NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen kuntapolitiikka
Viimeisin 24 tuntia
Kempeleen kuntademokratiassa on kehitettävää, toteaa Vapauden liiton Heini Koukkari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kun­ta­de­mo­kra­tias­sa on ke­hi­tet­tä­vää, toteaa Va­pau­den liiton Heini Kouk­ka­ri

10:58
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleen valtuusto hyväksyi tivolin parkkipaikan rakentamiseen lisärahoituksen, vaikka tyylipisteitä ei jaettukaan – harrastamisen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

Kem­pe­leen val­tuus­to hy­väk­syi tivolin park­ki­pai­kan ra­ken­ta­mi­seen li­sä­ra­hoi­tuk­sen, vaikka tyy­li­pis­tei­tä ei jaet­tu­kaan – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

22.05.2023 22:10
Tilaajille
Ketolanperän koulun kuntokartoituksen tulokset selvillä kesään mennessä – syksylle 2024 koululle tarvittaisiin lisää tilaa

Ke­to­lan­pe­rän koulun kun­to­kar­toi­tuk­sen tu­lok­set sel­vil­lä kesään men­nes­sä – syk­syl­le 2024 kou­lul­le tar­vit­tai­siin lisää tilaa

24.04.2023 18:06
Tilaajille
Kempele maksaa kutsurahaa 50–80 euroa, hälytysraha muutamia kymppejä suurempi

Kempele maksaa kut­su­ra­haa 50–80 euroa, hä­ly­tys­ra­ha muu­ta­mia kymp­pe­jä suu­rem­pi

20.04.2023 09:00
Tilaajille
Linnakankaan hoivatontin neuvottelut jatkuvat Makeva Oy:n ja Kotoisin Oy:n kanssa

Lin­na­kan­kaan hoi­va­ton­tin neu­vot­te­lut jat­ku­vat Makeva Oy:n ja Ko­toi­sin Oy:n kanssa

19.04.2023 11:00
Tilaajille
Oululaisesta Jyri Ulvisesta Kempeleen uusi sivistysjohtaja – toimii tällä hetkellä aluehallintovirastossa opetustoimen ylitarkastajana

Ou­lu­lai­ses­ta Jyri Ul­vi­ses­ta Kem­pe­leen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja – toimii tällä het­kel­lä alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­sa ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja­na

18.04.2023 05:13
Tilaajille
Kempeleen väkiluku nousi viime vuonna, mutta kasvu oli maltillisempaa – sen sijaan kunnan tilinpäätöspotti oli melkein neljä miljoonaa

Kem­pe­leen vä­ki­lu­ku nousi viime vuonna, mutta kasvu oli mal­til­li­sem­paa – sen sijaan kunnan ti­lin­pää­tös­pot­ti oli melkein neljä mil­joo­naa

28.03.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto käsittelee tänään Pirilän asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi kodin liki 1 200 asukkaalle

Kem­pe­leen val­tuus­to kä­sit­te­lee tänään Pirilän ase­ma­kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si kodin liki 1 200 asuk­kaal­le

13.03.2023 14:41
Tilaajille
Kempeleen Kirkkotien katusuunnitelmasta hallintovalitus – kunta pyrkii neuvottelemaan valittajan kanssa, jotta työt voisivat alkaa

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta hal­lin­to­va­li­tus – kunta pyrkii neu­vot­te­le­maan va­lit­ta­jan kanssa, jotta työt voi­si­vat alkaa

01.03.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleläinen Johanna Ohukainen haluaa herätellä nukkuvien puoluetta – "Vain äänestämällä voi muuttaa asioita"

Kem­pe­le­läi­nen Johanna Ohu­kai­nen haluaa he­rä­tel­lä nuk­ku­vien puo­luet­ta – "Vain ää­nes­tä­mäl­lä voi muuttaa asioi­ta"

18.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Valtuustoaloite sai täystyrmäyksen: Kempeleen Kirkonkylän koulun B-talon purkua ei oteta uudelleen harkintaan

