Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Tyrnävän seurakunta
"Pitäisikö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juurillemme", kysyy Tyrnävän vs. kirkkoherra Leila
Kolumni

"Pi­täi­si­kö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juu­ril­lem­me", kysyy Tyr­nä­vän vs. kirk­ko­her­ra Leila

12.07.2022 11:57
Tilaajille
Meiju miettii koronan vuoksi tuntuvan joskus siltä, että elämästä on kadonnut kaksi vuotta
Kolumni

Meiju miettii koronan vuoksi tun­tu­van joskus siltä, että elä­mäs­tä on ka­don­nut kaksi vuotta

31.05.2022 03:00
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Temmeksen ja Limingan kirkkojen korjauksiin tuntuvat avustukset – kellotapuliin, LVI- ja sähkötöihin kirkkohallitukselta tukea

Tem­mek­sen ja Li­min­gan kirk­ko­jen kor­jauk­siin tun­tu­vat avus­tuk­set – ­kel­lo­ta­pu­liin, LVI- ja säh­kö­töi­hin kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta tukea

21.04.2022 16:13
Eläkkeelle siirtyvä Riitta Pesonen: "olen saanut kuulla monenlaisia elämäntarinoita. Usein niihin on liittynyt kipua, menetystä, mutta myös iloa ja selviytymistä"
Kolumni

Eläk­keel­le siir­ty­vä Riitta Pe­so­nen: "olen saanut kuulla mo­nen­lai­sia elä­män­ta­ri­noi­ta. Usein niihin on liit­ty­nyt kipua, me­ne­tys­tä, mutta myös iloa ja sel­viy­ty­mis­tä"

19.04.2022 12:42
Tilaajille
"On hyvä oppia olemaan kiitollinen, arvostamaan niitä pieniä hetkiä, jotka ovat meille itsestäänselvyyksiä, mutta jotka eivät ole enää sitä jollekin toiselle"
Kolumni

"On hyvä oppia olemaan kii­tol­li­nen, ar­vos­ta­maan niitä pieniä hetkiä, jotka ovat meille it­ses­tään­sel­vyyk­siä, mutta jotka eivät ole enää sitä jol­le­kin toi­sel­le"

08.03.2022 12:58
Tilaajille
Vaalivuosi jatkukoon: marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissakin mietitään ihmisen parasta, muistuttaa Teemu
Kolumni

Vaa­li­vuo­si jat­ku­koon: mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa­kin mie­ti­tään ihmisen pa­ras­ta, muis­tut­taa Teemu

26.01.2022 06:01
Tilaajille
Poikki! Saaressa ei kulje Pendolino! – Limingan seurakuntatalo muuttui Korvessa kulkevi -draamasarjassa Pystyrannan seurakuntataloksi, jossa järjestetään murhatun teinipojan muistotilaisuus

Poikki! Saa­res­sa ei kulje Pen­do­li­no! – ­Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo muuttui Kor­ves­sa kulkevi -d­raa­ma­sar­jas­sa Pys­ty­ran­nan seu­ra­kun­ta­ta­lok­si, jossa jär­jes­te­tään mur­ha­tun tei­ni­po­jan muis­to­ti­lai­suus

15.01.2022 13:12
Tilaajille
Miten lähtee "sosiaaliselta elämänpiiriltään varsin köyhän, keski-ikäisen lapsiperhe-elämän lainalaisuuksien mukaan toimivan" papin vuosi käyntiin?
Kolumni

Miten lähtee "so­siaa­li­sel­ta elä­män­pii­ril­tään varsin köyhän, kes­ki-ikäi­sen lap­si­per­he-elä­män lain­alai­suuk­sien mukaan toi­mi­van" papin vuosi käyn­tiin?

04.01.2022 19:55
Tilaajille
"Että tässä kun tutkitaan ja sitä tarkistetaan että onko miehestä vielä eläjäksi, kuuntelisi jotain tyhjänpäiväistä ja tekopositiivista?" – Tyrnävän seurakunnan Ville-kappalainen kertoo kohtaamisestaan kaverin kanssa
Kolumni

"Että tässä kun tut­ki­taan ja sitä tar­kis­te­taan että onko mie­hes­tä vielä elä­jäk­si, kuun­te­li­si jotain tyh­jän­päi­väis­tä ja te­ko­po­si­tii­vis­ta?" – Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan Vil­le-kap­pa­lai­nen kertoo koh­taa­mi­ses­taan kaverin kanssa

08.12.2021 01:18
Tilaajille
"Tiesitkö muuten, että marraskuu nimi viittaa siihen, että yöpakkasten vuoksi ruohovartiset kasvit kuolevat eli tulevat martaiksi?" – Ville-kappalainen pohtii kuoleman kuukautta
Kolumni

"Tie­sit­kö muuten, että mar­ras­kuu nimi viittaa siihen, että yö­pak­kas­ten vuoksi ruo­ho­var­ti­set kasvit kuo­le­vat eli tulevat mar­taik­si?" – Vil­le-kap­pa­lai­nen pohtii kuo­le­man kuu­kaut­ta

09.11.2021 14:28
Tilaajille
Voisiko Temmeksen seurakuntatalolla järjestää iltapäiväkerhoja tai nuorteniltoja? Temmesläisiä huhuillaan osallistumaan vähällä käytöllä olevan rakennuksen toimintaan

Voisiko Tem­mek­sen seu­ra­kun­ta­ta­lol­la jär­jes­tää il­ta­päi­vä­ker­ho­ja tai nuor­te­nil­to­ja? Tem­mes­läi­siä hu­huil­laan osal­lis­tu­maan vähällä käy­töl­lä olevan ra­ken­nuk­sen toi­min­taan

16.09.2021 18:00
Tilaajille
"Rippileirillä on turvallista olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla itsenäinen aikuinen", sanoo Minna Tyrnävän seurakunnasta
Kolumni

"Rip­pi­lei­ril­lä on tur­val­lis­ta olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla it­se­näi­nen ai­kui­nen", sanoo Minna Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nas­ta

25.08.2021 08:49
Tilaajille
1970-luvun alussa rippikoulunuorten maailma oli pieni ja Oulukin vaikutti suurelta kaupungilta: "On vaikea uskoa, että rippikoulusta on aikaa jo 50 vuotta"

1970-lu­vun alussa rip­pi­kou­lu­nuor­ten maailma oli pieni ja Oulukin vai­kut­ti suu­rel­ta kau­pun­gil­ta: "On vaikea uskoa, että rip­pi­kou­lus­ta on aikaa jo 50 vuotta"

09.08.2021 14:00
Tilaajille
Lähdön hetki saa Mari Hevosmaan muistelemaan rippileirejä ja alkuaikoja Tyrnävän seurakunnassa – "Yksikään työpäivä ei ole ollut samanlainen"
Kolumni

Lähdön hetki saa Mari He­vos­maan muis­te­le­maan rip­pi­lei­re­jä ja al­ku­ai­ko­ja Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nas­sa – "Yk­si­kään työ­päi­vä ei ole ollut sa­man­lai­nen"

14.07.2021 06:03
Tilaajille
Tyrnävä striimaa kirkkovaltuuston kokoukset seurakuntalaisille: "Striimaus voi herättää kiinnostuksen seurakunnan toimintaa kohtaan ja lisätä tavoitettavuutta" – Lumijoellakin seuraava kirkkovaltuuston kokous näkyy seurakunnan Youtube-kanavalla

Tyrnävä strii­maa kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­set seu­ra­kun­ta­lai­sil­le: "St­rii­maus voi he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen seu­ra­kun­nan toi­min­taa kohtaan ja lisätä ta­voi­tet­ta­vuut­ta" – Lu­mi­joel­la­kin seu­raa­va kirk­ko­val­tuus­ton kokous näkyy seu­ra­kun­nan You­tu­be-ka­na­val­la

05.05.2021 13:00
Tilaajille
Temmeksen kirkon remonttisuunnitelmat etenevät –vuonna 1915 suunniteltiin pikkukirkon purkamista ja kirkon maalaamista keltaseksi, mutta suunnitelmia ei viety eteenpäin

Tem­mek­sen kirkon re­mont­ti­suun­ni­tel­mat ete­ne­vät –vuonna 1915 suun­ni­tel­tiin pik­ku­kir­kon pur­ka­mis­ta ja kirkon maa­laa­mis­ta kel­ta­sek­si, mutta suun­ni­tel­mia ei viety eteen­päin

16.04.2021 09:00
Tilaajille
Tyrnäväläisessä Hekkalan perheessä vietettiin ristiäisiä juuri ennen tiukentuneita koronarajoituksia – osa perheestä pääsi juhlatunnelmaan striimauksen avulla.

Tyr­nä­vä­läi­ses­sä Hek­ka­lan per­hees­sä vie­tet­tiin ris­tiäi­siä juuri ennen tiu­ken­tu­nei­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – osa per­hees­tä pääsi juh­la­tun­nel­maan strii­mauk­sen avulla.

20.03.2021 15:00
Tilaajille
Kasitie on Ville Karppelinille kotitie, jonka varrelta löytyy monta hyvää muistoa:  "Jos Luoja suo, saan vielä joskus ehkä muistella näitä nykyisiä teitä, tiloja, ihmisiä ja ennen kaikkea kirkkoja ja niissä elettyjä hetkiä."
Kolumni

Kasitie on Ville Karp­pe­li­nil­le ko­ti­tie, jonka var­rel­ta löytyy monta hyvää muis­toa: "Jos Luoja suo, saan vielä joskus ehkä muis­tel­la näitä ny­kyi­siä teitä, tiloja, ihmisiä ja ennen kaikkea kirk­ko­ja ja niissä elet­ty­jä het­kiä."

10.03.2021 06:00
Tilaajille
"Minussa on paljon vajavaista ja rikkinäistä, joka vaikuttaa siihen, että omat asenteeni, ajatukseni, sanani ja käyttäytymiseni eivät aina yllä Raamatun mittoihin”, kirjoittaa Salme Kinnunen
Kolumni

"Mi­nus­sa on paljon va­ja­vais­ta ja rik­ki­näis­tä, joka vai­kut­taa siihen, että omat asen­tee­ni, aja­tuk­se­ni, sanani ja käyt­täy­ty­mi­se­ni eivät aina yllä Raa­ma­tun mit­toi­hin”, kir­joit­taa Salme Kin­nu­nen

27.01.2021 06:00
Tilaajille