Uutisten viikko
Tupoksen koulu vihreänä – 8.-luokkalaiset ympäristöystävällisyyden jäljillä

Tu­pok­sen koulu vih­reä­nä – 8.-luok­ka­lai­set ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syy­den jäl­jil­lä

12.02.2021 07:30
Uusi sukupolvi on aina entistä parempi – Sauli muistelee yhdeksännellä luokalla olleensa vielä melkoinen räkänokka ja ihasteli Uutisten viikolla tuposlaisten nuorten työskentelyä
Kolumni

Uusi su­ku­pol­vi on aina entistä parempi – Sauli muis­te­lee yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la ol­leen­sa vielä mel­koi­nen rä­kä­nok­ka ja ihas­te­li Uu­tis­ten vii­kol­la tu­pos­lais­ten nuorten työs­ken­te­lyä

10.02.2021 06:00
Tilaajille
15-vuotias Emilia vinkkaa sinulle kaksi kirjaa – nämä teokset saattavat koukuttaa fantasiakirjallisuuteen

15-vuo­tias Emilia vinkkaa sinulle kaksi kirjaa – nämä teokset saat­ta­vat kou­kut­taa fan­ta­sia­kir­jal­li­suu­teen

07.02.2021 15:00
Nykynuorten itsetuhoisuuteen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyttäytyä viiltelynä, päihteiden käyttönä tai ulkonäkopaineina

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

06.02.2021 15:00
Tällaista on tuposlaisten nuorten päihteiden käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suurimmassa suosiossa

Täl­lais­ta on tu­pos­lais­ten nuorten päih­tei­den käyttö – kyselyn mukaan nuuska on suu­rim­mas­sa suo­sios­sa

05.02.2021 17:15
Tupoksen koulun sovittelijaoppilaiksi valittiin tänä vuonna Joela Seppänen ja Aino Korhonen: "On kiva, kun saan tuoda positiivisuutta kaikille ja ratkoa riitatilanteita, jotta ne vähenisivät"

Tu­pok­sen koulun so­vit­te­li­ja­op­pi­laik­si va­lit­tiin tänä vuonna Joela Sep­pä­nen ja Aino Kor­ho­nen: "On kiva, kun saan tuoda po­si­tii­vi­suut­ta kai­kil­le ja ratkoa rii­ta­ti­lan­tei­ta, jotta ne vä­he­ni­si­vät"

05.02.2021 15:45
Tupoksen koulun Uutisten viikko: Millaista mokkeilua löytyy liikunnan, uskonnon ja terveystiedon tunnilta?

Tu­pok­sen koulun Uu­tis­ten viikko: Mil­lais­ta mok­kei­lua löytyy lii­kun­nan, us­kon­non ja ter­veys­tie­don tun­nil­ta?

05.02.2021 15:03
Kesätöihin haku alkaa taas - kuuntele kun Tupoksen nuoret pohtivat tilannetta podcastissa!

Ke­sä­töi­hin haku alkaa taas - kuun­te­le kun Tu­pok­sen nuoret poh­ti­vat ti­lan­net­ta pod­cas­tis­sa!

05.02.2021 14:30
Kyselyn perusteella 7.-8 – luokkalaisten harrastustoiminta on yli puolella jäänyt tauolle: “Mielestäni etäharjoitukset eivät ole yhtä mukavia”

Kyselyn pe­rus­teel­la 7.-8 – luok­ka­lais­ten har­ras­tus­toi­min­ta on yli puo­lel­la jäänyt tauol­le: “Mie­les­tä­ni etä­har­joi­tuk­set eivät ole yhtä mu­ka­via”

05.02.2021 11:00
Tupoksen mopopojat kertovat vapaa-ajastaan: "Jos miittiä ei ole, lähdemme Kaakkurin Bauhausin eteen katsomaan menot"

Tu­pok­sen mo­po­po­jat ker­to­vat va­paa-ajas­taan: "Jos miittiä ei ole, läh­dem­me Kaak­ku­rin Bau­hau­sin eteen kat­so­maan menot"

