Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikunta
Vähennyskelpoisella lenkkariverolla porkkanaa liikkumiseen? PoPLin uusi aluejohtaja Jussi Ylitalo haluaa laaja-alaista ideointia liikunnan lisäämiseksi

Vä­hen­nys­kel­poi­sel­la lenk­ka­ri­ve­rol­la pork­ka­naa liik­ku­mi­seen? PoPLin uusi alue­joh­ta­ja Jussi Ylitalo haluaa laa­ja-alais­ta ideoin­tia lii­kun­nan li­sää­mi­sek­si

24.08.2023 06:00
Tilaajille
Suojuoksu tuntuu helpolta ja kivalta, kunnes on pakko testata rajojaan – Kokosimme ohjeet, joilla pääset alkuun

Suo­juok­su tuntuu hel­pol­ta ja ki­val­ta, kunnes on pakko testata ra­jo­jaan – Ko­ko­sim­me ohjeet, joilla pääset alkuun

22.07.2023 15:00
Tilaajille
Tuukka polkaisi vastuksista huolimatta Kaustiselle syömään makkaraperunoita – "Aina kun on kyse omasta hyvinvoinnista ja itsensä haastamisesta, siinä on älyttömästi järkeä"

Tuukka pol­kai­si vas­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Kaus­ti­sel­le syömään mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta – "Aina kun on kyse omasta hy­vin­voin­nis­ta ja itsensä haas­ta­mi­ses­ta, siinä on älyt­tö­mäs­ti järkeä"

07.07.2023 10:45
Tilaajille
Hyvinvointityön resurssit vaihtelevat lakeudella – useimmissa kunnissa toimii ainakin osa-aikainen hyvinvointikoordinaattori

Hy­vin­voin­ti­työn re­surs­sit vaih­te­le­vat la­keu­del­la – useim­mis­sa kun­nis­sa toimii ainakin osa-ai­kai­nen hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri

03.07.2023 19:37
Tilaajille
Tyrnävän tuore liikuntakoordinaattori on tavoitteellinen keihäänheittäjä, joka korostaa matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tärkeyttä

Tyr­nä­vän tuore lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri on ta­voit­teel­li­nen kei­hään­heit­tä­jä, joka ko­ros­taa matalan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tär­keyt­tä

27.06.2023 09:00
Tilaajille
Juha-Matti ei haluaisi enää kuulla yrittäjien sanovan, etteivät haluaisi olla urheilussa mukana – "Urheiluseurojen merkitys on valtava, jos haluamme purkaa käsissämme olevan pommin"
Lukijalta Kolumni

Ju­ha-Mat­ti ei ha­luai­si enää kuulla yrit­tä­jien sa­no­van, ett­ei­vät ha­luai­si olla ur­hei­lus­sa mukana – "Ur­hei­lu­seu­ro­jen mer­ki­tys on val­ta­va, jos ha­luam­me purkaa kä­sis­säm­me olevan pommin"

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylätalon hiekkatekonurmikentälle ja Tupoksen lähiliikuntapuistolle aluehallintoviraston avustusta

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­lä­ta­lon hiek­ka­te­ko­nur­mi­ken­täl­le ja Tu­pok­sen lä­hi­lii­kun­ta­puis­tol­le alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta

19.06.2023 14:00
Tilaajille
"Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Lumijoki ei ole ainut kunta, joka joutuu pinnistelemään talouden haasteissa", tuumii kunnanjohtaja Paula
Kolumni

"Tällä het­kel­lä vai­kut­taa siltä, että Lu­mi­jo­ki ei ole ainut kunta, joka joutuu pin­nis­te­le­mään ta­lou­den haas­teis­sa", tuumii kun­nan­joh­ta­ja Paula

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Muistokirjoitus: Naisvoimistelun voimanainen Leena Oksama – "Vuonna 1951 Leena kutsui kotiinsa joukon samanhenkisiä nuoria naisia, jotka perustivat oman voimisteluseuran, Limingan Naisvoimistelijat"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: Nais­voi­mis­te­lun voi­ma­nai­nen Leena Oksama – "Vuonna 1951 Leena kutsui ko­tiin­sa joukon sa­man­hen­ki­siä nuoria naisia, jotka pe­rus­ti­vat oman voi­mis­te­lu­seu­ran, Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jat"

