Liikunta
Kempeleen ja Limingan päätös lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkamiseksi  saa kiitosta – "Lajiliitoilta ovat olleet aktiivisia ohjeistuksien suhteen, jotta toiminta jatkuu turvallisesti"

Kem­pe­leen ja Li­min­gan päätös lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si saa kii­tos­ta – "La­ji­lii­toil­ta ovat olleet ak­tii­vi­sia oh­jeis­tuk­sien suh­teen, jotta toi­min­ta jatkuu tur­val­li­ses­ti"

12.01.2021 17:11
Tilaajille
Satu Mattila aloitti Limingan Niittomiesten puheenjohtajana vuoden alussa: "Tämä ei ole koskaan ollut tasa-arvoon liittyvä kysymys vaan ihan sattumaa, ettei naisia ole aiemmin puheenjohtajina ollut"

Satu Mattila aloitti Li­min­gan Niit­to­mies­ten pu­heen­joh­ta­ja­na vuoden alussa: "Tämä ei ole koskaan ollut ta­sa-ar­voon liit­ty­vä kysymys vaan ihan sat­tu­maa, ettei naisia ole aiemmin pu­heen­joh­ta­ji­na ollut"

05.01.2021 09:00
Tilaajille
Kaupin Eero haluaa actionia koululaisten arkeen: "Tavoitteena on lisätä kaikkien koululaisten harrastamista, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan niitä koululaisia, joilla ei vielä harrastusta ole"
Kolumni Eero Kauppi

Kaupin Eero haluaa ac­tio­nia kou­lu­lais­ten arkeen: "Ta­voit­tee­na on lisätä kaik­kien kou­lu­lais­ten har­ras­ta­mis­ta, mutta eri­tyi­ses­ti py­ri­tään ta­voit­ta­maan niitä kou­lu­lai­sia, joilla ei vielä har­ras­tus­ta ole"

05.01.2021 06:00
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas muistuttaa kuntien ydintehtävää olevan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: "Suomalaisten kasvanut into reippailla on otettu mielihyvin vastaan"
Kolumni Tuomas Lohi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas muis­tut­taa kuntien ydin­teh­tä­vää olevan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen: "Suo­ma­lais­ten kas­va­nut into reip­pail­la on otettu mie­li­hy­vin vas­taan"

17.11.2020 12:16
Hailuotolainen Emmi-Maria tietää, mitä on tasapainoilla kuntoilun, syömisen, kehonkuvan, itsensä hyväksymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kesken

Hai­luo­to­lai­nen Em­mi-Ma­ria tietää, mitä on ta­sa­pai­noil­la kun­toi­lun, syö­mi­sen, ke­hon­ku­van, itsensä hy­väk­sy­mi­sen ja ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin kesken

07.11.2020 09:00
Tilaajille
Kempeleläinen Matti etsii itselleen henkilökohtaista avustajaa lenkkipolulle, sillä yhteistyö opaskoiran kanssa ei ottanut sujuakseen: "Minulla on ikävä Toivoa, ei opaskoiraa"

Kem­pe­le­läi­nen Matti etsii it­sel­leen hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­jaa lenk­ki­po­lul­le, sillä yh­teis­työ opas­koi­ran kanssa ei ottanut su­juak­seen: "Mi­nul­la on ikävä Toivoa, ei opas­koi­raa"

06.11.2020 12:05
Tilaajille
“Juhlitaan vain, mutta ensin käyn lenkillä”, sanoo loppuelämän hyvinvointiin panostava Esa, joka sai isänpäivälahjaksi pojaltaan puolimaratonin

“Juh­li­taan vain, mutta ensin käyn len­kil­lä”, sanoo lop­pu­elä­män hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­va Esa, joka sai isän­päi­vä­lah­jak­si po­jal­taan puo­li­ma­ra­to­nin

10.10.2020 19:00
Tilaajille
Limingan Rantakylän liikunta- ja virkitysalueen kehittämissuunnitelman luonnos valmis: voisiko alueelle rakentua Rantakylätalo eri lajien käyttöön?

Li­min­gan Ran­ta­ky­län lii­kun­ta- ja vir­ki­ty­sa­lueen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos valmis: voisiko alueel­le ra­ken­tua Ran­ta­ky­lä­ta­lo eri lajien käyt­töön?

09.10.2020 08:00
Tilaajille
Kempeleeseen valmistuu liki 40 kilometrinen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu maastoliikuntareitti – Ehdotus asiasta jätettiin valtuustoaloitteessa jo 13 vuotta sitten

Kem­pe­lee­seen val­mis­tuu liki 40 ki­lo­met­ri­nen ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön tar­koi­tet­tu maas­to­lii­kun­ta­reit­ti – Ehdotus asiasta jä­tet­tiin val­tuus­to­aloit­tees­sa jo 13 vuotta sitten

07.10.2020 16:00
Tilaajille