Tyrnävä
Viikko
Kiertokaari Oy vei ulosottopäätöksen käräjille, mutta Oulun käräjäoikeus totesi Lakeuden EKO:n liki 56 000 euron laskun täytääntöönpanosta tehdyn päätöksen olevan laillinen

Kier­to­kaa­ri Oy vei ulos­ot­to­pää­tök­sen kä­rä­jil­le, mutta Oulun kä­rä­jä­oi­keus totesi La­keu­den EKO:n liki 56 000 euron laskun täy­tään­töön­pa­nos­ta tehdyn pää­tök­sen olevan lail­li­nen

19.10.2020 15:14 0
Tilaajille
Vesa tapaa kuntalaisia nuotiotulilla keskiviikkoisin – "Puhumme pääasiassa arkisista asioista, viimeksi omenapuun istuttamisesta"

Vesa tapaa kun­ta­lai­sia nuo­tio­tu­lil­la kes­ki­viik­koi­sin – "Pu­hum­me pää­asias­sa ar­ki­sis­ta asiois­ta, vii­mek­si ome­na­puun is­tut­ta­mi­ses­ta"

17.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Omaishoidontuen myöntämisessä isoja eroja rantalakeuden kunnissa –kriteerit olivat virheellisiä, määräaikaisia tukipäätöksiä tehtiin, vaikkei lain mukaan pitäisi: "Oletimme myös, että tällaisista perusasioista olisi löytynyt tarkempaa tietoa"

Omais­hoi­don­tuen myön­tä­mi­ses­sä isoja eroja ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa –k­ri­tee­rit olivat vir­heel­li­siä, mää­rä­ai­kai­sia tu­ki­pää­tök­siä teh­tiin, vaikkei lain mukaan pi­täi­si: "O­le­tim­me myös, että täl­lai­sis­ta pe­rus­asiois­ta olisi löy­ty­nyt tar­kem­paa tietoa"

15.10.2020 15:51 0
Tilaajille
Tammikuun kolmantena Rovaniemelle astelee alokas Nuorala – tyrnäväläisnuori kannustaa lakeuden kutsuntaikäisiä tekemään rohkeasti itsenäisiä päätöksiä

Tam­mi­kuun kol­man­te­na Ro­va­nie­mel­le astelee alokas Nuorala – tyr­nä­vä­läis­nuo­ri kan­nus­taa la­keu­den kut­sun­ta­ikäi­siä te­ke­mään roh­keas­ti it­se­näi­siä pää­tök­siä

15.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tyrnävän koronavuoden arvellaan kääntyvän runsaat 180 000 euroa plussalle – "Ennuste on jopa pessimistinen", sanoo hallinto- ja talousjohtaja Jarno Kilpinen

Tyr­nä­vän ko­ro­na­vuo­den ar­vel­laan kään­ty­vän runsaat 180 000 euroa plus­sal­le – "En­nus­te on jopa pes­si­mis­ti­nen", sanoo hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja Jarno Kil­pi­nen

12.10.2020 22:41 0
Tilaajille
“Juhlitaan vain, mutta ensin käyn lenkillä”, sanoo loppuelämän hyvinvointiin panostava Esa, joka sai isänpäivälahjaksi pojaltaan puolimaratonin

“Juh­li­taan vain, mutta ensin käyn len­kil­lä”, sanoo lop­pu­elä­män hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­va Esa, joka sai isän­päi­vä­lah­jak­si po­jal­taan puo­li­ma­ra­to­nin

10.10.2020 19:00 0
Tilaajille
16 henkilöä haki Oulun kaupungin talous- ja rahoitusjohtajaksi – mukana Tyrnävän kunnan hallinto- ja talousjohtaja

16 hen­ki­löä haki Oulun kau­pun­gin talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jak­si – mukana Tyr­nä­vän kunnan hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja

10.10.2020 13:50 0
Tyrnävällä suun terveydenhuollossa ruuhkaa – aikoja saa parin kuukauden sisään: "Suun terveydenhuollossa on turvallista käydä, mutta vastaanotolle on tultava terveenä"

Tyr­nä­väl­lä suun ter­vey­den­huol­los­sa ruuhkaa – aikoja saa parin kuu­kau­den sisään: "Suun ter­vey­den­huol­los­sa on tur­val­lis­ta käydä, mutta vas­taan­otol­le on tultava ter­vee­nä"

08.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Katso video: Temmesjoen Junttilankosken uoma moni-ilmeisemmäksi virranohjaimien ja syvännekuoppien avulla – paikalliset pitävät koko joen kuntoa huonona ja siihen halutaan nyt muutos

Katso video: Tem­mes­joen Junt­ti­lan­kos­ken uoma mo­ni-il­mei­sem­mäk­si vir­ran­oh­jai­mien ja sy­vän­ne­kuop­pien avulla – pai­kal­li­set pitävät koko joen kuntoa huonona ja siihen ha­lu­taan nyt muutos

07.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Temmesjoen Junttilankoskea kunnostetaan koneellisesti –miten jokiuomaa parannetaan ja miksi?

