Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

OSAO
Yhteishaku alkaa kohta – OSAOlla haettavana 1918 opiskelupaikkaa

Yh­teis­ha­ku alkaa kohta – O­SAOl­la haet­ta­va­na 1918 opis­ke­lu­paik­kaa

20.02.2023 08:29
Tilaajille
Lakeudelta pääsi nuoria valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin – "Kisassa tarvittiin perustaitoja, jotka jokaisen pitäisi osata"

La­keu­del­ta pääsi nuoria val­ta­kun­nal­li­seen Taitaja9-fi­naa­liin – "Ki­sas­sa tar­vit­tiin pe­rus­tai­to­ja, jotka jo­kai­sen pitäisi osata"

22.01.2023 11:00
Tilaajille
Pelkkä lukutaito ei riitä turvallisuusalan koulutuspaikkaan – OSAOn turvallisuusalan koulutuspäällikkö: "Meillä jää joka vuosi keskimäärin kymmenen henkilöä valitsematta"

Pelkkä lu­ku­tai­to ei riitä tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­paik­kaan – OSAOn tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­pääl­lik­kö: "Meillä jää joka vuosi kes­ki­mää­rin kym­me­nen hen­ki­löä va­lit­se­mat­ta"

15.01.2023 18:01
Tilaajille
"En halua vahvistaa kenenkään pelkoja, mutta kieltäminenkään ei käy päinsä" – Kotivaran merkitys korostui Kempeleen toritapahtumassa

"En halua vah­vis­taa ke­nen­kään pel­ko­ja, mutta kiel­tä­mi­nen­kään ei käy päinsä" – Ko­ti­va­ran mer­ki­tys ko­ros­tui Kem­pe­leen to­ri­ta­pah­tu­mas­sa

07.11.2022 11:00
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Limingan Turvallisuusmessut keräsivät OSAO:lle etenkin lapsiperheitä, mutta "kolaripaikan" tapahtumat kiinnostivat kaiken ikäisiä

Katso video ja kuvat: Li­min­gan Tur­val­li­suus­mes­sut ke­rä­si­vät OSAO:l­le etenkin lap­si­per­hei­tä, mutta "ko­la­ri­pai­kan" ta­pah­tu­mat kiin­nos­ti­vat kaiken ikäisiä

16.05.2022 16:00
Tilaajille
Limingan Turvallisuusmarkkinoilla riitti nähtävää – pelastusnäytöksessä pelastajille tuli hiki

Li­min­gan Tur­val­li­suus­mark­ki­noil­la riitti näh­tä­vää – pe­las­tus­näy­tök­ses­sä pe­las­ta­jil­le tuli hiki

16.05.2022 15:11
Tilaajille
Miten Rantalakeutta tehdään? Ja millaisella porukalla? Katso työharjoittelijamme Jenna Keräsen minidokumentti lakeuden omasta paikallislehdestä!

Miten Ran­ta­la­keut­ta teh­dään? Ja mil­lai­sel­la po­ru­kal­la? Katso työ­har­joit­te­li­jam­me Jenna Keräsen mi­ni­do­ku­ment­ti la­keu­den omasta pai­kal­lis­leh­des­tä!

13.05.2022 17:31
Amishelpperi Niilo huolehtii nuorista – "Oppilaitoksissa ei ole ikinä liikaa helposti lähestyttäviä aikuisia, jotka kyselevät nuorilta mitä kuuluu, miten menee"

Amis­help­pe­ri Niilo huo­leh­tii nuo­ris­ta – "Op­pi­lai­tok­sis­sa ei ole ikinä liikaa hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä ai­kui­sia, jotka ky­se­le­vät nuo­ril­ta mitä kuuluu, miten menee"

08.04.2022 06:01
Tilaajille
"Ensimmäistä kertaa opiskellessa olen aidosti ollut kiinnostunut oppitunneilla, ja jopa luin kouluun liittyvää kirjaa vapaa-ajalla" – Jenna muistuttaa, että alanvaihtokin on mahdollista ja kannatettavaa
Kolumni

"En­sim­mäis­tä kertaa opis­kel­les­sa olen aidosti ollut kiin­nos­tu­nut op­pi­tun­neil­la, ja jopa luin kouluun liit­ty­vää kirjaa va­paa-ajal­la" – Jenna muis­tut­taa, että alan­vaih­to­kin on mah­dol­lis­ta ja kan­na­tet­ta­vaa

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Noora kilpailee viherrakentamisen finaalissa Zimmarin edustalla – Taitaja2021 -kilpailu on poikkeuksellisesti hajautettu 13 paikkakunnalle

Kem­pe­le­läi­nen Noora kil­pai­lee vi­her­ra­ken­ta­mi­sen fi­naa­lis­sa Zim­ma­rin edus­tal­la – Taitaja2021 -kil­pai­lu on poik­keuk­sel­li­ses­ti ha­jau­tet­tu 13 paik­ka­kun­nal­le

19.05.2021 09:00
Tilaajille
Voisiko Hailuodossa opiskella tulevaisuudessa vaikka matkailualaa? OSAO:ssa toivotaan hailuotolaisten haastavan oppilaitosta, jotta visiot konkretisoituvat

Voisiko Hai­luo­dos­sa opis­kel­la tu­le­vai­suu­des­sa vaikka mat­kai­lua­laa? OSAO:s­sa toi­vo­taan hai­luo­to­lais­ten haas­ta­van op­pi­lai­tos­ta, jotta visiot konk­re­ti­soi­tu­vat

11.03.2021 09:00
Tilaajille
Pirilän alueen asemakaavamuutos on aluillaan, mutta kaavoittajakin myöntää, ettei hanke ole helppo – mihin käyttöön Pirilän vanhat rakennukset voisivat tulla?

Pirilän alueen ase­ma­kaa­va­muu­tos on aluil­laan, mutta kaa­voit­ta­ja­kin myön­tää, ettei hanke ole helppo – mihin käyt­töön Pirilän vanhat ra­ken­nuk­set voi­si­vat tulla?

11.02.2021 19:00
Tilaajille
OSAOn opiskelijat palaavat lähiopetukseen 15. helmikuuta – toisen asteen koulutuksessa turvattava riittävä lähiopetus

OSAOn opis­ke­li­jat pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen 15. hel­mi­kuu­ta – toisen asteen kou­lu­tuk­ses­sa tur­vat­ta­va riit­tä­vä lä­hi­ope­tus

03.02.2021 14:50
Tilaajille