Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nuoret
Poliisi valvoo mopoilijoita viikonloppuna – tarkoituksena lisätä turvallisuutta ja vähentää häiritsevää ajoa asuinalueilla iltaisin

Poliisi valvoo mo­poi­li­joi­ta vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tuk­se­na lisätä tur­val­li­suut­ta ja vä­hen­tää häi­rit­se­vää ajoa asuin­alueil­la il­tai­sin

14.05.2022 09:00
Salonpään koulun piha hyötykäyttöön myös kouluajan ulkopuolella – "Toivottavasti myös liikenteenjakajalla skeitanneet nuoret ovat siirtyneet koulun pihalle"

Sa­lon­pään koulun piha hyö­ty­käyt­töön myös kou­lu­ajan ul­ko­puo­lel­la – "Toi­vot­ta­vas­ti myös lii­ken­teen­ja­ka­jal­la skei­tan­neet nuoret ovat siir­ty­neet koulun pi­hal­le"

29.04.2022 21:05
Tilaajille
Gallup: Kysyimme nuorilta, miten Kempeleestä saadaan lapsiystävällisempi kunta? – "Kaiken kaikkiaan Kempeleessä on hyvä asua"

Gallup: Ky­syim­me nuo­ril­ta, miten Kem­pe­lees­tä saadaan lap­si­ys­tä­väl­li­sem­pi kunta? – "Kaiken kaik­kiaan Kem­pe­lees­sä on hyvä asua"

20.04.2022 09:00
Tilaajille
Tällainen on meidän maailmamme – Lumi ja Anna kertovat, millaista on elää nuoruutta vuonna 2022

Täl­lai­nen on meidän maail­mam­me – Lumi ja Anna ker­to­vat, mil­lais­ta on elää nuo­ruut­ta vuonna 2022

13.04.2022 22:02
Tilaajille
Jokaisella nuorella on toiveensa ja haaveensa – kuunnellaan nuoriamme enemmän
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la nuo­rel­la on toi­veen­sa ja haa­veen­sa – ­kuun­nel­laan nuo­riam­me enemmän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Tyrnävän nuvalaiset toivovat, että nuorille kerrottaisiin aktiivisemmin mistä hakea apua mielenterveysongelmiin – "Moni ei osaa hakea apua chatista tai nuorten puhelimesta"

Tyr­nä­vän nu­va­lai­set toi­vo­vat, että nuo­ril­le ker­rot­tai­siin ak­tii­vi­sem­min mistä hakea apua mie­len­ter­veys­on­gel­miin – "Moni ei osaa hakea apua cha­tis­ta tai nuorten pu­he­li­mes­ta"

25.03.2022 18:00
Tilaajille
Valtion koulukoteja on Limingan lisäksi yhteensä viisi yksikköä, joiden erityisen huolenpidon osastoihin on jatkuvasti jonossa noin 50 nuorta – "Pistää miettimään, missä nämä nuoret ovat"

Valtion kou­lu­ko­te­ja on Li­min­gan lisäksi yh­teen­sä viisi yk­sik­köä, joiden eri­tyi­sen huo­len­pi­don osas­toi­hin on jat­ku­vas­ti jonossa noin 50 nuorta – "Pistää miet­ti­mään, missä nämä nuoret ovat"

17.03.2022 06:00
Tilaajille
"Ensimmäistä kertaa opiskellessa olen aidosti ollut kiinnostunut oppitunneilla, ja jopa luin kouluun liittyvää kirjaa vapaa-ajalla" – Jenna muistuttaa, että alanvaihtokin on mahdollista ja kannatettavaa
Kolumni

"En­sim­mäis­tä kertaa opis­kel­les­sa olen aidosti ollut kiin­nos­tu­nut op­pi­tun­neil­la, ja jopa luin kouluun liit­ty­vää kirjaa va­paa-ajal­la" – Jenna muis­tut­taa, että alan­vaih­to­kin on mah­dol­lis­ta ja kan­na­tet­ta­vaa

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä visioidaan liikunnallista polkua varhaiskasvatuksesta alkaen – jo seuraavalle lukukaudelle perustetaan yläkoululle liikuntaluokka

Tyr­nä­väl­lä vi­sioi­daan lii­kun­nal­lis­ta polkua var­hais­kas­va­tuk­ses­ta alkaen – jo seu­raa­val­le lu­ku­kau­del­le pe­rus­te­taan ylä­kou­lul­le lii­kun­ta­luok­ka

