Liikunta
Kuukausi
Lakeus vaihtui hetkeksi alppimaisemiin – Iiro tutustui Kitzbühelin liikunnanopetukseen

Lakeus vaihtui het­kek­si alp­pi­mai­se­miin – Iiro tu­tus­tui Kitzbü­he­lin lii­kun­nan­ope­tuk­seen

23.06.2022 18:00
Tilaajille
Arto Junno heitti -12 Rantalakeusliigan viidennessä osakilpailussa

Arto Junno heitti -12 Ran­ta­la­keus­lii­gan vii­den­nes­sä osa­kil­pai­lus­sa

23.06.2022 11:06
Linnakankaalle palloiluhallin tuntumaan avautuu tällä viikolla minigolfalue – yhdeksänrataisella harrastealueella on myös haastavia väyliä

Lin­na­kan­kaal­le pal­loi­lu­hal­lin tun­tu­maan avautuu tällä vii­kol­la mi­ni­golf­alue – yh­dek­sän­ra­tai­sel­la har­ras­te­alueel­la on myös haas­ta­via väyliä

09.06.2022 21:43
Tilaajille
Frisbeegolfin Rantalakeus-liigan Pikkaralan osakilpailussa täysi määrä heittäjiä – Jenni ja Roope avoimen luokan voittoon

Fris­bee­gol­fin Ran­ta­la­keus-lii­gan Pik­ka­ra­lan osa­kil­pai­lus­sa täysi määrä heit­tä­jiä – Jenni ja Roope avoimen luokan voit­toon

02.06.2022 09:28
Tilaajille
Parasta on sosiaalisuus: "Olen tutustunut pelin avulla varmaan kahteensataan uuteen ihmiseen, joista osaa uskallan sanoa ystävikseni", sanoo oulunsalolainen Lauri

Parasta on so­siaa­li­suus: "Olen tu­tus­tu­nut pelin avulla varmaan kah­teen­sa­taan uuteen ih­mi­seen, joista osaa us­kal­lan sanoa ys­tä­vik­se­ni", sanoo ou­lun­sa­lo­lai­nen Lauri

29.05.2022 11:31
Tilaajille
Vanhemmat
"Tämä on hieman erilainen ja vaikeampi ohjelma kuin viimeksi", toteaa Terhi – Limingan naisvoimistelijoiden Gymnaestradaan harjoittelemat esitykset voi katsoa ennakkoon Limingassa

"Tämä on hieman eri­lai­nen ja vai­keam­pi ohjelma kuin vii­mek­si", toteaa Terhi – ­Li­min­gan nais­voi­mis­te­li­joi­den Gym­naest­ra­daan har­joit­te­le­mat esi­tyk­set voi katsoa en­nak­koon Li­min­gas­sa

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Moving Tyrnävä syntyi ystävien liikuntaharrastuksesta – nyt yhdistys tarjoaa tyrnäväläisille muun muassa ilmaista kesäjumppaa: "Treenaisimme joka tapauksessa itsekin"

Moving Tyrnävä syntyi ys­tä­vien lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta – nyt yh­dis­tys tarjoaa tyr­nä­vä­läi­sil­le muun muassa il­mais­ta ke­sä­jump­paa: "T­ree­nai­sim­me joka ta­pauk­ses­sa it­se­kin"

21.05.2022 18:00
Tilaajille
Reilua peliä harrastuksissakin – kiusaamista ei tule hyväksyä mistään syystä, painottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Reilua peliä har­ras­tuk­sis­sa­kin – ­kiu­saa­mis­ta ei tule hy­väk­syä mistään syystä, pai­not­taa pää­toi­mit­ta­ja

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Tuomas perusti lasten pyöräilystä lähes kaiken kertovan Instagram-sivun, jotta kuulisi taas linnunlaulua: "Tietoa on Internetissä paljon, mutta se oli siellä valtavan levällään"

Tuomas perusti lasten pyö­räi­lys­tä lähes kaiken ker­to­van Ins­tag­ram-si­vun, jotta kuulisi taas lin­nun­lau­lua: "Tietoa on In­ter­ne­tis­sä paljon, mutta se oli siellä val­ta­van le­väl­lään"

07.05.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen naisvoimistelijoilla on kevät pöhinää täynnä: tanssillisen voimistelun cup 4 -kilpailut Oulussa, kevätnäytös Linnakangastalolla ja Gymnaestrada Tampereella

Kem­pe­leen nais­voi­mis­te­li­joil­la on kevät pöhinää täynnä: tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun cup 4 -kil­pai­lut Ou­lus­sa, ke­vät­näy­tös Lin­na­kan­gas­ta­lol­la ja Gym­naest­ra­da Tam­pe­reel­la

06.05.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen Lumiukkojen kesäkausi starttaa maastojuoksuilla – kesällä järjestetään myös yleisurheilukoulu, johon palkataan kesätyöntekijöitä: "Mietimme, että miksipä emme palkkaisi useampaa nuorta"

Lu­mi­joen Lu­mi­uk­ko­jen ke­sä­kau­si start­taa maas­to­juok­suil­la – kesällä jär­jes­te­tään myös ylei­sur­hei­lu­kou­lu, johon pal­ka­taan ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä: "Mie­tim­me, että miksipä emme palk­kai­si useam­paa nuorta"

29.04.2022 18:01
Tilaajille
Salonpään koulun piha hyötykäyttöön myös kouluajan ulkopuolella – "Toivottavasti myös liikenteenjakajalla skeitanneet nuoret ovat siirtyneet koulun pihalle"

Sa­lon­pään koulun piha hyö­ty­käyt­töön myös kou­lu­ajan ul­ko­puo­lel­la – "Toi­vot­ta­vas­ti myös lii­ken­teen­ja­ka­jal­la skei­tan­neet nuoret ovat siir­ty­neet koulun pi­hal­le"

29.04.2022 21:05
Tilaajille
Tyrnävän Palloseura järjestää tulevana kesänä liikunnallista tekemistä – Kesäkuussa paikkakunnalla voi osallistua jalkapallokouluun ja salibandyleireille "Tarjoamme harrastusmahdollisuutta hyvin matalalla kynnyksellä"

Tyr­nä­vän Pal­lo­seu­ra jär­jes­tää tu­le­va­na kesänä lii­kun­nal­lis­ta te­ke­mis­tä – Ke­sä­kuus­sa paik­ka­kun­nal­la voi osal­lis­tua jal­ka­pal­lo­kou­luun ja sa­li­ban­dy­lei­reil­le "Tar­joam­me har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta hyvin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä"

24.04.2022 15:00
Tilaajille
Zportti yökahvilassa pääsee harrastamaan kavereiden kanssa ja kokeilemaan urheilulajeja ohjatusti – "Saa ihmiskontakteja, eikä tarvitse istua yksin kotona"

Zportti yö­kah­vi­las­sa pääsee har­ras­ta­maan ka­ve­rei­den kanssa ja ko­kei­le­maan ur­hei­lu­la­je­ja oh­ja­tus­ti – "Saa ih­mis­kon­tak­te­ja, eikä tar­vit­se istua yksin kotona"

16.04.2022 18:00
Tilaajille
Snowztormissa iloittiin leppoisassa myrskysäässä – luontokin teki tepposet yhteisöllisyyden lisäämiseksi

Snowz­tor­mis­sa iloit­tiin lep­poi­sas­sa myrs­ky­sääs­sä – luon­to­kin teki tep­po­set yh­tei­söl­li­syy­den li­sää­mi­sek­si

21.03.2022 13:00
Tilaajille
Lumijokikin saa välinelainaamon: välinelahjoituksia voi tuoda vaikka tostaina liikuntahallille

Lu­mi­jo­ki­kin saa vä­li­ne­lai­naa­mon: vä­li­ne­lah­joi­tuk­sia voi tuoda vaikka tos­tai­na lii­kun­ta­hal­lil­le

18.03.2022 15:00
Tilaajille
"Liukulumikengillä eteneminen on jouhevaa ja niillä voi edetä polulla tai umpihangessa", sanoo Satu ja lähtee mielellään liukumlumikenkäilemään niin Rokualle kuin Riisitunturillekin

"Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä ete­ne­mi­nen on jou­he­vaa ja niillä voi edetä polulla tai um­pi­han­ges­sa", sanoo Satu ja lähtee mie­lel­lään liu­kum­lu­mi­ken­käi­le­mään niin Ro­kual­le kuin Rii­si­tun­tu­ril­le­kin

17.03.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnävällä visioidaan liikunnallista polkua varhaiskasvatuksesta alkaen – jo seuraavalle lukukaudelle perustetaan yläkoululle liikuntaluokka

Tyr­nä­väl­lä vi­sioi­daan lii­kun­nal­lis­ta polkua var­hais­kas­va­tuk­ses­ta alkaen – jo seu­raa­val­le lu­ku­kau­del­le pe­rus­te­taan ylä­kou­lul­le lii­kun­ta­luok­ka

23.02.2022 16:08
Tilaajille
Kempeleen liikuntalainaamo starttaa maaliskuussa – tarjolle tulee harrastusvälineiden lisäksi myös treenivinkkejä ja kuntosaliohjelmia

Kem­pe­leen lii­kun­ta­lai­naa­mo start­taa maa­lis­kuus­sa – tar­jol­le tulee har­ras­tus­vä­li­nei­den lisäksi myös tree­ni­vink­ke­jä ja kun­to­sa­li­oh­jel­mia

16.02.2022 09:00
Tilaajille
Pirjo kannustaa terveysliikunnan pariin – "Täällä ei ole aiemmin ollut vastaavaa pestiä, joten kontaktien luominen ja toiminnan kehittäminen on aloitettu ihan alusta"

Pirjo kan­nus­taa ter­veys­lii­kun­nan pariin – "Täällä ei ole aiemmin ollut vas­taa­vaa pestiä, joten kon­tak­tien luo­mi­nen ja toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen on aloi­tet­tu ihan alusta"

13.02.2022 18:00
Tilaajille