Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

Liminka
Viimeisin 12 tuntia
”Olen piirtänyt koko elämäni” – Marian suunnittelemassa Lukeva liminka -logossa yhdistyvät scifi, tietokirjallisuus, romantiikka, fantasia ja dekkarit

”Olen piir­tä­nyt koko elä­mä­ni” – Marian suun­nit­te­le­mas­sa Lukeva liminka -lo­gos­sa yh­dis­ty­vät scifi, tie­to­kir­jal­li­suus, ro­man­tiik­ka, fan­ta­sia ja dek­ka­rit

11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Markku haastaa liminkalaiset lahjoittamaan tavaraa ja työtä nuorten hyväksi: biljardipöytä on jo luvattu ja sähkömies aikoo talkoilla, tarvelistalla vielä kahvilatarvikkeita, sohvia ja maaleja

Markku haastaa li­min­ka­lai­set lah­joit­ta­maan tavaraa ja työtä nuorten hy­väk­si: bil­jar­di­pöy­tä on jo luvattu ja säh­kö­mies aikoo tal­koil­la, tar­ve­lis­tal­la vielä kah­vi­la­tar­vik­kei­ta, sohvia ja maaleja

20.10.2021 19:00
Tilaajille
Liminkalainen Ada Hautala voimisteli kaikkien aikojen parhaan suomalaistuloksen telinevoimistelun MM-neliottelussa

Li­min­ka­lai­nen Ada Hautala voi­mis­te­li kaik­kien aikojen parhaan suo­ma­lais­tu­lok­sen te­li­ne­voi­mis­te­lun MM-ne­li­ot­te­lus­sa

20.10.2021 08:29 1
"Äiti yritti vielä laulaa, että ”siunaa ja varjele meitä”, mutta tulikin itku" – Tänään tulee kuluneeksi 82 vuotta siitä, kun lakeuden miehetkin lähtivät ylimääräisiin kertausharjoituksiin

"Äiti yritti vielä laulaa, että ”siunaa ja varjele meitä”, mutta tulikin itku" – Tänään tulee ku­lu­neek­si 82 vuotta siitä, kun la­keu­den mie­het­kin läh­ti­vät yli­mää­räi­siin ker­taus­har­joi­tuk­siin

13.10.2021 19:00
Tilaajille
Limingasta Suomen kekseliäin kunta – kunnanjohtaja Pekka Rajala: "On hienoa olla Suomen kekseliäimmän kunnan kyläpäällikkö"

Li­min­gas­ta Suomen kek­se­liäin kunta – kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "On hienoa olla Suomen kek­se­liäim­män kunnan ky­lä­pääl­lik­kö"

13.10.2021 10:44
Tupoksen koulun pihan rakentamiseen esitetään tälle vuodelle 37 000 euron lisämäärärahaa

Tu­pok­sen koulun pihan ra­ken­ta­mi­seen esi­te­tään tälle vuo­del­le 37 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

08.10.2021 12:25
Tilaajille
"Avun tarve maailmalla on aivan valtava"

"Avun tarve maail­mal­la on aivan val­ta­va"

07.10.2021 18:00
Tilaajille
Oululainen, Limingan Kiekkoa valmentava Joni Hannuksela valittiin Turkin jääkiekkomaajoukkueen valmentajaksi – LiKin valmentaminen kuitenkin jatkuu uudesta tehtävästä huolimatta

Ou­lu­lai­nen, Li­min­gan Kiekkoa val­men­ta­va Joni Han­nuk­se­la va­lit­tiin Turkin jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen val­men­ta­jak­si – LiKin val­men­ta­mi­nen kui­ten­kin jatkuu uudesta teh­tä­väs­tä huo­li­mat­ta

07.10.2021 08:55
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast!  Yhdeksäsluokkalaisten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tupoksessa pohditaan nuorten alkoholinkäyttöä, suhtautumista kannabikseen, metsästyksen eettisyyttä ja urheilun huumaa

Kuun­te­le uusi pod­cast!  Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tu­pok­ses­sa poh­di­taan nuorten al­ko­ho­lin­käyt­töä, suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen, met­säs­tyk­sen eet­ti­syyt­tä ja ur­hei­lun huumaa

06.10.2021 18:30
Tilaajille
Limingan kunta kertoo säästävänsä satoja tuhansia euroja lukion peruskorjauksessa

Li­min­gan kunta kertoo sääs­tä­vän­sä satoja tu­han­sia euroja lukion pe­rus­kor­jauk­ses­sa

06.10.2021 10:30
Erittäin harvinaista hietakurkea bongataan Tyrnävällä – vasta kolmas havainto Suomessa

