Työhyvinvointi
Palavereita henki huuruten – Tyrnävällä kannustetaan kävelykokouksiin ja muihin työhyvinvointitekoihin

Pa­la­ve­rei­ta henki huu­ru­ten – Tyr­nä­väl­lä kan­nus­te­taan kä­ve­ly­ko­kouk­siin ja muihin työ­hy­vin­voin­ti­te­koi­hin

01.12.2021 09:00
Tilaajille
"Kateus on inhimillistä ja siitä tietoisena oleminen auttaa kanavoimaan kateutta myönteiseen suuntaan" - työyhteisön tabuja pitäisi rohkeasti käsitellä, muistuttaa liminkalainen Sari Ilo

"Kateus on in­hi­mil­lis­tä ja siitä tie­toi­se­na ole­mi­nen auttaa ka­na­voi­maan ka­teut­ta myön­tei­seen suun­taan" - työ­yh­tei­sön tabuja pitäisi roh­keas­ti kä­si­tel­lä, muis­tut­taa li­min­ka­lai­nen Sari Ilo

12.11.2021 11:00
Tilaajille
Aki Heiskanen vastaa Anu Laukkasen ja Sakari Karkkolan mielipidekirjoitukseen – "Valtakunnallista mielenterveyspalkintoa ei myönnetty Finnmotionin vuoksi"
Mielipidekirjoitus

Aki Heis­ka­nen vastaa Anu Lauk­ka­sen ja Sakari Kark­ko­lan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen – "­Val­ta­kun­nal­lis­ta mie­len­ter­veys­pal­kin­toa ei myön­net­ty Finn­mo­tio­nin vuoksi"

10.11.2021 16:37
Tilaajille
Aino-Kaisa Pekonen on lukenut hämmentyneenä Hailuodon mielenterveyspalkinnon ympärille nousseesta kohusta

Ai­no-Kai­sa Pekonen on lukenut häm­men­ty­nee­nä Hai­luo­don mie­len­ter­veys­pal­kin­non ym­pä­ril­le nous­sees­ta kohusta

29.10.2021 22:51
Tilaajille
Kunnanjohtaja Aki Heiskanen jätti ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta: "Se oli nöyryyttävä ja murskaava kokemus"

Kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen jätti il­moi­tuk­sen epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta: "Se oli nöy­ryyt­tä­vä ja murs­kaa­va ko­ke­mus"

26.10.2021 14:45
Tilaajille
Mielenterveyspalkinto puhutti vielä Hailuodon valtuustossakin – mutta ei myönteisessä hengessä

Mie­len­ter­veys­pal­kin­to puhutti vielä Hai­luo­don val­tuus­tos­sa­kin – mutta ei myön­tei­ses­sä hen­ges­sä

20.10.2021 18:12 1
Tilaajille
Yrittäjäksi virkavapaavuotensa alussa ryhtynyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virkaan: "Olen päälle viisikymppinen, mutta koko maailma on minulle avoinna"

Yrit­tä­jäk­si vir­ka­va­paa­vuo­ten­sa alussa ryh­ty­nyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaan: "Olen päälle vii­si­kymp­pi­nen, mutta koko maailma on minulle avoin­na"

12.10.2021 19:19
Tilaajille
MIELI ry:n mielenterveyspalkinto Hailuodon kunnalle – "Hailuoto osoittaa, että mielenterveyttä voidaan työyhteisössä kehittää suunnitelmallisesti", palkintoa perustellaan

MIELI ry:n mie­len­ter­veys­pal­kin­to Hai­luo­don kun­nal­le – "Hai­luo­to osoit­taa, että mie­len­ter­veyt­tä voidaan työ­yh­tei­sös­sä ke­hit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti", pal­kin­toa pe­rus­tel­laan

10.10.2021 19:24
"Aloitamme aamut töissä yhteisellä kahvihetkellä" – Oulun seudun omaishoitajat ry sai sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon

"A­loi­tam­me aamut töissä yh­tei­sel­lä kah­vi­het­kel­lä" – Oulun seudun omais­hoi­ta­jat ry sai so­siaa­li­alan Hy­vin­voi­va työ­paik­ka -pal­kin­non

04.10.2021 13:32
Kevalta Hailuodolle 15 000 euroa kehittämisrahaa – "Olemme iloisia, että hyvin erityyppiset organisaatiot haluavat Kevan tukemana hankkeillaan kehittää työelämää ja vähentää työkykyriskiä"

Kevalta Hai­luo­dol­le 15 000 euroa ke­hit­tä­mis­ra­haa – "Olemme iloi­sia, että hyvin eri­tyyp­pi­set or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat Kevan tu­ke­ma­na hank­keil­laan ke­hit­tää työ­elä­mää ja vä­hen­tää työ­ky­ky­ris­kiä"

18.08.2021 15:10
Oulunsalolainen Hoivatilat valittiin Suomen viidenneksi parhaaksi työpaikaksi

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hoi­va­ti­lat va­lit­tiin Suomen vii­den­nek­si par­haak­si työ­pai­kak­si

29.04.2021 13:38
Hailuoto haluaa olla Suomen onnellisin saari – "Tavoitteena on tuoda hyväksi havaitut toimet osaksi kaikkien kuntalaisten arkea", sanoo kunnanjohtaja Aki

Hai­luo­to haluaa olla Suomen on­nel­li­sin saari – "Ta­voit­tee­na on tuoda hyväksi ha­vai­tut toimet osaksi kaik­kien kun­ta­lais­ten arkea", sanoo kun­nan­joh­ta­ja Aki

18.03.2021 10:00
Tilaajille
Heidi Haataja muistuttaa, että kunta on yhtä vahva kuin sen työntekijät: "Se ei riitä, että käydään ison delegaation kanssa tutustumassa eri yksiköihin ja ohimennen kysytään kuulumisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi Haataja muis­tut­taa, että kunta on yhtä vahva kuin sen työn­te­ki­jät: "Se ei riitä, että käydään ison de­le­gaa­tion kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri yk­si­köi­hin ja ohi­men­nen ky­sy­tään kuu­lu­mi­sia"

17.12.2020 08:21
Tilaajille
Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala haluaa vuoden viimeisessä kolumnissaan kiittää: "Limingan kunnan 800 työntekijää ovat motivoituneita huippuosaajia, jotka ovat työskennelleet ja kehittäneet palveluja lähes koko vuoden maskien, jatkuvan muutoksen ja paineen alla"
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala haluaa vuoden vii­mei­ses­sä ko­lum­nis­saan kiit­tää: "Li­min­gan kunnan 800 työn­te­ki­jää ovat mo­ti­voi­tu­nei­ta huip­puo­saa­jia, jotka ovat työs­ken­nel­leet ja ke­hit­tä­neet pal­ve­lu­ja lähes koko vuoden mas­kien, jat­ku­van muu­tok­sen ja paineen alla"

16.12.2020 05:24
Hailuodon kunnanjohtaja Aki: "Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta"
Kolumni

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki: "Työyh­tei­sö toimii par­haim­mil­laan pei­li­nä, joka antaa meille mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la it­seäm­me toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta"

20.10.2020 20:55
Hailuoto sai pienillä muutoksilla sairauspoissaolot laskuun ja säästi 350 000 euroa

Hai­luo­to sai pie­nil­lä muu­tok­sil­la sai­raus­pois­sa­olot laskuun ja säästi 350 000 euroa

06.10.2020 15:43
Traktorin automatiikka auttaa kuskia jaksamaan – Ari pistää biossit päälle

Trak­to­rin au­to­ma­tiik­ka auttaa kuskia jak­sa­maan – Ari pistää biossit päälle

05.10.2020 16:00