Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen kuntapolitiikka
Viimeisin 12 tuntia
Kempeleen valtuusto istui seminaaripäivän päätteeksi napakat 18 minuuttia

Kem­pe­leen val­tuus­to istui se­mi­naa­ri­päi­vän päät­teek­si napakat 18 mi­nuut­tia

06.02.2023 18:43
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleen kuntastrategia, Kempele-sopimus, taipuu myös lauluksi – katso video!

Kem­pe­leen kun­tast­ra­te­gia, Kem­pe­le-so­pi­mus, taipuu myös lau­luk­si – katso video!

03.02.2023 14:14
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Ensi vuonna tuloveroprosentit romahtavat, mutta hyvästä syystä – Kempeleen kunnanhallitus käsittelee veroprosenttiehdotusta maanantaina

Ensi vuonna tu­lo­ve­ro­pro­sen­tit ro­mah­ta­vat, mutta hyvästä syystä – Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ve­ro­pro­sent­ti­eh­do­tus­ta maa­nan­tai­na

23.10.2022 15:00
Tilaajille
"Kertoo moraalin löyhyydestä, jos sopimusta ei kunnioiteta" – Kempeleen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja harmittelee Koukkarin loikkausta

"Kertoo mo­raa­lin löy­hyy­des­tä, jos so­pi­mus­ta ei kun­nioi­te­ta" – Kem­pe­leen Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja har­mit­te­lee Kouk­ka­rin loik­kaus­ta

27.09.2022 15:00
Tilaajille
Linnakankaan ja Oulun Metsokankaan välinen pääpyöräreitti siirtyy tulevaisuuteen – Kempeleen valtuusto poisti hankkeelle varatun määrärahan, sillä kustannustaso on noussut reilusti suunnitellusta

Lin­na­kan­kaan ja Oulun Met­so­kan­kaan välinen pää­pyö­rä­reit­ti siirtyy tu­le­vai­suu­teen – Kem­pe­leen val­tuus­to poisti hank­keel­le varatun mää­rä­ra­han, sillä kus­tan­nus­ta­so on noussut rei­lus­ti suun­ni­tel­lus­ta

02.05.2022 17:56
Tilaajille
Kempelehalli on toteutettu rakennuslupapiirustusten mukaisesti – rakennelaskelmia kunta ei ole löytänyt: "Vastuukysymys ei vaadi selvittelyä"

Kem­pe­le­hal­li on to­teu­tet­tu ra­ken­nus­lu­pa­pii­rus­tus­ten mu­kai­ses­ti – ra­ken­ne­las­kel­mia kunta ei ole löy­tä­nyt: "Vas­tuu­ky­sy­mys ei vaadi sel­vit­te­lyä"

04.03.2022 06:36
Tilaajille
Kempelehallin rakennekorjaukset puhuttivat valtuustoa – "Miten sattuikaan, että juuri nämä dokumentit ovat hukassa"

Kem­pe­le­hal­lin ra­ken­ne­kor­jauk­set pu­hut­ti­vat val­tuus­toa – "Miten sat­tui­kaan, että juuri nämä do­ku­men­tit ovat hu­kas­sa"

28.02.2022 18:23
Tilaajille
Kempeleen nykyinen paloasema on rakenteiltaan niin huonossa kunnossa, että järkevämpi vaihtoehto olisi uuden rakentaminen – mutta kuuluuko hanke enää kunnalle?

Kem­pe­leen ny­kyi­nen pa­lo­ase­ma on ra­ken­teil­taan niin huo­nos­sa kun­nos­sa, että jär­ke­väm­pi vaih­to­eh­to olisi uuden ra­ken­ta­mi­nen – mutta kuu­luu­ko hanke enää kun­nal­le?

01.02.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin muutamien puheenvuorojen saattamana, mutta soraääniäkin kuului: "Terveyspalvelujen työntekijät ovat väsyneitä, pettyneitä ja turhautuneita"

Kem­pe­leen ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin muu­ta­mien pu­heen­vuo­ro­jen saat­ta­ma­na, mutta so­ra­ää­niä­kin kuului: "Ter­veys­pal­ve­lu­jen työn­te­ki­jät ovat vä­sy­nei­tä, pet­ty­nei­tä ja tur­hau­tu­nei­ta"

07.12.2021 19:32
Tilaajille
Kempeleeseen syntymässä uusi valtuustoryhmä – Arto Hämäläinen eroaa perussuomalaisista ja siirtyy Valta kuuluu kansalle -puolueeseen

Kem­pe­lee­seen syn­ty­mäs­sä uusi val­tuus­to­ryh­mä – Arto Hä­mä­läi­nen eroaa pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ja siirtyy Valta kuuluu kan­sal­le -puo­luee­seen

