Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nuoret
Viimeisin 12 tuntia
Tällainen on tyypillinen tuposlainen yhdeksäsluokkalainen – iso osa harrastaa urheilua ja yli puolet on jättänyt päihdekokeilut tekemättä

Täl­lai­nen on tyy­pil­li­nen tu­pos­lai­nen yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen – iso osa har­ras­taa ur­hei­lua ja yli puolet on jät­tä­nyt päih­de­ko­kei­lut te­ke­mät­tä

09:00
Viimeisin 24 tuntia
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
”Väsyttää, ärsyttää ja aina jää viime tippaan” – näin koulutyö vaikuttaa Tupoksen yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointiin

”Vä­syt­tää, är­syt­tää ja aina jää viime tip­paan” – näin kou­lu­työ vai­kut­taa Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten hy­vin­voin­tiin

01.02.2023 17:00
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:29
Tilaajille
Kuukausi
Kuuntele podcast: Miten tuposlaiset nuoret käyttävät päihteitä? Mitä he tekevät vapaa-ajallaan?

Kuun­te­le pod­cast: Miten tu­pos­lai­set nuoret käyt­tä­vät päih­tei­tä? Mitä he tekevät va­paa-ajal­laan?

01.02.2023 14:01
Monet nuoret haluaisivat työskennellä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löytäminen on haastavaa

Monet nuoret ha­luai­si­vat työs­ken­nel­lä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löy­tä­mi­nen on haas­ta­vaa

30.01.2023 14:00
Mikä on sinun vaatekaappisi sisällön tarina? – “Vaateteollisuuteen liittyy monia eettisiä ongelmia”

Mikä on sinun vaa­te­kaap­pi­si si­säl­lön tarina? – “Vaa­te­teol­li­suu­teen liittyy monia eet­ti­siä on­gel­mia”

30.01.2023 11:59
Tyrnävän Kuulammen koulun osallisuushankkeisiin avustusta – Lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta!

Tyr­nä­vän Kuu­lam­men koulun osal­li­suus­hank­kei­siin avus­tus­ta – Lisää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta!

22.01.2023 18:00
Vanhemmat
Tyrnävän Vuoden nuori Tomi Pyykkö valokuvaa ja suunnistaa: 4H-yritystä pyörittävän murtolaisnuoren innostus alkoi isän vanhasta filmikamerasta

Tyr­nä­vän Vuoden nuori Tomi Pyykkö va­lo­ku­vaa ja suun­nis­taa: 4H-yri­tys­tä pyö­rit­tä­vän mur­to­lais­nuo­ren in­nos­tus alkoi isän van­has­ta fil­mi­ka­me­ras­ta

02.12.2022 14:00
Tilaajille
Valtaosa yläkoulun aloittaneista on saanut HPV-rokotteen – Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus muuta maata pienempi

Val­ta­osa ylä­kou­lun aloit­ta­neis­ta on saanut HPV-ro­kot­teen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­kat­ta­vuus muuta maata pie­nem­pi

01.12.2022 15:00
Kempeleläinen Elmer tykkää vaikuttamisesta – keskiviikkoaamu alkoi Pikkuparlamentin kokoontumisella

Kem­pe­le­läi­nen Elmer tykkää vai­kut­ta­mi­ses­ta – kes­ki­viik­ko­aa­mu alkoi Pik­ku­par­la­men­tin ko­koon­tu­mi­sel­la

25.11.2022 10:40
Tilaajille
130-vuotisjuhla torstaina: Kilpailu kansanopistojen kesken on kovaa, mutta Limingassa vahvuutena on esimerkiksi mainetta kerännyt yhteishenki

130-vuo­tis­juh­la tors­tai­na: Kil­pai­lu kan­san­opis­to­jen kesken on kovaa, mutta Li­min­gas­sa vah­vuu­te­na on esi­mer­kik­si mai­net­ta ke­rän­nyt yh­teis­hen­ki

20.11.2022 11:00
Tilaajille
Lumijokinen Tatu mukaan maakunnan Keskustanuorten piirihallitukseen – uusi puheenjohtaja Pyhäjärveltä

