NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hailuodon seurakunta
Timo toivottaa tervetulleeksi musiikkimatkalle Hailuotoon – "Niin hengellistä kuin muutakin puhuttelevaa musiikkia on luvassa kirkossa ja sen ympäristössä"
Kolumni

Timo toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si mu­siik­ki­mat­kal­le Hai­luo­toon – "Niin hen­gel­lis­tä kuin muu­ta­kin pu­hut­te­le­vaa mu­siik­kia on luvassa kir­kos­sa ja sen ym­pä­ris­tös­sä"

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Pieniin luotolaisvarpaisiin lämmikettä – myös kirkkoon kuulumattomat vastasyntyneet saavat seurakunnalta pienet sukat

Pieniin luo­to­lais­var­pai­siin läm­mi­ket­tä – myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mat vas­ta­syn­ty­neet saavat seu­ra­kun­nal­ta pienet sukat

05.04.2023 09:00
Tilaajille
Kirkkoherra muistelee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yhteisvastuukeräyksen tiimoilta
Kolumni

Kirk­ko­her­ra muis­te­lee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tii­moil­ta

31.01.2023 20:00
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan väkimäärä kasvoi ensimmäistä kertaa kolmeentoista vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo talousarvio

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan vä­ki­mää­rä kasvoi en­sim­mäis­tä kertaa kol­meen­tois­ta vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo ta­lous­ar­vio

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Joulu on rakkauden ja välittämisen juhlaa, kirjoittaa Hailuodon kirkkoherra Timo
Kolumni

Joulu on rak­kau­den ja vä­lit­tä­mi­sen juhlaa, kir­joit­taa Hai­luo­don kirk­ko­her­ra Timo

20.12.2022 11:12
Tilaajille
Seurakunnilla edessä haastavia vuosia – Hailuodon kirkon vauriot odotettua pienemmät, remontti tehdään lähivuosien aikana

Seu­ra­kun­nil­la edessä haas­ta­via vuosia – ­Hai­luo­don kirkon vauriot odo­tet­tua pie­nem­mät, re­mont­ti tehdään lä­hi­vuo­sien aikana

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Hailuodossa soitetaan juurevaa gospelia 50-vuotiaan kirkon kunniaksi

Hai­luo­dos­sa soi­te­taan juu­re­vaa gos­pe­lia 50-vuo­tiaan kirkon kun­niak­si

26.08.2022 18:00
Tilaajille
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille
Hailuodon Timo-kirkkoherra on mielissään, että tikkuröijyllä on oma kokonainen juhlaviikonloppu – se on edessä taas lauantaina
Kolumni

Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on mie­lis­sään, että tik­ku­röi­jyl­lä on oma ko­ko­nai­nen juh­la­vii­kon­lop­pu – se on edessä taas lauan­tai­na

05.07.2022 12:15
Tilaajille
Erja kysyy Hailuodon piispantarkastuksen jälkimainingeissa: Jääkö ihmiselle tilaa hengittää?
Kolumni

Erja kysyy Hai­luo­don piis­pan­tar­kas­tuk­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa: Jääkö ih­mi­sel­le tilaa hen­git­tää?

16.03.2022 06:01
"Tulevat investoinnit vaativat tarkkaa suunnittelua" – Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo sai hailuotolaisilta tikkuröijyn ja kutsun kesällä Hailuodossa järjestettävään tikkuröijymessuun

"Tu­le­vat in­ves­toin­nit vaa­ti­vat tarkkaa suun­nit­te­lua" – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo sai hai­luo­to­laisil­ta tik­ku­röi­jyn ja kutsun kesällä Hai­luo­dos­sa jär­jes­tet­tä­vään tik­ku­röi­jy­mes­suun

14.03.2022 12:00
Tilaajille
Ensi viikolla Hailuodon seurakuntaan tehdään piispantarkastus  – Viikonloppuna juhlitaan myös kirkon ja kuoron merkkipäiviä, ja pyörähtääpä piispa panimollakin

