Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liikunta
Kuukausi
Koulukyselyn mukaan jopa kolmasosa Tupoksen yläkoululaisista liikkuu liian vähän

Kou­lu­ky­se­lyn mukaan jopa kol­mas­osa Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sis­ta liikkuu liian vähän

31.01.2023 15:00
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa Vihiluodon kyläyhdistys palkittiin Oulun kaupungin Liikuntateko-palkinnolla ja Kempele Vuoden liikuttavin kunta -palkinnolla

Poh­jois-Poh­jan­maan Ur­hei­lu­gaa­las­sa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys pal­kit­tiin Oulun kau­pun­gin Lii­kun­ta­te­ko-pal­kin­nol­la ja Kempele Vuoden lii­kut­ta­vin kunta -pal­kin­nol­la

28.01.2023 14:17
Lihaskunto kohdilleen myös lantionpohjassa, vatsalihasten erkaumaa hoidetaan treenillä

Li­has­kun­to koh­dil­leen myös lan­tion­poh­jas­sa, vat­sa­li­has­ten er­kau­maa hoi­de­taan tree­nil­lä

19.01.2023 06:00
Tilaajille
"Yksilöiden terveyttä edistäviin valintapäätöksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa kannustamalla, innostamalla, mahdollistamalla ja valistamalla", muistuttaa Tuomas Lohi
Kolumni

"Yk­si­löi­den ter­veyt­tä edis­tä­viin va­lin­ta­pää­tök­siin voidaan kui­ten­kin vai­kut­taa kan­nus­ta­mal­la, in­nos­ta­mal­la, mah­dol­lis­ta­mal­la ja va­lis­ta­mal­la", muis­tut­taa Tuomas Lohi

18.01.2023 06:01
Heidi aloitti Lumijoen liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorina – liikkumisesta tulee äkkiä tapa, viisi minuuttia päivässä on hyvä alku

Heidi aloitti Lu­mi­joen lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri­na – liik­ku­mi­ses­ta tulee äkkiä tapa, viisi mi­nuut­tia päi­väs­sä on hyvä alku

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalon Nuorisoseuralla tanssitaan lasten tahtiin – innokkaimmat pukevat harjoituksiin prinsessamekon, mutta tanssin aloittamiseen riittää tossut ja väljät vaatteet

Ou­lun­sa­lon Nuo­ri­so­seural­la tans­si­taan lasten tahtiin – in­nok­kaim­mat pukevat har­joi­tuk­siin prin­ses­sa­me­kon, mutta tanssin aloit­ta­mi­seen riittää tossut ja väljät vaat­teet

17.01.2023 15:00
Tilaajille
Jos säät sallivat,  Köykkyrin rinne tehdään viikossa: Lumettamiseen tarvitaan vähintään kymmenen asteen pakkanen sekä luonnon- ja tykkilunta

Jos säät sal­li­vat, Köyk­ky­rin rinne tehdään vii­kos­sa: Lu­met­ta­mi­seen tar­vi­taan vä­hin­tään kym­me­nen asteen pak­ka­nen sekä luon­non- ja tyk­ki­lun­ta

17.01.2023 12:06
Tilaajille
Sarkkirannan uudistus maksaisi kuusi miljoonaa euroa – urheilualueen kunnostus aiotaan tehdä vaiheittain

Sark­ki­ran­nan uu­dis­tus mak­sai­si kuusi mil­joo­naa euroa – ur­hei­lu­alueen kun­nos­tus aiotaan tehdä vai­heit­tain

16.01.2023 11:17
Tilaajille
Kan­sal­li­nen Ran­ta­la­keus-hiih­to si­va­koi­tiin nyt Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä – sää pelotteli vaan ei estänyt hiihtoja, katso kuvagalleria!

Kan­sal­li­nen Ran­ta­la­keus-hiih­to si­va­koi­tiin nyt Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä – sää pe­lot­te­li vaan ei estänyt hiih­to­ja, katso ku­va­gal­le­ria!