Tem­mes­joen Junt­ti­lan­kos­kea kun­nos­te­taan ko­neel­li­ses­ti –miten jo­ki­uo­maa pa­ran­ne­taan ja miksi?

07.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Kun sota-aikana ikävä ja epätoivo oli suuri, toimi hevonen lohduttajana, kirjoittaa tyrnäväläinen hevosharrastaja Marita Suomela
Kolumni Marita Suomela

Kun so­ta-ai­ka­na ikävä ja epä­toi­vo oli suuri, toimi hevonen loh­dut­ta­ja­na, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen he­vos­har­ras­ta­ja Marita Suomela

07.10.2020 08:01 0
Tilaajille
Maastopyöräily sai maanomistajan mitan täyttymään: poluille ilmestyi piikkilankoja, nauhaa ja puita: "Markkuulla on valmiita reittejä ja palstan vieressä kulkee metsäteitä –mikseivät pyöräilijät käytä niitä?"

Maas­to­pyö­räi­ly sai maan­omis­ta­jan mitan täyt­ty­mään: po­luil­le il­mes­tyi piik­ki­lan­ko­ja, nauhaa ja puita: "Mark­kuul­la on val­mii­ta reit­te­jä ja palstan vie­res­sä kulkee met­sä­tei­tä –mik­sei­vät pyö­räi­li­jät käytä niitä?"

07.10.2020 08:00 1
Tilaajille
Perunasta tuli vientituote – Finpomin Heikki ja Anu vievät nykyään siemenperunoita Saksaan

Pe­ru­nas­ta tuli vien­ti­tuo­te – Fin­po­min Heikki ja Anu vievät nykyään sie­men­pe­ru­noi­ta Saksaan

05.10.2020 19:01 0
Traktorin automatiikka auttaa kuskia jaksamaan – Ari pistää biossit päälle

Trak­to­rin au­to­ma­tiik­ka auttaa kuskia jak­sa­maan – Ari pistää biossit päälle

05.10.2020 16:00 0
Tyrnävän kunnanjohtaja valottaa kuntatalouden budjetointia:  "Talousarvio on merkittävä poliittinen tahdonilmaisu"
Kolumni Vesa Anttila

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja va­lot­taa kun­ta­ta­lou­den bud­je­toin­tia: "Ta­lou­sar­vio on mer­kit­tä­vä po­liit­ti­nen tah­do­nil­mai­su"

30.09.2020 07:50 0
Ruusu haluaisi jo takaisin kouluun – abiturienttina hän on valmistautunut syksyn ylioppilaskirjoituksiin kotioloissa
Kolumni Ruusu Markus

Ruusu ha­luai­si jo ta­kai­sin kouluun – abi­tu­rient­ti­na hän on val­mis­tau­tu­nut syksyn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ko­ti­olois­sa

30.09.2020 07:50 0
Tyrnäväläinen Sami tarttui kotitilansa isännyyteen 29-vuotiaana, eikä ole katunut: "Olihan kyseessä kuitenkin elinkelpoinen tila, jossa isäni oli tehnyt elämäntyönsä"

Tyr­nä­vä­läi­nen Sami tarttui ko­ti­ti­lan­sa isän­nyy­teen 29-vuo­tiaa­na, eikä ole ka­tu­nut: "Olihan ky­sees­sä kui­ten­kin elin­kel­poi­nen tila, jossa isäni oli tehnyt elä­män­työn­sä"

29.09.2020 15:10 0
Tilaajille
Kotitarveviljelijän valinnat vaikuttavat ammattiviljelijän elantoon High Grade-alueella – "On helppoa ostaa kaupasta ruokaperunapussi ja istuttaa se maahan, mutta..."

Ko­ti­tar­ve­vil­je­li­jän va­lin­nat vai­kut­ta­vat am­mat­ti­vil­je­li­jän elan­toon High Gra­de-alueel­la – "On helppoa ostaa kau­pas­ta ruo­ka­pe­ru­na­pus­si ja is­tut­taa se maahan, mut­ta..."

28.09.2020 12:00 0
Joonas Nordman tulisi Peruna-elokuvan kanssa ensi vuonna Perunamarkkinoille, jos kutsu kävisi: "Silloin toivottavasti mahdollisimman moni tyrnäväläinen on myös nähnyt elokuvan"

Joonas Nordman tulisi Pe­ru­na-elo­ku­van kanssa ensi vuonna Pe­ru­na­mark­ki­noil­le, jos kutsu kävisi: "Sil­loin toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni tyr­nä­vä­läi­nen on myös nähnyt elo­ku­van"

27.09.2020 19:00 0
Syyskuun lopussa vietettiin Tyrnävän 4H:n e-sport-tilan avajaisia – nuoret saavat varata peliaikoja etukäteen netistä

Syys­kuun lopussa vie­tet­tiin Tyr­nä­vän 4H:n e-sport-ti­lan ava­jai­sia – nuoret saavat varata pe­li­ai­ko­ja etu­kä­teen netistä

26.09.2020 12:00 0