Val­tuus­to­aloi­te sai täys­tyr­mäyk­sen: Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun B-talon purkua ei oteta uu­del­leen har­kin­taan

14.02.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto istui seminaaripäivän päätteeksi napakat 18 minuuttia

Kem­pe­leen val­tuus­to istui se­mi­naa­ri­päi­vän päät­teek­si napakat 18 mi­nuut­tia

06.02.2023 18:43
Tilaajille
Kempeleen kuntastrategia, Kempele-sopimus, taipuu myös lauluksi – katso video!

Kem­pe­leen kun­tast­ra­te­gia, Kem­pe­le-so­pi­mus, taipuu myös lau­luk­si – katso video!

03.02.2023 14:14
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Ensi vuonna tuloveroprosentit romahtavat, mutta hyvästä syystä – Kempeleen kunnanhallitus käsittelee veroprosenttiehdotusta maanantaina

Ensi vuonna tu­lo­ve­ro­pro­sen­tit ro­mah­ta­vat, mutta hyvästä syystä – Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ve­ro­pro­sent­ti­eh­do­tus­ta maa­nan­tai­na

23.10.2022 15:00
Tilaajille
"Kertoo moraalin löyhyydestä, jos sopimusta ei kunnioiteta" – Kempeleen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja harmittelee Koukkarin loikkausta

"Kertoo mo­raa­lin löy­hyy­des­tä, jos so­pi­mus­ta ei kun­nioi­te­ta" – Kem­pe­leen Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja har­mit­te­lee Kouk­ka­rin loik­kaus­ta

27.09.2022 15:00
Tilaajille
Linnakankaan ja Oulun Metsokankaan välinen pääpyöräreitti siirtyy tulevaisuuteen – Kempeleen valtuusto poisti hankkeelle varatun määrärahan, sillä kustannustaso on noussut reilusti suunnitellusta

Lin­na­kan­kaan ja Oulun Met­so­kan­kaan välinen pää­pyö­rä­reit­ti siirtyy tu­le­vai­suu­teen – Kem­pe­leen val­tuus­to poisti hank­keel­le varatun mää­rä­ra­han, sillä kus­tan­nus­ta­so on noussut rei­lus­ti suun­ni­tel­lus­ta

02.05.2022 17:56
Tilaajille
Kempelehalli on toteutettu rakennuslupapiirustusten mukaisesti – rakennelaskelmia kunta ei ole löytänyt: "Vastuukysymys ei vaadi selvittelyä"

Kem­pe­le­hal­li on to­teu­tet­tu ra­ken­nus­lu­pa­pii­rus­tus­ten mu­kai­ses­ti – ra­ken­ne­las­kel­mia kunta ei ole löy­tä­nyt: "Vas­tuu­ky­sy­mys ei vaadi sel­vit­te­lyä"

04.03.2022 06:36
Tilaajille
Kempelehallin rakennekorjaukset puhuttivat valtuustoa – "Miten sattuikaan, että juuri nämä dokumentit ovat hukassa"

Kem­pe­le­hal­lin ra­ken­ne­kor­jauk­set pu­hut­ti­vat val­tuus­toa – "Miten sat­tui­kaan, että juuri nämä do­ku­men­tit ovat hu­kas­sa"

28.02.2022 18:23
Tilaajille
Kempeleen nykyinen paloasema on rakenteiltaan niin huonossa kunnossa, että järkevämpi vaihtoehto olisi uuden rakentaminen – mutta kuuluuko hanke enää kunnalle?

Kem­pe­leen ny­kyi­nen pa­lo­ase­ma on ra­ken­teil­taan niin huo­nos­sa kun­nos­sa, että jär­ke­väm­pi vaih­to­eh­to olisi uuden ra­ken­ta­mi­nen – mutta kuu­luu­ko hanke enää kun­nal­le?

01.02.2022 15:00
Tilaajille