vuo­ten­sa alussa ryh­ty­nyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaan: "Olen päälle vii­si­kymp­pi­nen, mutta koko maailma on minulle avoin­na"

12.10.2021 19:19
Tilaajille
MIELI ry:n mielenterveyspalkinto Hailuodon kunnalle – "Hailuoto osoittaa, että mielenterveyttä voidaan työyhteisössä kehittää suunnitelmallisesti", palkintoa perustellaan

MIELI ry:n mie­len­ter­veys­pal­kin­to Hai­luo­don kun­nal­le – "Hai­luo­to osoit­taa, että mie­len­ter­veyt­tä voidaan työ­yh­tei­sös­sä ke­hit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti", pal­kin­toa pe­rus­tel­laan

10.10.2021 19:24
"Aloitamme aamut töissä yhteisellä kahvihetkellä" – Oulun seudun omaishoitajat ry sai sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon

"A­loi­tam­me aamut töissä yh­tei­sel­lä kah­vi­het­kel­lä" – Oulun seudun omais­hoi­ta­jat ry sai so­siaa­li­alan Hy­vin­voi­va työ­paik­ka -pal­kin­non

04.10.2021 13:32
Kevalta Hailuodolle 15 000 euroa kehittämisrahaa – "Olemme iloisia, että hyvin erityyppiset organisaatiot haluavat Kevan tukemana hankkeillaan kehittää työelämää ja vähentää työkykyriskiä"

Kevalta Hai­luo­dol­le 15 000 euroa ke­hit­tä­mis­ra­haa – "Olemme iloi­sia, että hyvin eri­tyyp­pi­set or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat Kevan tu­ke­ma­na hank­keil­laan ke­hit­tää työ­elä­mää ja vä­hen­tää työ­ky­ky­ris­kiä"

18.08.2021 15:10
Oulunsalolainen Hoivatilat valittiin Suomen viidenneksi parhaaksi työpaikaksi

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hoi­va­ti­lat va­lit­tiin Suomen vii­den­nek­si par­haak­si työ­pai­kak­si

29.04.2021 13:38