Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon seurakunta
Viimeisin 24 tuntia
Hailuodon kirkollisveroa ei nosteta – kirkon remonttiin aiotaan ottaa lainaa ensi vuonna

Hai­luo­don kir­kol­lis­ve­roa ei nosteta – kirkon re­mont­tiin aiotaan ottaa lainaa ensi vuonna

30.11.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Maapallomme kiehuu pottu kattilassaan yli äyräiden" – Marja pohtii mitä tavallinen ihminen voi kaiken sekamelskan keskellä tehdä
Kolumni

"Maa­pal­lom­me kiehuu pottu kat­ti­las­saan yli äy­räi­den" – Marja pohtii mitä ta­val­li­nen ihminen voi kaiken se­ka­mels­kan kes­kel­lä tehdä

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Hailuodon Timo-kirkkoherra iloitsee rippikoululaisten videosta, jossa otetaan kantaa kiusaamiseen
Kolumni

Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra iloit­see rip­pi­kou­lu­lais­ten vi­deos­ta, jossa otetaan kantaa kiu­saa­mi­seen

28.08.2023 19:08
Tilaajille
Pienen yhteisön elämä on paljolti riippuvainen kekseliäisyydestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta, muistuttaa Timo
Kolumni

Pienen yh­tei­sön elämä on pal­jol­ti riip­pu­vai­nen kek­se­liäi­syy­des­tä ja yhteen hiileen pu­hal­ta­mi­ses­ta, muis­tut­taa Timo

06.06.2023 18:00
Tilaajille
Timo toivottaa tervetulleeksi musiikkimatkalle Hailuotoon – "Niin hengellistä kuin muutakin puhuttelevaa musiikkia on luvassa kirkossa ja sen ympäristössä"
Kolumni

Timo toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si mu­siik­ki­mat­kal­le Hai­luo­toon – "Niin hen­gel­lis­tä kuin muu­ta­kin pu­hut­te­le­vaa mu­siik­kia on luvassa kir­kos­sa ja sen ym­pä­ris­tös­sä"

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Pieniin luotolaisvarpaisiin lämmikettä – myös kirkkoon kuulumattomat vastasyntyneet saavat seurakunnalta pienet sukat

Pieniin luo­to­lais­var­pai­siin läm­mi­ket­tä – myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mat vas­ta­syn­ty­neet saavat seu­ra­kun­nal­ta pienet sukat

05.04.2023 09:00
Tilaajille
Kirkkoherra muistelee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yhteisvastuukeräyksen tiimoilta
Kolumni

Kirk­ko­her­ra muis­te­lee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tii­moil­ta

31.01.2023 20:00
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan väkimäärä kasvoi ensimmäistä kertaa kolmeentoista vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo talousarvio

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan vä­ki­mää­rä kasvoi en­sim­mäis­tä kertaa kol­meen­tois­ta vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo ta­lous­ar­vio

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Joulu on rakkauden ja välittämisen juhlaa, kirjoittaa Hailuodon kirkkoherra Timo
Kolumni

Joulu on rak­kau­den ja vä­lit­tä­mi­sen juhlaa, kir­joit­taa Hai­luo­don kirk­ko­her­ra Timo

20.12.2022 11:12
Tilaajille
Seurakunnilla edessä haastavia vuosia – Hailuodon kirkon vauriot odotettua pienemmät, remontti tehdään lähivuosien aikana

Seu­ra­kun­nil­la edessä haas­ta­via vuosia – ­Hai­luo­don kirkon vauriot odo­tet­tua pie­nem­mät, re­mont­ti tehdään lä­hi­vuo­sien aikana

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Hailuodossa soitetaan juurevaa gospelia 50-vuotiaan kirkon kunniaksi

Hai­luo­dos­sa soi­te­taan juu­re­vaa gos­pe­lia 50-vuo­tiaan kirkon kun­niak­si

26.08.2022 18:00
Tilaajille
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille
Hailuodon Timo-kirkkoherra on mielissään, että tikkuröijyllä on oma kokonainen juhlaviikonloppu – se on edessä taas lauantaina
Kolumni

Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on mie­lis­sään, että tik­ku­röi­jyl­lä on oma ko­ko­nai­nen juh­la­vii­kon­lop­pu – se on edessä taas lauan­tai­na

05.07.2022 12:15
Tilaajille
Erja kysyy Hailuodon piispantarkastuksen jälkimainingeissa: Jääkö ihmiselle tilaa hengittää?
Kolumni

Erja kysyy Hai­luo­don piis­pan­tar­kas­tuk­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa: Jääkö ih­mi­sel­le tilaa hen­git­tää?

16.03.2022 06:01
"Tulevat investoinnit vaativat tarkkaa suunnittelua" – Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo sai hailuotolaisilta tikkuröijyn ja kutsun kesällä Hailuodossa järjestettävään tikkuröijymessuun

"Tu­le­vat in­ves­toin­nit vaa­ti­vat tarkkaa suun­nit­te­lua" – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo sai hai­luo­to­laisil­ta tik­ku­röi­jyn ja kutsun kesällä Hai­luo­dos­sa jär­jes­tet­tä­vään tik­ku­röi­jy­mes­suun

14.03.2022 12:00
Tilaajille
Ensi viikolla Hailuodon seurakuntaan tehdään piispantarkastus  – Viikonloppuna juhlitaan myös kirkon ja kuoron merkkipäiviä, ja pyörähtääpä piispa panimollakin

Ensi vii­kol­la Hai­luo­don seu­ra­kun­taan tehdään piis­pan­tar­kas­tus – Vii­kon­lop­pu­na juh­li­taan myös kirkon ja kuoron merk­ki­päi­viä, ja pyö­räh­tää­pä piispa pa­ni­mol­la­kin

06.03.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodossa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piispantarkastus on luvassa maaliskuussa
Kolumni

Hai­luo­dos­sa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piis­pan­tar­kas­tus on luvassa maa­lis­kuus­sa

18.01.2022 15:11
Tilaajille
"Vaikka korona varjostaa jälleen jouluamme, rakennamme rakkaittemme kanssa yhteyttä, jaamme rauhan ja sovinnon sanomaa ympärillemme", kirjoittaa Hailuodon Timo-kirkkoherra
Kolumni

"Vaikka korona var­jos­taa jälleen jou­luam­me, ra­ken­nam­me rak­kait­tem­me kanssa yh­teyt­tä, jaamme rauhan ja so­vin­non sanomaa ym­pä­ril­lem­me", kir­joit­taa Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra

21.12.2021 12:41
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan talous on edelleen tiukoilla – ensi vuonna juhlitaan kirkkojen historiaa, piispantarkastus on maaliskuussa

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan talous on edel­leen tiu­koil­la – ensi vuonna juh­li­taan kirk­ko­jen his­to­riaa, piis­pan­tar­kas­tus on maa­lis­kuus­sa

18.12.2021 14:00
Tilaajille
Laulu raikaa jälleen kirkossa ja siitä Hailuodon Timo-kirkkoherra on iloinen: "Ihmisillä on tarve kokoontua laulamaan"
Kolumni

Laulu raikaa jälleen kir­kos­sa ja siitä Hai­luo­don Ti­mo-kirk­ko­her­ra on iloi­nen: "Ih­mi­sil­lä on tarve ko­koon­tua lau­la­maan"

29.09.2021 01:47
Tilaajille