Ensi vii­kol­la Hai­luo­don seu­ra­kun­taan tehdään piis­pan­tar­kas­tus – Vii­kon­lop­pu­na juh­li­taan myös kirkon ja kuoron merk­ki­päi­viä, ja pyö­räh­tää­pä piispa pa­ni­mol­la­kin

06.03.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodossa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piispantarkastus on luvassa maaliskuussa
Kolumni

Hai­luo­dos­sa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piis­pan­tar­kas­tus on luvassa maa­lis­kuus­sa

18.01.2022 15:11
Tilaajille
"Vaikka korona varjostaa jälleen jouluamme, rakennamme rakkaittemme kanssa yhteyttä, jaamme rauhan ja sovinnon sanomaa ympärillemme", kirjoittaa Hailuodon Timo-kirkkoherra
Kolumni

"Vaikka korona var­jos­taa jälleen jou­luam­me, ra­ken­nam­me rak­kait­tem­me kanssa yh­teyt­tä, jaamme rauhan ja so­vin­non sanomaa ym­pä­ril­lem­me", kir­joit­taa Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra

21.12.2021 12:41
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan talous on edelleen tiukoilla – ensi vuonna juhlitaan kirkkojen historiaa, piispantarkastus on maaliskuussa

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan talous on edel­leen tiu­koil­la – ensi vuonna juh­li­taan kirk­ko­jen his­to­riaa, piis­pan­tar­kas­tus on maa­lis­kuus­sa

18.12.2021 14:00
Tilaajille
Laulu raikaa jälleen kirkossa ja siitä Hailuodon Timo-kirkkoherra on iloinen: "Ihmisillä on tarve kokoontua laulamaan"
Kolumni

Laulu raikaa jälleen kir­kos­sa ja siitä Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on iloi­nen: "Ih­mi­sil­lä on tarve ko­koon­tua lau­la­maan"

29.09.2021 01:47
Tilaajille
Mari jaksaa kiertää kirkkoja, vaikka näkee niitä työssään kanttorinakin: "Kirkot ovat arkkitehtonisesti, kulttuurillisesti ja taiteellisesti upeita rakennuksia, mutta niissä on hyvä käydä myös rauhoittumassa.
Kolumni

Mari jaksaa kiertää kirk­ko­ja, vaikka näkee niitä työs­sään kant­to­ri­na­kin: "Kirkot ovat ark­ki­teh­to­ni­ses­ti, kult­tuu­ril­li­ses­ti ja tai­teel­li­ses­ti upeita ra­ken­nuk­sia, mutta niissä on hyvä käydä myös rau­hoit­tu­mas­sa.

18.08.2021 04:00
Tilaajille
Nyt tuulet nuo viestin jo toivat… "Kun näen kevään ensimmäiset krookukset tai leskenlehdet, tunnen taas saman lämmön tunteen minkä tunnen joutsenten kanssa"
Kolumni

Nyt tuulet nuo viestin jo toivat… "Kun näen kevään en­sim­mäi­set kroo­kuk­set tai les­ken­leh­det, tunnen taas saman lämmön tunteen minkä tunnen jout­sen­ten kanssa"

26.05.2021 06:26
Tilaajille
Marja palaa muistoissaan lapsuuden hiihtoreissuihin: "Ja se kaakao, se oli maailman parasta ja sen voimalla jaksoi hiihtää takaisin kotirantaan..."
Kolumni

Marja palaa muis­tois­saan lap­suu­den hiih­to­reis­sui­hin: "Ja se kaakao, se oli maail­man parasta ja sen voi­mal­la jaksoi hiihtää ta­kai­sin ko­ti­ran­taan..."

03.03.2021 05:19
Tilaajille
Kaikki saa merkityksensä – Timo muistuttaa, että elämä jatkuu rankkojen aikojen jälkeenkin
Kolumni

Kaikki saa mer­ki­tyk­sen­sä – Timo muis­tut­taa, että elämä jatkuu rank­ko­jen aikojen jäl­keen­kin

20.01.2021 06:00
Tilaajille