Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Limingan kunnanhallitus
Viimeisin 12 tuntia
Kunnanhallitus haluaa ydinkeskustan kaavamuutoksen lausuntoon ja kehittämiskorvaukseen vielä uutta mietintää – hallitus äänesti asiasta

Kun­nan­hal­li­tus haluaa ydin­kes­kus­tan kaa­va­muu­tok­sen lau­sun­toon ja ke­hit­tä­mis­kor­vauk­seen vielä uutta mie­tin­tää – ­hal­li­tus äänesti asiasta

16:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Tiukkaa kampaa ja säästöjä etsimällä Liminka nitisti alijäämäodotukseen miljoonaan euroon – ensi vuonna kunta vetää henkeä

Tiukkaa kampaa ja sääs­tö­jä et­si­mäl­lä Liminka nitisti ali­jää­mä­odo­tuk­seen mil­joo­naan euroon – ensi vuonna kunta vetää henkeä

11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Limingan kunnanhallitus esittää: tuloverotus entisellään, mutta kiinteistöveroja korotetaan

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus esit­tää: tu­lo­ve­ro­tus en­ti­sel­lään, mutta kiin­teis­tö­ve­ro­ja ko­ro­te­taan

08.11.2023 11:00
Tilaajille
Lisämäärärahaa tarvitaan leikkipuistojen ja puistojen kunnostamiseen

Li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan leik­ki­puis­to­jen ja puis­to­jen kun­nos­ta­mi­seen

17.10.2023 18:01
Tilaajille
Tuomas ihmettelee: Miksei Limingan kunnan vedenhankinnan kriittistä tilaa käsitelty kunnanhallituksessa
Mielipidekirjoitus

Tuomas ih­met­te­lee: Miksei Li­min­gan kunnan ve­den­han­kin­nan kriit­tis­tä tilaa kä­si­tel­ty kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

17.10.2023 11:00
Taas äänestettiin: Limingan valtuustolle esitetään vesilaitoksen rakentamista, miljoonainvestointiin varauduttaisiin ensi vuoden talousarviossa

Taas ää­nes­tet­tiin: Li­min­gan val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­si­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta, mil­joo­nain­ves­toin­tiin va­rau­dut­tai­siin ensi vuoden ta­lous­ar­vios­sa

18.10.2023 10:10 1
Tilaajille
Kristian pohtii, olisiko viisaampaa ostaa vettä Kempeleen kunnalta sen sijaan että valjastettaisiin Rantakylän virkistysalue vedentuotantoon
Mielipidekirjoitus

Kris­tian pohtii, olisiko vii­saam­paa ostaa vettä Kem­pe­leen kun­nal­ta sen sijaan että val­jas­tet­tai­siin Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­alue ve­den­tuo­tan­toon

17.10.2023 16:15
Valtuustolle esitetään määrärahasiirtoja Saunarannan rakentamiseen ja liikenneturvallisuuteen, maakaupat OSAOn kanssa hyväksyttiin

Val­tuus­tol­le esi­te­tään mää­rä­ra­ha­siir­to­ja Sau­na­ran­nan ra­ken­ta­mi­seen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen, maa­kau­pat OSAOn kanssa hy­väk­syt­tiin

09.10.2023 20:29
Tilaajille
Tupoksen liikuntapaikkarakentaminen keskeytettiin – aluehallintoviraston avustusta ei menetetä

Tu­pok­sen lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen kes­key­tet­tiin – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta ei me­ne­te­tä

20.06.2023 15:00
Tilaajille
Ääniä oli jaossa Limingan kunnanhallituksen kokouksessa, kun päätettiin ehdokkaista Ruutikunnat Oy:n hallitukseen – myös muissa asioissa eriäviä näkemyksiä

Ääniä oli jaossa Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa, kun pää­tet­tiin eh­dok­kais­ta Ruu­ti­kun­nat Oy:n hal­li­tuk­seen – myös muissa asiois­sa eriäviä nä­ke­myk­siä

24.05.2023 09:22
Tilaajille
Limingan tilinpäätös: Ylijäämätilille 1,3 miljoonaa euroa ja lainakanta pieneni 2,8 miljoonalla eurolla

