Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kesätyöt
Kempeleläiset yrittäjät Johanna ja Päivikki rohkaisevat muitakin työllistämään nuoria – kesätyöseteliläisten kanssa aloitetaan työelämän perusasioista

Kem­pe­le­läi­set yrit­tä­jät Johanna ja Päi­vik­ki roh­kai­se­vat mui­ta­kin työl­lis­tä­mään nuoria – ke­sä­työ­se­te­li­läis­ten kanssa aloi­te­taan työ­elä­män pe­rus­asiois­ta

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Nuoret kirkko-oppaat Eeva ja Vanessa odottavat kirkkovieraita Oulunsalon kirkossa

Nuoret kirk­ko-op­paat Eeva ja Vanessa odot­ta­vat kirk­ko­vie­rai­ta Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa

16.07.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Rantalakeuden Päällikkö ystävineen viihtyy Vihiluodossa

Katso video: Ran­ta­la­keu­den Pääl­lik­kö ys­tä­vi­neen viihtyy Vi­hi­luo­dos­sa

10.07.2023 11:48
Tilaajille
Mikä on parasta kesässä? Kysyimme katugallupissa nuorten lomakuulumisia

Mikä on parasta ke­säs­sä? Ky­syim­me ka­tu­gal­lu­pis­sa nuorten lo­ma­kuu­lu­mi­sia

02.07.2023 11:00
Tilaajille
Liminkalaisnuoret muokkasivat tutun sadun nukketeatteriksi – "Jännittämään ei ole kiireen keskellä ehtinyt", naurahtaa Vanamo

Li­min­ka­lais­nuo­ret muok­ka­si­vat tutun sadun nuk­ke­teat­te­rik­si – "Jän­nit­tä­mään ei ole kiireen kes­kel­lä eh­ti­nyt", nau­rah­taa Vanamo

21.06.2023 15:00
Tilaajille
Pohde palkitsee viime hetkellä hakeneet kesätyöläiset satojen eurojen bonuksella – Linjaus on herättänyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hätäisesti

Pohde pal­kit­see viime het­kel­lä ha­ke­neet ke­sä­työ­läi­set satojen eurojen bo­nuk­sel­la – Linjaus on he­rät­tä­nyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hä­täi­ses­ti

14.06.2023 10:00
Tilaajille
13-vuotias kempeleläinen Elia ryhtyi kevytyrittäjäksi saadakseen kesätöitä – sähköruohonleikkuria varten hän neuvotteli kummeiltaan lainan

13-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Elia ryhtyi ke­vy­ty­rit­tä­jäk­si saa­dak­seen ke­sä­töi­tä – säh­kö­ruo­hon­leik­ku­ria varten hän neu­vot­te­li kum­meil­taan lainan

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Opettavaista on hyväksyä, että joskus asiat menevät pieleen: kesätyöntekijänä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luukuista sisään – ja selvisi siitäkin
Kolumni

Opet­ta­vais­ta on hy­väk­syä, että joskus asiat menevät pie­leen: ke­sä­työn­te­ki­jä­nä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luu­kuis­ta sisään – ja selvisi sii­tä­kin

02.05.2023 12:14
Tilaajille
Pohde vauhdittaa kesätyöntekijöiden etsintää vinkkipalkkioilla ja bonuksilla

Pohde vauh­dit­taa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den et­sin­tää vink­ki­palk­kioil­la ja bo­nuk­sil­la

01.05.2023 13:00
Yli 15-vuotias nuori, haluaisitko tivoliin kesätöihin? Kempeleeseen rantautuva Suomen Tivoli etsii tekijöitä

Yli 15-vuo­tias nuori, ha­luai­sit­ko ti­vo­liin ke­sä­töi­hin? Kem­pe­lee­seen ran­tau­tu­va Suomen Tivoli etsii te­ki­jöi­tä

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Monet nuoret haluaisivat työskennellä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löytäminen on haastavaa

Monet nuoret ha­luai­si­vat työs­ken­nel­lä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löy­tä­mi­nen on haas­ta­vaa

