Liminka
Viikko
Niilo, Urho ja Arvi ovat kokeneita lanittajia – Linnukan koululla pelattiin ja pidettiin hauskaa yhdessä kavereiden kanssa

Niilo, Urho ja Arvi ovat ko­ke­nei­ta la­nit­ta­jia – Lin­nu­kan kou­lul­la pe­lat­tiin ja pi­det­tiin hauskaa yhdessä ka­ve­rei­den kanssa

23.06.2022 12:00
Tilaajille
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
Ympyrä sulkeutuu – työllisyydenhoidon vastuu palaa kuntiin
Kolumni

Ympyrä sul­keu­tuu – työl­li­syy­den­hoi­don vastuu palaa kuntiin

22.06.2022 06:00
Limingassa paloi varastorakennus, pelastuslaitos esti leviämisen puihin ja turvepohjaiseen maaperään

Li­min­gas­sa paloi va­ras­to­ra­ken­nus, pe­las­tus­lai­tos esti le­viä­mi­sen puihin ja tur­ve­poh­jai­seen maa­pe­rään

21.06.2022 20:56
Limingan taidekoululla seikkailtiin kalligrafian eli korutekstauksen kiehtovassa maailmassa

Li­min­gan tai­de­kou­lul­la seik­kail­tiin kal­li­gra­fian eli ko­ru­teks­tauk­sen kieh­to­vas­sa maail­mas­sa

22.06.2022 21:12
Tilaajille
Elämyksellinen Gymnaestrada toi elämänmittaisia muistoja liminkalaisille ja kempeleläisille naisvoimistelijoille

Elä­myk­sel­li­nen Gym­naest­ra­da toi elä­män­mit­tai­sia muis­to­ja li­min­ka­lai­sil­le ja kem­pe­le­läi­sil­le nais­voi­mis­te­li­joil­le

21.06.2022 10:58
Limingassa luovan alan yrittäjillä on tilaa inspiroitua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa luovan alan yrit­tä­jil­lä on tilaa ins­pi­roi­tua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"

20.06.2022 09:00
Kuukausi ja vanhemmat
Limingan, Tyrnävän ja Utajärven DigiHelppi sai valtiovarainministeriön rahoitusta

Li­min­gan, Tyr­nä­vän ja Uta­jär­ven Di­gi­Help­pi sai val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­ta

18.06.2022 18:00
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – eniten koronaan kuolleita on ollut Oulussa, Kuusamossa ja Limingassa

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – eniten ko­ro­naan kuol­lei­ta on ollut Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Kesäloma vai Kesätyöt? Lauri ei halua, että kukaan rasittaa itseään kesätöillä niin, ettei jaksa enää panostaa muihin asioihin
Kolumni

Ke­sä­lo­ma vai Ke­sä­työt? Lauri ei halua, että kukaan ra­sit­taa itseään ke­sä­töil­lä niin, ettei jaksa enää pa­nos­taa muihin asioi­hin

15.06.2022 06:00
Kaiterat koolla Limingassa – ”Suvussa on aina ymmärretty koulutuksen tärkeys", sanovat Ahti, Seppo ja Liisa

Kai­te­rat koolla Li­min­gas­sa – ”­Su­vus­sa on aina ym­mär­ret­ty kou­lu­tuk­sen tär­keys", sanovat Ahti, Seppo ja Liisa

14.06.2022 16:31
Tilaajille
Liminka jatkaa kestävää kehitystä – Ohjelmatyöryhmä aloitti kesäkuun alussa toimintansa, puheenjohtajaksi Jukka Kemppainen

Liminka jatkaa kes­tä­vää ke­hi­tys­tä – Oh­jel­ma­työ­ryh­mä aloitti ke­sä­kuun alussa toi­min­tan­sa, pu­heen­joh­ta­jak­si Jukka Kemp­pai­nen

14.06.2022 15:01
Tilaajille
Kasvaneet henkilöstömenot huolettivat Limingassa – "Ilman korjaavia toimenpiteitä talousarvio ylittyy kahdella miljoonalla eurolla"

Kas­va­neet hen­ki­lös­tö­me­not huo­let­ti­vat Li­min­gas­sa – "Ilman kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä ta­lous­ar­vio ylittyy kah­del­la mil­joo­nal­la eu­rol­la"

13.06.2022 20:55
Tilaajille
Akku ei lopu kesken – Oulun seudulta sähköautojen latauspisteitä löytyy mukavasti, mutta pohjoisessa niitä saisi olla lisää.

Akku ei lopu kesken – Oulun seu­dul­ta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä löytyy mu­ka­vas­ti, mutta poh­joi­ses­sa niitä saisi olla lisää.

13.06.2022 15:09
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita – valita voi eri pituisia reittiavaihtoehtoja aina 30 kilometristä 200 kilometriin

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta – valita voi eri pi­tui­sia reit­tia­vaih­toeh­to­ja aina 30 ki­lo­met­ris­tä 200 ki­lo­met­riin

13.06.2022 12:00
Tilaajille
Liminka ja Lumijoki kiinteiden laajakaistayhteyksien tähtiluokituksen kärjessä

Liminka ja Lu­mi­jo­ki kiin­tei­den laa­ja­kais­ta­yh­teyk­sien täh­ti­luo­ki­tuk­sen kär­jes­sä

13.06.2022 10:00
Kesäsetelillä saatava palkkaus on liminkalaisen Annin mielestä riittävä – hän kartuttaa työkokemustaan Limingan kunnan viestintäpalveluissa

Ke­sä­se­te­lil­lä saatava palk­kaus on li­min­ka­lai­sen Annin mie­les­tä riit­tä­vä – hän kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­taan Li­min­gan kunnan vies­tin­tä­pal­ve­luis­sa

11.06.2022 15:00
Tilaajille
LähiStoppi sulkee ovensa juhannusaaton aattona – "Rakennus olisi kiireellisen ja laajan peruskorjauksen tarpeessa"

Lä­hi­Stop­pi sulkee ovensa ju­han­nus­aa­ton aattona – "­Ra­ken­nus olisi kii­reel­li­sen ja laajan pe­rus­kor­jauk­sen tar­pees­sa"

09.06.2022 09:50
Tilaajille
HAWO Oy:n tehdashankkeessa kuokka maahan – laajennus tuo Liminkaan 25 uutta työpaikkaa

HAWO Oy:n teh­das­hank­kees­sa kuokka maahan – laa­jen­nus tuo Li­min­kaan 25 uutta työ­paik­kaa

08.06.2022 15:44
LähiStopin kiinteistöstä keskustellaan tänään asiakasomistajien kanssa – altistumisriski on olemassa

Lä­hi­Sto­pin kiin­teis­tös­tä kes­kus­tel­laan tänään asia­kas­omis­ta­jien kanssa – al­tis­tu­mis­ris­ki on ole­mas­sa

09.06.2022 09:08
Tilaajille