Lu­mi­jo­ki­nen Tatu mukaan maa­kun­nan Kes­kus­ta­nuor­ten pii­ri­hal­li­tuk­seen – uusi pu­heen­joh­ta­ja Py­hä­jär­vel­tä

18.11.2022 16:54
Tilaajille
Villen kahdeksanvuotiaana alkanut päihdekierre päättyi itsemurhayritykseen – pohjalla käynyt räppäri löysi uuden suunnan ja haluaa kertoa siitä nyt tyrnäväläisille

Villen kah­dek­san­vuo­tiaa­na alkanut päih­de­kier­re päättyi it­se­mur­ha­yri­tyk­seen – poh­jal­la käynyt räppäri löysi uuden suunnan ja haluaa kertoa siitä nyt tyr­nä­vä­läi­sil­le

05.11.2022 18:00
Tilaajille
18-vuotias oulunsalolainen Matleena päätyi jo muutaman vuoden ikäisenä luistimille – nyt hän pelaa naisten liigaa Oulun Kärpissä

18-vuo­tias ou­lun­sa­lo­lai­nen Mat­lee­na päätyi jo muu­ta­man vuoden ikäi­se­nä luis­ti­mil­le – nyt hän pelaa naisten liigaa Oulun Kär­pis­sä

03.11.2022 06:15
Tilaajille
Mitä tuumaavat inttiin lähdöstä Aleksi, Antti, Roni, Arttu ja Juho? Kävimme seuraamassa kutsuntoja Tyrnävällä, missä varusmiespalvelus ei nuoria miehiä pelota

Mitä tuu­maa­vat inttiin läh­dös­tä Aleksi, Antti, Roni, Arttu ja Juho? Kävimme seu­raa­mas­sa kut­sun­to­ja Tyr­nä­väl­lä, missä va­rus­mies­pal­ve­lus ei nuoria miehiä pelota

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien Yhteisvastuukeräys tuotti nuorten auttamiseen yli 60 tuhatta euroa, muistuttaa Maija
Lukijalta Kolumni

Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti nuorten aut­ta­mi­seen yli 60 tuhatta euroa, muis­tut­taa Maija

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Bändi-iltoja, koripallokenttä, toimintaa myös Kirkonkylälle – nuoret antoivat keskuuteensa jalkautuneille kempeleläisvaltuutetuille ideoita ja toiveita

Bän­di-il­to­ja, ko­ri­pal­lo­kent­tä, toi­min­taa myös Kir­kon­ky­läl­le – nuoret an­toi­vat kes­kuu­teen­sa jal­kau­tu­neil­le kem­pe­le­läis­val­tuu­te­tuil­le ideoita ja toi­vei­ta

17.10.2022 11:00
Tilaajille
Etsivä nuorisotyö on tarpeellista ja tehokasta, mutta ensi vuoden valtion budjettiin määrärahoihin kaavaillaan tuntuvaa leikkausta – tapasimme liminkalaisetsivät Marikan ja Vesan

Etsivä nuo­ri­so­työ on tar­peel­lis­ta ja te­ho­kas­ta, mutta ensi vuoden valtion bud­jet­tiin mää­rä­ra­hoi­hin kaa­vail­laan tun­tu­vaa leik­kaus­ta – ta­pa­sim­me li­min­ka­lais­et­si­vät Marikan ja Vesan

11.10.2022 10:57
Ei ennakkoluuloille! Tupoksen Pressiklubin uusi kokoonpano käy läpi kotikulmille tulevasta lastensuojeluyksiköstä noussutta kohua, Ukrainan sotaa sekä monarkian tarpeellisuutta

Ei en­nak­ko­luu­loil­le! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin uusi ko­koon­pa­no käy läpi ko­ti­kul­mil­le tu­le­vas­ta las­ten­suo­je­lu­yk­si­kös­tä nous­sut­ta kohua, Uk­rai­nan sotaa sekä mo­nar­kian tar­peel­li­suut­ta

06.10.2022 06:00
Tilaajille