14.01.2023 20:50
Tilaajille
Lauantaina Rantalakeus-hiihdot starttaavat Rantakylässä kello 11 – liminkalaiset profiloituvat ekologisella palkitsemisvaihtoehdolla, Saku tarjoaa makkarat

Lauan­tai­na Ran­ta­la­keus-hiih­dot start­taa­vat Ran­ta­ky­läs­sä kello 11 – li­min­ka­lai­set pro­fi­loi­tu­vat eko­lo­gi­sel­la pal­kit­se­mis­vaih­toeh­dol­la, Saku tarjoaa mak­ka­rat

12.01.2023 06:00
Tilaajille
Ymmärrys terveyden edistämisen vaikutuksista lisää myös liikunta- ja hyvinvointialojen yritysten kasvumahdollisuuksia – kempeleläinen Dynamosali laajensi, jotta kaikki halukkaat sopivat liikkumaan

Ym­mär­rys ter­vey­den edis­tä­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta lisää myös lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­alo­jen yri­tys­ten kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia – kem­pe­le­läi­nen Dy­na­mo­sa­li laa­jen­si, jotta kaikki ha­luk­kaat sopivat liik­ku­maan

12.01.2023 06:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky maaseutukunnissa kaupunkikeskuksia heikompi – "Dataa on nyt paljon"

Lasten ja nuorten fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky maa­seu­tu­kun­nis­sa kau­pun­ki­kes­kuk­sia hei­kom­pi – "­Da­taa on nyt paljon"

11.01.2023 18:00
Tilaajille
Uusi laji rantautui Liminkaan – Hanmoodossa harjoitteluun kuuluu kamppailutekniikoiden lisäksi kehonhallintaa sekä motoriikka- ja lihaskuntoharjoituksia

Uusi laji ran­tau­tui Li­min­kaan – Han­moo­dos­sa har­joit­te­luun kuuluu kamp­pai­lu­tek­nii­koi­den lisäksi ke­hon­hal­lin­taa sekä mo­to­riik­ka- ja li­has­kun­to­har­joi­tuk­sia

10.01.2023 14:15
Tilaajille
Vanhemmat
Miia Haanpää ja Teemu Tamminen näyttävät, millaista pariakrobatia on

Miia Haanpää ja Teemu Tam­mi­nen näyt­tä­vät, mil­lais­ta pa­ri­ak­ro­ba­tia on

02.01.2023 09:19
Tilaajille
Hailuotolainen Heimo innostaa ihmisiä kinkunsulatuslenkille kävelysauvojen kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­to­lai­nen Heimo in­nos­taa ihmisiä kin­kun­su­la­tus­len­kil­le kä­ve­ly­sau­vo­jen kanssa

26.12.2022 11:27
Tilaajille
Kävely kuuluu kävelyreitille ja hiihto hiihtoladuille, tähdentää Veikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kävely kuuluu kä­ve­ly­rei­til­le ja hiihto hiih­to­la­duil­le, täh­den­tää Veikko

07.12.2022 15:29
Tilaajille
"Tuleeko lenkille lähdettyä useammin, jos perustat kavereiden tai perheen kanssa Whatsapp-ryhmän, johon merkitsette liikuntasuoritukset ja vieläpä eniten liikkunut palkitaan?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Tu­lee­ko len­kil­le läh­det­tyä useam­min, jos pe­rus­tat ka­ve­rei­den tai perheen kanssa What­sapp-ryh­män, johon mer­kit­set­te lii­kun­ta­suo­ri­tuk­set ja vieläpä eniten liik­ku­nut pal­ki­taan?"

03.12.2022 08:27
Tilaajille
Tärkeintä Hailuodon Urheilijoille on kaiken ikäisten kuntalaisten osallistaminen hyvän mielen aktiviteetteihin: salibandya, jalkapalloa, pesäpalloa ja jopa lavatanssit

Tär­kein­tä Hai­luo­don Ur­hei­li­joil­le on kaiken ikäis­ten kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­nen hyvän mielen ak­ti­vi­teet­tei­hin: sa­li­ban­dya, jal­ka­pal­loa, pe­sä­pal­loa ja jopa la­va­tans­sit

03.12.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleeltä valmistui vesisankareita – viitosluokkalaiset pääsivät Zimmarissa melomaan

Kem­pe­leel­tä val­mis­tui ve­si­san­ka­rei­ta – vii­tos­luok­ka­lai­set pää­si­vät Zim­ma­ris­sa me­lo­maan

10.11.2022 16:15
Tilaajille
Päivi ei malta olla pitkiä aikoja paikallaan –  liminkalaisnainen jäi nelikymppisenä jumppakoukkuun

Päivi ei malta olla pitkiä aikoja pai­kal­laan –  li­min­ka­lais­nai­nen jäi ne­li­kymp­pi­se­nä jump­pa­kouk­kuun

03.11.2022 18:00
Tilaajille