Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkkomännikön koulu
Kirkkomännikön uudisrakennukselle poikkeamislupa – mutta ehdollisena: "Poikkeaminen on vähäistä eikä se muuta kuntakuvaa merkittävästi"

Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sel­le poik­kea­mis­lu­pa – mutta eh­dol­li­se­na: "Poik­kea­mi­nen on vä­häis­tä eikä se muuta kun­ta­ku­vaa mer­kit­tä­väs­ti"

05.09.2023 15:00
Tilaajille
Kirkkomännikön koulun ruokala ja keittiö puretaan, jotta varhaiskasvatuksen ja alaluokkien käyttöön tarkoitettu rakennus voidaan tehdä

Kirk­ko­män­ni­kön koulun ruokala ja keittiö pu­re­taan, jotta var­hais­kas­va­tuk­sen ja ala­luok­kien käyt­töön tar­koi­tet­tu ra­ken­nus voidaan tehdä

05.07.2023 17:56
Tilaajille
Katso video: Uudisrakennus on tulossa – Kirkkomännikön koulun ruokala ja keittiö saavat väistyä

Katso video: Uu­dis­ra­ken­nus on tulossa – Kirk­ko­män­ni­kön koulun ruokala ja keittiö saavat väistyä

05.07.2023 07:08 1
Tilaajille
Kirkkomännikön päiväkodin rakentaa Oulun Rakennusteho – nykyinen  ruokasali ja keittiö puretaan lähipäivinä

Kirk­ko­män­ni­kön päi­vä­ko­din ra­ken­taa Oulun Ra­ken­nus­te­ho – ny­kyi­nen  ruo­ka­sa­li ja keittiö pu­re­taan lä­hi­päi­vi­nä

26.06.2023 21:53
Tilaajille
Tyrnävä ostaa maata Tupoksen tuntumasta maatalousalan yritystä varten – Kirkkomännikön päiväkodin urakoitsija vielä salaisuus

Tyrnävä ostaa maata Tu­pok­sen tun­tu­mas­ta maa­ta­lous­alan yri­tys­tä varten – ­Kirk­ko­män­ni­kön päi­vä­ko­din ura­koit­si­ja vielä sa­lai­suus

21.06.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat ihmettelevät, miksei viidesluokkalaisten tulevista väistöistä tiedotettu enemmän ja aiemmin – "Kaikkea ei voi kuitata sanomalla, että lapset ovat sopeutuvaisia", erityislapsen äiti sanoo

Van­hem­mat ih­met­te­le­vät, miksei vii­des­luok­ka­lais­ten tu­le­vis­ta väis­töis­tä tie­do­tet­tu enemmän ja aiemmin – "­Kaik­kea ei voi kuitata sa­no­mal­la, että lapset ovat so­peu­tu­vai­sia", eri­tyis­lap­sen äiti sanoo

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Perustuksen paalutus nostaa Kirkkomännikön uudisrakennuksen hintaa – "En ole vielä menettänyt yöuniani", sanoo tekninen johtaja

Pe­rus­tuk­sen paa­lu­tus nostaa Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sen hintaa – "En ole vielä me­net­tä­nyt yöu­nia­ni", sanoo tek­ni­nen johtaja

30.05.2023 13:54
Tilaajille
Nelli ei enää inhoa matematiikkaa: "Kun tuli nuo arvot, olen ajatellut ettei se haittaa, vaikka joskus onkin matikkaa"

Nelli ei enää inhoa ma­te­ma­tiik­kaa: "Kun tuli nuo arvot, olen aja­tel­lut ettei se hait­taa, vaikka joskus onkin ma­tik­kaa"

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävän koulukorttelissa käynnistellään kaavamuutosta ja maankäyttösuunnitelma asetetaan nähtäville – kohta jälkimmäistä voi kommentoida

Tyr­nä­vän kou­lu­kort­te­lis­sa käyn­nis­tel­lään kaa­va­muu­tos­ta ja maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le – kohta jäl­kim­mäis­tä voi kom­men­toi­da

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Hannu muistuttaa siitä, mikä on meidän tärkein voimavaramme
Kolumni

Hannu muis­tut­taa siitä, mikä on meidän tärkein voi­ma­va­ram­me

29.03.2023 11:45
Tilaajille
Kirkkomännikön koulun tontin kaavamuutos vireille – yhdistysten toiminta-avustuksetkin kohta haettavissa

Kirk­ko­män­ni­kön koulun tontin kaa­va­muu­tos vi­reil­le – yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­set­kin kohta haet­ta­vis­sa

08.02.2023 15:00
Tilaajille
Uudisrakennukseen varhaiskasvatus ja esiopetus, ykköset ja kakkoset Kirkkomännikön koulun pyöreään osaan

Uu­dis­ra­ken­nuk­seen var­hais­kas­va­tus ja esio­pe­tus, ykköset ja kak­ko­set Kirk­ko­män­ni­kön koulun pyö­reään osaan

13.10.2022 09:00
Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

05.10.2022 11:19
Tilaajille
Koulukuraattorien merkitys on kasvanut haastavina vuosina – asiakkaina yhä pienempiä oppilaita

Kou­lu­ku­raat­to­rien mer­ki­tys on kas­va­nut haas­ta­vi­na vuosina – asiak­kai­na yhä pie­nem­piä op­pi­lai­ta

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

07.06.2022 09:10 1
Tilaajille
Esitys: Kirkkomännikön koulun tontille hirsirakennus koulun ja varhaiskasvatuksen käyttöön – hinta-arvio noin 6,6 miljoonaa euroa

Esitys: Kirk­ko­män­ni­kön koulun ton­til­le hir­si­ra­ken­nus koulun ja var­hais­kas­va­tuk­sen käyt­töön – hin­ta-ar­vio noin 6,6 mil­joo­naa euroa

18.05.2022 14:57 1
Tilaajille
Nahkurin ja Kirkkomännikön visioita esiteltiin valtuustolle – kunnan kiinteistöjen huono tila huoletti

Nah­ku­rin ja Kirk­ko­män­ni­kön vi­sioi­ta esi­tel­tiin val­tuus­tol­le – kunnan kiin­teis­tö­jen huono tila huo­let­ti

09.05.2022 22:49
Tilaajille
Tyrnävän on tehtävä isoja päätöksiä kiinteistöistään – korjattavaa riittää miljoonien eurojen edestä

Tyr­nä­vän on tehtävä isoja pää­tök­siä kiin­teis­töis­tään – kor­jat­ta­vaa riittää mil­joo­nien eurojen edestä

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Sivistyslautakunnalle esitetään: Kirkkomännikön ja Rantaroustin opiskelujärjestelyt jatkuvat myös ensi lukuvuonna Tyrnävällä

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään: Kirk­ko­män­ni­kön ja Ran­ta­rous­tin opis­ke­lu­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat myös ensi lu­ku­vuon­na Tyr­nä­väl­lä

14.02.2022 20:35
Tilaajille
Viidesluokkalaiset kevätlukukaudeksi Murron ja Kuulammen kouluihin – vaihtoehdot kartoitetaan kevään aikana

Vii­des­luok­ka­lai­set ke­vät­lu­ku­kau­dek­si Murron ja Kuu­lam­men kou­lui­hin – vaih­to­eh­dot kar­toi­te­taan kevään aikana

22.11.2021 19:21
Tilaajille