Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyväntekeväisyys
Miksi Perunamarkkinoille on pääsymaksu? Lue leijonien presidentin Jarmon kolumni, niin ymmärrät
Kolumni

Miksi Pe­ru­na­mark­ki­noil­le on pää­sy­mak­su? Lue lei­jo­nien pre­si­den­tin Jarmon ko­lum­ni, niin ym­mär­rät

24.09.2023 06:00
Tilaajille
Toni polkee Hangosta Nuorgamiin vaikkei edes tykkää pyöräilystä – 39-vuotias palomies kerää tempauksellaan rahaa koulukiusaamisen vastaiseen työhön

Toni polkee Han­gos­ta Nuor­ga­miin vaikkei edes tykkää pyö­räi­lys­tä – 39-vuo­tias pa­lo­mies kerää tem­pauk­sel­laan rahaa kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön

19.09.2023 09:00
Pohjolan OP:n henkilökunta pyöräilee syyskuussa mielenterveystyön hyväksi – tavoitteena koota 60 000 euroa

Poh­jo­lan OP:n hen­ki­lö­kun­ta pyö­räi­lee syys­kuus­sa mie­len­ter­veys­työn hyväksi – ta­voit­tee­na koota 60 000 euroa

13.09.2023 15:00
Tilaajille
LC Kempele Sampola jatkaa ahkeraa palvelemista – 40-vuotias klubi lahjoitti ennätyssumman hyväntekeväisyyteen

LC Kempele Sampola jatkaa ahkeraa pal­ve­le­mis­ta – 40-vuo­tias klubi lah­joit­ti en­nä­tys­sum­man hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

26.05.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleläisten muotinäytöstuotolla Ukrainaan useita kaminoita ja litrakaupalla parafiinia

Kem­pe­le­läis­ten muo­ti­näy­tös­tuo­tol­la Uk­rai­naan useita ka­mi­noi­ta ja lit­ra­kau­pal­la pa­ra­fii­nia

24.04.2023 16:21
Pieniin luotolaisvarpaisiin lämmikettä – myös kirkkoon kuulumattomat vastasyntyneet saavat seurakunnalta pienet sukat

Pieniin luo­to­lais­var­pai­siin läm­mi­ket­tä – myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mat vas­ta­syn­ty­neet saavat seu­ra­kun­nal­ta pienet sukat

05.04.2023 09:00
Tilaajille
Päiväkoti Vekkulissa juostiin hyvän asian puolesta – Team Rynkebyn Koulujuoksu laajeni Tyrnävällä myös varhaiskasvatukseen

Päi­vä­ko­ti Vek­ku­lis­sa juos­tiin hyvän asian puo­les­ta – Team Ryn­ke­byn Kou­lu­juok­su laajeni Tyr­nä­väl­lä myös var­hais­kas­va­tuk­seen

04.05.2022 20:36
Tilaajille
Katso video: Tyrnävällä juostaan hyväntekeväisyydelle.  Tänä vuonna myös päiväkodit osallistuivat Koulujuoksutapahtumaan – "Me juostaan, että estettäisiin pahat taudit"

Katso video: Tyr­nä­väl­lä juos­taan hy­vän­te­ke­väi­syy­del­le.  Tänä vuonna myös päi­vä­ko­dit osal­lis­tui­vat Kou­lu­juok­su­ta­pah­tu­maan – "Me juos­taan, että es­tet­täi­siin pahat taudit"

05.05.2022 08:47
Tilaajille
Lakeuden katedraalissa konsertoidaan lauantaina ukrainalaisten hyväksi – "Yhdessä voimme auttaa kärsiviä lähimmäisiämme"

La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa kon­ser­toi­daan lauan­tai­na uk­rai­na­lais­ten hyväksi – "Yh­des­sä voimme auttaa kär­si­viä lä­him­mäi­siäm­me"

01.04.2022 18:05
Sunnuntaina Limingan seurakuntatalolla voi päästä nauttimaan ukrainalaisia herkkuja – ja osallistua lounaan hinnalla ukrainalaisten auttamiseksi

Sun­nun­tai­na Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la voi päästä naut­ti­maan uk­rai­na­lai­sia herk­ku­ja – ja osal­lis­tua lounaan hin­nal­la uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

26.03.2022 12:03
Kempeleen lukiolla vietettiin Unesco-teemapäivää – Keskiössä oli arvoja, jotka eivät tällä hetkellä todellekaan toteudu Euroopassa: "Venäjän hyökkäys järkytti mieltä ja huolestuttaa"

