Tyrnävän seurakunta
Voisiko Temmeksen seurakuntatalolla järjestää iltapäiväkerhoja tai nuorteniltoja? Temmesläisiä huhuillaan osallistumaan vähällä käytöllä olevan rakennuksen toimintaan

Voisiko Tem­mek­sen seu­ra­kun­ta­ta­lol­la jär­jes­tää il­ta­päi­vä­ker­ho­ja tai nuor­te­nil­to­ja? Tem­mes­läi­siä hu­huil­laan osal­lis­tu­maan vähällä käy­töl­lä olevan ra­ken­nuk­sen toi­min­taan

16.09.2021 18:00
Tilaajille
"Rippileirillä on turvallista olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla itsenäinen aikuinen", sanoo Minna Tyrnävän seurakunnasta
Kolumni

"Rip­pi­lei­ril­lä on tur­val­lis­ta olla vielä hetken aikaa lapsi, vaikka kohta pitäisi olla it­se­näi­nen ai­kui­nen", sanoo Minna Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nas­ta

25.08.2021 08:49
Tilaajille
1970-luvun alussa rippikoulunuorten maailma oli pieni ja Oulukin vaikutti suurelta kaupungilta: "On vaikea uskoa, että rippikoulusta on aikaa jo 50 vuotta"

1970-lu­vun alussa rip­pi­kou­lu­nuor­ten maailma oli pieni ja Oulukin vai­kut­ti suu­rel­ta kau­pun­gil­ta: "On vaikea uskoa, että rip­pi­kou­lus­ta on aikaa jo 50 vuotta"

09.08.2021 14:00
Tilaajille
Lähdön hetki saa Mari Hevosmaan muistelemaan rippileirejä ja alkuaikoja Tyrnävän seurakunnassa – "Yksikään työpäivä ei ole ollut samanlainen"
Kolumni

Lähdön hetki saa Mari He­vos­maan muis­te­le­maan rip­pi­lei­re­jä ja al­ku­ai­ko­ja Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nas­sa – "Yk­si­kään työ­päi­vä ei ole ollut sa­man­lai­nen"

14.07.2021 06:03
Tilaajille
Tyrnävä striimaa kirkkovaltuuston kokoukset seurakuntalaisille: "Striimaus voi herättää kiinnostuksen seurakunnan toimintaa kohtaan ja lisätä tavoitettavuutta" – Lumijoellakin seuraava kirkkovaltuuston kokous näkyy seurakunnan Youtube-kanavalla

Tyrnävä strii­maa kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­set seu­ra­kun­ta­lai­sil­le: "St­rii­maus voi he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen seu­ra­kun­nan toi­min­taa kohtaan ja lisätä ta­voi­tet­ta­vuut­ta" – Lu­mi­joel­la­kin seu­raa­va kirk­ko­val­tuus­ton kokous näkyy seu­ra­kun­nan You­tu­be-ka­na­val­la

05.05.2021 13:00
Tilaajille
Temmeksen kirkon remonttisuunnitelmat etenevät –vuonna 1915 suunniteltiin pikkukirkon purkamista ja kirkon maalaamista keltaseksi, mutta suunnitelmia ei viety eteenpäin

Tem­mek­sen kirkon re­mont­ti­suun­ni­tel­mat ete­ne­vät –vuonna 1915 suun­ni­tel­tiin pik­ku­kir­kon pur­ka­mis­ta ja kirkon maa­laa­mis­ta kel­ta­sek­si, mutta suun­ni­tel­mia ei viety eteen­päin

16.04.2021 09:00
Tilaajille
Tyrnäväläisessä Hekkalan perheessä vietettiin ristiäisiä juuri ennen tiukentuneita koronarajoituksia – osa perheestä pääsi juhlatunnelmaan striimauksen avulla.

Tyr­nä­vä­läi­ses­sä Hek­ka­lan per­hees­sä vie­tet­tiin ris­tiäi­siä juuri ennen tiu­ken­tu­nei­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – osa per­hees­tä pääsi juh­la­tun­nel­maan strii­mauk­sen avulla.

