Nuoret
Viimeisin 4 tuntia
Vieläkö nuoren on mahdollista työllistyä kesäksi? Kyllä, vaikka kesäyrittäjäksi – Kempeleessä ja Lumijoella kesäseteliä voi hakea perjantaihin saakka

Vieläkö nuoren on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä ke­säk­si? Kyllä, vaikka ke­sä­yrit­tä­jäk­si – Kem­pe­lees­sä ja Lu­mi­joel­la ke­sä­se­te­liä voi hakea per­jan­tai­hin saakka

09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tupoksen skeittiparkki on askeleen verran lähempänä toteutusta – "Päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten yhteistyön ja vuoropuhelun mahdollistaminen ja vahvistaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa"
Lukijalta Mielipide

Tu­pok­sen skeit­ti­park­ki on as­ke­leen verran lä­hem­pä­nä to­teu­tus­ta – "Päät­tä­jien, vi­ran­hal­ti­joi­den ja kun­ta­lais­ten yh­teis­työn ja vuo­ro­pu­he­lun mah­dol­lis­ta­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen on tärkeää myös tu­le­vai­suu­des­sa"

05.05.2021 09:00
Tilaajille
Poliisi huolissaan lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta – "Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö"

Poliisi huo­lis­saan lasten ja nuorten huu­mei­den käytön kas­vus­ta – "Viime vuonna kasvoi eri­tyi­ses­ti nuorten tyt­tö­jen huu­mei­den käyttö"

09.03.2021 15:00
Tilanne Tyrnävän K-Marketin aulassa on nyt rauhoittunut, ja kauppias muistuttaa, ettei yrittäjien tehtävä ole pitää nuorille kuria: "Yksi seinä on mennyt rikki ja kaikenlaista pientä ilkivaltaa on tehty"

Tilanne Tyr­nä­vän K-Mar­ke­tin aulassa on nyt rau­hoit­tu­nut, ja kaup­pias muis­tut­taa, ettei yrit­tä­jien tehtävä ole pitää nuo­ril­le kuria: "Yksi seinä on mennyt rikki ja kai­ken­lais­ta pientä il­ki­val­taa on tehty"

04.03.2021 19:00
Tilaajille
Myös rantalakeuden alueelta voi löytyä huumekätköjä – poliisin mukaan laittomien päihteiden tilaaminen pimeästä verkosta on helppoa ja nopeaa: "Niitä voi saada vaikka kotiinkuljetuksena"

Myös ran­ta­la­keu­den alueel­ta voi löytyä huu­me­kät­kö­jä – po­lii­sin mukaan lait­to­mien päih­tei­den ti­laa­mi­nen pi­meäs­tä ver­kos­ta on helppoa ja nopeaa: "Niitä voi saada vaikka ko­tiin­kul­je­tuk­se­na"

04.03.2021 09:00
Tilaajille
Nykynuorten itsetuhoisuuteen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyttäytyä viiltelynä, päihteiden käyttönä tai ulkonäkopaineina

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

06.02.2021 15:00
Tällaista on tuposlaisten nuorten päihteiden käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suurimmassa suosiossa

Täl­lais­ta on tu­pos­lais­ten nuorten päih­tei­den käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suu­rim­mas­sa suo­sios­sa

05.02.2021 17:15
Kesätöihin haku alkaa taas - kuuntele kun Tupoksen nuoret pohtivat tilannetta podcastissa!

Ke­sä­töi­hin haku alkaa taas - kuun­te­le kun Tu­pok­sen nuoret poh­ti­vat ti­lan­net­ta pod­cas­tis­sa!

05.02.2021 14:30
Tupoksen mopopojat kertovat vapaa-ajastaan: "Jos miittiä ei ole, lähdemme Kaakkurin Bauhausin eteen katsomaan menot"

Tu­pok­sen mo­po­po­jat ker­to­vat va­paa-ajas­taan: "Jos miittiä ei ole, läh­dem­me Kaak­ku­rin Bau­hau­sin eteen kat­so­maan menot"

05.02.2021 10:00
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Luistelukentällä pitää huomioida jäänhuoltokoneen toiminta:  "Huoltamisen vaikea puoli on siinä, että kaikki luistelijat eivät noudata sääntöä..."

Luis­te­lu­ken­täl­lä pitää huo­mioi­da jään­huol­to­ko­neen toi­min­ta: "Huol­ta­mi­sen vaikea puoli on siinä, että kaikki luis­te­li­jat eivät noudata sään­töä..."

