Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulut
"On varmistettava, että kansalaisaloite kännykkäkiellosta etenee eduskuntaan ja saadaan kunnolla keskustelua koulujen muistakin ongelmista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"On var­mis­tet­ta­va, että kan­sa­lai­sa­loi­te kän­nyk­kä­kiel­los­ta etenee edus­kun­taan ja saadaan kun­nol­la kes­kus­te­lua kou­lu­jen muis­ta­kin on­gel­mis­ta"

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­riyh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

09.08.2023 09:00
Linnakankaan puumoduulikoulu vastaa oppilasmäärän kasvuun – "Tiedotamme koteja säännöllisesti työmaiden edistymisestä ja niiden vaikutuksista koulunkäyntiin", sanoo rehtori Kalermo

Lin­na­kan­kaan puu­mo­duu­li­kou­lu vastaa op­pi­las­mää­rän kasvuun – "Tie­do­tam­me koteja sään­nöl­li­ses­ti työ­mai­den edis­ty­mi­ses­tä ja niiden vai­ku­tuk­sis­ta kou­lun­käyn­tiin", sanoo rehtori Kalermo

05.08.2023 06:00
Tilaajille
Syksy on uuden aikaa sivistystoimessa – koulu ei ole kuitenkaan "tilausravintola", kirjottaa sivistysjohtaja Jyri
Kolumni

Syksy on uuden aikaa si­vis­tys­toi­mes­sa – koulu ei ole kui­ten­kaan "ti­laus­ra­vin­to­la", kir­jot­taa si­vis­tys­joh­ta­ja Jyri

01.08.2023 18:00
78-vuotias Temmeksen Taru liikuttaa ihmisiä edelleen – Päivi kertoo, kuinka harrastuksesta voi kasvaa elämänmittainen tarina

78-vuo­tias Tem­mek­sen Taru lii­kut­taa ihmisiä edel­leen – Päivi kertoo, kuinka har­ras­tuk­ses­ta voi kasvaa elä­män­mit­tai­nen tarina

07.07.2023 15:00
Tilaajille
Kirkkomännikön koulun ruokala ja keittiö puretaan, jotta varhaiskasvatuksen ja alaluokkien käyttöön tarkoitettu rakennus voidaan tehdä

Kirk­ko­män­ni­kön koulun ruokala ja keittiö pu­re­taan, jotta var­hais­kas­va­tuk­sen ja ala­luok­kien käyt­töön tar­koi­tet­tu ra­ken­nus voidaan tehdä

05.07.2023 17:56
Tilaajille
Katso video: Uudisrakennus on tulossa – Kirkkomännikön koulun ruokala ja keittiö saavat väistyä

Katso video: Uu­dis­ra­ken­nus on tulossa – Kirk­ko­män­ni­kön koulun ruokala ja keittiö saavat väistyä

05.07.2023 07:08 1
Tilaajille
Ilkivalta on karannut käsistä – Limingan koulujen vartiointia lisättiin

Il­ki­val­ta on ka­ran­nut käsistä – ­Li­min­gan kou­lu­jen var­tioin­tia li­sät­tiin

04.07.2023 11:01 1
Tilaajille
Kirkkomännikön päiväkodin rakentaa Oulun Rakennusteho – nykyinen  ruokasali ja keittiö puretaan lähipäivinä

Kirk­ko­män­ni­kön päi­vä­ko­din ra­ken­taa Oulun Ra­ken­nus­te­ho – ny­kyi­nen  ruo­ka­sa­li ja keittiö pu­re­taan lä­hi­päi­vi­nä

26.06.2023 21:53
Tilaajille
Matikkatäti arvelee: Ylen runsas urheilutarjonta kasvanee, koska asialle saatiin nimikkoministeri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­tik­ka­tä­ti ar­ve­lee: Ylen runsas ur­hei­lu­tar­jon­ta kas­va­nee, koska asialle saatiin ni­mik­ko­mi­nis­te­ri

25.06.2023 11:00 1
Venäjän kielen opetus ei jatku syksyllä Limingassa – espanja suosituin vaihtoehto oppilaiden keskuudessa

