Tupoksen koulu
Rantalakeuden ja Tupoksen mediakoulu-yhteistyö saa valtakunnallista näkyvyyttä – syksyllä valmistuu opas, yhteistyö esillä myös seminaarissa ja Suurilla Lehtipäivillä

Ran­ta­la­keu­den ja Tu­pok­sen me­dia­kou­lu-yh­teis­työ saa val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä – syk­syl­lä val­mis­tuu opas, yh­teis­työ esillä myös se­mi­naa­ris­sa ja Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä

12.09.2022 06:00
Katso kuvat: Tupoksen koululla vietettiin Unelmapajaa muun muassa pesiksen, discohittien ja talent-esitysten avulla – koululaiset pääsivät myös kylän kaikkien aikojen suurimpaan piknikiin

Katso kuvat: Tu­pok­sen kou­lul­la vie­tet­tiin Unel­ma­pa­jaa muun muassa pe­sik­sen, dis­co­hit­tien ja ta­lent-esi­tys­ten avulla – kou­lu­lai­set pää­si­vät myös kylän kaik­kien aikojen suu­rim­paan pik­ni­kiin

06.06.2022 14:14
Tilaajille
Katso kuvat liminkalaislasten kalapäivästä – Sepot innostivat kalajutuillaan koululaiset kohti kaislikkoa

Katso kuvat li­min­ka­lais­las­ten ka­la­päi­väs­tä – Sepot in­nos­ti­vat ka­la­ju­tuil­laan kou­lu­lai­set kohti kais­lik­koa

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Katso video, miten valmistetaan hyvää kotiruokaa! Tupoksen koulu pääsi Ruokavisassa kolmen parhaan joukkoon – Jyväskylä vei voiton

Katso video, miten val­mis­te­taan hyvää ko­ti­ruo­kaa! Tu­pok­sen koulu pääsi Ruo­ka­vi­sas­sa kolmen parhaan jouk­koon – Jy­väs­ky­lä vei voiton

18.05.2022 16:09
Tilaajille
Hyvää huomenta lakeus! Katso tallenne Tupoksen koululta – luvassa mielenkiintoisia haastatteluja, musiikkia ja esityksiä

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso tal­len­ne Tu­pok­sen kou­lul­ta – luvassa mie­len­kiin­toi­sia haas­tat­te­lu­ja, mu­siik­kia ja esi­tyk­siä

10.02.2022 12:34
Suora lähetys huipentaa verkkotoimituksen viikon perjantaina, mutta sitä ennen nuorten toimituksessa työstetään monenlaista sisältöä

Suora lähetys hui­pen­taa verk­ko­toi­mi­tuk­sen viikon per­jan­tai­na, mutta sitä ennen nuorten toi­mi­tuk­ses­sa työs­te­tään mo­nen­lais­ta si­säl­töä

08.02.2022 10:28
Onko läksyjä liikaa ja kokeita liian usein? Kuuntele podcastissa tuposlaisten nuorten mielipiteitä koulun kuormittavuudesta

Onko läksyjä liikaa ja kokeita liian usein? Kuun­te­le pod­cas­tis­sa tu­pos­lais­ten nuorten mie­li­pi­tei­tä koulun kuor­mit­ta­vuu­des­ta

07.02.2022 16:00
Tupoksen koulun erinomainen joululahja on kovassa käytössä  – "Oppilaat ovat osoittaneet superinnokasta mielenkiintoa"

Tu­pok­sen koulun erin­omai­nen jou­lu­lah­ja on kovassa käy­tös­sä  – "Op­pi­laat ovat osoit­ta­neet su­per­in­no­kas­ta mie­len­kiin­toa"

07.02.2022 14:00
Ihminen, joka osaa nauttia kirjoista, ei ole koskaan yksin, muistuttaa Limingan kunnan sivistysjohtaja Päivi Mäki

Ih­mi­nen, joka osaa nauttia kir­jois­ta, ei ole koskaan yksin, muis­tut­taa Li­min­gan kunnan si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki

