Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Nuoret
Kolumni

Yh­teis­työs­sä on voimaa – Sanna toivoo seis­ka­luok­ka­lai­sil­le tur­val­lis­ta kou­lu­vuot­ta

01.09.2021 06:00
Kolumni

"Rip­pi­lei­ril­lä on tur­val­lis­ta olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla it­se­näi­nen ai­kui­nen", sanoo Minna Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nas­ta

25.08.2021 08:49
Tilaajille

Eerika, miltä maistui en­sim­mäi­nen ke­sä­työ? – Li­min­ka­lais­nuo­ri päätyi ha­ke­maan paikkaa huol­to­ase­mal­le TET-jak­son in­noit­ta­ma­na

22.07.2021 06:00
Tilaajille

Nuori ou­lun­sa­lo­lais­yrit­tä­jä Juuso Taskila kas­vat­ti pe­su­ri­vuok­rauk­sen val­ta­kun­nal­li­sek­si bis­nek­sek­si – "Te­ke­mi­sen kautta on ainut tapa oppia yrit­tä­jyyt­tä"

20.06.2021 06:30

Tyr­nä­väl­lä nuo­ri­so­ti­lat ovat olleet puoli vuotta uudessa pai­kas­sa – Kuu­lam­men koulu on tur­val­li­sem­pi paikka nuo­ri­so­ti­loil­le, mutta osa nuo­ris­ta vie­ras­taa uutta tilaa

11.06.2021 15:00 1
Tilaajille

Etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on töissä kesän ajan Lu­mi­joel­la – Sanna toivoo nuorten ottavan yh­teyt­tä pien­ten­kin mur­hei­den het­kel­lä

10.06.2021 11:36
Tilaajille

Tyr­nä­vä­läis­ten nuorten tekemä puuvene lipui neit­syt­mat­kal­leen Suu­ta­rin­jär­vel­le – pro­jek­ti kiin­nos­ti työ­pa­ja­nuo­ria: "Monta kertaa piti sanoa, että nyt pitää lo­pet­taa, vaikka ei olisi millään malt­ta­nut"

09.06.2021 16:22
Tilaajille

Katso video: Au­kus­ti­kin oli te­ke­mäs­sä Lu­mi­joen en­sim­mäis­tä mu­raa­lia – opet­ta­ja­na toi­mi­nut mu­raa­li­maa­la­ri Timo Tyy­nis­maa toteaa sei­nä­maa­laus­ten sopivan myös maa­seu­dul­le

01.06.2021 13:54
Tilaajille

Mitä nuoret ha­lua­vat kuulla Li­min­gan kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta– Katso tal­len­ne Pres­sik­lu­bi­lais­ten ten­tis­tä

26.05.2021 10:25

Päät­tä­jät, kuun­nel­kaa nuoria! Yh­dek­säs­luok­ka­lai­set Emilia, Laura ja Iiris eivät halua, että nuoria vä­hä­tel­lään ja epäil­lään

22.05.2021 15:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­nen Vili Kan­niai­nen kil­pai­lee tänään Met­sä­vi­san fi­naa­lis­sa: "Luonto on mielen hy­vin­voin­nil­le tärkeä"

20.05.2021 06:00
Tilaajille

Vieläkö nuoren on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä ke­säk­si? Kyllä, vaikka ke­sä­yrit­tä­jäk­si – Kem­pe­lees­sä ja Lu­mi­joel­la ke­sä­se­te­liä voi hakea per­jan­tai­hin saakka

07.05.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­pok­sen skeit­ti­park­ki on as­ke­leen verran lä­hem­pä­nä to­teu­tus­ta – "Päät­tä­jien, vi­ran­hal­ti­joi­den ja kun­ta­lais­ten yh­teis­työn ja vuo­ro­pu­he­lun mah­dol­lis­ta­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen on tärkeää myös tu­le­vai­suu­des­sa"

05.05.2021 09:00
Tilaajille

Poliisi huo­lis­saan lasten ja nuorten huu­mei­den käytön kas­vus­ta – "Viime vuonna kasvoi eri­tyi­ses­ti nuorten tyt­tö­jen huu­mei­den käyttö"

09.03.2021 15:00

Tilanne Tyr­nä­vän K-Mar­ke­tin aulassa on nyt rau­hoit­tu­nut, ja kaup­pias muis­tut­taa, ettei yrit­tä­jien tehtävä ole pitää nuo­ril­le kuria: "Yksi seinä on mennyt rikki ja kai­ken­lais­ta pientä il­ki­val­taa on tehty"

04.03.2021 19:00
Tilaajille

Myös ran­ta­la­keu­den alueel­ta voi löytyä huu­me­kät­kö­jä – po­lii­sin mukaan lait­to­mien päih­tei­den ti­laa­mi­nen pi­meäs­tä ver­kos­ta on helppoa ja nopeaa: "Niitä voi saada vaikka ko­tiin­kul­je­tuk­se­na"

04.03.2021 09:00
Tilaajille

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

06.02.2021 15:00

Täl­lais­ta on tu­pos­lais­ten nuorten päih­tei­den käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suu­rim­mas­sa suo­sios­sa

05.02.2021 17:15

Ke­sä­töi­hin haku alkaa taas - kuun­te­le kun Tu­pok­sen nuoret poh­ti­vat ti­lan­net­ta pod­cas­tis­sa!

05.02.2021 14:30

Tu­pok­sen mo­po­po­jat ker­to­vat va­paa-ajas­taan: "Jos miittiä ei ole, läh­dem­me Kaak­ku­rin Bau­hau­sin eteen kat­so­maan menot"

05.02.2021 10:00