Erit­täin har­vi­nais­ta hie­ta­kur­kea bon­ga­taan Tyr­nä­väl­lä – vasta kolmas ha­vain­to Suo­mes­sa

06.10.2021 10:31
Tilaajille
Kunnat paremmuusjärjestykseen? – Vaikkei mttareiden oikeellisuutta ja luotettavuutta ulkopuolinen kykene arvioimaan, on hyvä todeta, että Liminka, Kempele ja Oulu ovat pärjänneet näissä vertailuissa hyvin, toteaa  Pekka Limingasta
Kolumni

Kunnat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen? – Vaikkei mtta­rei­den oi­keel­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta ul­ko­puo­li­nen kykene ar­vioi­maan, on hyvä todeta, että Li­min­ka, Kempele ja Oulu ovat pär­jän­neet näissä ver­tai­luis­sa hyvin, toteaa Pekka Li­min­gas­ta

06.10.2021 06:00
Ehdokasasettelu ratkaisee – Pienenkin kunnan valovoimainen ehdokas voi mennä aluevaaleissa läpi, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta

Eh­do­kas­aset­te­lu rat­kai­see – Pie­nen­kin kunnan va­lo­voi­mai­nen ehdokas voi mennä alue­vaa­leis­sa läpi, sanoo tut­ki­mus­pääl­lik­kö Ma­rian­ne Pe­ko­la-Sjöb­lom Kun­ta­lii­tos­ta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
10 vuotta silmien asialla – Ulla ja Seija halusivat perustaa helposti lähestyttävän optikkoliikkeen

10 vuotta silmien asialla – Ulla ja Seija ha­lu­si­vat pe­rus­taa hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vän op­tik­ko­liik­keen

01.10.2021 16:00
Tilaajille
Hirvenpyynti käynnistyy toden teolla lauantaina – Limingan Rantakylässä liikkuvia ulkoilijoita ohjataan näkyvään vaatetukseen ja oikeille reiteille uusien huomiokylttien avulla: "Haluamme herätellä"

Hir­ven­pyyn­ti käyn­nis­tyy toden teolla lauan­tai­na – ­Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä liik­ku­via ul­koi­li­joi­ta oh­ja­taan nä­ky­vään vaa­te­tuk­seen ja oi­keil­le rei­teil­le uusien huo­mio­kylt­tien avulla: "Ha­luam­me he­rä­tel­lä"

01.10.2021 14:00
Tilaajille
Rantakylässä koulumuistot realisoituivat taiteeksi – lakkautetun koulun ikkunoita peittävät nyt pihapelien tunnelmasta, luonnosta ja yhdessä rakennetusta puumajasta innoituksensa saaneet teokset

Ran­ta­ky­läs­sä kou­lu­muis­tot rea­li­soi­tui­vat tai­teek­si – lak­kau­te­tun koulun ik­ku­noi­ta peit­tä­vät nyt pi­ha­pe­lien tun­nel­mas­ta, luon­nos­ta ja yhdessä ra­ken­ne­tus­ta puu­ma­jas­ta in­noi­tuk­sen­sa saaneet teokset

01.10.2021 12:04
Tilaajille
Niittarit kohtaa lauantain kärkikamppailussa Limingassa FBC Turun – mitä tästä tuumaa Niittareiden tuore vahvistus Teemu Arkkila?

Niit­ta­rit kohtaa lauan­tain kär­ki­kamp­pai­lus­sa Li­min­gas­sa FBC Turun – mitä tästä tuumaa Niit­ta­rei­den tuore vah­vis­tus Teemu Ark­ki­la?

30.09.2021 12:23
Tiedätkö mikä on jätinkirkko? Limingasta entisen meren rannalta löytyy vanha kivikautinen asuinpaikka, jonka arkeologiset kaivaukset ovat olleet esinelöytöjen osalta runsaat

Tie­dät­kö mikä on jä­tin­kirk­ko? Li­min­gas­ta entisen meren ran­nal­ta löytyy vanha ki­vi­kau­ti­nen asuin­paik­ka, jonka ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set ovat olleet esi­ne­löy­tö­jen osalta runsaat

30.09.2021 06:00
Tilaajille
Syksyn Rantalakeus-maastojen päätöskilpailussa Limingassa 96 juoksijaa! Katso tulokset ja kuvagalleria täältä

Syksyn Ran­ta­la­keus-maas­to­jen pää­tös­kil­pai­lus­sa Li­min­gas­sa 96 juok­si­jaa! Katso tu­lok­set ja ku­va­gal­le­ria täältä

29.09.2021 06:10