23.02.2022 16:08
Tilaajille
Nuvalaiset haluavat vaikuttaa nuorten asioihin – "Haluamme ehdottomasti mukaan poliittiseen vaikuttamiseen. Vähimmäistavoite on, että jokaiseen kunnanhallituksen kokoukseen saadaan nuvalainen mukaan"

Nu­va­lai­set ha­lua­vat vai­kut­taa nuorten asioi­hin – "Ha­luam­me eh­dot­to­mas­ti mukaan po­liit­ti­seen vai­kut­ta­mi­seen. Vä­him­mäis­ta­voi­te on, että jo­kai­seen kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­seen saadaan nu­va­lai­nen mukaan"

12.02.2022 18:00
Tilaajille
Kuuntele uusin Tupoksen Pressiklubi! Nostavatko olympialaisten tapahtumat sykettä? Entä minkä asian vuoksi nuoret lähtisivät mielenilmaukseen mukaan?

Kuun­te­le uusin Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi! Nos­ta­vat­ko olym­pia­lais­ten ta­pah­tu­mat sy­ket­tä? Entä minkä asian vuoksi nuoret läh­ti­si­vät mie­len­il­mauk­seen mukaan?

11.02.2022 06:41
Tilaajille
Yksi vanhemman kommentti vaatteesta voi pilata nuoren itseluottamuksen: "Heillä on kuitenkin myös ihan hyviä pointteja, kuten nilkkasukkien käyttö talvella ei ole kovin järkevä valinta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi van­hem­man kom­ment­ti vaat­tees­ta voi pilata nuoren it­se­luot­ta­muk­sen: "Heillä on kui­ten­kin myös ihan hyviä point­te­ja, kuten nilk­ka­suk­kien käyttö tal­vel­la ei ole kovin järkevä va­lin­ta"

09.02.2022 13:21
Uusi nuorisovaltuusto aloitti työnsä – "Hieman kyllä jännittää, mihin sitä on lupautunut, mutta eiköhän tästä selvitä", pohtii Elmer

Uusi nuo­ri­so­val­tuus­to aloitti työnsä – "Hieman kyllä jän­nit­tää, mihin sitä on lu­pau­tu­nut, mutta eiköhän tästä sel­vi­tä", pohtii Elmer

01.02.2022 18:00
Tilaajille
Limingassa halutaan kuulla lasten ja nuorten ajatukset nuorisotalojen aukioloaikojen laajennusehdotuksesta – nuorisopalveluissa pysyvää perjantai- ja lauantaiaukioloa ei pidetä realistisena

Li­min­gas­sa ha­lu­taan kuulla lasten ja nuorten aja­tuk­set nuo­ri­so­ta­lo­jen au­ki­olo­ai­ko­jen laa­jen­nus­eh­do­tuk­ses­ta – nuo­ri­so­pal­ve­luis­sa pysyvää per­jan­tai- ja lauan­tai­au­ki­oloa ei pidetä rea­lis­ti­se­na

01.02.2022 09:00
Tilaajille
Onnellinen kansa voi nyt huonosti: mielenterveydestä suuri suomalainen projekti, ehdottaa Mikko
Kolumni

On­nel­li­nen kansa voi nyt huo­nos­ti: mie­len­ter­vey­des­tä suuri suo­ma­lai­nen pro­jek­ti, eh­dot­taa Mikko

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Ella on reipas, ystävällinen ja toiset huomioiva – Kempeleen Vuoden nuori tähyilee käytännönläheiseen ammattiin

Ella on reipas, ys­tä­väl­li­nen ja toiset huo­mioi­va – Kem­pe­leen Vuoden nuori tä­hyi­lee käy­tän­nön­lä­hei­seen am­mat­tiin

27.12.2021 10:18
Tilaajille
Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin – Unicefin virallinen tunnustus voi tulla reilun kahden vuoden kuluttua, kun ensin kunnassa on toimittu suunnitelman mukaisesti

Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -mal­liin – U­ni­ce­fin vi­ral­li­nen tun­nus­tus voi tulla reilun kahden vuoden ku­lut­tua, kun ensin kun­nas­sa on toi­mit­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

20.12.2021 10:00
Tilaajille
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille