Kempeleen kuntapolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­le, mah­dol­li­suuk­sien ko­ti­kun­ta – "Kunnan vas­tuul­li­nen ta­lou­den­pi­to on ollut Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män kes­kei­nen tavoite koko val­tuus­to­kau­den ajan"

06.06.2021 07:56
Tilaajille

Katso Kem­pe­leen kunnan ja Ran­ta­la­keu­den yh­tei­nen kun­ta­vaa­li­pa­nee­li – mitä puo­lueet miet­ti­vät esi­mer­kik­si in­ves­toin­neis­ta, pal­ve­luis­ta ja sääs­töoh­jel­mas­ta?

26.05.2021 16:00 1

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun D-talon op­pi­laat siir­ty­vät väis­tö­ti­loi­hin ensi vuoden alusta – moni val­tuu­tet­tu toivoi vuo­si­kus­tan­nuk­siin sääs­tö­jä, mutta Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Leena Askeli muis­tut­ti väis­tö­ti­lois­sa­kin nou­da­tet­ta­van ope­tus­suun­ni­tel­maa: "Jon­kin­lai­nen kri­tee­ris­tö on oltava"

03.05.2021 18:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia Kem­pe­le-puo­luees­ta: "Vas­tus­ta­jat lai­te­taan hil­jai­sek­si ja sa­no­taan, että meidän on pu­hal­let­ta­va yhteen hiileen Kem­pe­le-puo­lueen ni­mis­sä"

30.04.2021 09:01
Tilaajille

Kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi listaa Kem­pe­leen tu­le­vai­suu­den me­nes­tyk­sel­le kolme tärkeää asiaa, joista yksi on luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­nen: "Se ei tar­koi­ta kai­kis­sa asiois­sa yk­si­mie­li­syyt­tä, mutta se tar­koit­taa yk­si­tuu­mai­suut­ta, joka pohjaa riit­tä­vään kes­kus­te­luun, dis­ku­tee­rauk­seen ja osal­lis­ta­mi­seen"

16.04.2021 15:00
Tilaajille

Kem­pe­leen val­tuus­toa puhutti nuorten hy­vin­voin­ti – val­tuu­te­tut jät­ti­vät liudan aloit­tei­ta

02.03.2021 17:00
Tilaajille