20.03.2021 15:00
Tilaajille
Kasitie on Ville Karppelinille kotitie, jonka varrelta löytyy monta hyvää muistoa:  "Jos Luoja suo, saan vielä joskus ehkä muistella näitä nykyisiä teitä, tiloja, ihmisiä ja ennen kaikkea kirkkoja ja niissä elettyjä hetkiä."
Kolumni

Kasitie on Ville Karp­pe­li­nil­le ko­ti­tie, jonka var­rel­ta löytyy monta hyvää muis­toa: "Jos Luoja suo, saan vielä joskus ehkä muis­tel­la näitä ny­kyi­siä teitä, tiloja, ihmisiä ja ennen kaikkea kirk­ko­ja ja niissä elet­ty­jä het­kiä."

10.03.2021 06:00
Tilaajille
"Minussa on paljon vajavaista ja rikkinäistä, joka vaikuttaa siihen, että omat asenteeni, ajatukseni, sanani ja käyttäytymiseni eivät aina yllä Raamatun mittoihin”, kirjoittaa Salme Kinnunen
Kolumni

"Mi­nus­sa on paljon va­ja­vais­ta ja rik­ki­näis­tä, joka vai­kut­taa siihen, että omat asen­tee­ni, aja­tuk­se­ni, sanani ja käyt­täy­ty­mi­se­ni eivät aina yllä Raa­ma­tun mit­toi­hin”, kir­joit­taa Salme Kin­nu­nen

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkko pyhitetään uudelleen käyttöön – sunnuntaina seurakuntalaisille mahdollisuus ehtoolliseen tunnin ajan etälähetyksenä seurattavan piispanmessun jälkeen

Tyr­nä­vän kirkko py­hi­te­tään uu­del­leen käyt­töön – sun­nun­tai­na seu­ra­kun­ta­lai­sil­le mah­dol­li­suus eh­tool­li­seen tunnin ajan etä­lä­he­tyk­se­nä seu­rat­ta­van piis­pan­mes­sun jälkeen

25.01.2021 12:09
Tilaajille
Tyrnävän kirkkoherra Teemu Isokääntä katseen taivaalle: "Samalla ymmärrän, että nuo pienet valopisteet kaukana jossain voivat olla helposti aurinkoamme isompia, planeetastamme puhumattakaan"
Kolumni

Tyr­nä­vän kirk­ko­her­ra Teemu Iso­kään­tä katseen tai­vaal­le: "Sa­mal­la ym­mär­rän, että nuo pienet va­lo­pis­teet kaukana jossain voivat olla hel­pos­ti au­rin­koam­me isom­pia, pla­nee­tas­tam­me pu­hu­mat­ta­kaan"

23.12.2020 05:02
Tilaajille
Tyrnävän kirkko avaa ovensa ensimmäisenä adventtisunnuntaina – katso videolta, mitä kaikkea peruskorjauksen yhteydessä on tehty

Tyr­nä­vän kirkko avaa ovensa en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na – katso vi­deol­ta, mitä kaikkea pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­des­sä on tehty

26.11.2020 09:00
Tilaajille
Tyrnävän 1880-luvulla rakennetussa kirkossa tehty peruskorjaus on valmistunut. Kirkko avaa ovensa ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Tyr­nä­vän 1880-lu­vul­la ra­ken­ne­tus­sa kir­kos­sa tehty pe­rus­kor­jaus on val­mis­tu­nut. Kirkko avaa ovensa en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na.

25.11.2020 08:59
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan talouspäällikkö:  "Alun perin hankkeessa oli tarkoitus remontoida kirkkoa laajemminkin, mutta rajallisten resurssien vuoksi hankkeessa keskityttiin rakennuksen säilyvyyden kannalta olennaisiin korjauksiin"
Kolumni

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö: "Alun perin hank­kees­sa oli tar­koi­tus re­mon­toi­da kirkkoa laa­jem­min­kin, mutta ra­jal­lis­ten re­surs­sien vuoksi hank­kees­sa kes­ki­tyt­tiin ra­ken­nuk­sen säi­ly­vyy­den kan­nal­ta olen­nai­siin kor­jauk­siin"

17.11.2020 20:55
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan lastenohjaaja Meiju Kaakinen kertoo yhden kertomuksen perhekerhosta: "Joitain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että perhekerhopäivä on päivä, jona jaksaa harjata hiukset"
Kolumni

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­ja Meiju Kaa­ki­nen kertoo yhden ker­to­muk­sen per­he­ker­hos­ta: "Joi­tain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että per­he­ker­ho­päi­vä on päivä, jona jaksaa harjata hiuk­set"

06.10.2020 15:09
Tilaajille