13.06.2023 19:00
Kempeleläisen Maijan ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Kem­pe­le­läi­sen Maijan il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

06.06.2023 15:00
Tilaajille
Limingan Kokoomus: "Toivottavasti voimme lähitulevaisuudessa investoida esimerkiksi nykyaikaiseen ja vaatimukset täyttävään urheilukenttään – Saattaisimme nostaa tulevaisuudessa Limingan jälleen pesäpallokartalle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan Ko­koo­mus: "Toi­vot­ta­vas­ti voimme lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa in­ves­toi­da esi­mer­kik­si ny­ky­ai­kai­seen ja vaa­ti­muk­set täyt­tä­vään ur­hei­lu­kent­tään – Saat­tai­sim­me nostaa tu­le­vai­suu­des­sa Li­min­gan jälleen pe­sä­pal­lo­kar­tal­le"

01.06.2023 11:05
Tilaajille
Sarjanousu onnistui sittenkin – tulevalla kaudella lumijokinen SS Kanuuna pelaa miesten 2. divarissa

Sar­ja­nou­su on­nis­tui sit­ten­kin – tu­le­val­la kau­del­la lu­mi­jo­ki­nen SS Kanuuna pelaa miesten 2. di­va­ris­sa

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Tyttöjalkapalloilijoiden houkuttelemiseksi Ajax Sarkkiranta käynnistää kaksivuotisen hankkeen – "Aiomme palkata osa-aikaisen nappulakoordinaattorin tukemaan aloittavia ikäluokkia"

Tyt­tö­jal­ka­pal­loi­li­joi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si Ajax Sark­ki­ran­ta käyn­nis­tää kak­si­vuo­ti­sen hank­kee­n – "Aiom­me palkata osa-ai­kai­sen nap­pu­la­koor­di­naat­to­rin tu­ke­maan aloit­ta­via ikä­luok­kia"

23.05.2023 15:00
Tilaajille
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

13.05.2023 15:00
Kuuden viikon ulkokuntosali Kempeleen Sarkkirannassa soveltuu niin erityisliikkujille kuin maailmanmestareille – pysyvä sali rakentuu myöhemmin

Kuuden viikon ul­ko­kun­to­sa­li Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nas­sa so­vel­tuu niin eri­tyis­liik­ku­jil­le kuin maail­man­mes­ta­reil­le – pysyvä sali ra­ken­tuu myö­hem­min

07.04.2023 09:00
Tilaajille
Tyrnävän liikuntakoordinaattorin pesti kiinnosti 21 hakijaa

Tyr­nä­vän lii­kun­ta­koor­di­naat­to­rin pesti kiin­nos­ti 21 hakijaa

06.04.2023 09:00
Tilaajille
Nyt ottamaan mallia Tyrnävältä, kehottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Nyt ot­ta­maan mallia Tyr­nä­väl­tä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja

29.03.2023 01:50
Tilaajille
Kiireinen arki johtaa huonoihin elintapoihin - kaikki ovat tervetulleita elintapaohjaajan pakeille

Kii­rei­nen arki johtaa huo­noi­hin elin­ta­poi­hin - kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta elin­ta­pa­oh­jaa­jan pa­keil­le

15.03.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävälle aiotaan perustaa liikuntakoordinaattorin toimi – myös erityisryhmien liikuntapalvelut voisivat parantua lisäresurssin myötä

Tyr­nä­väl­le aiotaan pe­rus­taa lii­kun­ta­koor­di­naat­to­rin toimi – myös eri­tyis­ryh­mien lii­kun­ta­pal­ve­lut voi­si­vat pa­ran­tua li­sä­re­surs­sin myötä

17.02.2023 15:00
Tilaajille
Jäällä taas kelpaa luistella Vihiluodosta Oritkariin ja toisinpäin - Katso video!

Jäällä taas kelpaa luis­tel­la Vi­hi­luo­dos­ta Orit­ka­riin ja toi­sin­päin - Katso video!

13.02.2023 19:26