Kempeleen kuntapolitiikka
Pertti Sankilampi keräsi Kempeleessä Keskustan ehdokkaista toiseksi eniten ääniä, mutta luottamushenkilöpaikkojen jaossa hän ei päässyt merkittäviin tehtäviin – "En ole kuitenkaan katkera, eikä mitään ole hampaankolossa"

Pertti San­ki­lam­pi keräsi Kem­pe­lees­sä Kes­kus­tan eh­dok­kais­ta toi­sek­si eniten ääniä, mutta luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen jaossa hän ei päässyt mer­kit­tä­viin teh­tä­viin – "En ole kui­ten­kaan kat­ke­ra, eikä mitään ole ham­paan­ko­los­sa"

17.08.2021 06:34
Tilaajille
Aluevaaleissa ratkaistaan kunnanvaltuuston puheenjohtajien mielestä Kempeleen sotepalvelujen saatavuus – "Heikentyminen on satavarmaa"

Alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien mie­les­tä Kem­pe­leen so­te­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus – "Hei­ken­ty­mi­nen on sa­ta­var­maa"

11.08.2021 02:46
Tilaajille
Hanski aloittaa Kempeleen valtuuston puheenjohtajana, Haapaniemi jatkaa kahden vuoden kuluttua – lue kaikki luottamushenkilövalinnat täältä

Hanski aloit­taa Kem­pe­leen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na, Haa­pa­nie­mi jatkaa kahden vuoden ku­lut­tua – lue kaikki luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat täältä

09.08.2021 20:27
Tilaajille
Kempeleen puheenjohtajistoon ennakkotietojen perusteella tuttu kolmikko – Antti Ollikaisesta tulossa kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtajuus kaksivuotiskausiin

Kem­pe­leen pu­heen­joh­ta­jis­toon en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la tuttu kol­mik­ko – Antti Ol­li­kai­ses­ta tulossa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus kak­si­vuo­tis­kau­siin

04.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­le, mah­dol­li­suuk­sien ko­ti­kun­ta – "Kunnan vas­tuul­li­nen ta­lou­den­pi­to on ollut Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män kes­kei­nen tavoite koko val­tuus­to­kau­den ajan"

06.06.2021 07:56
Tilaajille
Katso Kempeleen kunnan ja Rantalakeuden yhteinen kuntavaalipaneeli  – mitä puolueet miettivät esimerkiksi investoinneista, palveluista ja säästöohjelmasta?

Katso Kem­pe­leen kunnan ja Ran­ta­la­keu­den yh­tei­nen kun­ta­vaa­li­pa­nee­li – mitä puo­lueet miet­ti­vät esi­mer­kik­si in­ves­toin­neis­ta, pal­ve­luis­ta ja sääs­töoh­jel­mas­ta?

26.05.2021 16:00 1
Kempeleen Kirkonkylän koulun D-talon oppilaat siirtyvät väistötiloihin ensi vuoden alusta – moni valtuutettu toivoi vuosikustannuksiin säästöjä, mutta Kristillisdemokraattien Leena Askeli muistutti väistötiloissakin noudatettavan opetussuunnitelmaa: "Jonkinlainen kriteeristö on oltava"

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun D-talon op­pi­laat siir­ty­vät väis­tö­ti­loi­hin ensi vuoden alusta – moni val­tuu­tet­tu toivoi vuo­si­kus­tan­nuk­siin sääs­tö­jä, mutta Kris­til­lis­de­mok­raat­tien Leena Askeli muis­tut­ti väis­tö­ti­lois­sa­kin nou­da­tet­ta­van ope­tus­suun­ni­tel­maa: "Jon­kin­lai­nen kri­tee­ris­tö on oltava"

03.05.2021 18:49
Tilaajille
Vaalipostia Kempele-puolueesta: "Vastustajat laitetaan hiljaiseksi ja sanotaan, että meidän on puhallettava yhteen hiileen Kempele-puolueen nimissä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia Kem­pe­le-puo­luees­ta: "Vas­tus­ta­jat lai­te­taan hil­jai­sek­si ja sa­no­taan, että meidän on pu­hal­let­ta­va yhteen hiileen Kem­pe­le-puo­lueen ni­mis­sä"

30.04.2021 09:01
Tilaajille
Kunnanjohtaja Tuomas Lohi listaa  Kempeleen tulevaisuuden menestykselle kolme tärkeää asiaa, joista yksi on luottamuksen rakentaminen:  "Se ei tarkoita kaikissa asioissa yksimielisyyttä, mutta se tarkoittaa yksituumaisuutta, joka pohjaa riittävään keskusteluun, diskuteeraukseen ja osallistamiseen"

Kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi listaa Kem­pe­leen tu­le­vai­suu­den me­nes­tyk­sel­le kolme tärkeää asiaa, joista yksi on luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­nen: "Se ei tar­koi­ta kai­kis­sa asiois­sa yk­si­mie­li­syyt­tä, mutta se tar­koit­taa yk­si­tuu­mai­suut­ta, joka pohjaa riit­tä­vään kes­kus­te­luun, dis­ku­tee­rauk­seen ja osal­lis­ta­mi­seen"

16.04.2021 15:00
Tilaajille
Kempeleen valtuustoa puhutti nuorten hyvinvointi – valtuutetut jättivät liudan aloitteita

Kem­pe­leen val­tuus­toa puhutti nuorten hy­vin­voin­ti – val­tuu­te­tut jät­ti­vät liudan aloit­tei­ta

02.03.2021 17:00
Tilaajille