05.02.2021 10:00
Yhteishaku koputtelee taas ovella –kuuntele Tupoksen nuorten ajatuksia podcastista

Yh­teis­ha­ku ko­put­te­lee taas ovella –kuun­te­le Tu­pok­sen nuorten aja­tuk­sia pod­cas­tis­ta

05.02.2021 09:00
Kuuntele miten yhdeksäsluokkalaiset keskustelevat englanniksi – seitsemäsluokkalaisilla monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheina vuorovaikutus, kansainvälisyys ja arjen matematiikka

Kuun­te­le miten yh­dek­säs­luok­ka­lai­set kes­kus­te­le­vat eng­lan­nik­si – seit­se­mäs­luok­ka­lai­sil­la mo­ni­alai­sen op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­den aiheina vuo­ro­vai­ku­tus, kan­sain­vä­li­syys ja arjen ma­te­ma­tiik­ka

05.02.2021 08:00
Mikko Within uusi kirja Saakelin satanen ilmestyy maaliskuussa – kirjassa seikkailee Uuno Turhanen

Mikko Within uusi kirja Saa­ke­lin satanen il­mes­tyy maa­lis­kuus­sa – kir­jas­sa seik­kai­lee Uuno Tur­ha­nen

04.02.2021 19:45
Moduulikoulu on tuonut helpotusta Tupoksen koulun arkeen: "Koulu on nyt muuten valmis, mutta kalustuksessa on vielä vähän puutteita"

Mo­duu­li­kou­lu on tuonut hel­po­tus­ta Tu­pok­sen koulun arkeen: "Koulu on nyt muuten valmis, mutta ka­lus­tuk­ses­sa on vielä vähän puut­tei­ta"

04.02.2021 16:31
Roope ja Elias pyysivät vapaapäivän koulusta, hiihtivät eräkämpälle ja heräsivät aamulla teeren pyyntiin

Roope ja Elias pyy­si­vät va­paa­päi­vän kou­lus­ta, hiih­ti­vät erä­käm­päl­le ja he­rä­si­vät aamulla teeren pyyn­tiin

04.02.2021 15:30
Etkö muistanut katsoa suoraa lähetystä Tupoksen koululta? Ei hätää! Katso täältä tallenne – miten soi Tupos blues ja mikä kirja sinun pitäisi tänä viikonloppuna aloittaa...

Etkö muis­ta­nut katsoa suoraa lä­he­tys­tä Tu­pok­sen kou­lul­ta? Ei hätää! Katso täältä tal­len­ne – miten soi Tupos blues ja mikä kirja sinun pitäisi tänä vii­kon­lop­pu­na aloit­taa...

04.02.2021 14:25 1
Limingan sivistysjohtaja Päivi Mäki: “Oppivelvollisuuden laajentaminen maksaa itsensä takaisin”

Li­min­gan si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki: “Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen maksaa itsensä ta­kai­sin”

04.02.2021 13:35
129 Tupoksen yläkoulun oppilasta vastasi musiikkikyselyyn: pop-musiikki selvä ykkönen, rapin listasi lempimusiikikseen noin joka kymmenes vastaaja

129 Tu­pok­sen ylä­kou­lun op­pi­las­ta vastasi mu­siik­ki­ky­se­lyyn: pop-mu­siik­ki selvä yk­kö­nen, rapin listasi lem­pi­mu­sii­kik­seen noin joka kym­me­nes vas­taa­ja

04.02.2021 12:30
Lintujen talviruokinta on monella tapaa hyödyllistä – Tupoksen koululaiset ovat rakentaneet lintulautoja kierrätysmateriaaleista

Lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­ta on monella tapaa hyö­dyl­lis­tä – Tu­pok­sen kou­lu­lai­set ovat ra­ken­ta­neet lin­tu­lau­to­ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta

04.02.2021 11:33