03.02.2021 16:00
Nelli-Noora ja Vesa astuivat päätoimittajan saappaisiin viikon ajaksi – Nuorten medialukutaidossa on heidän mielestään parantamisen varaa

Nel­li-Noo­ra ja Vesa as­tui­vat pää­toi­mit­ta­jan saap­pai­siin viikon ajaksi – Nuorten me­dia­lu­ku­tai­dos­sa on heidän mie­les­tään pa­ran­ta­mi­sen varaa

03.02.2021 15:00
Vesa haluaa purkaa nuorten harrastustoiminnan rajoitteita, mutta se edellyttää, että jokainen noudattaa koronaohjeistuksia
Kolumni Vesa Anttila

Vesa haluaa purkaa nuorten har­ras­tus­toi­min­nan ra­joit­tei­ta, mutta se edel­lyt­tää, että jo­kai­nen nou­dat­taa ko­ro­na­oh­jeis­tuk­sia

03.02.2021 15:05
Urheilupaikkojen sulkeminen vaikutti nuorten treenimotivaatioon: "“Haluaisin kaikkien noudattavan ohjeita, jotta päästäisiin treenaamaan ja kehittymään omassa jutussa"

Ur­hei­lu­paik­ko­jen sul­ke­mi­nen vai­kut­ti nuorten tree­ni­mo­ti­vaa­tioon: "“­Ha­luai­sin kaik­kien nou­dat­ta­van oh­jei­ta, jotta pääs­täi­siin tree­naa­maan ja ke­hit­ty­mään omassa ju­tus­sa"

02.02.2021 11:30
Osa Tupoksen koulun oppilaista voisi kiinnittää enemmän huomiota koronarajoituksiin
Mielipide

Osa Tu­pok­sen koulun op­pi­lais­ta voisi kiin­nit­tää enemmän huo­mio­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

02.02.2021 07:52
Helmikuun ensimmäisellä viikolla luvassa nuorten näköistä sisältöä – Tupoksen koululle syntyy Uutisten viikon ajaksi Rantalakeuden alueverkkotoimitus

Hel­mi­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la luvassa nuorten nä­köis­tä si­säl­töä – Tu­pok­sen kou­lul­le syntyy Uu­tis­ten viikon ajaksi Ran­ta­la­keu­den alue­verk­ko­toi­mi­tus

22.01.2021 09:00
Andreas Tolonen on Kempeleen Vuoden nuori – suosittu tubettaja kertoi viime kesänä Rantalakeudella miksei halua kaikkien toimijoiden kanssa kaupalliseen yhteistyöhön

Andreas Tolonen on Kem­pe­leen Vuoden nuori – suo­sit­tu tu­bet­ta­ja kertoi viime kesänä Ran­ta­la­keu­del­la miksei halua kaik­kien toi­mi­joi­den kanssa kau­pal­li­seen yh­teis­työ­hön

18.01.2021 07:25
Tilaajille
Juho Lumijärvi oli vuonna 2003 lakeuden ensimmäinen vauva – nyt täysi-ikäinen nuori mies pohtii mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Juho Lu­mi­jär­vi oli vuonna 2003 la­keu­den en­sim­mäi­nen vauva – nyt täy­si-ikäi­nen nuori mies pohtii mitä tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan.

15.01.2021 19:04
Tilaajille
Harrastamisen Suomen malli -pilotille lakeuden kolmeen kuntaan yhteensä 136 000 euroa – myös Lumijoella ja Tyrnävällä mahdollisuus hakea seuraavaa rahoitusta

Har­ras­ta­mi­sen Suomen malli -pi­lo­til­le la­keu­den kolmeen kuntaan yh­teen­sä 136 000 euroa – myös Lu­mi­joel­la ja Tyr­nä­väl­lä mah­dol­li­suus hakea seu­raa­vaa ra­hoi­tus­ta

14.01.2021 19:00
Tilaajille
Kempeleen ja Limingan päätös lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkamiseksi  saa kiitosta – "Lajiliitoilta ovat olleet aktiivisia ohjeistuksien suhteen, jotta toiminta jatkuu turvallisesti"

Kem­pe­leen ja Li­min­gan päätös lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si saa kii­tos­ta – "La­ji­lii­toil­ta ovat olleet ak­tii­vi­sia oh­jeis­tuk­sien suh­teen, jotta toi­min­ta jatkuu tur­val­li­ses­ti"

12.01.2021 17:11
Tilaajille