Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tyrnävä
Kuukausi
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Rami Systä lunasti paikan maaliskuun SM-finaaliin, viikonloppuna hän kisaa Ruotsissa

Tyr­nä­vä­läi­nen Rami Systä lunasti paikan maa­lis­kuun SM-fi­naa­liin, vii­kon­lop­pu­na hän kisaa Ruot­sis­sa

30.01.2023 10:12
Tilaajille
Perunajätteen kippaaminen hiekkamonttuun ja rakennusjätteen polttaminen toivat perunanviljelijälle ja yrittäjälle tuomiot ympäristön turmelemisesta

Pe­ru­na­jät­teen kip­paa­mi­nen hiek­ka­mont­tuun ja ra­ken­nus­jät­teen polt­ta­mi­nen toivat pe­ru­nan­vil­je­li­jäl­le ja yrit­tä­jäl­le tuomiot ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

30.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Tyrnävän reserviläiset juhli kuusikymppisiä – vuosiin on mahtunut talkoita, ampumakisoja, kursseja, väestönsuojelua ja rakentamisprojekteja

Tyr­nä­vän re­ser­vi­läi­set juhli kuu­si­kymp­pi­siä – ­vuo­siin on mah­tu­nut tal­koi­ta, am­pu­ma­ki­so­ja, kurs­se­ja, väes­tön­suo­je­lua ja ra­ken­ta­mis­pro­jek­te­ja

24.01.2023 11:00
Tilaajille
Tyrnävän Kuulammen koulun osallisuushankkeisiin avustusta – Lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta!

Tyr­nä­vän Kuu­lam­men koulun osal­li­suus­hank­kei­siin avus­tus­ta – Lisää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta!

22.01.2023 18:00
Piispa Jukka Keskitalo joutui Murron koulussa oppilaiden piinapenkkiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tylsintä?

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo joutui Murron kou­lus­sa op­pi­lai­den pii­na­penk­kiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tyl­sin­tä?

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Esiopetus päättyy Touhula Murrossa kesällä – eskarilaiset aloittavat syksyllä joko kunnan päiväkodeissa tai koulujen eskariryhmissä

Esi­ope­tus päättyy Touhula Mur­ros­sa kesällä – es­ka­ri­lai­set aloit­ta­vat syk­syl­lä joko kunnan päi­vä­ko­deis­sa tai kou­lu­jen es­ka­ri­ryh­mis­sä

24.01.2023 13:51
Tilaajille
Tyrnävän kirkkovaltuustoa luotsaa Nelli Kauppi ja kirkkoneuvostoon valittiin kahdeksan jäsentä

Tyr­nä­vän kirk­ko­val­tuus­toa luotsaa Nelli Kauppi ja kirk­ko­neu­vos­toon va­lit­tiin kah­dek­san jäsentä

20.01.2023 11:01
Tyrnävän kunnan perinnetoimikunta haluaa lainata rintamalla tehtyjä puhdetöitä Myllykirjastossa huhtikuussa avattavaan näyttelyyn – löytyykö sellaisia sinun kaapeistasi?

Tyr­nä­vän kunnan pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta haluaa lainata rin­ta­mal­la tehtyjä puh­de­töi­tä Myl­ly­kir­jas­tos­sa huh­ti­kuus­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn – ­löy­tyy­kö sel­lai­sia sinun kaa­peis­ta­si?

19.01.2023 15:00
Tyrnävällä päätetään kehitysyhtiön jatkorahoituksesta – asialistalla myös Temmeksen nuortentalon kauppa ja kunnanjohtajan johtajasopimus

Tyr­nä­väl­lä pää­te­tään ke­hi­tys­yh­tiön jat­ko­ra­hoi­tuk­ses­ta – asia­lis­tal­la myös Tem­mek­sen nuor­ten­ta­lon kauppa ja kun­nan­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­mus

18.01.2023 18:48
Tilaajille
Limingan uusi hallintojohtaja on epävirallisesti liminkalainen – Päiviä ei hirvitä edessä olevat muutokset

Li­min­gan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja on epä­vi­ral­li­ses­ti li­min­ka­lai­nen – ­Päi­viä ei hirvitä edessä olevat muu­tok­set

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Piispantarkastus on prosessin huipennus – seurakunta valmistautuu kymmenen vuoden välein toistuvaan tapahtumaan vuoden päivät

Piis­pan­tar­kas­tus on pro­ses­sin hui­pen­nus – seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu kym­me­nen vuoden välein tois­tu­vaan ta­pah­tu­maan vuoden päivät

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Cappella-kuoro lauloi piispanmessussa muutaman laulun.

Cap­pel­la-kuo­ro lauloi piis­pan­mes­sus­sa muu­ta­man laulun.

14.01.2023 15:10
Tilaajille
Tyrnäväkin liittyi mukaan Pohjolan rengastie -reitistöön – mukana lakeuden kunnista myös Hailuoto, Kempele ja Liminka

Tyr­nä­vä­kin liittyi mukaan Poh­jo­lan ren­gas­tie -rei­tis­töön – mukana la­keu­den kun­nis­ta myös Hai­luo­to, Kempele ja Liminka

14.01.2023 11:00
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa ensi viikolla Tyrnävän seurakunnan ja tutustuu yrityksiin sekä yhteistyökumppaneihin – suunnitelmissa kohtaamisia sekä pipolätkää

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa ensi vii­kol­la Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu yri­tyk­siin sekä yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin – suun­ni­tel­mis­sa koh­taa­mi­sia sekä pi­po­lät­kää

13.01.2023 15:31
Haurukylän teollisuusalueen tienrakennustyöt alkavat keväällä ja alueen markkinointi käynnistyy toden teolla heti tien valmistuttua – monet yritykset odottavat vielä Fortumin ratkaisua

Hau­ru­ky­län teol­li­suus­alueen tien­ra­ken­nus­työt alkavat ke­vääl­lä ja alueen mark­ki­noin­ti käyn­nis­tyy toden teolla heti tien val­mis­tut­tua – monet yri­tyk­set odot­ta­vat vielä For­tu­min rat­kai­sua

16.01.2023 11:46
Tilaajille
Riitan ja Paulin kiikareihin näkyi Limingan Lintupuistossa 13 lintulajia – lue millainen lintutalvi lakeudella on tänä vuonna

Riitan ja Paulin kii­ka­rei­hin näkyi Li­min­gan Lin­tu­puis­tos­sa 13 lin­tu­la­jia – lue mil­lai­nen lin­tu­tal­vi la­keu­del­la on tänä vuonna

07.01.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Biokaasulaitosselvitykset jatkuvat – laitos voisi nousta Tyrnävälle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua

Bio­kaa­su­lai­tos­sel­vi­tyk­set jat­ku­vat – laitos voisi nousta Tyr­nä­väl­le ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

05.01.2023 18:00
Tilaajille