Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Opetus
Tyrnävälle yli 120 000 euroa erityistukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Tyr­nä­väl­le yli 120 000 euroa eri­tyis­tu­kea ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­seen kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

11.05.2023 09:00
Hailuodossa vastikään aloittanut koulutsemppari juttelee, innostaa ja kannustaa – "Kouluissa on hyvä olla moniammatillisuutta ja eri näkövinkkelistä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia"

Hai­luo­dos­sa vast­ikään aloit­ta­nut kou­lut­semp­pa­ri jut­te­lee, in­nos­taa ja kan­nus­taa – "Kou­luis­sa on hyvä olla mo­ni­am­ma­til­li­suut­ta ja eri nä­kö­vink­ke­lis­tä lasten kanssa työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia"

11.04.2023 11:00
Tilaajille
"Nyt voi keskittyä opetukseen" – Tyrnävällä kehitettiin malli, jossa oppiminen tapahtuu oppilaiden tavoitteiden ja tason mukaisesti

"Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen" – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti

03.03.2023 11:10
Tilaajille
Onko inkluusion toteutukseen resursoitu riittävästi päiväkodin ja koulun ryhmien tasolla, jotta jokaisen lapsen ja nuoren oikeudet toteutuvat, kysyvät Erkki ja Susanna
Kolumni

Onko in­kluu­sion to­teu­tuk­seen re­sur­soi­tu riit­tä­väs­ti päi­vä­ko­din ja koulun ryhmien ta­sol­la, jotta jo­kai­sen lapsen ja nuoren oi­keu­det to­teu­tu­vat, kysyvät Erkki ja Susanna

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Pakopeli taipuu myös fysiikan ja kemian tunneille – mistä on kyse? Katso video!

Pa­ko­pe­li taipuu myös fy­sii­kan ja kemian tun­neil­le – mistä on kyse? Katso video!

01.02.2023 16:00
Tyrnävän Kuulammen koulun osallisuushankkeisiin avustusta – Lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta!

Tyr­nä­vän Kuu­lam­men koulun osal­li­suus­hank­kei­siin avus­tus­ta – Lisää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta!

22.01.2023 18:00
Katso, miten Tupoksen koulussa valmistetaan kotimaista, monipuolista, helppoa ja nopeaa ruokaa. Ota ohjeet talteen!

Katso, miten Tu­pok­sen kou­lus­sa val­mis­te­taan ko­ti­mais­ta, mo­ni­puo­lis­ta, helppoa ja nopeaa ruokaa. Ota ohjeet tal­teen!

18.05.2022 16:10
Tilaajille
Esitys: Kirkkomännikön koulun tontille hirsirakennus koulun ja varhaiskasvatuksen käyttöön – hinta-arvio noin 6,6 miljoonaa euroa

Esitys: Kirk­ko­män­ni­kön koulun ton­til­le hir­si­ra­ken­nus koulun ja var­hais­kas­va­tuk­sen käyt­töön – hin­ta-ar­vio noin 6,6 mil­joo­naa euroa

18.05.2022 14:57 1
Tilaajille
Sivistyslautakunnalle esitetään: Kirkkomännikön ja Rantaroustin opiskelujärjestelyt jatkuvat myös ensi lukuvuonna Tyrnävällä

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään: Kirk­ko­män­ni­kön ja Ran­ta­rous­tin opis­ke­lu­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat myös ensi lu­ku­vuon­na Tyr­nä­väl­lä

14.02.2022 20:35
Tilaajille
Viidesluokkalaiset kevätlukukaudeksi Murron ja Kuulammen kouluihin – vaihtoehdot kartoitetaan kevään aikana

Vii­des­luok­ka­lai­set ke­vät­lu­ku­kau­dek­si Murron ja Kuu­lam­men kou­lui­hin – vaih­to­eh­dot kar­toi­te­taan kevään aikana

22.11.2021 19:21
Tilaajille
Emma, Valtteri ja Matleena Oulunsalon Pitkäkankaan koululta nappasivat yläkoululaisten Hävikki-battlen voiton

Emma, Valt­te­ri ja Mat­lee­na Ou­lun­sa­lon Pit­kä­kan­kaan kou­lul­ta nap­pa­si­vat ylä­kou­lu­lais­ten Hä­vik­ki-batt­len voiton

21.10.2021 08:37
Valtuutettu, vielä ehdit päiväkodin kummiksi – OAJ; n Kempeleen paikallisyhdistys yllättyi siitä, miten yhdeksän valtuutettua ilmoittautui heti mukaan

Val­tuu­tet­tu, vielä ehdit päi­vä­ko­din kum­mik­si – OAJ; n Kem­pe­leen pai­kal­lis­yh­dis­tys yl­lät­tyi siitä, miten yh­dek­sän val­tuu­tet­tua il­moit­tau­tui heti mukaan

06.10.2021 17:00
Tilaajille
OSAOn opiskelijat palaavat lähiopetukseen 15. helmikuuta – toisen asteen koulutuksessa turvattava riittävä lähiopetus

OSAOn opis­ke­li­jat pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen 15. hel­mi­kuu­ta – toisen asteen kou­lu­tuk­ses­sa tur­vat­ta­va riit­tä­vä lä­hi­ope­tus

03.02.2021 14:50
Tilaajille
Joka paikan Annukka haluaa jäädä Hailuotoon – "Olen valmis vastaanottamaan vaikka mitä työtä, kunhan voin jäädä"

Joka paikan Annukka haluaa jäädä Hai­luo­toon – "Olen valmis vas­taan­ot­ta­maan vaikka mitä työtä, kunhan voin jäädä"

23.12.2020 15:00
Tilaajille