Nuoret
Viimeisin 4 tuntia
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa, että lehden sisältöä tulee jakaa tekijöiden antamassa muodossa, ei tekijänoikeuksia rikkomalla –" On tärkeää, että voimme mediana noudattaa vanhempien toiveita ja vaatimuksia siitä, millaisessa ympäristössä heidän lastensa kuva- ja videomateriaali on esillä"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li muis­tut­taa, että lehden si­säl­töä tulee jakaa te­ki­jöi­den an­ta­mas­sa muo­dos­sa, ei te­ki­jän­oi­keuk­sia rik­ko­mal­la –" On tär­keää, että voimme mediana nou­dat­taa van­hem­pien toi­vei­ta ja vaa­ti­muk­sia siitä, mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä heidän las­ten­sa kuva- ja vi­deo­ma­te­riaa­li on esillä"

05:20 0
Tilaajille
Kuukausi
Oulunsalolaisnuoret tuovat näyttämölle vanhan klassikkotekstin – Arsenikkia ja vanhaa pitsiä on nuorten teatteriryhmän ensimmäinen koko illan näytelmä

Ou­lun­sa­lo­lais­nuo­ret tuovat näyt­tä­möl­le vanhan klas­sik­ko­teks­tin – Ar­se­nik­kia ja vanhaa pitsiä on nuorten teat­te­ri­ryh­män en­sim­mäi­nen koko illan näy­tel­mä

20.11.2020 10:20 0
Tilaajille
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen: "Nuorten tekemiin rikoksiin ja erityisesti väkivallantekoihin tulee suhtautua äärimmäisellä vakavuudella – On meidän aikuisten tehtävä varmistaa, että jokainen nuori voi kasvaa omaksi itsekseen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa on sekä rakkautta että rajoja"
Kolumni Hanna Sarkkinen

Kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen: "Nuor­ten te­ke­miin ri­kok­siin ja eri­tyi­ses­ti vä­ki­val­lan­te­koi­hin tulee suh­tau­tua ää­rim­mäi­sel­lä va­ka­vuu­del­la – On meidän ai­kuis­ten tehtävä var­mis­taa, että jo­kai­nen nuori voi kasvaa omaksi it­sek­seen tur­val­li­ses­sa ja hy­väk­sy­väs­sä il­ma­pii­ris­sä, jossa on sekä rak­kaut­ta että rajoja"

17.11.2020 12:46 0
Katso video: Lumijoen peruskoulun kahdeksaluokkalaiset kokkasivat kotimaisista raaka-aineista juhlavan menun – Maa- ja kotitalousnaisten kustantamista aineksista syntyi muun muassa naudan sisäpaistia ja Hasselbackan uunijuureksia

Katso video: Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun kah­dek­sa­luok­ka­lai­set kok­ka­si­vat ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta juh­la­van menun – Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten kus­tan­ta­mis­ta ai­nek­sis­ta syntyi muun muassa naudan si­sä­pais­tia ja Has­sel­bac­kan uu­ni­juu­rek­sia

13.11.2020 11:16 0
Tilaajille
Lumijoen nuoret valmistivat herkullisen aterian kotimaisista aineksista – Kahdeksasluokkalainen Tiia kertoo tekevänsä isälleen kotona huushollisoppaa

Lu­mi­joen nuoret val­mis­ti­vat her­kul­li­sen aterian ko­ti­mai­sis­ta ai­nek­sis­ta – Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Tiia kertoo te­ke­vän­sä isäl­leen kotona huus­hol­li­sop­paa

13.11.2020 11:15 0
Tilaajille
Limingan kunnanjohtaja haluaa kaikki yhteiseen projektiin lasten ja nuorten elämän eväiden rakentamiseen: "Kunnan tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi vähintään yksi harrastus, jonka kautta voisi kokea onnistumisen iloa ja osaamisen tuntemuksia"
Kolumni Pekka Rajala

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01 0
Vanhemmat
Tyrnävällä päihteiden käytössä selvä piikki – kunta suunnittelee nuorille kotiintuloaikoja: "Yhteisesti sovituilla säännöillä on merkitystä."

Tyr­nä­väl­lä päih­tei­den käy­tös­sä selvä piikki – kunta suun­nit­te­lee nuo­ril­le ko­tiin­tu­loai­ko­ja: "Yh­tei­ses­ti so­vi­tuil­la sään­nöil­lä on mer­ki­tys­tä."

22.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli pitää tärkeänä nuorten kuuntelemista, mutta toivoo myös koko kylä kasvattaa -periaatteen käyttöönottoa
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li pitää tär­keä­nä nuorten kuun­te­le­mis­ta, mutta toivoo myös koko kylä kas­vat­taa -pe­ri­aat­teen käyt­töön­ot­toa

21.10.2020 05:11 0
Tilaajille
Tupoksen visiointi-illassa kyläläiset halusivat nuorille harrastepaikkoja, junayhteyden Ouluun ja kirjaston takaisin – eikä penkki Salen pihalle olisi pahitteeksi

Tu­pok­sen vi­sioin­ti-il­las­sa ky­lä­läi­set ha­lu­si­vat nuo­ril­le har­ras­te­paik­ko­ja, ju­na­yh­tey­den Ouluun ja kir­jas­ton ta­kai­sin – eikä penkki Salen pihalle olisi pa­hit­teek­si

15.10.2020 15:05 1
Tilaajille
Poliisi epäilee nuoren syyllistyneen pahoinpitelyyn Limingassa – tapaus tallentui videolle

Poliisi epäilee nuoren syyl­lis­ty­neen pa­hoin­pi­te­lyyn Li­min­gas­sa – tapaus tal­len­tui vi­deol­le

14.10.2020 11:41 0
Tilaajille
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01 0
Limingassa suositus yhteisistä lasten ja nuorten kotiintuloajoista – "Meno kyläkeskuksissa on hurjaa ja paikkoja rikotaan"

Li­min­gas­sa suo­si­tus yh­tei­sis­tä lasten ja nuorten ko­tiin­tu­lo­ajois­ta – "Meno ky­lä­kes­kuk­sis­sa on hurjaa ja paik­ko­ja ri­ko­taan"

01.10.2020 14:29 0
Tuija kysyy: Mitä tänään opit koulussa?
Kolumni Tuija Maijanen

Tuija kysyy: Mitä tänään opit kou­lus­sa?

02.09.2020 06:00 0