Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talousarvio 2023
Lisämäärärahaa tarvitaan leikkipuistojen ja puistojen kunnostamiseen

Li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan leik­ki­puis­to­jen ja puis­to­jen kun­nos­ta­mi­seen

17.10.2023 18:01
Tilaajille
Kempeleen talousarviomuutokset: Palkkakulut ylittyneet, lämmityskulut alittuneet

Kem­pe­leen ta­lou­sar­vio­muu­tok­set: Palk­ka­ku­lut ylit­ty­neet, läm­mi­tys­ku­lut alit­tu­neet

03.10.2023 17:35
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan väkimäärä kasvoi ensimmäistä kertaa kolmeentoista vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo talousarvio

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan vä­ki­mää­rä kasvoi en­sim­mäis­tä kertaa kol­meen­tois­ta vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo ta­lous­ar­vio

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Sähkölaskujen ja korkokulujen kasvu pienentävät vuosikatetta – Tänä vuonna remontoidaan kesäkoti, kuivatetaan Temmeksen kirkon kattopaanut ja uudistetaan Tyrnävän kirkon lämmitysjärjestelmä

Säh­kö­las­ku­jen ja kor­ko­ku­lu­jen kasvu pie­nen­tä­vät vuo­si­ka­tet­ta – ­Tä­nä vuonna re­mon­toi­daan ke­sä­ko­ti, kui­va­te­taan Tem­mek­sen kirkon kat­to­paa­nut ja uu­dis­te­taan Tyr­nä­vän kirkon läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä

05.01.2023 06:00
Tilaajille
Keskustelua mutta ei äänestyksiä: vuoden viimeisessä kokouksessa Hailuodon kunnanvaltuusto päätti kuntastrategiasta, organisaatiouudistuksen käynnistämisestä ja talousarviosta

Kes­kus­te­lua mutta ei ää­nes­tyk­siä: vuoden vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to päätti kun­tast­ra­te­gias­ta, or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä ja ta­lous­ar­vios­ta

22.12.2022 09:20
Tilaajille
Kempeleen seurakunnalla 1,4 miljoonan investoinnit ensi vuonna – kirkkovaltuusto hyväksyi myös valtuudet miljoonan lisälainalle

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la 1,4 mil­joo­nan in­ves­toin­nit ensi vuonna – kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi myös val­tuu­det mil­joo­nan li­sä­lai­nal­le

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Investoinneista äänestettiin kolmesti – Tyrnävä on nyt mukavamman arjen kotikunta

In­ves­toin­neis­ta ää­nes­tet­tiin kol­mes­ti – ­Tyr­nä­vä on nyt mu­ka­vam­man arjen ko­ti­kun­ta

13.12.2022 20:10 1
Tilaajille
Lumijoki päätti lisäeuroista Ruutikankaalle, mutta ehdollisena – valtuusto äänesti asian tiimoilta kahdesti

Lu­mi­jo­ki päätti li­sä­eu­rois­ta Ruu­ti­kan­kaal­le, mutta eh­dol­li­se­na – val­tuus­to äänesti asian tii­moil­ta kah­des­ti

13.12.2022 11:54
Tilaajille
Limingan valtuustolta iso satsaus Tupoksen koulun liikunta-alueen kehittämiseen

Li­min­gan val­tuus­tol­ta iso satsaus Tu­pok­sen koulun lii­kun­ta-alueen ke­hit­tä­mi­seen

14.12.2022 09:44
Tilaajille
Hailuodon kunnanhallitus: Ylijäämä koulumatka-avustuksiin, koronatuella tsemppari varhaiskasvatukseen ja kouluun

Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus: Yli­jää­mä kou­lu­mat­ka-avus­tuk­siin, ko­ro­na­tuel­la tsemp­pa­ri var­hais­kas­va­tuk­seen ja kouluun

09.12.2022 14:09
Tilaajille
Limingan talousarvioesitys: Ruutikankaan kehittämiseurot kolmelle vuodelle, Liminganjärven vesityssuunnitelma listalle

Li­min­gan ta­lou­sar­vioe­si­tys: Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mis­eu­rot kol­mel­le vuo­del­le, Li­min­gan­jär­ven ve­si­tys­suun­ni­tel­ma lis­tal­le

08.12.2022 12:00
Tilaajille
Kempele ei ota syömävelkaa, mutta lainaa tarvitaan suureen investointimäärään

Kempele ei ota syö­mä­vel­kaa, mutta lainaa tar­vi­taan suureen in­ves­toin­ti­mää­rään

07.12.2022 19:09
Tilaajille
Tänään kunnanhallituksessa: Limingassa kaavaillaan noin viiden miljoonan euron nettoinvestointeja, mutta päiväkoti ei ole niiden joukossa

Tänään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa: Li­min­gas­sa kaa­vail­laan noin viiden mil­joo­nan euron net­toin­ves­toin­te­ja, mutta päi­vä­ko­ti ei ole niiden jou­kos­sa

07.12.2022 14:05
Tilaajille
Talousarvioesitys: Lumijoki käyttäisi investointeihin ensi vuonna yli 2,5 miljoonaa euroa

Ta­lou­sar­vioe­si­tys: Lu­mi­jo­ki käyt­täi­si in­ves­toin­tei­hin ensi vuonna yli 2,5 mil­joo­naa euroa

05.12.2022 06:00
Tilaajille
"Teemme päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jotta kunnan asioiden seuraaminen olisi helpompaa", kirjoittavat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Teemme pää­tök­sen­teos­ta entistä lä­pi­nä­ky­väm­pää, jotta kunnan asioi­den seu­raa­mi­nen olisi hel­pom­paa", kir­joit­ta­vat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula

29.11.2022 12:49
Tilaajille
Kunnanhallitus päätti: Tyrnävä tavoittelee ensi vuodelle tonnin plusmerkkistä tulosta – suurimpia investointeja olisivat Kirkkomännikön uudisrakennus ja kunnallistekniikan rakentaminen Haurukylään ja Murtoon

Kun­nan­hal­li­tus päätti: Tyrnävä ta­voit­te­lee ensi vuo­del­le tonnin plus­merk­kis­tä tulosta – suu­rim­pia in­ves­toin­te­ja oli­si­vat Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nus ja kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­nen Hau­ru­ky­lään ja Murtoon

22.11.2022 10:15
Tilaajille
Hailuoto koittaa pinnistellä ensi vuonna plussalle – suunnitteilla elinkeinoyhtiön perustaminen

Hai­luo­to koittaa pin­nis­tel­lä ensi vuonna plus­sal­le – suun­nit­teil­la elin­kei­no­yh­tiön pe­rus­ta­mi­nen

01.11.2022 21:37
Tilaajille
Seurakunnilla edessä haastavia vuosia – Hailuodon kirkon vauriot odotettua pienemmät, remontti tehdään lähivuosien aikana

Seu­ra­kun­nil­la edessä haas­ta­via vuosia – ­Hai­luo­don kirkon vauriot odo­tet­tua pie­nem­mät, re­mont­ti tehdään lä­hi­vuo­sien aikana

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Oulun vauhti kiihtyy – Talousarvion laatiminen on tänä vuonna erityisen jännittävä prosessi, arvelee Mikko
Lukijalta Kolumni

Oulun vauhti kiihtyy – ­Ta­lou­sar­vion laa­ti­mi­nen on tänä vuonna eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä pro­ses­si, arvelee Mikko

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

05.10.2022 11:19
Tilaajille