Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Nuoret
Kuukausi
Maakunnan nuorten ääni kuuluviin myös lakeudelta – Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenten nimeämisestä huolehtivat kunkin paikkakunnan nuorisovaltuustot

Maa­kun­nan nuorten ääni kuu­lu­viin myös la­keu­del­ta – Maa­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton jä­sen­ten ni­meä­mi­ses­tä huo­leh­ti­vat kunkin paik­ka­kun­nan nuo­ri­so­val­tuus­tot

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Limingan uuteen nuorisokahvilaan tarvittaisiin vielä kahvinkeitin ja karaokelaitteet – vuosi sitten käynnistynyt hanke on viimein valmistumassa

Li­min­gan uuteen nuo­ri­so­kah­vi­laan tar­vit­tai­siin vielä kah­vin­kei­tin ja ka­rao­ke­lait­teet – vuosi sitten käyn­nis­ty­nyt hanke on viimein val­mis­tu­mas­sa

21.09.2022 06:10 1
Tilaajille
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Pikkuduuneissa nuoret oppivat työllistymisen taitoja

Pik­ku­duu­neis­sa nuoret oppivat työl­lis­ty­mi­sen taitoja

31.08.2022 18:00
Vanhemmat
On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru
Kolumni

On uu­ti­sia, joita toi­mi­tuk­ses­sa ei ha­lut­tai­si kir­joit­taa – lapsen tai nuoren äkil­li­nen pois­me­no on koko yh­tei­sön suru

17.08.2022 06:00
Tilaajille
14-vuotiaat Minea ja Katri lähtivät 500 kilometrin päähän kesätöihin siivoamaan hotellihuoneita – he kannustavat muitakin nuoria tarttumaan eteen tuleviin mahdollisuuksiin

14-vuo­tiaat Minea ja Katri läh­ti­vät 500 ki­lo­met­rin päähän ke­sä­töi­hin sii­voa­maan ho­tel­li­huo­nei­ta – he kan­nus­ta­vat mui­ta­kin nuoria tart­tu­maan eteen tu­le­viin mah­dol­li­suuk­siin

20.07.2022 18:00
Tilaajille
Judo on iso osa liminkalaisen Narvan perheen elämää: "Meillä on säännöllinen rytmi, joka koskee nukkumaanmenoaikoja, ruokailuja ja treenaamista"

Judo on iso osa li­min­ka­lai­sen Narvan perheen elämää: "Meillä on sään­nöl­li­nen rytmi, joka koskee nuk­ku­maan­me­noai­ko­ja, ruo­kai­lu­ja ja tree­naa­mis­ta"

19.07.2022 16:01
Tilaajille
Yrittäjyyden harjoitteleminen lapsena tai nuorena ei tarkoita, että kaikista lopulta tulee yrittäjiä, mutta monet tärkeät taidot karttuvat
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyy­den har­joit­te­le­mi­nen lapsena tai nuorena ei tar­koi­ta, että kai­kis­ta lopulta tulee yrit­tä­jiä, mutta monet tärkeät taidot kart­tu­vat

06.07.2022 06:00
Tilaajille
Rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

Rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

04.07.2022 18:00
Tilaajille
Kesäloma vai Kesätyöt? Lauri ei halua, että kukaan rasittaa itseään kesätöillä niin, ettei jaksa enää panostaa muihin asioihin
Kolumni

Ke­sä­lo­ma vai Ke­sä­työt? Lauri ei halua, että kukaan ra­sit­taa itseään ke­sä­töil­lä niin, ettei jaksa enää pa­nos­taa muihin asioi­hin

15.06.2022 06:00
Katso kuvat: Tupoksen koululla vietettiin Unelmapajaa muun muassa pesiksen, discohittien ja talent-esitysten avulla – koululaiset pääsivät myös kylän kaikkien aikojen suurimpaan piknikiin

Katso kuvat: Tu­pok­sen kou­lul­la vie­tet­tiin Unel­ma­pa­jaa muun muassa pe­sik­sen, dis­co­hit­tien ja ta­lent-esi­tys­ten avulla – kou­lu­lai­set pää­si­vät myös kylän kaik­kien aikojen suu­rim­paan pik­ni­kiin

06.06.2022 14:14
Tilaajille
Poliisi muistuttaa, asiasta, joka ei muutu edes ainutlaatuisena päättäjäisviikonloppuna

Poliisi muis­tut­taa, asias­ta, joka ei muutu edes ai­nut­laa­tui­se­na päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na

03.06.2022 12:05
Tilaajille
Jos käytössä olisi aikakone, toteaisi Sauli parikymmentä vuotta vanhalle versiolleen maailman olevan mahdollisuuksia täynnä ja elämä kantavan – myös silloin kun on vaikeaa
Kolumni

Jos käy­tös­sä olisi ai­ka­ko­ne, to­teai­si Sauli pa­ri­kym­men­tä vuotta van­hal­le ver­siol­leen maail­man olevan mah­dol­li­suuk­sia täynnä ja elämä kan­ta­van – myös silloin kun on vaikeaa

31.05.2022 13:33
Tilaajille
Poliisi valvoo mopoilijoita viikonloppuna – tarkoituksena lisätä turvallisuutta ja vähentää häiritsevää ajoa asuinalueilla iltaisin

Poliisi valvoo mo­poi­li­joi­ta vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tuk­se­na lisätä tur­val­li­suut­ta ja vä­hen­tää häi­rit­se­vää ajoa asuin­alueil­la il­tai­sin

14.05.2022 09:00
Salonpään koulun piha hyötykäyttöön myös kouluajan ulkopuolella – "Toivottavasti myös liikenteenjakajalla skeitanneet nuoret ovat siirtyneet koulun pihalle"

Sa­lon­pään koulun piha hyö­ty­käyt­töön myös kou­lu­ajan ul­ko­puo­lel­la – "Toi­vot­ta­vas­ti myös lii­ken­teen­ja­ka­jal­la skei­tan­neet nuoret ovat siir­ty­neet koulun pi­hal­le"

29.04.2022 21:05
Tilaajille
Gallup: Kysyimme nuorilta, miten Kempeleestä saadaan lapsiystävällisempi kunta? – "Kaiken kaikkiaan Kempeleessä on hyvä asua"

Gallup: Ky­syim­me nuo­ril­ta, miten Kem­pe­lees­tä saadaan lap­si­ys­tä­väl­li­sem­pi kunta? – "Kaiken kaik­kiaan Kem­pe­lees­sä on hyvä asua"

20.04.2022 09:00
Tilaajille
Tällainen on meidän maailmamme – Lumi ja Anna kertovat, millaista on elää nuoruutta vuonna 2022

Täl­lai­nen on meidän maail­mam­me – Lumi ja Anna ker­to­vat, mil­lais­ta on elää nuo­ruut­ta vuonna 2022

13.04.2022 22:02
Tilaajille
Jokaisella nuorella on toiveensa ja haaveensa – kuunnellaan nuoriamme enemmän
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la nuo­rel­la on toi­veen­sa ja haa­veen­sa – ­kuun­nel­laan nuo­riam­me enemmän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille