Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon kunnanvaltuusto
Lähidemokratia ja osallisuus sai Hailuodon kunnanvaltuuston keskustelemaan – päätettäviä asioita vain vähän

Lä­hi­de­mok­ra­tia ja osal­li­suus sai Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton kes­kus­te­le­maan – ­pää­tet­tä­viä asioita vain vähän

08.02.2024 12:12
Tilaajille
Hailuodon kuntapäättäjät antoivat luottamusorganisaation työskentelylle arvosanaksi 7,5 – Valtuustokausi on  "kunnan strateginen perusparannusprojekti"

Hai­luo­don kun­ta­päät­tä­jät an­toi­vat luot­ta­mu­sor­ga­ni­saa­tion työs­ken­te­lyl­le ar­vo­sa­nak­si 7,5 – Val­tuus­to­kau­si on "kunnan stra­te­gi­nen pe­rus­pa­ran­nusp­ro­jek­ti"

09.01.2024 11:18
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuuston viimeisessä kokouksessa äänestettiin maapoliittisesta ohjelmasta ja lautakuntien tehtävistä – ensi vuoden plusmerkkiseen talousarvioon oltiin tyytyväisiä

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa ää­nes­tet­tiin maa­po­liit­ti­ses­ta oh­jel­mas­ta ja lau­ta­kun­tien teh­tä­vis­tä – ensi vuoden plus­merk­ki­seen ta­lou­sar­vioon oltiin tyy­ty­väi­siä

29.12.2023 17:42
Tilaajille
Marjaniemen Nokan asemakaavamuutos ja -laajennus viimein maalissa: Riuttaan uusi kalastajakylä, vieressä varaus ekohotellille, saunamaailmalle ja lintujentarkkailupaikalle

Mar­ja­nie­men Nokan ase­ma­kaa­va­muu­tos ja -laa­jen­nus viimein maa­lis­sa: Riut­taan uusi ka­las­ta­ja­ky­lä, vie­res­sä varaus eko­ho­tel­lil­le, sau­na­maail­mal­le ja lin­tu­jen­tark­kai­lu­pai­kal­le

04.12.2023 12:10
Tilaajille
Hailuodon maapoliittinen ohjelma etenee äänestyksen jälkeen valtuustolle: Maata hankitaan ensisijaisesti ostoin ja vaihdoin – rakennuspaikat nähtäville tonttipörssiin

Hai­luo­don maa­po­liit­ti­nen ohjelma etenee ää­nes­tyk­sen jälkeen val­tuus­tol­le: Maata han­ki­taan en­si­si­jai­ses­ti ostoin ja vaih­doin – ra­ken­nus­pai­kat näh­tä­vil­le tont­ti­pörs­siin

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuustolle esitettiin Hailuoto-sopimuksen tekemistä – "Muutokset toimintaympäristössä ovat niin valtavia ja ne vain kiihtyvät"

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­tol­le esi­tet­tiin Hai­luo­to-so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä – "Muu­tok­set toi­min­taym­pä­ris­tös­sä ovat niin val­ta­via ja ne vain kiih­ty­vät"

07.11.2023 10:18
Tilaajille
Hailuodon valtuusto päätti lakkauttaa sivistysjohtajan ja perustaa rehtorin virat – asiasta jätettiin eriävä mielipide

Hai­luo­don val­tuus­to päätti lak­kaut­taa si­vis­tys­joh­ta­jan ja pe­rus­taa reh­to­rin virat – asiasta jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de

11.09.2023 08:20 1
Tilaajille
Hailuodon valtuustolle esitetään sivistysjohtajan viran lakkauttamista – hallintosääntöuudistus lakkauttaisi valiokunnat ja palauttaisi lautakunnat

Hai­luo­don val­tuus­tol­le esi­te­tään si­vis­tys­joh­ta­jan viran lak­kaut­ta­mis­ta – hal­lin­to­sään­töuu­dis­tus lak­kaut­tai­si va­lio­kun­nat ja pa­laut­tai­si lau­ta­kun­nat

04.09.2023 18:00
Tilaajille
Valtuuston kokous vaiko tekniikan koekenttä?
Mielipidekirjoitus

Val­tuus­ton kokous vaiko tek­nii­kan koe­kent­tä?

