NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liminka
Viikko
Limingassa etsitään vapaaehtoisia suojaamaan ensimmäisten koulupäivien koulutietä – syyskuussa Krankka-areenalla järjestetään iso liikenneturvallisuustapahtuma

Li­min­gas­sa et­si­tään va­paaeh­toi­sia suo­jaa­maan en­sim­mäis­ten kou­lu­päi­vien kou­lu­tie­tä – syys­kuus­sa Krank­ka-aree­nal­la jär­jes­te­tään iso lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma

05.06.2023 06:00
Tilaajille
Limingan Niittomiesten paluumuuttaja Veera saa lapset liikkumaan – Turbokeihäs karautetaan kauas urheilukoulussa

Li­min­gan Niit­to­mies­ten pa­luu­muut­ta­ja Veera saa lapset liik­ku­maan – Tur­bo­kei­häs ka­rau­te­taan kauas ur­hei­lu­kou­lus­sa

04.06.2023 06:00
Tilaajille
Ammatinvalintatesti oli oikeassa liminkalaisen Niinan kohdalla – "Lasten uteliaisuutta pitää kutkuttaa"

Am­ma­tin­va­lin­ta­tes­ti oli oi­keas­sa li­min­ka­lai­sen Niinan koh­dal­la – "­Las­ten ute­liai­suut­ta pitää kut­kut­taa"

03.06.2023 18:00
Tilaajille
Katso animaatio maankohoamisesta: "Trupukan nokassa ja Valpun rannassa on vanhain muistojen aikana vedetty nuottaa, ja nyt niistä paikoin niitetään heinää"

Katso ani­maa­tio maan­ko­hoa­mi­ses­ta: "T­ru­pu­kan nokassa ja Valpun ran­nas­sa on vanhain muis­to­jen aikana vedetty nuot­taa, ja nyt niistä paikoin nii­te­tään heinää"

03.06.2023 15:00
Tilaajille
Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi koulussa ei huomioida musiikillisesti lahjakkaita – Abraham Ojanperän musiikkidiplomi jaettiin nyt ensimmäistä kertaa

Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi kou­lus­sa ei huo­mioi­da mu­sii­kil­li­ses­ti lah­jak­kai­ta – Abraham Ojan­pe­rän mu­siik­ki­dip­lo­mi jaet­tiin nyt en­sim­mäis­tä kertaa

03.06.2023 11:00
Tilaajille
Osa liminkalaisen Escurialin eläintenpitopaikoista oli liian pieniä ja joiltakin linnuilta puuttuivat ulkotarhat – Avi antoi määräyksen korjata puutteet

Osa li­min­ka­lai­sen Es­cu­ria­lin eläin­ten­pi­to­pai­kois­ta oli liian pieniä ja joil­ta­kin lin­nuil­ta puut­tui­vat ul­ko­tar­hat – Avi antoi mää­räyk­sen korjata puut­teet

01.06.2023 15:00
Aina joku eksyy Liminkaan – lakeuden kulttuurikunnassa ei haluta tehdä vain yhdenlaista kesäteatteria

Aina joku eksyy Li­min­kaan – la­keu­den kult­tuu­ri­kun­nas­sa ei haluta tehdä vain yh­den­lais­ta ke­sä­teat­te­ria

01.06.2023 13:00
Tilaajille
Limingan Kokoomus: "Toivottavasti voimme lähitulevaisuudessa investoida esimerkiksi nykyaikaiseen ja vaatimukset täyttävään urheilukenttään – Saattaisimme nostaa tulevaisuudessa Limingan jälleen pesäpallokartalle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan Ko­koo­mus: "Toi­vot­ta­vas­ti voimme lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa in­ves­toi­da esi­mer­kik­si ny­kyai­kai­seen ja vaa­ti­muk­set täyt­tä­vään ur­hei­lu­kent­tään – Saat­tai­sim­me nostaa tu­le­vai­suu­des­sa Li­min­gan jälleen pe­sä­pal­lo­kar­tal­le"

01.06.2023 11:05
Tilaajille
Limingassa huhuillaan pöllöfestivaalilla, Lumijoen Varjakassa ollaan Pöhönässä, Hailuodon luonnontaiteenkeskus etenee – useita projekteja mukaan kulttuuripääkaupungin ohjelmaan