Li­min­gan ti­lin­pää­tös: Yli­jää­mä­ti­lil­le 1,3 mil­joo­naa euroa ja lai­na­kan­ta pieneni 2,8 mil­joo­nal­la eurolla

21.03.2023 17:36
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus: Kiinteistöosakeyhtiöiden toimitusjohtajan pestiä ei julistettu vielä haettavaksi

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus: Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jan pestiä ei ju­lis­tet­tu vielä haet­ta­vak­si

14.03.2023 16:00
Tilaajille
Valitus hallinto-oikeuteen otettiin kunnanhallituksen uuskäsittelyyn – tämäkin jäi vielä pöydälle

Valitus hal­lin­to-oi­keu­teen otet­tiin kun­nan­hal­li­tuk­sen uus­kä­sit­te­lyyn – ­tä­mä­kin jäi vielä pöy­däl­le

17.01.2023 16:30
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus pohtii Ruutikunnat Oy:n perustamisasioita maanantaina – kunnanhallitus luotsaisi ohjausryhmän sijaan yhtiötä

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus pohtii Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­ta­mis­asioi­ta maa­nan­tai­na – kun­nan­hal­li­tus luot­sai­si oh­jaus­ryh­män sijaan yhtiötä

16.01.2023 18:18
Menikö politikointi lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Limingan päiväkotihankkeen keskeyttämisestä
Mielipidekirjoitus

Menikö po­li­ti­koin­ti lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Li­min­gan päi­vä­ko­ti­hank­keen kes­keyt­tä­mi­ses­tä

24.05.2022 16:00
Tilaajille
Limingan päiväkotihanke jäähylle:  "Kunnan omat päivähoitopaikat ovat tällä hetkellä täynnä, ja jos yksityinen kapasiteetti ei jostain syystä riittäisi, selvittelemme tilaipäisratkaisuja", sanoo kunnanjohtaja

Li­min­gan päi­vä­ko­ti­han­ke jää­hyl­le: "Kunnan omat päi­vä­hoi­to­pai­kat ovat tällä het­kel­lä täynnä, ja jos yk­si­tyi­nen ka­pa­si­teet­ti ei jostain syystä riit­täi­si, sel­vit­te­lem­me ti­lai­päis­rat­kai­su­ja", sanoo kun­nan­joh­ta­ja

24.05.2022 15:10
Tilaajille
"Mielestäni kunnan ei tulisi sortua halpamaiseen tavallisten ihmisten polkemiseen käyttämällä etuosto-oikeutta tai pakkolunastusta", kirjoittaa liminkalainen Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mie­les­tä­ni kunnan ei tulisi sortua hal­pa­mai­seen ta­val­lis­ten ih­mis­ten pol­ke­mi­seen käyt­tä­mäl­lä etu­os­to-oi­keut­ta tai pak­ko­lu­nas­tus­ta", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Tuomas Okkonen

25.01.2022 15:06 1
Tilaajille
Liminka hankkii maata etuosto-oikeudella, mutta Vilho Lammen kotitalosta ei tarjota: "Talo on päässyt huonoon kuntoon"

Liminka hankkii maata etuos­to-oi­keu­del­la, mutta Vilho Lammen ko­ti­ta­los­ta ei tar­jo­ta: "Talo on päässyt huonoon kun­toon"

18.01.2022 12:46 1
Tilaajille
Kunnanhallitus äänesti: Liminka ei varaa Ruutikankaalle enintään 1,5 miljoonaa euroa – "Ensin on tehtävä tarkemmat suunnitelmat", sanoo vastaesityksen tehnyt Asko Laukkanen

Kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Liminka ei varaa Ruu­ti­kan­kaal­le enin­tään 1,5 mil­joo­naa euroa – "Ensin on tehtävä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat", sanoo vas­ta­esi­tyk­sen tehnyt Asko Lauk­ka­nen

03.11.2021 22:20
Tilaajille
Juho Pakaslahti kunnanhallituksen nokkamieheksi, käräjäoikeuden lautamiehistä äänestettiin

Juho Pa­kas­lah­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­mie­hek­si, kä­rä­jä­oi­keu­den lau­ta­mie­his­tä ää­nes­tet­tiin

25.08.2021 08:39
Tilaajille