Kem­pe­leen lu­kiol­la vie­tet­tiin Unes­co-tee­ma­päi­vää – Kes­kiös­sä oli arvoja, jotka eivät tällä het­kel­lä to­del­le­kaan toteudu Eu­roo­pas­sa: "Ve­nä­jän hyök­käys jär­kyt­ti mieltä ja huo­les­tut­taa"

03.03.2022 15:00
Tilaajille
Nuoret ovat unohtuneet koronakriisin hoidossa, harmittelee tenori Petrus Schroderus – lauantaina hän konsertoi Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Yhteisvastuukeräykselle, jonka tuotto ohjataan Suomessa koronasta kärsiville nuorille

Nuoret ovat unoh­tu­neet ko­ro­na­krii­sin hoi­dos­sa, har­mit­te­lee tenori Petrus Schro­de­rus – lauan­tai­na hän kon­ser­toi Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le, jonka tuotto oh­ja­taan Suo­mes­sa ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le nuo­ril­le

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Leijonilta ja yrittäjiltä 5 000 euroa hyvään – Limingan ja Lumijoen lapset ja nuoret saivat Lions Club Liminka-Liminganlahdelta ja Limingan Yrittäjiltä Niittypäivä-lehden tuoton

Lei­jo­nil­ta ja yrit­tä­jil­tä 5 000 euroa hyvään – Li­min­gan ja Lu­mi­joen lapset ja nuoret saivat Lions Club Li­min­ka-Li­min­gan­lah­del­ta ja Li­min­gan Yrit­tä­jil­tä Niit­ty­päi­vä-leh­den tuoton

01.12.2021 13:26
Katseet käännetty kohti tulevaisuutta – Lions Club Oulunsalo juhli tulevaisuusseminaarilla 50-vuotistaivaltaan

Katseet kään­net­ty kohti tu­le­vai­suut­ta – Lions Club Ou­lun­sa­lo juhli tu­le­vai­suus­se­mi­naa­ril­la 50-vuo­tis­tai­val­taan

02.11.2021 21:01
Tilaajille
Katso videolta miten temmesläisen Siinan hiuksista napsahtaa pois 31 senttiä – pitkät palmikot päätyivät Iso-Britanniaan, missä ne hyödynnetään syöpäsairaiden lasten ja nuorten peruukkeihin

Katso vi­deol­ta miten tem­mes­läi­sen Siinan hiuk­sis­ta nap­sah­taa pois 31 senttiä – pitkät pal­mi­kot pää­tyi­vät Iso-Bri­tan­niaan, missä ne hyö­dyn­ne­tään syö­pä­sai­rai­den lasten ja nuorten pe­ruuk­kei­hin

12.10.2021 16:33
Tilaajille
Limingan kokenut Rynkeby-pyöräilijä kävi saattamassa Ojanperän kolmasluokkalaiset hyväntekeväisyysjuoksuun – perinteinen pyörämatka Pariisin ei onnistu tänäkään vuonna: "Vaikka Pariisin reissu on yleensä varainkeruun ohella kirsikkana kakun päällä, niin tänä vuonna pääsemme näkemään puolen Suomen kaikki kauneimmat paikat"

Li­min­gan kokenut Ryn­ke­by-pyö­räi­li­jä kävi saat­ta­mas­sa Ojan­pe­rän kol­mas­luok­ka­lai­set hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun – pe­rin­tei­nen pyö­rä­mat­ka Pa­rii­sin ei onnistu tä­nä­kään vuonna: "Vaikka Pa­rii­sin reissu on yleensä va­rain­ke­ruun ohella kir­sik­ka­na kakun päällä, niin tänä vuonna pää­sem­me nä­ke­mään puolen Suomen kaikki kau­neim­mat paikat"

05.05.2021 09:00
Tilaajille
Lumijoella neulotaan nyt lapasia kaikille uusille asukkaille – Neulontatempaus jatkuu kesäkuun loppuun asti

Lu­mi­joel­la neu­lo­taan nyt lapasia kai­kil­le uusille asuk­kail­le – Neu­lon­ta­tem­paus jatkuu ke­sä­kuun loppuun asti

19.03.2021 09:00
Tilaajille
Poimi heijastin puusta, jos oma unohtui kotiin– LC Kempele Auroran vapaaehtoiset ripustivat 200 heijastinta puuhun torin laidalle kuntalaisten käytetäväksi

Poimi hei­jas­tin puusta, jos oma unohtui kotiin– LC Kempele Auroran va­paa­eh­toi­set ri­pus­ti­vat 200 hei­jas­tin­ta puuhun torin lai­dal­le kun­ta­lais­ten käy­te­tä­väk­si

16.10.2020 15:14
Tilaajille