Tupoksen koulu
Viimeisin 12 tuntia
Kirjaidea voi syntyä vaikka uutisesta – useamman nuortenkirjan kirjoittanut Salla Simukka pääsi Tupoksen yhdeksäsluokkalaisten tentattavaksi

Kir­ja­idea voi syntyä vaikka uu­ti­ses­ta – useam­man nuor­ten­kir­jan kir­joit­ta­nut Salla Simukka pääsi Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten ten­tat­ta­vak­si

09:29
Vanhemmat
Tupoksen koulun pihan rakentamiseen esitetään tälle vuodelle 37 000 euron lisämäärärahaa

Tu­pok­sen koulun pihan ra­ken­ta­mi­seen esi­te­tään tälle vuo­del­le 37 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

08.10.2021 12:25
Tilaajille
Tupoksen Pressiklubin nuoret kokoontuivat yhteen miettimään mitä klubivuodesta jäi käteen – samalla he antavat tuomionsa mahdolliselle paluulle Liminkaan opintojen jälkeen

Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret ko­koon­tui­vat yhteen miet­ti­mään mitä klu­bi­vuo­des­ta jäi käteen – samalla he antavat tuo­mion­sa mah­dol­li­sel­le pa­luul­le Li­min­kaan opin­to­jen jälkeen

10.06.2021 19:00
Tilaajille
Tupoksen koulun pressiklubilaiset tenttasivat liminkalaisia kuntavaaliehdokkaita – katso nuorten ideoima vaalipaneeli

Tu­pok­sen koulun pres­sik­lu­bi­lai­set tent­ta­si­vat li­min­ka­lai­sia kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta – katso nuorten ideoima vaa­li­pa­nee­li

26.05.2021 14:51
Mitä nuoret haluavat kuulla Limingan kuntavaaliehdokkailta– Katso tallenne Pressiklubilaisten tentistä

Mitä nuoret ha­lua­vat kuulla Li­min­gan kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta– Katso tal­len­ne Pres­sik­lu­bi­lais­ten ten­tis­tä

26.05.2021 10:25
Tupoksen koulu vihreänä – 8.-luokkalaiset ympäristöystävällisyyden jäljillä

Tu­pok­sen koulu vih­reä­nä – 8.-luok­ka­lai­set ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syy­den jäl­jil­lä

12.02.2021 07:30
Nykynuorten itsetuhoisuuteen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyttäytyä viiltelynä, päihteiden käyttönä tai ulkonäkopaineina

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

06.02.2021 15:00
Tällaista on tuposlaisten nuorten päihteiden käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suurimmassa suosiossa

Täl­lais­ta on tu­pos­lais­ten nuorten päih­tei­den käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suu­rim­mas­sa suo­sios­sa

05.02.2021 17:15
Tupoksen koulun sovittelijaoppilaiksi valittiin tänä vuonna Joela Seppänen ja Aino Korhonen: "On kiva, kun saan tuoda positiivisuutta kaikille ja ratkoa riitatilanteita, jotta ne vähenisivät"

Tu­pok­sen koulun so­vit­te­li­ja­op­pi­laik­si va­lit­tiin tänä vuonna Joela Sep­pä­nen ja Aino Kor­ho­nen: "On kiva, kun saan tuoda po­si­tii­vi­suut­ta kai­kil­le ja ratkoa rii­ta­ti­lan­tei­ta, jotta ne vä­he­ni­si­vät"

05.02.2021 15:45
Kesätöihin haku alkaa taas - kuuntele kun Tupoksen nuoret pohtivat tilannetta podcastissa!

Ke­sä­töi­hin haku alkaa taas - kuun­te­le kun Tu­pok­sen nuoret poh­ti­vat ti­lan­net­ta pod­cas­tis­sa!

05.02.2021 14:30
Tupoksen mopopojat kertovat vapaa-ajastaan: "Jos miittiä ei ole, lähdemme Kaakkurin Bauhausin eteen katsomaan menot"

Tu­pok­sen mo­po­po­jat ker­to­vat va­paa-ajas­taan: "Jos miittiä ei ole, läh­dem­me Kaak­ku­rin Bau­hau­sin eteen kat­so­maan menot"

05.02.2021 10:00
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Yhteishaku koputtelee taas ovella –kuuntele Tupoksen nuorten ajatuksia podcastista

Yh­teis­ha­ku ko­put­te­lee taas ovella –kuun­te­le Tu­pok­sen nuorten aja­tuk­sia pod­cas­tis­ta

05.02.2021 09:00
Moduulikoulu on tuonut helpotusta Tupoksen koulun arkeen: "Koulu on nyt muuten valmis, mutta kalustuksessa on vielä vähän puutteita"

Mo­duu­li­kou­lu on tuonut hel­po­tus­ta Tu­pok­sen koulun arkeen: "Koulu on nyt muuten valmis, mutta ka­lus­tuk­ses­sa on vielä vähän puut­tei­ta"

04.02.2021 16:31
Roope ja Elias pyysivät vapaapäivän koulusta, hiihtivät eräkämpälle ja heräsivät aamulla teeren pyyntiin

Roope ja Elias pyy­si­vät va­paa­päi­vän kou­lus­ta, hiih­ti­vät erä­käm­päl­le ja he­rä­si­vät aamulla teeren pyyn­tiin

04.02.2021 15:30
Etkö muistanut katsoa suoraa lähetystä Tupoksen koululta? Ei hätää! Katso täältä tallenne – miten soi Tupos blues ja mikä kirja sinun pitäisi tänä viikonloppuna aloittaa...

Etkö muis­ta­nut katsoa suoraa lä­he­tys­tä Tu­pok­sen kou­lul­ta? Ei hätää! Katso täältä tal­len­ne – miten soi Tupos blues ja mikä kirja sinun pitäisi tänä vii­kon­lop­pu­na aloit­taa...

04.02.2021 14:25 1
129 Tupoksen yläkoulun oppilasta vastasi musiikkikyselyyn: pop-musiikki selvä ykkönen, rapin listasi lempimusiikikseen noin joka kymmenes vastaaja

129 Tu­pok­sen ylä­kou­lun op­pi­las­ta vastasi mu­siik­ki­ky­se­lyyn: pop-mu­siik­ki selvä yk­kö­nen, rapin listasi lem­pi­mu­sii­kik­seen noin joka kym­me­nes vas­taa­ja

04.02.2021 12:30
Lintujen talviruokinta on monella tapaa hyödyllistä – Tupoksen koululaiset ovat rakentaneet lintulautoja kierrätysmateriaaleista

Lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­ta on monella tapaa hyö­dyl­lis­tä – Tu­pok­sen kou­lu­lai­set ovat ra­ken­ta­neet lin­tu­lau­to­ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta

04.02.2021 11:33
Tupoksen koulun oppilaat pitävät kouluruoasta arveltua enemmän – päivittäin koululla tarjotaan noin tuhat annosta

Tu­pok­sen koulun op­pi­laat pitävät kou­lu­ruoas­ta ar­vel­tua enemmän – päi­vit­täin kou­lul­la tar­jo­taan noin tuhat annosta

03.02.2021 18:00
Luistelukentällä pitää huomioida jäänhuoltokoneen toiminta:  "Huoltamisen vaikea puoli on siinä, että kaikki luistelijat eivät noudata sääntöä..."

Luis­te­lu­ken­täl­lä pitää huo­mioi­da jään­huol­to­ko­neen toi­min­ta: "Huol­ta­mi­sen vaikea puoli on siinä, että kaikki luis­te­li­jat eivät noudata sään­töä..."

03.02.2021 16:00