Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

#Hästäkki
Veikka kysyy: Kuinka kovaa nuorten pitää huutaa, jotta heitä viitsitään kuulla?
Kolumni

Veikka kysyy: Kuinka kovaa nuorten pitää huutaa, jotta heitä viit­si­tään kuulla?

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Päättäjät, ottakaa nuorisovaltuustot kiinteäksi osaksi päätöksentekoa, kehottaa Vili
Kolumni

Päät­tä­jät, ottakaa nuo­ri­so­val­tuus­tot kiin­teäk­si osaksi pää­tök­sen­te­koa, ke­hot­taa Vili

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Ulkomaan harjoitusleirit tuovat lisäboostia ja korottavat yhteishenkeä, kirjoittaa Ada
Kolumni

Ul­ko­maan har­joi­tus­lei­rit tuovat li­sä­boos­tia ja ko­rot­ta­vat yh­teis­hen­keä, kir­joit­taa Ada

08.08.2023 18:00
Tilaajille
Komea kukko Bukefalos ja kanarouva Lampinen ovat järjestäneet hauskoja ja yllättäviä hetkiä, kirjoittaa Katri
Kolumni

Komea kukko Bu­ke­fa­los ja ka­na­rou­va Lam­pi­nen ovat jär­jes­tä­neet haus­ko­ja ja yl­lät­tä­viä hetkiä, kir­joit­taa Katri

01.08.2023 18:00
Tilaajille
Juha-Matti ei haluaisi enää kuulla yrittäjien sanovan, etteivät haluaisi olla urheilussa mukana – "Urheiluseurojen merkitys on valtava, jos haluamme purkaa käsissämme olevan pommin"
Lukijalta Kolumni

Ju­ha-Mat­ti ei ha­luai­si enää kuulla yrit­tä­jien sa­no­van, ett­ei­vät ha­luai­si olla ur­hei­lus­sa mukana – "Ur­hei­lu­seu­ro­jen mer­ki­tys on val­ta­va, jos ha­luam­me purkaa kä­sis­säm­me olevan pommin"

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Vili muistuttaa elinympäristömme olevan meille kaikille yhteinen – jokaisen vastuulla on kerätä roskat sekä kitkeä ilkivaltaa
Kolumni

Vili muis­tut­taa elin­ym­pä­ris­töm­me olevan meille kai­kil­le yh­tei­nen – jo­kai­sen vas­tuul­la on kerätä roskat sekä kitkeä il­ki­val­taa

11.04.2023 19:00
Tilaajille
Jere vakuuttaa: Kesällä nähdään entistä vahvempi Kempeleen Kiri.
Kolumni

Jere va­kuut­taa: Kesällä nähdään entistä vah­vem­pi Kem­pe­leen Kiri.

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Kohtuuton kohkaaminen tärkeästäkin asiasta kääntyy lopulta kohdettansa vastaan, sanoo Arto
Kolumni

Koh­tuu­ton koh­kaa­mi­nen tär­keäs­tä­kin asiasta kääntyy lopulta koh­det­tan­sa vas­taan, sanoo Arto

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Tuomas laittoi tekoälyn kirjoituspuuhiin – huomaatko missä kohtaa?
Kolumni

Tuomas laittoi te­ko­älyn kir­joi­tus­puu­hiin – huo­maat­ko missä kohtaa?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Lumijokinen Mari muistuttaa, että ventovieraalle hymyileminen voi pelastaa tämän päivän – "Toivottavasti hyvä lähtee kiertämään"

Lu­mi­jo­ki­nen Mari muis­tut­taa, että ven­to­vie­raal­le hy­myi­le­mi­nen voi pe­las­taa tämän päivän – "Toi­vot­ta­vas­ti hyvä lähtee kier­tä­mään"

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Lauri oppi lukiossa, missä aineessa digikirja hänen kohdallaan toimii, missä ei: kielissä digikirjan hankkiminen auttoi paljon, fysiikassa ja matematiikassa se olisi ollut väärä valinta
Kolumni

Lauri oppi lu­kios­sa, missä ai­nees­sa di­gi­kir­ja hänen koh­dal­laan toimii, missä ei: kie­lis­sä di­gi­kir­jan hank­ki­mi­nen auttoi paljon, fy­sii­kas­sa ja ma­te­ma­tii­kas­sa se olisi ollut väärä valinta

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Arto ihmettelee, miten Suomen metsistä on hiilinieluiksi vain vähän kitalaesta ja maalailee mallin vihreän siirtymän kaukolämpöverkostosta
Lukijalta Kolumni

Arto ih­met­te­lee, miten Suomen met­sis­tä on hii­li­nie­luik­si vain vähän ki­ta­laes­ta ja maa­lai­lee mallin vihreän siir­ty­män kau­ko­läm­pö­ver­kos­tos­ta

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Juuremme ja tulevaisuus ovat kylissä – Maaseutunuoret osaavat käyttää muutakin kuin kännykkää, heillä aura vaihtuu puimuriin kädenkäänteessä, kirjoittaa Markku
Lukijalta Kolumni

Juu­rem­me ja tu­le­vai­suus ovat kylissä – Maa­seu­tu­nuo­ret osaavat käyttää muu­ta­kin kuin kän­nyk­kää, heillä aura vaihtuu pui­mu­riin kä­den­kään­tees­sä, kir­joit­taa Markku

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoki – Arjen luksusta! Vaiko: Lumijoki – elämäsi mahdollistaja?
Kolumni

Lu­mi­jo­ki – Arjen luk­sus­ta! Vaiko: Lu­mi­jo­ki – elämäsi mah­dol­lis­ta­ja?

24.08.2022 06:00
Katri kertoo, miten vapaus voi olla vain muutaman melanvedon päässä
Kolumni

Katri kertoo, miten vapaus voi olla vain muu­ta­man me­lan­ve­don päässä

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Aino toivoo kesältä vain hengähdystaukoa: "Muutamakin päivä poissa kotipihalta piristää kummasti, jos aika on vietetty oikeassa seurassa"
Kolumni

Aino toivoo kesältä vain hen­gäh­dys­tau­koa: "Muu­ta­ma­kin päivä poissa ko­ti­pi­hal­ta pi­ris­tää kum­mas­ti, jos aika on vie­tet­ty oi­keas­sa seu­ras­sa"

25.05.2022 06:00
Kiitosta, tsemppiä, kärsivällisyyttä ja ihanaa kesää – ota mitä tarvitset!
Kolumni

Kii­tos­ta, tsemp­piä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja ihanaa kesää – ota mitä tar­vit­set!

11.05.2022 06:00
Mikä sinustatulee isona? Hailuotolaisnuorille opintojen jatkaminen peruskoulun jälkeen tarkoittaa monia muutoksia – "Unelmia saa olla monta ja niitä saa vaihtaa", muistuttaa Katri
Kolumni

Mikä si­nus­ta­tu­lee isona? Hai­luo­to­lais­nuo­ril­le opin­to­jen jat­ka­mi­nen pe­rus­kou­lun jälkeen tar­koit­taa monia muu­tok­sia – "U­nel­mia saa olla monta ja niitä saa vaih­taa", muis­tut­taa Katri

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Kylmä panssari vai lämmin sydän? Kirsin mielestä ei pidä aliarvioida pieniäkään kohtaamisia tai heittoja mitä ohimennen viskomme ympärillemme
Kolumni

Kylmä pans­sa­ri vai lämmin sydän? Kirsin mie­les­tä ei pidä ali­ar­vioi­da pie­niä­kään koh­taa­mi­sia tai heit­to­ja mitä ohi­men­nen vis­kom­me ym­pä­ril­lem­me

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00