Li­min­gas­sa hu­huil­laan pöl­lö­fes­ti­vaa­lil­la, Lu­mi­joen Var­ja­kas­sa ollaan Pö­hö­näs­sä, Hai­luo­don luon­non­tai­teen­kes­kus etenee – useita pro­jek­te­ja mukaan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin oh­jel­maan

31.05.2023 14:24
Tilaajille
Vanhempaintoimikunnan hankkima leikkimökki tuo iloa Katrin päiväkodin lapsille

Van­hem­pain­toi­mi­kun­nan hank­ki­ma leik­ki­mök­ki tuo iloa Katrin päi­vä­ko­din lap­sil­le

31.05.2023 09:55
Tilaajille
Limingan kylänraitin kesäkukat keräävät kiitosta – lue kunnan puutarhureiden vinkit kukkaloiston saavuttamiseksi

Li­min­gan ky­län­rai­tin ke­sä­ku­kat ke­rää­vät kii­tos­ta – lue kunnan puu­tar­hu­rei­den vinkit kuk­ka­lois­ton saa­vut­ta­mi­sek­si

30.05.2023 14:14
Tilaajille
Katso esiintyvät taiteilijat: Ensimmäinen Limingan Kamarisoitto käynnistyy ensi viikolla jo torstaina kirjaston pop up -konsertilla

Katso esiin­ty­vät tai­tei­li­jat: En­sim­mäi­nen Li­min­gan Ka­ma­ri­soit­to käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la jo tors­tai­na kir­jas­ton pop up -kon­ser­til­la

30.05.2023 11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 14:48
Tilaajille
Kyllä pörriäisten kelpaa elellä Liminganlahden luontokeskuksen naapurissa – luonnonkukkaniitylle kasvaa muun muassa hunajakukkaa ja ruiskaunokkia

Kyllä pör­riäis­ten kelpaa elellä Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sen naa­pu­ris­sa – luon­non­kuk­ka­nii­tyl­le kasvaa muun muassa hu­na­ja­kuk­kaa ja ruis­kau­nok­kia

27.05.2023 15:00
Tilaajille
Limingassa ja Tyrnävällä paloi noin kymmenen hehtaaria maastoa –  tuulenpuuskat hankaloittavat sammutustöitä

Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä paloi noin kym­me­nen heh­taa­ria maastoa –  tuu­len­puus­kat han­ka­loit­ta­vat sam­mu­tus­töi­tä

27.05.2023 09:32
Sirkkelin kärähtäminen aiheutti tulipalon teollisuuslaitoksessa Limingassa

Sirk­ke­lin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lon teol­li­suus­lai­tok­ses­sa Li­min­gas­sa

26.05.2023 14:41
Haketta kuljettanut kuorma-auto leimahti tuleen Limingassa – vahingot vähäisiä

Haketta kul­jet­ta­nut kuor­ma-au­to lei­mah­ti tuleen Li­min­gas­sa – ­va­hin­got vä­häi­siä

25.05.2023 11:59
Omena- ja kirsikkapuita, vadelmapensaita, kukkaloistoa, nuotiopaikka ja taideteos – Limingan taidekoulun aistipuutarhaan rakennetaan nautittavaa kaikille aisteille

Omena- ja kir­sik­ka­pui­ta, va­del­ma­pen­sai­ta, kuk­ka­lois­toa, nuo­tio­paik­ka ja tai­de­teos – ­Li­min­gan tai­de­kou­lun ais­ti­puu­tar­haan ra­ken­ne­taan nau­tit­ta­vaa kai­kil­le ais­teil­le

25.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Kukkapuupuisto avattiin Liminkaan tiistaina – uskomaton sattuma teki päivästä tunteikkaan Pirkolle, idean keksijälle

Kuk­ka­puu­puis­to avat­tiin Li­min­kaan tiis­tai­na – us­ko­ma­ton sattuma teki päi­väs­tä tun­teik­kaan Pir­kol­le, idean kek­si­jäl­le

25.05.2023 08:14
Tilaajille
Mitä mieltä olet baanasta? Kerro kantasi Lippitien ja Lumijoentien välisen tieosuuden parantamiseen

Mitä mieltä olet baa­nas­ta? Kerro kantasi Lip­pi­tien ja Lu­mi­joen­tien välisen tieo­suu­den pa­ran­ta­mi­seen

24.05.2023 15:00 2
Tilaajille