28.06.2023 09:00
Tilaajille
Hailuodon valtuusto pui yli kolme tuntia reilusti plussalla ollutta tilinpäätöstä ja arviointikertomusta – osittaisen vastuuvapauden myöntäminen Sunikarin satamahankkeen takia ei saanut riittävää kannatusta

Hai­luo­don val­tuus­to pui yli kolme tuntia rei­lus­ti plus­sal­la ollutta ti­lin­pää­tös­tä ja ar­vioin­ti­ker­to­mus­ta – o­sit­tai­sen vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen Su­ni­ka­rin sa­ta­ma­hank­keen takia ei saanut riit­tä­vää kan­na­tus­ta

21.06.2023 11:20 1
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina tilinpäätöstä – erityistarkastuksen jälkeen ohjeistuksia päivitetään ja Sunikarin sataman vuokrasopimus neuvotellaan uudelleen

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na ti­lin­pää­tös­tä – eri­tyis­tar­kas­tuk­sen jälkeen oh­jeis­tuk­sia päi­vi­te­tään ja Su­ni­ka­rin sataman vuok­ra­so­pi­mus neu­vo­tel­laan uu­del­leen

16.06.2023 09:00
Tilaajille
Keskustelua mutta ei äänestyksiä: vuoden viimeisessä kokouksessa Hailuodon kunnanvaltuusto päätti kuntastrategiasta, organisaatiouudistuksen käynnistämisestä ja talousarviosta

Kes­kus­te­lua mutta ei ää­nes­tyk­siä: vuoden vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to päätti kun­tast­ra­te­gias­ta, or­ga­ni­saa­tiouu­dis­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä ja ta­lou­sar­vios­ta

22.12.2022 09:20
Tilaajille
Valtuutetut suhtautuivat suopeasti Meri Oulun kesäteatterin siirtymiseen Hailuotoon, mutta kritiikkiä tuli muun muassa kiireestä ja valtuuston vähäisestä informoimisesta – "Valtuusto ei ole mikään kumileimasin"

Val­tuu­te­tut suh­tau­tui­vat suo­peas­ti Meri Oulun ke­sä­teat­te­rin siir­ty­mi­seen Hai­luo­toon, mutta kri­tiik­kiä tuli muun muassa kii­rees­tä ja val­tuus­ton vä­häi­ses­tä in­for­moi­mi­ses­ta – "Val­tuus­to ei ole mikään ku­mi­lei­ma­sin"

16.11.2022 11:13
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lou­sar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kunnan talous huoletti Hailuodon valtuutettuja: "Yritysmittareilla mitattuna olimme viime vuoden lopulla konkurssikypsän yrityksen luokassa", sanoi Maarit

Kunnan talous huo­let­ti Hai­luo­don val­tuu­tet­tu­ja: "Y­ri­tys­mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na olimme viime vuoden lopulla kon­kurs­si­kyp­sän yri­tyk­sen luo­kas­sa", sanoi Maarit

15.06.2022 15:55
Tilaajille
Maarit Alikoski valittiin Hailuodon kunnanjohtajaksi äänin 14-3

Maarit Ali­kos­ki va­lit­tiin Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si äänin 14-3

15.06.2022 14:07 1
Valtuuston tuore puheenjohtaja muistuttaa: yhteisten asioiden hoitaminen vaatii joustavuutta

Val­tuus­ton tuore pu­heen­joh­ta­ja muis­tut­taa: yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen vaatii jous­ta­vuut­ta

02.06.2022 06:01
Tilaajille
Mikko Iljanasta Hailuodon kunnanvaltuuston puheenjohtaja – Elävä saari -valiokuntaa luotsaa Markku Ketola

Mikko Il­ja­nas­ta Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Elävä saari -va­lio­kun­taa luotsaa Markku Ketola

18.05.2022 10:41
Tilaajille
Hailuoto sai uuden kunnanhallituksen – valtuusto erotti entisen luottamuspulan vuoksi

Hai­luo­to sai uuden kun­nan­hal­li­tuk­sen – val­tuus­to erotti entisen luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

19.04.2022 21:40
Tilaajille
"Kaikki ovat syyllistyneet laiminlyönteihin": Selvitysmies antoi selontekonsa Hailuodon kunnanvaltuuston lokakuisesta kokouksesta – selvitys pyydettiin liki neljä kuukautta tapahtumien jälkeen

"Kaikki ovat syyl­lis­ty­neet lai­min­lyön­tei­hin": Sel­vi­tys­mies antoi se­lon­te­kon­sa Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton lo­ka­kui­ses­ta ko­kouk­ses­ta – sel­vi­tys pyy­det­tiin liki neljä kuu­kaut­ta ta­pah­tu­mien jälkeen

14.04.2022 08:58 1