Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Joukkoliikenne
Mukavia tapahtumia olisi, mutta yöbussiliikenne Oulun, Limingan ja Kempeleen välillä on pullonkaula, kirjoittaa Suvi
Mielipidekirjoitus

Mukavia ta­pah­tu­mia olisi, mutta yö­bus­si­lii­ken­ne Oulun, Li­min­gan ja Kem­pe­leen välillä on pul­lon­kau­la, kir­joit­taa Suvi

02.10.2023 23:01
Tilaajille
Oulun seudun joukkoliikenteen käyttö halutaan helpommaksi, matkustajilta kysytään nyt mielipidettä kolmesta mallista – katso ehdotukset ja lippuhinnat

Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­teen käyttö ha­lu­taan hel­pom­mak­si, mat­kus­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt mie­li­pi­det­tä kol­mes­ta mal­lis­ta – katso eh­do­tuk­set ja lip­pu­hin­nat

03.10.2023 14:50
Tilaajille
Millaisesta joukkoliikennehinnoittelusta sinä tykkäisit – vastaa kyselyyn!

Mil­lai­ses­ta jouk­ko­lii­ken­ne­hin­noit­te­lus­ta sinä tyk­käi­sit – ­vas­taa ky­se­lyyn!

29.09.2023 10:15
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

17.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Oulun seudun liikenteeseen täysin uusi toimija Nobina, joka sanoo itseään Pohjoismaiden suurimmaksi joukkoliikenneyritykseksi

Oulun seudun lii­ken­tee­seen täysin uusi toimija Nobina, joka sanoo itseään Poh­jois­mai­den suu­rim­mak­si jouk­ko­lii­ken­ne­yri­tyk­sek­si

18.08.2023 15:00 1
Tilaajille
Maltillisilla matkustajamäärillä kulkeva linja 55 on saanut positiivisen vastaanoton

Mal­til­li­sil­la mat­kus­ta­ja­mää­ril­lä kulkeva linja 55 on saanut po­si­tii­vi­sen vas­taan­oton

16.08.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen ja Oulunsalon välinen uusi bussilinja aloittaa torstaina – molempiin suuntiin käytössä viisi vuoroa

Kem­pe­leen ja Ou­lun­sa­lon välinen uusi bus­si­lin­ja aloit­taa tors­tai­na – mo­lem­piin suun­tiin käy­tös­sä viisi vuoroa

09.08.2023 11:53
Hailuodon ja Oulun välisen linja-autoliikenteen liikennöitsijä vaihtuu – Oubus aloittaa liikennöinnin perjantaina

Hai­luo­don ja Oulun välisen lin­ja-au­to­lii­ken­teen lii­ken­nöit­si­jä vaihtuu – Oubus aloit­taa lii­ken­nöin­nin per­jan­tai­na

13.07.2023 12:36
Liikenne Hailuodon ja Oulun välillä jatkuu normaalisti V.Alamäki Oy:n konkurssista huolimatta – "Mahdollisesta liikenteenharjoittajan vaihtumisesta ilmoitamme tuonnempana"

Lii­ken­ne Hai­luo­don ja Oulun välillä jatkuu nor­maa­lis­ti V.A­la­mä­ki Oy:n kon­kurs­sis­ta huo­li­mat­ta – "­Mah­dol­li­ses­ta lii­ken­teen­har­joit­ta­jan vaih­tu­mi­ses­ta il­moi­tam­me tuon­nem­pa­na"

07.07.2023 10:05 1
Oulun seudun kuntajohtajat: Joukkoliikennettä kehitettävä olemassa olevaa raideinfraa hyödynnettävä nykyistä paremmin – myös ratikkavaihtoehto pidettävä auki

Oulun seudun kun­ta­joh­ta­jat: Jouk­ko­lii­ken­net­tä ke­hi­tet­tä­vä ole­mas­sa olevaa rai­deinf­raa hyö­dyn­net­tä­vä ny­kyis­tä pa­rem­min – myös ra­tik­ka­vaih­to­eh­to pi­det­tä­vä auki

22.06.2023 11:00
Kempeleeseen ajetaan kolmella kaasubussilla, ja heinäkuusta lähtien neljän bussin käyttövoimana on sähkö

Kem­pe­lee­seen ajetaan kol­mel­la kaa­su­bus­sil­la, ja hei­nä­kuus­ta lähtien neljän bussin käyt­tö­voi­ma­na on sähkö

20.06.2023 06:00
Tilaajille
Täysissä busseissa matkustaminen on epämukavaa ja turvatonta, pohtii yhdeksäsluokkalainen Lia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­sis­sä bus­seis­sa mat­kus­ta­mi­nen on epä­mu­ka­vaa ja tur­va­ton­ta, pohtii yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen Lia

01.02.2023 12:09
Raidelinjaus uusiksi kolmesta paikasta: Temmesjoen kohdalta, Tupoksesta sekä Kempeleen ja Oulun rajalta – suunnitelmia voi kommentoida jo helmikuussa

Rai­de­lin­jaus uusiksi kol­mes­ta pai­kas­ta: Tem­mes­joen koh­dal­ta, Tu­pok­ses­ta sekä Kem­pe­leen ja Oulun rajalta – suun­ni­tel­mia voi kom­men­toi­da jo hel­mi­kuus­sa

27.01.2023 08:19
Tilaajille
Oulun seudun liikenteen matkakortin arvolipusta poistettiin arvonlisävero maanantaina

Oulun seudun lii­ken­teen mat­ka­kor­tin ar­vo­li­pus­ta pois­tet­tiin ar­von­li­sä­ve­ro maa­nan­tai­na

23.01.2023 15:36
Tilaajille
Hyvän mielen tuojana tunnettu bussikuski Veijo Saarikoski tietää, että pienet asiat voivat pelastaa ihmisen päivän

Hyvän mielen tuojana tun­net­tu bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki tietää, että pienet asiat voivat pe­las­taa ihmisen päivän

14.01.2023 20:59
Miten joukkoliikenne paremmaksi? Vuoden kestävässä suunnittelussa ovat mukana kaikki Rantalakeuden alueen kunnat

Miten jouk­ko­lii­ken­ne pa­rem­mak­si? Vuoden kes­tä­väs­sä suun­nit­te­lus­sa ovat mukana kaikki Ran­ta­la­keu­den alueen kunnat

30.11.2022 11:00
Tilaajille
Kunpa meilläkin voisi jättää peltilehmän parteensa
Pääkirjoitus

Kunpa meil­lä­kin voisi jättää pel­ti­leh­män par­teen­sa

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Mitä mieltä Kempeleen asemalla ollaan lähijunista?

Mitä mieltä Kem­pe­leen ase­mal­la ollaan lä­hi­ju­nis­ta?

21.01.2022 20:59
Tilaajille
Noin 200 bussivuoroa jää ajamatta Oulussa torstaina

Noin 200 bus­si­vuo­roa jää aja­mat­ta Oulussa tors­tai­na

13.01.2022 06:23
Tyrnävän keskustasta turvallisempi – Vanhatien kunnostuksen suunnitelmaluonnoksia esitellään tänään verkkotilaisuudessa

Tyr­nä­vän kes­kus­tas­ta tur­val­li­sem­pi – Van­ha­tien kun­nos­tuk­sen suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­lään tänään verk­ko­ti­lai­suu­des­sa

14.09.2021 10:57
Tilaajille