30.01.2023 14:00
Vihiluodon lammaslaitumella on kaikki hyvin, mutta jedilampaan katoaminen askarruttaa kyläläisiä edelleen

Vi­hi­luo­don lam­mas­lai­tu­mel­la on kaikki hyvin, mutta je­di­lam­paan ka­toa­mi­nen as­kar­rut­taa ky­lä­läi­siä edel­leen

01.08.2022 18:00
Tilaajille
14-vuotiaat Minea ja Katri lähtivät 500 kilometrin päähän kesätöihin siivoamaan hotellihuoneita – he kannustavat muitakin nuoria tarttumaan eteen tuleviin mahdollisuuksiin

14-vuo­tiaat Minea ja Katri läh­ti­vät 500 ki­lo­met­rin päähän ke­sä­töi­hin sii­voa­maan ho­tel­li­huo­nei­ta – he kan­nus­ta­vat mui­ta­kin nuoria tart­tu­maan eteen tu­le­viin mah­dol­li­suuk­siin

20.07.2022 18:00
Tilaajille
Ikää vasta seitsemän vuotta, mutta intoa sitäkin enemmän – lumijokinen Mico perusti kesäkioskin, jota hän suunnitellut jo vuoden ajan

Ikää vasta seit­se­män vuotta, mutta intoa sitäkin enemmän – lu­mi­jo­ki­nen Mico perusti ke­sä­kios­kin, jota hän suun­ni­tel­lut jo vuoden ajan

05.07.2022 11:20
Tilaajille
Kesäsetelillä saatava palkkaus on liminkalaisen Annin mielestä riittävä – hän kartuttaa työkokemustaan Limingan kunnan viestintäpalveluissa

Ke­sä­se­te­lil­lä saatava palk­kaus on li­min­ka­lai­sen Annin mie­les­tä riit­tä­vä – hän kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­taan Li­min­gan kunnan vies­tin­tä­pal­ve­luis­sa

11.06.2022 15:00
Tilaajille
Kesätyösesonki kohta käsillä – kannattaa pyytää kirjallista työsopimusta, vaikka kysymys on lyhyestä työsuhteesta

Ke­sä­työ­se­son­ki kohta käsillä – kan­nat­taa pyytää kir­jal­lis­ta työ­so­pi­mus­ta, vaikka kysymys on ly­hyes­tä työ­suh­tees­ta

14.05.2022 15:00
Tilaajille
Varjakan saareen kesäksi Konttorikahvila – Mari ei kehdannut kieltäytyä, kun nuoriso halusi töihin, ja moni halusi!

Var­ja­kan saareen kesäksi Kont­to­ri­kah­vi­la – Mari ei keh­dan­nut kiel­täy­tyä, kun nuoriso halusi töihin, ja moni halusi!

10.05.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu tukee ministeriön avustuksella 270 nuoren kesätyöllistämistä

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urheilu tukee mi­nis­te­riön avus­tuk­sel­la 270 nuoren ke­sä­työl­lis­tä­mis­tä

24.03.2022 16:27
Kesäyrittäjä-ohjelmassa nuoria houkutellaan kokeilemaan yrittäjyyttä ja omaa liikeideaa – vain kokeilemalla selviää, onko yrittäminen mieluista

Ke­säy­rit­tä­jä-oh­jel­mas­sa nuoria hou­ku­tel­laan ko­kei­le­maan yrit­tä­jyyt­tä ja omaa lii­ke­ideaa – vain ko­kei­le­mal­la sel­viää, onko yrit­tä­mi­nen mie­luis­ta

19.06.2021 15:00
Tilaajille
Vieläkö nuoren on mahdollista työllistyä kesäksi? Kyllä, vaikka kesäyrittäjäksi – Kempeleessä ja Lumijoella kesäseteliä voi hakea perjantaihin saakka

Vieläkö nuoren on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä ke­säk­si? Kyllä, vaikka ke­sä­yrit­tä­jäk­si – Kem­pe­lees­sä ja Lu­mi­joel­la ke­sä­se­te­liä voi hakea per­jan­tai­hin saakka

07.05.2021 09:00
Tilaajille