01.12.2021 15:35
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Kempeleessä noin miljoona euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä, henkilöstölisäykset painottuvat opetukseen ja varhaiskasvatukseen – valtuusto ottaa kantaa ensi viikon tiistaina

Kun­nan­hal­li­tus esittää Kem­pe­lees­sä noin mil­joo­na euroa ali­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion hy­väk­sy­mis­tä, hen­ki­lös­tö­li­säyk­set pai­not­tu­vat ope­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­seen – ­val­tuus­to ottaa kantaa ensi viikon tiis­tai­na

29.11.2021 18:07
Tilaajille
Pertti Sankilampi keräsi Kempeleessä Keskustan ehdokkaista toiseksi eniten ääniä, mutta luottamushenkilöpaikkojen jaossa hän ei päässyt merkittäviin tehtäviin – "En ole kuitenkaan katkera, eikä mitään ole hampaankolossa"

Pertti San­ki­lam­pi keräsi Kem­pe­lees­sä Kes­kus­tan eh­dok­kais­ta toi­sek­si eniten ääniä, mutta luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen jaossa hän ei päässyt mer­kit­tä­viin teh­tä­viin – "En ole kui­ten­kaan kat­ke­ra, eikä mitään ole ham­paan­ko­los­sa"

17.08.2021 06:34
Tilaajille
Aluevaaleissa ratkaistaan kunnanvaltuuston puheenjohtajien mielestä Kempeleen sotepalvelujen saatavuus – "Heikentyminen on satavarmaa"

Alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien mie­les­tä Kem­pe­leen so­te­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus – "Hei­ken­ty­mi­nen on sa­ta­var­maa"

11.08.2021 02:46
Tilaajille
Hanski aloittaa Kempeleen valtuuston puheenjohtajana, Haapaniemi jatkaa kahden vuoden kuluttua – lue kaikki luottamushenkilövalinnat täältä

Hanski aloit­taa Kem­pe­leen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na, Haa­pa­nie­mi jatkaa kahden vuoden ku­lut­tua – lue kaikki luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat täältä

09.08.2021 20:27
Tilaajille
Kempeleen puheenjohtajistoon ennakkotietojen perusteella tuttu kolmikko – Antti Ollikaisesta tulossa kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtajuus kaksivuotiskausiin

Kem­pe­leen pu­heen­joh­ta­jis­toon en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la tuttu kol­mik­ko – Antti Ol­li­kai­ses­ta tulossa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus kak­si­vuo­tis­kau­siin

04.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­le, mah­dol­li­suuk­sien ko­ti­kun­ta – "Kunnan vas­tuul­li­nen ta­lou­den­pi­to on ollut Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män kes­kei­nen tavoite koko val­tuus­to­kau­den ajan"

06.06.2021 07:56
Tilaajille
Katso Kempeleen kunnan ja Rantalakeuden yhteinen kuntavaalipaneeli  – mitä puolueet miettivät esimerkiksi investoinneista, palveluista ja säästöohjelmasta?

Katso Kem­pe­leen kunnan ja Ran­ta­la­keu­den yh­tei­nen kun­ta­vaa­li­pa­nee­li – mitä puo­lueet miet­ti­vät esi­mer­kik­si in­ves­toin­neis­ta, pal­ve­luis­ta ja sääs­töoh­jel­mas­ta?

26.05.2021 16:00 1
Kempeleen Kirkonkylän koulun D-talon oppilaat siirtyvät väistötiloihin ensi vuoden alusta – moni valtuutettu toivoi vuosikustannuksiin säästöjä, mutta Kristillisdemokraattien Leena Askeli muistutti väistötiloissakin noudatettavan opetussuunnitelmaa: "Jonkinlainen kriteeristö on oltava"

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun D-talon op­pi­laat siir­ty­vät väis­tö­ti­loi­hin ensi vuoden alusta – moni val­tuu­tet­tu toivoi vuo­si­kus­tan­nuk­siin sääs­tö­jä, mutta Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Leena Askeli muis­tut­ti väis­tö­ti­lois­sa­kin nou­da­tet­ta­van ope­tus­suun­ni­tel­maa: "Jon­kin­lai­nen kri­tee­ris­tö on oltava"

03.05.2021 18:49
Tilaajille
Vaalipostia Kempele-puolueesta: "Vastustajat laitetaan hiljaiseksi ja sanotaan, että meidän on puhallettava yhteen hiileen Kempele-puolueen nimissä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia Kem­pe­le-puo­luees­ta: "Vas­tus­ta­jat lai­te­taan hil­jai­sek­si ja sa­no­taan, että meidän on pu­hal­let­ta­va yhteen hiileen Kem­pe­le-puo­lueen ni­mis­sä"

30.04.2021 09:01
Tilaajille