Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Limingan kunnanvaltuusto
Limingan ilmasto- ja ympäristöohjelma hyväksyttiin – esitys jatkuvaan kasvatukseen siirtymisestä monimuotoisuuden lisäämiseksi ei saanut kuitenkaan riittävää kannatusta

Li­min­gan il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin – esitys jat­ku­vaan kas­va­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­sek­si ei saanut kui­ten­kaan riit­tä­vää kan­na­tus­ta

20.02.2024 06:00
Tilaajille
Limingan valtuustolle vastattiin vesilaitosinvestoinnista ja Oikotien kevyen liikenteen väylästä

Li­min­gan val­tuus­tol­le vas­tat­tiin ve­si­lai­tos­in­ves­toin­nis­ta ja Oi­ko­tien kevyen lii­ken­teen väy­läs­tä

19.02.2024 21:54
Tilaajille
Useamman äänestyksen ja teknisten taukojen ilta: Limingan valtuusto päätti pitkän keskustelun päätteeksi investoida omaan vesilaitokseen

Useam­man ää­nes­tyk­sen ja tek­nis­ten tau­ko­jen ilta: Li­min­gan val­tuus­to päätti pitkän kes­kus­te­lun päät­teek­si in­ves­toi­da omaan ve­si­lai­tok­seen

14.11.2023 06:00
Tilaajille
Lisämäärärahaa tarvitaan leikkipuistojen ja puistojen kunnostamiseen

Li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan leik­ki­puis­to­jen ja puis­to­jen kun­nos­ta­mi­seen

17.10.2023 18:01
Tilaajille
Limingan valtuusto siunasi määrärahasiirrot, sai vastauksia aloitteisiin ja katsauksen kaavoitukseen

Li­min­gan val­tuus­to siunasi mää­rä­ra­ha­siir­rot, sai vas­tauk­sia aloit­tei­siin ja kat­sauk­sen kaa­voi­tuk­seen

10.10.2023 14:54
Tilaajille
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Liminka aikoo julkaista ostolaskunsa monien muiden kuntien tapaan

Vastaus val­tuus­toa­loit­tee­seen: Liminka aikoo jul­kais­ta os­to­las­kun­sa monien muiden kuntien tapaan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Limingan valtuusto: Viranhaltijoille kiitos kuntalaivan taloudellisesta ohjauksesta – "Toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat kunnalta ketteryyttä"

Li­min­gan val­tuus­to: Vi­ran­hal­ti­joil­le kiitos kun­ta­lai­van ta­lou­del­li­ses­ta oh­jauk­ses­ta – "Toi­min­taym­pä­ris­tön nopeat muu­tok­set vaa­ti­vat kun­nal­ta ket­te­ryyt­tä"

13.06.2023 06:00
Tilaajille
Ekokorttelin laajennukselle ja muutokselle kyllä, Rantakylä tiiviimmäksi osaksi matkailun yleissuunnitelmaa

Eko­kort­te­lin laa­jen­nuk­sel­le ja muu­tok­sel­le kyllä, Ran­ta­ky­lä tii­viim­mäk­si osaksi mat­kai­lun yleis­suun­ni­tel­maa

03.04.2023 18:53
Tilaajille
Limingan valtuustolta iso satsaus Tupoksen koulun liikunta-alueen kehittämiseen

Li­min­gan val­tuus­tol­ta iso satsaus Tu­pok­sen koulun lii­kun­ta-alueen ke­hit­tä­mi­seen

14.12.2022 09:44
Tilaajille
Limingan valtuusto päätti käynnistää liikuntapuiston huoltorakennuksen rakennustyöt – Värminkoskentien turvallisuutta voitaisiin parantaa kylätiemallilla

Li­min­gan val­tuus­to päätti käyn­nis­tää lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – Vär­min­kos­ken­tien tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa ky­lä­tie­mal­lil­la