07.02.2022 12:47 1
Päätoimittaja iloitsee mediakouluyhteistyöstä ja kannustaa kaikkia syventymään paikalliseen uutistarjontaan Uutisten viikon aikana ja sen jälkeen
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja iloit­see me­dia­kou­lu­yh­teis­työs­tä ja kan­nus­taa kaikkia sy­ven­ty­mään pai­kal­li­seen uu­tis­tar­jon­taan Uu­tis­ten viikon aikana ja sen jälkeen

02.02.2022 03:45
Tilaajille
Tupoksen toiseksi sovittelijaoppilaaksi valitun Artun tärkeä viesti: Olkaa aina ystävällisiä muille ihmisille" – Saaga sai toisen rauhankyyhkyn vuodeksi kotiinsa

Tu­pok­sen toi­sek­si so­vit­te­li­ja­op­pi­laak­si valitun Artun tärkeä viesti: Olkaa aina ys­tä­väl­li­siä muille ih­mi­sil­le" – Saaga sai toisen rau­han­kyyh­kyn vuo­dek­si ko­tiin­sa

31.01.2022 15:32
Tilaajille
Reetta luotsaa alueverkkotoimitusta – Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaiset luovat viikon ajan sisältöä Rantalakeuden verkkoon

Reetta luotsaa alue­verk­ko­toi­mi­tus­ta – ­Tu­pok­sen koulun yh­dek­säs­luok­ka­lai­set luovat viikon ajan si­säl­töä Ran­ta­la­keu­den verk­koon

26.01.2022 18:00
Kirjaidea voi syntyä vaikka uutisesta – useamman nuortenkirjan kirjoittanut Salla Simukka pääsi Tupoksen yhdeksäsluokkalaisten tentattavaksi

Kir­ja­idea voi syntyä vaikka uu­ti­ses­ta – useam­man nuor­ten­kir­jan kir­joit­ta­nut Salla Simukka pääsi Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten ten­tat­ta­vak­si

25.10.2021 09:29
Tupoksen koulun pihan rakentamiseen esitetään tälle vuodelle 37 000 euron lisämäärärahaa

Tu­pok­sen koulun pihan ra­ken­ta­mi­seen esi­te­tään tälle vuo­del­le 37 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

08.10.2021 12:25
Tilaajille
Tupoksen Pressiklubin nuoret kokoontuivat yhteen miettimään mitä klubivuodesta jäi käteen – samalla he antavat tuomionsa mahdolliselle paluulle Liminkaan opintojen jälkeen

Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret ko­koon­tui­vat yhteen miet­ti­mään mitä klu­bi­vuo­des­ta jäi käteen – samalla he antavat tuo­mion­sa mah­dol­li­sel­le pa­luul­le Li­min­kaan opin­to­jen jälkeen

10.06.2021 19:00
Tilaajille
Tupoksen koulun pressiklubilaiset tenttasivat liminkalaisia kuntavaaliehdokkaita – katso nuorten ideoima vaalipaneeli

Tu­pok­sen koulun pres­sik­lu­bi­lai­set tent­ta­si­vat li­min­ka­lai­sia kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta – katso nuorten ideoima vaa­li­pa­nee­li

26.05.2021 14:51
Mitä nuoret haluavat kuulla Limingan kuntavaaliehdokkailta– Katso tallenne Pressiklubilaisten tentistä

Mitä nuoret ha­lua­vat kuulla Li­min­gan kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta– Katso tal­len­ne Pres­sik­lu­bi­lais­ten ten­tis­tä

26.05.2021 10:25
Tupoksen koulu vihreänä – 8.-luokkalaiset ympäristöystävällisyyden jäljillä

Tu­pok­sen koulu vih­reä­nä – 8.-luok­ka­lai­set ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syy­den jäl­jil­lä

12.02.2021 07:30
Nykynuorten itsetuhoisuuteen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyttäytyä viiltelynä, päihteiden käyttönä tai ulkonäkopaineina

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

06.02.2021 15:00
Tällaista on tuposlaisten nuorten päihteiden käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suurimmassa suosiossa

Täl­lais­ta on tu­pos­lais­ten nuorten päih­tei­den käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suu­rim­mas­sa suo­sios­sa

05.02.2021 17:15