Venäjän kielen opetus ei jatku syk­syl­lä Li­min­gas­sa – espanja suo­si­tuin vaih­toeh­to op­pi­lai­den kes­kuu­des­sa

11.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat ihmettelevät, miksei viidesluokkalaisten tulevista väistöistä tiedotettu enemmän ja aiemmin – "Kaikkea ei voi kuitata sanomalla, että lapset ovat sopeutuvaisia", erityislapsen äiti sanoo

Van­hem­mat ih­met­te­le­vät, miksei vii­des­luok­ka­lais­ten tu­le­vis­ta väis­töis­tä tie­do­tet­tu enemmän ja aiemmin – "­Kaik­kea ei voi kuitata sa­no­mal­la, että lapset ovat so­peu­tu­vai­sia", eri­tyis­lap­sen äiti sanoo

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Perustuksen paalutus nostaa Kirkkomännikön uudisrakennuksen hintaa – "En ole vielä menettänyt yöuniani", sanoo tekninen johtaja

Pe­rus­tuk­sen paa­lu­tus nostaa Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sen hintaa – "En ole vielä me­net­tä­nyt yöu­nia­ni", sanoo tek­ni­nen johtaja

30.05.2023 13:54
Tilaajille
Kempeleen Ketolanperän koululla odotetaan päätöksiä koulun laajentamisesta – lapset osallistuivat aktiivisesti roskapussikampanjaan

Kem­pe­leen Ke­to­lan­pe­rän kou­lul­la odo­te­taan pää­tök­siä koulun laa­jen­ta­mi­ses­ta – lapset osal­lis­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti ros­ka­pus­si­kam­pan­jaan

25.05.2023 17:28
Tilaajille
Erasmus toi portugalilaisnuoret Tyrnävälle – Vieraanvaraisuutta ja hyvää organisointia kiiteltiin, mutta yksi asia nuoria ihmetyttí

Erasmus toi por­tu­ga­li­lais­nuo­ret Tyr­nä­väl­le – Vie­raan­va­rai­suut­ta ja hyvää or­ga­ni­soin­tia kii­tel­tiin, mutta yksi asia nuoria ih­me­tyttí

12.05.2023 13:00
Tilaajille
Limingassa ruokakasvatus on osa kouluarkea – välipala auttaa oppilaita jaksamaan paremmin ja muutti iltapäivän tunnit aiempaa rauhallisemmiksi

Li­min­gas­sa ruo­ka­kas­va­tus on osa kou­luar­kea – ­vä­li­pa­la auttaa op­pi­lai­ta jak­sa­maan pa­rem­min ja muutti il­ta­päi­vän tunnit aiempaa rau­hal­li­sem­mik­si

12.05.2023 08:59
Tilaajille
Ketolanperän koulun kuntokartoituksen tulokset selvillä kesään mennessä – syksylle 2024 koululle tarvittaisiin lisää tilaa

Ke­to­lan­pe­rän koulun kun­to­kar­toi­tuk­sen tu­lok­set sel­vil­lä kesään men­nes­sä – syk­syl­le 2024 kou­lul­le tar­vit­tai­siin lisää tilaa

24.04.2023 18:06
Tilaajille
Tyrnävä alkaa kehittää kirjasto- ja kulttuuripalveluita kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille – aluehallintovirastolta 25 000 euron avustus

Tyrnävä alkaa ke­hit­tää kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja muille eri­tyis­ryh­mil­le – a­lue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 25 000 euron avustus

14.04.2023 05:59
Hailuodossa vastikään aloittanut koulutsemppari juttelee, innostaa ja kannustaa – "Kouluissa on hyvä olla moniammatillisuutta ja eri näkövinkkelistä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia"

Hai­luo­dos­sa vas­ti­kään aloit­ta­nut kou­lut­semp­pa­ri jut­te­lee, in­nos­taa ja kan­nus­taa – "Kou­luis­sa on hyvä olla mo­niam­ma­til­li­suut­ta ja eri nä­kö­vink­ke­lis­tä lasten kanssa työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia"

11.04.2023 11:00
Tilaajille
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

24.03.2023 13:46
Tilaajille