10.10.2022 18:53
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Puheenjohtajan ääni ratkaisi: Limingan investointiosuus Ruutikankaan kehittämisestä puhutti – lopulta se äänestettiin takaisin valmisteluun äänin 17-17

Pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si: Li­min­gan in­ves­toin­ti­osuus Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mi­ses­tä puhutti – lopulta se ää­nes­tet­tiin ta­kai­sin val­mis­te­luun äänin 17-17

30.08.2022 07:49
Tilaajille
Kasvaneet henkilöstömenot huolettivat Limingassa – "Ilman korjaavia toimenpiteitä talousarvio ylittyy kahdella miljoonalla eurolla"

Kas­va­neet hen­ki­lös­tö­me­not huo­let­ti­vat Li­min­gas­sa – "Ilman kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä ta­lous­ar­vio ylittyy kah­del­la mil­joo­nal­la eu­rol­la"

13.06.2022 20:55
Tilaajille
Menikö politikointi lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Limingan päiväkotihankkeen keskeyttämisestä
Mielipidekirjoitus

Menikö po­li­ti­koin­ti lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Li­min­gan päi­vä­ko­ti­hank­keen kes­keyt­tä­mi­ses­tä

24.05.2022 16:00
Tilaajille
Limingan päiväkotihanke jäähylle:  "Kunnan omat päivähoitopaikat ovat tällä hetkellä täynnä, ja jos yksityinen kapasiteetti ei jostain syystä riittäisi, selvittelemme tilaipäisratkaisuja", sanoo kunnanjohtaja

Li­min­gan päi­vä­ko­ti­han­ke jää­hyl­le: "Kunnan omat päi­vä­hoi­to­pai­kat ovat tällä het­kel­lä täynnä, ja jos yk­si­tyi­nen ka­pa­si­teet­ti ei jostain syystä riit­täi­si, sel­vit­te­lem­me ti­lai­päis­rat­kai­su­ja", sanoo kun­nan­joh­ta­ja

24.05.2022 15:10
Tilaajille
Vastaus Terho Lipsosen valtuustossa esittämiin väitteisiin
Mielipidekirjoitus

Vastaus Terho Lip­so­sen val­tuus­tos­sa esit­tä­miin väit­tei­siin

21.12.2021 22:24
Tilaajille
Juho Pakaslahti kunnanhallituksen nokkamieheksi, käräjäoikeuden lautamiehistä äänestettiin

Juho Pa­kas­lah­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­mie­hek­si, kä­rä­jä­oi­keu­den lau­ta­mie­his­tä ää­nes­tet­tiin

25.08.2021 08:39
Tilaajille
– Ei desibelidemokratiaa, sanoo Limingan kunnanvaltuuston uusi puheenjohtaja Liisa Kylmänen

– Ei de­si­be­li­de­mok­ra­tiaa, sanoo Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Liisa Kyl­mä­nen

23.08.2021 19:03
Tilaajille
Limingan nykyinen kunnanvaltuusto nosti viimeisessä kokouksessaan kokous- ja vuosipalkkioita – äänestämäänkin valtuutetut pääsivät

Li­min­gan ny­kyi­nen kun­nan­val­tuus­to nosti vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan kokous- ja vuo­si­palk­kioi­ta – ää­nes­tä­mään­kin val­tuu­te­tut pää­si­vät

21.06.2021 18:58
Tilaajille
Liki neljätuntiseksi venähtäneessä Limingan valtuustossa äänestettiin kerran ja jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta –liikuntapuiston huoltorakennukselle vihreää valoa pitkän keskustelun jälkeen

Liki nel­jä­tun­ti­sek­si ve­näh­tä­nees­sä Li­min­gan val­tuus­tos­sa ää­nes­tet­tiin kerran ja jä­tet­tiin seit­se­män val­tuus­to­aloi­tet­ta –lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nuk­sel­le vihreää valoa pitkän kes­kus­te­lun jälkeen

15.12.2020 06:57
Tilaajille